FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok"

Transkript

1 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012

2 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING FFMs Organisasjonskart Sentralstyret Arbeidsutvalg Likemannsutvalget Aktører i likemannsutvalget Mandat for likemannsarbeid i FFM Rutiner for likemannsarbeid i FFM Likemannsmidler Redaksjonskomiteen Mandat for redaksjonskomitéen Kontrollkomitéen Mandat for kontrollkomitéen Valgkomitéen.. 7 DEL 3 ØKONOMI Tildeling av signatur og prokura Søknadsrutiner Tildeling av midler Rapporteringsrutine Regulativ for reiser Honorar. 11 DEL 4 STUDIEARBEID Minstekrav til studietiltak Tilskuddsordninger Registrere studietiltak Rapportering av studietiltak.. 13 DEL 5 FYLKESFORENINGENE Fylkesstyret Medlemmer i Fylkesforeningen Økonomi Årsberetning og regnskap Årsmøte i Fylkesforeningen.. 14 DEL 6 ORGANISASJONSKULTUR Miljøplakaten Styret som team Forventningsavklaringer Kommunikasjon i styret Retningslinjer for håntering av vanskelige situasjoner internt DEL 7 TIDSFRISTER I FFM DEL 8 EVALUERING OG REVISJON AV ORGANISASJONSHÅNDBOKEN. 18 Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 1

3 DEL 2 FFM ORGANISATORISKE OPPBYGGINGG 2.1 Organisasjonskart SIDE S Sentralstyret Sentralstyret er organisasjonens øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Medlemmene i Sentralstyret er juridisk ansvarlig for FFMs økonomiske drift, og har derfor d beslutningsmyndighet over de sentrale økonomiske disposisjoner. Sentralstyret velges i henhold til 5..4 i vedtektene. Arbeidsfordeling i Sentralstyret: : Leder har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Leder skal innkallee til sentralstyremøter og AU møter, samt sikre at disse blir protokollført.. Vedkommende skal være organisasjonens ansikt utad, og i samarbeid med interessepolitisk talsmann drivee aktiv arbeid overfor politikere og fagmiljø. Viktige styringsverktøy for leder er arbeidsprogrammet ogg budsjett. Leder har det overordnete ansvar for ansattee i samarbeid med AU. Nestleder er leders stedfortreder hvis leder av ulike årsaker er forhindret fra å utføre sitt arbeid. En viktig oppgave for nestleder er å avlaste leder i arbeidet. De bør derfor ha tett samarbeid, og vedkommende bør være involvert i leders oppgaver. Økonomiansvarlig har ansvar for å ha oversikt over organisasjonens økonomi, ogg informere Sentralstyret om den økonomiske situasjonen. Vedkommende har også ansvar for økonomirapportering til eksternee instanser, både offentlige og andree som har gitt oss økonomisk støtte. Økonomiansvarlig skal utarbeide forslag til budsjett og følge opp økonomien i tett samarbeid med kontor/regnskapsmedarbeideren. Studieleder har det overordnetee ansvaret for FFMs studievirksomhet, herunder søknader og rapportering til FS. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 2

4 Interessepolitisk talsmann har ansvar for å profilere FFM når det gjelder interessepolitisk arbeid. Dette gjøres i samarbeid med leder. Styremedlemmer har ansvar for å bidra til FFMs drift. De blir pålagt oppgaver fra Sentralstyret for å få styrets sammensetning til å fungere best mulig. Varamedlemmene får tildelt oppgaver ved behov. Første varamedlem har møteplikt til sentralstyremøtene, de øvrige blir innkalt etter behov, men får alle sakspapirer. Styrehonorar Tillitsvalgte i Sentralstyret får utbetalt styrehonorar i henhold til vedtak på Landsmøte. For å få utbetalt fullt styrehonorar må man ha deltatt på minimum 75 % av styremøtene. Det utbetales halvt styrehonorar hvis man har deltatt på % av styremøtene. Styrehonoraret utbetales automatisk etter at man har sittet et år i Sentralstyret. Sentralstyremedlemmer gir beskjed til kontoret om ferieavvikling før 1.mai Arbeidsutvalg Sentralstyrets arbeidsutvalg, AU, består av leder, nestleder, økonomiansvarlig eller interessepolitisk talsmann ved behov. Ved forfall møter 1 valgt vara fra sentralstyret. Leder er også leder av AU. AUs oppgave er å avlaste Sentralstyret for saker av administrativ karakter, samt behandle øvrige saker som ellers ikke kan vente til førstkommende møte i Sentralstyret. Saker av stor viktighet eller av prinsipiell betydning bør bare unntaksvis behandles i AU. I slike tilfeller skal Sentralstyrets medlemmer være kontaktet på forhånd. Saker avgjøres med alminnelig flertall. AU holder møte så ofte det anses påkrevet mellom møtene i Sentralstyret. Det føres protokoll over saker som er behandlet i AU. Sakene refereres i nærmeste påfølgende møte i Sentralstyret. 2.3 Likemannsutvalget Likemannsarbeidet administreres av et Likemannsutvalg (LMU) som velges på landsmøte (jfr. 5.4). Likemannsutvalget består av Likemannskoordinator og tre medlemmer. Likemannskoordinator har ansvaret for FFMs likemannsarbeid i samarbeid med utvalget. LMU har ansvaret for å søke om og å rapportere likemannsmidler. De har også ansvar for gjennomføring av likemannstiltak i henhold til vedtak i Sentralstyret, samt påse at tiltak arrangert av andre organer, så som fylkene og FFMU, blir rapportert i henhold til regelverk. LMU har egne retningslinjer. Likemannsutvalget disponerer midler i henhold til budsjett som er vedtatt av Sentralstyret. LMU godkjenner likemenn knyttet til livsfaser, livssituasjon og diagnoser. Dersom det opprettes interesse /likemannsgrupper skal disse godkjennes av Sentralstyret. Likemannsutvalgets protokoller og rapporter skal til Sentralstyret. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 3

5 2.3.1 Aktører i likemannsutvalget Foreningen for Muskelsyke har mange aktører i likemannsarbeidet. Likemannsutvalget er det sentrale leddet i likemannsarbeidet. De er valgt av Landsmøtet for å koordinere likemannsarbeidet i foreningen. I tillegg har fylkesforeningene likemannstiltak lokalt. Likemennene er fotsoldatene i arbeidet og gjør en viktig jobb i møtet med enkeltmennesket Mandat for likemannsarbeid i FFM Likemannsutvalget har organisatorisk og koordinerende ansvar for å gjennomføre likemannstiltak og kurs. Likemannsutvalget har ansvaret for å utarbeide søknader om støtte til likemannsarbeid samt rapportere tiltak i henhold til de mottatte midlene. Likemannsutvalget har ansvaret for å videresende søknadene fra fylkene, og kan bidra med hjelp til likemannstiltak. Likemannsutvalget har ansvaret for å ta i mot henvendelser fra personer som ønsker likemannsstøtte. Disse får tilbud om samtale med en likemann. Visjon Alle som får en diagnose, eller er pårørende til en som får en diagnose, skal så fort som mulig få et tilbud fra FFM om støtte fra en likemann Mål Å gjøre likemannsarbeidet attraktivt i fylkene Strategi Alle ledd i organisasjonen skal arbeide integrert og aktivt med likemannsarbeidet. Det innebærer at Sentralstyret, likemannsutvalget, fylkesforeningene og likemennene tar et felles ansvar for å løfte likemannsarbeidet. Fylkesforeningene skal trekkes aktivt inn i planleggingen av likemannstiltak. De skal styrkes slik at de kan gjennomføre likemannstiltak ute i fylkene i samarbeid med likemannsutvalget. Det er utarbeidet rutiner for hvordan fylkesforeningene skal søke likemannsmidler, samt rapportering. Registrering av likemenn Likemannsutvalget har oversikt over likemenn, og denne revideres hvert år Rutiner for likemannsarbeid i FFM Likemannsutvalget har ansvaret for koordinering av likemannsarbeidet i foreningen. Dette innebærer å planlegge og å gjennomføre tiltak på sentralt plan, bistå fylkesforeningene i deres likemannsarbeid, og følge opp likemenn. En av hovedoppgavene er å sende søknader og rapporter til direktoratet, Søknader fra fylkesforeninger, FFMU blir samordnet med sentral søknad, og sendes til direktoratet. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 4

6 Likemannsutvalget bistår i skolering av likemenn og tillitsvalgte i fylkene i forhold til likemannsarbeid. De har også et kontinuerlig ansvar for å bistå likemennene i deres arbeid. Arbeidet med å følge opp likemenn handler om flere ting. I utgangspunktet er det likemannsutvalget som godkjenner hvem som kan være likemenn i foreningen, og å ha kontakt med disse slik at man vet at de kan og ønsker å være likemenn. Det er likemannsutvalget som formidler kontakt med likemenn til de medlemmene som melder et behov eller ønske om å snakke med en likemann. Likemannsutvalget fungerer også som en ventil for likemenn i forhold til vanskelige saker. Likemenn Likemenn er de som har den direkte kontakten med medlemmer som ønsker noen å snakke med. Likemennene er underlagt likemannsutvalget. Oppgavene til likemannen er varierte, og den enkelte likemann står litt fritt til å velge hvilke oppgaver og hvor mye den ønsker å gjøre utover den direkte kontakten som blir formidlet via likemannsutvalget Likemannsmidler Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufetat) gir tilskudd til likemannsarbeid ordinært og i forbindelse med attføring og arbeid i statsbudsjettet kap. 847 post 70. Formålet med ordningen er å styrke funksjonshemmedes organisasjoners mulighet til å bidra til samhandling mellom medlemmene. Med likemannsarbeid menes overføring av erfaringer mellom personer med samme type funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Likemannsarbeidet skal være en organisert samhandling som har følgende mål: hjelp, støtte og veiledning partene imellom. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan for eksempel dreie seg om reaksjoner i forbindelse med at en får en funksjonsnedsettelse eller hvordan en kan mestre en hverdag med nedsatt funksjonsevne. Likemannsarbeid skal være frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. For at det skal gis tilskudd til leirer må det foreligge et program som inkluderer ulike likemannstema. Dette kan for eksempel være: Hva er likemannsarbeid, «likemannsrollen, grenser mellom likemannsarbeid og det offentliges ansvar», organisasjonens videre arbeid med likemannsarbeid, konkret erfaringsutveksling m.m. For at en organisasjon skal få godkjent leir som likemannstiltak må det komme tydelig frem av søknad og program at det er planlagt organisert likemannsarbeid under arrangementet. Søknad må sendes fra Aktiv uke komiteen på lik linje med FFM fylker innen 1.september. Dette innebærer at det ikke kan påregnes å bli innvilget støtte fra likemannsbevilgningen til leirer som utelukkende gjelder sosialt samvære. Tilskudd til likemannsarbeid i forbindelse med attføring og arbeid skal stimulere funksjonshemmedes organisasjoner til å drive likemannsarbeid i forhold til personer med funksjonsnedsettelse som enten er under yrkesmessig attføring, i arbeid, eller som kan ha behov for yrkesveiledning og motivasjon for å bli yrkesaktiv. Når det gjelder søknad om tilskudd til likemannskurs/seminar er det en forutsetning at program som viser tema for tiltaket vedlegges søknaden. Generelt for begge tilskuddsordningene Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller familier. Type funksjonsnedsettelse og Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 5

7 organisasjonsmessige variasjoner som antall medlemmer, medlemsmassens geografisk spredning m.m. vil være av betydning for hvordan arbeidet legges opp. Regioner, fylkeslag og lokallag må ta opp likemannstiltak de ønsker støtte til med det sentrale leddet i organisasjonen. Organisasjonen sentralt har så ansvaret for å samordne lokale og regionale tiltak innenfor rammen av sin søknad. Organisasjonen må deretter foreta en prioritering av tiltakene. Søknader som sendes inn direkte fra lokale ledd vil ikke bli behandlet. Det kan søkes om tilskudd til dekning av direkte utgifter i forbindelse med gjennomføring av likemannsarbeidet. Det er også mulig å søke støtte til skolering av likemenn. Organisasjoner som innvilges tilskudd kan bruke inntil 25 % av tilskuddet til administrasjon av likemannsarbeidet. Innunder denne prosentandelen kommer også koordinering av likemannsarbeidet for de organisasjonene som har søkt om og fått godkjent dette. Det er derfor ikke nødvendig for organisasjonen å føre opp kostnader til administrasjon i søknaden. Ved søknadsbehandlingen legges det stor vekt på i hvilken grad organisasjonen kan sies å ha et organisert og godt planlagt likemannsarbeid. Eksempel på dette er at organisasjonen har egne valgte eller utpekte likemenn, eget likemannsutvalg, at likemannsarbeidet med jevne mellomrom tas opp til behandling i organisasjonens styre og/eller at likemannskonferanser følges opp i form av konkret likemannsarbeid. Det legges videre vekt på at det er gitt en tydelig beskrivelse av de tiltak det søkes støtte til, og at det er utarbeidet en spesifisert kostnads og finansieringsplan for det enkelte tiltak. 2.4 Redaksjonskomiteen Redaksjonskomiteen består av leder og tre medlemmer. Den er et rådgivende organ for tidsskriftet Muskelnytt, internettsiden og annen informasjon som FFM utgir. Grunnlaget for komiteens vurderinger av tidsskriftets og hjemmesidens redaksjonelle profil og totale innhold skal være formålsparagrafen for Muskelnytt, Redaktørplakaten, Vær varsom plakaten og Tekstreklameplakaten. Sentralstyret (SSM) står som utgiver og er ansvarlig for tidsskriftets og internettsidens innhold, økonomi og tilsetting/engasjement av ansvarlig redaktør Mandat for redaksjonskomitéen Medlemmene i redaksjonskomiteen velges på Landsmøtet i hht. Vedtektene. Sammensetningen av redaksjonskomiteen skal sikre at følgende kompetanseområder er representert: medisinskfaglig kompetanse, journalistikk og web. Minst halvparten av medlemmene bør være medlemmer av FFM og helst representere likemannsutvalget, FFMU og andre grener i foreningen. Det er naturlig at komiteen avvikler minst et møte i året og ellers benytter de mulighetene telefon og nettmøter gir. Utvalgets oppgaver vil blant annet være å se tilbake og ta en rask vurdering av tidligere nummer av tidsskriftet, og samtidig drøfte stoff og ideer for kommende utgivelser. Utvalget bør også kunne gi råd i enkelte prinsipielle spørsmål om innhold, vinkling, redigering og layout av tidskrift og nettsiden. Redaksjonskomiteen og redaktøren skal ha en fast kontakt i FFMs sentralstyre som får relevant Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 6

8 informasjon og inviteres til møtene. FFMs sentralstyre skal innhente komiteens synspunkter om forhold som angår tidsskriftet/hjemmesiden. 2.5 Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. (jfr vedtektene 5.4) Kontrollkomiteens oppgaver og plikter: jfr 12 i vedtektene Mandat for kontrollkomitéen Kontrollkomiteen skal forelegges Sentralstyrets protokoller og ha tilgang til budsjett, regnskap og annet nødvendig materiell for å påse at Sentralstyrets og administrasjonens økonomiske disposisjoner er i samsvar med foreningens vedtekter, formål og vedtak fattet av Landsmøtet og Ledermøter. Kontrollkomiteen utarbeider årlig beretning som skal legges fram for Landsmøte i forbindelse med behandling av regnskap. Se vedtektene Valgkomitéen Valgkomiteen velges på Landsmøtet. Den består av Leder og 3 medlemmer som velges for 1 år. Valgkomiteen legger frem forslag på kandidater til vervene. DEL 3 ØKONOMI SIDE 7 11 FFMs økonomi bygger på offentlige tilskudd, medlemskontingenter, deltakeravgifter og andre bidrag. Offentlig tilskudd søkes om etter faste prosedyrer og søknadsfrister hvert år. Vi mottar tilskudd fra blant andre Barne,ungdoms og familieetaten (Bufetat) o Driftstilskudd o Velferdsmidler o Likemannsmidler o Støtte til sommerleir Barne og likestillingsdepartementet Extra stiftelsen Funksjonshemmedes Studieforbund I tillegg blir det søkt ulike legater og prosjektmidler, samt at vi har annonseinntekter i Muskelnytt og på nettsiden. På enkelte arrangement som Landsmøtene og kurs betaler deltakerne egenandel. Denne fastsettes av styret og beregnes ut fra totale kostnader. Det er et mål at egenandelene skal holdes på lavest mulig nivå. 3.1 Tildeling av signatur og prokura På det første styremøtet etter Landmøtet skal sentralstyret formelt delegere signaturrett og hvem som skal inneha prokura (fullmakt til å disponere FFMs midler) Det er styreleder og organisasjonssekretær som skal inneha dette. Dersom Styreleder har lengre fravær kan styre treffe Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 7

9 vedtak om at signaturrett og prokura delegeres til nestleder Søknadsrutiner FFM sentralt har ansvar for å sende inn søknader til Barne, ungdoms og familieetaten (Bufetat). Extra stiftelsen, FS og andre aktuelle instanser på vegne av FFM sentralt og fylkene. Fylkesforeningene sender søknad til FFM sentralt for velferdsmidler, likemannsmidler, FS midler og Helse og Rehabiliteringsmidler (fra Extra stiftelsen). Velferdsmidler Fylkesforeningene søker FFM sentralt om velferdsmidler. Dette er midler som skal gå til velferdstiltak, for eksempel julebord, høsttreff, medlemsmøter, pizzakvelder eller kurs. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for søknad om sentrale midler som benyttes til dette. (se skjemasamling på ffm.no) Likemannsmidler Likemannsmidler går til tiltak som skal bidra til at den enkelte kan lære å leve med muskelsykdom. Likemannsutvalget har ansvaret for å utforme søknad om tilskudd til likemannstiltak fra Bufetat. Denne skal behandles i Sentralstyret. Fylkesforeningene søker FFM sentralt om likemannstilskudd. De skal bruke FFMs søknadsskjema. Kriterier for å få godkjent et tiltak som likemannstiltak finner dere under kapittelet Likemannsarbeid. FS Midler Funksjonshemmedes studieforbund (FS) administrerer voksenopplæringsmidler på vegne av direktoratet. Dette er midler som skal brukes til kompetanseheving hos medlemmene, og det er spesifikke krav for å få tiltaket godkjent. Disse er nærmere beskrevet i kapittelet 4 om studiearbeid. Extra stiftelsen Er en stiftelse bestående av 27 helse og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Det er ikke nødvendig å være medlem av stiftelsen for å kunne søke om midler. Tildeling av midler fra overskuddet finner sted en gang i året, i november. Norsk Tipping er operatør for spillet. Både fylkene, eksterne instanser og FFM sentralt kan søke om midler herfra, men alle må fremmes gjennom organisasjonen sentralt Dette gjelder også søknader fra lokale lag og avdelinger og med evt. eksterne samarbeidspartnere. Organisasjonen sentralt vil være prosjekteier og må derfor vurdere søknadene ut fra egne målsettinger og krav til kvalitet. Organisasjonen sentralt koordinerer sine søknader og oversender disse til Extra stiftelsen. FFM er godkjent som søkerorganisasjon og Kontoret v/organisasjonssekretæren er registrert som administrator/saksbehandler. Den som skal søke må derfor ta kontakt med kontoret i god tid å få en kode til søknadsskjemaet på Helse og Rehabiliterings nettsider. Søknadene må komme inn til kontoret innen 15. mai. Styret går gjennom søknadene og godkjenner disse, så oppretter administrator søknadsskjema på Extra stiftelsens nettside. Passord til denne blir sendt søkerne. Administrator blir varslet på epost når søknaden er skrevet ferdig og må saksbehandle/godkjenne og sende inn (elektronisk). Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 8

10 Frist for å søke midler igjennom FFM: 15. mai Frist for FFM til å sende inn søknader Helse og Rehabilitering: 15. juni Tildeling av midler Når FFM sentralt har mottatt tildelingsbrev på likemanns og velferdsmidler, vedtar Sentralstyret fordeling av midler mellom fylkene og de ulike tiltakene. Kontoret sender ut verdibrev til fylker og FFMU. Verdibrevene brukes av FFM sentralt og er en bekreftelse til fylkesforeningen og FFMU på at de er innvilget tilskudd, til et bestemt kurs eller tiltak, fra velferd, FS eller likemannsmidlene. Verdibrevet er også FFMs melding til FS eller sentralt om at dette beløpet skal utbetales kursarrangøren. Verdibrevet skal følge ferdigmelding av kurs og sendes sammen med dette til FS/FFM sentralt. Beløpet skrives inn i regnskapsoversikten. De tildelte midlene betales i hovedsak ikke ut før etter at tiltaket er gjennomført. Har fylket/ffmu behov for å få midlene i forskudd for å kunne gjennomføre tiltaket må de be om dette. Kontingentfordelingen blir overført fylkesforeningene etter at kontingenten er blitt innkrevd. Fylkesforeningene og FFMU må sende inn årsberetning og godkjent regnskap for å få overført midler fra FFM sentralt. Når fylkesforeningene får midler fra sentralt utbetales disse i hovedsak etter at tiltaket er gjennomført og rapport er innsendt. I spesielle tilfeller kan man søke om å få utbetalt pengene på forskudd. FS midler utbetales fra FS og ikke fra FFM sentralt. Extra stiftelsen Når det er gitt tilsagn om midler til prosjekter fra Extra stiftelsen, må søkerorganisasjonene snarest bekrefte aksept av retningslinjer og øvrige vilkår. Slik aksept må være mottatt av Helse og Rehabilitering senest 1. mars året etter bevilgningsåret. Etter denne dato bortfaller bevilgningen. Kontoret skriver kontrakt med prosjektleder Rapporteringsrutiner (4.1.3) Leder og økonomiansvarlig i Sentralstyret har hovedansvaret for at omsøkte midler blir rapportert i henhold til kravene. Dette skjer i nært samarbeid med kontormedarbeideren. Fylkesforeningene og FFMU rapporterer til FFM sentralt for midler som er tildelt via FFM. Midler de har fått fra andre, for eksempel Helseforetak, fylkeskommune, etc, har de selv ansvar for å rapportere i henhold til krav. Velferdsmidler Det sendes rapport på gjennomført velferdstiltak innen 15. januar påfølgende år. Det brukes FFMs rapporteringsskjema for dette (se skjemasamling på ffm.no). Rapporten skal inneholde en skriftlig rapport og en økonomirapport. Likemannsmidler Når tiltaket er gjennomført rapporterer man til LMU. Det brukes et standard skjema for dette. Rapporten skal inneholde en skriftlig rapport og en økonomirapport. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 9

11 Frist for rapportering er 1. desember. Hvis man ikke rekker å rapportere innen fristen må man ta kontakt med FFM sentralt å få en utsettelse. Midlene kan ikke overføres til neste år. Studiemidler Studiemidlene rapporteres til Funksjonshemmedes studieforbund. FS har egne skjema for innmelding og rapportering av sine midler. Disse kan du finne på Studietiltak rapporteres fortløpende, siste frist er 1. januar påfølgende år. Les også kapitelet om Studietiltak for nærmere informasjon. Extra stiftelsen Organisasjoner som mottar midler til prosjekter er forpliktet til å rapportere om bruken i henhold til de til enhver tid gjeldende krav. Søkerorganisasjonen er ansvarlig for kontroll og rapportering innenfor angitte tidsfrister for sine lag, foreninger og eksterne samarbeidspartnere. Kontoret må innhente rapport fra prosjektlederne i god tid så fort et prosjekt er avsluttet FRAMDRIFTSRAPPORT: For flerårige prosjekter skal det i søknad om støtte for år 2 og år 3 avgis en framdriftsrapport innen søknadsfristen 15. Juni inneværende år. SLUTTRAPPORT: Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet, skal søkerorganisasjonen sende inn sluttrapporter innen 15. februar hvert år. Sammen med sluttrapporten skal det vedlegges en kortfattet og publikumsvennlig sammendragsrapport. ÅRSREGNSKAP: For både ettårige og flerårige prosjekter skal søkerorganisasjonen hvert år avgi revidert årsregnskap per 31. desember inntil prosjektet er avsluttet. Fristen for innsending av årsregnskap er 15.mars. Revisjon må være foretatt av registrert eller statsautorisert revisor. Prosjekter med en årlig totalbevilgning på kroner eller mindre, fritas for krav om revisjon. Søkerorganisasjonens revisor skal avgi en samlet regnskapsrapport for alle prosjektene. Gjenstår det ubrukte midler når prosjektet avsluttes, skal disse tilbakeføres Extra stiftelsen snarest mulig og senest innen fristen for regnskapsrapportering. Alle prosjekter må være påbegynt året etter søknadsåret. I prosjektperioden kan ubrukte midler per 31. desember overføres til neste år. Det er kontoret ved/organisasjonssekretæren i samarbeid med regnskapsmedarbeider og regnskapsfører som tar seg av rapporteringen Regulativ for reiser (4.1.4) Refusjon av utgifter Ved refusjon av utgifter skal man bruke FFMs reiseregning som fås ved henvendelse til kontoret. (Se skjemasamling på ffm.no) Reiseregninger sendt inn senere enn 3 uker etter reisens slutt vil ikke bli godkjent, hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Utgifter uten vedlagt kvittering vil ikke bli refundert. Unntak fra dette er utgifter til bompassering betalt med autopass, og kjøregodtgjørelse. Utgifter eldre enn 3 måneder vil ikke bli godkjent. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 10

12 Utgifter som ikke kan føres tilbake til et vedtak eller en kontrakt, utbetales ikke. Kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse for ansatte og Sentralstyret er 3,50 kr km og 0,75 kr i passasjertillegg. Kjøregodtgjørelse for medlemmers deltakelse på kurs og møter er 2, kr km og 0,75 kr i Passasjertillegg Kostgodtgjørelse Utgifter til kost refunderes hvis reisen varer mer enn 8 timer fra startsted til ankomst. Da kan man få dekket inntil 150, kr i mat etter kvittering. Det utbetales kostgodtgjørelse ved privat overnatting. Da kan man få 250, kr i kostgodtgjørelse, ved dokumentasjon av hensikten med reisen, og hvor man har bodd Honorar Honorering av foredragsholdere og oppdragstakere gjøres etter skriftlig avtale. Så langt som mulig skal slike honorar utbetales som honorar/lønn til selvstendig næringsdrivende slik at vi ikke trenger å betale arbeidsgiveravgift mv. DEL 4 STUDIEARBEID SIDE FS (Funksjonshemmedes studieforbund) har som formål å: arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd arbeide for at voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende arbeide for at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og arbeidsliv FS administrerer studiemidler fra direktoratet som skal stimulere til voksenopplæringstiltak, henholdsvis opplæringstilsudd (tidl 19) og tilretteleggingstilskudd (tidl. 24) etter voksenopplæringsloven. For å få voksenopplæringsmidler må kurset være godkjent hos FS sentralt. Fylkesforeningene og FFM sentralt melder inn kurs til FS sentralt for godkjenning og registrering Minstekrav til studietiltak Det er ikke alle tiltak som regnes som studietiltak. Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: a) Kurset må bestå av minst 8 kurstimer. b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart. c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset. d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 11

13 Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene Tilskuddsordninger FS administrerer to tilskuddsordninger: Opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Disse skal bidra til å finansiere studietiltak i foreningen. Opplæringstilskudd Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet (tidligere 19). For å få opplæringstilskudd må man sende registrering til FS sentralt, og rapportere tiltaket til FS sentralt og lokalt. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Økonomisk tilskudd beregnes pr. time (klokketime) med timesats dersom dere kan dokumentere utgifter ved studietiltaket. Regnskap føres av arrangør og regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren. Arrangøren bekrefter at regnskapsbilag oppbevares etter regnskapsloven. Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer (minimum 8 timer). Timesats og minstesats er avhengig av størrelsen på den årlige tildeling av midler fra staten (v/ufd) til FS og antall studietiltak samlet i FS gjennom året. Det hender derfor at satsene endres fra år til år og endog ved behov, i løpet av året. Det er ingen søknadsfrist annet enn at et kurs/studietiltak må være godkjent før det starter. Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes. Tilretteleggingstilskudd Fylkesforeningene sender søknad til FFM sentralt om tilretteleggingstilskudd (tidligere 24 midler). Tilretteleggingstilskudd gis for deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i læring (funksjonshemmede, personer med spesielle omsorgsforpliktelser etc). Midlene skal i hovedsak være med på å senke utgiftene for kursarrangøren og slik at deltakerne ikke må betale urimelig stor deltakeravgift for å gjennomføre kurset. Tilretteleggingstilskuddet tildeles arrangøren og utbetales sammen med ordinært tilskudd når kurset er gjennomført og ferdigmeldt til FS sentralt. Tilretteleggingstilskuddet tildeles som enkeltsum til arrangøren etter særlig søknad. Søknadsrutinene kan kort beskrives slik: 1. Søknad sendes FFM sentralt innen 15. september året før kurset skal gjennomføres. 2. FFM samler søknadene, prioriterer og sender samlesøknad på eget skjema til FS sentralt innen 15.nov. 3. FS sentralt (styret) tildeler (jan. året etter) medlemsorganisasjonene et samlet beløp til fordeling til arrangørene som har søkt. 4. FFM sender beskjed om tildelt beløp og verdibrev til hver enkelt arrangør. Verdibrevet som angir tildelt beløp skal legges ved ferdigmelding av kurset og dette beløpet og Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 12

14 opplæringstilskudd blir utbetalt til arrangørens konto. NB husk kurset skal meldes inn til FS på vanlig innmeldingsskjema og godkjennes etter vanlige regler for opplæringstilskudd Registrere studietiltak Alle kurs skal godkjennes og registreres før de starter. Innmelding av kurs kan gjøres på flere måter: Elektronisk (gjelder også godkjenning av kurs) Laste ned innmeldings og studieplanskjema til din egen maskin Få skjema i papir tilsendt pr. post Du søker godkjenning ved å fylle ut fastlagte skjema som sendes FS: for registrering av data om arrangør, kurstittel og evt. studieplannummer. Studieplanskjema for godkjenning av innhold og organisering. Godkjenning av kurs: Nytt kurs (ikke godkjent tidligere): Du fyller ut innmeldingsskjema og studieplanskjema. Send studieplan og innmelding til FS. Kurset er godkjent tidligere: Du fyller ut innmeldingsskjema med samme kurstittel som tidligere. Og NB! du skriver inn tidligere kursnummer som gitt ved første godkjenning. Ikke ny studieplan (du og FS har den). Det foreligger noen "minstekrav" for å få kurset godkjent. Standard studieplan: Du bruker en forhåndsgodkjent studieplan. Fyll ut kurstittel og studieplannummeret som hører til denne. Ikke send studieplan (du og FS har den) Rapportering av studietiltak Når kurset er gjennomført sendes ferdigmelding til FS sentralt og FS lokalt. Ferdigmelding er det samme skjemaet som innmeldingsskjemaet, men nå med utfylt regnskapsoversikt og deltakerliste. Voksenopplæringsstøtten (opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd) utbetales til lagets konto, vanligvis i løpet av 1 2 uker. Elektronisk ferdigmelding av kurs: Papirutgave av skjema og vedlegg sendes i posten. Enkel sjekkliste for ferdigmelding: Kursleder/studieleder har underskrevet nederst på deltakerlista (deltakernes underskrift er ikke påkrevd) Gjelder ikke elektronisk ferdigmelding! Er kurset godkjent med timer m/lærer, må lærers navn fremgå/merkes på lista. Kurs bør ferdig meldes så raskt som mulig etter gjennomført tiltak. Siste frist for rapportering er 1. januar påfølgende år. DEL 5 FYLKESFORENINGENE SIDE Foreningen vil opprette fylkesforeninger der dette er praktisk mulig. Fylkesforeningen har ansvar for å planlegge å gjennomføre lokale tiltak. Fylkesforeningene sender søknad om støtte til FFM sentralt når det gjelder velferdsmidler, likemannsmidler og FS midler (les mer i kap 3 økonomi). Fylkesforeningen kan også søke støtte fra ulike instanser (eks. helseforetakene og legater). Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 13

15 De søknader fylkesforeningene skriver skal godkjennes av fylkesstyret før de sendes. Etter endt tiltak rapporteres brukte midler til sentralt, eller de som har tildelt midlene. Lokalforeninger samles i sine respektive fylkesforeninger. Fylkesforeningene og lokalforeningene skal ikke ha egne vedtekter, men følge de sentrale vedtektene, jfr 9 i vedtektene Fylkesstyret Fylkesstyret har ansvar for driften av fylkesforeningene. De skal arrangere styremøter, medlemsmøter/sosiale treffpunkt/arrangement, og utarbeide tiltak for medlemmene. Tillitsvalgte i fylkesstyret har et juridisk ansvar, de skal gjennomføre årsmøtet i samsvar med vedtektene jfr 9.1, og styre foreningens daglige økonomi Medlemmer i fylkesforeningene Som medlem av en fylkesforening regnes alle medlemmer som er bosatt innen fylkesforeningens distrikt. Medlemmer som ønsker å tilhøre annen fylkesforening kan i særskilte tilfeller søke styret i det ønskede fylket om overføring. (Særskilte tilfeller kan være familie, nære venner, avstand.) Fylkesstyret rapporterer til sentralstyret. Fylkesforeningens navn skal være: Foreningen for Muskelsyke i (fylke/fylker). Forkortet til FFM i (fylke/fylker) Økonomi Fylkesforeningene har selvstendig økonomiansvar, og skal ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Fylkenes konti skal stå tilhørende dette organisasjonsnummeret, og foreningens navn, ikke på en privatperson. Dette skal være en bedriftskonto. Konto disponeres av de som fylkesstyret tilkjenner prokura og signaturrett for fylkesforeningen. Tildeling av signatur og prokura På det første styremøtet etter årsmøtet skal fylkesstyret formelt delegere signaturrett og hvem som skal inneha prokura (fullmakt til å disponere Fylket FFMs midler.) Det er styreleder som skal ha signaturrett. Økonomiansvarlig og Styreleder skal inneha prokura. Dersom Styreleder har lengre fravær kan styre treffe vedtak om at signaturrett delegeres til nestleder. 5.4 Årsberetning og regnskap Fylkesforeningen skal utarbeide årsberetning og regnskap. Dette skal legges frem for årsmøtet for godkjenning. Godkjent regnskap og årsberetning for foregående år må sendes inn til FFM sentralt innen utgangen av april for å få utbetalt overføringer, og for å ha stemmerett på Landsmøte. Skulle det skje noe uforutsett som forhindrer at man ikke rekker denne fristen, må fylkesforeningen søke FFM sentralt om å få utsatt frisen. 5.5 Årsmøte i Fylkesforeningen FFMs fylkesforeninger skal avholde årsmøte innen utgangen av april hvert år. (jfr vedtektene 9.1) Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 14

16 Årsmøtet er fylkesforeningens høyeste myndighet. Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall. Årsmøtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. DEL 6 ORGANISASJONSKULTUR SIDE Alle i Foreningen for Muskelsyke har felles ansvar for å skape en god og inkluderende organisasjonskultur. Det tar tid både å skape og forbedre. Det betyr at det kan lønne seg å bli enige om hvordan uenigheter og konflikter skal håndteres. Det er tillatt å være uenig i sak, det kan skape diskusjon og gi rom for nye perspektiver, kreativitet og utvikling. Kulturen i styret og i den enkelte aktivitet vil prege hele foreningen. Tillitsvalgte, ledere, ansatte og medlemmer bygger kulturen sammen. Sentralstyret har likevel et særlig ansvar for å bygge en positiv organisasjonskultur der tillitsvalgte opplever inkludering, sjenerøsitet, seriøsitet, kvalitet og trygghet. Diskuter miljøet i foreningen jevnlig som eget punkt på agendaen i styremøtene og andre aktuelle møter hvor tillitsvalgte og medlemmene er til stede. 6.1 Miljøplakaten Miljøet i Foreningen for Muskelsyke skal preges av respekt, åpenhet, tillit og inkludering. I FFM bidrar alle til et godt miljø ved å: snakke med hverandre ikke om hverandre skille mellom sak og person det er lov å være uenig selv ta tak i situasjoner som ønskes endret på en konstruktiv og hensynsfull måte dele informasjon og være lojal mot beslutninger 6.2 Styret som team Et godt styre består av mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse, kvalifikasjoner, interesser, alder og kjønn. Det tar litt tid å bli et godt team. Det skjer en utviklingsprosess fra en løst sammensatt gruppe til et velfungerende team, og det medfører at et nyvalgt styre sjelden fungerer optimalt med en gang. Styrets medlemmer må bli kjent med hverandre og finne ut av hvordan de best kan gjøre bruk av hverandres ferdigheter og kunnskaper. Ved å utnytte hverandres ressurser og samarbeide, vil styret løse oppgavene bedre og oppnå mer sammen. Faktorer som skaper gode team: Teamet må ikke bestå av for mange personer. Mål og hensikter for arbeidet må være klare og entydige. De økonomiske rammene må være klare for alle (ikke bare for kassereren). Teamet må ha kjennskap til hverandres kompetanse og ressurser. Teamet må erkjenne og forstå at de er avhengig av hverandre for å få til et godt resultat. Teamet bør jevnlig tenke gjennom både arbeidsform og oppnådde resultater for å se om de er på rett vei. Arbeidsglede og vilje til samarbeid må prege teamet. Det skal være gøy og inspirerende å være med i et styre. Når styret fungerer godt, har også foreningen og de tillitsvalgte bedre grunnlag for å gjøre arbeidet sitt på en best mulig måte. 6.3 Forventningsavklaringer Erfaring viser at det på et tidlig tidspunkt etter valget er lurt å samles for å bli kjent med hverandres forventninger og ressurser, og for å drøfte utfordringer ved å sitte i styret. Når forventingene er klare og alle kjenner dem, er det enklere å ta hensyn til hverandre og samarbeide for at alle skal få et Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 15

17 hyggelig og lærerikt år sammen i styret. Hvert enkelt styremedlem bør i forkant av møtet tenke gjennom sin rolle som styremedlem, hvilke forventninger de har for arbeidet i styret og hvilke utfordringer de ser for lokalforeningen. På dette første møtet kan agendaen være: styrets ansvar og oppgaver (gå gjennom instruksene for det enkelte styreverv) hvilke forventninger dere har til hverandre og til eget bidrag. Det er en god arbeidsmåte å fordele oppgavene mellom styremedlemmene i henhold til den enkeltes kunnskap, ferdigheter og nettverk. Sentralstyrets samspill med lokalforeninger, utvalg og kontoret. arbeidsform / møtekultur Hvordan vil dere ha det sammen i styret? Temaer å ta opp kan være: viktigheten av å komme tidsnok og forberedt til møtene viktigheten av at alle gjør det de har sagt de skal gjøre til riktig tid måten dere snakker med hverandre på viktigheten av å holde seg til dagsorden på møtene viktigheten av at alle får komme til orde viktigheten av at vedtak overholdes, at alle er lojale mot de vedtak styret fatter selve lederrollen 6.4 Kommunikasjon i styret Når det gjelder trivsel og et godt miljø i styret, er god kommunikasjon et sentralt element. Dersom du ikke er bevisst hvordan du kommuniserer og hvordan du virker på andre, kan det oppstå uheldige og unødvendige episoder. Dersom kroppen og ordene ikke snakker samme språk fører dette til usikkerhet og forvirring hos andre. Det er viktig å fokusere på god og åpen kommunikasjon og det er viktig å kunne lytte. Noen punkter som fremmer god kommunikasjon: Kommunikasjonen bygger på gjensidig respekt og tillit, og alle har et oppriktig ønske om å forstå hverandre. Vi søker aktivt å finne ut om den vi snakker med har forstått oss riktig. Når vi argumenterer for våre synspunkter forsøker vi å få frem hvilke fakta vi bygger på. Bruk heller ordene Jeg mener eller jeg tenker i stedet for man eller mange av oss tenker eller mener. Det er ok å være uenige, men det er ikke ok å demonstrere uenighet ved hjelp av tegn på forakt eller respektløshet, så som spydigheter, himling med øynene, latter eller andre uhøflige fakter. Skill mellom sak og person. Tenk på hvordan du snakker til andre. I mange tilfeller er det ikke selve ordene, men tonefallet som avgjør om samtalen er saklig eller ikke. I styret har ordstyrer (ofte lederen) et spesielt ansvar for at alle som vil ytre noe i en sak, blir hørt. Det vil si at taletiden må deles rettferdig. 6.5 Retningslinjer for håndtering av vanskelige situasjoner internt Utvikler det seg en negativ organisasjonskultur, har styret plikt til å ta dette spesielt opp og eventuelt be om hjelp. Organisasjonen skal ha utarbeidet interne retningslinjer for håndtering av vanskelige Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 16

18 situasjoner som kan oppstå tillitsvalgte imellom, eller mellom tillitsvalgte og ansatte. Følgende hovedprinsipper gjelder: Vanskelige situasjoner skal: løses i linjen, det vil si med involvering av nærmeste tillitsvalgte leder for den/de involverte frivillige, og med involvering av nærmeste leder i administrasjonen dersom ansatte er involvert søkes løst på lavest mulig nivå løses av tillitsvalgte når situasjonen gjelder forhold mellom tillitsvalgte. Kontrollkomiteen skal bistå med råd/veiledning, se vedtektene 12.3 i vedtektene Dersom situasjonen eskalerer eller ikke kan løses på laveste nivå, løftes saken til neste ledelsesnivå, og i siste instans til Landsstyret. For å løse vanskelige situasjoner er det viktig at: saken tas opp tidligst mulig, før den eskalerer, og direkte med den det gjelder, eller med nærmeste leder det skilles mellom sak og person. Man må skille mellom det som er sagt og gjort og egen opplevelse av situasjonen. den enkelte bidrar til å løse situasjonen og er parat til å lytte til motparten ikke uvedkommende involveres i eller informeres skriftlig eller muntlig om situasjonen, med mindre det er nødvendig for å få til en løsning. DEL 7 TIDSFRISTER I FFM SIDE Januar Sentralt har frist for rapportering frist for FS midler til FS for foregående år. 15. januar Fylkene har frist for å rapportere velferdsmidler for foregående år til FFM sentralt. 1. Februar Sentralt har søknadsfrist for Driftstilskudd Sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 31. januar Prosjektledere for Helse og Rehabilitering prosjekter har frist for å sende inn sluttrapporter for sine tiltak. 15. februar Sentralt v/organisasjonssekretær har frist for innsending av sluttrapporter til Helse og Rehabilitering. 1. Mars Sentralt har frist for å sende inn aksept av innvilgede Helse og rehabiliteringsprosjekter. 15. mars Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 17

19 Sentralt har frist for å sende inn revidert regnskap for Helse og rehabiliteringsprosjekter, både et årlig og flerårige. 6. april Sentralt har frist for å rapportere Driftsmidler for foregående år. Sommerleir for personer for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Likemannsmidler 30. april Fylkene har frist for å avholde årsmøte Fylkene har frist for å sende inn årsmelding og regnskap til FFM sentralt 15. Mai Fylkene har frist for å sende Helse og Rehabiliterings søknad til FFM Sentralt 15. juni Sentralt har frist for å sende inn Helse og Rehabilitering søknaden Prosjektledere har frist for å sende inn fremdriftsrapport for flerårige Helse og Rehabiliteringsprosjekter 1. september Fylkene har frist for å søke: Velferdsmidler FS midler Likemannsmidler Her brukes standard søknadsskjema fra sentralt (se skjemasamling på ffm.no) 1. November Sentralt har søknadsfrist for å sende inn søknad om likemannstilksudd. 15. november Sentralt sender inn søknad om: FS midler 1. Desember Fylkene har frist for å rapportere FS midler Likemannsmidler DEL 8 EVALUERING OG REVISJON AV ORGANISASJONSHÅNDBOKEN SIDE 18 Organisasjonshåndboken skal revideres og evalueres med jevne mellomrom. Den skal gi et bilde av FFMs organisasjon og drift. Det er derfor viktig at den til enhver tid er oppdatert i forhold til gjeldende vedtekter og drift. Hovedansvaret for oppfølging av dette ansvaret ligger på Styreleder. Organisasjonshåndbok, revidert 4.sept side 18

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2011 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Hvem gir oss penger?

Hvem gir oss penger? Å skaffe penger Hvem gir oss penger? Departementer og direktorater Kunnskapsdepartementet FS Bufetat Likemannsmidler Driftsmidler Lokale velferdstiltak Hvem gir oss penger? Fylkeskommunen Kommuner Helseforetak

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015.

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015. FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015. 1 NAVN Foreningens norske navn er: Foreningen for Muskelsyke (FFM) Foreningens internasjonale navn er: Neuro Muscular Disorders Association

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer