Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi"

Transkript

1 Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med organisasjons- og bemanningsplanen, som skal være oversendt universitetsdirektøren innen 10.mars, skal administrativ avklaring mellom fakultet og institutt legges til grunn. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper som skal se på dette, innen forskning, utdanning og personal- og økonomi. Arbeidsgruppene skal levere innspill innen 16. februar, med minimum et notat med oppsummeringer og innspill, hvor notatet må gi tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide bemanningsplan. Arbeidsgruppens notat legges til grunn i arbeidet med utarbeidelse av organisasjons- og bemanningsplan, som godkjennes av interimsstyret før oversendelse til universitetsdirektøren. Arbeidsgruppen som skal se på arbeidsdelingen mellom fakultet og instituttene innen personal- og økonomiområdet har bestått av Anne Fismen (kontorsjef ISM), Svein Are Tjeldnes (kontorsjef IPS), Vibeke Guddingsmo (adm.leder AFH), Kirsten P. Amundsen (rådgiver IMB), Trond Nylund (ass.fak.dir), Stig Ørje (fak.dir) og Ann-Sofie Rydningen (seksjonsleder pers.-og øk.tjenester). Prinsipper Arbeidsgruppen har lagt til grunn de føringer som framkommer i interimsstyresak IH om en sentralisering av personal- og økonomitjenestene, samt rapporten fra arbeidsgruppen for fakultet 1, og delprosess III. Arbeidsgruppen for fakultet 1 legger til grunn at støttefunksjonene må organiseres slik at de på en mest mulig effektiv og kostnadsreduserende måte yter støtte og tjenester til kjernevirksomheten (færrest mulig hender på oppgavene). Det må tilrettelegges slik at hvert nivå får benyttet sin kompetanse og dyrke det de er god på. Organiseringen av tjenestene må også ta hensyn til økende krav til spesialisering og profesjonalisering. En økt sentralisering av personal og økonomiområdet slik IH og foregående prosesser legger opp til bygger på 2 forhold: 1. Personal- og økonomiområdet har utviklet seg til kompetansetunge fagområder som er mer og mer vanlig å ivareta med sentraliserte løsninger. Bruken av støttesystemer bygger ofte opp om dette og oppgaven er en typisk stabsfunksjon som ikke behøver en desentral forvaltning. Det er ledelses- og kontrollfunksjonen knyttet til ressursdisponering som må ligge ute på kjernevirksomheten, ikke den personal- og økonomitekniske produksjonen. 2. Det er viktig at instituttadministrasjonene styrker den brukernære delen av forsknings- og utdanningsstøtte lokalt. Dette innebærer at kontorsjef og andre administrative ansatte skal ha hovedfokuset her og dette styrkes ytterligere ved at personal og økonomiarbeidet lokalt avlastes. 1

2 Arbeidsgruppen har så vidt drøftet spørsmålet om det skal ytes ulik service til instituttene. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan oppgaver ved små institutt skal løses, men kun fokusert på hva som naturlig hører hjemme på et institutt og på fakultetsnivået. Instituttene må selv utvikle sin felles forvaltning av sine administrative ressurser og de ulike administrative foraene, på en slik måte at tjenestetilbudet til forskerne er noenlunde likt og slik at alle institutt får dekket sine behov for administrativ støtte. En så tung satsning på administrativ støtte/administrativ ressursbruk på instituttene som delprosess III legger opp til, tilsier at fakultetsadministrasjonen ikke vil ha ressurser til å utføre administrative oppgaver for instituttene utover det funksjonsdelingen mellom nivåene tilsier. Instituttnivået må ha hånd om viktige beslutninger knyttet til driften av enheten. Dette vil være beslutninger som eksempelvis hva tildelte ressurser skal brukes til (innenfor de rammer som er gitt), om en stilling skal lyses ut / tilsettes i, hvilke kompetansekrav som skal stilles, hvem som skal tilsettes og hvilke risikofylte arbeidsoppgaver (HMS) som skal igangsettes. Ledelsesbeslutningene blir på instituttnivå, mens saksbehandling flyttes til fakultetsnivå. Fakultetsnivået må ha det overordnede ansvaret for alt arbeid innen personal og økonomifeltet. Fakultetsnivået må ha kompetanse innen regelverk, støttesystemer som PAGA, Jobbadmin, Agresso o.l, kjennskap til saksgang, rutiner og prosedyrer og kunne bistå med lederstøtte innen fagområdene. Fakultetsnivået må ha en koordinerende og tilretteleggende rolle i forhold til fakultetets enheter og ha et spesielt ansvar for kompetansetunge og instituttovergripende oppgaver. De nye instituttenes organisering av personal- og økonomitjenestene er ikke ens med det som vi i dag finner ved Det medisinske fakultet. Eksempelvis har ikke IPS budsjettdisponeringsmyndighet slik instituttene ved DMF har, AFH har innkjøpsattestanter ute på instituttene (sentralisert ved DMF) og flere sentrale oppgaver innen personal skjer på overordnet nivå ved både IPS og AFH. Personal I styresak S er nytt personalreglement ved UiT behandlet. For tekniske og administrative stillinger skal det foretas innstilling, som kan baseres på innspill fra en rådgivende komité. Innstillende myndighet for stillinger på instituttnivå er instituttleder. Tilsetting i disse stillingene skal skje i et eget tilsettingsråd for Det helsevitenskaplige fakultet. Dette rådet ligger i dag på fakultetsnivået og arbeidsgruppen anser det som naturlig at forvaltningen av tilsettingsrådet, med påfølgende saksbehandling ivaretas av fakultetsadministrasjonen. Tilsetting i vitenskaplige stillinger skjer ved at en sakkyndig komité bedømmer søkernes kvalifikasjoner og utformer et begrunnet forslag til innstilling. Innstilling skjer i instituttstyrene. Ved institutt som ikke har eget styre er instituttleder innstillende myndighet. Tilsetting skjer i fakultetsstyrene eller i egne tilsettingsutvalg. Professorstillinger skal tilsettes av fakultetsstyrene. Saksbehandling og forvaltning av 2

3 disse utvalgene har fram til i dag vært tilknyttet fakultetsnivået og arbeidsgruppen anser det som naturlig at dette også gjelder for det nye fakultetet. I det nye personalreglement er det gjort unntak fra tjenestemannslovens bestemmelser om kunngjøring, innstilling og tilsetting ved at avdelingsdirektørene / dekan kan foreta tilsetting for inntil 6 måneder uten ordinær kunngjøring, vurdering og innstilling. For tilsettinger fra 6-12 måneder kan avdelingsdirektørene / dekan foreta tilsetting når det er hensiktsmessig, men da med innstilling fra nærmeste overordnede tjenestemyndighet. Denne anledningen til å tilsette kan ikke delegeres videre. Dette innebærer at instituttenes anledning til å tilsette for inntil 12 måneder bortfaller. Dette innebærer at alle tilsettinger i det nye fakultetet nå må gå via fakultetsadministrasjonen. Oppgaver knyttet til personalfeltet og tilsettinger stiller høye krav til kompetanse og kjennskap til regelverket. Dette er oppgaver som arbeidsgruppen i stor grad mener bør knyttes til fakultetsleddet og profesjonaliseres i større grad enn i dag. Erfaringen har visst at det er vanskelig å få god nok kompetanse innen personalfeltet og tilsettinger på flere av instituttene. Dette kan eksempelvis skyldes at instituttene er for små, har for få saker, ansatte jobber innen flere felt eller at regelverket er komplekst. Imidlertid må en sentralisering av arbeidsoppgaver veies opp mot forenkling av prosessene, behovet for kommunikasjonen mellom nivåene og oppgaver hvor kjennskap til instituttet er påkrevd (eksempelvis kontering). Utfordringen blir å skape en arbeidsdeling som sikrer profesjonalisering og tilstrekkelig kompetanse tidlig i prosessen, samtidig som instituttene beholder ledelsesaspektet og færrest mulig involveres i en og samme oppgave. Erfaringene har visst at mange saker er mangelfulle når de kommer til fakultetsadministrasjonen for behandling. Å stanse en tilsetting såpass sent i prosessen er uheldig, både for fakultetet, men ikke minst for den enkelte søker. Arbeidsgruppen ser derfor for seg at fakultetsnivået bør kobles inn tidligere i tilsettingsprosessene, for eksempel ved at alle bedømmelsene sendes innom fakultetsadministrasjonen før innstilling ved instituttene foretas. Dette er kritiske faser i en tilsettingsprosess, som bør via fakultetsadministrasjonen. Videre bør lønnsmeldinger i størst mulig grad startes på instituttene og sluttføres på fakultetet (gjelder i første omgang engasjement og forlengelse av midl tilsettinger). Dette gjør at opplysninger om stillingen og kontering kan legges direkte inn i lønnsmeldingen uten å gå via e-post eller brev. Dette er mer rasjonelt og minsker muligheten for feil opplysninger. Universitetet har innført nytt lønns- og personalsystem, PAGA. Lønnsmeldinger vil i framtiden bli lagt direkte inn i PAGA, og sendes på elektronisk saksflyt. Det må tas høyde for at utrullingen av PAGA kan medføre endringer i arbeidsdelingen mellom fakultet og institutt. To eksempler på arbeidsdeling følger vedlagt. Rutinen baserer seg på gammel arbeidsdeling, hvor forslag til endring er lagt inn med kursiv. 3

4 HMS Ansvar og myndighet vedrørende det systematiske HMS arbeidet ved Det medisinske fakultet er regulert gjennom fakultetsstyresak FS 90/04 ( ). Ansvarsfordelingen er delt mellom fakultetsdirektør, instituttleder og ansvarlig leder. Ved overgang til nytt helsevitenskaplig fakultet er det naturlig at denne fordelingen gjennomgås på nytt. Arbeidsgruppen foreslår at det nedsettes en egen arbeidsgruppe for å ivareta dette, og som også koordinerer mot endringer i de sentrale HMS reglementene. Arbeidsgruppen vil allikevel spille inn at en del overordnete oppgaver og overordnet ansvar knyttet til HMS, fortsatt bør ligge på fakultetsnivået og at denne funksjonen må styrkes i det nye fakultetet. Viktig HMS ansvar tilligger også instituttene, som må ta høyde for daglige og systematiske HMS oppgaver på eget nivå. HMS ansvaret for studentene er ikke klarlagt og dette må antakelig tas høyde for på både institutt- og fakultetsnivå. Økonomi Instituttnivået må foreta beslutninger/valg om bruk av økonomiske midler for best utnyttelse i forhold til kjernevirksomheten. Ledelsesfunksjonen utøves ved attestasjonsfullmakt hvor formålet med disponeringen godkjennes opp mot kjernevirksomheten. Den mer tekniske anvisning/budsjettdisponeringen er en økonomifaglig overordnet funksjon som utøves av økonomifaglig kompetent personale i fakultetsadministrasjonen. Fakultet skal stille controllerkompetanse som en tjenesteyting til instituttene. I forhold til dagens medisinske fakultet vil en sentralisering av budsjettdisponeringsfullmakten kunne oppfattes som en vingeklipping av instituttene. Sett opp mot andre virksomheter vil imidlertid en slik modell være mer i tråd med utviklingen og reelt ligger her ingen reduksjon av den lokale frihet. Det er imidlertid viktig at budsjettdisponeringsmyndigheten utøves av økonomifaglig tungt kompetent personale som på en god måte kan matche økonomiavdelingen sentralt på universitetet, riksrevisjonen og mulige henvendelser om innsyn fra samfunnet rundt. Arbeid i forhold til eksterne prosjekt bør i hovedsak skje nært fagmiljøene. Eksternøkonomien er blitt mer krevende og mer viktig, både i forhold til budsjettering, oppfølging av budsjett og rapportering. Det er laget nye retningslinjer for forvaltning av eksternt bidrags- og oppdragsprosjekter som gir en god beskrivelse av arbeids- og ansvarsfordelingen mellom prosjektleder, institutt og fakultet. Arbeidsgruppen som ser på arbeidsdeling mellom fakultet og institutt innenfor forskning, foreslår at dette reglementet legges til grunn for arbeidsdelingen. Dette innebærer at instituttene vil få ansvar for utarbeiding og registrering av søknader og andre dokumenter, utarbeidelse av budsjett, oppfølging av budsjett og rapporteringer og andre oppgaver knyttet til løpende prosjektforvaltning. Fakultetet vil ha ansvar for å bistå instituttene med rådgivning, kompetansehevingstiltak o.a. Dette innebærer at både fakultetet og instituttene må ta høyde for disse oppgavene. Ansvaret på fakultetsnivå er tilknyttet forskningstjenester, 4

5 men også personal- og økonomitjenester på ta høyde for behov for kompetanse og ressurser i forhold til eksterne prosjekt. Administrative ressurser til dette på instituttnivå, vil inngå i felles ressursbase for instituttene. Det må utvikles forvaltningsordninger for disse ressursene. Regnskap: Håndtering av reiseregninger må følge universitetets økonomireglement. Reiser må betraktes som en anskaffelse, som innebærer attestasjon og sluttgodkjenning. Attestasjon og sluttgodkjenning må følge formelle fullmaktsdelegeringer. Ved DMF har imidlertid sentralt regnskapsmedarbeider foretatt kontroll av reiseregningen i henhold til statens reglement. Arbeidsgruppen anser det som naturlig at dette videreføres i det nye fakultetet, da dette krever inngående kjennskap til reglement og bestemmelser. Det samme vil gjelder for fakturakontroll. Det nye universitetet skal innføre nye system for fakturabehandling og innkjøp. I tillegg ivaretas reiseregninger via lønns- og personalsystemet PAGA, og den elektroniske saksflyten er ikke tatt i bruk i dette systemet. Innføring av disse systemene kan endre på arbeidsdelingen og dette må det tas høyde for senere. Innkjøp: Anskaffelse av varer og tjenester krever to godkjenninger, attestasjon og sluttgodkjenning. Attestanten skal bla påse at anskaffelsen gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk, riktig prosedyre, inngåtte rammeavtaler, samt kontrollere at varemottak foretas. Videre skal enhetene ha en eller flere innkjøpskoordinatorer, som skal være en innkjøpsfaglig ressurs som skal bidra til at innkjøpsprosessen skjer på en innkjøpefaglig forsvarlig måte. I instruks for innkjøp ved Uit er det anbefalt at rollen som innkjøpskoordinator legges til den / de som har attestasjonsmyndighet. Innkjøpsattestanter ved Det medisinske fakultet er sentralisert. AFH har egen innkjøpsattestasjonsrolle, og det må avklares om denne skal videreføres ved overgang fra fakultetsrolle til instituttrolle. Hvis denne skal videreføres for AFHs del, så må det også avklares om innkjøpsfunksjonen (attestantrollen) skal desentraliseres også ved de andre instituttene. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at innkjøp er en såpass kompetansekrevende oppgave at den bør sentraliseres, og at alle innkjøp må gå gjennom innkjøpskoordinatorer. Innkjøpskoordinatorene ved DMF er tillagt innkjøpsattestasjonsfullmakt. Når BDM legges på fakultetsnivået, vil arbeidsgruppen anbefale at innkjøpsattestasjonsmyndigheten legges på instituttnivå, og ikke på fakultetsnivået som i dag. Rollen som innkjøpskoordinator og innkjøpsattestant må derfor splittes i det nye fakultetet. Dette for å sikre tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse og for å sikre at instituttene skal godkjenne alt av økonomiske disposisjoner ved egen enhet. 5

6 Fakultetet har bedt fusjonssekretariatet å avklare hvordan driften av en del funksjoner, som eksempelvis sentrallageret, skal ivaretas i det nye universitetet. Dette er funksjoner som flere fakultet har og som bør vurderes som en felles tjeneste. Det skal nedsettes en sentral arbeidsgruppe som skal se på dette. Føringer fra denne gruppen kan komme til å påvirke hvordan fakultetet skal organisere denne funksjonen. Inntil videre må arbeidsdelingen følge den praksis som har vært ved DMF, med et felles sentrallager og sentral innkjøpsattestasjonsrolle. Fakultetsstyret har også gitt føringer for innkjøp av kjemikalier og biologisk materiale som påvirker arbeidsdelingen, ref sak FS ( ). Innføring av nytt innkjøpssystem vil også kunne legge føringer på arbeidsdelingen. 6

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapporten består av følgende hoveddeler 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av nettverk og samarbeidsfora

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer