Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Det blir oppstartmøte med Agenda Kaupang vedr. OU-prosess ved TKE kl Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste PS 40/11 PS 41/11 PS 42/11 PS 43/11 Innhold REFERATER TYDAL KOMMUNE - NY REVIDERT BRANNORDNING LEDIGHET I STILLING - VURDERING AV BEMANNING NÆRING OG KULTUR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TYDALSFESTIVALEN 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/ / /345 PS 44/11 ÅRSMELDING 2010 FOR TYDAL KOMMUNE 2011/6 PS 45/11 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR TYDAL KOMMUNE 2011/214 PS 46/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE AV SALGSLOKALET TIL STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA 2011/330

3 PS 40/11 Referater RS 41/11 Møteprotokoll formannskapet RS 42/11 Svar på søknad om tilskudd for garasjeleie Svar på søknad om tilskudd for garasjeleie RS 43/11 Invitasjon til informasjonsmøte 25. mai om granbarkbilleproblematikken i Tydal Invitasjon til informasjonsmøte 25. mai om granbarkbilleproblematikken i Tydal RS 44/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

4 TYDAL KOMMUNE Arkiv: M74 Arkivsaksnr: 2010/910-9 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 26/ Formannskapet 41/ Kommunestyret Tydal kommune - ny revidert brannordning Vedlegg: 1. AMT-sak 47/10 2. Tydal kommune Brannordning Brev til høringsorganene av Brev av fra Statens vegvesen 5. Brev av fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksopplysninger Utvalg for areal, miljø og teknikk behandlet i sitt møte den forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune. Forslaget var utarbeidet av interkommunal brann- og redningsledelse for kommune Holtålen-Os-Røros-Tydal. Gjeldende brannordning ble vedtatt av Tydal kommunestyre den , sak 41, og ble godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i brev av Direktoratet har i perioden fram til i dag gjennomført flere tilsyn. Tydal kommune har siden 1998 hatt felles tilsyn av særskilte brannobjekt siden I 2005 ble det inngått avtale om felles ledelse som i 2009 ble utvidet til å omfatte feiing.

5 Felles ledelse har nå utarbeidet forslag til en ny revidert brannordning basert på de endringer som har skjedd og i henhold til en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brann og ulykker og andre hendelser hvor brann- og redningstjenesten kan få oppgaver. Direktoratet har utarbeidet en egen dimensjoneringsforskrift for brann- og redningsvesen. Denne forskriften er lagt til grunn for den reviderte brannordningen. Det er også legt til grunn at kommunen har en samarbeidsavtale mellom de 4 kommunen gjeldende fram til Utvalget for areal, miljø og teknikk vedtok i sak 47/10 å behandle forslaget til ny brannordning for Tydal kommune i medhold av plan- og bygningsloven som en kommunedelplan. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Høringsorganene ble oversendt planforslag til behandling og uttalelse med frist Det innkom ikke innspill til planforslaget i perioden det lå ute til offentlig ettersyn. Fra høringsorganene har det innkommet uttalelse fra fylkesmannen og Statens vegvesen. Ingen merknader fremkom fra de to høringsorganene. Vurdering Tydal brann- og redningsvesen består i dag i tillegg til en felles ledelse av 20 deltidsmannskaper som fordeler seg på 4 utrykningsleder og 16 konstabler. 2 av brannkonstablene er tilknyttet ambulansetjenesten i Tydal og har beredskapsvakt i 2 uker i måneden. I sitt forslag har brannsjefen bedt om at Tydal brann og redningsvesen skal ha 20 mannskaper hvorav 5 er kvalifisert som utrykningsledere. I henhold til dimensjoneringsforskriften er minimum antall mannskaper for en kommune på Tydal sin størrelse og med bakgrunn i den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen 16 stk. Argumentet for at styrken bør dimensjoneres noe opp er, at flere av deltidsmannskapene har sin arbeidsplass utenfor kommunen. I tillegg er de to mannskapene som er tilknyttet ambulansetjenesten ikke disponibel i sine vaktuker. Tydal brann- og redningsvesen har ingen vaktordning, men er basert på at et tilstrekkelig antall av mannskapene møter opp ved en alarm. Det er på budsjettet og økonomiplanen avsatt midler for ekstra vaktberedskap i påskehelga og i fellesferien slik at tilstrekkelig med mannskap kan være tilstede. Det er også pekt på at alle som har stilling som deltidsmannskaper i brann- og redningsvesen skal ha forskriftsmessig utdanning. Det samme gjelder utrykningslederne. Tydal brann- og redningsvesen har i dag meget tilfredsstillende utstyr, men det vil bli nødvendig å foreta utskifting og supplering av noe utstyr i åra framover. Brannsjefen har utarbeidet en egen innstilling som pkt 10 i forslaget til brannordningen og som er følgende: Felles brannledelse inkl. inspektør og feiervesen organiseres iht. de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i Tydal brann- og redningsvesen.

6 Tydal brann- og redningsvesen skal minimum ha 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Driftsnivået for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010.nivå, med tillegg for ordinær lønns- og prisstigning. Ekstraordinær beredskap innføres permanent for påska og 2 sommerferieuker f.o.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens langtidsbudsjett. Investeringer i forhold til pkt. 8 innarbeides i økonomiplanen. Det er knyttet 7 vedlegg til forslaget til brannordning: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene TOS Tydal Brann og Redningsvesen bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg - beskrivelse framskutt enhet. 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse. 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt spesielle brannobjekter. 7. Oversiktskart slukkevann, hydranter, kummer og tilrettelagte kilder ( kartet ligger i mappa, men er ikke utsendt) Rådmannens innstilling 1. Forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune vedtas. 2. Investeringer og nye driftstiltak må innarbeides i økonomiplanen Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune vedtas. 4. Investeringer og nye driftstiltak må innarbeides i økonomiplanen

7 Arkiv: N474 TYDAL KOMVIUNE Arkivsaksnr: 2010/910-2 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 47/ TYDAL KOMMUNE - BRANNORDNING 2010 Vedlegg: Tydal kommune - Brannordning 2010 Saksopplysninger Interkommunal brann- og redningsledelse for kommunene HOLTÅLEN-0S-RØROS-TYDAL har utarbeidet forslag til ny revidert brannordning for Tydal kommune. Gjeldende brannordning ble vedtatt i Tydal kommunestyre den sak 41, og godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i brev Direktoratet har siden godkjenningen gjennomført flere tilsyn. Tydal kommune har siden 1998 hatt felles branntilsyn med kommunene Os, Røros og Holtålen. Det ble i 2005 inngått en avtale om felles ledelse som i 2009 ble utvidet til å omfatte feiing. Felles ledelse v/brannsjefen har nå utarbeidet forslag til ny brannordning basert på de endringer som har skjedd og i henhold til en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brann- og ulykker og andre hendelser hvor brann- og redningstjenesten kan forvente å få oppgaver. Direktoratet har utarbeidet en egen dimensjoneringsforskrift for brann- og redningsvesen. Denne er søkt lagt til grunn for den nye brannordning med noen endringer og tillegg. Det lagt til grunn at kommunen har en samarbeidsavtale mellom de 4 kommune gjeldende fram til

8 Vurdering Tydal brann- og redningsvesen består i dag i tillegg til en felles ledelse av 20 deftidsmannskaper som fordeler seg på 4 utrykningsleder og 16 konstabler. 2 av brannkonstablene er tilknyttet ambulansetjenesten i Tydal og har beredskapsvakt i 2 uker i måneden. 1 sitt forslag har brannsjefen bedt om at Tydal brann og redningsvesen skal ha 20 mannskaper hvorav 5 er kvalifisert som utrykningsledere. I henhold til dimensjoneringsforskriften er minimum antallmannskaper for cil kommune på Tydal sin størrelse og med bakgrunn i den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen 16 stk. Argumentet for at styrken bør dimensjoneres noe opp er at flere av deltidsmannskapene har sin arbeidsplass utenfor kommunen. I tillegg er de to mannskapene som er tilknyttet ambulansetjenesten ikke disponibel i sine vaktuker. Tydal brann- og redningsvesen har ingen vaktordning og er basert på at tilstrekkelig med mannskaper møter når alarmen går. Det er på budsjettet og økonomiplanen avsatt midler for ekstra vaktberedskap i påskehelga og i fellesferien slik at tilstrekkelig med mannskap kan være tilstede. Det er også påpekt at alle mannskapene tilknyttet Tydal brann- og redningsvesen skal ha nødvendig utdanning som deltidsrnarmskaper. Det samme gjelder utrykningslederne. Tydal brann- og redningsvesen har i dag tilfredsstillende utstyr, men det er nødvendig å foreta utskifting og supplering i åra framover. Brannsjefen har utarbeidet en egen innstilling som pkt 10 i forslaget til brannordningen og som er følgende: Felles brannledelse inkl. inspektor og feiervesen organiseres iht, de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i Tydal brann- og redningsvesen. Tydal brann- og redningsvesen skal minimum ha 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Drifisnivået for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010.nivå, med tillegg for ordinær lonns- og prisstigning. Ekstraordincer beredskap innfores permanent for påska og 2 sommerferieuker fo.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens langlidsbudsjett. Investeringer iforhold til pla. 8 innarbeides i okonomiplanen. Det er knyttet 7 vedlegg til forslaget til brannordning: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene TOS Tydal Brann og Redningsvesen bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg - beskrivelse "framskutt enhet". 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse.

9 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt spesielle brannobjekter. 7. Oversiktskart slukkevann, hydranter, kummer og tilrettelagte kilder ( kartet ligger i mappa, men er ikke utsendt) Rådmannens innstilling I. Forslag til ny brannordning for Tydaf kommune behandles som en kommunedelplan medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser. 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og berørte til behandling og uttalelse. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling ensterrimig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Forslag til ny brannordning for Tydal kommune behandles som en kommunedelplan i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser. 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og berørte til behandling og uttalelse.

10 Interkommunal brann- og redningsledelse HOLTÅLEN - OS RØROS TYDAL Saksbehandler: Vår dato/referanse: Deres dato/referanse: Atle Engan, brannsjef Tydal Kommune - Brannordning INNLEDNING Det følger av Brann- og Eksplosjonsvernloven og spesielt 9, at kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Loven angir vklere i 9 at; Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Ledelsen og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig mate. Flere kommuner kan avtale å ha felles ledelse av brannvesenet. Brannlovens forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, beskriver i 1-1, fgl.: "Sitat Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir ufført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som JOreligger - sitat slutt." I samme forskrift 2-4, utdypes dette ytterligere: " Sitat Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrfftens krav til organisering, utrusting og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som skal være koordinert med kommunens analyse på andre områder. Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som,fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak som delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskrfftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tifføres ytterligere ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes direktoratet for sarnfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitat slutt." 2. HVA ER RISIKO? Risiko er i denne san r ng definert som produktet av sannsynlight;[ n uønsket hendelse og konsekvensen av denne hendelsen. Det foreligger en standard akseptert metode for utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i kommunal regi, der grunnlaget er hendelser som kan oppstå, og kommunens akseptkriterier for konsekvens og sannsynlighet, blir sammenfattet og vist i en sammensatt matrise. Konsekvensene kan variere noe kommunene imellom, der særlig materielle verdier økonomiske tap, som følge av en hendelse kan variere. Sannsynlighet for hendelsene er mer felles parametre. Forslag til brannordning Tydal 2010

11 Risiko = sannsynlighet x konsekvens. I grunnleggende ROS for brannordninga, inngår 32 alternative hendelser. Noen av disse hendelsene er tidligere ROS-vurderte i kommunen og nå integrerte i ROS for brannordninga. ROS Trøndelag, fokuserer på større skader på miljø og materielle verdier og opplister fgl. hendelser; svikt i kraftforsyninga, svikt i vann- og avløp, forurensning av vann/mat/miljø, natur- og værhendelser, pandemi, forsyningsmangel og storulykker. 3. TYDAL KOMMUNE Generelt; Tydal har 859 innbyggere pr , med beliggenhet nord-øst i Sør-Tr.lag fylke og 1330 km2 areal. Kommunen grenser i Norge mot Røros, Holtålen, Selbu og Meråker, samt Hårjedal, Berg og Åre i Sverige. Av arealet er ellers 5,5 km2 dyrkamark, 315 km2 produktiv skog, 185 km2 er myrer, elv/vatn 115 km2 og fjellområdene utgjør ca.710 km2. Kommunens hovednæringer er offentlig drift og forvaltning, landbruk, kraftproduksjon og turisme. Spesielt brann/redning; Tydal er en "kraftkommune" med relativt god økonomi, og har "i alle år" brukt betydelig beløp på sitt brann-/redningsvesen. I 2009 brukte kommune ca ,- pr. innb. på dette tjenesteområdet, som utgjør over 2,5 ganger fylkes-/landsgjennomsnittet. Alle kommuner er pålagt å ha en minimums beredskap for å tilfredsstille lovverket. Kostnaden pr. innbygger vil da bli høye i kommuner som har få innbyggere å fordele kostnadene på. Brann- og redningsstyrken har 20 deltidsmannskaper med 4 utrykningsledere i Felles brann- og feierledelse, inspektør og overordna befalsvakt med Røros, Os og Holtålen kommuner, med Røros som vertskommune. I Tydal har feieren 25% stilling. I Tydal er det ca. 350 husstander og ca fritidsbygg. Fylkesveg 705 er gjennomgående i dalføret med ÅDT målt til 1200 på den mest trafikkerte vegstrekningen (sentrum). Sylan-området har et veletablert tursti-nett og de 4 turisthyttene er registrert med ca overnattinger i 2008, periodisert størst belegg i vinterferie/påske og sensommeren. Vektarstua Hotell ved FV.705 på Stugudal, har overnattingsdøgn i 2009, der 35 % av belegget er i juli, august og september. Tydal gjeninnførte beredskapsvakt (4 personer) i palmehelga og i selve påskehøytiden f.o.m. 2010, pga. usikkerhet knyttet til mannskapenes tilgjengelighet i dette tidsrommet. I sommerferien er det tilsvarende stor usikkerhet mht. oppmøte av deltidsmannskapene, særlig gjelder dette erfaringsvis ukene 30 og AKSEPTKRITERIER Følgende akseptkriterier er avtalte for ROS Tydal Brann og redningstjeneste (TyBRT): Kate orier for konsekvens; Betegneke Per,,otwil Farlig Kritisk Svært kritisk Katastrofalt Ubetydelig personskade Mindre personskade Fravær inntil 3 da er Betydelig personskade Fravær inntil 2 uker Alvorlig personskade lan t s kefravær Livsvarig skade, Invaliditet, dødsfall Miljo Ubetydelig Mindre miljøskade restitus'onstid inntil I mnd. Miljøskade restitusjonstid inntil 1 år Alvorlig miljøskade restitus'onstid inntil 10 år Svært afvorlig rniljøskade restitus.onstid inntil 100 år 1laterielle verdier -- nkonotniske tap Ubetydelig materiell skade inntil Mindre materiell skade inntil Betydelig materiell skade inntil Alvorlig materiell skade inntil 3 5 mill. Materiell ødeleggelse over 5 mill.

12 Kategorier for sanns nli het; >zinns) nlighet Lite sanns nli Mindre sannsynli Satms nli Me et sanns nli Svært sanns nli Forklaring S'eldnere enn en an r. 100 år 1 uan r. 100 år eller oftere 1 an r. 10 år eller oftere 1 an r. år eller oftere 10 an er r. år eller oftere Tydal Brann og Redningstjeneste (TyBRT) har vurdert 32 hendelser sorn er aktuelle for innsats, med følgende inndeling: Naturskapte / klimatiske (5), brann (10), farlig gods og forurensning (4), trafikk (5), friluftsliv (3), infrastruktur (3) ulykker (2). I hendelsene er årsak, konsekvenser, konsekvensgrad og sannsynlighetsgrad, samt risikoreduserende tiltak og konsekvensen av de reduserende tiltakene, beskrevet i stikkord. TyBRT's utrykninger de siste 10 åra og kvalifisert vurdering mht. landsstatistikk (2007/08) er lagt tilgrunn for sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe. Matrisen som angir de 32 hendelsene er vedlagt vedlegg 1. Hendelsene plasseres inn i en sammensatt risikomatrise, der rødt nivå angir hendelsene som TyBRT skal dimensjoneres etter, både mht. antall rnannskaper og egnet innsatsrnateriell. Risikomatrisen er vedlagt vedlegg PRIORITERTE HENDELSER Risikomatrisen angir følgende prioriterte hendelser; Vektarstua Hotell - brann Trafikkulykker spesielt, stor ulykke (buss) Drukningsulykker Trafikkulykker generelt, personskader/materielle skader. Kommentarene til hendelsene ROS-analysen vedlagt vedlegg ORGANISERING Rent matematisk skal Tydal Kommune iht. dimensjonsforskriften ha 21,93 % stilling som hhv. brannsjef (4,3%), varabrannsjef (0,43%), leder beredskap (4,3%), leder forebyggende (4,3%) og branninspektør (8,6%) for å dekke kravet for ca. 860 innbyggere. Uavhengig av folketall skal innsatsstyrke ha minst 16 stk innsatsmannskaner lierav minst 4 stk. kvalifiserte Når etablert vaktordning er påkrevet, skal vaktlagets størrelse minimum være 4 mannskaper, 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler/røykdykkere Felles branniedelse; Tydal kommune inngikk f.o.m avtale om felles branntilsyn sammen med Røros, Os og Holtålen kommuner. På grunnlag av dette samarbeidet inngikk kommunene samarbeidsavtale om felles brannledelse f.o.m Jfr. samarbeidsavtalens pkt. 2 av 2005 og 2009; 3

13 "Sitat Formålet med samarbeidsavtalen er at kommunene erkjenner av man hver for seg vil ha vanskelig for i fylle disse funksjonene (les ledelsesfunksjonene) med kvalifisert personell så lenge dette må kombineres med andre funksjoner i kommunen (les små del-stillinger kombinert med andre fagstillinger med formelle kompetansekrav). Samarbeidet er organisert etter vertskommuneprinsippet, der Røros kommune er vertskommune for samarbeidsordninga. Felles brannledelse er ansatt i Røros kommune og tillagt det faglige ansvaret, mens kommunene har personal- og økonomiansvaret for sine brann- og redningstjenester. Fellesledelsen utgjør 2,6 hele stillinger slik fordelt brannsjef 50 %, varabrannsjef 10 %, leder beredskap 50%, leder forebyggende 50% og inspektør 100%. Gjeldende samarbeidsavtale, gjelder i praksis til , er vedlagt vedlegg 4. Via Norges Brannskole har felles brannledelse den formalkompetansen som forskriften krever. Overordna vakt (befalsvakt): Røros tettsted utløser forskriftens krav til dreiende overordna vakt. lfgl. dim.forskrifta kan flere kommuner ha felles overordna vakt, og brannsjefens aksjonsmyndighet er delegert til denne. Delegasjon: Tydal kommune har delegert Brannlovens myndighet etter Kommuneloven til vertskommunen for samarbeidsordninga med felles brannledelse. Røros kommune v/rådmannen har videredelegert lovens myndighet til felles brannsjef den Feiersamarbeid; praksis har samarbeidskommune avtale om feiersamarbeid f.o.m Avtalen omhandler samarbeid med gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Røros kommune er vertskommune og Brannsjefens overordna funksjonsansvar, samt Rørosfeiernes formalkompetanse inngår i avtalen. Gjeldende feiersamarbeidsavtale, gjelder i praksis til , er vedlagt vedlegg 5. Forebyggende: Ei arbeidsgruppe nedsatt av daværende regionråd leverte rapport i nov. 96, med tilrådning om brannforebyggende samarbeid mellom Røros, Tydal, Os og Holtålen kommuner. Avtalen utformet i mai 1997, og kommunestyrene godkjente avtalen utover høsten 1997, operativ fra Røros kommune med arbeidsgiveransvar og kontorsted for branninspektøren, samarbeidskommunene fordelte utgiftene prosentvis iht. sine respektive folketall. Utgangspunktet for samarbeidet var revisjon av dimensjonsforskriften fra , med styrking av den forebyggende delen og fastsetting av stillingsressurser til brannledelse og tilsynspersonale i de spesielle brannobjektene (BL 13). I Tydal er det re istrert 28 tils nsob'ekter, som ut *ør ca. 21 % av felles ob'ekt orteføl;e. Oversikt over tilsynsobjektene i Tydal kommune, vedlegg 6. Det er igangsatt evaluerirw av porteføljen for tilsynsobjektene i alle kommunene. 4

14 Beredskap nåsituasjonen; Dagens brannordning; I gjeldende brannordning (B0) fastsatt av kommunestyret i sak 41/98, inngår 20 personer i deltidsstyrken + 9 stk. mannskaper som etablert reservestyrke, inkl. 6 stk. som utrykningsledere (omfatter også brannsjef med stedfortreder). Som dimensjonerende objekt inngår Tydal Alders og Sykehjem, Vekarstua Hotell og Nedalshytta. Innsatstida til bla. sykehjemmet skal iht. BO og dim. forskrift ikke overstige 10 minutter. TyBRT har bistandsavtale med Røros og Selbu kommuner, samt Statkraft via videreføring av industrivemavtalen med TEV. Tydal er tilknytta 110-alarmsentral i Trondheim. Ås brannstasjon i sentrum rommer utrykningsstyrken i TyBRT, og inneholder garasjer for begge bilene, garderobe for 20 mannskaper (21 i 09) og kontor. Ambulansen er samlokalisert i stasjonen. Depotene Græsli og Stugudal ble nedlagt i TyBRT - antall øvelser/utrykninger i siste 5-årsperiode; /4, /5, /6, /8 8z /10. Tendensen er økende antall trafikkulykker og flere lagøvelser gjermomføres for å øke effektiviteten i selve øvelsene. Beredska utr knin er *Lag- og individuelle øveiser teller med, **Container og div. branntilløp, *** inkl. 4 ambulanseoppdrag. Mannskapene; Antall; TyBRT har i 2010, 20 deltidsmannskaper inkl. 4 utrykningsledere. 4 mannskaper ansatt i av mannskapene er ansatt i kommunens ambulansetjeneste, med turnustj eneste, som medfører at de ikke er ordinært tilgjengelige som brannmannskaper i turnusperioder med ambulansetjeneste. Andre mannskaper har også turnusvakt hos hovedarbeidsgiver. Mannskapene er tilkallingsstyrker og bærer personsøker når de oppholder seg innen kommunens grenser eller søkerens dekningsområde. Personsøkeren har begrensa rekkevidde, som medfører at mannskap ansatt i kraftforsyninga ikke kan påregne å få varsel når de befinner seg i tuneller / kraftstasjoner. Dette gjelder også om mannskapene befinner seg i perifert område. Likeens har flere av mannskapene ordinær jobb utafor kommunen og slikt sett er de utilgjengelige for innsats i arbeidstida. Mannskapene har ikke vaktturnus, med unntak for påska (f.o.m.2010). Utdannelse; Følgende utdannelseskrav stilles brannkonstabel. (dim. forskriften). 1. Nettbasert brevkurs i brannvetii. 2. Grunnkurs deltid. 3. Befalskurs i ( gjelder utrykningsledere). 16 av mannskapene har gjennomført brannskolens grunnkurs og de 4 sist ansatte er ferdige med nettbasert brevkurs i brannvern. 3 av 4 utrykningsledere har gjennomført brannskolens befalskurs. De fleste av mannskapet kan ifgl. kjøretøyforskriftene kjøre brannbilene. Brannbil 01 er registrert som motorredskap og krever førerkortkodene 131/140, motorredskap og 160, utrykningsbevis. 5

15 For de yngre (nytilsatte) brannkonstabler, må disse inneha førerkort klasse C (lastebil), samt gjennomføre kurs med både teoretisk og praktisk eksamen for å få utrykningsbevis. Kostnadene med en slik utdannelse vil være ca. 50,000,- pr. stk.. I tillegg kommer krav om tapt arbeidsfortjeneste for ca 3 uker, samt kost og losji for samme periode, som samlet utgjør ca. kr ,- i stk. pris. Vaktordning for sjåfører; For å være sikre på at vi til enhver tid har tilgjengelig sjåfør kan dreiende vakt for sjåfører innføres. Behovet for antall førerkort klasse C for samtlige mannskaper vil da bli betydelig mindre. Videre vil en slik vaktordning sikre at det til enhver tid er erfarne sjåfører tilgjengelig. Med innføring av sjåførvakt, vil ikke behovet for å utdanne nye sjåfører gjøre seg gjeldende før ca. år Vaktordningen kan kombineres med andre beredskapstyper. Den årlige kostnaden med kontinuerlig tilsatt sjåførvakt utgjør ca. kr ,- pluss sos.utgifter.. Oppmøtestatistikk; For perioden desember 07 til april 10 er det registrert 31 hendelser som genererte oppmøte utrykninger for mannskapene. Snitt oppmøtet for 20 mannskaper er 36,6%, som utgjør 7 8 personer i aktuelle aksjoner, noe som i de fleste tilfeler er tilstrekkelig. Imidlertid viser det seg at ferieavvikling i ukene 30 og 31, også utgjør et kritisk tidspunkt mht. forventet oppmøte, med vesentlig svekket beredskap tilfølge. Utstyr; TyBRT er godt utstyrt på de fleste områder. Ny hengerpumpe for å erstatte gammelt materiell, ligger inne på økonomiplanen for Brannbil 2 er 1981 modeli og må skiftes ut. Også kompressoren for fylling av pusteluft er av eldre modell. Alternativer til ny kompressor er under vurdering, men luftflaskene må fylles sentralt i Tydal av bruks- og beredskapshensyn. Det er startet med å skifte ut eldre brarmmannsbekledning. Så langt har 4 av mannskapene fått ny brarmmannsbekledning. Brann og Redningstjenester blir brukt som innsatsgrupper i stadig flere typer hendelser. Fellesnevner for de fleste redningsoppdrag av denne typen, er at de krever bruk av fall/klatre seler og mye tauverk. Utstyr for gjennomføring av slike aksjoner finnes ikke i dag. Brannstasjon; Dagens brannstasjon er fornuftig plassert og i god bygningsteknisk stand. Imidlertid er størrelsen på stasjonen litt liten, - noe beredskapsutstyr må stå plassert i andre lokaler. Kommunen leier kjellerlokaler i Coop-bygget. 7. SLOKKEVANN; Vannforsyning min. 4" (110 mm) forsyningsledning er nødvendig i ledningsnettet for uttak av slokkevann via kum. (10/Stugudal, 37/sentrum, 7/Græsli og 3/Hilmo, Ved uttak av større mengder slokkevann i Hilmp.servekilde, Hynna eiv kobies inn.) Noen lumer er plassert på 2" abonnement ledning, ikke brukes i bygningsbranner da vam a ut til brannpumpa blir altfor liten. Ingen fellesanlegg med brannvannsdimensjon er utbygd imellom Håen og Stugudal sentrum. Tya ved Løvøybrua og Mobrua kan brukes til vannkilde, for vannvogn. Vintervannstanden i Stugusjøen gjør denne ubrukclig som vannkilde i perioder med lav vam-istand. Mht. hyttebebyggelsen kan lokale kilder forefinnes. Det er ikke etablert særskilte slokkevannkilder ved Stor-Erikvollen og Nedalshytta. Dekningskart vannverk er vedlagt vedlegg 7. 6

16 8. FRAMTIDIG BEREDSKAP brannledelsens tilrådning; Tiltak og prioriteringer med utgangspunkt i ROS. Jfr. vedlegg 1 3, og dimensjonerende prioriterende hendelser, Økonomiske konsekvenser for det enkelte forslag er beskrevet i eget avsnitt økonomi. Mannskap. Antall; Med bakgrunn i mannskapenes arbeidssituasjon og oppmøteregularitet må totalstyrken bestå av min. 20 stk, herav 5 utrykningsledere. Utdannelse; 4 mannskaper må gjennomføre grunnkurs. 2 utrykningsledere må gjennomføre befalskurs trinn 1. Begge kursene arrangeres av Norges Brannskole, altemativt arrangeres desentralisert kurs. Nye aspiranter gjennomfører nettbasert brevkurs i løpet av sin 2 første år i tjenesten. Vaktordning; I tillegg til beredskapsvakt for 4 mannskaper i påskeuka, må det etableres vakt i de to mest "populære" sommerferieukene (normalt uke 30 og 31). Det forutsettes at vaktene fordeles mellom alle mannskapene, oppsatt i flerårlige forutsigbare turnuser. Kontinuerlig vaktordning for sjåfør, kan vurderes innført i kombinasjon med annen beredskap. Siokkevann. Hydranter; En hydrant er en frostsikker vannpost som monteres på eksisterende vannverk (min 4"). Denne står opp " i dagen", og gir en meget rask og sikker tilgang til slokkevann / vannvogn. Det er allerede montert en ved Tydal Kirke. Hydrant for montering ved Tydal Alders og Sykehjem er innkjøpt. Foreslår hydrant ved Vektarstua hotell / Stugudal Kapell. I tillegg til disse er det behov for uttak av slukkevann ved Græsli renseanlegg, for fylling av vannvogn(er)/tankbil til bruk i Græsli- og Hilmogrendene. Vannvogn/tankbil; For transport av slokkevann til områder uten min. 4" ledningsnett vannverk med tilstrekkelige trykkforhold, må det etableres vannforsyning med hjelp av vannvogn/tankbil. Vannvogn til slik bruk forefinnes allerede i kommunen. Det må inngås avtale med aktuell maskinentreprenør. (Altemativt kan behovet for eksternt slokkevann dekkes med innkjøp av løs vanntank for krokløft bil, eller innkjøp av egen tankbil.) Vann fra kilder ; Ved Løvøya og evt. Mobrua må det legges til rette for fylling av vannvogn/tankbil fra åpen kilde (T, Ileplass ved Løvøya kan med fordel etablep--- vann-verket til Tydals Fisk som har stoi k og hurtig vannfylling. Beredskapsutstyr; Brannbil 02, erstattes med en bil bygget på konseptet " framskutt enhet". Se vedlegg 3 for beskrivelse av konseptet. Motorsprøyte; 3 gamle motorsprøyter erstattes med en ny. Innlagt i økonomiplan fra før. 7

17 Branmannsbekledning; Fortsette å fornye brannmannsbekledningen. 8 sett i 2011 og 8 sett IR-kamera; For å utøve moderne og meget effektiv slokking av branner er varmesøkende kamera nødvendig. Med et slikt hjelpemiddel kan slokkemiddel påføres der det har størst effekt. Kameraet viser brannmannskapene hvor brannen er, sely om den foregår inne i bygningskonstruksjoner. Også ved søk etter mennesker, ser kameraet alt klart, selv om hele rommet er fylt med røyk. Varmesøkende kamera er en vesentlig del av verktøyet på en fremskutt enhet (se eget vedlegg, vedlegg 3). HMS / fallsikringsutstyr; Anskaffe 2 stk. klatre- / fall-seler med tauverk. Utdanne personellet i bruken av utstyret. Brannstasjon; På sikt bør det jobbes med å samle alt utstyret. Dagens behov tilsier et ekstra garasjeløp, for rasjonell samling av katastrofehenger, motorsprøyter, skogbrannhenger samt annet beredskapsutstyr. De leide lokalitetene er i bra stand, men eie er å foretrekke på lengre sikt. Forebyggende tiltak; Fullsprinkling av institusjoner og kirke (kom.ansvar), og evt. Vektarstua Hotell (privat). ØKONOMI; Når brannordninga er vedtatt, må økning i driftsmidlene gjennomføres fra 2011, mens investeringene bes gjennomført i neste 4-års periode. Driftskostnadene felles ledelse og drift lokalt brannvesen økes årlig med pris-/lønnsøkninga, med fgl. tillegg: Tekst Driftsbudsjett Investeringsbuds'ett Økte lønnskostnader (5. utryknin sleder) 10 ' Vakt-tumus ( 2 uker i sommerferien) 80' Grunnkurs, 4 ersoner 100' Befalskurs 1. (behov 2 stk, 1 r. år) S.åførutdannelse (1 r år.) Kl. C + Utr.sertifikat 75' Leie av vannvo n etter time ris Motors rø te (vedtatt økonomi lan) 250' H drant (vannverk) 50' Brannvannsuttak T dals Fisk 10' Brannbil ' Fulls rinkling T dal Aldersheim Anbud Fulls rinklin Tydal Kirke Anbud Varmesøkende kamera 80' 8 sett brannmannsbeklednin ' 8 sett brannmannsbeklednin Klatre-seler, tauverk, med mer, urban renmilg 25' 9. DIREKTORATETS TILSYN I OKT. 2006: Interkommunalt tilsyn foretatt av DSB i okt. 2006, med fgl. avvik; 1 - rev. brannordninger, 2 utarbeide innsatsplaner, 3 lederøvelser, 4 HMS farlig verktøy 5 kompetanse feier. 8

18 Anmerkningene; 1 komplett HMS og 2 utskiftmgsplan materiell. Status avvikene 2 5 er lukket, avvik 1 gjenstår, anmerkningene er under produksjon. DSB har signalisert revisjon (les skjerping) av dimensjonsforskrifta allerede i BRANNSJEFENS KOMNIENTARER: Det ligger i brannsjefens funksjon å tilrå Kommunestyret å vedta ny brannordning, men det er Kommunestyret som kommunens øverste organ som bestemmer og har ansvaret for at kommunen har ett forsvarlig nivå på både det brannforebyggende arbeidet og beredskapsnivået. Mht. samarbeidsavtalen så er den revidert og i utgangspunktet forlenget til 31, , der vertskommune er organisasjonsformen. Ved neste revisjon av samarbeidsavtalen må selve organisasjonsformen vurderes sammen med den regionale tilknytninga. 10. BRANNSJEFENS INNSTILLING : Felles brannledelse inkl. inspektør og feiervesen organiseres iht. de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Kommunestyret godkjenner risikomatrisen iht. vedlegg 2 og aksepterer prioriteringene for dimensjonering av beredskapen i TyBRT. TyBRT skal ha minimum 20 mannskaper, inkl. 5 utrykningsledere. Driftsnivå for felles ledelse og lokal beredskapsstyrke legges på 2010-nivå, med tillegg for ordinær lønn- og prisstigning. Ekstraordinær beredskap innføres permanent for påska og 2 sommeruker f.o.m Påkrevd utdanning for deltidsmannskapene innarbeides i kommunens kursbudsjett. Innvesteringer i forhold til pkt, 8 innarbeides i økonomiplanen. Røros , A.Engan, brannsjef. Brannordninga oversendes fgl. til orientering: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, den Følgende vedlagt brannordning 2010: 1. Matrise som angir de 32 hendelsene ROS TyBRT bygger på. 2. Risikomatrisen, der rødt grunnlag angir de dimensjonerende hendelsene. 3. Kommentarer vedr. dimensjonerende hendelser, med vedlegg beskrivelse "framskutt enhet". 4. Gjeldende samarbeidsavtale felles brann-/redningsledelse. 5. Gjeldende feiersamarbeidsavtale. 6. Oversikt sp nobjekter. 7. Oversiktskart(er) -mcevann, hydranter, kummer oz tilrettelagte ki.,, 9

19 Risikodiagram (-.om gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsynlighet Konsekvens Farlig Kritisk Svært. kritisk Katastrofalt Svært sannsynlig Meget sannsynlig 3 22 Sannsynlig 5,17,23 6,10,12,13, 14,16,24,26, 8 Mindre sannsynlig 8 9,19,28, 29,30 Lite sannsynlig

20 AVTALE om samarbeid om ledelsesfunksjonene i brannvesenet, brannforebyggende arbeid og feiervesenet mellom kommunene Tydal, Holtålen, Røros og Os. 1. Med ledelsesfunksjoner menes funksjonene som brannsjef, brannsjefens stedfortreder, leder forebyggende avdeling og leder beredskapsavdeling i brannvesenet, jfr. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", spesielt 2-5. Med brannforebyggende arbeid menes samarbeid om branninspektør som skal føre tilsyn med særskilte brannobjekter, jfr. Brann- og eksplosjonslovers 13 og dimensjoneringsforskriftens 3.2. Med feiersamarbeid rnenes brannsjefens funksjon og Rørosfeierens formalkompetanse iht. Brann- og eksplosjonslovens "Forskrift DITIbrannforebyggende tiltak og tilsyn", kap. 7. Feiersamarbeidet forutsettes å fungere fra 2008 og reguleres ved egen avtale. 2. Formålet med samarbeidet er at kommunene erkjenner at man hver for seg vil ha vanskelig for å fylle disse funksjonene rned kvalifisert personell så lenge dette må kombineres med andre funksjoner i kommunen. 3. Røros kommune er vertskommune for samarbeidsordningen og Røros brannstasjon er kontorsted. Røros kommune har personalansvaret for de personer som ornfattes av samarbeidsordningen. 4. Hver kommune har personalansvaret for sine øvrige brannmannskaper (hel eller deltid). Kommunene stiller lokal brannmester (LBM) i minst 20% stilling for ivaretakelse av lokale administrative og materielle forhold. LBM er overordna de øvrige mannskaper og rapporterer til brannsjeffleder beredskap. LBM kan delegere konkrete arbeidsoppgaver til andre etter avtale med nærmeste overordna person. 5. Brannsjefen kan inneha personal- og økonomiansvaret for brann- og feiervesenet i enkeltkommuner i tilfelle rådmannen der finner det nødvendig. Brannsjefen rapporterer ellers til rådmannen eller den han utpeker i saker som vedrører den enkelte kommune. 6. Den felles ledelse har det operative lederansvar for brannvesenene i kommunene. Brannsjefen skal hvert år til fastsatt tid legge fram for hver kommune forslag til budsjett for brannvesenet. For ledelsens gjøremål vises for øvrig til Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 og Forskrift om organisering og dirnensjonering av brannvesen, samt stillingsbeskrivelse for brannsjefileder forebyggende avdeling. 7. Kostnadsfordeling Ved fordeling av netto driftsmg.,_ dnarbeidsordningen skal 40 % deles likt på hver kommune og de resterende bt) fordeles etter kommunenes folketall. I tillegg betaler Holtålen og Tydal hver en sum på kr ,- pr. år som bidrag til overbefalsvaktordningen. (Os har separat avtale med Røros som innbefatter dette.)

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 31.05.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 31.05.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 31.05.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.11.2007 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Overordnet ROS analyse

Overordnet ROS analyse Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Berlevåg Brann og Redning Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Karlsøy Brann og redning 1 SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det å finne de svake punktene

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport.

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport. Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner Arbeidsgruppens rapport. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Innhold: 1.0 Bakgrunn 1.1Dagens brannordning 1.2Politisk behandling 1.3Organisering

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/623-1 Arkiv: 400 SAKSFRAMLEGG Dato: 16.09.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l.

Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Vedlegg 4 Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l. Innledning Brannvesenets beredskap og slagkraft skal vurderes i forhold til risiko og sårbarhet i innsatsområdet og hvilke brannforebyggende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for teknikk og miljø Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.09.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M82 Arkivsaksnr.: 14/3901-2 DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyse Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap Nina Moen Olsen, HMS - Koordinator kommune Dato: 19.september 2014 Analyseområde: kommune Hovedsystem: Akkarfjord på Sørøya Delsystem:

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen.

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Ferdigstilt fra arbeidsgruppa 4. mai 2011. Oppdatert 11. august 2011. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNET 2010

PLAN FOR BRANNVERNET 2010 Vestnes Brannvesen PLAN FOR BRANNVERNET 2010 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK I VESTNES KOMMUNE 2010 I flg. forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn 5-2, skal brannsjefen kvart år utarbeide plan over aktuelle

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer