Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen"

Transkript

1 ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen

2 Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert i Instituttet har siden 2011 vært organisert som et aksjeselskap med Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer, Sparebanken Hedmark og Stiftelsen Østlandsforskning som eiere. Østlandsforskning er lokalisert på Lillehammer, men har også et kontor på Hamar. Instituttet driver anvendt, tverrfaglig forskning og utvikling. Østlandsforskning er orientert mot en bred og sammensatt gruppe brukere. Den faglige virksomheten er konsentrert om to områder: Næringsliv og regional utvikling Velferd, organisasjon og kommunikasjon Østlandsforskning viktigste oppdragsgivere er departementer, fylkeskommuner, kommuner, statlige etater, råd og utvalg, Norges forskningsråd, næringslivet og bransjeorganisasjoner.

3 ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen

4 Tittel: Forfatter: Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen Per Kristian Alnes og Tina Mathisen ØF-notat nr.: 07/2012 ISSN nr.: Prosjektnummer: 1124 Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen Byggskolen Prosjektleder: Referat: Per Kristian Alnes Notatet kartlegger unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen. Det ble gjennomført spørreundersøkelser blant 10. klassinger, elever på Bygg- og anleggsteknikk og bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen. Elevene har besvart spørsmål om holdninger til studier og framtidig arbeid innen bygg- og anleggsbransjen. Bedriftene har besvart spørsmål om rekrutteringsbehov, tilgang på arbeidskraft og hvor tilfreds de er med samarbeidet med videregående skoler. Emneord: Elever, bedrifter, bygg- og anleggsbransjen, holdninger, kompetansebehov, utdanning. Dato: November 2012 Antall sider: 80 Pris: Kr 150,- Utgiver: Østlandsforskning Postboks Lillehammer Telefon Telefaks epost: Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, Stenergate Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.

5 FORORD Dette notatet beskriver unges holdninger til bygg og anleggsbransjen i Hedmark og bedrifters kompetanse /rekrutteringsbehov. Notatet er basert på spørreundersøkelser rettet mot elever i ungdomsskolen, elever på bygg og anleggsteknikk på videregående skole og bedrifter innen bygg og anlegg i fylket. Elevene har besvart spørsmål om holdninger til studier, karriere og fremtid i fylket. Bedriftene har besvart spørsmål om rekrutteringsbehov, tilgang på arbeidskraft og hvor tilfreds de er med samarbeidet med videregående skoler. Kartleggingen ble gjennomført vår/høst 2012 av Østlandsforskning på oppdrag for Byggskolen, som en del av Interregprosjektet Bygg og anleggskompetanse indre Skandinavia (Prosjektperiode ), der Byggskolen er prosjekteier sammen med Byggutbildning Star i Dalarna. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Datainnsamling, analyser og skriving av notatet er gjennomført av Per Kristian Alnes og Tina Mathisen. Vi vil takke elevene som deltok i spørreundersøkelsene. Vi retter en spesiell takk til alle lærerne og rektorene som har hjulpet oss med å gjennomføre datainnsamlingen. Til sist vil vi takke Byggskolen for oppdraget og godt samarbeid. Lillehammer november 2012 Svein Erik Hagen forskningsleder Per Kristian Alnes prosjektleder

6

7 Innhold Sammendrag Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark Datainnsamling, utvalg og overførbarhet Resultater fra ungdomsskoleundersøkelsen Forventninger om framtidig jobb og utdanningslengde Interesse for å ta utdanning og jobbe innen bygg- og anleggsbransjen Resultater fra videregående skole, Bygg- og anleggsteknikk Drivkrefter, karrieremål og yrkesroller Utdanningens omdømme Forventninger om framtidig arbeid Kompetansebehov innen bygg- og anleggsbransjen Utvalg og svarinngang Kompetanseprofil, rekrutteringsbehov og tilgang på arbeidskraft Tilfredshet med utdanningstilbudet i fylket Referanseliste Vedlegg 1. Spørreskjema til elever 10. trinn Vedlegg 2. Spørreskjema til elever i videregående skole, bygg- og anleggsteknikk Vedlegg 3. Spørreskjema til bedrifter Figurer 10. trinn Figur 1: Hva er viktigst for deg når du skal velge et yrke for framtiden? Figur 2:Hvilke karrieremål er viktigst for deg å oppnå i framtiden? Figur 3: Hvor lang utdanning tror du at du kommer til å ta før du begynner å jobbe? Figur 4: Sammenheng mellom forventet utdanningslengde og foreldrenes utdanningsnivå Figur 5: Hva vil du aller helst jobbe med i framtiden? Figur 6:Hvor tror du at du kommer til å jobbe etter endt utdanning? Kjønnsfordelt Figur 7: Hvor tror du at du kommer til å jobbe etter endt utdanning? Regionsfordelt Figur 8: Hvordan tror du det er å jobbe innen bygg- og anleggsbransjen? Figur 9: Kjennskap til utdanningstilbudene innen Bygg- og anleggsteknikk i Hedmark. Kjønnsfordelt Figur 10: Kjennskap til utdanningstilbudene innen Bygg- og anleggsteknikk i Hedmark. Regionfordelt Figur 11: Kunne du tenke deg å søke på studieprogrammet Bygg- og anleggsteknikk på videregående? Kjønnsfordelt Figur 12: Kunne du tenke deg å søke på studieprogrammet Bygg- og anleggsteknikk på videregående? Regionfordelt Figur 13: Grunner for ikke å velge utdanning innen Bygg- og anleggsteknikk. Kjønnsfordelt Figur 14: Grunner for ikke å velge utdanning innen Bygg- og anleggsteknikk. Regionfordelt Figur 15: Påstander om utdanningen Figur 16: Hvilke drivkrefter betydde mest for deg i valg av utdanningsprogram? Figur 17: Hvilke karrieremål er viktigst for deg å oppnå i fremtiden?... 30

8 Figur 18: Innen hvilket område av samfunnsbygging kunne du tenke deg å jobbe? Figur 19: Hvilken yrkesrolle vil du helst ha i din første jobb etter at du er ferdig utdannet? Vdg.- undersøkelsen Figur 20: Utdanningens omdømme Figur 21: Innfrir utdanningen dine forventninger? Figur 22: Sannsynlighet for å anbefale utdanningen til andre elever som skal velge utdanningsprogram på VGS? Figur 23: Geografisk plassering etter endt utdanning Figur 24: Geografisk plassering etter endt utdanning fordelt på regioner Figur 25: Hvordan tror du det er å jobbe i det som kalles bygg-og anleggsbransjen? Figur 26: I hvilken grad føler elevene seg forberedt til å imøtekomme arbeidsgivernes forventninger og krav i arbeidslivet Figur 27: Hvor sannsynlig er det at du innen seks måneder etter endt utdanning får jobb innen yrket du utdanner deg til? Figur 28. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å finne drømmejobben innen det yrket du utdanner deg til? Figur 29: Fordeling fagområder i utvalget Figur 30: Andel medarbeidere per utdanningsnivå (gjennomsnitt) Figur 31: Samlet behov for medarbeidere ut fra kompetanse/utdanning de kommende 24 måneder Figur 32: Behov for medarbeidere ut fra kompetanse/utdanning de kommende 24 måneder fordelt på fagområder Figur 33: Tilgang på erfarne medarbeidere, bosatt i Hedmark Figur 34: Tilgang på nyutdannete medarbeidere, bosatt i Hedmark Figur 35: Antall elever på Bygg- og anleggsteknikk i Hedmark Figur 36: Sannsynlighet for å gå utenfor Hedmark for å rekruttere nye medarbeidere de nærmeste 24 månedene Figur 37: Sannsynlighet for i hele tatt å få tak i den kompetansen det er behov for å rekruttere de nærmeste 24 månedene Figur 38: Hva slags type fag-/yrkesbakgrunn det er behov for å rekruttere i løpet av de neste 24 månedene? Figur 39: Samlet oppfatning om tilgangen på kompetanse vil være begrensende for bedriftenes aktivitetsvekst fremover? Figur 40: Oppfatning om tilgangen på kompetanse vil være begrensende for bedriftenes aktivitetsvekst fremover fordelt på fagområder? Figur 41: De viktigste egenskaper ved rekruttering av medarbeidere Figur 42: Hvor godt synes du følgende påstander passer angående byggrelatert utdanning i videregående skole i Hedmark? Figur 43: Vurdering av de byggrelaterte utdanningene på videregående skole i Hedmark, sammenlignet med landet forøvrig Tabeller Tabell 1: Krysstabell. Kjennskap til utdanning innen Bygg- og anleggsteknikk og lyst til å søke på utdanningen Tabell 2: Utdanningens omdømme Tabell 3: Sammenheng mellom innfridde forventninger til utdanningen og følelsen av å være forberedt til yrkeslivet. Absolutte tall

9 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 SAMMENDRAG Ungdomsskoleundersøkelsen 10. trinn Høy lønn og god balanse mellom arbeid og fritid er de viktigste faktorene for 10 klassingene ved valg av framtidig yrke. For guttene kan det se ut til at økonomi betyr litt mer enn for jentene. Ellers viser resultatene bl.a. at jentene ser på det som viktigere i valg av yrke at de får jobbe kreativt og får muligheter til å prøve ulike typer arbeid innenfor den bedriften de er ansatt i. Det er også en tydelig større andel av jentene som ønsker å jobbe utenlands, mens guttene i større grad enn jentene ønsker å jobbe praktisk og starte opp egen bedrift. Ønsket om framtidig yrke avspeiles til en viss grad i forventet utdanningslengde. En større andel av guttene forventer at deres utdanningsløp avsluttes etter yrkesforberedende videregående skole. Dette harmonerer med at guttene i større grad ønsker et praktisk yrke. Andelen jenter som tror de kommer til å ta universitet eller høyskoleutdanning er da også høyere enn hos guttene. Undersøkelsen påviser også at det er en signifikant positiv sammenheng mellom hvor lang utdanning elevene venter å ta og foreldrenes utdanningslengde. 40 prosent av elevene tror at de kommer til å få jobb i Hedmark etter endt utdanning. Som på spørsmålet om utdanningslengde er det også her tydelige kjønnsforskjeller. Nær halvparten av guttene og knapt en tredjedel av jentene tror de kommer til å jobbe i Hedmark. I tillegg til kjønnsforskjeller er det også regionale forskjeller. Elevene i Glåmdalen skiller seg ut fra resten av fylket med en tydelig lavere andel som forventer jobb i eget hjemfylke. Elevenes ønsker om framtidig yrke avspeiler en meget tradisjonell kjønnsfordeling. En klart større andel av jentene ønsker å jobbe innenfor helse/omsorg, sosialt arbeid og kultur/media og design. Guttene er klart sterkest representert innen bygg og anlegg, data/it, forsvaret, teknisk arbeid og transport. Innen administrative yrker, økonomi og juss er fordelingen lik mellom jenter og gutter. 44 prosent av guttene tror det er ganske eller meget gøy å jobbe i bygg og anleggsbransjen, mens tilsvarende andel av jentene er på 19 prosent. En relativt stor andel av både guttene og jentene svarer verken/eller, noe som enten kan tyde mangel på kunnskap om bransjen og/eller at de tror denne typen arbeid er ʺ sånn passelig interessantʺ. 7

10 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 Kunnskapen om utdanningstilbudet innen Bygg og anleggsteknikk på videregående skole er mangelfull blant elevene. Kun en fjerdedel av guttene og en tiendedel av jentene svarer at de kjenner godt til tilbudet. Nå må det nevnes at blant noen av skolene som har tatt del i undersøkelsen får elevene informasjon om de ulike studietilbudene på et senere tidspunkt enn da undersøkelsen ble gjennomført. 12 prosent av guttene og kun 1 prosent av jentene kan tenke seg å søke på Bygg og anleggsteknikk, mens en fjerdedel av guttene og 8 prosent av jentene svarer at de kanskje kan tenke seg å søke på denne utdanningen. Flertallet av de i «kanskje gruppen» tror det er ganske gøy å jobbe i bygg og anleggsbransjen, men har mangelfull kunnskap om utdanningen. I denne gruppen ligger dermed potensial til å få flere til å begynne på Byggog anleggsteknikk. Resultatene indikerer at økt og målrettet informasjon ut til skolene kan bidra til å gi et løft i søkermassen til Bygg og anleggsteknikk. Blant de som ser på denne utdanningen som helt uaktuell oppga i overkant av 90 prosent som begrunnelse at de ikke hadde interesse for faget. Elevenes vurdering av utdanningen innen Bygg og anleggsteknikk avspeiler en tradisjonell kjønnsrolleoppfatning. Rundt 60 prosent krysser av for at utdanningen passer best for gutter, mens 1 prosent krysser av for at den passer best for jenter. Ikke overraskende er det også en relativt høy andel som mener utdanningen passer best for de som liker å jobbe utendørs og kun med hendene. Det er en større andel av guttene som mener at det er kult å gå på Bygg og anleggsteknikk og at utdanningen er bare for de som liker å arbeide med hendene. På den annen side er det en litt større andel av jentene som mener utdanningen passer best for gutter og for de som liker å jobbe utendørs. Videregående skole, Bygg og anleggsteknikk Interessen for fagområdet er den viktigste årsaken til at elevene har valgt Bygg og anleggsteknikk. Dernest er det ønsket om en jobb med god lønn og gode framtidsutsikter som ser ut til å ha ført disse elevene i retning av dette studiet. Personlig utvikling og jobb med stor grad av frihet oppfattes også som viktig blant mange av elevene. På spørsmål om hvordan elevene tror det er å jobbe i bygg og anleggsbransjen svarer da også 90 prosent at de tror det er gøy. Sammenfattet kan en si at det er de personlige drivkreftene som er av størst betydning for å ha valgt Bygg og anleggsteknikk. Nyskapning og samfunnsnytte ser ikke ut til å være noe mange har lagt vekt på i valg av utdanning. Tilsvarende resultater fikk Prifloat i sin undersøkelse blant videregående elever innen byggteknikk i Dalarna (Samulelsson 2011). Det ble antydet i den svenske undersøkelsen at anleggssektoren i Dalarna har en betydelig lavere tiltrekningskraft og er mindre attraktivt enn bygningssektoren. I Hedmark kan det imidlertid se ut til at bildet er mer balansert og at begge sektorene er like attraktive blant elevene på Bygg og anleggsteknikk. 8

11 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/ prosent av elevene mener at utdanningen innfrir deres forventninger og hele 80 prosent vil anbefale den til andre elever som skal velge studieprogram. Resultatene viser også at over halvparten av elevene er fornøyd med følgende seks mål for utdanningens omdømme; skolens status og rykte, lærernes kompetanse og undervisningsmetoder, utvalget av programmer, planlegging og tilrettelegging av utdanningen, samarbeidet med bedrifter og tilgangen til lærling /praksisplasser. Mest fornøyd er elevene med skolens status og rykte. Dernest følger lærernes kompetanse og utvalget av programmer, faktorer som kan knyttes direkte til skolehverdagen. De er derimot mer usikre på det som har med planleggingen av utdanningsforløpet og tilknytningen til lokale/regionale bedrifter og lærlingplasser. Dette kan skyldes at en relativt stor andel av respondentene går på VG1. Denne tolkningen styrkes hvis vi ser på undersøkelsen fra Dalarna, der det viste seg at man er mer fornøyd med de delene av utdanningen jo lengre i utdanningsforløpet man har kommet (Samuelson 2011). Det kan samtidig se ut til at det er det eksterne samarbeidet med bygg og anleggsbransjen som bør styrkes og at elevene bør få informasjon og kjennskap til mulighetene som finnes i forhold til lærlingplasser og annen form for samarbeid med bedrifter tidlig i utdanningsforløpet. 65 prosent av elevene tror at de kommer til å jobbe i Hedmark rett etter endt utdanning, mens tallet synker til 51 prosent etter tre år. Dette kan tyde på at elevene er forberedt på at yrkesvalget deres kan medføre at de må flytte på seg. På regionnivå skiller Glåmdalen seg ut. Her er det bare 27 prosent (rett etter endt utdanning) og 20 prosent (etter 3 år) som tror de vil jobbe i Hedmark. Et spørsmål man bør stille seg er derfor hva det er som gjør at elevene fra Glåmdalsregionen ikke tror at de kommer til å jobbe i Hedmark. Dette har sannsynligvis sammenheng med at Glåmdalsregionen dels er en del av Stor Oslos arbeidsmarkedsregion, og at mange unge i Glåmdalen derfor forventer å pendle eller flytte til Oslo/Akershus etter endt utdanning. 76 prosent av elevene ser det som sannsynlig at de får en jobb innen det yrket de utdanner seg til, 22 prosent er usikre og bare 2 prosent mener dette er usannsynlig. Blant elevene på bygg og anleggsprogrammet i Dalarna er det en enda høyere andel (82 prosent) som tror de vil få en jobb innen bygg og anleggsektoren. Likevel er det en større andel av elevene i Hedmark som tror de vil finne drømmejobben. 59 prosent av bygg og anleggselevene i Hedmark regner det som sannsynlig at de finner drømmejobben innen det yrket de utdanner seg til, 10 prosentpoeng flere enn i Dalarna. Bedriftsundersøkelsen I sum venter de 54 bedriftene som har deltatt i undersøkelsen å ansette 521 personer i løpet av de kommende 2 årene. Om lag en tredjedel av ansettelsene ventes å være personer med fagbrev fra videregående skole og en fjerdedel er ledere/høyskole /universitetsutdannete. Flest ufaglærte ventes det å bli ansatt innen anleggsbransjen, men dens andel av totalt antall ansettelser er høyest innen treteknikk. En forholdsvis stor andel ufaglærte kan 9

12 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 komme av at flere kontakter anser det som lite sannsynlig at de i det hele tatt kan klare å få rekruttert personer med formell utdanning framover. 35 prosent av bedriftene svarte ja på spørsmål et om tilgangen på kompetanse er begrensende for bedriftens aktivitetsnivå framover. Dette kan i utgangspunktet se ut til å være en høy andel, men Norges Banks nasjonale tall for næringen viser at ca. 70 prosent ser på tilgangen på arbeidskraft som en begrensning for aktivitetsvekst. Avviket skyldes i stor grad at aktivitetsnivået i enkelte deler av landet er meget høyt og har tiltatt betydelig de siste månedene, mens utviklingen har vært mer moderat i Hedmark. Blant våre respondenter er det liten forskjell i andel som oppgir tilgangen som en begrensning innen tre, bygg og anleggsteknikk. Klart størst andel finner vi innen klima, energi og miljøteknikk. Ikke overraskende er tilgangen på arbeidskraft vanskeligere jo høyere utdanning som etterspørres. Det er spesielt krevende å få tak i ingeniører. Ingen av respondentene oppfatter tilgangen på nyutdannete eller erfarne ingeniører som lett. Dette er en yrkesgruppe som det generelt både i fylket og i landet for øvrig er hard konkurranse om å få tak i, og konkurransen har tiltatt den senere tiden. Rundt 40 prosent av kontaktene ser det som sannsynlig at de må rekruttere ingeniører utenfor fylket. Det som er mer overraskende er at i overkant av halvparten av respondentene anser tilgangen på håndverkere med erfaring bosatt i Hedmark som meget vanskelig og 20 prosent som nokså vanskelig. I Prifloat sin kartlegging for Dalarna svarte 54 prosent av respondentene at tilgangen på håndverkere med erfaring var nokså eller meget vanskelig. Det kan tyde på et noe stramt lokalt arbeidsmarked også på svensk side, men utfordringene er ikke like store som på norsk side. Ca. en tredjedel av kontaktene venter å gå utenfor fylket for å rekruttere håndverkere. Tilgangen på nyutdannete fagarbeidere er heller ikke å betrakte som god i Hedmark. Nær halvparten av respondentene melder om nokså eller meget vanskelig tilgang. Dette kan enten tyde på at det uteksamineres for få fra Bygg og anleggsteknikkstudiet i Hedmark eller at en del av de som tar denne utdanningen ikke ønsker å arbeide i fylket. Det kan se ut til at tilgangen ikke blir bedret de nærmeste årene. Det er både i fylket og nasjonalt en negativ trend i antall elever som velger å ta utdanning innen Bygg og anleggsteknikk. Hvilke egenskaper synes så bedriftene er de viktigste ved rekruttering av nye medarbeidere? Som i Prifloats tilsvarende undersøkelse i Dalarna, er samarbeidsevner viktigst. Deretter følger villighet til å ta ansvar og evne til å arbeide selvstendig. Minst viktig er det å være flink til å lære opp andre. Gode opplæringsevner kommer også i Dalarna ut som den minst viktige egenskapen. 10

13 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 Bedriftene er i liten grad tilfreds med deler av den bygg og anleggsrelaterte utdanningen i videregående skole i Hedmark. På både spørsmål om utdanningen er tilpasset bedriftenes behov og om de ferdigutdannete elevenes kompetanse tilsvarer forventningene svarer flere negativt enn positivt. Derimot er det en større andel som mener skolen har et aktivt samarbeid med bedrifter/næringsliv enn de som mener det motsatte. Det er også et tydelig flertall av bedriftene som ser en stor verdi i å ta i mot videregående elever i arbeidspraksis, og flertallet mener også at de er godt forberedt på å gjøre det. Hovedtyngden av de bedriftene som mener de kan sammenligne utdanningen i Hedmark med resten av landet, vurderer utdanningen i Hedmark til å ligge på linje med resten av landet. Hva mener så bedriftene er viktige grep for å bedre samarbeidet mellom bedrift og skole. Flere la vekt på mer utplassering av elever, oftere dialogmøter og etableringer av forum. Fra enkelte ble det også foreslått at læreplanene kan forbedres ved å la næringslivet i sterkere grad ta del i utarbeidelsene av dem. 11

14 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/

15 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/ UNGES HOLDNINGER TIL BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN I HEDMARK 1.1 Datainnsamling, utvalg og overførbarhet Spørreskjemaene som er benyttet i kartleggingen har tatt utgangspunkt i en lignende kartlegging gjennomført av konsulentfirmaet Prifloat (Samuelson 2011) i Dalarna i Sverige. Spørsmålene ble oversatt til norsk og tilpasset etter det norske skolesystemet. Dette ble gjort for å kunne gjøre sammenligninger mellom de to regionene.vi har i tillegg lagt til spørsmål som vi mente ville være relevante og som kunne gi en bredere analyse for Hedmark. I begge undersøkelsene til elever la vi til bakgrunnsvariabelen, foreldres utdanningsnivå. Dette er en ofte benyttet variabel når man skal studere elvers studie og yrkesvalg da foreldres utdanningsnivå har klar påvirkning på barnas yrkesvalg (Boudon 1974). I spørreundersøkelsen rettet mot elever på 10. trinn la vi i tillegg inn en egen seksjon som gikk spesifikt på ønsket om å søke programfaget Bygg og anleggsteknikk, og holdninger til programfaget og bransjen generelt. Spørreskjemaene er lagt til som vedlegg til dette notatet. Datainnsamlingen ble gjennomført på to tidspunkt, henholdsvis i april og september Dette ble gjort etter en vurdering av hvilke tidspunkt som ville være mest gunstig i forhold til svarinngang. Datainnsamlingen på VGS ble satt til vårsemesteret, noe vi mente ville være et gunstig tidspunkt med tanke på at elevene på VG1 Bygg og anleggsteknikk da hadde fullført ett skoleår og dermed hadde hatt mulighet til å gjøre seg noen erfaringer og tanker rundt sine holdninger til både utdanningen og en mulig framtid i bygg og anleggsbransjen. Denne undersøkelsen var webbasert, det vil si at elevene besvarte et nettbasert spørreskjema i skoletiden. Datainnsamlingen blant 10. klassingene ble gjennomført i september. Tidspunktet ble vurdert som gunstig fordi det ikke skulle gjennomføres noen obligatoriske undersøkelser, eksamener, eller søknad til VGS på dette tidspunktet, og vi mente at det derfor ville være lettere å få skolene til å delta. Dataene fra ungdomsskoleelevene ble innhentet ved hjelp av papirbaserte spørreskjema. Alle de sju videregående skolene som tilbyr faget Bygg og anleggsteknikk i Hedmark ble kontaktet. Oppdragsgiver var behjelpelig med å opprette førstegangskontakt og henviste oss til en kontaktperson ved hver skole. Kontaktpersonene informerte elevene om 13

16 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 undersøkelsen og satte av tid til at elevene kunne gjennomføre den. Alle skolene takket ja til å delta, men noen falt fra underveis. I alt deltok 5 skoler og vi fikk inn svar fra 150 elever. Det utgjør om lag 40 prosent av totalt antall elever på Bygg og anleggsteknikk i 2011/12. Svarinngangen ga følgende regionale fordeling ut fra elevenes bostedsadresse: Hamarregionen Glåmdalen Sør Østerdal Nord Østerdal Total Antall respondenter Prosentvis fordeling 41 % 30 % 15 % 13 % 100 % Kjønnsfordelingen blant respondentene i videregående skole er svært skjevfordelt. Kun 2 av respondentene er jenter. I populasjonen av bygg og anleggselever i Hedmark utgjør jenter kun 3 prosent. Vi har derfor valgt å ikke gjøre noen analyser på bakgrunn av variabelen kjønn, slik som det ble gjort i forbindelse med undersøkelsen i Dalarna (Samuelson 2011). Førstegangskontakten med ungdomsskolene ble opprettet ved å sende en invitasjon til skolelederne med spørsmål om deres skole ønsket å delta i kartleggingen. Alle ungdomsskolene i Hedmark ble invitert til å delta. Til sammen svarte 15 skoler at deres 10.klassinger kunne være med. Dette utgjorde elever og av disse var det 83 prosent som besvarte undersøkelsen. 14

17 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 Ungdomsskoler som deltok i undersøkelsen: Børstad ungdomsskole Ener ungdomsskole Furnes ungdomsskole Nes ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Nord-Odal ungdomsskole Sør-Odal ungdomsskole Grue barne- og ungdomsskole Våler ungdomsskole Trysil ungdomsskole Moelv ungdomsskole Holt ungdomsskole Alvdal ungdomsskole Elverum ungdomsskole 1300 elever, Antall svar: 1085 Gutter: 53% Jenter: 47% 1.2 Resultater fra ungdomsskoleundersøkelsen. I dette kapitlet presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen rettet mot elever på 10. trinn. I første del av undersøkelsen kartlegges hvilke forventninger 10. klassingene har om framtidig jobb og hvor lang utdanning de venter å ta. I andre del av undersøkelsen kartlegges interessen for å ta utdanning innen Bygg og anleggsteknikk og hvordan de tror det er å jobbe i bygg og anleggsbransjen Forventninger om framtidig jobb og utdanningslengde Karrieremål og viktige faktorer ved valg av yrke Elevene ble innledningsvis i undersøkelsen bedt om å besvare hvilke faktorer de anser som viktige i forhold til framtidig yrke og i forhold til karrieremål. Elevene fikk presentert flere svaralternativer og de kunne krysse av for opp til 3 svaralternativer på begge spørsmål. Det å bygge opp en god privatøkonomi, ha høy lønn og god balanse mellom arbeid og fritid skiller seg ut som de viktigste faktorene både på spørsmål om karrieremål og ved valg av yrke. For guttene kan det se ut til at økonomi betyr litt mer enn for jentene, mens 15

18 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 resultatene antyder et litt motsatt bilde i balansen mellom arbeid og fritid. Størst kjønnsforskjell på spørsmålet om viktighet ved framtidig yrke er det relativt sett på svaralternativet «Å jobbe praktisk med hendene», hvor en tredjedel av guttene og en femtedel av jentene krysset av. Ellers viser resultatene bl.a. at jentene ser på det som viktigere i valg av yrke at de får jobbe kreativt og får muligheter til å prøve ulike typer arbeid innenfor den bedriften de er ansatt i. På spørsmålet om karrieremål er det en tydelig større andel av jentene som ønsker å jobbe utenlands, mens guttene i klart større grad enn jentene har et mål om å starte opp egen bedrift og utvikle nye produkter. Rangeringen av karrieremål og viktighet ved valg av yrke er meget sammenfallende med Prifloat sin undersøkelse rettet mot 9. klassinger i Dalarna, både totalt og kjønnsfordelt. Figur 1: Hva er viktigst for deg når du skal velge et yrke for framtiden? God balanse mellom arbeid og fritid 57 % 56 % Høy lønn 58 % 67 % Jobbe kreativt 21 % 16 % Jobbe fritt og selvstendig 21 % 18 % Jobbe praktisk "med hendene" 19 % 32 % En jobb med store utfordringer Å jobbe med ting som som er med på å utvikle samfunnet 11 % 10 % 11 % 9 % Å få jobbe utendørs 5 % 9 % Jente Gutt Å starte egen bedrift 5 % 8 % Å lede prosjekter 4 % 5 % Utvikle/skape nye produkter Få muligheten til å prøve ulike typer arbeid innenfor det firmaet/oprganisasjonen der du er ansatt 3 % 9 % 13 % 8 % At du i framtiden får muligheten til å jobbe som sjef/leder 12 % 11 % Bli spesialist innen et bestemt område 20 % 16 % Annet 19 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 16

19 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 Figur 2:Hvilke karrieremål er viktigst for deg å oppnå i framtiden? God balanse mellom arbeid og fritid Bygge opp god privatøkonomi En selvstendig arbeidsrolle Arbeid som gir deg utfordringer Å få jobbe internasjonalt Bidra til samfunnsutvikling Starte egen bedrift Lede prosjekter Utvikle nye produkter Mulighet til å bytte arbeidsoppgaver Oppnå en ledende posisjon Få spesialkompetanse Annet 17% 13% 30% 27% 25% 15% 10% 10% 8% 14% 4% 8% 5% 10% 6% 7% 10% 15% 14% 9% 20% 17% 58% 55% 52% 60% Jente Gutt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Utdanningslengde Det er en signifikant forskjell mellom gutter og jenter i forventet utdanningslengde etter ungdomsskolen. Dette harmonerer til en viss grad med resultatene ovenfor som viste at en tydelig overvekt av guttene ønsker et praktisk yrke. 38 prosent av guttene og kun 15 prosent av jentene venter at deres utdanningsløp avsluttes etter yrkesforberedende videregående skole. Andelen jenter som tror de kommer til å ta universitet eller høyskoleutdanning er da også atskillig høyere enn hos guttene. 66 prosent av jentene og 46 prosent av guttene venter å ta et såpass langt utdanningsløp. 17

20 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 08/2012 Figur 3: Hvor lang utdanning tror du at du kommer til å ta før du begynner å jobbe? 40 % 38 % 35 % 30 % Gutt Jente 32 % 34 % 25 % 23 % 23 % 20 % 15 % 15 % 17 % 20 % 10 % 5 % 0 % Yrkesforberedende videregående skole Studiespesialiserende videregående skole Fagskole eller universitet/høyskole (under 4 år) Høyere grad fra universitet eller høyskole (4 år eller mer) I spørreskjemaet ba vi også elevene svare på spørsmål om foreldrenes utdanningsnivå. Hensikten var å se om det er en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og utdanningsløpet barna venter å ta. Av de 1085 elevene som deltok på spørreundersøkelsen, var det 653 som kunne svare på dette spørsmålet. Resultatene viser i statistisk terminologi en signifikant positiv sammenheng mellom hvor lang utdanning elevene venter å ta og hvor lang utdanning foreldrene har. Andelen som venter at de kommer til å avslutte utdanningen etter videregående skole er på 50 prosent blant dem som har foreldre uten høyere utdanning, mens andelen faller til 14 prosent blant dem som har minst en forelder med lengre høy utdanning (4 år eller mer). 18

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat15/2004 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 1. års følgeevaluering av Svein Frydenlund

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo ARBEIDSNOTAT 21/2006 Clara Åse Arnesen Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer