Innkalling til møte i Representantskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Representantskap"

Transkript

1 MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: / Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet Kontrollkomiteen Representant fra samisk utvalg Leder, Pedagogstudentene Representant fra pensjoniststyret Innkalling til møte i Representantskap Det innkalles til møte i Representantskapet onsdag 15. oktober 2014 kl til torsdag 16. oktober 2014 kl. 13:00 på Hurdalsjøen Hotel og Konferansesenter. Møtet gir rett til permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Når det gjelder hovedavtalen for kommunal sektor, viser vi til Del B 3 5 c. Forfall meldes til Med vennlig hilsen Ragnhild Lied (sign) Leiar 1

2 Sakliste Representantskap Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling REP 10/14 14/ Konstituering 3 REP 11/14 14/ Aktuelt 7 REP 12/14 14/ Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Rogaland 2013 REP 13/14 14/ Kommunesammenslåinger 20 REP 14/14 14/ Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøtet i 2015 REP 15/14 14/ Orienteringssak - Evaluering av tariffoppgjøret Referatsaker

3 Saker til behandling REP 10/14 Konstituering Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Marianne Frydendal Sammendrag: Sentralstyret legger frem konstitueringssak for representantskapet etter samme mal som sist. Innstilling til vedtak 1.1 Innkallingen godkjennes. Representantenes fullmakter godkjennes. 1.2 Som dirigenter velges: Jon Anders Tronsli Kristina Brovold Liknes 1.3 Endelig forslag til saksliste for representantskapets møte godkjennes. Forslag til dagsorden tas til orientering. 1.4 Følgende møtereglement vedtas: 1. Leder eller en nestleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Representantskapsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 5 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. 4. Representanter som ønsker ordet, gir melding om dette til møteleder. Saksinnledere, medlemmer og varamedlemmer av sentralstyret samt saksbehandlere kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Sentralstyrets varamedlemmer, leder og nestleder av kontrollkomiteen, én representant fra Sami Ossodat/samisk utvalg, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og én representant fra styret for pensjonistene har tale- og forslagsrett. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 5. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. 6. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 7. Representantene har stemmeplikt. Representanter som er ute i oppdrag, kalles inn i salen for å delta i avstemminger. 8. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt. 9. Møtet avgjør voteringsmåten. 10. Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. 3

4 11. Eventuell søknad om permisjon med leveres dirigentene og behandles av representantskapet. Representantene leverer sitt nummerskilt til leder av tellekorps når de forlater møtesalen under forhandlingene. 12. Møtereglementet kan fravikes når representantskapet behandler saker på annen måte enn i plenum. 1.5 Valg av møtefunksjonærer: a) Redaksjonskomité: Evy Ann Eriksen, SST Hege E Valås, SST Svein Ove Olsen, Vest Agder Thomas Nordgård, Troms b) Tellekorps Tilstedeværende sekretariatsansatte fungerer som tellekorps med Marianne Frydendal som leder. Protokollskrivere: Gerd-Inger Simonsen, Nordland Kent Inge Waaler, Akershus Saksutredning: 1.1.Innkalling og fullmakter. Representantskapet, jf vedtektenes 31, består av sentralstyrets medlemmer, fylkesledere og 19 representanter særskilt valgt på landsmøtet. I tillegg til representantene innkalles også sentralstyrets varamedlemmer, kontrollkomiteen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, én representant for Sami Ossodat og én representant fra pensjoniststyret. Dokumenter sendes i henhold til retningslinjer. Innkalling med foreløpig forslag til saksliste sendes representantskapets medlemmer i begynnelsen av oktober Valg av dirigenter Det foreslås to sekretariatansatte som dirigenter. 4

5 1.3 Sakliste og dagsorden Møtet forberedes i tråd med saksdokumenter og debatten i sentralstyret 23. september Følgende saker føres opp på foreløpig forslag til sakliste: Rep 10/14 Konstituering Rep 11/14 Aktuelt Rep 12/14 Kontrollkomiteens rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Rep 13/14 Kommunesammenslåinger Rep 14/14 Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøte i 2015 Rep 15/14 Orienteringssak - Evaluering av tariffoppgjøret 2014 Tidsramme: onsdag 15. oktober kl torsdag 16. oktober kl Møtereglement Møtereglement som for tidligere møter legges fram. 1.5 Valg av møtefunksjonærer a. Redaksjonskomité Det foreslås en redaksjonskomité bestående av 2 sentralstyremedlemmer og 2 av de øvrige representantene. Den aktuelle saksbehandler i sekretariatet vil fungere som sekretær. b. Tellekorps Det foreslås at tilstedeværende sekretariatansatte fungerer som tellekorps. c. Protokollunderskrivere Det foreslås to protokollunderskrivere. Vedlegg: Forslag til dagsplan Vedlegg til sak 5

6 FORSLAG TIL DAGSORDEN Representantskapsmøte oktober 2014 Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter Onsdag: Lunsj Rep 10/14 Åpning og konstituering Rep 12/14 Kontrollkomiteens rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for Rep 15/14 Orienteringssak Evaluering av tariffoppgjøret Kaffepause Rep 13/14 Kommunesammenslåinger 1900 Samling for å takke av to fylkesledere 1930 Middag Torsdag: Rep 14/14 Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøtet i Kaffepause og utsjekking Rep 14/14 forts Rep 11/14 Aktuelt Lunsj 1300 Avreise 6

7 REP 11/14 Aktuelt Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Synnøve Solheim Sammendrag: Skriv inn sammendrag her.. Innstilling til vedtak Skriv inn forslag til vedtak Saksutredning: Skriv inn saksutredning her. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her. 7

8 REP 12/14 Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Rogaland 2013 Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Ida Truchs Kjerstin Larsen Sammendrag: Kontrollkomiteen skal hvert år gjennomføre kontroll av melding, regnskap og protokoller fra 1 2 fylkeslag og rapportere til representantskapet, jf. retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid pkt. 2 og 8.4. For regnskapsåret 2013 har kontrollkomiteen valgt ut fylkeslagene i Vest-Agder og Rogaland. Innstilling til vedtak Kontrollkomiteens innstilling til vedtak til representantskapet: Representantskapet tar kontrollkomiteens rapport om drift, regnskap og økonomi 2013 for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland til etterretning. Saksutredning: Kontrollkomiteen har i sine møter 30. januar og 9. september 2014 gjennomgått årsregnskap, protokoller og årsberetninger for 2013 for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland. Rapporten fra kontrollkomiteen ligger ved. Vedlegg: Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest- Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Vedlegg til sak 8

9 Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Kontrollkomiteen har gått igjennom protokoller og regnskap for Utdanningsforbundet Vest- Agder og Utdanningsforbundet Rogaland og årsberetning for Utdanningsforbundet Rogaland for regnskapsåret Saksframlegget gir en god og ryddig framstilling av regnskapene i de to fylkene. Grafene er med å gi en tydelig oversikt av bruken av midlene. Regnskapet er ryddig og korrekt oppsatt i begge fylkene. Protokollene fra Vest-Agder gir en god oversikt over driften, og vedtakene gjennom året er i henhold til vedtekter og vedtak i overordnede organ i organisasjonen. Årsberetningen fra Rogaland gir god oversikt over driften. Når det gjelder protokollene fra Rogaland, viser kontrollkomiteen til vedtak i sak KTR 4/14. Kontrollkomiteen har merket seg at Utdanningsforbundet Vest-Agder hadde svak likviditet i Kontrollkomiteen forventer at dette blir snudd i Utdanningsforbundet Rogaland har god likviditet og har snudd et negativt resultat i 2012 til et positivt resultat i Generelt anbefaler kontrollkomiteen at fylkeslag som har underskudd og/eller dårlig likviditet, analyserer utgiftssiden for å finne ut hva de kan spare inn på, slik at de ikke går i minus. Vedtak: Kontrollkomiteen har gjennomgått årsregnskaper og protokoller for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland og årsberetning for Utdanningsforbundet Rogaland for regnskapsåret 2013, jf. retningslinjer for kontrollkomiteen pkt. 2 og 8.4. Kontrollkomiteen har funnet at de nevnte protokoller, regnskaper og beretning er i samsvar med de rammebetingelser som er gitt for fylkeslagenes virksomhet. Den administrative vurderingen legges ved kontrollkomiteens rapport til Representantskapet. 9

10 Saksframlegg Kontrollkomitéen Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kjerstin Larsen Ida Truchs Gjennomgang og kontroll av regnskap 2013 for UDF Rogaland og Vest-Agder Saksfremlegg Vurderingene i notatet er i hovedsak knyttet til økonomiske og regnskapsmessige forhold. Politiske eller strategiske valg som fremgår av regnskapene er ikke vurdert her. Vurderingene er gjort ut i fra overordnet kunnskap og tilgjengelig materiale. Det er ikke foretatt bilags- eller rutinekontroll mv. da fylkeslagene har ekstern revisor og man antar at dette arbeidet derfor er foretatt. Fylkeslagenes formelle regnskap danner analysegrunnlaget og skal inneholde: - Årsberetning - Balanseoppstilling - Resultatregnskap - Noter - Revisjonsberetning Alt i henhold til regnskapsloven for små foretak. I denne saken har det vært behov for å lage en forenklet balanse- og regnskapsoppstilling for å få sammenlignbare tall for de to fylkeslagene. Ved sammenligning mellom 2012 og 2013 tas det forbehold om at det er benyttet like regnskapsprinsipper de to årene. Avvik i beløp i forhold til formelt regnskap kan hovedsakelig knyttes til en annen inndeling eller tidsavgrensning om ikke annet er opplyst. Kontrollkomiteen har for regnskapsåret 2013 valgt å se nærmere på fylkeslagene Vest-Agder og Rogaland. For enkelhetsskyld vil man i fortsettelsen benytte forkortelse VA og RL for hhv Vest-Agder og Rogaland. Målt fra høyest til lavest antall medlemmer per fylkeslag rangeres VA som nummer 18 av 19 fylkeslag med 5811 medlemmer, mens RL er nummer 3, med dobbelt så mange medlemmer. Under følger en kort status for Vest-Agder og Rogaland i 2013: Vest-Agder Rogaland Antall medlemmer (per ) Antall lokallag Økonomisk ramme, ordinærdrift (kr) OU-tilskudd, ramme 2013 (kr)

11 Figur 1: Driftsregnskap for Vest-Agder og Rogaland 2012 og 2013 ÅRET 2013 ÅRET 2012 Vest-Agder % Rogaland % Vest-Agder % Rogaland % Inntekter Kontingentinntekter % % % % Tilskudd skoleringsmidler-ou % % % % Andre driftsinntekter % % % % Refusjon SPK-midler - 0 % - 0 % % - 0 % Sum inntekter % % % % Kostnader Ansatte personalkostnader % % % % Tillitsvalgte personalkostnader % % % % Frikjøp tillitsvalgte % % % % Honorar andre % % % % Revisjonshonorar % % % % Avskriving 0 % % 0 % % Husleie, strøm, lokalkostnader % % % % Kontorteknisk utstyr/rekvisita % % % % Reiseutgifter % % % % Profilering/gaver % % % % Finans, netto % % % % Sum kostnader % % % % Resultat av aktiviteter Benyttede avsetning årsmøte Årsresultat (+over/-underskudd) Innrapporterte OU-kostnader ihht. eget OU regnskap I prosent av totalkostnader 16 % 22 % 15 % 17 % Antall ansatte 3 3,5 3 3 Ant. tillitsvalgte på fylkeskontoret

12 Figur 2: Balansen for Vest-Agder og Rogaland for 2012 og Vest-Agder Rogaland Vest-Agder Rogaland Eiendeler Anlegg Kundefordringer og andre fordringer Krav OU-midler fra sentralt Plasseringer Bank Høyrente Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Fri egenkapital Årets (-)underskudd/+overskudd Sum egenkapital Gjeld Gjeld til lokallagene Skyldig frikjøp Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NØKKELTALL Vest-Agder Rogaland Vest-Agder Rogaland EK over kontingentinntekt 4 % 12 % 8 % 10 % Egenkapitalprosent (EK over tot.k.) 22 % 36 % 88 % 33 % Likviditetsgrad (Oml.m/korts.gjeld) 1,3 1,5 8,2 1,4 Tilgjengelig likviditet (Bankbeholdn.mm) Arbeidskapital (oml.m.-korts.gjeld) Inntekter Fylkeslagenes inntekt består hovedsakelig av kontingentinntekter og OU tilskudd. Dette er midler som deles ut sentralt etter fastsatte kriterier. Kontingentmidler De totale kontingentmidlene til fylkeslagene var i 2013 på 175 mill. kroner. Tallet inkluderer tildeling på 8 mill. kroner for å drive lokallagsvirksomhet i Oslo fylkeslag. Prinsippene for fordeling av kontingentmidlene mellom fylkeslagene ble oppdatert av representantskapet i 2013 (REP 06/13). Midlene fordeles hvert år etter følgende kriterier: Basisbeløp: 33 % av midlene deles ut likt til hvert fylkeslag og skal dekke daglig drift. Antall medlemmer: 43 % av kontingentmidlene deles ut etter antall medlemmer hos hvert fylkeslag. I 2012 var denne prosenten 42 %. 12

13 Antall lokallag: 10,5 % av midlene deles ut på grunnlag av antall lokallag pr. fylkeslag. I 2012 var denne prosenten 10 %. Geografisk poeng: 13,5 % fordeles etter spesifikke vekttall for det enkelte fylkeslag for å kompensere for økonomiske effekter som følge av kompleks geografi og lange avstander i fylket. I 2012 var denne prosenten 15 %. Per er fordelingsnøklene for Vest-Agder og Rogaland følgende: Fylkeslag Fordelingsnøkler Ant. Medl per 1.1. Ant. Lokallag Geo grafi/ reguler.- poeng Vest-Agder ,26 % Rogaland ,52 % Fylkeslag Basisbeløp Etter ant. lokallag Etter ant. medlemmer Geografipoeng 33,00 % 43,00 % 10,50 % 13,50 % Per Medlem Vest-Agder Rogaland Basert på antall medlemmer, lokallag og geografisk plassering mottok VA og RL kontingentinntekter på henholdsvis 7,0 mill. kroner og 11,1 mill. kroner i OU-midler I resultatoppstillingen er OU-kostnader inkludert i de enkelte kostnadsartene, men for å få en bedre forståelse av størrelsen på OU-kostnadene er disse synliggjort på en egen linje under regnskapet. Fylkeslagene rapporterer hvert år inn til sentralleddet forbruk knyttet til OUaktiviteter. Overskuddsmidler vil gjennom omfordeling komme fylkeslag med overforbruk til gode. OU-midlene fordeles etter et beregnet 1 behov for antall tillitsvalgte som fylkeslagene skal skolere. Videre justeres denne fordelingsnøkkelen med et reisevekttall. Reisefaktoren skal kompensere for lange avstander i fylket. Fordelingsnøklene for OU-midler i Vest-Agder og Rogaland: Fylkeslag Basis ant. tillitsvalgte 5 per lokallag (inkl. VGO) 1 per klubb - KS-område 1 per klubb over 45 medlemmer Tot. Kontingentmidler Fordelingsnøkkel ant. tillitsvalgte Reisefaktor De totale OU-midlene var i 2013 på om lag 43 mill. kroner. Basert på fordelingsnøklene mottok VA og RL følgende tilskudd: Samlet vekttall Vest-Agder ,2 783 Rogaland , Fylkeslag Etter ant. tillitsvalgte Etter reisefaktor Samlet ordinær fordeling % av totalen %-økning fra i fjor Per medlem Vest-Agder ,24 % 6,8 % 240 Rogaland ,86 % 5,6 % Beregnet antall tillitsvalgte trenger ikke å samsvare med faktisk antall tillitsvalgte i fylket. 13

14 I 2013 brukte VA kroner og RL kroner mer på tillitsvalgtopplæringen enn hva de mottok av ordinært OU-tilskudd. Gjennom omfordeling av OU-midler sentralt ble merforbruket hos fylkeslagene dekket. Kostnader Figur 3 viser den prosentvise endringen for de største utgiftspostene fra 2012 til 2013 for VA. Det har vært betydelig nedgang i både generelle reiseutgifter og personalkostnader for tillitsvalgte på hhv kr og kroner. Endringen i reiseutgifter kan ha sammenheng med årsmøte i 2012, som gjerne bidrar til økt reise- og møtevirksomhet. Figur 3: Vest-Agder - Prosentvis endring i de største utgiftspostene fra Reiseutgifter Tillitsvalgte personalkost Ansatte personalkost Lokaler Revisjonshonorar Frikjøp tillitsvalgte -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Videre er det en markant økning i frikjøpskostnadene i 2013 på 41 %, som tilsvarer nærmere kroner. Fylkeslaget selv forklarer situasjonen med at de i en periode hadde så store likviditetsproblemer at de fikk et etterslep på frikjøpskostnadene. Det er samtidig slik at kostnadsføring ikke skal være avhengig av likviditeten. Påløpte kostnader og tilhørende gjeld skal ut i fra god regnskapsskikk bokføres det året utgiften pådras. Fylkeslagene skal sette av midler til å dekke påløpne frikjøpskostnader det året utgiften oppstår. Vest-Agder fylkeslag avgjorde å bokføre etterslepet fra tidligere år i For neste års regnskap (2014) forventer de å gå med overskudd da de nå er ajour med frikjøpskostnadene. Revisjonshonorar og kostnader knyttet til lokaler har økt, men det er snakk om små kronebeløp. 14

15 Figur 4: Rogaland - Prosentvis endring i de største utgiftspostene fra for Rogaland Tillitsvalgte personalkostnader Frikjøp tillitsvalgte Husleie, strøm, lokalkostnader Reiseutgifter Ansatte personalkostnader Kontorteknisk utstyr/rekvisita Revisjonshonorar -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% RL har hatt en sterk økning i revisjonshonorarer, som i hovedsak er knyttet til økt regnskapsbistand fra revisor, jfr. Figur 4. Fylkeslaget forventer at honoraret reduseres i 2014 ettersom man har ansatt et halvt årsverk på regnskapsområdet. Økningen i utgifter knyttet til kontorteknisk utstyr og personalkostnader for ansatte er verdt å merke seg da de samlet sett medfører en kostnadsøkning på om lag kroner, sammenlignet med 2012 regnskapet. Videre er frikjøp og personalkostnadene knyttet til tillitsvalgte redusert med hhv 6 % og 3 %, som samlet tilsvarer kroner. Årsresultat Fra resultatregnskapet og balansen fremkommer det et tydelig underskudd for VA i både 2012 og Den største gjeldsposten er frikjøp på om lag 0,8 mill kroner. Underskuddet får konsekvens for egenkapitalen, som er halvert siden Et lignende underskudd i 2014 vil kunne medføre at all fri egenkapital forsvinner. Fra et relativt stort underskudd i 2012 har RL i 2013 et overskudd på nærmere 0,3 mill kroner. Underskuddet i 2012 henger i følge fylkeslaget sammen med høy aktivitet og ekstraordinære frikjøpskostnader grunnet endringer blant de fylkestillitsvalgte. I følge fylkeslaget satte de seg mål om å redusere disse kostnadene i Den positive endringen kan tyde på at man har lykkes med å iverksette tiltak. Analyse Årets resultat og endringene fra 2012 bringer frem flere viktige momenter som vil bli analysert nærmere i de neste avsnittene. Analysen tar utgangspunkt i situasjonen for VA og RL, og drar samtidig paralleller til de resterende fylkeslagene. 15

16 Likviditet og soliditet Likviditet er et begrep som benyttes til å beskrive virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. Bra likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine, hos fylkeslagene gjelder dette fortrinnsvis frikjøp og annen kortsiktig gjeld. Soliditet sier noe om evnen til å tåle tap og underskudd. Av eiendeler er det i hovedsak fordringer og bankbeholdninger som utgjør de største balansepostene hos de to fylkeslagene. Ingen av fylkeslagene har en bankbeholdning som dekker all gjeld. Samtidig er det slik at fordringene i stor grad består av krav på OU-midler sentralt. Dette er sikre fordringer etter som Utdanningsforbundet sentralt har midler til å utbetale kravene til fylkeslagene. Samlet sett er dette de mest likvide omløpsmidlene til fylkeslagene. Det finnes ulike nøkkeltall for å analysere likviditeten for en virksomhet. I denne sammenheng velger vi å benytte: VA har 1,3 og RL har 1,5 i likviditetsgrad 1. Dette betyr at begge fylkeslag har kapasiteter til å betale sin kortsiktige gjeld, henholdsvis 1,3 ganger og 1,5 ganger gjelden. Det er samtidig stor forskjell i likviditeten på kort sikt mellom VA og RL. RL har over tid hatt mulighet til å plassere midler i Hausmannsfondet. Midlene utgjør 12 % av eiendelene og er et signal om at fylkeslagets likviditet er så pass sterk at det ikke er behov for denne kapitalen i den daglige drift. Videre medfører dette at handlingsrommet, gjerne referert til som arbeidskapitalen, på kort sikt er relativt større i RL sammenlignet med VA. Arbeidskapitalen finner man ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene. Arbeidskapitalen er positiv for begge fylkeslag. I VA er den på 0,27 mill. kroner, mens den for RL er på om lag 1,1 mill. kroner. Egenkapitalen i forhold til kontingentinntekten er den måten å måle egenkapitalen på som organisasjonen benytter ved begrensningsordningen som ble innført fra 2006 (opprinnelig 40 % -regelen). Fylkes- og lokallagene får ikke beholde egenkapital som går over 45 % av årets tildeling av kontingentmidler. 16

17 Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 5: Fylkeslagenes egenkapital i prosent av årets kontingentinntekt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% For de to fylkeslagene er egenkapitalen i forhold til kontingentinntekten på hhv 4 % og 12 % for VA og RL. Sammenlignet med de øvrige fylkeslagene synes egenkapitalen å være svært lav. Det er viktig at fylkene jevnlig holder oversikt over både fordringer og gjeld, og sørger for stabilt overskudd i driften for å gjøre økonomien mindre sårbar. Kostnadsjustering Generelt for fylkeslagene i Udf er det i første omgang gjennom justering av omfanget på reise- og møtevirksomhet og frikjøp man har mulighet til å regulere kostnadsnivået. Reise- og møtekostnader Hos begge fylkeslag er de største utgiftspostene knyttet til hotell (inklusiv bevertning) og transport 2. For å få bedre oversikt over eventuelle forskjeller mellom fylkeslagene fordeles de totale kostnadene per medlem. Kostnader per medlem Vest-Agder (Ant. medl: 5.811) Rogaland Hotell og bevertning 182 kr 187 kr Transport 80 kr 33 kr Totale reise- og møtekostnader 299 kr 260 kr (Ant. medl: ) Reise- og møteutgifter kan grovt sett deles mellom reise- og møtevirksomhet i OUsammenheng eller utgifter knyttet til daglig drift av fylkes- og lokallag. Førstnevnte skal i utgangspunktet være dekket gjennom overføring av OU-midler, hvor ulikheter i reisebehov kompenseres gjennom den justerte reisefaktoren. For RL og VA ligger reisefaktoren på relativt likt nivå. Når det gjelder kontingentinntekten får VA kun halvparten så stort geografipoeng som RL. Samtidig ser man fra regnskapstallene at VA har 15 % høyere totale reisekostnader per medlem, og hvor spesielt transportkostnadene er betydelig høyere for VA enn RL. 2 Inkluderer flybilletter og bilgodtgjørelse 17

18 Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark På en side kan det tenkes at fylkeslagene bør øke sin bevissthet rundt og fremme tiltak for å reduserer utgifter knyttet til reise- og møtevirksomhet. Samtidig peker det også på en mulig utfordring med hensyn til fordelingsnøkkelen som benyttes til å kompensere for ulik geografi. Frikjøp og personalkostnader Frikjøp og personalkostnader for tillitsvalgte utgjør en stor andel av de totale kostnadene for begge fylkeslagene, jfr. driftsregnskapet. Grafen under viser imidlertid ikke et riktig bilde for året 2013 i VA da VA har bokført tidligere års frikjøpsutgifter i Samtidig ser man fra figuren under at det også er andre fylkeslag som har høye frikjøps- og personalkostnader per medlem. Dersom et fylkeslag ikke har midler til å dekke frikjøpskostnadene innenfor sine budsjettrammer bør man være varsom med å øke frikjøpene. Figur 6: Frikjøps- og personalkostnader tillitsvalgte per medlem Situasjonen i fylkeslagene er likevel gode eksempler på at det kan være et økende behov for å rette oppmerksomhet mot langsiktig planlegging og budsjettering, spesielt av store kostnadsposter som frikjøp og personalkostnader, for alle fylkeslagene. På den måten kan man lettere sette i gang tiltak dersom man ser at utgiftene er i ferd med å overstige budsjettet. I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter 48.2, er alle fylkeslag pliktig til å utarbeide årsbudsjett. Rutiner og felles standarder En av de største utgiftspostene hos RL var i 2013 revisjonshonorarer. De har brukt sin revisor til å hjelpe til med regnskapsføringen hittil. Fra og med regnskapsåret 2014 er det tilsatt et halvt årsverk slik at fylkeslaget regner med at denne høye utgiftsposten vil bli betraktelig redusert. I henhold til god regnskapsskikk så skal regnskapene føres fortløpende i Agresso, avstemminger skal foretas hver måned og leverandørreskontro skal føres. 18

19 VA har hatt etterslep på frikjøpskostnadene, og avgjorde i 2013 å bokføre disse og er nå ajour med frikjøpskostnadene. I henhold til regnskapsloven skal alle forpliktelser føres i balansen ved årets slutt. Det gjelder kostnader som er påløpt det gjeldende året men ikke utbetalt pr XX. Dette må føres som en utgift samt gjeldsføres. Det kan være utgifter som leverandørene enten har sendt faktura på etter årets slutt, eller utgifter som er pådratt men der leverandørene enda ikke har sendt faktura ved regnskapsavslutningen. Da må kostnaden stipuleres og føres som utgift og gjeld. Avvik fra felles standarder og rutiner har også man sett i tidligere rapporter til kontrollkomiteen og er ikke et unikt fenomen for de to fylkeslagene man ser på nå. Generelt sett fører avvik fra felles standard og rutiner det vanskelig å sammenligne fylkeslagene. For det første blir informasjonsgrunnlaget mindre tilgjengelig, og for det andre krever det en del ekstraarbeid å sikre at informasjonen er korrekt. Innføring av Agresso, felles kontoplan, koststeds- og prosjektstruktur, dokumentasjon av rutiner, samt felles skolering og økt kommunikasjon mellom regnskapsmedarbeiderne i fylkene har dannet grunnlag for felles standarder og rutiner. Det kan være behov for å bevisstgjøre og videreutvikle en felles plattform. Gode rutiner og standarder vil for det første kunne være til hjelp for å sammenligne fylkeslagene, se felles trender og lettere kunne iverksette tiltak i tide. Men det vil også gjøre det lettere for økonomimedarbeiderne i fylkene å samarbeide og/eller søke råd i andre fylkeslag. Konklusjon RL har snudd et negativt resultat i 2012 til et positivt resultat i VA har gått med underskudd og kan ikke ha et tilsvarende underskudd i 2014 som i 2013 for da vil egenkapitalen være tapt. Det er til enhver tid viktig å holde øye med likviditeten slik at fylkeslagene ikke får betalingsproblemer. Det er her også viktig at de til enhver tid har oversikt over sine løpende forpliktelser slik at man ikke tar på seg flere forpliktelser enn likviditeten tillater. Hvis en får problemer med likviditeten, så er det viktig å gjøre noe med dette umiddelbart. For å forbedre likviditeten på kort sikt så kan en vente med enkelte aktiviteter til økonomien tillater dette. Det er viktig at fylkeslagene følger Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Fylkeslagene må ha en buffer for eventuelle overskridelser av budsjett. Det betyr at oppfølging av regnskap og budsjett underveis er viktig. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her. 19

20 REP 13/14 Kommunesammenslåinger Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Harald Skulberg/Trond Harsvik/Arnhild Grønvik Bie- Larsen/Eirik Lund Sammendrag: I representantskapets møte i juni 2013 meldte Stine Borg fra Utdanningsforbundet Vestfold under posten «Aktuelt», bekymring rundt Utdanningsforbundets manglende politikk rundt kommunesammenslåinger. Temaet har blitt enda mer aktuelt det siste året. Utdanningsforbundet Vestfold ønsker derfor at representantskapet skal få seg forelagt til debatt en sak som tar opp vårt syn på den pågående prosessen rundt kommunesammenslåinger. Spørsmålet om sammenslåinger av kommuner ses ikke isolert, men i sammenheng med andre elementer i det som går under paraplyen kalt kommunereformen. I saksframlegget gis en oversikt over hele denne reformen og status for dette arbeidet. Tre saksområder trekkes fram som særskilt viktige for Utdanningsforbundet: likeverdighet i utdannings- og opplæringstilbudet, innflytelse gjennom medbestemmelse og påvirkning samt konsekvenser for Utdanningsforbundet som organisasjon. Disse temaene foreslås at det blir gjenstand for debatt under representantskapet. Innstilling til vedtak Utdanningsforbundet skal aktivt følge med på og påvirke arbeidet med kommunereformen. Dette skal skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som arbeidet gjennom Unio blir viktig. I arbeidet med kommunereformen må tillitsvalgte sikre at det grunnleggende prinsippet om et likeverdig utdannings- og opplæringstilbud, blir ivaretatt. Rett til medbestemmelse og muligheter for påvirkningsarbeid må sikres både i prosess og i en framtidig forvaltningsstruktur. Utdanningsforbundet må være forberedt på hvilke konsekvenser endringer i kommunestruktur og forvaltningsnivåer kan få for egen organisasjon. Saksutredning: Bakgrunn Under møtet i representantskapet i juni 2013 meldte Stine Borg fra Utdanningsforbundet Vestfold som en del av posten «Aktuelt» bekymring for Utdanningsforbundets manglende politikk rundt kommunesammenslåinger. Fagforbundet har i det siste satt denne problemstillingen på dagorden, både i form av politikkdokument og egne konferanser. I et notat fra Utdanningsforbundet Stokke etterlyser lokallaget retningslinjer og et større engasjement i Utdanningsforbundet når det gjelder sammenslåinger av kommuner, jf vedlegg. Utdanningsforbundet Vestfold ønsker derfor at representantskapet skal få seg forelagt til debatt en sak som tar opp Utdanningsforbundets syn på den pågående prosessen rundt kommunesammenslåinger. Temaet har blitt enda mer aktuelt siste året. Vestfold har allerede kommet langt i prosessen med kommunesammenslåinger. Kommunalministeren har valgt seg ut Stokke som foregangskommune i denne sammenheng. Prosessen går der unna i et meget høyt tempo. 20

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 19. Juni

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø,

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, Nye oppgaver for kommunene Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, 21.01.15 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD,

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, Kommunestruktur og oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, 02.12.14 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Stat og kommune Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Kort om meldingen Meldingen er regjeringens svar på de utfordringene kommunene møter i det daglige

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Kommunereformen innhold og status

Kommunereformen innhold og status Kommunereformen innhold og status Solbergregjeringens kommunereform Samarbeidsavtale (H/Frp/Krf/V): «Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at det fattes nødvendige vedtak i perioden» Regjeringen

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av oppdraget 1.1 Om oppdraget I St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre Vestby kommune Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00-13.15 Innkallingen sendes også til varamedlemmene,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer