Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark"

Transkript

1 Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Telemark

2 2013 var det første hele året med nytt statistikkprogram for de 18 Pasient- og brukerombudene i landet. Det fører til noen endringer som vi håper vil hjelpe oss å utarbeide en statistikk som er så god som mulig. I tillegg håper vi at den kan gi et godt grunnlag for innspill til ytterligere å heve kvaliteten på helsetjenester. I vår statistikk for 2013 vil det være forskjell i antall saker og antall problemstillinger. Dette skyldes at det i en og samme sak kan registreres opp til tre ulike behandlingsteder og problemstillinger. Av denne grunn har vi valgt å presentere bare tall for I 2013 hadde Pasient- og brukerombudet i Telemark 624 saker fordelt på 776 problemstillinger. Pasient- og brukerombudet i Telemark har kontor i 5.etasje i Skagerak Arena på Falkum i Skien. Det er gode parkeringsforhold utenfor og heis helt opp. Kontoret har 4 ansatte: Pasient- og brukerombud Vigdis Mariedatter Graff Rådgiver Hilde Keim, rådgiver Arbesa Berisha og seniorrådgiver Lars Magne Glesnes. Foredrag i lag og organisasjoner er viktig og et arbeid som vi har stor glede av. Det er stort behov for informasjon om rettigheter og råd og veiledning for at folk skal samarbeide med helsepersonell på en konstruktiv og god måte. Pasient- og brukerombudet har vært invitert i fylkesmøter for eldreråd og råd for funksjonshemmede. Dette er valgte representanter for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunene i Telemark. Pasient- og brukerombudet ønsker i 2014 å ha møter i kommunene der brukerrepresentanter også er til stede. Dette i tråd med Lov om helse- og omsorgstjenester 3-10: «Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. 1 3

3 Pa bru Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet Kommunen av loven her, skal etablerer sørge for systemer at virksomheter for innhenting som yter av helse- og pasienters og brukeres omsorgstjenester erfaringer og synspunkter.» omfattet av loven her, etablerer systemer for innhentin pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.» Pasient- og brukerombudet får henvendelser fra pasienter og pårørende som forteller om sine erfaringer Pasient- i og møtet brukerombudet med helsetjenesten. får henvendelser Vår oppgave fra pasienter kan og pårørende oppsummeres i 5 punkt: forteller om sine erfaringer i møtet med helsetjenesten. Vår oppgave kan oppsummeres i 5 punkt: Være et sted de kan gå med opplevelsene Være et sted der de Være kan få et råd sted og de veiledning kan gå med opplevelsene Være en talsperson Være som har et sted rett til der å de si sin kan mening få råd og veiledning Sørge for at henvendelser Være en fra talsperson pasienter blir som brukt har rett til å si sin mening Bidra til å skape tillit Sørge for at henvendelser fra pasienter blir brukt Bidra til å skape tillit Hva vi gjør innenfor hvert av disse punktene varierer fra sak til sak. Hva vi gjør innenfor hvert av disse punktene varierer fra sak til sak. Det er et stort spørsmål om hvordan våre pasienterfaringer skal brukes. Vi tror det er viktig å få fram Det hva er møte et stort med spørsmål helsepersonell om hvordan kan gjøre våre pasienterfaringer med folk. Det var skal brukes. V det vi fikk oppleve på det Pasientsikkerhetskonferansen er viktig å få fram hva møte med i Oslo helsepersonell i mai Vi kan ble gjøre med folk. D presentert for pasienter det vi og fikk pårørende oppleve på som Pasientsikkerhetskonferansen klart og tydelig fortalte hvordan i Oslo i mai Vi mangelfull informasjon, presentert manglende for pasienter tid og vilje og til pårørende å lytte virket som inn klart på og deres tydelig fortalte hvord mulighet til å takle vanskelige mangelfull og informasjon, vonde beskjeder. manglende Dette tid hadde og vilje sterk til å lytte virket inn på der innvirkning på hvordan mulighet de skulle til å klare takle å vanskelige gå videre og i livene vonde sine, beskjeder. og ikke minst Dette hadde sterk bygge ny tillit til helsetjenesten. innvirkning på Vi hvordan gikk fra konferansen de skulle klare med å gå en videre undring i livene om det sine, og ikke m er historiene som må bygge til for ny å tillit øke forståelsen til helsetjenesten. for hvor Vi sterkt gikk fra møtet konferansen mellom med en undring o helsepersonell og pasient er historiene kan oppleves. som må til for å øke forståelsen for hvor sterkt møtet mello helsepersonell og pasient kan oppleves. Vår erfaring er at det er svært mange fantastisk flinke helsearbeidere i Norge. Det er imidlertid en Vår jobb erfaring å gjøre er for at å det øke er kompetansen svært mange til fantastisk å møte mennesker, flinke helsearbeidere i N og legge opp til systemer Det er som imidlertid ivaretar en informasjonsflyten jobb å gjøre for å øke på en kompetansen god og sikker til å møte menne måte. og legge opp til systemer som ivaretar informasjonsflyten på en god og s måte. Skien, 7.februar 2014 Skien, 7.februar 2014 Vigdis Mariedatter Graff Vigdis Mariedatter Graff Pasient- og brukerombud i Telemark Pasient- og brukerombud i Telemark 2 2 4

4 PROBLEMSTILINGER I 2013 I tabell og kakediagram nedenfor vises hvordan registrerte problemstillinger fordeler seg på det vi kaller hovedspesialitet. Kommunehelsetjeneste 248 Spesialisthelsetjeneste 474 NAV 14 Annet/Ukjent 40 Tabell 1 Problemstillinger fordelt på hovedspesialitet Vist i et kakediagram med prosentfordeling ser det slik ut: ProsenDordeling av registreringer 6 % 2 % 5 % Kommunehelsetjeneste 32 % Spesialisthelsetjeneste RHF 55 % Annen spesialisthelsetjeneste NAV Annet/ukjent I kategorien Annet/ukjent i tabell 1 finner vi i hovedsak registreringer på tannhelsetjeneste, hjelpeverge og private aktører. Det er også noen henvendelser der det ikke kommer frem nok informasjon til at det kan registreres i rett kategori. 3 5

5 SPESIALISTHELSETJENESTEN Ombudet i Telemark får naturlig nok flest henvendelser knyttet til Sykehuset Telemark HF. I tillegg kommer det henvendelser fra andre deler av spesialisthelsetjenesten. Akershus Universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Betanien Hospital Borgestad klinikken Tabell 2 Helseforetak med flest problemstillinger Bakgrunnen for hvorfor det tas kontakt med ombudet fordeles som vist nedenfor. Pasientskade og komplikasjon 109 Diagnoseproblematikk 38 Venting 31 Informasjon 30 Forsinkelse i behandling/tjenesteyting 26 Vurdering av henvisning 18 Medisinering 18 Mangelfulle rutiner, systemsvikt 16 Oppførsel 16 Journalretting/innsynsrett 15 Manglende oppfølgning etter behandling 14 Samarbeid 14 Tvang 10 Tabell 3 Årsaker til henvendelse med mer enn 10 registreringer i

6 PASIENTSIKKERHET OG KVALITET I 2013 har mye handlet om pasientsikkerhet. Helseforetakene har satt sterkt fokus på dette som en følge av alvorlige hendelser som har skjedd flere steder i landet. Pa Også ved Sykehuset Telemark HF har dette vært høyt profilert. Det er viktig å sette inn store ressurser og oppmerksomhet på å redusere feil og komplikasjoner ved behandling. På grunn av mange pasienter og høyt tempo er det viktig med sjekklister av prosedyrer og medikamentlister så behandlingen kan gå raskt og effektivt, og uten komplikasjoner. Kompetanse på fag er viktig og vår vurdering er at den er høy. Det er forholdsvis sjeldent at pasienter eller pårørende klager på at en lege ikke kan faget sitt. Infeksjoner er ett område der selve behandlingen fører til ekstra plager og ofte forlenget behandlingstid. Sykehuset Telemark er blant de helseforetakene med mye sårinfeksjoner, og dette må være et stort satsingsområde. bru HANDTERING AV FEIL OG KOMPLIKASJONER Tall som ble lagt fram på Pasientsikkerhetskonferansen i Oslo i 2013 viser at 42 % av befolkningen har opplevd eller kjenner noen som har opplevd en uønsket hendelse i kontakt med helsetjenesten. Noen reagerer på det som skjer og melder i fra om det. Andre orker ikke. Noen vet ikke hvordan de skal gjøre det, eventuelt til hvem. Atter andre tør ikke. Opplevde feil og komplikasjoner til behandling er den største enkeltårsak til kontakt med pasient- og brukerombudet. Det gjelder i Telemark, men også på landsbasis. Av den grunn ønsket vi å gå dypere inn i årsaken til at en pasient som var blitt utsatt for en komplikasjon eller pasientskade tok kontakt med oss. Dette startet vi med 1.september 2013 og gjennomførte ut året. I løpet av samtalen kom det fram at pasientene hadde gjort noen erfaringer som vi registrerte. Vi stilte utdypende spørsmål rundt det som hadde skjedd. 5 7

7 Kommunikasjon 13 % OVERSIKT OVER TILLEGGSREGISTRERING VED PASIENTSKADE/KOMPLIKASJON (n=39) Oppførsel 5 % Samtykke Medvirkning 3 % 3 % Ingen registrering 33 % Samarbeid 15 % Informasjon 28 % I mer enn 67 % av registreringene hadde de som kontaktet ombudet om det de oppfattet som pasientskade/komplikasjon også hatt opplevelser knyttet til mangelfull informasjon, oppførsel, samarbeid, kommunikasjon, samtykke og medvirkning. Pasi opplevde at personalet ikke tok hånd om feilen eller problemet på en bruk 6 Våre erfaringer kommer fra pasienter og pårørende. De forteller hvordan de har opplevd møtet med helsetjenesten. Det nytter ikke da å skylde på at «det var ikke sånn ment, det var jo en spøk» osv. Vi erfarer at det er møtene, den direkte kontakten mellom pasienten og den enkelte helsearbeider som er av svært stor betydning for pasienten. Dette blir også underbygget i rapport «Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater 2012» som Kunnskapssenteret presenterte i I Telemark var det 693 pasienter som svarte, noe som var en svarprosent på 54. Litt under halvparten av de spurte tilfredsstillende måte. Undersøkelsen fortalte videre at det er behov for større grad av medvirkning, færre leger inne i bildet og nødvendigheten av bedre informasjon om hva som videre skulle skje og hvordan sykdommen kunne utvikle seg. 8

8 Det som blir viktig for pasientene er informasjon og forklaringer når skaden er oppdaget. Bruk av tid, ord som er til å forstå, omsorg og empati, evne til å forstå pasientens aggresjon, fortvilelse, frustrasjon er sentralt. Ikke minst er helsepersonellets evne til å takle pasientens reaksjoner av stor betydning. Og viktigst av alt: En beklagelse, unnskyldning! Det er ikke få ganger i løpet av året vi har hørt utsagnet: «Ingen har beklaget det som skjedde!» «Vi beklager at du har opplevd det slik» Dette er en linje som ofte står i svarbrev fra behandlingsstedet i mange av de sakene der vi har skriftlig saksbehandling. Dette provoserer! De beklager at pasienten har opplevd det slik han forteller. Det pasienten ønsker er at helsepersonell beklager at det har kommet på en komplikasjon eller en skade. «Vi beklager at du har fått en ekstra belastning pga. den sårinfeksjonen du har fått». Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er gjort en feil. En pasient kontaktet oss etter et beinbrudd. Hun hadde blitt operert, behandlet med blodfortynnende injeksjoner mens hun lå inne, og sendt hjem. Etter noen dager hjemme leser hun epikrisen fra sykehuset, hvor det står at hun «skal ha Fragmin subcutant, i totalt 14 dager». Hun visste at det var fare for blodpropp, så hun ringte avdelingen der hun hadde vært innlagt. Sykepleier som svarte trodde hun hadde fått med seg resept, men skulle kontakte en lege og ringe tilbake. Hun ringte ikke tilbake, men etter 3 dager kommer en resept på Fragmin sprøyter i posten. Pasienten ringer igjen til avdelingen og spør om det bare er å starte igjen med blodfortynnende siden hun har vært uten dette i 5 dager. Sykepleieren ringer tilbake og informerer om at det er svært viktig at disse sprøytene blir satt. Pasienten er forvirret over dette og spør om hun skal sette det selv. Svaret er da at «de fleste synes det er greit». Pasienten gjorde det med små og store blåmerker på magen som resultat! Klagen har vært til behandling ved Sykehuset Telemark. Her dreier det seg om rutiner for utskrivning som ikke er fulgt. Enten må pasienten bli lært opp til å sette injeksjoner på seg selv eller at det blir gjort en avtale med hjemkommunen. I denne saken beklaget sykehuset den opplevelsen pasienten hadde hatt. Et godt alternativ kunne vært: Her ble ikke rutinene fulgt og vi beklager det. 7 9

9 Dette avviket var ikke registrert før klagen kom inn. Det viser at det er viktig at pasient/pårørende gir tilbakemeldinger. Det er ikke alle problemstillinger pasientene opplever, som registreres som avvik av helsepersonell. SAMARBEID MED PASIENT OG PÅRØRENDE Vi har hatt kontakt med pårørende som har blitt sett på som «vanskelige og krevende». Og det triste er at rykte om dette har gått foran til kommunen som pasienten skulle til etter sykehusoppholdet. Svært ofte handler veldig mye om å bruke noe tid på fortvilte pasienter og pårørende. En god dialog mellom pasient eller pårørende er alle tjent med. Samarbeid med pasient og pårørende er også pasientsikkerhet. Det vil sikre informasjonsflyten, og det vil være med å kvalitetssikre den videre behandlingen. Dette må vektlegges sterkere. Spesielt med tanke på at pasienten ofte skal følge opp deler av videre behandling selv (aktivitetsnivå, medisinering, med mer). P 10 8 br

10 Kontinuitet muligheten til å treffe den samme legen som du har vært hos tidligere fører til trygghet. Så sent som 30.desember fikk vi en henvendelse fra en pasient som har møtt forskjellige leger hver gang han skulle til nye cellegift- kurer. Ansvaret for selv å måtte fortelle om og om igjen er ikke effektivt. Det styrker ikke pasientsikkerheten og det sliter ut pasienten. Pasienten burde kunne senke skuldrene og stole på at den som skal behandle han vet hvordan tilstanden hans er. Råd: Samhandle med pasienten! Er pasienten for syk eller ikke orker selv, må helsepersonell være gode til å overføre samhandlingen til pårørende, dersom pasienten ønsker det. Tidlig kontakt med hjemkommune for god tilrettelegging. Still spørsmål for å finne ut hva som venter pasienten når han kommer hjem med tanke på nettverk, bolig osv. I lys av alt fokus som er på pasientsikkerhet er det grunn til å spørre hvor kvalitetssikring av kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell er. Satt på spissen kan det virke som pasienten er en «ting» det skal gjøres noe med! Flott medisinsk utsyr blir brukt for å sjekke indre organer og prøveresultater. Behandling blir iverksatt på den ene eller den andre måten, men hvordan blir det hentet ut informasjon fra pasienten som har plagene, eller nære pårørende som er i kontakt med de til alle døgnets tider? Pasienten forteller oss at helsepersonell enten ikke spør eller ikke har tid til å vente til de får svar, og at det de selv forteller ikke blir tillagt vekt. Og kan det være at pasienten også ut fra tidligere erfaring mener noe om sin tilstand? PASIENTSIKKERHET MÅ UTØVES I PRAKSIS IKKE BARE I ORD! Det må gjennomsyre alt arbeid og alle holdninger. Det innebærer at pasienten behandles med respekt og som en ansvarlig person. 9 11

11 Pa KOMMUNEHELSETJENSTEN Det er stor forskjell på henvendelser vi får fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Henvendelser fra kommunehelsetjenesten kommer mens pasient eller pårørende «står midt oppe i» saken. Likevel er folk svært ofte bekymret for hva som skjer dersom de klager, eller dersom de får hjelp fra ombudet. Tjenester fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten står nært oss som pasienter. Herfra får vi tjenester fra fastlegen vår, fra hjemmetjenesten når vi ikke klarer daglige gjøremål eller til helsetjeneste i hjemmet. Det er kort avstand mellom oss som pasient og til den personen som skal bistå oss. Vi sitter rett ovenfor fastlegen vår, og hjemmesykepleieren hjelper oss med personlig hygiene når vi ikke klarer dette selv. I disse situasjonene er vi sårbare. I disse situasjonene er det vanskelig å si i fra at du ikke liker hvordan de behandler deg eller at du ikke stoler på dem. Det er store variasjoner på den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Telemark. Når vi kommer med denne påstanden er det ut fra 248 registreringer på denne sektoren i Gjennom de spørsmål og påstander som vi får inn, går vi videre med å undersøke hva som kan ha skjedd. Ofte gir vi råd og veiledning. Noen ganger tar vi kontakt med kommunen, vi kan ringe eller skrive brev, eller vi er med pasienter og pårørende i møte med ledelsen for sektoren i kommunen.

12 Problemstillinger fordelte på de ulike tjenesteområdene fremkommer av tabellen: Fastlege Legevakt Heldøgnsinstitusjon, langtids Omsorgsboliger Hjemmesykepleie Fysio- og ergoterapitilbud Heldøgnsinstitusjon, korttid Rusomsorg i kommunen Fengselshelsetjeneste Avlastning Psykisk helsehjelp i kommunen Hjemmehjelp (praktisk bistand) Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Heldøgnsinstitusjon, øyeblikkelig hjelp Svangerskaps- og barselomsorgstjenester Tabell 4 Problemstillinger fordelt på tjeneste Fastleger er den kategori som vi har flest henvendelser på. I løpet av 2013 har mange legekontor innført sms- bestilling av legetimer. Dette er vanskelig, særlig for pasienter som ikke har mobiltelefoner. Ved noen legekontorer føres en streng linje for å få flest mulig over på denne tjenesten ved bestilling av time. Det må være stor fleksibilitet på dette for pasienter som ikke bruker sms. Dette er også det området vi får flest spørsmål om når vi er ute i lag og organisasjoner. I tillegg er tiden inne hos fastlegen, samarbeidet fastlegen skal ha med spesialisthelsetjenesten, journalskriving og kopi av journal ofte stilte spørsmål. Et annet område som vi ser alvorlig på er tjenester i hjem og forskjellige boformer for eldre og funksjonshemmede. Det er en oppgitthet og frustrasjon over at det er svært mange tjenesteutøvere inne hos den enkelte bruker i mange kommuner

13 Bakgrunnen for hvorfor det tas kontakt med ombudet kommer fram i tabell nedenfor. Oppførsel Forsinkelse i behandling/tjenesteyting Diagnoseproblematikk Mangelfulle rutiner, systemsvikt Medvirkning og samtykke Informasjon Journalretting/innsynsrett Pasientskade og komplikasjon Samarbeid Medisinering Tabell 5 Årsakene der det har vært mer enn 10 registreringer i Om medvirkning og samarbeid står det i Pasient- og brukerrettighetsloven 3-1, første og annet ledd: «Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.» Dette er det området der kommunehelsetjenesten har størst potensiale til forbedring: Pasientens rett til medvirkning. Dette handler om verdighet, respekt og mulighet for en trygg og god hverdag når du ikke klarer å ivareta egen helse og god kvalitet på slutten av et liv. I tillegg er kompetansen varierende, informasjonsflyt dårlig, noe som får beboere og pårørende til å bli usikre og utrygge. Pårørende har ofte stort P 12 14

14 behov for forutsigbarhet. Vi ser at det investeres for lite i å skape en plattform for gjensidig tillit og samarbeid. Hva kan og ønsker pårørende å gjøre, og hvilke forventninger har pasient og pårørende til det behovet pasienten har? Dialog om disse spørsmålene tar tid, men er noe av det som er viktigst for videre samarbeid. I Helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 står det at tjenestene skal være verdige tjenesteytere som skal bistå en person i personlig stell er ikke verdig. Det gir liten mulighet for sikker og god informasjonsoverføring og ingen mulighet for pasienten til å bli fortrolig og kjent med personalet. Dette kan redusere kvaliteten og pasientsikkerheten blir ikke ivaretatt ved en slik organisering av hjemmebaserte tjenester. SAMARBEID OM GODE RESULTAT De aller fleste av oss vil i løpet av livet enten selv være pasienter eller brukere, pårørende eller arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vår påstand er at vi alle vet hvordan vi ønsker å bli møtt og behandlet. Kompetanse hos den enkelte helsearbeider til å forstå hva hver enkelt av brukerne har behov for er avgjørende for et godt samarbeid. For det er samarbeid det dreier seg om: Helsetjenesten kan ikke og skal ikke klare alle oppgavene alene, og helsepersonellet er ikke de eneste som sitter på kompetansen, informasjonen og innsikten. Fokus på pasientsikkerhet og kvalitet er et område som den politiske ledelsen i mange kommuner er lite informert om. I juli 2013 kom et forslag til ny forskrift (Forskrift nr. 792 om kvalitet i omsorgstjenesten) på høring. Den dreide seg om «Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav». Ombudet håper forskriften blir vedtatt og fulgt opp av aktive lokalpolitikere! Pasient- og brukerombudet har hatt den kommunale helse- og omsorgstjeneste som del av sitt mandat siden september Det er bare drøye 4 år. Spesialisthelsetjenesten i Telemark har hatt et Pasientombud å forholde seg til siden Det er nok å dra det for langt å påstå at det er hovedårsaken til at spesialisthelsetjenesten opptrer betydelig mer profesjonelt enn kommunesektoren når det gjelder klager og tilbakemelding til ledelsen, men vi har muligheten til å sette søkelys på systemfeil

15 P Som sagt er det store forskjeller kommuner i mellom, men også mellom forskjellige avdelinger i en kommune. Vårt klare inntrykk er at det er et stort behov for profesjonalisering av ledere i kommunesektoren. Vi trenger ledere som er tydelige og klare, og trygge på sin kompetanse og gode i møte med pasient, pårørende og ansatte. Kort oppsummert er etter vår mening behovet følgende: 1. Sterke, klare og tydelige ledere som har nok tid til å følge opp og veilede ansatte på deres enhet. 2. Utvikle gode rutiner for samarbeid med pasient og pårørende 3. Redusere antall tjenesteytere pr pasient/bruker 4. Kompetanse på lovverk. 5. Gode rutiner på saksbehandling 14 b

16 Trykk: 07 Media AS Pasient- og brukerombudet Pasient-og brukerombud i Telemark Postboks 2632, 3702 Skien Telefon: E-post:

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Telemark 2013 var det første hele året med nytt statistikkprogram for de 18 Pasient- og brukerombudene i landet. Det fører til noen endringer som vi håper vil

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Årsmelding 2012 Telemark

Årsmelding 2012 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø Hvem sa dét? Men

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Faglunsj UHST 09.04.2014. Kari Anstensrud Virksomhetsleder Eiganes Hjemmebaserte Tjenester

Pårørendeinvolvering. Faglunsj UHST 09.04.2014. Kari Anstensrud Virksomhetsleder Eiganes Hjemmebaserte Tjenester Pårørendeinvolvering Faglunsj UHST 09.04.2014 Kari Anstensrud Virksomhetsleder Eiganes Hjemmebaserte Tjenester «Vi pårørende vil være en ressurs, men vi må ikke tas som en selvfølge. For å stå i de krevende

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning.

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning. PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014 Verdig Rettighet Fastlege Respekt ivaretatt Feil Riktig Omsorg Veiledning Pasient- og brukerombud somatikk Pårørende Kommune empati klage Psykiatri

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient- og brukerombud Det er 5 ansatte ved kontoret i Tollbugata 51 - Drammen

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Helse- og sosialkontorets oppgaver Forvaltning etter Helse- og omsorgstjenesteloven * Egensøknad, evt. henvisning fra annen instans * Kartlegge behov;

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Disponering av innlegget: Hvorfor Akutt-team? Spesialisthelsetjenesten i Universitets sykehuset

Detaljer

Faglig forsvarlighet; pasientsikkerhet og kvalitet

Faglig forsvarlighet; pasientsikkerhet og kvalitet Faglig forsvarlighet; pasientsikkerhet og kvalitet Kristin Bie Fagutviklingskonsulent (cand. San) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helse Fonna Hva er god kvalitet? Noe som virker og har

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Avtalen er inngått mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Tjenesteavtale mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) jfr. delavtale om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, pkt 4.2.2 om

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Kunnskapssenterets årskonferanse. Tromsø 31. mai 2012. ut når det virker?

Kunnskapssenterets årskonferanse. Tromsø 31. mai 2012. ut når det virker? Tromsø 31. mai 2012 Brukermedvirkning Hvordan ser det ut når det virker? Hva er FFO? Bakgrunnsinformasjon: FFO er en paraplyorganisasjon. FFO består i dag av 72 små og store nasjonale pasient- og brukerorganisasjoner

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Innhold Innledning 3 Anbefalinger 5 Samhandlingsreformen 6 Informerte pasienter gir effektive helsetjenester 7 Språkvansker 8 Psykisk helsetjeneste 9

Detaljer

ehelse gir tillit. Tillit er god helse!

ehelse gir tillit. Tillit er god helse! ehelse gir tillit. Tillit er god helse! Erfaringer fra webbasert kommunikasjon med brukere Seksjonsleder Kjersti Vardeberg TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas sykehus HF kjersti.vardeberg@sunnaas.no

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case Pasient- og brukerombudet Hedmark og Oppland Medlemsmøte Psykologforeningen i Hedmark 19. november 2015 Tom Østhagen Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Forord... 3 Innledning. 4 Pasient- og brukerombudet i Østfold.. 5 Årsaker til å ta kontakt med oss. 7 Året som gikk særskilte erfaringer. 7 Egenbetalinger

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer