De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med. Så derfor: Det fjoråret vil bli husket for, er ikke først og fremst inntektsnedgang og all annen turbulens i markedet. Det som særmerket 2009, var omfanget og hastigheten i kostnadsreduserende tiltak som ble gjennomført i mediebedrifter av alle størrelser. Så stor var handlekraften blant medlemmene i MBL i 2009 at mange årsresultater ble reddet. Men samtidig plages vi nå av den uunngåelige tilleggskunnskap at et sånt år til tåler vi ikke. På lang sikt kan en bedrift ikke spare seg rik og mediebedrifter som bygger sin næring på mennesker med kunnskap kan det helt sikkert ikke. Det er satsing og investeringer som gir resultater. For ett år siden kalte jeg denne årlige hilsenen til medlemmene Tid for politikk. Nå er jeg glad for å kunne melde tilbake at vi har benyttet tiden godt. Posisjonsdokumenter i viktige saker er videreutviklet og brukt aktivt i mange møter med politiske beslutningstagere på alle nivåer. utvalg. Dette utvalget, som ledes av konserndirektør Stig Finslo, Edda Media, er i gang med en bred vurdering av medienes posisjon og rammebetingelser. Utvalget vil allerede i løpet av april legge frem sin innstilling. Den vil danne grunnlaget for en bred og spennende debatt i organisasjonen, inntil jubileumsårsmøtet i september vedtar MBLs fornyede prinsipielle standpunkter. Myndighetene går dessverre litt langsommere frem. Et offentlig utvalg som har fått det begrensende navnet Mediestøtteutvalget ble oppnevnt i høst, og skal avgi innstilling innen utgangen av Vår representant i dette utvalget er adm. dir. Tove Nedreberg, Adresseavisen. Jeg regner med at når MBLs syn på medienes rammebetingelser blir grundig oppdatert på årsmøtet, vil dette være et kraftig budskap til både Mediestøtteutvalget og myndighetene om hvor vi som har skoen på, mener at den trykker. På vegne av hovedstyret i MBL gratulerer jeg alle våre medlemmer med jubileet. Min jubileumshilsen er ganske enkel: 2010 er ikke slutten på en epoke 2010 er det første året i et nytt århundre. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske Ivar Rusdal, styreleder 2 MBL årsmelding 2009

3 Innhold Dette er medlemmene i Mediebedriftenes Landsforening Mediepolitikken i fokus NRK og nettannonsering Debatten om åpne kabel- og fibernett Kulturrådet og støtte til aviser Elektronisk distribuert avis og moms Posten Opplag- og lesertall Annonseutviklingen i avisene Annonseomsetning på Internett Annonseomsetning i kroner Mobil NettForum medlemmer Nye målinger Kopinor Større og mer flermedial Tariff mellomoppgjørene Juridisk avdeling Lokal-TV grupperingen Avis i Skolen Radio Årsmøtet og årskonferansen Årets mediepriser Markedsdagene Datterselskaper Om Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Ansatte i MBL Komiteer og utvalg Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet MBL årsmelding

4 MBL-medlemmer per medlemmer (mot 310 i 2008) 11 nye i 2009, 18 ut i 2009 Fordeling Avis 172 Trykkeri 18 Distribusjonsselskap 26 Konsern/driftsselskap 15 Annonsesamkjøring 13 Ukepresse 13 Fjernsyn 16 Multimedia 9 Reklame-/mediebyrå 1 Pressebyrå 3 Annet 17 Nye i 2009 DB Medialab DG Communications Media Norge ASA Mediateam-Reklame Mentor Medier Nr1 Adressa-Trykk Orkanger Polaris Media Sarpsborg Tidende Sørlandssamkjøringen Vagabond Forlag Vesterålen Online Multimedia Annet Konsern/driftsselskap Annet Konsern/driftsselskap Trykkeri Konsern/driftsselskap Avis Annonsesamkjøring Ukepresse Multimedia 4 MBL årsmelding 2009

5 Mediepolitikken i fokus Mediepolitikken kom for alvor på dagsordenen igjen i Tidlig på året besluttet hovedstyret å gjennomgå foreningens standpunkter og argumentasjon rundt elementene i den offentlige pressepolitikken, med den hensikt å oppdatere og modernisere foreningens ståsted og begrunnelser. Like før sommeren kunngjorde daværende kulturminister Trond Giske at han raskt skulle nedsette et mediestøtteutvalg. Dette drøyde likevel til 19. oktober, da han nedsatte mediestøtteutvalget, som skulle ledes av tidligere statssekretær Yngve Slettholm. Utvalget fikk som mandat å «foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet.» Kulturdepartementet skrev i mandatet at med «utgangspunkt i statens infrastrukturkrav, bør hovedmålet med økonomiske virkemidler på medieområdet være å opprettholde et medie- og kulturmangfold som kan sikre befolkningen bred tilgang til nyheter og samfunnsdebatt av høy kvalitet og redaksjonell standard. Utredningen bør derfor ha særlig fokus på nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen.» Utvalget skal avgi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 1. januar MBL er representert i utvalget ved adm. dir. Tove Nedreberg (Adresseavisen). I oktober 2009 nedsatte hovedstyret MBLs mediepolitiske utvalg, ledet av Stig Finslo (Edda Media). Utvalgets mandat var å utrede grunnlaget for og fremme forslag til utforming av MBLs fremtidige mediepolitiske ståsted og posisjon. Innstillingen fra utvalget skal inngå i en bred organisatorisk prosess forut for årsmøtet, og også danne grunnlaget for de innspill og krav foreningen vil foreslå overfor regjering og Storting. MBL årsmelding

6 Utvalget fikk et svært omfattende og krevende mandat. Det skal beskrive, analysere og vurdere nåværende mediepolitiske ordninger, og se på ordninger i Norden og EU-landene. Medieutviklingens mange fasetter skal også belyses. Utvalgets arbeid skal ende opp i forslag som kan fremme innovasjon og utvikling i mediebransjen, som kan bidra til å bedre mediebransjens rammevilkår, og som kan gi grunnlag for et mediepolitisk program for MBL. Utvalgets innstilling skal etter mandatet foreligge innen 1. mai Til årsmøtet i 2010 vil hovedstyret fremlegge et nytt mediepolitisk manifest, basert på hovedstyrets drøfting av utvalgets anbefalinger. NRK og nettannonsering De private medieaktørene befinner seg i en medievirkelighet der konkurransen er tøff. De møter blant andre NRK, med sine 4,4 milliarder lisenskroner i ryggen, på en felles kommersiell arena: Nettet. MBL tok i 2009 til orde for at det var på tide å rydde opp i NRKs uheldige mulighet til sammenblanding av rollene som både lisensfinansiert allmennkringkaster og kommersiell aktør. Denne blandingen har NRKs eier Kulturdepartementet åpnet opp for, uten å ta hensyn til de negative konsekvensene for andre aktører på lengre sikt. MBL er for et mangfold av sterke medier, og vi er for en sterk statlig allmennkringkaster i Norge. NRK har, slik Medietilsynet skriver på sitt nettsted, «fått tildelt privilegiet å sende riksdekkende kringkasting i bytte mot å utføre en viktig samfunnsoppgave, nemlig å sikre befolkningen et mangfoldig tv- og radiotilbud.» Den teknologiske utviklingen flytter deler av tv- og radiokonsumet over på nettet, det forventes av publikum at NRK er på nettet, og dette bidrar til at NRK kan gi publikum enda bedre service for lisenspengene. Det er derfor ingen tvil om at NRK også må være til stede på nettet. Det må likevel diskuteres i hvilken form NRK skal være der, hvilke begrensninger som skal gjelde og hvordan NRKs nettsatsing påvirker private medieaktører som opererer i et kommersielt marked. MBL ga våren 2010 i en kronikk i Dagens Næringsliv uttrykk for nødvendigheten av en opprydning i NRKs ulike roller, og krevde også en avklaring av hvilken handlefrihet NRK skal ha på ulike virksomhetsområder. MBL pekte på at det er helt nødvendig å få på plass et regelverk for NRK som klargjør NRKs kommersielle handlingsrom på nett. Dette gjør det nødvendig med en prinsipiell diskusjon om NRKs konkurranseflate på nett mot private medieutgivere. Ved å konkurrere på nett om annonser, med lisensen i ryggen, er NRK med på å svekke økonomien til de private medieutgiverne, og dermed i ytterste konsekvens mediemangfoldet. Foto: Simen Grytøyr Saken førte til en viss offentlig debatt, og ingen forsvarte NRKs annonsesalg på nett hverken politikere, bransjefolk, ei heller NRKs styreleder eller ledelse. 6 MBL årsmelding 2009

7 NRKs styre satte saken på dagsordenen, og drøftet saken på møte i mars Her vedtok man å avvikle annonsesalget i løpet av året. MBL mener dette styrker NRKs legitimitet som allmennkringkaster og styrker NRK-lisensens legitimitet. Saken er imidlertid ikke avsluttet, siden den formelle adgangen til å ha annonser på NRKs nettsider består. Debatten om åpne kabelog fibernett Diskusjonen rundt fritt kanalvalg, og mer generelt åpne kabel- og fibernett, startet for alvor etter et seminar arrangert av Høyre 1. april MBLs utgangspunkt var at den nære tv-fremtiden muliggjør helt nye tjenester av interaktiv karakter, og tv-konsum som ikke er knyttet til sendeflater. Dette fordrer imidlertid at de som lager innholdet får incentiver til å lage godt innhold og kreative løsninger for bruk. Det igjen krever at innholdsleverandørene får direkte kontakt med forbrukerne for å tilby sitt innhold og sine tjenester direkte, slik at forbrukerne kan velge de beste tilbudene. MBL tok derfor til orde for å åpne opp et marked preget av tilnærmede regionale monopoler. MBL ønsket i første omgang å få spørsmålet utredet, og arbeidet for at Kulturdepartementet skulle nedsette et utvalg for å belyse saken grundig. Dette drøyde helt til 8. juli Da fikk MBL gjennomslag. Kulturminister Giske nedsatte en arbeidsgruppe med det formål å utrede økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Thor Gjermund Eriksen (A-pressen) er MBL representant i den femten personer store gruppen, som består av offentlige etater og store medieog kabelaktører. Innstilling skal avgis innen 1. mai Kulturrådet og støtte til aviser Den tidligere post 76 (Ymse publikasjoner) innenfor pressestøtten ble i 2007 flyttet fra Kulturdepartementet til Norsk Kulturråd. Tildeling av midler skjedde første gang i 2009 etter de nye retningslinjene, vedtatt av Kulturrådet. Dette resulterte i at flere aviser mister støtte. MBL, i likhet med en rekke andre aktører, påpekte overfor Kulturrådet og Kulturdepartementet at saken har betenkelige prinsipielle sider. Kulturrådets retningslinjer MBL årsmelding

8 er skjønnsbasert, og rådet skal vurdere både hvilken type journalistikk avisene har, og kvaliteten på journalistikken. MBL uttrykte sterk skepsis til dette, og mente prinsipielt at det er svært betenkelig at støtte til aviser skal baseres på en subjektiv vurdering av redaksjonell virksomhet og redaksjonell kvalitet. Det kan oppfattes som, og kan også være, styring eller forsøk på styring av redaktørens suverene rett til å bestemme avisens innhold. Frie redaksjoner er helt nødvendige i et demokratisk samfunn, og er også lovfestet gjennom Lov om redaksjonell fridom i media. MBL mente at ordningen under Kulturrådet burde endres, og foreslo at departementet skulle innføre en ordning basert på generelle og objektive kriterier. Departementet har ennå ikke gjort noe med saken. Elektronisk distribuert avis og moms Hovedstyret vedtok i mai 2009 at MBL skal arbeide for at mva-fritaket (nullsatsen) for salg av aviser også skal omfatte elektronisk distribuert avis. Under et møte med kulturkomiteen i februar 2010 ble et konkret forslag lansert overfor politikerne: at mva-fritaket utvides til å gjelde elektronisk distribuerte aviser som er tilnærmet identiske med den trykte utgaven. På den måten unngår man avgrensingsproblemer, og forslaget kan innføres raskt. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix Stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen (alle FrP) leverte kort tid etter møtet et representantforslag om å «innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser.» Det var høring om saken i finanskomiteen 13. april. MBL ba her om at mva-fritaket som gjelder for 8 MBL årsmelding 2009

9 aviser trykt på papir utvides til også å gjelde aviser som distribueres elektronisk, forstått som elektroniske aviser med et innhold som er identisk eller tilnærmet identisk med papirutgaven, og som er underlagt en abonnementsordning som omfatter begge distribusjonsformer. Basert på en grundig juridisk betenkning mener MBL at en slik ordning hverken strider mot EUs merverdiavgiftsdirektiv eller EUs statsstøtteregler, og at gjennomføring kun krever politisk vilje og handlekraft. MBL mener saken er en mediepolitisk sak, og at selv om den formelt behandles i finanskomiteen, er det til syvende og sist kulturkomiteen og kulturministeren som må ta stilling til den. Vi forutsetter derfor at den gis en grundig og selvstendig kulturpolitisk behandling etter at innstilling fra finanskomiteen er avgitt 29. april, og behandlet i Stortinget 4. mai (2010). Posten Etter 12 års arbeid fra MBLs side ble endelig kvalitetsavtalen mellom medieutgiverne, representert ved MBL og Landslager for lokalaviser (LLA), og Posten inngått 5. mai Høsten 2004 ble det inngått en intensjonsavtale. Likevel var det først i siste halvdel av 2008 at den mangeårige prosessen skjøt fart. Posten hadde tidlig i 2008 bestemt seg for endringer i innleveringstidspunkt og sorteringskrav, uten dialog på forhånd med den store kundegruppen som avisene utgjør. Dette bidro til og forsterket mye frustrasjon i avisbransjen i forhold til Posten som leverandør. MBL tok initiativ til møter med Samferdselsdepartementet og Postens konsernledelse, og forhandlinger med Posten kom i gang. Den inngåtte samarbeidsavtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Posten på den ene siden og MBL og LLA på den andre. Avtalen regulerer en samarbeidsprosess som skal legge til rette for at kundeavtalene mellom den enkelte avis og Posten best mulig ivaretar både kundenes og Postens behov for god leveransekvalitet. Den lister opp omforente ambisjoner for arbeidet med å forbedre avisenes postdistribusjon. I tillegg beskriver avtalen kvalitetselementer som kan inngå i standardkontrakter mellom avisene og Posten. MBL/LLA og Posten har en gjensidig forpliktelse til å drive den gjensidige samarbeidsprosessen videre for ytterligere å utvikle kvalitetselementene i kundekontraktene. MBL årsmelding

10 Opplag- og lesertall De ansatte i avisen Utrop kunne glede seg over å bli kåret til nummer 2-opplagsvinner i gruppen lavfrekvente titler, da opplag- og lesertallene ble offentliggjort 16. februar. F.v.: redaksjonsleder Saroj Chumber, ansvarlig redaktør Majoran Vivekanathan, grafisk designer Leon Espinosa og journalist Hina Aslam. (Foto: Berit Roald / Scanpix) Avisenes opplagstall for 2009 viste en relativt kraftig nedgang i løssalget, men et langt mer stabilt bilde når vi ser på de faste kjøperne abonnentene. Totalopplaget falt med 3,7 prosent ( eks.). Opplagsnedgangen er først og fremst knyttet til løssalget som falt med hele 10 prosent, mens abonnement var langt mer stabilt (minus 2 prosent). Denne gang er ikke nedgangen i løssalget kun knyttet til VG og Dagbladet. Tilbakegangen for løssalget gjaldt alle aviskategoriene. VG og Dagbladet hadde den største nedgangen i antall eksemplarer (VG: , Dagbladet: ). Prosentvis gikk VG tilbake 7,7 prosent, mens Dagbladet fikk en reduksjon på 14,7 prosent. 10 MBL årsmelding 2009

11 De store regionavisene (Aftenposten, morgen, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad) hadde en bemerkelsesverdig stabilitet i sitt viktigste marked: Abonnement. Men også for disse avisene var det en relativt kraftig svikt i løssalget. Den store mengden lokalaviser hadde en svakt negativ opplagsutvikling fra 2008 til Også for disse avisene var det løssalget som sviktet mest. Totalt sett beholdt lokalavisene en sterk posisjon i lokale markeder, med en husstandsdekning på mellom 70 og 90 prosent. Nisjeavisene hadde samlet en stabil utvikling. Men her var det flere aviser som gikk kraftig frem, og flere som gikk relativt kraftig tilbake. Vinnerne var Ukeavisen Ledelse, Utrop, Morgenbladet, Klassekampen og Finansavisen, mens taperne var Dagens Næringsliv (DN), Tips, Computerworld og Nationen. Klassekampen ble opplagsvinner blant dagsavisene med en opplagsvekst på eks. (+ 9,5 prosent). På andre plass kom Finansavisen (+ 964 eks /+ 3,9 prosent) og på tredje plass lå lokalavisen Gjengangeren i Horten (+ 112 eks./+ 1,8 prosent). Det er ingen automatikk i at utviklingen i lesertallene er den samme som for opplagstallene. Mens opplagstallene er et mål på betalingsvillighet hos det avislesende publikum, måles lesertallene uavhengig av om eksemplaret er kjøpt eller ikke. I 2009 var det imidlertid svært stort sammenfall mellom opplagsutviklingen og lesertallsutviklingen. I TNS Gallups måling viser utviklingen samme tendens som for opplaget, bare i noe sterkere grad. De tradisjonelle avishusene har i flere år satset på publisering av sitt redaksjonelle stoff på flere plattformer. Av de ti største redaksjonelle nettstedene i Norge, er syv knyttet til avisbedrifter. Avisenes nettversjoner hadde i 2009 en vekst på syv prosent. VG.no var det desidert største nettstedet med en daglig oppslutning på 1,5 mill. lesere. Nummer to på listen, dagbladet.no, hadde lesere hver dag. Dette gjør at mediehusenes samlede publikumsoppslutning økte, eller var stabile i Blant de lavfrekvente titlene ble opplagsvinnerne: 1) Ukeavisen Ledelse ( eks./+ 39,2 prosent), 2) Utrop ( eks./+ 89,3 prosent) og 3) Morgenbladet ( eks./+ 5,8 prosent). Klassekampen ble kåret til opplagsvinner blant dagsavisene, og ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen (t.v.) kunne sammen med daglig leder, Marga van der Wal smile fornøyd over en fremgang på 9,5 prosent. Her sammen med Helge Simonnes, sjefredaktør og daglig leder i Vårt Land på pressekonferansen i regi av MBL på Hotel Continetal. (Foto: Berit Roald / Scanpix) MBL årsmelding

12 Annonseutviklingen i avisene 2009 var et vanskelig annonseår for alle mediekanaler. Etter flere år med «all time high», rammet finanskrisen hele reklamemarkedet i fjor. Ikke minst papiravisene, som bl.a. er store på markeder som eiendom og stilling ledig, fikk føle den generelle nedgangen kraftig. I IRMs statistikk (Institutet för Reklam- och Mediestatistikk) sank den totale annonseomsetningen med 9,9 prosent. Dagspressen fikk en nedgang på 12,9 prosent, mens internett falt med 7,9 prosent. Annonseomsetning på Internett Annonseomsetningen på internett falt med 8,1 prosent i 2009 sammenlignet med Totalt endte annonseomsetningen på internett på i overkant av 1,7 milliarder kroner i Til tross for nedgangen økte Internetts andel av den totale annonseomsetningen fra 10,2 prosent i 2008 til 11 prosent i Annonseomsetning i kroner Merkevare Rubrikk Eiendom Bil/motor Stilling ledig Annet Totalt MBL årsmelding 2009

13 Mobil Blant medlemmene av MBL/NettForum har trafikken på mobilsitene økt gjennom hele året, men spesielt etter at spesialtilpassede sider for iphone ble lansert har bruken tatt av. Ved å tilrettelegge for at brukerne skal få en optimal brukeropplevelse, har våre medlemmer klart å få brukertall som ville plassert de største mobile nettstedene høyt oppe på topplisten for internett. NettForum medlemmer I tillegg til alle de mediebedriftene som har nettvirksomheten som en integrert del av virksomheten, og således er medlem av NettForum gjennom sitt medlemskap i MBL, er følgende selskaper medlemmer av NettForum: A-pressen Interaktiv ABC Startsiden DB Medialab FINN.no Eniro E24.no Harstad Tidende Gruppen Multimedia Nettavisen NRK.no Teknologiportalen TV 2 VG Multimedia Zett.no Nye målinger Ved inngangen til 2009 hadde MBL/NettForum mottatt syv tilbud på levering av nytt målesystem for internett i Norge. I april ble TNS Gallup valgt som leverandør. De nye målingene, som etter planen skal starte opp 1. januar 2010, skal bestå av tekniske målinger og panelmålinger. I tillegg skal det etableres et softwarepanel som skal måle all internettrafikk i Norge. Dagens tekniske målinger vil bli erstattet av et nytt system, Scores, men vil i all hovedsak fortsette som tidligere. Det nye og spennende i målingene er etableringen av et panel på respondenter. Paneletableringen medfører at Internett vil kunne levere målinger som forteller hvor mange mennesker som besøker nettstedene som deltar i målingen, og hvordan demografien til de ulike nettstedene er. Paneldata vil også bli levert inn i profesjonelle planleggingsverktøy som vil gi langt bedre muligheter for annonsekjøperne til effektiv planlegging og kjøp. Foto: Kyrre Lien / Scanpix MBL årsmelding

14 Kopinor MBL mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. I tillegg kommer kr i vederlag for magasiner og ukepresse som delvis er utbetalt til Magasin- og Ukepresseforeningen (frem til nedleggelsen) og delvis til MBL. Henrik Munthe var i 2009 MBLs representant i Kopinors representantskap, med Arvid Sand som vararepresentant. På vegne av gruppen «Andre utgiverorganisasjoner» var Pernille Arneberg Børset styremedlem, med Even Trygve Hansen (DNFF) som varamedlem. 14 MBL årsmelding 2009

15 STØRRE OG MER FLERMEDIAL Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble større, sterkere og mer flermedial da magasin- og ukepresseforlagene, med virkning fra 1. september, ble fullverdige medlemmer av MBL. Magasin og Ukepresse foreningen (MUF) ble samtidig nedlagt En stor del av ukepressen har vært tilsluttet MBL i flere år allerede, men til nå bare på tariffsiden. At den «kulørte» delen av bransjen samlet har valgt å gå inn som fullverdige medlemmer, er et viktig steg videre for det som er MBLs hovedmål; å være den største og foretrukne medieorganisasjonen i Norge. Det er i overensstemmelse med MBLs vedtekter opprettet en egen gruppering for ukepresse og magasin. Grupperingen har som formål å behandle spørsmål av felles interesse for dens medlemmer som ikke kan behandles av MBL sentralt. Grupperingen er som de øvrige medlemmer av MBL, opptatt av at medlemmene får rammevilkår som bidrar til lønnsomme bedrifter og sikrer arbeidsplasser. MBLs gruppering for ukepresse og magasin har følgende styringsgruppe: Roger Hansen/Aller (leder), Ellen Arnstad/Aller, Liv Brynhildsvoll/ Hjemmet Mortensen, Merete Simonsen/Hjemmet Mortensen og Kristian Fjellheim/Bonnier. MBL årsmelding

16 TARIFF MELLOMOPPGJØRENE 2009 Så vel i oppgjøret mellom de sentrale tariffpartene NHO, LO og YS som i det forbundsvise oppgjøret mellom MBL og NJ, ble det oppnådd enighet uten bruk av meglingsinstituttet og med tilnærmet identisk resultat. Det generelle tillegget ble på kr 1 per time med virkning fra 1. april I begge oppgjørene ble det gitt en åpning for at man i de etterfølgende lokale lønnsforhandlinger kunne inngå avtale om utsette iverksettelsen av lønnstillegget eller helt eller delvis kan bortfalle. Ingen av MBLs overenskomster ble omfattet av et lavlønnstillegg. 16 MBL årsmelding 2009

17 Foto: Berit Roald / Scanpix MBL årsmelding

18 Juridisk avdeling MBLs juridiske avdeling har bistått medlemsbedriftene i en lang rekke saker på det juridiske området. Mange av sakene relaterer seg til arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål, men vi har også bistått medlemmene i en rekke saker knyttet til opphavsrett, for eksempel knyttet til frilansere, nye forretningsområder og bruk av arkivstoff. Vi har også bistått medlemmene på andre juridiske områder, som offentlighet, markedsrett og andre medierelaterte områder. Vi har bistått gjennom rådgivning i konkrete saker innen og vi har vært involvert i en rekke tvistesaker relatert til forståelsen av tariffavtalen og i mange rene personalsaker. Utover den rene rådgivningen avholder avdelingen jevnlig kurs innen relevante emner. Den utfordrende økonomiske situasjonen mange av våre medlemsbedrifter opplever, har ført til at vi i 2009 har vært involvert i en lang rekke nedbemanningsprosesser. I 2009 har det også vært en økende tendens i antall saker som havner i domstolene. Avis i Skolen Elevhefter i forbindelse Stortingsvalget var Avis i Skolens største satsning i Sammenlignet med valget i 2005 var det en økning i bestillinger på 40 prosent. I tillegg var det avisuker i uke 6 og uke 44. Mer enn elever har i perioder jobbet med avis som tema. Avis i Skolen har merket en klar økning i interessen for vårt materiell og for bruk av aviser som supplement i undervisningen. Dette skyldes bedre markedsføring via epost, DM, annonser i fagblad, og sist men ikke minst flere gratisannonser i medlemsavisene for avisukene. Lokal-TV grupperingen 2009 innebar en omfattende endring i lokal-tv-bransjen. Antallet TV-stasjoner sank dramatisk. Mens det i 2008 var registrert 24 lokal-tv-stasjoner, var det ved utgangen av 2009 bare 10 tilbake. Finanskrisen, samt innføringen av 18 MBL årsmelding 2009

19 det digitale bakkenettet, er to av faktorene som må kunne sies å ha spilt en avgjørende rolle for at så mange lokal-tv-stasjoner ble lagt ned. Mange av mediehusene som hadde valgt å integrere en lokal-tv-stasjon i sin redaksjonelle profil på begynnelsen av århundreskiftet, valgte dermed å legge ned eller selge i løpet av I forbindelse med igangsetting av arbeidet med det digitale bakkenettet var Stortingets forutsetning at lokal-tv-sektorens behov skulle ivaretas. I etterkant ser vi at det er lokal-tv-bransjen som har hatt de største utfordringene på dette området. Således kan vi si at Stortingets forutsetninger ikke er oppfylt. Dette gikk da også klart frem i MBLs brev til kulturministeren, der man påpekte at lokal-tv-sektorens rammebetingelser var blitt svekket etter innføringen av det digitale bakkenettet. På slutten av 2009 drev disse fortsatt lokal-tv: TVØstfold, TVFollo, TVVestfold, TVTelemark, TVA, TVAftenbladet (senere TVVest), TVHaugaland, TVSunnmøre, TKTV og TVNord. Styringsgruppen for lokal-tv består nå av Svein Junge TKTV (leder), Andreas Brøvig TVFollo og Nils Otto Sem, TVTelemark. Radio MBL engasjerte seg på vegne av sine radiomedlemmer i løpet av Den viktige saken for lokalradiobransjen var konsesjonsbehandlingene. Her ga MBL støtte til de av medlemmene som hadde behov for det. MBL skrev i sitt høringsnotat til stortingsmeldingen om lokalradio at slukking av FM-båndet for lokalradio må utsettes inntil de tekniske og økonomiske vilkårene er på plass. Det må dessuten utarbeides en fullstendig analyse over alle konsekvenser digitaliseringen vil medføre for lokalradioene. Antall radiomedlemmer i MBL gikk ned i løpet av Flere av mediehusene valgte å fokusere på papir og nett og solgte eller la ned radiodriften. MBL årsmelding

20 årsmøtet og Årskonferansen 2009 Årsmøtet og årskonferansen ble arrangert i Trondheim 10. og 11. juni med Trøndelag Aviseierforening som arrangør. Året 2009 sto i finanskrisens tegn, og økonomi og omstilling sto da også på dagsorden, da 105 deltagere var samlet på Hotel Royal Garden den 11. juni for å diskutere mediebransjens nåtid og fremtid. Temaer som «Hvem skal betale for skupene» og «Det beste i livet kan ikke være gratis hvordan ta betalt for innhold på nett», var blant temaene som ble livlig debattert. NRKs rolle som aktør på nettannonsemarkedet var et annet tema. Årskonferansen ble avsluttet på amerikansk, der valgstrategen fra Demokratene, Joe Trippi var hentet inn for anledningen for å fortelle historien om Obamas valgkamp, mens journalisten Erik Møller Solheim berette fra sin bok «Jeg jobbet for Obama». Kvelden før hadde Trøndelag Aviseierforening invitert til en stilfull aften i den ærverdige Erkebispegården. IFRA Fokus Dag ble arrangert dagen før årsmøtet og konferansen og samlet 46 deltagere. Hovedtemaet var elektroniske aviser. Da årsmøtet ble satt ble det konstatert 104 medlemsstemmer og 84 fullmaktsstemmer. Totalt var 188 av 503 stemmer representert. Dermed var årsmøtet beslutningsdyktig. Viktigste sak på årsmøtet var hovedstyrets forslag om å sette ned avgiftssatsen med 0,2 promille, fra 2,6 til 2,4 promille. Denne satsen skulle gjelde allerede fra 2. halvår Vedtaket ble fattet enstemmig. Det ble ikke arrangert årsmøtemiddag. Det flotte «kom sammenarrangementet» i Erkebispegården, var det sosiale hovedarrangementet. Årsmøte og konferanse ble avsluttet om ettermiddagen den 11. juni. I en evaluering som ble gjort blant deltagerne etter konferansen, sa deltagerne seg fornøyde med denne måten å arrangere på. 20 MBL årsmelding 2009

21 Årets mediepriser Årets mediepriser ble delt ut i Bergen 6. mai på åpningsdagen til Nordiske Mediedager. Arrangementet var et samarbeid mellom MBL, Magasin og Ukepresseforeningen (MUF) og Nordiske Mediedager. Selve utdelingen ble holdt på Ole Bull Scene, programleder var Stål Talsnes fra TV2 og underholdningen var ved duoen Bye og Rønning. Det ble delt ut priser i klassene for avis, nett, web-tv og lokal-tv, samt magasin og ukeblad. Klassen for lokal-tv og web-tv var den klassen med der økningen i antall bidrag var høyest. I denne klassen kom i år, for første gang, de fleste deltagerne fra de tradisjonelle avishusene som nå er blitt mediehus, mens de tradisjonelle lokal-tv stasjonene var i mindretall. Det ble delt ut fire gullpriser i TV-klassen, fem gullpriser i nettklassen, mens det totalt ble delt ut 49 utmerkelser i avisklassen. Disse ble fordelt på hederlig omtale, bronse, sølv og gull. I tillegg ble de to høythengende prisene for Årets Avis og Årets Nettsted delt ut til henholdsvis Bergens Tidende og Aftenposten.no. MUF delte ut prisene i magasin og ukepresse klassene, og bladet Topp ble kåret til Årets Magasin. Årets mediepriser for lokal-tv og webtv ble delt ut i september i forbindelse med MBLs årskonferanse. Der ble det delt ut priser i fem klasser; Reportasje, nyhetssak, åpen klasse, programleder, samt Årets lokale TVstasjon. Bergens Tidende ble i år som i fjor tildelt den høythengende prisen «Årets Avis». Foto: Eirik Brekke / Bergens Tidende Markedsdagene Mediebedriftenes Markedsdager ble arrangert 11. og 12. mai i Fredrikstad med totalt 163 deltagere. Evalueringen viste at seminaret fikk meget høye karakterer på nesten alle punktene. Særlig det faglige programmet ble godt mottatt. MBL årsmelding

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Johanson, Jørg Larsen, Øyvind Ellingsen, Egil Eriksson Trykk:

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 48 RAPPORT Sigurd Høst Avisåret 2013 3 Forord Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 64 RAPPORT Sigurd Høst AVISER OG DIGITAL BEtaling Forord De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene,

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

NHST NHST Co x Co x/jan Lill ehamr e Wittusen & Jensen AS

NHST NHST Co x Co x/jan Lill ehamr e Wittusen & Jensen AS NHST årsrapport 05 Innhold Nøkkeltall nøkkeltall 02 NHST er godt forberedt 06 årsberetning balanse noter 16 20 23 konsernsammendrag 29 dagens næringsliv 38 smartcom 45 tdn finans 46 nautisk forlag 50 upstream

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Konsernsjefens beretning

Konsernsjefens beretning Konsernsjefens beretning 2014 ble et krevende, men også spennende år for Polaris Media. De papirbaserte annonseinntektene falt betydelig som følge av svakere utvikling i norsk økonomi og den digitale transformasjonen.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven Etableringen av Media Norge - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven 26. april 2007 1 1. Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Lovhjemmel og utgangspunkt for Medietilsynets inngrepsvurdering... 3 1.3

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Analyse og beregninger Erik Wilberg Innledning Undertegnede er av MBL bedt om å foreta en analyse av de økonomiske konsekvensene ved bortfall av produksjonsstøtte

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000 NHST årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 upstream 10ÅR 6 Upstream feiret sitt 10 års-jubileum med markeringer i Oslo, Singapore og Houston. Avisen hadde dessuten en økning i opplaget på syv prosent der opplaget

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer