Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland høringsuttalelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse"

Transkript

1 Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato: Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2010 Saksnr./vår ref.: /11934 Arkivkode:... U64 Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland høringsuttalelse Dette er en høringsuttalelse til Reiselivsstrategi for Nordland Høringsuttalelsen er utarbeidet av Team Bodø KF, i kraft av å være Bodø kommunes fagetat i næringsspørsmål. Høringsuttalelsen er utarbeidet administrativt og er ikke politisk behandlet. Uttalelsen vil bli referert i Plan-, næring- og miljøkomiteen (PNM-komiteen) og i styret for Team Bodø KF. Generelt: Arbeidet med utkast til reiselivsstrategi synes å være godt forankret blant relevante aktører gjennom ressursgruppen og referansegruppen. Bodø kommune er tilfreds med at Visit Bodø har deltatt i referansegruppen og bl.a. bidratt til å fremme næringen i Bodøs behov. Videre at også høgskole- og forskningsmiljøet i Bodø er trukket inn i arbeidet. Første del av dokumentet gir en god, nyttig og informativ oversikt over status for Nordland som reiselivsfylke. Fra Bodø kommune spilles følgende momenter inn til foreliggende høringsutkast: For Bodø er det viktig å fremheve den betydning byen har som knutpunkt og startpunkt for fordeling av turiststrømmen i Nordland og Nord-Norge. Bodø er endepunkt for Nordlandsbanen, anløp for Hurtigruten og destinasjon for stamflyruter og charterruter. Samtidig er Bodø utgangspunkt og knutepunkt for det regionale flyrutenettet i fylket, hurtigbåtruter i Salten og mot Lofoten og Helgeland, fergeforbindelse til Lofoten, Norway bussekspress videre nordover og bussforbindelse langs Barentsveg (Rv77 til Sverige). I en sammenheng hvor Nordland utgjør over halve landsdelen i befolkning og næringsliv, bør det være en målsetting at fylket har sin egen hovedportal for reisende inn til landsdelen spesielt på flysiden. I en spørreundersøkelse om Bodøs rolle som fylkeshovedstad foretatt i hele Nordland, kom direkte internasjonale flyruter til/fra Bodø på førsteplass mht prioritering av tiltak som kan komme resten av fylket til gode. Allerede i dag er det flere charterruter til (og fra) Bodø som genererer turiststrøm til resten av fylket og landsdelen. Det arbeides videre med utvikling av ordinære internasjonale ruter, basert på et ruteutviklingsfond finansiert av DA Bodø og administrert av Team Bodø. Bl.a. er det her utarbeidet markedsføringsmateriell som også inkluderer resten av fylket (se vedlegg). Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Prinsensgt. 113a, 8006 Bodø Telefax: Side 212

2 Betydningen av koordinering og samhandling mellom reiselivsnæring og andre offentlige aktører bør fremheves. Grensen mellom reiseliv og øvrige næringer er flytende, og en stor del av de satsingene som gjøres innenfor ulike sektorer som samferdsel, kultur, osv. har direkte eller indirekte effekt for reiselivet. Ofte kan samordning og tilrettelegging utløse potensial innenfor reiselivet. Derfor bør næringa i større grad bør konsulteres og tas med i planleggingen ifm. større offentlige utbygginger som også har potensial innenfor reiseliv. Dette kan være innenfor samferdsel, større museumsbygg/kulturbygg/senter, men også innenfor drift av infrastruktur, spesielt på samferdselssiden, hvor ruteopplegg har stor betydning for reieslivsaktørene. Betydning av å videreutvikle trafikkskapende opplevelser bør framheves. For Bodøs del arbeides det bl.a. konkret med Saltstraumen som et nasjonalt reiselivsikon. Det vurderes dessuten en økt satsing på Bodø sentrum som en egen reiselivsdestinasjon, bl.a. i tråd med å utvikle Bodø som en god portal for turisme i landsdelen. Det arbeides også med å utvikle Rønvikfjellet (Turisthytteområdet) som et nasjonalt utkikkspunkt. Det er ønskelig at fylkeskommunen kan bidra inn i disse satsingene. Bodø ønsker konkret at RV17 som Nasjonal turistveg forlenges helt til Bodø. Dette vil inkludere Saltstraumen og Bodø sentrum som destinasjoner, og eventuelt Rønvikfjellet som et nasjonalt utkikkspunkt. Videre vil det bidra til å koble turistvegen sammen med videre transport til/fra Lofoten. Bodø kommune ønsker også å spille inn muligheten for i større grad å transportere bilturister inn til Nordland med tog. I våre naboland og bl.a. i Tyskland har man i mange år operert med bil-på-togkonsepter. Et slikt tilbud til/fra Nordland kan gjøre det mulig for bilturister å sove seg gjennom lange transportetapper, minske reisebarrieren til Nord-Norge og gi mulighet for å bruke mer tid i egen bil i de områdene man primært ønsker seg til. Både Helgeland, Fauske og Bodø kunne være relevante av-påkjøringssteder. Ny nasjonalpark i Bodø (samt Fauske og Sørfold), kalt Barnas nasjonalpark - sammen med andre nasjonalparker i fylket - har muligheter for en økt utnyttelse i turistsammenheng. Det synes å være et behov for en økt felles satsing på konseptutvikling/produktpakking basert på nasjonalparkopplevelsene, som så kan markedsføres i forkant av reisen. På kompetansesiden ønsker vi å fremheve miljøene som finnes på Høgskolen i Bodø, Nordlandsforskning og Bodø videregående skole. Disse er ikke nevnt under punk om Kompetanse og rekruttering. Det er viktig at disse miljøene bygges videre til nytte for hele fylket og landsdelen, herunder at Bodø vgs videreutvikles som fylkeskommunens tyngste kompetanseleverandør på reiselivsutdanning. Med hilsen Per-Gaute Pettersen Daglig leder Vedlegg: Brosjyre laget ifm. markedsføring av Bodø og Nordland med tanke på direkte internasjonale flyruter. Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland høringsuttalelse 2 av 2 Side 213

3 In NorCIIMICI FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikling Deres dato: Deres referanse: I / -) 1 i Iii Vår dato: Vår referanse: 10/21526 Org.nr: se adresseliste Høring - Forslag til ny reiselivsstrategi langs verdens vakreste kyst for Nordland Opplevelser I henhold til Plan- og bygningslovens 5 sendes forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland ut på høring. Målsettingen med strategiarbeidet er å utvikle felles forståelse for mulighetene som reiselivsnæringen gir i Nordland. Resultatet skal være mobilisering til felles innsats for utviklingen av næringen i hele Nordland. Strategien foreslår følgende : Visjonen: Nordland skal utvikle og levere opplevelser i verdensklasse hele året. Hovedmål: Nordland skal være det fortrukne reisemålet innen kystopplevelser. Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraffige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn. Fløringsperioden er Forslag til Regional plan for reiseliv i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst kan lastes ned fra fylkeskommunens internettsider Eventuelle uttalelser skal sendes til: Nordland fylkeskommune Avdeling for næring og regional utvikling Prinsens gt Bodø eller elektronisk til Kontaktperson: Liv Rask Sørensen, tlf.: , e-post: Md ig hilsen Sø 4rings- og utviklingssjef Adresse Besøksadresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Liv Rask Sørensen Fylkeshuset Tlf: Enhet: Næring og regional utvikling 8048 Bodø Faks: E-post: Side 214

4 Vedlegg strategi.pdf DokID Adresseliste: Kommunene i Nordland Fylkesmame i Nordland, Staten hus, 8002 Bodø Innovasjon Norge, Nordland, Postboks Bodø NHO Nordland, Sandgt 5, 8006 Bodø LO, Nordland, Nyholmsgata 15, 8005 Bodø Såmediggi - Sametinget, N-9730 Kår4ohka/Karasjok NordNorsk Reiseliv as, postboks 434, 8001 Bodø Destination Helgeland as, Sømnaveien 92, 8900 Brønnøysund Helgelanskysten Reiseliv as, Postboks 414 Sandnessjøen Polarsirkelen Reiseliv as, Postboks 1325, 8622 Mo i Rana Visit Bodø as, Sjøgata 3, 8006 Bodø Reiseliv i Hamsuns Rike, Postboks 83, 8298 Hamarøy Destination Narvik as, Postboks 338, 8505 Narvik Destination Lofoten as, Postboks 210, 8301 Svolvær Vesterålen Reiseliv as, Postboks 243 Kjøpmannsgata 2, 8401 Sortland Indre Helgeland Regionråd, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen Lofotrådet, Postboks 406, 8376 Leknes Ofoten Regionråd, 8539 Bogen i Ofoten Salten Regionråd, Postboks 915, 8001 Bodø Sør-Helgeland Regionråd, postboks 473, 8901 Brønnøysund Vesterålen Regionråd, postboks 243, 8401 Sortland Helgeland Regionråd, postboks Sandnessjøen Sendes i tillegg ut elektronisk til alle deltakerene på regionale møter og til medlemmene i referansegruppa Side 215 2

5 Høringsutkast Reiselivsstrategt for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Side 216

6 1. Innledning 4 2. Gjennomføring av prosessen 4 3. Nordland som reiselivsfylke Nordlands posisjon i norsk reiselivsnæring Markedsmessig grunnlag for Nordland som reiselivsfylke Tilbakeblikk på forrige planperiode Regionene i Nordland Sesongva riasjoner Nord-Norge Nasjonale føringer Den norske merkevaren Den nordnorske merkevaren Kommunikasjoner Annen reiselivsmessig infrastruktur Utviklingstiltak Virkemiddelaktørene i Nordland Utfordringer for reiselivet i Nordland En næring i endring Bærekraft Helhetlige opplevelser med kvalitet Kapital og arbeidskraft Visjon, mål og satsingsområder Visjon Hoved må I Satsingsområder 25 2 Side 217

7 5.4.1 Destinasjonsutvikling Lønnsomme bedrifter Profilering og markedsutvikling Kompetanse og rekruttering Samferdsel og kommunikasjon 26 Vedlegg : SWOT-analyse 27 3 Side 218

8 1. Innledning Fylkerådet vedtok i sak 107/09 å utvikle en ny reiselivsstrategi for Nordland. Visjonen i strategiarbeidet er Nordland opplevelser langs verdens vakreste kyst. Nordland skal i framtiden tilby opplevelser kjennetegnet av kvalitet og mangfold i samspill med vår natur og kultur. For å få dette til må kulturnæringene, matprodusentene og reiselivsnæringen jobbe tettere sammen for å skape de gode opplevelsene. Miljø og bærekraftig utvikling må også være basis for reiselivsutviklingen i Nordland. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge prioriterer å satse på utvikling av reiselivsnæringen. Den nasjonale reiselivsstrategien slår fast at reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere tradisjonelle enkeltstående reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktivitet, i tillegg til transport og overnatting. Hvis vi skal utvikle Nordland som reisemål må vi kunne tilby helhetlige opplevelser. Det betyr at reiselivsnæringen må samarbeide tettere med aktører som tradisjonelt ikke blir oppfattet som en del av reislivsnæringen. Reiselivsnæringen er en sammensatt næring. Målet om å skape de gode opplevelsene innebærer derfor et tett samarbeid mellom mange aktører både innenfor næringen, med opplevelsesprodusenter, med kompetanse og forskningsmiljø og med ulike aktører innenfor offentlig sektor. Det er en målsetting at utviklingen i Nordland skal bygge på prinsippet om bærekraftig utvikling. Utviklingen av reiselivs- og opplevelsesnæringene skal bygge på Nordlands natur og kultur. Dette innebærer også at samisk kultur og menn og kvinners rolle skal være et utgangspunkt i fortellingene om Nordland. Likestilling og mangfold er derfor viktig også i denne strategien. Den nasjonale reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser" er et viktig grunnlagsdokument for Nordlands reiselivsstrategi. NordNorsk reiseliv as (NNR)ble etablert NNR er Nordland sitt markedsføringsog profileringsselskap. Nordland sin posisjon som et kystfylke med kystopplevelser vil bli videreutviklet gjennom den nye merkevaren for Nord-Norge under opplevelsesområdet kyst og kystkultur. Reiselivsnæringen er en internasjonal næring. Internasjonal tilpassing og utvikling er derfor et viktig perspektiv i den utviklingen av næringen. Dette vil også bli fulgt opp gjennom Nordlands satsing på internasjonalisering og avtaler med regioner i Europa og Asia. Nordlands deltakelse i regionale og nasjonale satsinger som verdiskapingsprogrammet "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", matsatsingen "Nordland - en kulinarisk opplevelse", ARENA-programmet "Innovative opplevelser" VRI-satsingen, "Opplevelser i Nord" (Forskningslat Nord) er og vil være viktige bidrag i den videre utviklingen av reiseliv- og opplevelsesnæringene i fylket. 2. Gjennomføring av prosessen Nordland fylkeskommune er ansvarlig for gjennomføringen av reiselivsstrategien. Fylkesrådet er styringsgruppe for arbeidet. Det er gjennomført en omfattende dialog med 4 Side 219

9 reiselivsnæringen, kommuner og kompetansemiljøer, blant annet gjennom syv regionale møter med totalt ca. 150 deltakere og to møter i en bredt sammensatt referansegruppe. I forkant av de regionale møtene er det utarbeidet et plannotat som beskriver gjennomføringen av planprosessen og hvilke problemstillinger som vil belyses i arbeidet. Ressursgruppen for reiseliv i Nordland har jobbet fram et statistikkgrunnlag som beskriver næringen i Nordland og utviklingen de siste årene. Dette har vært et viktig grunnlag for diskusjonene på de regionale møtene. Alle planmessige vedtak er gjort av fylkesrådet. Ressurgruppen for reiseliv med et arbeidsutvalg har fungert som arbeidsgruppe i prosessen. Ressursgruppen består av: (arbeidsutvalget er kontaktpersoner) Nordland fylkeskommune Liv Rask Sørensen, lrsnfk.no, / Innovasjon Norge, Terje Haugen, ter.e.hauaeninnovas'onnor e.no / Nord-Norsk Reiseliv AS, Heidi Soløy, heidi,nordlandreiseliv.no Fylkesmannen i Nordland, Hanne-Sofie Trager Nordland Fylkeskommune, Britt Hansen Nordland Fylkeskommune, Hanne Jakhelln Seniorrådgiver Viggo Hagan, Bedriftskompetanse AS Referansegruppen har bestått av et bredt sammensatt utvalg av representanter fra næringen, FoU miljø og andre. Referansegruppen har bidratt til å kvalitetsikre prosessen og strategien Referansegruppen har bestått av: Jørn Gunnar Olsen, Sametinget Ann Heidi Hansen, Arena Innovative opplevelser Audhild Bang Rande, Torgar Næringshage Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland Øystein Jensen, Høgskolen i Bodø Edel Storelvmo, NHO Nordland Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning Trude Emaus Holm, Nordlandsforskning Geir Martin, Prosjektet Lofoten Vinter Iris Bartholdsen, Destination Narvik Jan Rune Yanni Vikan, Destination Lofoten Kai E. Breivoll, Visit Bodø Rita Lekang, LO Nordland Silje Brandvold, NordNorsk Reiseliv as Tor Henning Jørgensen, HALD IKS Når strategien er vedtatt i fylkestinget vil handlingsprogrammet bli fulgt opp gjennom utviklingsprogram Nordland. 5 Side 220

10 3. Nordland som reiselivsfylke 3.1 Nordlands posisjon i norsk reiselivsnæring Nordland var i 2009 landets syvende største reiselivsfylke målt i antall kommersielle overnattinger. I sommermånedene juni, juli og august var Nordland på f.jerdeplass etter Oppland, Oslo og Hordaland. I perioden var det kun Hedmark fylke som på årsbasis hadde større vekst i antall kommersielle overnattinger enn Nordland. Nordland hadde spesiell stor vekst i det norske markedet ble et rekordår for reiselivet i Nordland med 1,46 millioner kommersielle overnattinger. Av disse var knapt 30 prosent utenlandske overnattinger, mens 70 prosent ble foretatt av nordmenn. Markedsundersøkelser viser at det primært er natur og naturopplevelser som trekker folk til Nordland. Nordlands natur med nasjonalparker og områder med spesielle kvaliteter (f.eks Vega verdensarv) er en ressurs som må forvaltes slik at den blir en ressurs for reiselivsnæringen. Nordland fylkeskommune, i samarbeid med næringen, har utviklet merkevaren "Nordland opplev verdens vakreste kyst". Denne har styrket Nordlands grunnlag for å markere seg i den nasjonale markedsføringen som bygger på fire opplevelsesområder, hvorav kysten og kystkulturen er det ene: Markedsføring av Norge Fire opplevelsesområder i profileringen Fjord- oq jjellandskapet Fjell og villmark Kysten og kystkulturen Det arktiske Nor e,4,-z.4 Mtt Dette har bidratt til at Nordland har en sterk satsing på denne profilen spesielt i det norsk og nordiske markedet. Det er en ambisjon å bygge videre på denne merkevaren og å videreutvikle Nordlands "kystposisjon" i norsk reiseliv. Det vises også til merkevaren Nord- Norge med kundeløftet "Enter the world of natural wonders" og opplevelsesområdene naturfenomener, det arktiske, kyst og kystkultur og samisk kultur. 3.2 Markedsmessig grunnlag for Nordland som reiselivsfylke 6 Side 221

11 Reiselivsmarkedet består i utgangspunktet av ferie/fritidsreisende, kurs/konferanseaktivitet og annen yrkestrafikk. Denne strategiplanen tar utgangspunkt i å styrke Nordland som reisemål for ferie/fritidstrafikk og de deler av kurs/konferansemarkedet som kan trekke reisende til Nordland. Yrkestrafikk berøres i liten grad av denne strategien. Turistmarkedet kan deles inn med utgangspunkt i ulike typer reisemønstre: Type turist Dagsturister Gjennomreiseturister Rundreiseturister Resortturister Baseferieturister Reisemønster Reiser for å se et område, en attraksjon, gjøre shopping m.v. innen tidsrammen av en dag. Har et bestemt mål, stopp er gjerne et mer eller mindre nødvendig onde for å spise, sove og kanskje for å besøke en attraksjon. Reisen er selve målet, folk er motivert for å stoppe ved attraksjoner og aktiviteter. I tillegg stopper folk for å spise og sove. Man bor et sted, og oppholder seg i nærheten av hvor man utfører aktiviteter som ski, bading, fotturer og fiske. Man bor et sted, og tar utflukter innenfor en viss kjøreavstand. Tilgang på aktivitetsog opplevelsestilbud og muligheter for overnatting med selvhushold er viktig. Nordland Dette er et viktig område for reiselivet i Nordland, spesielt for byene. Viktigste marked er folk som bor i Nordland. Disse skaffer store inntekter til Nordland, spesielt til steder langs de viktigste ferdselsårene og som har tilbud som gjør at folk stopper og bruker penger. Dette er den viktigste kundegruppen i Nordland i sommermånedene. De fleste rundreiseturistene bruker bil, enkelte rei ser også i grupper med buss. Fisketurisme er en form for resortferie hvor deler av Nordland hevder seg nasjonalt. Fylket ha r også enkelte skidestinasjoner som f.eks. Narvik. En viktig form for baseferie i Nordland er folk som bruker egne hytter. Ellers har Lofoten utviklet seg til et viktig reisemål også for baseferieturister. Bedrifts- og arrangementsmarkedet kan deles inn på følgende måte: Aktivitet Møter, kurs og konferanser incentives belønningsreiser Arrangementer Større konferanser/ kongresser Messer og utstillinger Behov i markedet Dette er løpende behov i næringsliv og forvaltning. For en del typer møter kan aktiviteter og vakker natur være viktig. Tar utgangspunkt i belønningsreiser eller behov for relasjonsskaping. Dette kan være i regi av bedrifter eller publikumsrettede arrangementer hvor krav til felles arena er sentralt. Disse er få i antall. Arrangeres ofte av organisasjoner, stiller store krav til standard, kapasitet, mat etc. Kan være både publikumsmesser og lukkede fagmesser. Tilgjengelighet og utstillingsfasiliteter er avgjørende. Nordland Dette er et meget viktig område for reiseliveti Nordland. Bodø og Lofoten er de reisemålene som trekker til seg mest trafikk utenfra. Dette er et viktig område for reiselivet i Nordland. Lofoten er både et nasjonalt og internasjonalt reisemål i dette markedet. Selv om flere arrangementer trekker et betydelig antall besøkende utenfra, er det lokale/regionale marked klart viktigst på dette området. Nordland er kun i begrenset grad inne i dette markedet, men både Bodø og Lofoten styrker nå satsingen her. Nordland er kun i begrenset grad inne i dette markedet. Bodø er viktigste reisemål med en viss konkurranseevne på nasjonalt plan. Cruise er en del av internasjonalt reiseliv som er i sterk vekst. Vestlandet og Oslo har flest anløp i Norge, men cruisenæringen skaper betydelige inntekter også for flere reisemål i Nord- Norge. Lofoten er Nord-Norges tredje største cruisehavn etter Nordkapp og Tromsø med 75 forventede anløp i 2010 (kilde: Cruise Norway). Også Bodø (7 anløp), Narvik (6) og Brønnøysund (2) arbeider aktivt for å få flere cruiseanløp. 7 Side 222

12 3.3 Tilbakeblikk på forrige planperiode Reiseliv var definert som en av strategiene under resultatmål Innovasjon og Entreprenorskap i Fylkesplan for Nordland , og var en programsatsing i Utviklingsprogram Nordland med tre satsingsområder profilering, reisemålsutvikling og kompetanseoppbygging. Helgeland var trukket fram som et spesielt geografisk satsingsområde. Viktigste resultater i denne perioden har vært: Nordland har de siste tre årene hatt større økning i antall kommersielle overnattinger enn alle andre fylker i Norge med unntak av Hedmark, veksten var spesielt stor i det norske markedet Profilen "Nordland opplev verdens vakreste kyst" ble tatt i bruk i fylkesprofileringen, og er i voksende grad grunnlag for strategisk utvikling og markedsføring i regi av reisemål og bedriftsnettverk rundt om i fylket FoU-aktiviteten i Nordland knyttet til reiseliv har økt sterkt med utgangspunkt i et samspill mellom Nordlandsforskning, regionale FoU-miljøer og kompetansemiljøer utenfor fylket Nordland har tatt en sentral posisjon i viktige nasjonale satsinger som innovasjon i nettverk (Arena), reisemålsutvikling, den verdifulle kystkulturen, VRI og forskningsløft nord Mer enn 30 bedrifter fra store deler av Nordland deltar i Arenaprosjektet "Innovative opplevelser" Nordland har gjennom prosjektet "Lofoten Vinter" hatt gode resultater med målrettet sesongutvikling Lofoten har styrket sin posisjon som et reiselivslokomotiv både for Nordland og Nord- Norge med en økning på nesten kommersielle overnattinger fra 2006 til 2009 Helgelandskysten opplever betydelig økning i turisttrafikken i sommersesongen Utvikling kommersielle overnattinger i Nordland ,Totalt Nordmenn --UtlendInger 12 01, MO4 2CO Side 223

13 En av hovedsatsingene i forrige planperiode, var arbeidet med videreføring av merkevaren Nordland, blant annet gjennom utvikling av websider som bygde på denne. Merkevarestrategien ble utviklet i 2003 i regi av Nordland Reiseliv AS i nært samarbeid med reiselivsnæringen og eksterne fagmiljøer. I arbeidet med merkevarebygging i Nordland er det benyttet følgende definisjon: merkevarer er lagrede erfaringer, inntrykk ogfremtidige forventninger til et produkt.. [ Ite ateektatalaanshaptael Merkevarestrategien består av 3 element; kundeløftet, bevis og personlighet. Kundelatet er det løftet vi gir til kundene om hvilke opplevelsesbehov vi skal dekke. Kundeløftet vi har valgt er "Nordland Opplev verdens vakreste kyst". tafn.. berl s. for at.i CFM5 troa,dtchet kan ta Po pashk. e,eyla tlat lattet pir til kunden om trelke skal dakke. takwat merka.twan itrnatidanalatislawar. Istatar lagaqtr tor torm 0,1 tane. Bevisene er delt inn i 6 opplevelsesområder. Disse oppsummerer de produktegenskapene som er "bevis" for at vi med troverdighet kan ta posisjonen vi ønsker i kundeløftet. De 6 områdene er: Fjellene møter havet Det mangfoldige øyriket Fiskeri- og kystkultur Spennende naturfenomen De levende fiskeværene Aktive naturopplevelser Personligheten er karakteregenskaper som legger føringer for stil og tone i kommunikasjonen. Personli2. heten til Nordland består av de 4 elementene; gjestfri, allsidig, velskapt og ekte. Spennende naturfenomener Fiskeri- Od kystkultur Aktlye naturopplevelser Det manofoldige airiket Med basis i merkevarestrategien er det utviklet et kommunikasjonskonsept - "Ditt møte med Nordland". Dette betyr at markedsføringen fokuserer på den enkelte turists personlige møte med Nordland. Visuelt brukes store bilder som kombinerer det spektakulære landskapet med mennesker som har opplever Nordland. I teksten prøver man å fange nerven i møtet og indirekte beskrive kundebehovene som blir dekket i det aktuelle møtet. OPPW verdens Vak!Ste I Det er viktig at en tar med seg kysten og kystprofilen inn i videre utviklingen av den nordnorske merkevaren. De 6 opplevelsesområdene vil fungere som sentrale element i produktutvikling og i å skape de gode kystopplevelsene. nellene meter havet De levende fiskeværene 9 Side 224

14 3.4 Regionene i Nordland Regionbegrepet er her sammenfallende med handelsdistriktene. Dette skyldes tilgangen på statistikk. Det er stor forskjell på regionene i Nordland. Lofoten passerte i 2008 Bodø som Nordlands største reiselivsregion målt i antall kommersielle overnattinger. Mens Nordland som helhet hadde en vekst på kommersielle gjestedøgn fra 2000 til 2009, hadde både Narvik, Mo/Nesna/Sandnessjøen og Vesterålen nedgang. Kommersielle overnattinger fordelt på regionene i Nordland s kt',k.cz' \e, <2).2N v Den siste treårsperioden fra 2006 til 2009 hadde Nordland totalt en økning på kommersielle overnattinger nest flest av fylkene i Norge. Av dette hadde Lofoten alene en økning på ovemattinger. Av 1,46 millioner kommersielle overnattinger i Nordland i 2009 var på hotell, i leide hytter/campinghytter, i telt eller campingvogn, i bobiler, var sesongcamping mens var overnattinger i vandrerhjem. Av disse registreres hotellovernattingene også på de tre formålene "ferie/fritid", "kurs/konferanser" og "annen yrkestrafikk". Nordland er blant vinnerne i norsk reiseliv innen ferie/fritidssektoren de siste årene. For ferieog fritidsovernattinger på hotell økte Nordlands markedsandel i Norge fra 4,2 prosent i 2000 til 4,4 prosent i Utviklingen har imidlertid vært svært forskjellig i regionene. I 2009 skjedde nesten halvparten av disse overnattingene i Lofoten eller Bodø. Den største økningen har vært i Lofoten, mens også Fauske og deler av Helgeland har hatt økning. Vesterålen har hatt størst nedgang. 10 Side 225

15 Hotellovernattinger med formål ferie/fritid fordelt på regionene i Nordland \L`b L`z,.\e, <<2> \,0 Innen kurs- og konferansesektoren har Nordland mistet markedsandeler de siste årene. Mens Nordland hadde en markedsandel på 4,1 prosent av kurs- og konferanseovernattingene på hotell i Norge i 2000, var denne sunket til 3,3 prosent i Totalmarkedet i Norge gikk noe tilbake i denne perioden. Også her har utviklingen i regionene vært svært forskjellig. I 2009 skjedde 70 prosent av kurs/konferanseovernattingene i Nordland enten i Bodø eller Lofoten. Lofoten har de siste årene hatt sterk vekst, mens de fleste andre regionene sliter i dette markedet. Hotellovernattinger med formål kurs/ konferanser fordelt på regionene i Nordland \LC?' \ '7 (b. <=> <<.z> \k" "Q, Det er også store forskjeller mellom regionene i Nordland på hvor høy rompris de klarerå ta ut i markedet, og på kapasitetsutnyttelse på rom over året. For 2009 ligger Lofoten høyest på 4jennomsnittlig rompris med 916 kr, men også Brønnøysund ligger høyere enn landsgjennomsnittet på 863 kr. Klart lavest rompris har Mosjøen. 11 Side 226

16 På kapasitetsutnyttelse over året gjør yrkestrafikken store utslag. For 2009 ligger Bodø høyest med en kapasitetsutnyttelse på over 61 prosent, foran Mosjøen med knapt 56 prosent. Også Mo/Nesna/ Sandnessjøen ligger rundt landsgjennomsnittet på knapt 51 prosent. Lavest ligger Lofoten med 42 og Vesterålen med 33 prosent Hotellovernattinger gjennomsnittlig Hotellovernattinger gjennomsnittlig rompris 2009 kapasitetsutnyttelse rom i) fl Q5',,t$? \e>.',å <3i,- \ `kt D 10 ti kr,ks..`) JS Iso ke, 4e.,p Lofoten er Nordlands viktigste reiselivslokomotiv. Regionen har de senere årene hatt sterk vekst i det norske markedet, og var i tillegg i 2009 den eneste regionen som hadde økning også iffenlandske overnattinger. Lofoten hadde i 2009 nesten 30 prosent av alle hotellovernattinger i Nordland innen ferie/fritid og nesten 25 prosent innen kurs/konferanser det siste er nesten en dobling av andelen fra år Bodø er Nordlands administrasjons- og kommunikasjonssenter, noe som gir en betydelig reiselivsaktivitet knyttet til yrkestrafikk som ikke omfattes av denne planen. Samtidig hadde Bodø i 2009 nærmere halvparten av alle hotellovernattingene i Nordland knyttet til kurs/konferanser og 20 prosent innen ferie/fritid. Kommunikasjonstilbudene gjør Bodø viktig også for reiselivet i andre deler av Nordland. Fauske er Nordlands tredje største reiselivsregion målt i antall kommersielle overnattinger. Regionen strekker seg fra Saltdal til Hamarøy, og fanger derfor opp en stor del av trafikken langs E6. Representanter for næringen trekker i tillegg fram stor anleggsaktivitet som viktig årsak til veksten i antall overnattinger de siste årene. Mo/Nesna/Sandnessjøen er det største handelsdistriktet og den største reiselivsregionen på Helgeland. Regionen hadde færre kommersielle overnattinger i 2009 enn i 2000, til tross for økt turisttrafikk om sommeren langs Kystriksveien. Hotellovernattinger knyttet til både ferie/fritid og kurs/konferanser har hatt stor nedgang. Oljeaktiviteten ser ut til å skape økt reiselivsomsetning i Sandnessjøenområdet. Narvik har omtrent samme antall kommersielle overnattinger både i 2000, 2006 og Kurs og konferanseovernattingene er imidlertid mer enn halvert fra 2000 til Også for hotellovernattinger knyttet til ferie og fritid har det de siste årene vært nedgang. Mosjøen har også hatt et stabilt nivå på totale kommersielle overnattinger i årene 2000, 2006 og Regionen har imidlertid hatt økning i hotellovernattinger knyttet til både ferie/fritid og kurs/konferanser. Kapasitetsutnyttelsen var i 2009 nest høyest i Nordland, mens gjennomsnittlig rompris var klart lavest. 12 Side 227

17 Høringsutkast reiselivsstrategi for Nordland Vesterålen er den reiselivsregionen i Nordland som har hatt størst nedgang i perioden fra 2000 til Hotellstatistikken viser stor nedgang både i ferie/fritidsmarkedet og kurs/konferansemarkedet. Gjennomsnittlig rompris var i 2009 nesten like høy som for Bodø. Kapasitetsutnyttelsen var imidlertid klart lavest i Nordland. Bronnoysund er Nordlands minste reiselivsregion når handelsdistriktene til SSB legges til grunn. Mens antall kommersielle overnattinger var på samme nivå i 2000 og 2006, har disse vist en økning fra 2006 til Hotellstatistikken viser at dette i stor grad skyldes yrkesrelatert trafikk. Kurs/konferanser har hatt stor nedgang, mens det har vært en økning i ferie/fritidsovernattinger på hotell fra 2006 til Sesongvariasjoner Reiselivet i Nordland har store sesongvariasjoner. Kurs/konferanseaktivitet foregår over hele året med unntak av de viktigste ferieperiodene. Derimot er Nordland som reisemål for ferieog fritidsmarkedet først og fremst et sommerfenornen. Kommersielle overnattinger i Nordland over året. Antall i jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sesongsvingningene er minst i de største byene som har mye yrkestrafikk og møteaktivitet, og størst på de typiske turiststedene i distriktene. Dette gir mange bedrifter store utfordringer med hensyn til lønnsomhet, å kunne tilby attraktive helårsarbeidsplasser og å kunne holde jevn kvalitet på produktene. Et av de mest oppsiktsvekkende utviklingstrekkene i nordnorsk reiseliv de siste årene, er at Lofoten i løpet av få år har utviklet seg til et helårig reisemål. Mer enn 20 reiselivsbedrifter i Lofoten har siden 2005 gjennom prosjektet "Lofoten Vinter" og andre tiltak investert for å øke reiselivsaktiviteten i vinterhalvåret. Resultatet er at antall overnattinger i lavsesongen økte med nesten 60 % fra 2006 til Dette viser at vekstpotensialet er stort i sesongforlengelse. 13 Side 228

18 Høringsutkastreiselivsstrategi for Nordland Kommersielle overnattinger i Lofoten i de 7 lavsesongmånedene (januar-april og oktober-desember) Nord-Norge Innovasjon Norges "Nøkkeltall 2009" skriver blant annet følgende: Turistene som besøkte Nord-Norge både i sommer- og vintersesongen var mer opptatt av å oppleve norsk natur og vakkerdskap enn andre norgesturister. Vakkert landskap, god atmosfære og unike opplevelser var i fokus da Nord-Norge ble valgt. Sonunerturistene var opptatt av å besøke naturattraksjoner, gå turer, fiske og være på havet ifritidsbåt. Besøkende i denne landsdelen skiller seg fra resten av norgesturistene ved at de i større grad var opptatt av å spise lokal mat. Vinterturistene var ikke opptatt av langrennsløyper eller skibakker, men av å oppleve kunst og kultur." I følge Transportøkonomisk Institutt sto reiselivet i Nord-Norge for en samlet verdiskaping på nesten 14 milliarder kroner i Mer enn halvparten av verdiskapingen skjedde i Nordland. Nord-Norge Direkte og indirekte virkninger av reiseliv 2008 (Tøl) Troms:4.176,8 mill. Y Finrwnark: 1.873,9 mill. -4 Nordland 7.683,2 mill De tre nordligste fylkene har hatt ulik utvikling i antall kommersielle overnattinger siden år I perioden 2000 til 2006 hadde Troms størst økning, fulgt av Finnmark og Nordland. I 14 Side 229

19 årene 2006 til 2009 har imidlertid veksten vært klart størst i Nordland, mens Finnmark har hatt tilbakegang Utvikling kommersielle overnattinger Nord-Norge Nordland Troms Finnmark De siste tre årene er det spesielt i det norske markedet at utviklingen har vært forskjellig. Mens Nordland hadde en økning på norske destedøgn, økte Troms med kun , og Finnmark gikk tilbake med norske gjestedøgn. Det er enkelte strukturforskjeller på reiselivsnæringen i de tre nordligste fylkene. Det ene er at Nordland har en næring som er mye mer sammensatt den består av mange flere aktører, mens færre og større aktører er mer dominerende spesielt i Finnmark men også i Troms. En annen forskjell er at mens de fleste kommersielle overnattingene i Troms og Finnmark skjer på hoteller, skjer nærmere halvparten av overnattingene i Nordland på andre måter. Dette indikerer at mange av de turistene som besøker Nordland, har et annet adferdsmønster enn turister i Troms og Finnmark Alle kommersielle overnattinger etter overnattingstype Vandrehj Bobil Telt/vogn Ses.camp Hytte Hotell Nordland Troms Finnmark 15 Side 230

20 Tromsø var i 2009 Nord-Norges største reiselivsregion med kommersielle overnattinger, fulgt av Lofoten med Deretter fulgte ytterligere fire regioner i Nordland. Lofoten hadde flest utenlandske overnattinger med , mens Tromsø hadde Nord-Norges største reiselivsregioner 2009 etter på kommersielle overnattinger Utlendinger Nordmenn ,SC s\ 2' k&" cbc, \ or <-\()\ 3.7 Nasjonale føringer Reiselivsstrategien som regjeringen presenterte , bygger på visjonen "verdifulle opplevelser". Reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Gjennom å tilby verdifulle opplevelser skal vi skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunn, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskaping innen reiseliv i Norge. Hovedmål: Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innen reiselivsnæringen Norge et bærekraftig reisemål Innsatsområde Regjeringens mål Innovasjon Et bærekraftig reiseliv Kvalitet Kompetanse Områdeutvikling Legge til rette for økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom å bidra til økt innovasjon Bidra til å utvikle og fremme Norge som et bærekraftig reisemål Bidra til å sikre og synliggjøre kvalitetene på de norske reiselivsproduktene Styrke kompetansen i og om reiselivsnæringen Bidra til å fremme utvikling av helhetlige og gode opplevelser i reiselivet 16 Side 231

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland

Reiselivsstrategi for Nordland Høringsutkast Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 1. Innledning...4 2. Gjennomføring av prosessen...4 3. Nordland som reiselivsfylke...6 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Opplevelser i Nord Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Forskningsløft Nord Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid

Detaljer

Innledning. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway. 8 innledning

Innledning. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway. 8 innledning Innledning Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway 8 innledning 1 1.1 Regjeringens visjoner og mål for reiselivspolitikken Målet for regjeringens næringspolitikk er størst mulig verdiskaping i

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet Nordland - opplev verdens vakreste kyst - 1/12-2005 Bakgrunn for prosjektet Konkurrerer med begrensede ressurser innenfor verdens største næring Oslo Amsterdam; NOK 590,- Utvikle tydelige og relevante

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer