Innkalling til møte i Representantskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Representantskap"

Transkript

1 MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: / Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet Kontrollkomiteen Representant fra samisk utvalg Leder, Pedagogstudentene Representant fra pensjoniststyret Innkalling til møte i Representantskap Det innkalles til møte i Representantskapet onsdag 15. oktober 2014 kl til torsdag 16. oktober 2014 kl. 13:00 på Hurdalsjøen Hotel og Konferansesenter. Møtet gir rett til permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Når det gjelder hovedavtalen for kommunal sektor, viser vi til Del B 3 5 c. Forfall meldes til Med vennlig hilsen Ragnhild Lied (sign) Leiar 1

2 Sakliste Representantskap Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling REP 10/14 14/ Konstituering 3 REP 11/14 14/ Aktuelt 7 REP 12/14 14/ Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Rogaland 2013 REP 13/14 14/ Kommunesammenslåinger 20 REP 14/14 14/ Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøtet i 2015 REP 15/14 14/ Orienteringssak - Evaluering av tariffoppgjøret Referatsaker

3 Saker til behandling REP 10/14 Konstituering Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Marianne Frydendal Sammendrag: Sentralstyret legger frem konstitueringssak for representantskapet etter samme mal som sist. Innstilling til vedtak 1.1 Innkallingen godkjennes. Representantenes fullmakter godkjennes. 1.2 Som dirigenter velges: Jon Anders Tronsli Kristina Brovold Liknes 1.3 Endelig forslag til saksliste for representantskapets møte godkjennes. Forslag til dagsorden tas til orientering. 1.4 Følgende møtereglement vedtas: 1. Leder eller en nestleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Representantskapsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 5 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. 4. Representanter som ønsker ordet, gir melding om dette til møteleder. Saksinnledere, medlemmer og varamedlemmer av sentralstyret samt saksbehandlere kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Sentralstyrets varamedlemmer, leder og nestleder av kontrollkomiteen, én representant fra Sami Ossodat/samisk utvalg, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og én representant fra styret for pensjonistene har tale- og forslagsrett. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 5. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. 6. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 7. Representantene har stemmeplikt. Representanter som er ute i oppdrag, kalles inn i salen for å delta i avstemminger. 8. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt. 9. Møtet avgjør voteringsmåten. 10. Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. 3

4 11. Eventuell søknad om permisjon med leveres dirigentene og behandles av representantskapet. Representantene leverer sitt nummerskilt til leder av tellekorps når de forlater møtesalen under forhandlingene. 12. Møtereglementet kan fravikes når representantskapet behandler saker på annen måte enn i plenum. 1.5 Valg av møtefunksjonærer: a) Redaksjonskomité: Evy Ann Eriksen, SST Hege E Valås, SST Svein Ove Olsen, Vest Agder Thomas Nordgård, Troms b) Tellekorps Tilstedeværende sekretariatsansatte fungerer som tellekorps med Marianne Frydendal som leder. Protokollskrivere: Gerd-Inger Simonsen, Nordland Kent Inge Waaler, Akershus Saksutredning: 1.1.Innkalling og fullmakter. Representantskapet, jf vedtektenes 31, består av sentralstyrets medlemmer, fylkesledere og 19 representanter særskilt valgt på landsmøtet. I tillegg til representantene innkalles også sentralstyrets varamedlemmer, kontrollkomiteen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, én representant for Sami Ossodat og én representant fra pensjoniststyret. Dokumenter sendes i henhold til retningslinjer. Innkalling med foreløpig forslag til saksliste sendes representantskapets medlemmer i begynnelsen av oktober Valg av dirigenter Det foreslås to sekretariatansatte som dirigenter. 4

5 1.3 Sakliste og dagsorden Møtet forberedes i tråd med saksdokumenter og debatten i sentralstyret 23. september Følgende saker føres opp på foreløpig forslag til sakliste: Rep 10/14 Konstituering Rep 11/14 Aktuelt Rep 12/14 Kontrollkomiteens rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Rep 13/14 Kommunesammenslåinger Rep 14/14 Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøte i 2015 Rep 15/14 Orienteringssak - Evaluering av tariffoppgjøret 2014 Tidsramme: onsdag 15. oktober kl torsdag 16. oktober kl Møtereglement Møtereglement som for tidligere møter legges fram. 1.5 Valg av møtefunksjonærer a. Redaksjonskomité Det foreslås en redaksjonskomité bestående av 2 sentralstyremedlemmer og 2 av de øvrige representantene. Den aktuelle saksbehandler i sekretariatet vil fungere som sekretær. b. Tellekorps Det foreslås at tilstedeværende sekretariatansatte fungerer som tellekorps. c. Protokollunderskrivere Det foreslås to protokollunderskrivere. Vedlegg: Forslag til dagsplan Vedlegg til sak 5

6 FORSLAG TIL DAGSORDEN Representantskapsmøte oktober 2014 Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter Onsdag: Lunsj Rep 10/14 Åpning og konstituering Rep 12/14 Kontrollkomiteens rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for Rep 15/14 Orienteringssak Evaluering av tariffoppgjøret Kaffepause Rep 13/14 Kommunesammenslåinger 1900 Samling for å takke av to fylkesledere 1930 Middag Torsdag: Rep 14/14 Orientering om og innspill til arbeidet med landsmøtet i Kaffepause og utsjekking Rep 14/14 forts Rep 11/14 Aktuelt Lunsj 1300 Avreise 6

7 REP 11/14 Aktuelt Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Synnøve Solheim Sammendrag: Skriv inn sammendrag her.. Innstilling til vedtak Skriv inn forslag til vedtak Saksutredning: Skriv inn saksutredning her. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her. 7

8 REP 12/14 Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Rogaland 2013 Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Ida Truchs Kjerstin Larsen Sammendrag: Kontrollkomiteen skal hvert år gjennomføre kontroll av melding, regnskap og protokoller fra 1 2 fylkeslag og rapportere til representantskapet, jf. retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid pkt. 2 og 8.4. For regnskapsåret 2013 har kontrollkomiteen valgt ut fylkeslagene i Vest-Agder og Rogaland. Innstilling til vedtak Kontrollkomiteens innstilling til vedtak til representantskapet: Representantskapet tar kontrollkomiteens rapport om drift, regnskap og økonomi 2013 for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland til etterretning. Saksutredning: Kontrollkomiteen har i sine møter 30. januar og 9. september 2014 gjennomgått årsregnskap, protokoller og årsberetninger for 2013 for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland. Rapporten fra kontrollkomiteen ligger ved. Vedlegg: Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest- Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Vedlegg til sak 8

9 Kontrollkomiteen sin rapport om drift, økonomi og regnskap i Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland for 2013 Kontrollkomiteen har gått igjennom protokoller og regnskap for Utdanningsforbundet Vest- Agder og Utdanningsforbundet Rogaland og årsberetning for Utdanningsforbundet Rogaland for regnskapsåret Saksframlegget gir en god og ryddig framstilling av regnskapene i de to fylkene. Grafene er med å gi en tydelig oversikt av bruken av midlene. Regnskapet er ryddig og korrekt oppsatt i begge fylkene. Protokollene fra Vest-Agder gir en god oversikt over driften, og vedtakene gjennom året er i henhold til vedtekter og vedtak i overordnede organ i organisasjonen. Årsberetningen fra Rogaland gir god oversikt over driften. Når det gjelder protokollene fra Rogaland, viser kontrollkomiteen til vedtak i sak KTR 4/14. Kontrollkomiteen har merket seg at Utdanningsforbundet Vest-Agder hadde svak likviditet i Kontrollkomiteen forventer at dette blir snudd i Utdanningsforbundet Rogaland har god likviditet og har snudd et negativt resultat i 2012 til et positivt resultat i Generelt anbefaler kontrollkomiteen at fylkeslag som har underskudd og/eller dårlig likviditet, analyserer utgiftssiden for å finne ut hva de kan spare inn på, slik at de ikke går i minus. Vedtak: Kontrollkomiteen har gjennomgått årsregnskaper og protokoller for Utdanningsforbundet Vest-Agder og Utdanningsforbundet Rogaland og årsberetning for Utdanningsforbundet Rogaland for regnskapsåret 2013, jf. retningslinjer for kontrollkomiteen pkt. 2 og 8.4. Kontrollkomiteen har funnet at de nevnte protokoller, regnskaper og beretning er i samsvar med de rammebetingelser som er gitt for fylkeslagenes virksomhet. Den administrative vurderingen legges ved kontrollkomiteens rapport til Representantskapet. 9

10 Saksframlegg Kontrollkomitéen Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kjerstin Larsen Ida Truchs Gjennomgang og kontroll av regnskap 2013 for UDF Rogaland og Vest-Agder Saksfremlegg Vurderingene i notatet er i hovedsak knyttet til økonomiske og regnskapsmessige forhold. Politiske eller strategiske valg som fremgår av regnskapene er ikke vurdert her. Vurderingene er gjort ut i fra overordnet kunnskap og tilgjengelig materiale. Det er ikke foretatt bilags- eller rutinekontroll mv. da fylkeslagene har ekstern revisor og man antar at dette arbeidet derfor er foretatt. Fylkeslagenes formelle regnskap danner analysegrunnlaget og skal inneholde: - Årsberetning - Balanseoppstilling - Resultatregnskap - Noter - Revisjonsberetning Alt i henhold til regnskapsloven for små foretak. I denne saken har det vært behov for å lage en forenklet balanse- og regnskapsoppstilling for å få sammenlignbare tall for de to fylkeslagene. Ved sammenligning mellom 2012 og 2013 tas det forbehold om at det er benyttet like regnskapsprinsipper de to årene. Avvik i beløp i forhold til formelt regnskap kan hovedsakelig knyttes til en annen inndeling eller tidsavgrensning om ikke annet er opplyst. Kontrollkomiteen har for regnskapsåret 2013 valgt å se nærmere på fylkeslagene Vest-Agder og Rogaland. For enkelhetsskyld vil man i fortsettelsen benytte forkortelse VA og RL for hhv Vest-Agder og Rogaland. Målt fra høyest til lavest antall medlemmer per fylkeslag rangeres VA som nummer 18 av 19 fylkeslag med 5811 medlemmer, mens RL er nummer 3, med dobbelt så mange medlemmer. Under følger en kort status for Vest-Agder og Rogaland i 2013: Vest-Agder Rogaland Antall medlemmer (per ) Antall lokallag Økonomisk ramme, ordinærdrift (kr) OU-tilskudd, ramme 2013 (kr)

11 Figur 1: Driftsregnskap for Vest-Agder og Rogaland 2012 og 2013 ÅRET 2013 ÅRET 2012 Vest-Agder % Rogaland % Vest-Agder % Rogaland % Inntekter Kontingentinntekter % % % % Tilskudd skoleringsmidler-ou % % % % Andre driftsinntekter % % % % Refusjon SPK-midler - 0 % - 0 % % - 0 % Sum inntekter % % % % Kostnader Ansatte personalkostnader % % % % Tillitsvalgte personalkostnader % % % % Frikjøp tillitsvalgte % % % % Honorar andre % % % % Revisjonshonorar % % % % Avskriving 0 % % 0 % % Husleie, strøm, lokalkostnader % % % % Kontorteknisk utstyr/rekvisita % % % % Reiseutgifter % % % % Profilering/gaver % % % % Finans, netto % % % % Sum kostnader % % % % Resultat av aktiviteter Benyttede avsetning årsmøte Årsresultat (+over/-underskudd) Innrapporterte OU-kostnader ihht. eget OU regnskap I prosent av totalkostnader 16 % 22 % 15 % 17 % Antall ansatte 3 3,5 3 3 Ant. tillitsvalgte på fylkeskontoret

12 Figur 2: Balansen for Vest-Agder og Rogaland for 2012 og Vest-Agder Rogaland Vest-Agder Rogaland Eiendeler Anlegg Kundefordringer og andre fordringer Krav OU-midler fra sentralt Plasseringer Bank Høyrente Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Fri egenkapital Årets (-)underskudd/+overskudd Sum egenkapital Gjeld Gjeld til lokallagene Skyldig frikjøp Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NØKKELTALL Vest-Agder Rogaland Vest-Agder Rogaland EK over kontingentinntekt 4 % 12 % 8 % 10 % Egenkapitalprosent (EK over tot.k.) 22 % 36 % 88 % 33 % Likviditetsgrad (Oml.m/korts.gjeld) 1,3 1,5 8,2 1,4 Tilgjengelig likviditet (Bankbeholdn.mm) Arbeidskapital (oml.m.-korts.gjeld) Inntekter Fylkeslagenes inntekt består hovedsakelig av kontingentinntekter og OU tilskudd. Dette er midler som deles ut sentralt etter fastsatte kriterier. Kontingentmidler De totale kontingentmidlene til fylkeslagene var i 2013 på 175 mill. kroner. Tallet inkluderer tildeling på 8 mill. kroner for å drive lokallagsvirksomhet i Oslo fylkeslag. Prinsippene for fordeling av kontingentmidlene mellom fylkeslagene ble oppdatert av representantskapet i 2013 (REP 06/13). Midlene fordeles hvert år etter følgende kriterier: Basisbeløp: 33 % av midlene deles ut likt til hvert fylkeslag og skal dekke daglig drift. Antall medlemmer: 43 % av kontingentmidlene deles ut etter antall medlemmer hos hvert fylkeslag. I 2012 var denne prosenten 42 %. 12

13 Antall lokallag: 10,5 % av midlene deles ut på grunnlag av antall lokallag pr. fylkeslag. I 2012 var denne prosenten 10 %. Geografisk poeng: 13,5 % fordeles etter spesifikke vekttall for det enkelte fylkeslag for å kompensere for økonomiske effekter som følge av kompleks geografi og lange avstander i fylket. I 2012 var denne prosenten 15 %. Per er fordelingsnøklene for Vest-Agder og Rogaland følgende: Fylkeslag Fordelingsnøkler Ant. Medl per 1.1. Ant. Lokallag Geo grafi/ reguler.- poeng Vest-Agder ,26 % Rogaland ,52 % Fylkeslag Basisbeløp Etter ant. lokallag Etter ant. medlemmer Geografipoeng 33,00 % 43,00 % 10,50 % 13,50 % Per Medlem Vest-Agder Rogaland Basert på antall medlemmer, lokallag og geografisk plassering mottok VA og RL kontingentinntekter på henholdsvis 7,0 mill. kroner og 11,1 mill. kroner i OU-midler I resultatoppstillingen er OU-kostnader inkludert i de enkelte kostnadsartene, men for å få en bedre forståelse av størrelsen på OU-kostnadene er disse synliggjort på en egen linje under regnskapet. Fylkeslagene rapporterer hvert år inn til sentralleddet forbruk knyttet til OUaktiviteter. Overskuddsmidler vil gjennom omfordeling komme fylkeslag med overforbruk til gode. OU-midlene fordeles etter et beregnet 1 behov for antall tillitsvalgte som fylkeslagene skal skolere. Videre justeres denne fordelingsnøkkelen med et reisevekttall. Reisefaktoren skal kompensere for lange avstander i fylket. Fordelingsnøklene for OU-midler i Vest-Agder og Rogaland: Fylkeslag Basis ant. tillitsvalgte 5 per lokallag (inkl. VGO) 1 per klubb - KS-område 1 per klubb over 45 medlemmer Tot. Kontingentmidler Fordelingsnøkkel ant. tillitsvalgte Reisefaktor De totale OU-midlene var i 2013 på om lag 43 mill. kroner. Basert på fordelingsnøklene mottok VA og RL følgende tilskudd: Samlet vekttall Vest-Agder ,2 783 Rogaland , Fylkeslag Etter ant. tillitsvalgte Etter reisefaktor Samlet ordinær fordeling % av totalen %-økning fra i fjor Per medlem Vest-Agder ,24 % 6,8 % 240 Rogaland ,86 % 5,6 % Beregnet antall tillitsvalgte trenger ikke å samsvare med faktisk antall tillitsvalgte i fylket. 13

14 I 2013 brukte VA kroner og RL kroner mer på tillitsvalgtopplæringen enn hva de mottok av ordinært OU-tilskudd. Gjennom omfordeling av OU-midler sentralt ble merforbruket hos fylkeslagene dekket. Kostnader Figur 3 viser den prosentvise endringen for de største utgiftspostene fra 2012 til 2013 for VA. Det har vært betydelig nedgang i både generelle reiseutgifter og personalkostnader for tillitsvalgte på hhv kr og kroner. Endringen i reiseutgifter kan ha sammenheng med årsmøte i 2012, som gjerne bidrar til økt reise- og møtevirksomhet. Figur 3: Vest-Agder - Prosentvis endring i de største utgiftspostene fra Reiseutgifter Tillitsvalgte personalkost Ansatte personalkost Lokaler Revisjonshonorar Frikjøp tillitsvalgte -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Videre er det en markant økning i frikjøpskostnadene i 2013 på 41 %, som tilsvarer nærmere kroner. Fylkeslaget selv forklarer situasjonen med at de i en periode hadde så store likviditetsproblemer at de fikk et etterslep på frikjøpskostnadene. Det er samtidig slik at kostnadsføring ikke skal være avhengig av likviditeten. Påløpte kostnader og tilhørende gjeld skal ut i fra god regnskapsskikk bokføres det året utgiften pådras. Fylkeslagene skal sette av midler til å dekke påløpne frikjøpskostnader det året utgiften oppstår. Vest-Agder fylkeslag avgjorde å bokføre etterslepet fra tidligere år i For neste års regnskap (2014) forventer de å gå med overskudd da de nå er ajour med frikjøpskostnadene. Revisjonshonorar og kostnader knyttet til lokaler har økt, men det er snakk om små kronebeløp. 14

15 Figur 4: Rogaland - Prosentvis endring i de største utgiftspostene fra for Rogaland Tillitsvalgte personalkostnader Frikjøp tillitsvalgte Husleie, strøm, lokalkostnader Reiseutgifter Ansatte personalkostnader Kontorteknisk utstyr/rekvisita Revisjonshonorar -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% RL har hatt en sterk økning i revisjonshonorarer, som i hovedsak er knyttet til økt regnskapsbistand fra revisor, jfr. Figur 4. Fylkeslaget forventer at honoraret reduseres i 2014 ettersom man har ansatt et halvt årsverk på regnskapsområdet. Økningen i utgifter knyttet til kontorteknisk utstyr og personalkostnader for ansatte er verdt å merke seg da de samlet sett medfører en kostnadsøkning på om lag kroner, sammenlignet med 2012 regnskapet. Videre er frikjøp og personalkostnadene knyttet til tillitsvalgte redusert med hhv 6 % og 3 %, som samlet tilsvarer kroner. Årsresultat Fra resultatregnskapet og balansen fremkommer det et tydelig underskudd for VA i både 2012 og Den største gjeldsposten er frikjøp på om lag 0,8 mill kroner. Underskuddet får konsekvens for egenkapitalen, som er halvert siden Et lignende underskudd i 2014 vil kunne medføre at all fri egenkapital forsvinner. Fra et relativt stort underskudd i 2012 har RL i 2013 et overskudd på nærmere 0,3 mill kroner. Underskuddet i 2012 henger i følge fylkeslaget sammen med høy aktivitet og ekstraordinære frikjøpskostnader grunnet endringer blant de fylkestillitsvalgte. I følge fylkeslaget satte de seg mål om å redusere disse kostnadene i Den positive endringen kan tyde på at man har lykkes med å iverksette tiltak. Analyse Årets resultat og endringene fra 2012 bringer frem flere viktige momenter som vil bli analysert nærmere i de neste avsnittene. Analysen tar utgangspunkt i situasjonen for VA og RL, og drar samtidig paralleller til de resterende fylkeslagene. 15

16 Likviditet og soliditet Likviditet er et begrep som benyttes til å beskrive virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. Bra likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine, hos fylkeslagene gjelder dette fortrinnsvis frikjøp og annen kortsiktig gjeld. Soliditet sier noe om evnen til å tåle tap og underskudd. Av eiendeler er det i hovedsak fordringer og bankbeholdninger som utgjør de største balansepostene hos de to fylkeslagene. Ingen av fylkeslagene har en bankbeholdning som dekker all gjeld. Samtidig er det slik at fordringene i stor grad består av krav på OU-midler sentralt. Dette er sikre fordringer etter som Utdanningsforbundet sentralt har midler til å utbetale kravene til fylkeslagene. Samlet sett er dette de mest likvide omløpsmidlene til fylkeslagene. Det finnes ulike nøkkeltall for å analysere likviditeten for en virksomhet. I denne sammenheng velger vi å benytte: VA har 1,3 og RL har 1,5 i likviditetsgrad 1. Dette betyr at begge fylkeslag har kapasiteter til å betale sin kortsiktige gjeld, henholdsvis 1,3 ganger og 1,5 ganger gjelden. Det er samtidig stor forskjell i likviditeten på kort sikt mellom VA og RL. RL har over tid hatt mulighet til å plassere midler i Hausmannsfondet. Midlene utgjør 12 % av eiendelene og er et signal om at fylkeslagets likviditet er så pass sterk at det ikke er behov for denne kapitalen i den daglige drift. Videre medfører dette at handlingsrommet, gjerne referert til som arbeidskapitalen, på kort sikt er relativt større i RL sammenlignet med VA. Arbeidskapitalen finner man ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene. Arbeidskapitalen er positiv for begge fylkeslag. I VA er den på 0,27 mill. kroner, mens den for RL er på om lag 1,1 mill. kroner. Egenkapitalen i forhold til kontingentinntekten er den måten å måle egenkapitalen på som organisasjonen benytter ved begrensningsordningen som ble innført fra 2006 (opprinnelig 40 % -regelen). Fylkes- og lokallagene får ikke beholde egenkapital som går over 45 % av årets tildeling av kontingentmidler. 16

17 Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 5: Fylkeslagenes egenkapital i prosent av årets kontingentinntekt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% For de to fylkeslagene er egenkapitalen i forhold til kontingentinntekten på hhv 4 % og 12 % for VA og RL. Sammenlignet med de øvrige fylkeslagene synes egenkapitalen å være svært lav. Det er viktig at fylkene jevnlig holder oversikt over både fordringer og gjeld, og sørger for stabilt overskudd i driften for å gjøre økonomien mindre sårbar. Kostnadsjustering Generelt for fylkeslagene i Udf er det i første omgang gjennom justering av omfanget på reise- og møtevirksomhet og frikjøp man har mulighet til å regulere kostnadsnivået. Reise- og møtekostnader Hos begge fylkeslag er de største utgiftspostene knyttet til hotell (inklusiv bevertning) og transport 2. For å få bedre oversikt over eventuelle forskjeller mellom fylkeslagene fordeles de totale kostnadene per medlem. Kostnader per medlem Vest-Agder (Ant. medl: 5.811) Rogaland Hotell og bevertning 182 kr 187 kr Transport 80 kr 33 kr Totale reise- og møtekostnader 299 kr 260 kr (Ant. medl: ) Reise- og møteutgifter kan grovt sett deles mellom reise- og møtevirksomhet i OUsammenheng eller utgifter knyttet til daglig drift av fylkes- og lokallag. Førstnevnte skal i utgangspunktet være dekket gjennom overføring av OU-midler, hvor ulikheter i reisebehov kompenseres gjennom den justerte reisefaktoren. For RL og VA ligger reisefaktoren på relativt likt nivå. Når det gjelder kontingentinntekten får VA kun halvparten så stort geografipoeng som RL. Samtidig ser man fra regnskapstallene at VA har 15 % høyere totale reisekostnader per medlem, og hvor spesielt transportkostnadene er betydelig høyere for VA enn RL. 2 Inkluderer flybilletter og bilgodtgjørelse 17

18 Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark På en side kan det tenkes at fylkeslagene bør øke sin bevissthet rundt og fremme tiltak for å reduserer utgifter knyttet til reise- og møtevirksomhet. Samtidig peker det også på en mulig utfordring med hensyn til fordelingsnøkkelen som benyttes til å kompensere for ulik geografi. Frikjøp og personalkostnader Frikjøp og personalkostnader for tillitsvalgte utgjør en stor andel av de totale kostnadene for begge fylkeslagene, jfr. driftsregnskapet. Grafen under viser imidlertid ikke et riktig bilde for året 2013 i VA da VA har bokført tidligere års frikjøpsutgifter i Samtidig ser man fra figuren under at det også er andre fylkeslag som har høye frikjøps- og personalkostnader per medlem. Dersom et fylkeslag ikke har midler til å dekke frikjøpskostnadene innenfor sine budsjettrammer bør man være varsom med å øke frikjøpene. Figur 6: Frikjøps- og personalkostnader tillitsvalgte per medlem Situasjonen i fylkeslagene er likevel gode eksempler på at det kan være et økende behov for å rette oppmerksomhet mot langsiktig planlegging og budsjettering, spesielt av store kostnadsposter som frikjøp og personalkostnader, for alle fylkeslagene. På den måten kan man lettere sette i gang tiltak dersom man ser at utgiftene er i ferd med å overstige budsjettet. I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter 48.2, er alle fylkeslag pliktig til å utarbeide årsbudsjett. Rutiner og felles standarder En av de største utgiftspostene hos RL var i 2013 revisjonshonorarer. De har brukt sin revisor til å hjelpe til med regnskapsføringen hittil. Fra og med regnskapsåret 2014 er det tilsatt et halvt årsverk slik at fylkeslaget regner med at denne høye utgiftsposten vil bli betraktelig redusert. I henhold til god regnskapsskikk så skal regnskapene føres fortløpende i Agresso, avstemminger skal foretas hver måned og leverandørreskontro skal føres. 18

19 VA har hatt etterslep på frikjøpskostnadene, og avgjorde i 2013 å bokføre disse og er nå ajour med frikjøpskostnadene. I henhold til regnskapsloven skal alle forpliktelser føres i balansen ved årets slutt. Det gjelder kostnader som er påløpt det gjeldende året men ikke utbetalt pr XX. Dette må føres som en utgift samt gjeldsføres. Det kan være utgifter som leverandørene enten har sendt faktura på etter årets slutt, eller utgifter som er pådratt men der leverandørene enda ikke har sendt faktura ved regnskapsavslutningen. Da må kostnaden stipuleres og føres som utgift og gjeld. Avvik fra felles standarder og rutiner har også man sett i tidligere rapporter til kontrollkomiteen og er ikke et unikt fenomen for de to fylkeslagene man ser på nå. Generelt sett fører avvik fra felles standard og rutiner det vanskelig å sammenligne fylkeslagene. For det første blir informasjonsgrunnlaget mindre tilgjengelig, og for det andre krever det en del ekstraarbeid å sikre at informasjonen er korrekt. Innføring av Agresso, felles kontoplan, koststeds- og prosjektstruktur, dokumentasjon av rutiner, samt felles skolering og økt kommunikasjon mellom regnskapsmedarbeiderne i fylkene har dannet grunnlag for felles standarder og rutiner. Det kan være behov for å bevisstgjøre og videreutvikle en felles plattform. Gode rutiner og standarder vil for det første kunne være til hjelp for å sammenligne fylkeslagene, se felles trender og lettere kunne iverksette tiltak i tide. Men det vil også gjøre det lettere for økonomimedarbeiderne i fylkene å samarbeide og/eller søke råd i andre fylkeslag. Konklusjon RL har snudd et negativt resultat i 2012 til et positivt resultat i VA har gått med underskudd og kan ikke ha et tilsvarende underskudd i 2014 som i 2013 for da vil egenkapitalen være tapt. Det er til enhver tid viktig å holde øye med likviditeten slik at fylkeslagene ikke får betalingsproblemer. Det er her også viktig at de til enhver tid har oversikt over sine løpende forpliktelser slik at man ikke tar på seg flere forpliktelser enn likviditeten tillater. Hvis en får problemer med likviditeten, så er det viktig å gjøre noe med dette umiddelbart. For å forbedre likviditeten på kort sikt så kan en vente med enkelte aktiviteter til økonomien tillater dette. Det er viktig at fylkeslagene følger Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Fylkeslagene må ha en buffer for eventuelle overskridelser av budsjett. Det betyr at oppfølging av regnskap og budsjett underveis er viktig. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her. 19

20 REP 13/14 Kommunesammenslåinger Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Harald Skulberg/Trond Harsvik/Arnhild Grønvik Bie- Larsen/Eirik Lund Sammendrag: I representantskapets møte i juni 2013 meldte Stine Borg fra Utdanningsforbundet Vestfold under posten «Aktuelt», bekymring rundt Utdanningsforbundets manglende politikk rundt kommunesammenslåinger. Temaet har blitt enda mer aktuelt det siste året. Utdanningsforbundet Vestfold ønsker derfor at representantskapet skal få seg forelagt til debatt en sak som tar opp vårt syn på den pågående prosessen rundt kommunesammenslåinger. Spørsmålet om sammenslåinger av kommuner ses ikke isolert, men i sammenheng med andre elementer i det som går under paraplyen kalt kommunereformen. I saksframlegget gis en oversikt over hele denne reformen og status for dette arbeidet. Tre saksområder trekkes fram som særskilt viktige for Utdanningsforbundet: likeverdighet i utdannings- og opplæringstilbudet, innflytelse gjennom medbestemmelse og påvirkning samt konsekvenser for Utdanningsforbundet som organisasjon. Disse temaene foreslås at det blir gjenstand for debatt under representantskapet. Innstilling til vedtak Utdanningsforbundet skal aktivt følge med på og påvirke arbeidet med kommunereformen. Dette skal skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som arbeidet gjennom Unio blir viktig. I arbeidet med kommunereformen må tillitsvalgte sikre at det grunnleggende prinsippet om et likeverdig utdannings- og opplæringstilbud, blir ivaretatt. Rett til medbestemmelse og muligheter for påvirkningsarbeid må sikres både i prosess og i en framtidig forvaltningsstruktur. Utdanningsforbundet må være forberedt på hvilke konsekvenser endringer i kommunestruktur og forvaltningsnivåer kan få for egen organisasjon. Saksutredning: Bakgrunn Under møtet i representantskapet i juni 2013 meldte Stine Borg fra Utdanningsforbundet Vestfold som en del av posten «Aktuelt» bekymring for Utdanningsforbundets manglende politikk rundt kommunesammenslåinger. Fagforbundet har i det siste satt denne problemstillingen på dagorden, både i form av politikkdokument og egne konferanser. I et notat fra Utdanningsforbundet Stokke etterlyser lokallaget retningslinjer og et større engasjement i Utdanningsforbundet når det gjelder sammenslåinger av kommuner, jf vedlegg. Utdanningsforbundet Vestfold ønsker derfor at representantskapet skal få seg forelagt til debatt en sak som tar opp Utdanningsforbundets syn på den pågående prosessen rundt kommunesammenslåinger. Temaet har blitt enda mer aktuelt siste året. Vestfold har allerede kommet langt i prosessen med kommunesammenslåinger. Kommunalministeren har valgt seg ut Stokke som foregangskommune i denne sammenheng. Prosessen går der unna i et meget høyt tempo. 20

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

Utdanningsforbundet og kommunereformen. Ressurshefte for tillitsvalgte

Utdanningsforbundet og kommunereformen. Ressurshefte for tillitsvalgte Utdanningsforbundet og kommunereformen Ressurshefte for tillitsvalgte Innhold 1. Innledning...3 1.1 Regjeringens kommunereform... 3 1.2 Formålet med et ressurshefte...4 1.3 Utdanningsforbundets syn på

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014 Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom-

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer