Fartøyvika, Måsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fartøyvika, Måsøy kommune"

Transkript

1 -EF}FLNtrlHFUE NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Fartøyvika, Måsøy kommune

2 STRøMRAPPoRT MAsøY KoMMUNE Oppdragsgiver F rma: NRS Finnmark AS KontaktÞerson: Per Maqne Bølqen Dokument type Tittel Prosjektnr Filpìassering Strømrapport Strømrapport, Fartøyvika, Måsøy, E:\ ALLA\DokumenteALokalitetsundersøkelse\M ljøundersøkelser \Strømmålinger \Fartøyv ka aug \Analyse\Strømrapport_Fartøyvika_Bunn.doc Sammendrag Det er utført strømmåling av bunnstrøm på lokalitet Fartøyvika, Måsøy, i perioden som grunnlag for lokalitetsundersøkelse i henhold til krav i veileder for søknad om lokalitet. Målingen erstatter Þunnmålingen som ble foretatt.. -. med propellmåler. Propellmåleren hâr en startfriksjon pà. cm/s og er dermed ikke egnet til à bestemme andel nullmålinger. Dênne málingen ble utført med en dopplermåler som kan måle hast gheter ned til cm/s. Dybde [m] mâks malstrøm andel er som GjÊnnomsnitlstrøm lvlaksimalstrøm Retning av lcm/sì [cm/sl maksimâlstrøm f'l 3 Målinger <=cm/s %l Bunnmållngan viser gode resultater med få nullmålinger. Hovedstrømsretningene er Nordøst og Sør, noe som sammen gir en vannutskiflning mot østsørøst. T devann og v nd; Det v sês at t devannet spiller en betydel g rolle i å styre bunnsüømmen på lokaliteten. Sbømmen oscillerer mellom nordøstlìg og sørlig retn ng i tidevannssyklussen Mul ge andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et støre omradê (f.eks. trykk, temperattrr, vind), variasloner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som þ drar til lagdeling i sommerhalvåret. Ooodraosansvarllo Yngve Paulsen Saksbehendler Juliane Borge REVSJONSSTATUS Rev Dato 8. Beskrivelse Strømraoærl Målins utf urf JB Kntr KAa Godk erit KAa BARLNDHAUG CONSULT AS revo

3 STTMR PPoRf MASøY KoMMUNE 3 L, J lnnhold lnnhold Strømmåling oversikt... Strømhastighet stat st sk analyse 3. Horisontalstrøm,.... Vannutskiftning og nullmålinger... Tidevann 3. To dagers periode.... Miljøparametre Sammendrag Referanser..., Appendiks A" Append ks B. Appendiks C. Appendiks D. Appendiks E. Appendiks F. Máling og kval tetssikring P nne- og rosediagram... Tidsserier Fjernet data... nstrumentspesifikasjoner.. Kalibrering Seaguard RCM 3..., '...'.."9 BARLNDHAUG CONSULT AS revo

4 STRøMmPPORT FARTøWm, MÀSøY KoMMUNE. Strømmåling oversikt Strømmålinger ble for tatt ved lokalitet FartøWike i perioden Tabell sammenfatter de viktigste bakgrunnsinformasjonene for målingen:. Plasserlng av måler: Figur og Figur viser hvor måleriggen ble satt ut. Det er nstallert et oppdrettsanlegg på lokaliteten og plasseringen av strømmáleren ble valgt fordi det er ansett som representativ for anlegget.. Målings<lybder: Det ble satt ut en doppler punkmåler pàm dybde. Málet er á kartlegge bunnstøm.. Målingsutstyr: Måleren ble forankret fra bunn og opp. Nærmere beskrivelse av riggen og instrumentet iappendiks A.. Knalitetsvurderlng av målte datâ: Dataene ble sjekket i henhold til anbefalingene fra instrumentenes produsent. En nærmere beskrivelse av denne prosessen fìnnes i Appendiks A.. Målingens var ghet: Det ble målt i mer enn 3 dager, noe som er i henhold til kravene. NS 9 krever beskr velse av strømmen i anlegget ( m og m) (NS 9., 9). Fiskeridirektoratets veileder krever beskrivelsen av vannutskiftningsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm (Fiskeridirektoratet, 8). Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av nullmålinger og vannutskiftning (Mattilsynet, ). Måleoeriode Variohet Antall mål naer Koord neter Ca. dybde på målestedet Målertype - m dybdê Type mål ng - m dvbde Frekvens Tabell : Generell infomasjon om strømmål ngen utført på lokalitet Fartøyvika &Jul- 8:9:9 - lgauo- :: 3 daqer, 3 timer, minutter 9r '9.8 N ".A ø m Doppler punktmåler (AAD RCM, Ser enummer 3), Måling av horisontal svøm på instrumentdybde Burst (mål ng i m nutt), ping minutter BARLNDHAUG CONSULT AS revo

5 STMMWPoRT FARføYVm, MÀsøY xommune _;ä;;- -Â Figur : Lokalitet Fartøyvika med målepunktet merket Dybdekoter er på meter ; ti - * i.+ë.ëi:.: Figur : 3D modell av lokalitet Fartøyvika, farget omràde med m (rød) - 9 m (fiolett) dybd. Symbolet viser målepunktet BARLNDHAUG CONSULT AS revo

6 SRøMRÀPPoRT MASøY KoMMUNE 3. Strømhastlghet statistisk analyse Et vikig formål med strømmålingen er å studere strømhastlghet fra forskjelllg retning. Dette kapittelet er en oppsummering av de vikigste stat stiske egenskapene for bunnstrøm. For flere detaljer henvises det til:. Kapittel 8: Statistikktabell. Appendiks B: Rose- og pinned agram 3. Horisontal strøm Tabell viser maks malstrøm i retn ngssektorer. Retningssektorene er sentrert rundt ', ", 9' osv. Figur 3 viser maksimal- oi gjennomsnittsstrøm i l graders sekorer. Maksimalstrømmen for denne lokaliteten var 3 cm/s retning ". Figurene illustrerer at hovedstrømsretningene er Nordøst og Sør, som sammen gir en vannutskiftning rettet mot østsørøst. Tabell : Maks mal horisontal strøm [cm/s] og tilsvarende r bling i sektorer Dybde m ' ' 3 9' 3" Retninq (mot) 8"?" ' 3 ' Maksimal hor sontal strøm [cm/sl Alle retninqer 3 (s') Gjennomsnittsstrøm N Maksimalstrøm N Nø NV Nø o,cdús tr/s Scm/s øv æçrr/s ø SV sø SV sø s s - m dybde Figur 3: G ennomsnìtts- og maks malsbøm for forskjellige retn nger ( graders sektorer) og dybder Figur er et progressiv-vektor-diagram som viser hvordan en lenld vannpart kkel på en gin dybde ville forflytte seg i måleperioden. Startpunktet er i midten av diagrammet. Dette er kun en visualisering. virkellgheten forlater vannpartikkelen målestedet og nstrumentet måler forskjellige vannpart kler over hele perioden. Diagrammet gir imidlert d et inntrykk av hvor effekiv vannutskiftningen er. Dersom vannet hele tiden føres bort fra startstedet, er vannutskiftningen bra. Dersom vannmassene driver fram og tilbake, kan utskiftningen være redusert. BARLNDHAUG CONSULT AS revo

7 SrRøMilPPoRT FffiTøwrKÂ, MÄsøY KoMMUNE N Nø 8km km U - mdybde SV Sø S Figur : Progressiv-vektor-diagram, måleperioden viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel løpet av BARLNDHAUG CONSULT AS ' revo

8 STRøMæPoRT FffiTøwKA, MAsøY KoMMUNÊ. Vannutskiftning og nullmålinger Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av nullmålingene og vannutskiftnlng. Vennutsk ftn ngen er def nert som vannfluksen, altså mengden av vann som transporteres qjennom en kvadratmejers flate. Dette beregnes som strømhast gheten ganger tiden den var r og oppgis i m'/m'. Vannutskiftn ngen kan oppgis per sektor, dvs per retningsinlervall. Vannutskiftningen i en sektor er den delen av vannfluksen hvor strømretningen er i et visst retn ngsintervall. Vannutsk ftn ngen i sektorer eí inkludert itabell 3, mens nullmålingene er listet i Tabell i kapittel 9. Retningssektorene er sentrert rundt,, 9' osv. Figur viser relat v vannutskiftning og antall målinger i l graders sektorer. Tabell 3: Vannutskiftning [m3/ml i sekorer, den største vannutskiftningen er uthevet Dvbde ' m ' ' l 9' 3' Retn no (mot) 8' ' 3 a ' 3 3'' Alle r tn no r 38 Relaliv vannutskifhing P/ N Antall mål nger per seklor N NV Nø NV Nø úr 9 øv ø SV sø SV sø S - m dybde Figur : Relativ vannutskiftì ng og entall målinger per graders sektor BARLNDHAUG CONSULT AS revo

9 SRøMuPrcRT FÆwn, MASøY KoMMUNE.Tidevann. Tidevannsanalyse Det ble også foretatt en tidevannsanalyse av bunnstrømmen. Resultatene vises i Figur og Figur. Figur viser tidsserien av bunnstrømmen (lavpassfiltrert) med tidevannsanalyse og lineær trend så vel som tidsserien av reststrømmen (som er differansen mellom den faktiske lavpassfìltrerte strømmen og en modell bestående av tidevannsanalysen og middelverdien). Reststrømmen er stort sett under cm/s (signifikant maksimum), men har en maksimalverdi på 3 cm/s. T devannsanalysen forklarer % av variansen. Figur viser tidevannsellipsene og middelstrømmen. Hovedperiodene til tidevannssignalet i strømhastigheten et. timer,.9 timer og. timer. Det vil s at det "vanl ge" tidevannet fra månen (to perioder om dagen) er mest framtredende. Tidevannsellipsene beskriver hvordan tidevannsstrømmen varierer løpet av den tllsvarende perioden. Tidevennsstrømmen oscillerer mellom Nordøst og Sørvest. Generelt kan det s es at t devannsstrømmer splller en betydelig rolle pà lokal teten Fartøyv ka. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vínd), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling isommerhalvåret. BARLNDHAUG CONSULT AS ' revo

10 STMMMPPoRT MAsøY KoMMUNE m dybde, strømhaslilhet østover o É l - t t 3 m dyme, strømhaslþhet nordover /8 È o - - Mållng ldevannsanalyse Lin ær trend - 3/ - m dybde, reststrømhaslighet /8 d È l / to t 3n F gur : Horisontal strømhastighet ved bunnen, lavpassiltrert, med tidevannsanalyse SV N mdybdê s gcmls NØ sø ø ì/íddêlsù'øm -_,-_ t _ 9h - ETAz-. h Flgur : Tidevannsellipsene av bunnstrømmen. Nawìene M, L og ETAz refererer til tidevannskonstituentene EARLNDHAUG CONSULT AS v

11 E o STømÞoRT FARTøwln, MÄsøY KOltrUNE l. To dagers periode Figur 8 viser strøm i todagersp r oden rundt maksimalsfømmen ved 'l m dyp,.. - 8,.. Strømhestþhet ' m dybde - Måling : l$ 8: : : E: : Flgur 8: Strøm i todagersperioden..o-a-o. BARLNDHAUG CONSULT AS revo

12 STRøMRÄPPoR MASøY KoMMUNE. Miljøparametre Figur viser resultatene ev salinitets-, temperatur- og oksygenmålingen. Oksygenmetn ngen ligger pà 9 % ved m dyp som viser gode forhold for oppdrett av laksefisk. 9 9t Temperatur Oksygenmetn ng 8gs 9 8 'lto t 3O /E /8 Flgur 9: Miljøparameter Seaguard, m BARLNOHAUG CONSUL AS ' revo

13 STRøMMPPoRT FARføwg, MÄsøY KOMMUNE 3 8. Sammendrag Det er foretatt strømmålinger ved lokalitet Fartøyvika, Måsøy kommune i perioden 8..' til.8.. Tabell gir en oversikt over resultatene. Tabellen inkluderer bàde middelverdien og median. Middelverdien er summen av elle målte hastigheter delt på antall màlinger, mens median er den midterste målingen. Median er mindre pávirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maks mal strøm er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle málte hast gheter i perioden. For nøyaktigheten av målingene se Tabell. Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes utifra F gur og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og sluttpunkt og lengden av den totale banen. Jo lavere Neumannparameter desto mlndre rett har den ienkte vannpartikkelen beveget seg Lav Neumannparameter kan tyde på därlig vannutskiftning. A bruke kun Neumannparameteren til å beskrive vannutskiftningen, blir derimot ut lstrekkelig; for eksempel i situasjoner hvor strømretningen snur 8' midt i måleperioden. Det vises at tidevannet spiller en betydelig rolle á styre bunnstrømmen ved FartøW ka. Den forklarer o av variansen. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner kyststrømmen og ferskvânnsevrenning som bidr r til lagdeling i sommerhalvåret. Tabell : Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt, 3 ' osv. Dvbde Hor sontal strøm Giennomsnittsstrøm (Median) Standardavvik S qnif kant maksimumstrøm Maksimumstrøm Retnìnq maksimumstrøm Siqnifìkant min mumstrøm M n mumstrøm Neumanns pafameter Fire hyppigst forekommende strømretningene (synkende rekkefølge, graders sekfor) Fire hyppigst forekommende strømhastighetene (synkende rekkefølge, qraders sektor) m () cm/s cmis 9 cm/s 3 cm/s ". cm/s. cm/s. ',',8" " -3, 3,-,-8 Mast pr. 3 8 ved " M nst vannutsk ftrì ng pr l graders sektor m'/m'ved 3" Giennomsnittliq total vannutsk ftn nq pr. døqn (alle retninqer) Nullmålinqer Andel målinger <cm/s Lenqste oeriode < cm/s m'/m'.v" min BARLNDHAUG CONSULT AS ' revo

14 STRøMRAPPoRT FARTøws, MASøY KoMMUñE 9. Referanser Aanderaa, OO:'TD b Operatir Manual - Seaguard RC vl" Fiskeridir Koratet, 8: "Ve leder for utfylling av søknadsskjema for t llâtelsê til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg" Mattilsynet, : l/eiledertil forskrift av. nr. 9 om godkjennlng av etablerlrp og utvidelse av akvakulturanlesg og r glstrering av pr ldammer (etableringsforskrifren) g " NS 9,fi)9:'NS 9:9 - Flytentle oppdrettsanlegg: Kraytll lokel tetsundeoøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, mont rlng og drift', Norsk Standard BARLND}AUG CONSULT AS revo

15 SnøMmPPoRT FffiTmrm, MASøY KoMMUNE ' Appendiks A. Màling og kvalítetssikring Målingene er basert på dopplereffeken. nslrumentet sender ut en akustisk puls (et kort signal) med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. Refleksjonen er forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut frâ frekvensskiftet kan man beregne hastigheten av partiklene i vannet, som er antatt ä være lik strømhestigheten. lnstrumentet sender ut pulser i fire stråler i forskjell ge retninger for å kunne rekonstruere den horisontale strømhastigheten. Seaguard har strålene orientert horisontalt og måler i nstrumentdyp. Måleren ble forankret i bunn og sto på ca. m som vist i Figur. Figur : Skisse av riggen Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriter er brukes stamp og rull, signalstyrke og standardawik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som f ølgende:. Seaguard: stamp og rull mindre enn 3' og standardawik av enkelínålingen ca. cm/s Tilfeller hvor d sse kriteriene ikke blir møtt, má vurderes kritisk. tillegg til anbefalingene over ble målingene sjekket for uteliggere som også ble [ernet. Data som ble temet er beskrevet i Appendiks D. Figur viser noen av parametrene etter datarensing. Stamp og rull tr - - [ Standardawik av enkeltmålingen 3 Èzo l f n / n æn 3t /8 / Flgur l: Kvalitetssikring Seaguârd, etter datarensing BARLNDHAUG GONSULT AS revo

16 STRøMmPPoRT FÂRTøwg, VASøY KoMMUNE l Appendiks B. Pinne- og rosediagram m dybde t 3,8 N % S ø Hastghètor (ffi/sl >= - E - - a- l- F gur l: Strømret nger og strømhâstigheter: pinnediagram som v ser hastighet og retn ng over tid (en strek hver tredje t me)i rosediagram som viser fordelingen av retn nger kompasset og hastìgheter i fãrge Appendiks C. Tidsserier 3 ã È l Horisontal strømhastighet m dybde t to to F gur 3: T dsserier av horisontal strømhastighet 3t /8 /8 Strømrehing (mot) l m dyme 3 r / t 3t /8.t/E F gur : Tidsserier av strømrebìing BARLNDHAUG CONSULT AS revo

17 STRøMRAPPoRT FARTøwn, MAøY KoMMUNE Sùømhastighet m dybde.e E ù F ù +s $' - >oo Strømhastighet lcrlsl Figull: Histogram av hor sontal strømhastighet q) Strømretning m dybde rco zx) 3 9 æ () StomEfling fl Figur : Histogram av strømretning BARLNDHAUG CONSULT AS revo

18 SRøMR^PPoRT FARTøW KA, MASøY xommune Tabell : Strømstyrke-rebìngsmaùise ved m dybde som nneholder antall målinger for hver retningssektor (' grader, sentrert) og hast ghetsinterval samt utskiftning per retningssektor 8 Sum 3' 33" 3' 3" 8" " s', " " " 9" 8' " ' 3s' ' " 9" ' " ' 3" ' ' Þ 3 ' 9 ' - J? 't r 99 't 'f3 3 8 OJ o u 3- Ã ' - 'l ' 3 3 b 3 G E U Þ tz & b 3 o 3 ' ö 3 - o 3 - U - - > 3 3 Sum% ô fi 't8 r83 8 ', m"/m' % BARLNDHAUG CONSULT AS revo

19 STMRAPpoRT FARløwtKA, MAsøy KoMMUNE 9 Appendlks D. FJernet data RCM datàr Fjernet punkcer på grunn av pilch/ olt >3: -Au9- :9:9, -Aug-?:9:9 Antail NaN (hul-l) i anèe valeè: Appendíks E. Tabell : lnslumentspesifi kas onene lnstrumenbpesifíkasjoner Horisontal noì/ektiohet Vertikel nøvaktìohet Enk lþino statístisk støv Nø\ âkiohet r t no Temoerãtur nøvalf iohet Oksylqen nøvektiqhet Konduktivitet nøvektlohet Seaauard t. dn/s. *ol. f.3 cm/s a r.3"c <t8um. <t% t.s/m Appndiks F. Kalibrering SeaguardRcÚ 3 BARLNDHAUG CONSULT AS revo

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Strømrapport Tveitnesvik, Kvinnherad kommune 09.04.2015 13.05.2015 TVEITNESVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Monstad, Åfjord kommune

Monstad, Åfjord kommune RAPPORT Monstad, Åfjord kommune 13.01.2017-08.02.2017 OPPDRAGSGIVER Statkraft EMNE Strømanalyse DATO / REVISJON: 28.02.2017/ 0 DOKUMENTKODE: 418515-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

BIBSYS. Arkitektur for digitale bibliotek. Trond Aalberg og Knut Hegna

BIBSYS. Arkitektur for digitale bibliotek. Trond Aalberg og Knut Hegna Arkitektur for digitale bibliotek Trond Aalberg og Knut Hegna BIBSYS Postadresse: BIBSYS, 7491 Trondheim 2000 Telefon: 73 59 70 67 Telefaks: 73 59 68 48 Epost: bibdrift@bibsys.no www.bibsys.no ISBN 82-7729-027-6

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0 NOTAT Oppdrag: Bunnkartlegging NRS FINNMARK Tema: Dato: 17.09.2012 Rev.: 0 BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD Til: Fra: Kopi til: NRS Finnmark v/ Per-Magne Bølgen Øyvind Nilsen Yngve Paulsen, Ole Sevald 1.

Detaljer

Brukeradferd på internett

Brukeradferd på internett UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Brukeradferd på internett IN166 Gruppe 9-3 Anne-Margrethe Sæther Andreas Aardal Hanssen Gunvald Martin Grødem Kjetil Marinius Sjulsen Steffen Emil Thorkildsen

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

PCB-antenner for 868 MHz

PCB-antenner for 868 MHz PCB-antenner for 868 MHz Fredrik Georg Kervel Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jon Anders Langen Aas, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Kokelv, Kvalsund kommune 31.05.2011-09.08.2011 10150 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

"! #$ &%'%( )+*-,/.32547698:.;47*-,/.3254?5,@.A698-. BC,@.EDGFIHJLKMHJN38-N OQPSRUTMVCW9XZY\[S]-^`_9Wbac]:de_Adgf9hihAj A A L B O R G U N I V E R S I T E T k>lcmonbl7p?qrstpvutw>x?mtyz {?r}ul?q7stp/x~l7r

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005 SOS110 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 6 forelesning høsten 005 Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler (Univariat analyse) Per Arne Tufte Disposisjon Datamatrisen Variabler Datamatrisen Frekvensfordelinger

Detaljer

Statistikk. Forkurs 2017

Statistikk. Forkurs 2017 Statistikk Forkurs 2017 Hva er statistikk? Undersøke Registrere Lage oversikt Presentasjon av informasjon Formidle Arbeidet med statistikk kan vi dele inn i to hovedområder: Samle inn og ordne opplysninger

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Tema: Deskriptiv statistikk for kontinuerlige data. Av Kathrine Frey Frøslie,

Tema: Deskriptiv statistikk for kontinuerlige data. Av Kathrine Frey Frøslie, Tema: Deskriptiv statistikk for kontinuerlige data. Av Kathrine Frey Frøslie, www.statistrikk.no Kontinuerlige data er målinger som gjøres langs en skala, for eksempel tid, lengde og vekt. Noen ganger

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger Soknadssk ema for akv r Itur i flytende -egg Søknad i henhold til loy av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur, Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltnineen.

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Strømmålinger Nordneset 2016

Strømmålinger Nordneset 2016 Strømmålinger Nordneset 2016 7 meter, 20 meter og 35 meter Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Vår dato: 23.09.2016 Vår ref: 201602461-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES Oversendelse

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

2P kapittel 3 Statistikk Løsninger til innlæringsoppgavene

2P kapittel 3 Statistikk Løsninger til innlæringsoppgavene P kapittel 3 Statistikk Løsninger til innlæringsoppgavene 3. Frekvensen av hybelboere er 15 % av 10 elever, altså 10 0,15 = 18 elever. 3.3 Sier vi at det er N elever i Arams klasse, har vi fra opplysningene

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 7 og 8.

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 7 og 8. $ $%+ $) $*%+,- =>?@A=BCD@EFEGHEIJKBLMBNDOPQAJKBR $ + $*. $/ 01,2 0 / $/ $. $/ / $-3,4$56789:; ((('%' f[gg^xuwx`ahiv^_xc`[`^u[j]xke + $< $/ lmt[]nngo`_^_x STUVWXWYZ[\]VUV^_X`Y[UT[aT[V]XV[^`[XWVW_bc`[`^U[de

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

ST0103 Brukerkurs i statistikk Høst 2014

ST0103 Brukerkurs i statistikk Høst 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag ST0103 Brukerkurs i statistikk Høst 2014 Løsningsforslag Øving 1 2.1 Frekvenstabell For å lage en frekvenstabell må vi telle

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

2P kapittel 3 Statistikk Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

2P kapittel 3 Statistikk Utvalgte løsninger oppgavesamlingen P kapittel 3 Statistikk Utvalgte løsninger oppgavesamlingen 303 a For eksempel finner vi at den relative frekvensen for jenter med høyde 155 159 cm er 0,067 6,7 % 30 = =. Høyde i cm Antall Relativ (frekvens)

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 3 Spredningsmodellering og miljøforhold Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Innledning Dette notatet omhandler vurderinger knyttet til miljøforhold og

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3.

Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3. svar3.nb 1 Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3. Oppgave 1 * Vi skal sammenlikne to sensoere A og B. Begge har rettet den samme oppgaven. Hvis populasjonen er eksamensoppgavene, har vi altså

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer