Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Det blir oppstartmøte med Agenda Kaupang vedr. OU-prosess ved TKE kl Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste PS 40/11 PS 41/11 PS 42/11 PS 43/11 Innhold REFERATER TYDAL KOMMUNE - NY REVIDERT BRANNORDNING LEDIGHET I STILLING - VURDERING AV BEMANNING NÆRING OG KULTUR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TYDALSFESTIVALEN 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/ / /345 PS 44/11 ÅRSMELDING 2010 FOR TYDAL KOMMUNE 2011/6 PS 45/11 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR TYDAL KOMMUNE 2011/214 PS 46/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE AV SALGSLOKALET TIL STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA 2011/330

3 PS 40/11 Referater RS 41/11 Møteprotokoll formannskapet RS 42/11 Svar på søknad om tilskudd for garasjeleie Svar på søknad om tilskudd for garasjeleie RS 43/11 Invitasjon til informasjonsmøte 25. mai om granbarkbilleproblematikken i Tydal Invitasjon til informasjonsmøte 25. mai om granbarkbilleproblematikken i Tydal RS 44/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

4 TYDAL KOMMUNE Arkiv: M74 Arkivsaksnr: 2010/910-9 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 26/ Formannskapet 41/ Kommunestyret Tydal kommune - ny revidert brannordning Vedlegg: 1. AMT-sak 47/10 2. Tydal kommune Brannordning Brev til høringsorganene av Brev av fra Statens vegvesen 5. Brev av fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksopplysninger Utvalg for areal, miljø og teknikk behandlet i sitt møte den forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune. Forslaget var utarbeidet av interkommunal brann- og redningsledelse for kommune Holtålen-Os-Røros-Tydal. Gjeldende brannordning ble vedtatt av Tydal kommunestyre den , sak 41, og ble godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i brev av Direktoratet har i perioden fram til i dag gjennomført flere tilsyn. Tydal kommune har siden 1998 hatt felles tilsyn av særskilte brannobjekt siden I 2005 ble det inngått avtale om felles ledelse som i 2009 ble utvidet til å omfatte feiing.

5 Felles ledelse har nå utarbeidet forslag til en ny revidert brannordning basert på de endringer som har skjedd og i henhold til en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brann og ulykker og andre hendelser hvor brann- og redningstjenesten kan få oppgaver. Direktoratet har utarbeidet en egen dimensjoneringsforskrift for brann- og redningsvesen. Denne forskriften er lagt til grunn for den reviderte brannordningen. Det er også legt til grunn at kommunen har en samarbeidsavtale mellom de 4 kommunen gjeldende fram til Utvalget for areal, miljø og teknikk vedtok i sak 47/10 å behandle forslaget til ny brannordning for Tydal kommune i medhold av plan- og bygningsloven som en kommunedelplan. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Høringsorganene ble oversendt planforslag til behandling og uttalelse med frist Det innkom ikke innspill til planforslaget i perioden det lå ute til offentlig ettersyn. Fra høringsorganene har det innkommet uttalelse fra fylkesmannen og Statens vegvesen. Ingen merknader fremkom fra de to høringsorganene. Vurdering Tydal brann- og redningsvesen består i dag i tillegg til en felles ledelse av 20 deltidsmannskaper som fordeler seg på 4 utrykningsleder og 16 konstabler. 2 av brannkonstablene er tilknyttet ambulansetjenesten i Tydal og har beredskapsvakt i 2 uker i måneden. I sitt forslag har brannsjefen bedt om at Tydal brann og redningsvesen skal ha 20 mannskaper hvorav 5 er kvalifisert som utrykningsledere. I henhold til dimensjoneringsforskriften er minimum antall mannskaper for en kommune på Tydal sin størrelse og med bakgrunn i den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen 16 stk. Argumentet for at styrken bør dimensjoneres noe opp er, at flere av deltidsmannskapene har sin arbeidsplass utenfor kommunen. I tillegg er de to mannskapene som er tilknyttet ambulansetjenesten ikke disponibel i sine vaktuker. Tydal brann- og redningsvesen har ingen vaktordning, men er basert på at et tilstrekkelig antall av mannskapene møter opp ved en alarm. Det er på budsjettet og økonomiplanen avsatt midler for ekstra vaktberedskap i påskehelga og i fellesferien slik at tilstrekkelig med mannskap kan være tilstede. Det er også pekt på at alle som har stilling som deltidsmannskaper i brann- og redningsvesen skal ha forskriftsmessig utdanning. Det samme gjelder utrykningslederne. Tydal brann- og redningsvesen har i dag meget tilfredsstillende utstyr, men det vil bli nødvendig å foreta utskifting og supplering av noe utstyr i åra framover. Brannsjefen har utarbeidet en egen innstilling som pkt 10 i forslaget til brannordningen og som er følgende: Felles brannledelse inkl. inspektør og feiervesen organiseres iht. de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i Tydal brann- og redningsvesen.

6 Tydal brann- og redningsvesen skal minimum ha 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Driftsnivået for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010.nivå, med tillegg for ordinær lønns- og prisstigning. Ekstraordinær beredskap innføres permanent for påska og 2 sommerferieuker f.o.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens langtidsbudsjett. Investeringer i forhold til pkt. 8 innarbeides i økonomiplanen. Det er knyttet 7 vedlegg til forslaget til brannordning: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene TOS Tydal Brann og Redningsvesen bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg - beskrivelse framskutt enhet. 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse. 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt spesielle brannobjekter. 7. Oversiktskart slukkevann, hydranter, kummer og tilrettelagte kilder ( kartet ligger i mappa, men er ikke utsendt) Rådmannens innstilling 1. Forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune vedtas. 2. Investeringer og nye driftstiltak må innarbeides i økonomiplanen Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune vedtas. 4. Investeringer og nye driftstiltak må innarbeides i økonomiplanen

7 Arkiv: N474 TYDAL KOMVIUNE Arkivsaksnr: 2010/910-2 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 47/ TYDAL KOMMUNE - BRANNORDNING 2010 Vedlegg: Tydal kommune - Brannordning 2010 Saksopplysninger Interkommunal brann- og redningsledelse for kommunene HOLTÅLEN-0S-RØROS-TYDAL har utarbeidet forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune. Gjeldende brannordning ble vedtatt i Tydal kommunestyre den sak 41, og godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i brev Direktoratet har siden godkjenningen gjennomført flere tilsyn. Tydal kommune har siden 1998 hatt felles branntilsyn med kommunene Os, Røros og Holtålen. Det ble i 2005 inngått en avtale om felles ledelse som i 2009 ble utvidet til å omfatte feiing. Felles ledelse v/brannsjefen har nå utarbeidet forslag til ny brannordning basert på de endringer som har skjedd og i henhold til en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brann- og ulykker og andre hendelser hvor brann- og redningstjenesten kan forvente å få oppgaver. Direktoratet har utarbeidet en egen dimensjoneringsforskrift for brann- og redningsvesen. Denne er søkt lagt til grunn for den nye brannordning med noen endringer og tillegg. Det lagt til grunn at kommunen har en samarbeidsavtale mellom de 4 kommune gjeldende fram til

8 Vurdering Tydal brann- og redningsvesen består i dag i tillegg til en felles ledelse av 20 deftidsmannskaper som fordeler seg på 4 utrykningsleder og 16 konstabler. 2 av brannkonstablene er tilknyttet ambulansetjenesten i Tydal og har beredskapsvakt i 2 uker i måneden. 1 sitt forslag har brannsjefen bedt om at Tydal brann og redningsvesen skal ha 20 mannskaper hvorav 5 er kvalifisert som utrykningsledere. I henhold til dimensjoneringsforskriften er minimum antallmannskaper for cil kommune på Tydal sin størrelse og med bakgrunn i den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen 16 stk. Argumentet for at styrken bør dimensjoneres noe opp er at flere av deltidsmannskapene har sin arbeidsplass utenfor kommunen. I tillegg er de to mannskapene som er tilknyttet ambulansetjenesten ikke disponibel i sine vaktuker. Tydal brann- og redningsvesen har ingen vaktordning og er basert på at tilstrekkelig med mannskaper møter når alarmen går. Det er på budsjettet og økonomiplanen avsatt midler for ekstra vaktberedskap i påskehelga og i fellesferien slik at tilstrekkelig med mannskap kan være tilstede. Det er også påpekt at alle mannskapene tilknyttet Tydal brann- og redningsvesen skal ha nødvendig utdanning som deltidsrnarmskaper. Det samme gjelder utrykningslederne. Tydal brann- og redningsvesen har i dag tilfredsstillende utstyr, men det er nødvendig å foreta utskifting og supplering i åra framover. Brannsjefen har utarbeidet en egen innstilling som pkt 10 i forslaget til brannordningen og som er følgende: Felles brannledelse inkl. inspektor og feiervesen organiseres iht, de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i Tydal brann- og redningsvesen. Tydal brann- og redningsvesen skal minimum ha 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Drifisnivået for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010.nivå, med tillegg for ordinær lonns- og prisstigning. Ekstraordincer beredskap innfores permanent for påska og 2 sommerferieuker fo.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens langlidsbudsjett. Investeringer iforhold til pla. 8 innarbeides i okonomiplanen. Det er knyttet 7 vedlegg til forslaget til brannordning: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene TOS Tydal Brann og Redningsvesen bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg - beskrivelse "framskutt enhet". 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse.

9 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt spesielle brannobjekter. 7. Oversiktskart slukkevann, hydranter, kummer og tilrettelagte kilder ( kartet ligger i mappa, men er ikke utsendt) Rådmannens innstilling I. Forslag til ny brannordning for Tydaf kommune behandles som en kommunedelplan medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser. 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og berørte til behandling og uttalelse. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling ensterrimig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Forslag til ny brannordning for Tydal kommune behandles som en kommunedelplan i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser. 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og berørte til behandling og uttalelse.

10 Interkommunal brann- og redningsledelse HOLTÅLEN - OS RØROS TYDAL Saksbehandler: Vår dato/referanse: Deres dato/referanse: Atle Engan, brannsjef Tydal Kommune - Brannordning INNLEDNING Det følger av Brann- og Eksplosjonsvernloven og spesielt 9, at kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Loven angir vklere i 9 at; Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Ledelsen og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig mate. Flere kommuner kan avtale å ha felles ledelse av brannvesenet. Brannlovens forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, beskriver i 1-1, fgl.: "Sitat Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir ufført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som JOreligger - sitat slutt." I samme forskrift 2-4, utdypes dette ytterligere: " Sitat Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrfftens krav til organisering, utrusting og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som skal være koordinert med kommunens analyse på andre områder. Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som,fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak som delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskrfftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tifføres ytterligere ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes direktoratet for sarnfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitat slutt." 2. HVA ER RISIKO? Risiko er i denne san r ng definert som produktet av sannsynlight;[ n uønsket hendelse og konsekvensen av denne hendelsen. Det foreligger en standard akseptert metode for utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i kommunal regi, der grunnlaget er hendelser som kan oppstå, og kommunens akseptkriterier for konsekvens og sannsynlighet, blir sammenfattet og vist i en sammensatt matrise. Konsekvensene kan variere noe kommunene imellom, der særlig materielle verdier økonomiske tap, som følge av en hendelse kan variere. Sannsynlighet for hendelsene er mer felles parametre. Forslag til brannordning Tydal 2010

11 Risiko = sannsynlighet x konsekvens. I grunnleggende ROS for brannordninga, inngår 32 alternative hendelser. Noen av disse hendelsene er tidligere ROS-vurderte i kommunen og nå integrerte i ROS for brannordninga. ROS Trøndelag, fokuserer på større skader på miljø og materielle verdier og opplister fgl. hendelser; svikt i kraftforsyninga, svikt i vann- og avløp, forurensning av vann/mat/miljø, natur- og værhendelser, pandemi, forsyningsmangel og storulykker. 3. TYDAL KOMMUNE Generelt; Tydal har 859 innbyggere pr , med beliggenhet nord-øst i Sør-Tr.lag fylke og 1330 km2 areal. Kommunen grenser i Norge mot Røros, Holtålen, Selbu og Meråker, samt Hårjedal, Berg og Åre i Sverige. Av arealet er ellers 5,5 km2 dyrkamark, 315 km2 produktiv skog, 185 km2 er myrer, elv/vatn 115 km2 og fjellområdene utgjør ca.710 km2. Kommunens hovednæringer er offentlig drift og forvaltning, landbruk, kraftproduksjon og turisme. Spesielt brann/redning; Tydal er en "kraftkommune" med relativt god økonomi, og har "i alle år" brukt betydelig beløp på sitt brann-/redningsvesen. I 2009 brukte kommune ca ,- pr. innb. på dette tjenesteområdet, som utgjør over 2,5 ganger fylkes-/landsgjennomsnittet. Alle kommuner er pålagt å ha en minimums beredskap for å tilfredsstille lovverket. Kostnaden pr. innbygger vil da bli høye i kommuner som har få innbyggere å fordele kostnadene på. Brann- og redningsstyrken har 20 deltidsmannskaper med 4 utrykningsledere i Felles brann- og feierledelse, inspektør og overordna befalsvakt med Røros, Os og Holtålen kommuner, med Røros som vertskommune. I Tydal har feieren 25% stilling. I Tydal er det ca. 350 husstander og ca fritidsbygg. Fylkesveg 705 er gjennomgående i dalføret med ÅDT målt til 1200 på den mest trafikkerte vegstrekningen (sentrum). Sylan-området har et veletablert tursti-nett og de 4 turisthyttene er registrert med ca overnattinger i 2008, periodisert størst belegg i vinterferie/påske og sensommeren. Vektarstua Hotell ved FV.705 på Stugudal, har overnattingsdøgn i 2009, der 35 % av belegget er i juli, august og september. Tydal gjeninnførte beredskapsvakt (4 personer) i palmehelga og i selve påskehøytiden f.o.m. 2010, pga. usikkerhet knyttet til mannskapenes tilgjengelighet i dette tidsrommet. I sommerferien er det tilsvarende stor usikkerhet mht. oppmøte av deltidsmannskapene, særlig gjelder dette erfaringsvis ukene 30 og AKSEPTKRITERIER Følgende akseptkriterier er avtalte for ROS Tydal Brann og redningstjeneste (TyBRT): Kate orier for konsekvens; Betegneke Per,,otwil Farlig Kritisk Svært kritisk Katastrofalt Ubetydelig personskade Mindre personskade Fravær inntil 3 da er Betydelig personskade Fravær inntil 2 uker Alvorlig personskade lan t s kefravær Livsvarig skade, Invaliditet, dødsfall Miljo Ubetydelig Mindre miljøskade restitus'onstid inntil I mnd. Miljøskade restitusjonstid inntil 1 år Alvorlig miljøskade restitus'onstid inntil 10 år Svært afvorlig rniljøskade restitus.onstid inntil 100 år 1laterielle verdier -- nkonotniske tap Ubetydelig materiell skade inntil Mindre materiell skade inntil Betydelig materiell skade inntil Alvorlig materiell skade inntil 3 5 mill. Materiell ødeleggelse over 5 mill.

12 Kategorier for sanns nli het; >zinns) nlighet Lite sanns nli Mindre sannsynli Satms nli Me et sanns nli Svært sanns nli Forklaring S'eldnere enn en an r. 100 år 1 uan r. 100 år eller oftere 1 an r. 10 år eller oftere 1 an r. år eller oftere 10 an er r. år eller oftere Tydal Brann og Redningstjeneste (TyBRT) har vurdert 32 hendelser sorn er aktuelle for innsats, med følgende inndeling: Naturskapte / klimatiske (5), brann (10), farlig gods og forurensning (4), trafikk (5), friluftsliv (3), infrastruktur (3) ulykker (2). I hendelsene er årsak, konsekvenser, konsekvensgrad og sannsynlighetsgrad, samt risikoreduserende tiltak og konsekvensen av de reduserende tiltakene, beskrevet i stikkord. TyBRT's utrykninger de siste 10 åra og kvalifisert vurdering mht. landsstatistikk (2007/08) er lagt tilgrunn for sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe. Matrisen som angir de 32 hendelsene er vedlagt vedlegg 1. Hendelsene plasseres inn i en sammensatt risikomatrise, der rødt nivå angir hendelsene som TyBRT skal dimensjoneres etter, både mht. antall rnannskaper og egnet innsatsrnateriell. Risikomatrisen er vedlagt vedlegg PRIORITERTE HENDELSER Risikomatrisen angir følgende prioriterte hendelser; Vektarstua Hotell - brann Trafikkulykker spesielt, stor ulykke (buss) Drukningsulykker Trafikkulykker generelt, personskader/materielle skader. Kommentarene til hendelsene ROS-analysen vedlagt vedlegg ORGANISERING Rent matematisk skal Tydal Kommune iht. dimensjonsforskriften ha 21,93 % stilling som hhv. brannsjef (4,3%), varabrannsjef (0,43%), leder beredskap (4,3%), leder forebyggende (4,3%) og branninspektør (8,6%) for å dekke kravet for ca. 860 innbyggere. Uavhengig av folketall skal innsatsstyrke ha minst 16 stk innsatsmannskaner lierav minst 4 stk. kvalifiserte Når etablert vaktordning er påkrevet, skal vaktlagets størrelse minimum være 4 mannskaper, 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler/røykdykkere Felles branniedelse; Tydal kommune inngikk f.o.m avtale om felles branntilsyn sammen med Røros, Os og Holtålen kommuner. På grunnlag av dette samarbeidet inngikk kommunene samarbeidsavtale om felles brannledelse f.o.m Jfr. samarbeidsavtalens pkt. 2 av 2005 og 2009; 3

13 "Sitat Formålet med samarbeidsavtalen er at kommunene erkjenner av man hver for seg vil ha vanskelig for i fylle disse funksjonene (les ledelsesfunksjonene) med kvalifisert personell så lenge dette må kombineres med andre funksjoner i kommunen (les små del-stillinger kombinert med andre fagstillinger med formelle kompetansekrav). Samarbeidet er organisert etter vertskommuneprinsippet, der Røros kommune er vertskommune for samarbeidsordninga. Felles brannledelse er ansatt i Røros kommune og tillagt det faglige ansvaret, mens kommunene har personal- og økonomiansvaret for sine brann- og redningstjenester. Fellesledelsen utgjør 2,6 hele stillinger slik fordelt brannsjef 50 %, varabrannsjef 10 %, leder beredskap 50%, leder forebyggende 50% og inspektør 100%. Gjeldende samarbeidsavtale, gjelder i praksis til , er vedlagt vedlegg 4. Via Norges Brannskole har felles brannledelse den formalkompetansen som forskriften krever. Overordna vakt (befalsvakt): Røros tettsted utløser forskriftens krav til dreiende overordna vakt. lfgl. dim.forskrifta kan flere kommuner ha felles overordna vakt, og brannsjefens aksjonsmyndighet er delegert til denne. Delegasjon: Tydal kommune har delegert Brannlovens myndighet etter Kommuneloven til vertskommunen for samarbeidsordninga med felles brannledelse. Røros kommune v/rådmannen har videredelegert lovens myndighet til felles brannsjef den Feiersamarbeid; praksis har samarbeidskommune avtale om feiersamarbeid f.o.m Avtalen omhandler samarbeid med gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Røros kommune er vertskommune og Brannsjefens overordna funksjonsansvar, samt Rørosfeiernes formalkompetanse inngår i avtalen. Gjeldende feiersamarbeidsavtale, gjelder i praksis til , er vedlagt vedlegg 5. Forebyggende: Ei arbeidsgruppe nedsatt av daværende regionråd leverte rapport i nov. 96, med tilrådning om brannforebyggende samarbeid mellom Røros, Tydal, Os og Holtålen kommuner. Avtalen utformet i mai 1997, og kommunestyrene godkjente avtalen utover høsten 1997, operativ fra Røros kommune med arbeidsgiveransvar og kontorsted for branninspektøren, samarbeidskommunene fordelte utgiftene prosentvis iht. sine respektive folketall. Utgangspunktet for samarbeidet var revisjon av dimensjonsforskriften fra , med styrking av den forebyggende delen og fastsetting av stillingsressurser til brannledelse og tilsynspersonale i de spesielle brannobjektene (BL 13). I Tydal er det re istrert 28 tils nsob'ekter, som ut *ør ca. 21 % av felles ob'ekt orteføl;e. Oversikt over tilsynsobjektene i Tydal kommune, vedlegg 6. Det er igangsatt evaluerirw av porteføljen for tilsynsobjektene i alle kommunene. 4

14 Beredskap nåsituasjonen; Dagens brannordning; I gjeldende brannordning (B0) fastsatt av kommunestyret i sak 41/98, inngår 20 personer i deltidsstyrken + 9 stk. mannskaper som etablert reservestyrke, inkl. 6 stk. som utrykningsledere (omfatter også brannsjef med stedfortreder). Som dimensjonerende objekt inngår Tydal Alders og Sykehjem, Vekarstua Hotell og Nedalshytta. Innsatstida til bla. sykehjemmet skal iht. BO og dim. forskrift ikke overstige 10 minutter. TyBRT har bistandsavtale med Røros og Selbu kommuner, samt Statkraft via videreføring av industrivemavtalen med TEV. Tydal er tilknytta 110-alarmsentral i Trondheim. Ås brannstasjon i sentrum rommer utrykningsstyrken i TyBRT, og inneholder garasjer for begge bilene, garderobe for 20 mannskaper (21 i 09) og kontor. Ambulansen er samlokalisert i stasjonen. Depotene Græsli og Stugudal ble nedlagt i TyBRT - antall øvelser/utrykninger i siste 5-årsperiode; /4, /5, /6, /8 8z /10. Tendensen er økende antall trafikkulykker og flere lagøvelser gjermomføres for å øke effektiviteten i selve øvelsene. Beredska utr knin er *Lag- og individuelle øveiser teller med, **Container og div. branntilløp, *** inkl. 4 ambulanseoppdrag. Mannskapene; Antall; TyBRT har i 2010, 20 deltidsmannskaper inkl. 4 utrykningsledere. 4 mannskaper ansatt i av mannskapene er ansatt i kommunens ambulansetjeneste, med turnustj eneste, som medfører at de ikke er ordinært tilgjengelige som brannmannskaper i turnusperioder med ambulansetjeneste. Andre mannskaper har også turnusvakt hos hovedarbeidsgiver. Mannskapene er tilkallingsstyrker og bærer personsøker når de oppholder seg innen kommunens grenser eller søkerens dekningsområde. Personsøkeren har begrensa rekkevidde, som medfører at mannskap ansatt i kraftforsyninga ikke kan påregne å få varsel når de befinner seg i tuneller / kraftstasjoner. Dette gjelder også om mannskapene befinner seg i perifert område. Likeens har flere av mannskapene ordinær jobb utafor kommunen og slikt sett er de utilgjengelige for innsats i arbeidstida. Mannskapene har ikke vaktturnus, med unntak for påska (f.o.m.2010). Utdannelse; Følgende utdannelseskrav stilles brannkonstabel. (dim. forskriften). 1. Nettbasert brevkurs i brannvetii. 2. Grunnkurs deltid. 3. Befalskurs i ( gjelder utrykningsledere). 16 av mannskapene har gjennomført brannskolens grunnkurs og de 4 sist ansatte er ferdige med nettbasert brevkurs i brannvern. 3 av 4 utrykningsledere har gjennomført brannskolens befalskurs. De fleste av mannskapet kan ifgl. kjøretøyforskriftene kjøre brannbilene. Brannbil 01 er registrert som motorredskap og krever førerkortkodene 131/140, motorredskap og 160, utrykningsbevis. 5

15 For de yngre (nytilsatte) brannkonstabler, må disse inneha førerkort klasse C (lastebil), samt gjennomføre kurs med både teoretisk og praktisk eksamen for å få utrykningsbevis. Kostnadene med en slik utdannelse vil være ca. 50,000,- pr. stk.. I tillegg kommer krav om tapt arbeidsfortjeneste for ca 3 uker, samt kost og losji for samme periode, som samlet utgjør ca. kr ,- i stk. pris. Vaktordning for sjåfører; For å være sikre på at vi til enhver tid har tilgjengelig sjåfør kan dreiende vakt for sjåfører innføres. Behovet for antall førerkort klasse C for samtlige mannskaper vil da bli betydelig mindre. Videre vil en slik vaktordning sikre at det til enhver tid er erfarne sjåfører tilgjengelig. Med innføring av sjåførvakt, vil ikke behovet for å utdanne nye sjåfører gjøre seg gjeldende før ca. år Vaktordningen kan kombineres med andre beredskapstyper. Den årlige kostnaden med kontinuerlig tilsatt sjåførvakt utgjør ca. kr ,- pluss sos.utgifter.. Oppmøtestatistikk; For perioden desember 07 til april 10 er det registrert 31 hendelser som genererte oppmøte utrykninger for mannskapene. Snitt oppmøtet for 20 mannskaper er 36,6%, som utgjør 7 8 personer i aktuelle aksjoner, noe som i de fleste tilfeler er tilstrekkelig. Imidlertid viser det seg at ferieavvikling i ukene 30 og 31, også utgjør et kritisk tidspunkt mht. forventet oppmøte, med vesentlig svekket beredskap tilfølge. Utstyr; TyBRT er godt utstyrt på de fleste områder. Ny hengerpumpe for å erstatte gammelt materiell, ligger inne på økonomiplanen for Brannbil 2 er 1981 modeli og må skiftes ut. Også kompressoren for fylling av pusteluft er av eldre modell. Alternativer til ny kompressor er under vurdering, men luftflaskene må fylles sentralt i Tydal av bruks- og beredskapshensyn. Det er startet med å skifte ut eldre brarmmannsbekledning. Så langt har 4 av mannskapene fått ny brarmmannsbekledning. Brann og Redningstjenester blir brukt som innsatsgrupper i stadig flere typer hendelser. Fellesnevner for de fleste redningsoppdrag av denne typen, er at de krever bruk av fall/klatre seler og mye tauverk. Utstyr for gjennomføring av slike aksjoner finnes ikke i dag. Brannstasjon; Dagens brannstasjon er fornuftig plassert og i god bygningsteknisk stand. Imidlertid er størrelsen på stasjonen litt liten, - noe beredskapsutstyr må stå plassert i andre lokaler. Kommunen leier kjellerlokaler i Coop-bygget. 7. SLOKKEVANN; Vannforsyning min. 4" (110 mm) forsyningsledning er nødvendig i ledningsnettet for uttak av slokkevann via kum. (10/Stugudal, 37/sentrum, 7/Græsli og 3/Hilmo, Ved uttak av større mengder slokkevann i Hilmp.servekilde, Hynna eiv kobies inn.) Noen lumer er plassert på 2" abonnement ledning, ikke brukes i bygningsbranner da vam a ut til brannpumpa blir altfor liten. Ingen fellesanlegg med brannvannsdimensjon er utbygd imellom Håen og Stugudal sentrum. Tya ved Løvøybrua og Mobrua kan brukes til vannkilde, for vannvogn. Vintervannstanden i Stugusjøen gjør denne ubrukclig som vannkilde i perioder med lav vam-istand. Mht. hyttebebyggelsen kan lokale kilder forefinnes. Det er ikke etablert særskilte slokkevannkilder ved Stor-Erikvollen og Nedalshytta. Dekningskart vannverk er vedlagt vedlegg 7. 6

16 8. FRAMTIDIG BEREDSKAP brannledelsens tilrådning; Tiltak og prioriteringer med utgangspunkt i ROS. Jfr. vedlegg 1 3, og dimensjonerende prioriterende hendelser, Økonomiske konsekvenser for det enkelte forslag er beskrevet i eget avsnitt økonomi. Mannskap. Antall; Med bakgrunn i mannskapenes arbeidssituasjon og oppmøteregularitet må totalstyrken bestå av min. 20 stk, herav 5 utrykningsledere. Utdannelse; 4 mannskaper må gjennomføre grunnkurs. 2 utrykningsledere må gjennomføre befalskurs trinn 1. Begge kursene arrangeres av Norges Brannskole, altemativt arrangeres desentralisert kurs. Nye aspiranter gjennomfører nettbasert brevkurs i løpet av sin 2 første år i tjenesten. Vaktordning; I tillegg til beredskapsvakt for 4 mannskaper i påskeuka, må det etableres vakt i de to mest "populære" sommerferieukene (normalt uke 30 og 31). Det forutsettes at vaktene fordeles mellom alle mannskapene, oppsatt i flerårlige forutsigbare turnuser. Kontinuerlig vaktordning for sjåfør, kan vurderes innført i kombinasjon med annen beredskap. Siokkevann. Hydranter; En hydrant er en frostsikker vannpost som monteres på eksisterende vannverk (min 4"). Denne står opp " i dagen", og gir en meget rask og sikker tilgang til slokkevann / vannvogn. Det er allerede montert en ved Tydal Kirke. Hydrant for montering ved Tydal Alders og Sykehjem er innkjøpt. Foreslår hydrant ved Vektarstua hotell / Stugudal Kapell. I tillegg til disse er det behov for uttak av slukkevann ved Græsli renseanlegg, for fylling av vannvogn(er)/tankbil til bruk i Græsli- og Hilmogrendene. Vannvogn/tankbil; For transport av slokkevann til områder uten min. 4" ledningsnett vannverk med tilstrekkelige trykkforhold, må det etableres vannforsyning med hjelp av vannvogn/tankbil. Vannvogn til slik bruk forefinnes allerede i kommunen. Det må inngås avtale med aktuell maskinentreprenør. (Altemativt kan behovet for eksternt slokkevann dekkes med innkjøp av løs vanntank for krokløft bil, eller innkjøp av egen tankbil.) Vann fra kilder ; Ved Løvøya og evt. Mobrua må det legges til rette for fylling av vannvogn/tankbil fra åpen kilde (T, Ileplass ved Løvøya kan med fordel etablep--- vann-verket til Tydals Fisk som har stoi k og hurtig vannfylling. Beredskapsutstyr; Brannbil 02, erstattes med en bil bygget på konseptet " framskutt enhet". Se vedlegg 3 for beskrivelse av konseptet. Motorsprøyte; 3 gamle motorsprøyter erstattes med en ny. Innlagt i økonomiplan fra før. 7

17 Branmannsbekledning; Fortsette å fornye brannmannsbekledningen. 8 sett i 2011 og 8 sett IR-kamera; For å utøve moderne og meget effektiv slokking av branner er varmesøkende kamera nødvendig. Med et slikt hjelpemiddel kan slokkemiddel påføres der det har størst effekt. Kameraet viser brannmannskapene hvor brannen er, sely om den foregår inne i bygningskonstruksjoner. Også ved søk etter mennesker, ser kameraet alt klart, selv om hele rommet er fylt med røyk. Varmesøkende kamera er en vesentlig del av verktøyet på en fremskutt enhet (se eget vedlegg, vedlegg 3). HMS / fallsikringsutstyr; Anskaffe 2 stk. klatre- / fall-seler med tauverk. Utdanne personellet i bruken av utstyret. Brannstasjon; På sikt bør det jobbes med å samle alt utstyret. Dagens behov tilsier et ekstra garasjeløp, for rasjonell samling av katastrofehenger, motorsprøyter, skogbrannhenger samt annet beredskapsutstyr. De leide lokalitetene er i bra stand, men eie er å foretrekke på lengre sikt. Forebyggende tiltak; Fullsprinkling av institusjoner og kirke (kom.ansvar), og evt. Vektarstua Hotell (privat). ØKONOMI; Når brannordninga er vedtatt, må økning i driftsmidlene gjennomføres fra 2011, mens investeringene bes gjennomført i neste 4-års periode. Driftskostnadene felles ledelse og drift lokalt brannvesen økes årlig med pris-/lønnsøkninga, med fgl. tillegg: Tekst Driftsbudsjett Investeringsbuds'ett Økte lønnskostnader (5. utryknin sleder) 10 ' Vakt-tumus ( 2 uker i sommerferien) 80' Grunnkurs, 4 ersoner 100' Befalskurs 1. (behov 2 stk, 1 r. år) S.åførutdannelse (1 r år.) Kl. C + Utr.sertifikat 75' Leie av vannvo n etter time ris Motors rø te (vedtatt økonomi lan) 250' H drant (vannverk) 50' Brannvannsuttak T dals Fisk 10' Brannbil ' Fulls rinkling T dal Aldersheim Anbud Fulls rinklin Tydal Kirke Anbud Varmesøkende kamera 80' 8 sett brannmannsbeklednin ' 8 sett brannmannsbeklednin Klatre-seler, tauverk, med mer, urban renmilg 25' 9. DIREKTORATETS TILSYN I OKT. 2006: Interkommunalt tilsyn foretatt av DSB i okt. 2006, med fgl. avvik; 1 - rev. brannordninger, 2 utarbeide innsatsplaner, 3 lederøvelser, 4 HMS farlig verktøy 5 kompetanse feier. 8

18 Anmerkningene; 1 komplett HMS og 2 utskiftmgsplan materiell. Status avvikene 2 5 er lukket, avvik 1 gjenstår, anmerkningene er under produksjon. DSB har signalisert revisjon (les skjerping) av dimensjonsforskrifta allerede i BRANNSJEFENS KOMNIENTARER: Det ligger i brannsjefens funksjon å tilrå Kommunestyret å vedta ny brannordning, men det er Kommunestyret som kommunens øverste organ som bestemmer og har ansvaret for at kommunen har ett forsvarlig nivå på både det brannforebyggende arbeidet og beredskapsnivået. Mht. samarbeidsavtalen så er den revidert og i utgangspunktet forlenget til 31, , der vertskommune er organisasjonsformen. Ved neste revisjon av samarbeidsavtalen må selve organisasjonsformen vurderes sammen med den regionale tilknytninga. 10. BRANNSJEFENS INNSTILLING : Felles brannledelse inkl. inspektør og feiervesen organiseres iht. de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i TyBRT. TyBRT skal ha minimum 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Driftsnivå for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010-nivå, med tillegg for ordinær lønn- og prisstigning. Ekstraordinær beredskap innføres permanent for påska og 2 sommeruker f.o.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens kursbudsjett. Innvesteringer i forhold til pkt, 8 innarbeides i økonomiplanen. Røros , A.Engan, brannsjef. Brannordninga oversendes fgl. til orientering: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, den Følgende vedlagt brannordning 2010: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene ROS TyBRT bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg beskrivelse "framskutt enhet". 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse. 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt sp nobjekter. 7. Oversiktskart(er) -mcevann, hydranter, kummer oz tilrettelagte ki.,, 9

19 Risikodiagram (-.om gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsynlighet Konsekvens Farlig Kritisk Svært. kritisk Katastrofalt Svært sannsynlig Meget sannsynlig 3 22 Sannsynlig 5,17,23 6,10,12,13, 14,16,24,26, 8 Mindre sannsynlig 8 9,19,28, 29,30 Lite sannsynlig

20 AVTALE om samarbeid om ledelsesfunksjonene i brannvesenet, brannforebyggende arbeid og feiervesenet mellom kommunene Tydal, Holtålen, Røros og Os. 1. Med ledelsesfunksjoner menes funksjonene som brannsjef, brannsjefens stedfortreder, leder forebyggende avdeling og leder beredskapsavdeling i brannvesenet, jfr. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", spesielt 2-5. Med brannforebyggende arbeid menes samarbeid om branninspektør som skal føre tilsyn med særskilte brannobjekter, jfr. Brann- og eksplosjonslovers 13 og dimensjoneringsforskriftens 3.2. Med feiersamarbeid rnenes brannsjefens funksjon og Rørosfeierens formalkompetanse iht. Brann- og eksplosjonslovens "Forskrift DITIbrannforebyggende tiltak og tilsyn", kap. 7. Feiersamarbeidet forutsettes å fungere fra 2008 og reguleres ved egen avtale. 2. Formålet med samarbeidet er at kommunene erkjenner at man hver for seg vil ha vanskelig for å fylle disse funksjonene rned kvalifisert personell så lenge dette må kombineres med andre funksjoner i kommunen. 3. Røros kommune er vertskommune for samarbeidsordningen og Røros brannstasjon er kontorsted. Røros kommune har personalansvaret for de personer som ornfattes av samarbeidsordningen. 4. Hver kommune har personalansvaret for sine øvrige brannmannskaper (hel eller deltid). Kommunene stiller lokal brannmester (LBM) i minst 20% stilling for ivaretakelse av lokale administrative og materielle forhold. LBM er overordna de øvrige mannskaper og rapporterer til brannsjeffleder beredskap. LBM kan delegere konkrete arbeidsoppgaver til andre etter avtale med nærmeste overordna person. 5. Brannsjefen kan inneha personal- og økonomiansvaret for brann- og feiervesenet i enkeltkommuner i tilfelle rådmannen der finner det nødvendig. Brannsjefen rapporterer ellers til rådmannen eller den han utpeker i saker som vedrører den enkelte kommune. 6. Den felles ledelse har det operative lederansvar for brannvesenene i kommunene. Brannsjefen skal hvert år til fastsatt tid legge fram for hver kommune forslag til budsjett for brannvesenet. For ledelsens gjøremål vises for øvrig til Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 og Forskrift om organisering og dirnensjonering av brannvesen, samt stillingsbeskrivelse for brannsjefileder forebyggende avdeling. 7. Kostnadsfordeling Ved fordeling av netto driftsmg.,_ dnarbeidsordningen skal 40 % deles likt på hver kommune og de resterende bt) fordeles etter kommunenes folketall. I tillegg betaler Holtålen og Tydal hver en sum på kr ,- pr. år som bidrag til overbefalsvaktordningen. (Os har separat avtale med Røros som innbefatter dette.)

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 31.05.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 31.05.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 31.05.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M81 Arkivsaksnr.: 12/4457-4 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN Rådmannens

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Overordnet ROS analyse

Overordnet ROS analyse Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Berlevåg Brann og Redning Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l.

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Vedlegg 4 Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Innledning Brannvesenets beredskap og slagkraft skal vurderes i forhold til risiko og sårbarhet i innsatsområdet og hvilke brannforebyggende

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning 1 SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det å finne de svake punktene

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport.

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport. Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner Arbeidsgruppens rapport. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Innhold: 1.0 Bakgrunn 1.1Dagens brannordning 1.2Politisk behandling 1.3Organisering

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2010/1528-3 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer