Kl.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl.: 11.00-16.40 09.00-15.40"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 11. desember desember 2012 Kl.: Stad: Radisson SAS Royal Hotel (Bryggen), Bergen 73/12 ÅRSBUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Terje Søviknes sette på vegner av Frp, H og V fram slikt forslag: «Mindre endring i innstillinga: Taldelen: Kultur og ressurs: Auka tilskot barn/unge idrett (mot tidlegare ) Redusert løyving til Skrivekunstakademiet (mot tidlegare )» Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2013 og økonomiplan Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi er råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgaste prisen. Ungdomsarbeidsløysa er skyhøg og bit seg fast. Noreg er i dag eit unntaksland med låg arbeidsløyse. Men vi er sårbare og situasjonen krev at vi som politikarar viser økonomisk ansvar. Dei unge er framtida og utdanning gir den beste starten på eit godt liv. Fråfall er blitt vår største samfunnsutfordring. Konsekvensane for ungdom som fell ut av skolen eller står utan lærekontrakt er store. Arbeiderpartiet er glad for at vi fekk gjennomslag for at Hordaland skal ha høgare ambisjonar enn det nasjonale målet og har vedteke at 80 % av våre ungdommar skal fullføre og bestå vidaregåande opplæring etter 5 år. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet opplæring i vårt budsjett. Arbeiderpartiet vil også skjerme idrett og mest mogleg tenestene til befolkninga. Folkehelse og samhandlingsreform er eit felles ansvar. Vi ser det som klokt å prioritere fysisk aktivitet, idrett og frivillige organisasjonar i ei tid der vi ønskjer å auke den fysiske aktiviteten i befolkninga og spesielt blant barn og unge. Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil mellom anna betre busstilbodet i Bergensregionen ved å la bussane stå mindre i kø. Fylkeskommunen bruker i dag 70 millionar på busser som blir forseinka på grunn av manglande framkome. Arbeiderpartiet vil gi bussar prioritet i rushen på bekostning av privatbiler. Arbeiderpartiet er djupt uroa for Hordaland fylkeskommune sin økonomi. Dei borgarlege partia som har styrt dei siste ni åra har blåst opp investeringar og driftsbudsjettet, og redusert vår handlefridom. Lånegjelda vil auke med 54 % frå i år og de neste tre åra og vil ta ein aukande del av driftsmidlane. Arbeiderpartiet vil at Hordaland fylkeskommune dei neste åra skal prioritere: 1

2 At alle våre ungdommar får ei opplæring som gir det beste grunnlag for vidare arbeid eller høgare utdanning. Satse på klimateknologi. Vi må støtta opp under dei store muligheitene som er i nye klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og framtidsretta grøne arbeidsplassar. Idrett og folkehelse. Gratis bruk av fylkeskommunale anlegg. Eit kollektivtilbod som fungerer, vegvedlikehald og trygge skolevegar. Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag datert 5. oktober 2012 og revidert budsjettgrunnlag datert 1. november Opplæring Auke driftsramma for vidaregåande opplæring Auke vedlikehald av skulebygg Gratis berbar PC til alle elevar Utbygging av trådlaust nettverk på alle skolar Auke støtta til læremidlar Opprette elev- og lærlingombod Regional utvikling Auke støtta til Fiskeriforum Vest Driftsstøtte til Design Region Bergen Auke driftsstøtta til Raftostiftelsen Samferdsel Fjerne nattaksten Utvide ungdomskortet med 1 år (til 21 år) Auke vedlikehald av vegnettet Idrett og kultur Gratis bruk av idrettsanlegg ved vidaregåande skular Oppretthalde støtta til fylkesidrettsanlegg Auke støtta til Hordaland Idrettskrets Auke støtta til barne- og ungdomsorganisasjonar Oppretthalde støtta til kulturbygg Auke støtta til Bergen Turlag Auke støtte til BIFF Auke støtte til BergenFest si ungdomssatsing Auke støtte til Hordaland Folkeakademi Totalt Inndekking Redusere stillingar i sentraladministrasjonen og generell innsparing på drift Kutte profilering av fylkeshuset Redusere rapportering og kontroll Auke finansinntektene Redusere lønnsveksten Redusere sjukefråværet og auke refusjon innhenting Omdisponere delar av dei statlege midlane til opplæring Kutte driftsstøtta til Business Region Bergen Kutte prosjektstøtta til Business Region Bergen Omprioritering av regionale midlar Bruk av belønningsmidlar Reduksjon i kontrolltiltak i Skyss Reduksjon i auken til musea Totalt Investeringsbudsjett Reduksjon på investeringsbudsjettet Redusere ombygging og nybygg fylkeshuset frå 10 til 2 mill. kvart år. 2

3 Investering i nytt IT-fellessystem må takast ved reduksjon over driftsbudsjettet 23 mill. i 2013 og 25 mill. kvart år. Arbeiderpartiet foreslår ein reduksjon på investeringsbudsjettet på 31 millionar i tillegg til sal av bygg. Tekstforslag OPPLÆRING 1) Større valfridom i bruk av læremiddel Fylkeskommunen må framleis støtte opp under bruk av digitale verktøy og læremiddel der det er føremålstenleg. Men både elevar og lærarar ønskjer større mangfald av læremiddel og spesielt fleire lærebøker i realfag. Det er viktig at både elevar og lærarar vert tekne med på råd og fylkeskommunen bør opne for større valfridom. I dag vert det brukt meir på digitale læremiddel enn lærebøker. Læreplanen i fem sentrale fag vert reviderte våren 2013 og det er behov for å fornye lærebøker. Det vert etterlyst meir forskingsbasert dokumentasjon på læringseffekten ved bruk av digitale verktøy. Ber fylkesrådmannen fremje sak om dagens prinsipp og ramme for læremiddel er føremålstenleg i forhold til skolane sine behov, samt gjere greie for gjeldande forsking på læringseffekt av digitale verktøy i høve til andre læringsmetodar. 2) Prinsippet om gratis vidaregåande opplæring Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande opplæring i Hordaland og vil i første omgang prioritere at alle elevar får gratis PC ved å fjerne eigendelen. 3) Elev- og lærlingombod Mange ungdomar slit med helse og motivasjon for læring og er usikre på kva rettar og moglegheiter dei har for hjelp. Skulehelsetenesta varierer frå kommune til kommune. Elevane kan også ha utfordringar som følgje av mangel på vikarar eller mykje bruk av vikarar. Hordaland har ca ungdomar som teiknar lærekontrakt kvart år. Lærlingane skal både fylgja arbeidslivets rettar og pliktar, og er underlagt opplæringslova. For mange kan overgang frå skule til bedrift vere utfordrande. Fylkeskommunen har eit samarbeid med partane i arbeidslivet og fagopplæringskontoret har eit særskilt ansvar for at lærlingane får den opplæringa dei har krav på. Det kan likevel vere behov for at ungdomane har ein stad å vende seg for å få svar på spørsmål og anna hjelp. 4) Avbyråkratisering av lærarrolla Fylkestinget ber om ei sak om korleis lærarane kan få meir tid til å undervise og bruke mindre tid til byråkrati. Det er naudsynt å gå kritisk gjennom all rapportering, møteaktivitet og andre forhold som kan veljast bort slik at lærarane får bruke meir tid på å auke elevane sitt læringsutbytte. SAMFERDSEL 5) Forlenge ungdomskortet til 23 år, gi rett til bruk på alle tog og fjerne nattakst Det er viktig at ungdom held fram med å velje kollektivt framfor bil. Fylkestinget meiner at ei utviding av ungdomskortet vil påverke nye generasjonars val av transportmiddel. Ungdomskortet vert forlenga med eit år kvart år, slik at det vil gjelde til 21 år i Å utvide ungdomskortet til å gjelde for alle tog vil auke mobiliteten og gjere det meir attraktivt for ungdom å fortsetje å bu i indre Hordaland og at fleire nyttar dei fritidsmoglegheitene vi har langs Bergensbanen. REGIONAL UTVIKLING NÆRING 6) Støtte til Ole Bull-ferja Heilt elektrisk slik at vi får gjennomført eit pilotprosjekt som kan bidra til å styrke vår maritime klynge i høve til grøn miljøteknologi. Både Transnova og Innovasjon Noreg har støtta prosjektet og dermed kvalitetssikra prosjektet slik fleirtalet i fylkesutvalet bad om. For å fullfinansiere pilotprosjektet er det behov for 4,3 mill. over 5 år i driftstøtte frå Det er også ønskjeleg at Hordaland fylkeskommune konsentrerer innsatsen om færre, men større klimaprosjekt. Elektrifisering av Ole Bull-ferja som bind Åsane og Osterøy saman vil vere eit slikt synleg og innovativt prosjekt. I tillegg til å synleggjere vår sterke marine klynge vil det også vere eit framtidsretta reiselivssymbol for reine fjordar og inspirere til meir bruk av sjø til miljøvennleg transport. Storleiken på ferja er 3

4 same som for mange av dei andre ferjestrekningane som Hordaland fylkeskommune har ansvar for og treng difor ikkje knytast opp mot eit bestemt ferjesamanband. Ber fylkesrådmannen fremje sak i januar ) Fiskeriforum Vest (FFV) Havbruksnæringa er ei av våre raskast voksande kyst- og eksportnæring. Austevoll og Bømlo er blant dei største fiskerikommunane på Vestlandet. Fiskeriforum Vest har gjennom fleire år bygd opp eit nettverk og kompetanse for å styrkje vår posisjon som leiande sjømatnasjon. Det er kystpolitikarane som må ta hovudansvaret for å gi dei marine næringane berekraftige rammevilkår. I dag bruker FFV 25 % av ressursane for å skrive søknader og rapportere på ulike små prosjektmidlar. Regionale utviklingsmidlar bør i større grad gå til aktivitet framfor byråkrati. FFV er ein nettverksorganisasjon under BRB, men får ikkje del i prosjektmidlane som vert overført frå HFK. Foreslår derfor at FFV får auka driftstøtte slik som HOG. 8) Driftstøtte til Design Region Bergen Det er eit stort uutnytta potensiale i vår region for auka verdiskaping ved strategisk bruk av design. Design Region Bergen har over 550 medlemmer frå heile fylket. Visjonen er å gjere Bergensregionen til ein leiande region i Norden innan designdriven nærings- og samfunnsutvikling. Ved å styrkje kompetansehevinga på designfeltet regionalt, både innan næringsliv, samfunnsliv og i designmiljøet, vil konkurransekrafta i regionen auke. Innovasjon og entreprenørskap heng tett saman med satsing på design. Sterke merkevarer og produkt vil auke sjansane for internasjonal suksess. Design Region Bergen har på få år klart å synleggjere design, men treng driftstøtte for å gjere design meir tilgjengeleg for ulike brukarar og styrkje vår regionale designkompetanse. 9) Auka støtte til Raftostiftelsen Raftostiftelsen har møtt større utfordringar med å få støtte frå næringslivet etter at Kina fekk fredsprisen. Kampen for menneskerettar er ein del av vårt ansvar for å utvikle gode sivile samfunn. Raftostiftelsen er ei av våre mest kjende internasjonale merkevarer og vi har ansvar for å gje dei gode rammevilkår. Bergen og Vestlandet har sterke tradisjonar på internasjonalt arbeid og stiftinga tilbyr verdifull opplæring til våre skoleelevar slik at dei er betre rusta til å møte dei globale utfordringane.» Torill Selsvold Nyborg sette fram slikt forslag: «Budsjettframlegg 2013 Vi legg til grunn framlegg til budsjett 2012 frå fylkesrådmannen. I tillegg kjem desse satsingane: Politisk styring Pensjonsavtale for politikarar Opplæring Meir ressursar til elevar som treng litt ekstra (sommarskule) Elevombod («mobbeombod») Utdanning i Bergen, rådgjevingsopplæring Auka støtte til førebygging mot slutting Støtte til Kongshaug musikkgymnas 2. halvår 2013 Samferdsel Vedlikehald og asfaltering av fylkesvegnettet Utbygging av innfartsparkering Oppstart hurtigbåt Nordhordland-Bergen Planleggingsmidlar, Fv 48, Skånevik-Håland Planleggingsmidlar til ferjekai, Jondal sentrum og gang og sykkelveg Sætveithagen-Jondal Sentrum Utviding av studentkort til å gjelda heile fylket 1,5 mill 2,0 mill. 0,8 mill. 0,2 mill. 1,0 mill. 0,5 mill. 5,0 mill. 3,0 mill. 5,0 mill. 1,0 mill. 0,5 mill. 1,0 mill. 4

5 Kultur Styrka idrettstilbodet til barn og unge Utvikling av pilgrimleiene Baroniet i Rosendal Hardingpuls Kirkens SOS Støtte til «Bergen kjøtt» i Sandviken Jiri Hlinka Klaverakademi Alt i alt Saldering Effektivisering av kursaktivitet Generell effektivisering av drifta i HFK Innsparing ved lågare sjukefråvær Driftstøtte Valen og Handeland gard Avsetjing til overskot/underskotsfond vgs Disposisjonsfond pr. 1. nov Redusert løyving til profilering av fylkeskommunale bygg Alt i alt 2,00 mill. 1,00 mill. 0,20 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 25,10 mill. 2,00 mill. 4,00 mill. 3,00 mill. 0,75 mill. 3,20 mill. 8,15 mill. 4,00 mill. 25,10 mill. Verbale forslag Støtte til flytting av Hordaland teater til Bergen sentrum Tidsmessig og universelt fergemateriell Tørvikbygd-Jondal Prosjekt: «Frå diesel og gass til hybride bussar» Fylkeskommunale midlar til prosjektet «heilt elektrisk» Breistein-Valestrandfossen.» Benthe Bondhus sette fram slikt forslag: «Endring budsjett Fylkestinget opprettar eit eige elev- og lærlingombod etter modell frå andre fylkeskommunar. + 0,5 mill 2. Fylkestinget opprettar ein eigen pott som dei vidaregåande skulane kan søkja på for å styrkja skulehelsetilbodet ved skulane. + 1,5 mill 3. Opplæringskontora er ein av de viktigaste leverandørane av læreplassar. I tillegg til at dei har tett kontakt med næringslivet, er dei også ein kvalitetssikrar som fagopplæringa er avhengig av. Desse må takast med i arbeidet både med å finna fleire læreplassar og i rekrutteringa til yrkesfag. 4. Fylkestinget får framlagt ei sak om skulehelsetenesta i den vidaregåande skulen der òg ei vurdering av ansvarsovertaking inngår. + 2,0 mill 5. Fylkestinget opprettar eit tilskot til skular med høgt fråfall for å tilby leksehjelp/sumarskule. + 1,5 mill 6. Auka ramme Opplæring 5

6 + 7,0 mill 7. Auka trafikksikring og vedlikehaldstiltak på fylkesvegane. +17,5 mill Totalt Inndekking Takstauke tannhelse Avsetjing til overskot/underskotsfond vgs Ikkje auka kortrabatt(23 %-25 %) Ikkje tilsetjing av ny saksbehandlar energi Auka parkeringsbetaling fylkesbygg Redusert løyving til profilering av fylkeskommunale bygg Effektivisering, drift HFK Redusering, rapportering og kontroll Kutt drift BRB Reduksjon i kontrolltiltak Skyss Totalt 30,0 mill. 1,6 mill. 5,0 mill. 1,3 mill. 0,5 mill. 0,7 mill. 4,0 mill. 7,0 mill. 5,0 mill. 2,4 mill. 2,5 mill. 30,0 mill.» Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «Driftsbudsjett 2013 taldel Som rådmannen med desse endringane: Opplæring og helse Auka kostnad redusert inntekter Vidaregåande skule drift. Utdanningsprogram, fagopplæring i arb.livet, Spesped. u, sommarskule Elev/lærlingeombod Reduserte kostnad auka inntekter Kutt i tre nye stillingar som regionsleiarar Tannhelse, ingen takstauke Ingen auke i elev-pc-ordninga Samferdsle Innsp. i ruteprod ved å omgjera ei kjørebane til kollektivfelt 1* Utviding av ungdomskortet med eit år Utviding av studentkortet frå år

7 Behalda taksten på 27 kr på einskildbilettar på buss til ein har fått system som er gode nok til at alle kan løysa billett utan vanskar Snøggbåt Nordhordland Auka tryggleik bruksvegar/vedlikehald Auka ruteproduksjon Elektrisk ferje Osterøy Trafikksikringstiltak/sykkelveg Utgreiing hurtigbåt Sotra Kultur og ressurs Disposisjonsfond øyremerkt Nynorskscena i Bergen Raftostiftelsen Skrivekunstakademiet Klimaplan, generell styrking Næring Bortfall av støtta til HOG-energi og BRB Fellesfunksjonar Generell innsparing, og politikarløner Auke i parkeringsbetaling på fylkesbygget Reduserte løyvingar til profilering av fylkeskommunale bygg Disposisjonsfond, revidert budsjett SUM * Innsparing i ruteproduksjon ved å omgjera ei kjørebane i kvar retning til kollektivfelt på vegar med fire felt. Av total ramme til ruteproduksjon på 1486,3 mill. Tekstforslag Opplæring 1. For å styrka kvaliteten i opplæringa og betra tilrettelegginga, vil fylkestinget m.a. auka opp stillingane for miljøarbeidarane, redusera samanslåinga av klassar i fellesfag og setja av meir midlar til undervising / gruppedeling. Yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming av undervisinga er også viktige tiltak. 2. Fylkestinget vil gje elevane gode, gratis og varierte tilbod om læremiddel, både tradisjonelle og digitale, på begge målføre, til same tid og pris. 3. Fylkestinget vil samarbeida tettare med kommunehelsetenesta for å styrkja helsetilbodet til våre elevar, og mellom anna setja i gong prøveprosjekt med skulepsykolog. 4. Fylkestinget vil styrkja skular som får høvesvis mange elevar med låge inntakspoeng og vil ha dette innarbeidd betre i modellen for fordeling av løyvingar mellom skulane. 5. Fylkestinget vil styrkja fagopplæringskontoret og forsterka samarbeidet med partane i arbeidslivet for å få nok læreplassar og særleg oppmoda offentlege verksemder om å ta inn lærlingar, samt arbeida for lovfesting av retten til læreplass. 6. Fylkestinget vil ha endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ønskjer det får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet. 7

8 Miljø/klima 7. Fylkestinget viser til Spar Kjøp sitt jordvarmeprosjekt på Kokstad og ønskjer at Hordaland fylkeskommune skal finna eit eigna bygg til å prøva ut eit eige prosjekt. 8. Fylkestinget vil understreka at å gjennomføra klimaplanen vil krevja omfattande satsingar både på drifts- og investeringsbudsjettet. Det er difor naudsynt med indikatorar i økonomiplanen som viser den konkrete utviklinga i omfanget av klimagassutslepp. 9. Fylkestinget ber om at arbeidet med å elektrifisera hamna (jmf. mål i klimaplanen) må iverksetjast. 10. Alle nye drosjebilar bør ha hybrid/elektrisk teknologi. Innan fire år skal heile drosjeparken vera bytta til slik teknologi. 11. Det bør opprettast ei stilling i fylkeskommunen med enøk som hovudarbeidsområde retta mot innbyggjarane i Hordaland Fylkestinget har som mål at Bergensområdet får Noreg sitt beste grøne kollektivtilbod innan Det er nødvendig med ei teknologiutgreiing som grunnlag for framtidige anbod både for buss og båt. Trolleybuss blir ein viktig teknologi. I tillegg må fylket utgreie buss med batteri, hybridmotorar og moderne gassmotorar. Ny elektrisk ferje til Osterøy blir eit pilotprosjekt for miljøvennleg båtsatsing. Samferdsel 13. Fylkestinget vil styrkja konkurransekrafta til kollektivtrafikken gjennom å få etablert kollektivfelt, fryse maksimumstaksten og effektive avgrensingar på biltrafikken. Dette vil føra til kortare køyretid, betre regularitet og auka inntekter til fylkeskommunen. 14. Fylkestinget vil, saman med Bergen kommune, intensivera arbeidet for å betra framkoma for kollektivtrafikken i Bergen. Alle 4-felts innfartsårer og eksisterande sambruksfelt vert omgjorte til sambruksfelt i ein overgangsperiode, til permanente kollektivfelt er etablerte. Ei alternativ ordning med kollektivfelt frå 0600 til 0900 vert prøvd ut med auka kollektivdekking. 15. Fylkestinget vil ha bygd nye innfartsparkeringsplassar i bydelane og kommunane rundt Bergen (parkering med skyss). Dette vil gje betre plass på vegnettet til kollektivtrafikk og annan nyttetrafikk. Og i tråd med fylkets tidlegare vedtak ønskjer Hordaland fylkesting at parkeringsplasser i Bergen kommune blir fjerna. 16. Fylkestinget vil gjeninnføra prinsippet om gratis skuleskyss. Ordninga med samordning av skulereisekort og ungdomskort skal vere frivillig. 17. Fylkestinget vil ha som mål å korta ned reisetida mellom Oslo og Bergen til 4 timar innan 2020, og vil særleg samarbeida med kommunar / fylke langs bana for å få realisert denne visjonen. 18. Fylkestinget meiner Vossabanen må utviklast som forstadsbane til Bergen, det krev at utbygging av infrastruktur Bergen-Voss vert prioritert. Fylkestinget krev at det rullande materiellet vert fornya. 19. Fylkestinget meiner auka biltrafikk med kø og giftlok i Bergensdalen gjer at eit indre ringvegsystem ikkje er aktuelt. 20. Auka bruk av kort skal fremjast med ytterlegare kortrabattar og ikkje auka einskapstakst på einskildreise. 21. Fylkestinget vil ikke ha reklame på buss eller bane som er eigd av Hordaland fylkeskommune. Det fører til kjøpepress og visuell forsøpling. Tannhelsa 22. Fylkestinget vil ikkje auka takstane ytterlegare og vil etablera eit samarbeidsprosjekt med kommunane for å kunna redusera omfanget av deltidstilsette i tannhelsetenesta. Kultur og idrett 23. Fylkestinget ønskjer kulturkortet utvida til å gjelda fleire kulturtilbod og alle studentar. 8

9 24. Fylkestinget meiner regionane i Noreg treng ei langvarig satsing på film for å hindre ytterlegare sentralisering av filmproduksjonen. Som ein del av denne satsinga skal Hordaland fylkeskommune gå i partnarskap med Bergen kommune for å danna eit regionalt filmfond. 25. Nynorsk teater i Bergen sentrum. Fylkestinget ber om at det vert sett i gong ein prosess med å flytta Hordaland teater til Bergen sentrum og at det vert funne eigna lokale. Ymse 26. Fylkestinget ber om at det vert sett i gong eit arbeid med å minska deltid i fylkeskommunen. 27. Menneske med nedsett funksjonshemming som ikkje kan nytta offentleg transportmiddel må få høve til å parkera gratis ved arbeidsstaden. 28. Fylkestinget ber om sak for å vurdere om det er mogleg å innføra krav om at HFK inngår avtalar med selskap som ikkje plasserer pengar i skatteparadis.» Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag: Endring: E39 Os-Bergen (forskottering) kutte 25 mill.: Dette vil vi stryke og reduser låneopptaket. Bergensprogrammet byggetrinn 2 kuttes med 30 millioner som overføres slik: 16 millioner til opprusting og istandsetting av nye trolleybusslinjer og 5 millioner mer til klimaplanen og støtteordning for etablering av ladepunkt for elbiler, og 4 millioner til el-ferge Osterøy. Innsparing i ruteproduksjon ved å omgjøre en kjørebane til kollektivfelt (innsparing 50 millioner). Kutt i tre nye stillinger som regionleder (2 mill.). Reduserte bevilgninger til profilering av fylkeskommunale bygg (4 mill.). Støtte til hurtigbåt til NH og utredning av båt til Sotra. Post 400: MDG går imot den varslede økningen av tilskudd til politisk virksomhet: Dette vil frigi om lag 3,3 millioner). Post 430: Øke leien på fylkets parkeringsplasser til 800 kr/mnd virkemiddel, og gratis parkering på 20 % av plassene som reserveres til elbiler. Innsparing ved å melde HFK ut av og kutte kontingentene til Norsk gassforum og Kraftfylke-deltakingen. Tannhelse: Gå imot økning av prisen på tannhelse: 1,7 mill. og 0,3 mill. for reisestøtte. Post 560: Døvetolker: Økning i bevilgningen på 1 mill. Behovet er udekket. (Døvetolker) Disposisjonsmidler Post 700: Ønsker vi å spare inn en del midler 1. Regionalt utviklingsprogram kuttes fylkets tilskudd 2,98 mill. 2. Halvere støtten til Business region Bergen (innsparing 1,25 mill.) og prosjektstøtte til samme organ (innsparing 1,25 mill.). 3. Kutte støtten til HOG (1 mill.). 4. Pilegrimssenteret på Røldal 2 mill. 9

10 Post 790: Opprettholde tilskuddet til litteraturhuset med 1mill. Post 755: Ny post tilskudd til regionale miljøorganisasjoner: post med 1 mill.» Jostein Ljones sette på vegner av Sp fram slikt oversendingsforslag: «Senterpartiet foreslår at brukarane i TT-ordninga får tildelt ein årleg kvote. Inndraging av ubrukt kvote skjer ved årsskiftet. Praksis med inndraging av ubrukt kvote etter 1. halvår opphøyrer. Budsjettet for TT-ordninga vert justert i forhold til ny praksis.» Pål Kårbø sette på vegner av KrF fram slikt oversendingsforslag: «I samband med fylkesbudsjettet for 2014 vert fylkesrådmannen beden om å revurdera prisen på kombikortet buss/båt på den nye båtruta mellom Nordhordland og Bergen.» Alexander Fosse Andersen sette på vegner av Sp fram slikt oversendingsforslag: «Tillegg til verbalforslag frå Sp: Samferdsle 1. Ordninga med Trygt heim vert evaluert. Evalueringa skal mellom anna vurdera dagens organisering og sjå på mogelegheiter for utviding til fleire kommunar.» Røysting Forslaget frå Andersen vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Forslaget frå Ljones vart samrøystes vedteke oversendt til samferdselsutvalet. Forslaget frå Kårbø vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Tomren sitt forslag fekk 1 røyst (MDG) og fall. Oen sitt forslag fekk 3 røyster (SV, R) og fall. Bondhus sitt forslag fekk 3 røyster (Sp) og fall. Nyborg sitt forslag fekk 5 røyster (KrF) og fall. Grung sitt forslag fekk 19 røyster (A, SV, R) og fall. Innstillinga med Søviknes sitt forslag vart vedteke med 34 røyster (FrP, H, KrF, V). VEDTAK ( ) Årsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjande presiseringar og endringar: 1. Innleiing Budsjettet er delt i to delar; ein taldel og ein tekstdel med konkrete verbalframlegg. 2. Generelt Med dei økonomiske råmene Hordaland fylkeskommune står overfor i økonomiplanperioden finn ikkje fylkestinget særleg rom for større endringar i korkje drifts- eller investeringsbudsjettet. Prosjekt handlefridom II er sett i verk for å ta ned driftskostnadane med om lag 100 mill. kr pr. år. Dette er naudsynt for å møta auka kapitalkostnad i fylkeskommunen dei kommande åra som følgje av store investeringar i primærtenestene skule og samferdsel. I ein slik fase er det ikkje rett å etablera vesentlege nye tiltak med tilhøyrande auka driftskostnader. Fylkestinget ser fram til slutthandsaminga av Prosjekt handlefridom II, og legg til grunn at prosjektet må enda opp med varige tiltak som betrar balansen i driftsbudsjettet. I ein situasjon med pressa økonomi må innsatsen dei næraste åra konsentrerast om primærtenestene. Fylket har store utfordringar knytt til slutthandsaming og realisering av Skulebruksplanen for Hordaland, vedlikehald og utbygging av fylkesvegnettet, samt auka satsing innan kollektivsektoren. 10

11 Parallelt må Hordaland fylkeskommune arbeida målretta med utviklingstiltak for å kunna effektivisera drifta, auka servicenivået og betra tenesteproduksjonen overfor innbyggjarane i fylket. E-kommunesatsing, med heilelektroniske arbeidsprosessar, er eitt døme på utviklingsarbeid som bør stå i fokus dei kommande åra. Fylkestinget vil også be om at fylkesrådmannen vurderer om den fylkeskommunale organisasjonen er moden for ein meir gjennomgripande organisasjonsutviklingsprosess der ein m.a. ser på organisasjonsstruktur, styringsmodell, arbeidsprosessar og tenesteutvikling. I høve kollektivsektoren ser fylkestinget fram til arbeidet med Kollektivstrategi for Hordaland. Her må fylkeskommunen leggja langsiktige strategiar for å utvikla kollektivtilbodet i fylket, - herunder auka framkome, ulike transportformer, rutetilbod, prispolitikk, billettering, marknadsføring, innfartsparkering osb. Fylkestinget vil komma attende til konkrete prioriteringar og tiltak for å styrkja kollektivsektoren i det kommande planarbeidet. Fylkestinget vil understreka at enkeltbillettillegget på kr 11 ikkje skal innførast før mobil- og kommisjonærsal er etablert. 3. Driftsbudsjettet 3.1 Opplæring og helse Fylkestinget aukar driftsramme for vidaregåande skule med 10 mill. kr, og legg inn ei vidare satsing mot fråfall gjennom kr ekstra til sommarskule/leksehjelp. Det ligg også inne kr til utvikling av læremiddel i kinesisk. På investeringssida legg ein inn 18 mill. kr til utbygging av trådlaus internett i dei vidaregåande skulane slik at nettet kan opnast for alle PC ar, Mac og Ipad. Kapitalkostnaden vert lagt inn i driftsbudsjettet. Tilskot til Utdanning i Bergen vert vidareført med kr til opplæring av rådgjevarar. Avsetning til underskotsfond i vidaregåande skule vert redusert frå 10 mill. kr til 5 mill. kr. Dette tyder at eventuelle i underskot i skulane i 2013 ut over 5 mill. kr må dekkjast gjennom den ordinære rekneskapsavslutninga. Satsane for tannhelsetenester for vaksne vert auka med 1,6 mill. kr. Framleis ligg satsane langt under satsane i privat tannhelseteneste. 3.2 Samferdsel Vedlikehaldet på fylkesvegnettet vert auka med 10 mill. kr til dekkjelegging. Kollektivsektoren vert styrkt med 2 mill. kr til pendlarparkering og 2 mill. kr til auka ruteproduksjon i Bergensregionen. Desse tiltaka vert finansierte av forventa inntekt frå reklameprosjektet i sektoren. Fylkestinget legg til grunn at auka inntekter frå reklameprosjektet skal øyremerkjast kollektivsektoren. Innanfor kollektivsatsar legg konstellasjonen om til å harmonisera takstauken mellom båt og buss, samt vidareføra kortrabatten med 23 %. Tilskotet til Nye Bergensbanen vert auka til kr for å driva ekstra lobbyverksemd inn mot Nasjonal Transportplan i Det ekstra tilskotet på kr er eit eingongstilskot, og Buskerud fylkeskommune vert oppmoda om å gje eit tilsvarande tilskot. 3.3 Kultur og ressurs Fylkestinget legg opp til ei omfordeling av 1 mill. kr frå nokre einskildtiltak innan kultursektoren og over til eksterne tilskot til barne- og ungdomstiltak knytt til fysisk aktivitet og idrett. Kultur- og ressursutvalet får mandat til å fordela midlane. 3.4 Andre tiltak Fylkestinget reduserer posten for omprofilering av fylkeskommunale bygg frå 10 mill. kr til 6 mill. kr i Dersom rekneskapsresultatet for 2012 gjev rom for det vil ein vurdera å auka opp at denne posten. For dei andre framlegga syner ein til taldelen under. 11

12 4. Driftsbudsjett taldel Auka kostnader / reduserte innt. Reduserte kostn. / auka inntekter Opplæring & Helse Auka ramme vidaregåande skole - drift Inv. 18 mill. kr i ope nett på vidaregåande skolar (rente/avdrag) Avsetning til overskot/underskudsfond på vgs Utarbeiding av læremiddel kinesisk Auka gjennomføring/redusert fråfall - sommarskole/leksehjelp Takstauke tannhelsetenesta (ca. 6 % auke frå 2012) Utdanning i Bergen - rådgjevaropplæring Samferdsel Vegvedlikehald - dekkjelegging/asfaltering fylkesvegar Innfartsparkering - samarbeid med omeignskommunane til Bergen Auka ruteproduksjon buss - byområde Inntekter frå reklame innan kollektivsektoren, ref. budsjett Ikkje auke kortrabatt frå 23 % til 25 % Same takstauke båt/buss Auka tilskot til Forum Nye Bergensbanen (totalt kr i 2013) Kultur & Ressurs Auka tilskot barn/unge - idrett FriluftsrådetVest Nattjazz Skrivekunstakademiet Kulturnett Teaterdrift AS Regional utvikling Bortfall av ny saksbehandlar energi Administrasjon Auka parkeringsbetaling fylkesbygget Redusert løyving til profilering av fylkeskommunale bygg (4 mill. kr i redusert overføring frå driftsbudsjett til investeringsbudsjett) Fylkeskommunal næringsverksemd Bortfall av nettotilskot til Valen og Handeland gard (sal) Generelt Disposisjonsfond, rev. budsjett Sum Resten av Økonomiplanperioden vert justert tilsvarande. 5. Verbalframlegg A. Samarbeid Høgskolen i Bergen Amalie Skram Fylkestinget ber om at det vert teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Amalie Skram vgs., etter modell av samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Nordal Grieg vgs. B. Kollektivsektoren, - månadskort med fleksibilitet mellom transportformene 12

13 Fylkestinget ber om ei utgreiing av muligheitene for å etablera eit månadskort for pendlarar som kan nyttast fleksibelt mellom dei ulike transportformene, ref. ungdomskortmodellen. C. Auka billettkontroll Fylkestinget ber Skyss intensivera arbeidet med billettkontroll oppdragande verknad. D. Utgreiing av regionalt bompengeselskap Fylkestinget ber om at det vert lagt fram ei utgreiing som synleggjer positive og negative konsekvensar av at dei prosjektrelaterte bompengeselskapa vert erstatta av eit regionalt bompengeselskap. Utgreiinga må vurdera dei ulike fasane i eit bompengeprosjekt; - tidleg fase med innsal av prosjektet og finansierings-/innkrevjingsfasen etter realiseringsvedtak. 13

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil prioritere skole, idrett og kollektiv.

Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil prioritere skole, idrett og kollektiv. Fylkesutvalet 21.11.12 Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Merknad frå Ap: Arbeiderpartiet vil skjerme skolane, idrett og i størst mogleg grad tenestene til befolkninga. Inndekninga ved å redusere administrasjon,

Detaljer

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014 SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014 Innleiing Meir ekstremvêr er ein konsekvens av dei menneskapte klimaendringane. Vi kan ikkje peike ut ei ekstremhending som menneskeskapt, men at hendingane kjem

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 Som rådmannen med desse endringane: Innleiing Meir ekstremvêr er ein konsekvens av dei menneskapte klimaendringane. Vi kan ikkje peike ut ei ekstremhending som menneskeskapt,

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

BUDSJETTFRAMLEGG 2018

BUDSJETTFRAMLEGG 2018 BUDSJETTFRAMLEGG 2018 1.0 Innleiing KrF og Senterpartiet legg med dette fram eit felles forslag til endringar og prioriteringar i Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018. Framlegget vårt tek utgangspunkt

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre.

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 07. november 2013 Kl.: 12.00-16.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalssalen, 3. et Saknr.: 20/13-24/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

TOTALE INNTEKTER DRIFT 69. INNTEKTER INVESTERING Midler fra disposisjonsfond (engangsmidler) 33 Selge boligen på Nygårdshøyden (engangsmidler) 3

TOTALE INNTEKTER DRIFT 69. INNTEKTER INVESTERING Midler fra disposisjonsfond (engangsmidler) 33 Selge boligen på Nygårdshøyden (engangsmidler) 3 BUDSJETTFORSLAG FRÅ ARBEIDERPARTIET, KRISTELEG FOLKEPARTI, SENTERPARTIET OG VENSTRE Oppdatert 18. november 2015 INNTEKTER DRIFT Driftsfinansiert investering 20 Udisponerte midler 19 Omgjøring av økning

Detaljer

Som innstillinga, med følgjande tillegg: Auke i ramma til opplæring + 5,0 mill. kr. Overføring frå drift til investering - 5,0 mill. kr.

Som innstillinga, med følgjande tillegg: Auke i ramma til opplæring + 5,0 mill. kr. Overføring frå drift til investering - 5,0 mill. kr. Fylkestinget 14.12.10 Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H og Frp fram slikt forslag: Som innstillinga, med følgjande tillegg: Auke i ramma til opplæring + 5,0 mill. kr. Overføring frå drift til investering

Detaljer

PS 95/15 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019

PS 95/15 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 PS 95/15 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 Vedtak i Hordaland fylkesting 09.12.2015 1. Budsjett for Hordaland fylkeskommune 2016 Fylkestinget vedtek fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett med

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

-1 Sees i sammenheng med friluftslivtiltakene. -5,5 (Evt økt skatteinngang reduserer dette) Sum -16,5

-1 Sees i sammenheng med friluftslivtiltakene. -5,5 (Evt økt skatteinngang reduserer dette) Sum -16,5 Fylkesutvalet 18.11.09 Terje Søviknes sette fram slikt forslag på vegner av FrP, H og KrF: Budsjettforslag 2010 - endringer i forhold til rådmannens forslag Tiltak Mill kr Kommentar Kostnadsreduksjoner/inndekking

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019

Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019 Endringsforslag til Fylkestingsprogrammet for Hordaland SV 2015-2019 Forslag 1 Linje 25 Demokrati og folkestyre er særs viktig i en tid hvor klimatrusselen henger tungt over oss, luftforurensingen skaper

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Transportberedskap som tema Gjennom funn i ulike ROS-analysar, ved tilsyn, møte og faktiske hendingar ser Fylkesmannen behov for

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Forslag til vedtak i sak PS 15/79 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016

Forslag til vedtak i sak PS 15/79 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016 Venstre Forslag til vedtak i sak PS 15/79 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016 Venstre tar utgangspunkt i eit grundig, solid og framtidsretta

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting

Ungdommens planprogram Vedteke av Ungdommens fylkesting Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 Ungdommens planprogram 2014 Vedteke av Ungdommens fylkesting 26.01.2014 2 Innhald Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting...

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren

Saksprotokoll. Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren Saksprotokoll Organ: Møtedato: 27.05.2014 Hovudutval for samferdsle Sak nr.: 14/2474-5 Internt l.nr. 16897/14 Sak: 29/14 Tittel: Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer?

Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer? Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer? Fyrst og viktigast: Auka marknadsdel Bilbruk har i snitt fire gångar kollektivtrafikken

Detaljer