LØNNSSYSTEM FOR JOTRON ELECTRONICS A.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSYSTEM FOR JOTRON ELECTRONICS A.S"

Transkript

1 LØNNSSYSTEM FOR JOTRON ELECTRONICS A.S Innledning: Dette lønnssystemet gjelder fra Systemet skal benyttes for hele bedriften eventuelt også der vurdering og ansiennitet ikke gir direkte den faktiske beløpsfastsettelse av lønnen. Gjennom hovedorganisasjonene er bedriften tilknyttet Teknologi- og dataoverenskomsten mellom TBL og Fellesforbundet. Den individuelle lønnsfastsettelsen som bedriftens lønnssystem baseres på, er hjemlet i overenskomstens 3.2. Laveste lønn i systemet skal aldri ligge under minstelønnstariffen i Teknologi- og dataoverenskomsten. Oppbygging av systemet: Systemet er bygd opp med en gruppeinndeling av stillinger jfr. vedlegg 1 og vurderingsskjemaer for personlig vurdering av den enkelte arbeidstaker jfr. vedlegg 2-5. Gruppeinndelingen skiller på arbeidstakere med betalt overtid gruppene 1 6 og arbeidstakere uten overtidsgodtgjørelse gruppene A (salgsjefer) og B (avdelingssjefer). Skjemaene er forskjellige for ulike grupper. Vurderingsskjemaet for gruppene 1-3 gir mulighet for inntil 30 poeng: 18 poeng for individuell vurdering og 12 poeng for ansiennitet der full poengscore for ansiennitet er oppnådd etter 10 år, for gruppe 4 35 poeng 23/12, mens skjemaet for gruppene 5 6 gir mulighet for inntil 52 poeng 38/14 og for gruppe A 42 poeng 30/12. For gruppe B fastsettes lønnen individuelt etter lønnssamtaler, men uten direkte fastsettelse gjennom bruk av skjema. Alle fast ansatte plasseres inn i den lønnsgruppen som ut i fra stilling er naturlig. Ved utlysing av nye stillinger/ansettelser skal det på forhånd fastsettes hvilken lønnsgruppe stillingen tilhører. Dette vurderes av vedkommende avdelingssjef og av bedriftens øvrige ledelse. På bakgrunn av søkernes kompetanse, utdannelse og erfaring kan det være nødvendig med en revurdering av gruppeplasseringen før ansettelse foretas. Også ved intern endring av stilling/arbeidsoppgaver og interne vikariater skal avdelingssjefen vurdere gruppeplassering og meddele dette til den ansatte og til personalansvarlige. Bruk av systemet: For alle lønnsgruppene 1 6 og A blir det fastsatt en grunnlønn og en topplønn. Spennet mellom disse to gir den totale verdien av poengene; dvs. at spennet delt på 30 for gruppene 1 3, delt på 35 i gruppe 4, på 52 for gruppene 5 6 og 42 i gruppe A gir verdien pr. poeng. Ved de lokale lønnsoppgjørene blir det gjennom en lønnssamtale mellom avdelingssjefen og den enkelte ansatte foretatt en vurdering direkte i det aktuelle skjemaet. Dersom en avdelingssjef skulle vurdere en medarbeider med færre vurderingspoeng enn foregående F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 1 av 10

2 vurdering, vil selvsagt ikke den ansatte settes ned i lønn: de oppnådde vurderingspoengene fra tidligere beholdes, men avdelingssjefen forklarer hvorfor han/hun vurderer medarbeideren lavere og gir konstruktiv tilbakemelding til vedkommende om hva som må til for å komme tilbake til tidligere nivå og helst videre. Ansiennitet tildeles ved tiltredelse i stillingen det kan gis full kompetanse for relevant praksis i lignende stilling i andre bedrifter, eller det kan gis delvis ansiennitet for slik praksis ut i fra en vurdering av relevans fra tidligere praksis. For hvert år i Jotron gis det ved hvert lokalt lønnsoppgjør poeng for ansiennitet fram til full ansiennitet 12 poeng er oppnådd. Det 5. og 10. års ansiennitet gir 2 poeng de øvrige år gis det ett poeng. I gruppene 5 og 6 gis det et poeng for 11. og 12. året i tillegg i alt 14 ansiennitetspoeng. Ved ansettelse kan det også gis en nøktern vurdering ut fra den nyansattes tidligere praksis slik at vedkommende i tillegg til ansiennitetspoeng også får noen vurderingspoeng. Ved ansettelse på vår/sommer/tidlig høst kan det være aktuelt å gjøre en vurderingssamtale etter 6 måneders ansettelse (dvs. ved prøvetidens utløp) for eventuelt å gjøre en mindre og foreløpig lønnsjustering utenom den ordinære lokale reguleringen pr. 1. juli. For unge arbeidstakere og korttidsvikarer er det satt opp egen avlønningstabell på bakgrunn av alder jfr. vedlegg 6. Dette er satt opp i h.h.t. bestemmelsen i Teknologi- og dataoverenskomsten. Grunnsatsen fastsettes årlig etter at det sentrale oppgjøret er ferdig normalt pr og tabellen brukes for sommervikarer og annet korttidsarbeide under 6 måneder. Vikariater utover 6 måneder for arbeidstakere over 18 år avlønnes i h.h.t. lønnssystemet. Regulering: Generelle sentrale eller lokale tillegg som gis i lønnsoppgjørene skal tillegges grunnlønnen for lønnsgruppene. Det sentrale tillegget i Teknologi- og dataoverenskomsten gis til alle ansatte på reguleringstidspunktet normalt Ved det lokale lønnsoppgjøret kan det forhandles om differensierte tillegg til de forskjellige lønnsgruppene samt størrelsen på dette og på poengverdiene. I vurderingen av den enkelte medarbeider kan det også forhandles om enkeltstillingers plassering i gruppe. Dette skal gå via den aktuelle medarbeiderens avdelingssjef. Avdelingssjefen skal, dersom han/hun innstiller på endring i gruppe, kontakte de i bedriftens ledelse som fører forhandlingene. Dette blir da vurdert i forhold til eventuelle sammenlignbare stillinger i andre avdelinger, og de aktuelle avdelingssjefer trekkes inn for en vurdering i forhold til disse. Ved opprykk til ny gruppe fra og med lønnsgruppe 2 vil den ansatte få med seg kun ansiennitetstillegget på opprykkstidspunktet. Ved oppnådd formell kompetanse gjennom fagbrev eller lignende dvs. opprykk innen gruppe: 1.1 til 1.2, 5.1. til 5.2. og 6.1 til 6.2 gis lønnstillegget pr ved eksamen på høsten og pr ved eksamen på våren. Disse tidspunktene kan vurderes dersom tiden mellom oppnådd kompetanse og de nevnte reguleringstidspunktene blir urimelig lang. Den praktiske gjennomføringen av lønnsoppgjøret må følge en tidsplan knyttet til den sentrale reguleringen av Teknologi- og dataoverenskomsten og datoen for det lokale reguleringstidspunktet - jfr. vedlegg 7. F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 2 av 10

3 Vurdering: Vurderingssamtalen avholdes hvert år i forkant av det lokale lønnsoppgjøret. Samtalen avholdes mellom avdelingssjef og den enkelte medarbeider. I de tilfellene hvor en medarbeider har tilleggsoppgaver som hører til en annen avdeling, skal vedkommendes avdelingssjef gjennomgå vurderingsskjemaet med den andre avdelingens sjef før vurderingssamtalen. Dersom avdelingssjefen finner det mest hensiktsmessig å ta med den andre avdelingssjefen i samtalen, kan dette gjøres dersom arbeidstakeren godtar dette. I vurderingssamtalen skal avdelingssjefen mest mulig konkret fortelle hva som forventes av arbeidstakeren for å oppnå neste poengnivå innen det enkelte vurderingskriterium. Dette kan noteres på baksiden av skjemaet eller på et eget ark og arkiveres sammen med vurderingsskjemaet fram til neste vurdering. Dersom en arbeidstaker, etter at lønnsvurderingssamtalen er holdt, ønsker å diskutere vurderingen på nytt, må dette tas opp med vedkommende avdelingssjef. Tredje persons vurderingsresultat skal ikke diskuteres i lønnsvurderingen. Oppnås det ikke enighet mellom avdelingssjef og arbeidstakeren, kan bedriftens personalansvarlige delta i vurderingen dersom arbeidstakeren er enig i det. I tillegg har arbeidstakeren krav på å ta med seg en tillitsvalgt eller kollega. Vurderingssamtalen er konfidensiell og bare den totale poengsum rapporteres videre til personalansvarlige for bruk til utregning av lønnen. Revisjon, varighet og oppsigelse: Kontaktutvalget er styringsgruppe for lønnssystemet. Lønnssystemet skal minst én gang hvert år vurderes av Kontaktutvalget med hensyn på mindre tilpasninger i ordlyd og forståelse. Ved endringer i systemet for eksempel opprettelse av ny lønnsgruppe og/eller nytt skjema skal kontaktutvalget involvere minst én avdelingsleder og medarbeider fra det aktuelle lønnsområdet dersom disse ikke allerede er representert i Kontaktutvalget. Systemet gjelder fra ikrafttreden og til en av partene sier opp avtalen. Oppsigelsestiden er minimum 6 seks måneder før lokal reguleringsdato 1. juli. Vedlegg: Vedlegg 1: Gruppeinndeling av stillinger Vedlegg 2: Vurderingsskjema l.gr. 1 3 Vedlegg 3: Vurderingsskjema l.gr. 4 Vedlegg 4: Vurderingsskjema l.gr. 5-6 Vedlegg 5: Vurderingsskjema l.gr. A Vedlegg 6: Lønn korttidsvikarer/unge arbeidstakere Vedlegg 7: Tidsplan for lønnsoppgjøret Vedlegg 8: Gjeldende lønnsnivå pr. gruppe F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 3 av 10

4 Vedlegg 1: Gruppeinndeling av stillinger Gruppe Beskrivelse stillinger med overtidsbetaling 1 Stillingen omfatter mer 1.1 rutinepreget arbeid etter medarbeider instrukser og tegninger eller i u/fagbrev henhold til tidligere praksis 2 Stillingen omfatter arbeid som stort sett har støtte i tidligere praksis eller materiale, men selvstendige vurderinger og valg mellom et begrenset antall alternativer er nødvendig. Stillingen kan til tider innebære arbeid etter et mer komplisert arbeidsunderlag. 3 Stillingen omfatter selvstendig saksbehandler- eller ingeniørarbeid. Det vil for disse stillingene som regel bare foreligge generelle retningslinjer for arbeidet. 4 Stillingen omfatter selvstendig saksbehandler- eller ingeniørarbeid med større faglig ansvar. Krever høyt kunnskapsnivå/utdannelse innen fagfeltet. 5 Stillingen omfatter avansert saksbehandlerarbeid og krever selvstendig ingeniørarbeid og i alminnelighet ansvar for deler av arbeidsområder/prosjekter. 6 Stillingen omfatter ansvar for spesielle arbeidsområder, samt stilling med spisskompetanse eller utvidet prosjektlederansvar 5.1 Personer med ingeniørkompetanse 6.1 Uten siviling.- kompetanse 1.2 medarbeider m/fagbrev 5.2 Personer med sivilingeniørkompetanse 6.2 Personer med sivilingeniørkompetanse Eksempler på stilling -spesialarbeider -fagarbeider -lagermedarbeider -innkjøpsmedarbeider -sentralbordmedarbeider -salgsmedarbeider -regnskapsmedarbeider -testingeniør -innkjøper -personalsekretær -sekretær -dokumentasjonsansvarlig - Mellomledere - Medarbeidere med relevant 3- årig høyskole min. 60 v.tall - Testingeniør -mellomledere med stort organisasjonsmessig eller faglig ansvar -ingeniør med spesielt ansvarsområde -utviklingsingeniør -utviklingsingeniør -senior utviklingsingeniør (oppnås ved full ansiennitet 10 år) -prosjektleder -senior utviklingsingeniør -prosjektleder -utv.ing. m/ spesiell kompetanse Gruppe Beskrivelse Eksempler på stilling stillinger med fastlønn A Stillingen omfatter salgsansvar -salgssjef for et eller flere produkter og/eller ansvar for salg i et spesielt geografisk område B Ansvarlig for en avdeling -avdelingssjef F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 4 av 10

5 Vedlegg 2: Vurderingsskjema for lønnsgruppene 1-3 Poengskala Arbeidskapasitet (kvantitet) Arbeider ineffektivt. Vanskelig for å få oppgaver unna Arbeider litt langsomt. Kan være en flaskehals i enkelte tilfeller Jevnt tempo. Effektiv og strukturert. Arbeider raskt. Svært rask. Initiativrik. Arbeidskvalitet Stadig noe å utsette på kvaliteten i arbeidet. Må kontrolleres. En del av arbeidet har vært mindre bra. Kontroll har vært nødvendig. Jevnt bra arbeide av bra kvalitet. Kun overfladisk kontroll nødvendig. Utfører godt arbeid. Dyktig person med solid arbeid. Tilfredsstillende evne til vurdering av eget arbeid Dyktig og nøyaktig. Kreativ i forhold til å utvikle jobben. Samarbeidsevne Dårlig samarbeidsevne. Gir uttrykk for negative holdninger Ikke samarbeidsinnstilt, men få problemer av den grunn. Kommer relativt bra ut av det med de det må samarbeides med. Har lett for å samarbeide Positiv holdning overfor medarbeidere og jobb- situasjonen. Tillitsvekkende. Samarbeider lett med andre i alle situasjoner og på tvers av arbeidsområder/avdelinger Fleksibilitet Arbeider best etter fastlagte rutiner. Har lang opplærings-/ omstillingstid Blir usikker når rutiner og oppgaver forandres. Bruker tid for omstilling Normal omstillingsevne. Kommer greitt inn i nye oppgaver ved opplæring God omstillingsevne. Deltar selv i utforming av nye arbeidsoppgaver Stor problemløsningsevne. God evne til å formidle kunnskap Særskilt anvendelig på alle arbeidsområder/oppgaver. Ansvarsfølelse Ikke helt til å stole på. Pålitelighet og/ eller punktlighet ikke som forventes Under normal ansvar i forhold til jobben. Større punktlighet og pålitelighet forventes Normalt ansvar i forhold til jobben. Punktlig og pålitelig Evne til å ta ansvar utover sitt arbeide. Ansiennitet: Ansatt: 1 poeng 2 p. 3 p. 4 p. 5/6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11/12 p. Dato/år: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 5 av 10

6 Vedlegg 3: Vurderingsskjema for lønnsgruppe 4 Poengskala Produkt-/tjeneste kompetanse Noenlunde kjennskap til sine produkter/tjenester Grei oversikt. Kjenner basis i sine produkter/tjenester Har gode kunnskaper på noen områder Har gode kunnskaper på mange områder. Ser sammenhenger mellom ulike områder Engasjert person som vurderes som særdeles viktig pga sin kompetansebredde Jotron systemforståelse *) Leder-/ Koordineringsegenskaper Gjennomføringsevne/innsats Har liten oversikt over systemene i bedriften Har få leder-/ koordineringsegenskaper Lite strukturert. Stopper opp til tider God på enkelte deler av Jotrons systemer Kan brukes som leder/koordinator Arbeider jevnt Har god oversikt over Jotrons systemer Ansvarsbevisst, følger opp og er strukturert Arbeider godt og har god flyt. Evne til å arbeide selvstendig Kjenner Jotrons systemer godt og forstår de ulike faktorene som påvirker systemene God evne til framdrift etter oppsatte mål. Gode leder/koordineringsegenskaper Arbeider effektivt og selvstendig. Får raskt unna arbeidsoppgavene Ressursperson på deler av Jotrons systemer. Har evnen til å videreutvikle og forbedre disse Rutinert leder/koodinator. God oversikt og evne til å utnytte alle ressurser Effektiv, selvstendig og god evne til kreative løsninger. Ansvarsfølelse Samarbeidsevne Større punktlighet og pålitelighet forventes Ikke samarbeids-innstilt. Negative holdninger Normalt ansvar i forhold til jobben. Punktlig og pålitelig Kommer relativt bra ut av det med de det må samarbeides med. Evne til å ta ansvar for å fullføre oppgaven på en nøyaktig og helhetlig måte Har lett for å sam-arbeide. Positiv holdning overfor medarbeidere og jobbsituasjonen *) Jotron systemforståelse : Forståelse for de datasystemer som du benytter i din stilling og som påvirker din jobb Evne til å ta ansvar utover sitt arbeide God evne til å samarbeide med kolleger, også i andre avd. Tar opp problemer som kan løses bedre gjennom samhandling En god teambuilder. Får løst oppgaver ved å få folk til å jobbe i team. Ansiennitet: Ansatt år: 1 poeng 1 p. 3 p. 4 p. 5/6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11/12 p. Dato/år: F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 6 av 10

7 Vedlegg 4: Vurderingsskjema for lønnsgruppene 5 og 6 Poengskala Fleksibilitet/ Kompetansebredde Noenlunde styring på det viktigste. Lite fleksibel Grei oversikt. Evne til å sette seg inn i nye ting Har gode kunnskaper på noen områder Har gode kunnskaper på mange områder Er god på mange fagområder. Engasjert person som kan sette seg inn i andres problemstillinger En person som vurderes som særdeles viktig pga sin kompetansebredde Nøkkel-/ spisskompetanse Prosjektlederegenskaper En person som vurderes som særdeles viktig pga sin nøkkel- og spisskompetanse Kan lede kompliserte prosjekter. God evne til å utnytte menneskelige og mat. ressurser Gjennomføringsevne/innsats Ansvarsfølelse Har ikke noen spesiell spisskompetanse Ikke egnet til å lede prosjekt Lite strukturert. Stopper opp til tider Større punktlighet og pålitelighet forventes Samarbeidsevne Ikke samarbeidsinnstilt. Negative holdninger God på enkelte nyttige fagfelt Kan brukes til prosjektleder Arbeider jevnt Normalt ansvar i forhold til jobben. Punktlig og pålitelig Kommer relativt bra ut av det med de det må samarbeides med. Kjenner en del produktløsninger eller er en ressurs på sitt fagfelt Ansvarsbevisst, følger opp og er strukturert Arbeider godt og har god flyt. Evne til å arbeide selvstendig Evne til å ta ansvar for å fullføre oppgaven på en nøyaktig og helhetlig måte Har lett for å samarbeide. Positiv holdning overfor medarbeidere og jobbsituasjonen Kan noen produkter godt eller er en ressurs på sitt fagfelt med evne til å overføre kunnskap til andre God evne til framdrift etter oppsatte mål. Gode lederegenskaper. Arbeider effektivt og selvstendig. Får raskt unna arbeidsoppgavene Evne til å ta ansvar utover sitt arbeide God evne til å samarb. Med kolleger, også i andre avd. Tar opp problemer som kan løses bedre gjennom samahandling Vilje og evne til å tilegne seg ny nøkkel- /spisskompetanse Rutinert prosjektleder. God evne til å trekke medarb. med. God styring og oversikt Effektiv, selvstendig og god evne til kreative løsninger. Ansiennitet: Ansatt år: 1 poeng 2 p. 3 p. 4 p. 5/6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11/12 p. 13 p. 14 p. Dato/år: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 7 av 10

8 Vedlegg 5: Vurderingsskjema for lønnsgruppe A Poengskala Markedskunnskap Produktkompetanse Noenlunde kjennskap til sine kunder og sitt marked Noe manglende kunnskaper om en del produkter Kjenner JOTRON s kunder og vårt marked Kjenner våre produkter godt Har kunnskap om aktuelt kundepotensiale i sitt marked Evne til å se anvendelse av eksisterende produkter Kjenner de spesielle særtrekk om det aktuelle markedet Analytisk markedsevne God praktisk og teknisk innsikt i produktspekteret En person som vurderes som særdeles viktig pga sin kompetansebredde Kjenner i tillegg regelverket og produkt- kravene, samt bakgrunnen for disse Evne til å se løsninger som presenteres fra brukersiden og/eller behovet for nye produkter/ tilpasninger av produkter Har god nok kjennskap til produkter/firma for å kunne løse/ svare på henvendelser på en vinn/vinn -måte Forhandlings egenskaper / Kunderelasjoner Har ikke noen spesiell forhandlings egenskap God i enkelte forhandlinger Evner å vedlikeholde etablerte kunder Kan føre positive forhandlinger på en profesjonell måte Finner kundens behov gjennom forhandlinger. Kommuniserer MED kunden ikke til Finner løsninger gjennom samtaler/forhandlinger som for kunden og JOTRON er de beste. Skaper alltid to vinnere. Våre kunder kan ikke vente med å ta kontakt! Markedsførings egenskaper Gjennomføringsevne/innsats Mangler en del formidlingsevne Lite strukturert. Stopper opp til tider Evner å få formidlet vår produktinformasjon til sitt marked. Arbeider godt og har god flyt. Evne til å arbeide selvstendig Skaper gode relasjoner for å underbygge produkter og firma Arbeider effektivt og selvstendig. Får raskt unna arbeidsoppgavene Kan formidle kompliserte budskap på en overbevisende måte i ulike fora. Effektiv, selvstendig og god evne til kreative løsninger Særlig god formidlingevne og utstråling med analytiske markedsføringsevner. Tilpasser seg ethvert miljø Har mot og kapasitet til å gjennomføre enhver kundeforespørsel Er den beste Jotron ambassadør. Ansvarsfølelse Samarbeidsevne Større punktlighet og pålitelighet forventes Ikke samarbeidsinnstilt. Negative holdninger Normalt ansvar i forhold til jobben. Punktlig og pålitelig Kommer relativt bra ut av det med de det må samarbeides med. Evne til å ta ansvar for å fullføre oppgaven på en nøyaktig og helhetlig måte Har lett for å samarbeide. Positiv holdning overfor medarbeidere og jobbsituasjonen Evne til å ta ansvar utover sitt arbeide internt og eksternt God evne til å samarbeide med kolleger, også i andre avd. Tar opp problemer som kan løses bedre gjennom samhandling En god teambuilder. Får løst oppgaver ved å få folk til å jobbe i team. Ansiennitet: Ansatt år: 1 poeng 1 p. 3 p. 4 p. 5/6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11/12 p. Dato/år: F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 8 av 10

9 Vedlegg 6: GRUPPE 0 Korttidsvikarer, unge arbeidstakere Andel av tariffens minstelønn Aldersgr. Andel kr 100, /2 40 % 40, / % 43, /2 47 % 47, / % 50, /2 53 % 53, / % 56, /2 61 % 61, / % 70, /2 80 % 80, / % 90,00 over 18 år 100 % 100,00 Dette gis til sommervikarer og andre korttidsvikarer. Vikariater fra 1/2 år og videre gis lønn som "nybegynnere" - dvs. begynnerlønn i l.gr. 1.1 for arbeidstakere over 18 år. F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 9 av 10

10 Vedlegg 7: TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV LOKALE LØNNSOPPGJØR 1. Umiddelbart etter at det sentrale tillegget er vedtatt, beregnes det en ramme for årets lokale oppgjør. Denne rammen beregnes utifra budsjettert lønnsøkning, kunnskap om lønnsøkninger i sammenlignbare bedrifter i bransjen eller i nærområdene men første og fremst utifra de fire kriterier: bedriftens økonomiske situasjon, framtidsutsikter, produktivitetsutvikling og konkurranseevne. Arbeidskraftsituasjonen er et annet moment i denne sammenhengen. Rammen vedtas av styret eller den det bemyndiger. 2. Rammen for indeksjustering av tidligere tildelte poeng beregnes. 3. Andelen til årets ansiennitetstillegg beregnes inkl. indeksjustering av poeng. 4. Avdelingssjefene foretar en prevurdering av sine medarbeidere. 5. Det gjøres en beregning av hvor mye vurderingspoengene vil utgjøre av rammen. Det bør avsettes en mindre reserve fordi det erfaringsmessig vil gis noen poeng utover det som er prevurdert også i forbindelse med endring av gruppe. 6. Etter dette kan det gjøres en beregning av hvor mye som gjenstår av den totale rammen til generelle tillegg. Det må da gjøres en prioritering av det generelle tillegget. 7. Det lokale oppgjøret diskuteres i avdelingssjefmøte hvor det orienteres om rammene for oppgjøret og innhentes synspunkter fra avdelingssjefene. 8. Det avholdes et innledende møte med Klubben hvor kravene mottas Avdelingssjefene gjennomfører lønnssamtaler Et nytt avdelingssjefmøte avholdes hvor det orienteres om fordelingen av oppgjøret og kravet fra Klubben. Det orienteres og drøftes strategi for det totale oppgjøret. 11. Forhandlingene med Klubben gjennomføres og oppgjøret avsluttes. Oppgjøret bør avsluttes ca. 15. juni F:\Presentasjoner LD 2004\Jotron LD 2004 Lonnssystemet.doc Side 10 av 10

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Norske Landbrukstjenester 14.11.12

Norske Landbrukstjenester 14.11.12 Norske Landbrukstjenester 14.11.12 Lokale lønnsforhandlinger lokalt lønnssystem 14.11.2012 2 Tariffavtalen er en minstelønnsoverenskomst 3.1.2 Lokale forhandlinger En gang hvert år forhandle om en eventuell

Detaljer

FURNES-HAMJERN SCC as

FURNES-HAMJERN SCC as 1.0 INNLEDNING FURNES-HAMJERN SCC as Dette lønnssystem er utarbeidet av bedriften i samarbeid med de ansatte i forbindelse med lokale forhandlinger vår 2002. 2.0 MÅLSETTING VED LØNNSSYSTEMET Den primære

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL SUNNAAS SYKEHUS HF OG MELLOM NORSK SYKEPLEIERFORBUND 1. MAI 2014 TIL 30. APRIL 2016 B-DEL OVERENSKOMST i Çç$ - 3r.4j i Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet

Detaljer

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet Norges KFUK-KFUM-speidere PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet 12.06.15 1 Målsetting Norges KFUK-KFUM-speidere skal ha en personalpolitikk som fremmerorganisasjonens

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse

Lønn og lønnsdannelse Lønn og lønnsdannelse Grunnopplæring 2 Klikk for å skrive dato Agenda Sentral lønnsdannelse; Finansnæringens rolle i den norske frontfagsmodellen Lokale lønnsdannelsen tillitsvalgtes rolle Innflytelse

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Utvikling av belønningspolicy i en virksomhet

Utvikling av belønningspolicy i en virksomhet Utvikling av belønningspolicy i en virksomhet Sentrale spørsmål, virkemidler og begreper Svend H. Dahl, NAVO Hovedtemaer Begreper og virkemidler Fra overordnede utfordringer til utforming av lønnssystem

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Lønnssystem og lønnsbestemmelser Sentralt og lokalt Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Forhandlingshjemmel HA 4 Forhandlingsrett/-plikt (sentralt) 4-7 Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens

Detaljer

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet Nr: 24/2016/ABJ Dato: 11.05.2016 Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften 53 TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften NHO og NFO er enige om at denne rammeavtale skal legges til grunn ved utforming og innføring av interne kontrolltiltak samt vesentlige forandringer

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Vedtatt av FU-P, 23. mars 2017

Vedtatt av FU-P, 23. mars 2017 Vedtatt av FU-P, 23. mars 2017 Gjennomsnittlig statistikkvekst for perioden 1.10.2016 1.10.2017 anslås for NITOs medlemmer i privat avtaleområde til 2,5 prosent. Det er viktig å notere seg at størrelsen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER

LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER 1 LOKALE FORHANDLINGER 2014 LØNNSPOLITISKE FØRINGER Velkommen til lokale forhandlinger 2014. Lønnsforhandlinger er noe vi går i møte med spenning og med respekt for hverandre. Vi ser fram mot Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 2 23. april 2014 kl. 10.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer