Sentralstyrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyrets beretning 2013-2015"

Transkript

1 SAK GF 05/15 Sentralstyrets beretning Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Runar Godø Sentralstyret: Gro Lillenes (nestleder) Jarl Eidjord Heidi Voltersvik Styve Sigurd Tveit Varamedlemmer Marit Sofie Teistedal Vikre Eldbjørg Ekre Ansvarsfordeling Stiftslagutvalg: Heidi Voltersvik Styve og Eldbjørg Leinebø Ekre Rekruttering og profilering: Gro Lillenes Forhandlingsutvalg: Runar Godø, Harald Skarsaune OTV ansvarlig: Sigurd Tveit og Jarl Eidjord Fagutvalget: Ingvar Lyche, Jo Edvardsen, Berit Vasdal og Aud Marit Andreassen.(til Nytt fagutvalg opprettes i Møre stiftslag Ansatte: Generalsekretær Harald Skarsaune Regnskapsmedarbeider Slavica Saveska- Kenjeresh (timebasert frå ) I svangerskapspermisjon fra

2 Volontører gjennom Europeen volunteer service (EVS): Roxanne Presch (Tyskland) Slavica Saveska (Macedonia) Filip Probosz (Polen) Matalin Balint (Ungarn) Hakan Gungor (Tyrkia) Katarzyna Koprowska (Polen) Svetlana Telegina (Ukraina) Sandra Proust (Frankrike) Inmaculada Conseption Escribado Diaz (Spania) Justyna Szynkiewicz (Polen) Alberto Nalda (Spania) Kushtrim Visoka (Kosovo) Lucia Scipioni (Italia) Sentralstyret har i perioden hatt 11 møter og behandlet 106 saker. I tillegg har det vært avholdt ulike arbeidsmøter. Sentralstyret har et AU bestående av leder, nestleder og generalsekretær. AU har forberedt sentralstyremøtene og saker til disse. AU planlegger styremøtene, setter opp saksliste og har på fullmakt fra sentralstyret behandlet en del saker. B. Representasjon i råd og utvalg Fagråd for kateketikk: Jo Edvardsen og Anny Holien fra Fagråd for veiledning: Eldbjørg Ekre Styringsgruppe for arbeidsveilederutdanning (STAVU): Generalsekretær Styringsgruppe for Stadig bedre : Generalsekretær Representantskap K- Stud: Generalsekretær fra Leder i Styret for K- stud Nettverk for Nordisk Konfirmantleder konferanse: Generalsekretær Forvaltning av kompetansemidler til undervisningsstillinger: Generalsekretær C. Kurs og arrangementer vi har arrangert og/ eller medvirket på Tillitsvalgtopplæring høsten 2014 sammen med Diakonforbundet og Presteforeningen Studietur til Finland i samarbeid med lederutdanning på MF Fagutvalg og GS Nordisk konfirmantlederkonferanse Hurdal november 2013 Egen komite D. Kontakt og samarbeid med andre Kirkelig Arbeidsgiver og interesseorganisasjon Kirkerådet Bispemøtet Biskoper og Bispedømmekontor Departement (KKD/FAD) Undervisningsinstitusjonene 2

3 Andre fagforeninger innen tariffområdene Bibelselskapet Kirkens Nødhjelp Nidaros pilegrimsgård IKO KIFO Aktiv Ungdom/EVS volontører Samarbeidsrådet for menighet og misjon (SMM) Areopagos Sjømannskirken Døvekirken Kirkevergelaget K- Stud 2. Rammeprogrammet for perioden Rammeprogrammet som ble vedtatt på GF i juni 2013 har vært retningsgivende for sentralstyrets arbeid. Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) sitt hovedmål for perioden har vært: Kirkelig undervisningsforbund vil arbeide for å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi vil styrke bevisstheten om/ synliggjøring/ undervisningstjenesten og dens medarbeideres plass i Den norske kirke. I forhold til dette hovedmålet har vi hatt fokus både på medlemmers arbeidsforhold generelt, og bistått enkeltmedlemmer i flere vanskelige forhold lokalt. Trosopplæringsreformen og delvis gudstjenestereformen har bidratt til økt fokus på undervisningstjenesten, men de har også gitt oss nye utfordringer. Vi har hatt samtaler og møter med representanter fra sentralkirkelige organer og andre aktører knyttet til Den norske kirke, hvor tema har vært undervisningstjenesten og de ulike stillingene som finnes. Det har vært viktig å løfte frem undervisningsmedarbeidernes plass innen de ulike reformene som har blitt innført i Den norske kirke. Dette spesielt frem mot kirkemøtet i Trondheim i april 2015 hvor sak 7/15 UNDERVISNINGSTJENESTEN hadde vår spesielle oppmerksomhet. I tillegg har vi også denne perioden vært opptatt av ulike utdanningsveier til stillinger innen undervisningstjenesten. Vår oppgave har vært å påvirke og å være bidragsyter for en bedre utvikling av tjenesten. Vi har videre alene eller i samarbeid med andre arrangert ulike kurs/seminar (se ovenfor). 3

4 Av større saker, har vi vært opptatt av rekruttering til og profilering av foreningen. Vi har også hatt økt fokus på kirkelig pedagogisk ledelse som tema, og vi har vært med på arbeidet frem mot igangsetting av denne utdanningen som startet høsten 2013 ved MF. Vi har også engasjert oss i arbeidet på veien mot ny kirkeordning, og undervisningsmedarbeidernes plass i denne. Vi har avgitt følgende høringsuttalelser Undervisningstjenesten i den norske kirke A. Organisasjonsutvikling Som arbeidstakerorganisasjon vil vi arbeide for: En aktiv, synlig og tilstedeværende organisasjon i alle ledd Opplæring og bevisstgjøring av tillitsvalgte. Vi har erfart at de ulike gruppene på Facebook har bidratt til å binde foreningens medlemmer sammen, samt at de er et egnet fora for undervisningsfaglige tema. Mye god erfaringsutveksling skjer i disse gruppene. På GF 2013 skiftet vi navn fra Kateketforeningen den norske kirkes undervisningsforbund til Kirkelig undervisningsforbund (KUFO). Dette med bakgrunn i mangfoldet av stillinger som nå finnes i undervisningstjenesten i Den norske kirke. Vi har hatt økt fokus på rekruttering til forbundet og har i perioden juni 2013 til mai 2015 fått 68 nye medlemmer. Disse er registrert med følgende stillingstitler: 21 menighetspedagoger, 15 trosopplærere, 8 kateketer, 7 trosopplæringsledere, 4 trosopplæringsmedarbeidere, 4 ungdomsarbeidere, 2 barne- og ungdomsarbeidere, 1 undervisningsleder, 1 familieprest og 5 uten tittel. Foreningen teller i dag 361 medlemmer. I samarbeid med Diakonforbundet og Presteforeningen, ble det høsten 2013 og høsten 2014 avviklet flere kurs for tillitsvalgte om avtaleverket og da særlig lokale forhandlinger. Landsstyret Landsstyret har hatt 2 møter i perioden og behandlet 17 saker. I tillegg til de lovfestede oppgavene, har landsstyret en viktig funksjon som bindeledd mellom sentralstyret og stiftslagene. På LS deltok en kateketmasterstudent ved MF og volontør Kasza Koprowska (presentasjon av ny logo og grafisk design). På LS deltok årets fire volontører. Stiftslagene Stiftslagene har som oppgave å holde kontakt og samle foreningens medlemmer i det enkelte bispedømmer og ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Stiftslagsstyret har ansvar for at det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til 4

5 avtaleverket. Videre skal de representere foreningen i fora i bispedømmet der kirkelig undervisning er på dagsorden. Generalsekretæren har i løpet av perioden besøkt eller hatt kontakt med alle stiftslagene. B. Lønns- og arbeidsvilkår Gjennom aktivt samarbeid og avtaler med arbeidsgiver- og arbeidstaker- organisasjoner vil vi være en tjenlig organisasjon for våre medlemmer ved å: Være en aktiv forhandlingspart på vegne av medlemmene. Bistå medlemmer med rådgivning knyttet til lønns og arbeidsvilkår. Arbeide for gode muligheter for kompetanseutvikling Vi har partsrett på tre områder: KA, Virke og Stat. Partsrett på Stat har vi gjennom en avtale med Presteforeningen. I de sentrale lønnsforhandlingene innen KA- området ble det oppnådd enighet. I avtalen ble det gitt mulighet for å fordele den lokale potten tilsvarende for oppgjøret i Også i denne perioden har vi gitt bistand til medlemmer som har opplevd vanskelige forhold/arbeidskonflikter på sine arbeidsplasser. Sentrale særavtaler er avtalt for perioden og for perioden til Her ble det oppnådd justeringer av satsene for leiravtalen og antall døgn på leir før det generelle leirtillegget inntrer. Vi opplever at vi har en organisasjon som er i stand til å ivareta medlemmene og deres rettigheter. For at vi skal kunne gi lik hjelp over hele landet, ser vi at vi fortsatt kan bli bedre i forhold til tillitsvalgtapparatet. C. Styrke undervisningstjenesten Vi vil arbeide for å styrke og synliggjøre undervisningstjenesten gjennom å: Være en aktiv pådriver for utvikling og organisering av kirkelig undervisning med fokus på livslang læring Arbeide for god ledelse av pedagogisk virksomhet i menighetene. Være en aktiv samarbeidspartner knyttet til kirkerådets utredninger av undervisningstjenesten og hva den er. Være en aktiv samarbeidspartner overfor kirkelige organer, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner Arbeide for at det opprettes gode og attraktive etter- og videreutdanningstilbud innen kristendom, pedagogikk, praktisk kirkelig utdanning og ledelse 5

6 Vi har vært med å jobbe frem et studium i ledelse for kateketer og menighetspedagoger på MF hadde oppstart høsten Det går over 3 semester på deltid og gir 30 stp. Vi har også i denne perioden deltatt med egen stand på trosopplæringskonferansen, fagdag på MF og på Ungdommens Kirkemøte (UKM), samt Kirkemøtene. Ved tilstedeværelse på Kirkemøtene har vi synliggjort Kirkelig undervisningsforbund og undervisningstjenesten. Tilstedeværelse på Kirkemøtet har gitt oss mulighet for å knytte nye og vedlikeholde gamle kontakter, og gi uttrykk for våre synspunkter i ulike saker. Undervisningssaken har hatt særlig fokus siste år. Vi har også i denne perioden tatt initiativ til møter med ulike aktører innen Den norske kirke, samt organisasjoner det er naturlig å forholde seg til. I disse møtene har undervisningstjenesten og dens medarbeidere på ulikt vis vært i fokus. D. Solidaritet og internasjonalt fellesskap Som en del av den verdensvide kirke vil vi: Bidra til nettverksbygging og kontakt på tvers av landegrenser knyttet til undervisningsfeltet Gjennom KN- avtalen har vi også i denne perioden hatt fokus på internasjonale forhold. Samarbeidet med SMM er styrket og det er gjennomført 2 fagdager hvor misjon har vært tema. Den ene fagdagen var åpen for alle, mens rådgivere for trosopplæring og misjon var målgruppe for den andre. I tillegg er det arrangert to studieturer i samarbeid med SMM og flere Misjonsorganisasjoner.. Høsten 2013 var KUFO arrangør av Nordisk konfirmantlederkonferanse. Denne ble holdt på Haraldsvangen i Hurdal og hadde god oppslutning fra Norge. Konferansen var også første gang danske deltagere var med noe som kompletterer det nordisk samarbeidet og lover godt for tiden framover. Et konkret resultat av konferansen var at mange menigheter kjøpte den dansk produserte påskeduken. Noe som viser at samarbeid på tvers av landegrenser gir inspirasjon og ideutveksling. Høsten 2014 arrangerte KUFO studietur til Finland i samarbeid med lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger på MF/Diakonhjemmet. Det var 30 deltagere som fikke et møte med den finske kirke og ulike arbeidsformer innen denne. Turen gav for de som ønsket å melde seg på studieemnet også uttelling i studiepoeng. Dette er første gang KUFO har arrangement og turer som gir mulighet for dette. Vi har i perioden hatt volontører gjennom EVS (se ovenfor). Volontørene har deltatt og bidratt til synliggjøring av foreningen. Til slutt ønsker vi i sentralstyret å takke alle våre medlemmer som har stilt opp slik at samlinger, kurs og møter rundt om i landet har latt seg gjennomføre. Slik har dere alle bidratt til at vi som forening kan være aktuelle og synlige og være en viktig bidragsyter for kirkelig undervisning. En særlig takk til de som har tatt på seg tillitsverv. 6

7 Vi i sentralstyret takker for den tillit vi har opplevd i denne toårsperioden og ønsker det nye sentralstyret lykke til med sitt arbeid! For sentralstyret Runar Godø Leder I KUFO 7

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Vurderinger og anbefalinger fra prosjektgruppen Juni 2008 Godkjent av Koordineringsutvalget for EØS-saker, 27. juni 2008 1 Innledning...

Detaljer

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Årsmelding 2008 1 GENERELL TILSTANDSVURDERING Få steder opplever kirken muligheter og utfordringer som i Oslo bispedømme. Storbyens mangfold og mobilitet, i befolkning, kultur

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016.

HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016. HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016. 1. LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 1.1 LØNN En solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal ligge til grunn for FOs tariffpolitikk FO Troms driver kontinuerlig påvirkning

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer