Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim"

Transkript

1 Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Tilstede: Se vedlagte deltakerliste. Torsdag 9. april Åpning ved leder Knut J. Herland Leder Knut J. Herland ønsket velkommen og erklærte landsmøtet for åpnet. Innkalling og dagsorden ble godkjent av landsmøtet. Leiv Rygg og Anne Rita Nicklasson ble valgt til møteledere første dag. Hanne Alstrup Velure og Thomas Breen ble valgt til møteledere andre dag. Referent: Sekretariatet Lars Kvissel og Siv Mossleth ble valgt til å underskrive møteprotokollen. 2. Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene. Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, holdt innlegg: «Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene». Hovedpunkter i presentasjonen var: Mer råderett til lokalt folkevalgte i kommunene. Kommunene må gripe muligheten til å diskutere sammenslåing. Overføre flere oppgaver fra fylkeskommuner, fylkesmenn og staten til kommunene. Generalistkommuner er fortsatt hovedmodellen: likeverdige kommuner. Noen oppgaver kun til de største kommunene: kan få videregående skoler og kollektivoppgaver. Kommunene fatter sine vedtak om reform høsten Forsøksprosjektet om innsigelser i plansaker. Utvidet til nye fylkesmenn. UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Akersgaten 30, Pb 1148 Sentrum 0104 Oslo

2 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 2 av 9 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, holdt innlegg: «Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker.» Hovedpunkter i presentasjonen var: Forvalteren skal være en del av fylkesmannens fagmiljø, og derfor ikke ansettes direkte av styret. I årets budsjettproposisjon ble det gitt en forklaring på hvorfor oppnevningen foretas av KLD etter forslag fra kommuner, fylker og Sametinget, ref. Riksrevisjonens rapport. Reviderte vedtekter for verneområdene. Forenkle utmarksforvaltning. Kommunene har fått tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for de små verneområdene. Fristen var 1. april Motorferdsellov Departementet fant hjemmel for midlertidig forskrift tvilsom. Stortinget har i stedet vedtatt en midlertidig lovbestemmelse. Rovdyrforvaltningen nytt bestandsmål og forslag om ulvesonen. Grenserevirene skal telle med i bestandsmålet. Etter Krokanndommen er det innkommet 77 begjæringer om omgjøring. Er til behandling i Miljødirektoratet. Presentasjonene er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Arnfinn Uthus Steinar Bergsland Statssekretærene kommenterte spørsmålene. 3. Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen Leder i KMDs faggruppe for forenkling av utmarksforvaltningen, Eva Falleth, professor ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap holdt innlegg: «Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen». Presentasjonen er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Hanne Alstrup Velure Vigdis Hjulstad Belbo

3 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 3 av 9 Ståle Støen Bengt Fasteraune Liv Sigrun Tømmermo-Reitan Sissel Frang Rustad Solfrid Borge Johan Petter Røssvoll Cecilie Hansen Utvalgsleder Falleth og statssekretærene Jardar Jensen og Lars Andreas Lunde kommenterte spørsmålene. 4. Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene Utvalgsleder for NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester, Stein Lier- Hansen, holdt innlegg: «Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene.» Se vedlagte foredrag. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende meldte seg: Cecilie Hansen Eva Falleth Caroline Lund Lier-Hansen kommenterte spørsmålene. 5. Parallellsesjoner/workshops Deltagerne delte seg i tre grupper, henholdsvis: Utmarksforvaltningen forslag til tiltak for forenkling og lokaldemokrati Mineraler/mineralkommunene Rovviltforvaltning Det ble avholdt tre parallelle sesjoner. Deltagerne hadde forhåndspåmeldt seg til de forskjellige gruppene etter ønske. Foilene til de ulike sesjonene ligger på 6. Bygder og sentralisering Senter for Bygdeforskning, Professor Reidar Almås, holdt innlegg: «Bygder og sentralisering» Kommunereformen vil føre til økt sentralisering.

4 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 4 av 9 Se vedlagte foredrag. 7. Kåseri Kåseri ved forfatter Edvard Hoem 8. Fylkesmøter Valgkomiteens leder, Oddvar Bjørnsen, orienterte om fylkesmøtene. Bjørnsen gjorde oppmerksom på at det er et felles ansvar å få til en kjønnsmessig og partimessig balanse i landsstyret. Leder avsluttet møtet for dagen. 10. april 2015, dag 2 9. Organisasjonssaker Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent av landsmøtet. Sekretariatet ble valgt til referent. 9.1 Årsmelding 2014 Knut J. Herland gjennomgikk årsmeldingen for Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger orienterte om Mineralkommunene Kommentarer fra salen fra følgende representanter: Hanne Alstrup Velure foreslo at hver enkelt kommune bestemmer faste delegater som skal være med på landsmøtet i USS etter kommunevalget til høsten. Bård Langsåvold, ingen konkret kommentar til årsmeldingen, ga honnør til de som har arbeidet med de nye hjemmesidene til USS. Vedtak: Årsmeldingen for 2014 ble godkjent av landsmøtet Regnskap for 2014 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for regnskapet for Ingen kommentarer til regnskapet. Vedtak: Regnskapet for 2014 ble godkjent av landsmøtet.

5 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 5 av Budsjett for 2016 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for forslag til budsjett for Forslaget bygger på inntektssiden på at vi nå er 88 medlemskommuner. Dag Rønning, medlem i valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår at gjeldende satser for godtgjørelse videreføres. Vedtak: Budsjett for 2016 ble godkjent av landsmøtet. Gjeldende satser for godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt videreført Valgkomiteen Valgkomitemedlem Dag Rønning presenterte valgkomiteens forslag til ny valgkomite: Valgkomiteen innstilte på at Helene Rognli, ordfører i Målselv kommune for Høyre, ble valgt som medlem av valgkomiteen for en periode på tre år. Det fremkom ingen motforslag. Valg: Valgkomiteens foreslåtte representant ble valgt av landsmøtet Nytt landsstyre Presentasjon av valgene i fylkesmøtene Det nye landsstyret ble presentert. Følgende fylker har avholdt valg av nye landsstyremedlemmer og varamedlemmer: Hedmark: Medlem Lars Erik Hyllvang, ordfører (Sp), Engerdal (ny), Vara: Sissel Frang Rustad, varaordfører (H), Åmot (ny) Telemark: Medlem: Steinar Bergsland, ordfører (H), Tinn, Vara: Hilde Alice Vågslid, ordfører (Ap), Tokke Rogaland: Medlem: Håkon Helgøy, varaordfører (Krf), Hjelmeland (ny) Vara: Kari Vaage Gjuvsland, varaordfører (Ap) Suldal (ny) Hordaland: Medlem: Hans Petter Thorbjørnsen, ordfører, (Ap), Ulvik (ny) Vara: Steinar Langesæter (Sp), Ullensvang (ny) Sogn og Fjordane: Medlem: Olaug Høyheim, kommunestyremedlem (Krf), Luster Vara: Ivar Kvalen, ordfører (Sp), Luster

6 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 6 av 9 Sør-Trøndelag: Medlem: Lars Græsli, formannskapsmedlem, (Ap), Tydal Vara: Per Røsseth, (Sp), Selbu (ny) Troms: Medlem: Arne Nysted, ordfører (Ap), Bardu Vara: Sigmund Steinnes, ordfører (Ap), Storfjord Arne Nysted er ansvarlig for å følge opp økonomisaker (regnskap og budsjett) i landsstyret. Det nye landsstyret har konstituert seg og valgt nestleder og nytt arbeidsutvalg, se eget referat fra konstituerende landsstyremøte. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning: Leder: Knut H. Herland, Eidsberg (direkte valgt) Nestleder: Hanne Alstrup Velure, Lesja (nestleder) Medlem: Olaug Høyheim, Luster (ny) Medlem: Ånen Werdal, Hægebostad Medlem: Arne Nysted, Bardu Solfrid Borge takket for seg som landsstyremedlem. Hun ønsket alle velkommen til Ullensvang for USS landsmøte neste år i anledning 20-årsjubileet for stiftelsen av USS. 10. Samarbeid med andre naturressurskommuner Stein Erik Stinessen holdt foredrag med tittel: «Samarbeid med andre naturressurskommuner» Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Jon Andreas Kolderup Arne Nysted Håkon Helgøy Cecilie Hansen Ann-Rita Nicklasson Rolf Kristen Øygard Knut Herland 11. Oppdatering på viktige og prioriterte saker for USS kommende år Sekretariatet holdt en oppdatering over viktige og prioriterte saker for USS kommende år. Følgende temaer ble behandlet: Forenkling av utmarksforvaltning.

7 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 7 av 9 Motorferdsel Rovvilt SRU II Fjellstyre og kommunereform Kommunal mineralskatt Grønn skattekommisjon Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Arne Nysted Bjørn Ivar Lamo Rolf Kristen Øygard 12. Resolusjon Forslag til resolusjon, utarbeidet av redaksjonskomiteen og arbeidsutvalget, ble presentert av sekretariatet ved Stein Erik Stinessen. Følgende landsmøtedelegater kom med innspill til resolusjonen: Lars Erik Hyllvang Arne Nysted Ståle Støen Erland Løkken Sissel Frang Rustad Olaug Høyheim Iver Kvålen Eli Prestegården Ann Rita Nicklasson Jon Andreas Kolderup Stein Erik Stinessen og Caroline Lund kommenterte innspillene. Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt: Regjeringens forslag til nye bestemmelser i lov om motorferdsel må vedtas nå Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen, i tråd med vår landsmøteresolusjon i 2014, har fremmet forslag til endringer i motorferdselloven, som gir kommuner begrenset adgang til å vedta faste traseer for fritidskjøring med snøscooter. Landsmøtet ber samtlige partier gi sin tilslutning til lovforslaget under den varslede debatten i Stortinget 7. mai Det er rettet kritikk mot lovforslaget som stridende mot Grunnloven 112 fordi antatte virkninger av lovforslaget ikke er konsekvensutredet. Landsmøtet finner denne kritikken grunnløs, og viser til at plikten til konsekvensutredning tilligger det enkelte kommunestyre som ledd i egen saksforberedelse. Grunnloven stiller ikke krav om å utrede konsekvenser av mulige fremtidige vedtak av ukjent innhold i mer enn hundre kommuner. Slik utredning vil måtte bero på ren spekulasjon.

8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 8 av 9 Regjeringen må involvere kommunene i oppfølgingen av rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen Landsmøtet slutter seg til Regjeringens initiativ til å forenkle utmarksforvaltningen og målsetningen om å overføre mer ansvar og myndighet til kommunene. Det er Landsmøtets syn at rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen av desember 2014 inneholder mange nyttige forslag til tiltak. Landsmøtet vil understreke at nye oppgaver til kommunene må følges av nødvendig finansiering. Regjeringen har varslet snarlig oppfølging av rapporten. Landsmøtet ber om at USS som representant for landets utmarkskommuner blir direkte involvert i arbeidet. Landsmøtet viser til at kommunene er adressat for det arbeidet som skal utføres og at kommunenes medvirkning er avgjørende for at den foreslåtte myndighetsoverføring til kommunesektoren kan gjennomføres. Slik involvering vil også være i tråd med konsultasjonsordningen mellom staten og KS. Landsmøtet ber Regjeringen fremme forslag om en kommunal mineralskatt Dagens minerallovgivning ivaretar ikke interessene til vertskommunene på en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen fremme forslag om å innføre: en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer. en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer. En tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og en samfunnsmessig kontroll med mineralressursene. Grønn skattekommisjon innføring av naturavgift Regjeringen har i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en lokal andel av selskapsskatten. Ny Grønn skattekommisjon skal etter det opplyste vurdere anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 Naturens goder - om innføring av en generell naturavgift. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir en del av norsk lovgivning, og støtter forslaget fra Økosystemtjenesteutvalget. Det er Landsmøtets syn at en slik avgift bør gå til de berørte kommuner og samordnes med andre særskatter, som naturressursskatt og mineralskatt. Forvaltningspraksis etter rovviltforliket må skape tillit hos de berørte Landsmøtet registrerer betydelig misnøye med den gjeldende rovviltforvaltningen. Som ett av flere konfliktreduserende tiltak forutsetter rovviltforliket en større anerkjennelse av lokale rovviltobservasjoner. Fra flere kommuner meldes likevel at slike observasjoner ikke hensyntas i bestandsregistreringen. Landsmøtet vil påpeke at en slik holdning både er i strid med rovviltforliket og svekker legitimiteten til rovviltforvaltningen. Landsmøtet vil understreke viktigheten av at bestandsregistreringene gjøres etterprøvbare og gir et best mulig grunnlag for rovviltforvaltningen.

9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 9 av 9 Fra Regjeringen ble det under landsmøtet opplyst at grenserevir vil bli medtatt i bestandsmålet for ulv. Landsmøtet forutsetter at bestandsmålet ligger fast og belastningen innenfor ulvesonen med dette reduseres. Erstatningsvernet for rovdyrtap er en hovedpilar i rovviltpolitikken. Landsmøtet forutsetter at myndighetene i sin erstatningspraksis etterlever de prinsipper som Krokann-dommen bygger på. 13. Åpen post Det kom kommentarer fra følgende personer: Thomas Breen Viktig at vi som lokalpolitikere tar tak i problemstillinger fra landsmøtet og jobber med disse når vi kommer hjem. Orienterte om at det finnes en app for bestandsregistrering kalt Skandobs. Oppfordret landsmøtemedlemmer til å jobbe for å bedre posisjonene til mineralkommuner. Knut Herland: USS blir 20 år neste år. Bør nedsettes en egen komite som ser på hvordan dette skal markeres. Oppfordret alle til å melde seg på landsmøte i USS i Viktig at medlemskommunene gir signaler om saker USS skal jobbe med. Takket sekretariatet. 14. Avslutning Knut J. Herland takket for landsmøtet og orienterte fra konstituerende landsstyremøte. 8. mai 2015 Siv Mossleth Varaordfører i Saltdal kommune Lars Kvissel Ordfører i Vestre Slidre kommune

10 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 1 Nicklasson Anne-Rita Ordfører Ballangen 2 Bjørnsen Oddvar Leder av valgkomiteen Bardu 3 Heimdal Per Åke Avdelingsleder Plan & Utvikling Bardu 5 Nysted Arne Ordfører Bardu 6 Eide Ågot Kommunalleder Beiarn 7 Navjord Gudbjørg Varaordfører Beiarn 8 Berg Kjell Øyvind Tenesteleiar drift og forvaltning Bygland 9 Hansen Heming Uvalsleiar, Plan-miljø-og Bygland 10 Rygg Leiv resursutvalet Ordførar Bygland 11 Bjørgum Sigrid Rådgjevar Bykle 12 Herregården Kristian Rådgjevar miljø, utmark og Bykle 13 Fasteraune Bengt landbruk Ordfører Dovre 14 Løkken Erland Leder Dovre fjellstyre Dovre 15 Ruste Guri Kommunestyremedlem Dovre 16 Lægreid Aslak Formannskapsmedlem Eidfjord 17 Medhus Gunvall Formannskapsmedlem Eidfjord 18 Steine Trond Jordbrukssjef Eidfjord/Ullensvang 19 Unaas Erik Ordfører/-landsstyremedlem Eidsberg 20 Nilssen Karin Elise Miljøkoordinator Elverum 21 Stenhammer Erik Landbruks- og skogbrukssjef Elverum 22 Uthus Arnfinn Ordfører Elverum 23 Eggen Gunveig E: Varaordfører Engerdal 24 Hyllvang Lars Erik Ordfører Engerdal 25 Rønning Dag Fylkesordfører/medlem Engerdal 26 Trangsrud Lage valgkomiteen Formannskapsmedlem Engerdal 27 Hagalinsdottir Gudrun Enhetsleder plan/utvikling Fauske 28 Holtan Hilde Viltansvarlig Fauske 29 Skjellhaug Ottar Leder plan og utviklingsutvalg Fauske 30 Ask Jon Andreas Skogbrukssjef Flå 31 Buøen Tor Egil Ordfører Flå 32 Støen Ståle Varaordfører Folldal 188 Støen Ståle Folldal 33 Lamo Bjørn Ivar Ordfører Grane 34 Stabbforsmo Tor Formannskapsmedlem Grane 35 Almås Asgeir Ordfører Hattfjelldal 36 Helmersen Jan Inge Skogbrukssjef Hattfjelldal 37 Trettbakk Rune Hemnes 39 Dølen Audun Lærling Hjartdal 40 Løkslid Sven Tore Ordførar Hjartdal 41 Odden Bengt Halvard Ordførerkandidat Hjartdal 42 Helgøy Håkon Varaordførar Hjelmeland 43 Kolderup Jon Andreas Formannskapsmedlem Hol 44 Kvinnesland Odd Arve Ass. rådmann/-enhetsleder Hægebostad 45 Werdal Ånen Ordførar/-landsstyremedlem Hægebostad 46 Balto Anne Toril EriksenSátnejođiheaddji / Ordfører Karasjok 47 Olsen Ragnar Ordfører Kvalsund 48 Eiken Tor Arne Enhetsleder plan- og miljø Kvinesdal 1/4

11 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 49 Tronhus Steinar Ordfører Lesja 50 Utgaard Einar Formannskapsmedlem Lesja 51 Velure Hanne Varaordfører Lesja 52 Skotte Per Inge Fjellstyremedlem, bonde Lesja fjellstyre 53 Vestgård John Olav Lierne 54 Bakken May Formannskapsmedlem Lom 55 Marstein Anne-Lise Varaordfører Lom 56 Høyheim Olaug Formannskapsmedlem/- Luster 57 Kvalen Ivar landsstyremedlem Ordførar Luster 58 Rognes Are Naturforvaltar Luster 59 Sandvik Geir Arve Formannskapsmedlem Luster 60 Veum Ernst Formannskapsmedlem Luster 61 Aasvold Bjørn Varaordfører Meråker 63 Haneborg Anne Miljøkonsulent Meråker 64 Langsåvold Bård Ordfører/-landsstyremedlem Meråker 65 Rognli Helene Ordfører Målselv 68 Siem Eldrid Siem Landbrukssjef Nord-Fron 69 Øien Jan Roger Bøe Leder planutvalget Nord-Fron 70 Hovd Prestegården Eli Ordfører Nore og Uvdal 71 Aalbu Gro Fagansvarlig landbruk Oppdal 72 Røtvei Ola Ordfører Oppdal 73 Lie Jan Kommunerepresentant Rakkestad 74 Østby Knut Skogbrukssjef Rakkestad 75 Brennslett Ragnhild R Lønn og regnskapsmedarbeider Rana 76 Eide Linda Lærer, politiker Rana 77 Halse John Gunnar Landbruksveileder skog og utmark Rana 79 Jakobsen Torhild Landbrukssjef Rana 80 Røssvoll Johan Petter Formannskapsmedlem/- Rana 82 Sollie Anita landsstyremedlem Rana Utviklingsselskap 83 Rødstøl Torbjørn Politiker Rauma 84 Breen Thomas Nærings- og samfunnsutvikler Rendalen 85 Illevold Norvald Ordfører Rendalen 86 Trøen Anne Lise Rådmann Rendalen 87 Valebjørn Kristine Formannskapsmedlem Ringebu 88 Lislien Dag Ordfører Rollag 89 Aasen Einar Varaordfører Røros 90 Tømmermo-Reitan Liv Sigrun Vara ordfører Røyrvik 91 Berg Rune Utmarkskonsulent Saltdal 92 Mossleth Siv Varaordfører Saltdal 93 Pryhn Dag Erik Ordfører Sel 94 Røsseth Per Varaordfører Selbu 95 Hovde Kjell Ove Avdelingsleder landbruk Sigdal 96 Guddal Rolf Jonas Utvalgsleder Sirdal 97 Neteland Egil Varaordfører Sirdal 98 Hove Aud Skjåk 99 Lien Per Lars Utvalsleiar miljø og næring Skjåk 100 Øygard Rolv Kristen ordførar Skjåk 2/4

12 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 101 Belbo Vigdis Hjulstad Ordfører Snåsa 102 Haug Thor Arne Utvalgs leder KF kommuneskogen Stor-Elvdal 103 Hoffstad Terje Formannskapsmedlem/- Stor-Elvdal 104 Moen Even landsstyremedlem Ordfører Stor-Elvdal 105 Walle Leif Harald Rådmann Stor-Elvdal 107 Myklebust Torkel Ordfører Suldal 108 Helland Synnøve Formannskapsmedlem/- Sunndal 109 Refstie Ståle landsstyremedlem Ordfører Sunndal 110 Gjul Tore Skogbrukssjef Surnadal 111 Halle Ragnar Leiar i hovudutval for TMN Surnadal 112 Moen Ingebrigt Fagkonsulent landbruk Surnadal 113 Haugen Tarjei Verneområdeforvaltar SVR verneområdestyre 114 Gjetmundsen Bjørnar Leder Miljø og Næring Sør-Varanger 115 Hansen Cecilie Ordfører/-landsstyremedlem Sør-Varanger 116 Bergsland Steinar Ordfører/-landsstyremedlem Tinn 117 Bjørnsen Bjørn Helge Rådgiver plan/miljø Tinn 118 Olesrud Oddmund Rådgiver plan/landbruk Tinn 120 Karlsen Bjørn Utvalgsleder forvaltning og teknisk Trysil 121 Lysfoss Thorbjørn drift Utvalgsmedlem forvalt-ning og Trysil 122 Norderhaug Ole Martin teknisk Ordfører drift Trysil 123 Græsli Lars Formannskapsmedlem/- Tydal 124 Kirkvold Hilde landsstyremedlem Miljøvernrådgiver Tydal 125 Moan Lien Mona Formannskapsmedlem Tydal 126 Paulsby John Ordfører Tydal 127 Hansæl Per Hermann K Folkevalgt Tynset 128 Trøen Arild Einar Rådmann Tynset 129 Borge Solfrid Ordførar/-landsstyremedlem Ullensvang herad 130 Hilstad Trine Rådgjevar jord-/skogbruk Ullensvang herad 131 Langesæter Steinar Leiar i plan- og ressursutvalet Ullensvang herad 132 Thorbjørnsen Hans Petter Ordførar Ulvik herad 133 Herland Knut J. Leder USS USS 134 Harstad Torleif Leiar plan- og miljøutvalet Valle 135 Ødeskaug Jon Rådgjevar landbruk Valle 137 Helgøy Jan Ordførar Vanylven 138 Aufles Tor Vefsn 139 Sivertsen Kjell Leder fagnemnd utmark Vefsn 140 Kvissel Lars Ordførar Vestre Slidre 141 Myrekrok Jan Rådmann Vinje 142 Sandvik Anders Assisterande rådmann Vinje 143 Vinje Arne Ordførar Vinje 144 Vinje Signe Planleggjar Vinje 145 Aasgaard Steinar Politiker Vågå 146 Smeland Margit Formannskapsmedlem/-medlem i Åmli 147 Kristiansen Espen Andre valgkomiteen Ordfører Åmot 148 Rustad Sissel Frang Varaordfører Åmot 149 Hagen Tove Politiker Åseral 150 Åsland Olav Politiker Åseral 3/4

13 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma Foredragsholdere og gjester: 162 Lund Oddvin Den Norske Turistforening 164 Ihle Ingvild Elise Rådgiver Fjellnettverket 156 Dannevig Øivind Avdelingsdirektør KLD 165 Iversen Ingunn Fagdirektør KLD 181 Storelv Steinar NordheimRådgiver KS 160 Hanssen John Chr. DeighanAdvokat Lund & Co 170 Lund Caroline Advokat Lund & Co 173 Lundgaard Karianne AamdalAdvokat Lund & Co 180 Stinessen Stein Erik Advokat Lund & Co 177 Opheim Torfinn Leder i LVK LVK 159 Frogner Einar Styremedlem Norges Bondelag 185 Ødegård Finn Erlend Seniorrådgiver Norges Bondelag 155 Daling Erlend Advokat Norges Bondelag 161 Helmen Ole Jacob Juridisk fagsjef Norges Bondelag 154 Borgnes Jan Daglig leder Norges Fjellstyresamband 169 Lillemark Arnodd Styreleder Norges Fjellstyresamband 184 Våg Tone Styreleder Norsk Sau og Geit 151 Almås Reidar Professor Senter for Bygdeforskning 175 Nord-Varhaug Olav Seksjonssjef Miljødirektoratet 178 Parmann Siri Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund 182 Vigdenes Oddvar Organisatorisk nestleder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 174 Nerhoel Ingrid Fagkonsulent Norsk Villreinsenter Nord 179 Skorem Jo Daglig leder Norsk Villreinsenter Nord 153 Askilsrud Harald Rådgiver KLD 171 Lunde Lars Andreas Statssekretær KLD 167 Jensen Jardar Statssekreetær KMD 176 Nåvik Julie Hval Rådgiver KMD 166 Jalling Lasse KS 183 Vindheim Jan Bojer Miljøpartiet De Grønne 168 Lier-Hansen Stein Adm.direktør Norsk Industri 157 Eira Láilá Helene Rådgiver Sametinget 152 Arnstad Marit Stortingsrepresentant Senterpartiet 172 Lunde Maren Politisk rådgiver Senterpartiet 158 Falleth Eva Universitetetfor Miljø- og 163 Hoem Edvard Forfatter Biovitendskap Sekretariat: 186 Ekeland Vigdis Sekretær USS 187 Solli Kristine WiersholmSekretær USS 4/4

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)

ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU) ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU) Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 2 av 10 Innhold LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)... 1 1 INNLEDNING... 3 2 MEDLEMMER AV ESU 2013... 3

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Jakt med drivende hund - en rik kulturtradisjon går tapt

Jakt med drivende hund - en rik kulturtradisjon går tapt www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 4-2004 Jakt med drivende hund - en rik kulturtradisjon går tapt MEDLEMMER I ROVVILTNEMNDENE VIL IKKE LEVE MED ULV MILJØVERNERE BUDSJETTVINNERE BJØRNEN DREPER

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

LO: Jobb flere helger

LO: Jobb flere helger nr. 30 www. kommunal-rapport.no Må snu opp-ned på barnevernet Bufetat og kommunene må tvinges til å samarbeide. Det er Barnevernpanelets klare melding. Barneminister Audun Lysbakken (SV) erkjenner systemsvikt.

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg.

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Protokoll fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Møtet settes fredag 26.2. kl. 16.oo med velkommen av fylkesleder Ole Johnny Stavn til æresmedlemmer, gjester og delegater. Fylkesleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer