SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT"

Transkript

1 SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT VEDLEGG: 3. Investeringsbudsjett spesifikasjoner 5. Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 7. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose Notat Kommuneoverlegen oktober 2014

2 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT 2015 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i kroner Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på tjenester Tall i kroner Tjenestenes driftsutgifter Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Folkevalgte organer Rådmannsfunksjon Sentrale avsetninger Barnehager Skole Oppvekst Arbeid & Kvalifisering Helse & Omsorg Kultur & Byutvikling Tekniske Tjenester VAR-området Sum fordelt på tjenester

3 Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i kroner INVESTERINGSBEHOV Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELT PÅ TJENESTER Alle tall i kroner Oppr. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordeling på tjenester Type investering Rådmannsfunksjonen Inventar & Utstyr Fellesutgifter IKT-Investeringer Fellesutgifter IKT-utstyr Fellesutgifter Egenkapitalinnskudd Fellesutgifter Kirke Skole Elevmaskiner Skole Inverstering Lærebøker Skole Ny skolestruktur Skole Utelager ungdomsskole Oppvekst Egenfinansiering Spillemidler Bolig & Aktivitet Boligsosial Handlingsplan Bolig & Aktivitet Etableringslån Husbanken Helse & Omsorg Velferdsteknologiske Hjelpemidler Helse & Omsorg Sykehjem - vaskemaskiner Kultur & Byutvikling Kommunal veigrunn Kultur & Byutvikling Opprusting av Sentrum Kultur & Byutvikling Salgsprosesser Kommunale Eiendommer Kultur & Byutvikling Fossekleiva kultursenter - samarbeidsprosj Tekniske Tjenester Diverse Investeringer VAR Diverse Investeringer Folkevalgte Folkevalgte PC Sum fordelt på tjenester

5 Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Tall i kroner INNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 VEDLEGG 3: TILTAKSSPESIFIKASJON INVESTERINGER Rådmannsfunksjon Adm Tiltak: Inventar og utstyr, 2015 (i kroner) Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til nødvendige oppgraderinger av utrangert inventar og utstyr Sentrale avsetninger Tiltak: Kjerneinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Kjerneinvesteringene er knyttet til utskiftninger av servere, nettverksutstyr etc. som må foretas jevnlig Sentrale avsetninger Tiltak: Applikasjonsinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Dette er investeringer som er knyttet til ulike applikasjoner som tjenestene i Svelvik benytter. I 2015 vil fokuset være på digitalisering av tjenester, ny plattform for økonomisystemet og fremtidens arkivløsninger Sentrale avsetninger Tiltak: Egenkapitalinnskudd KLP, 2015 (i kroner) Som medeier av KLP er kommunen forpliktet til å gjøre et årlig egenkapitalinnskudd Oppvekst Tiltak: Egenfinansiering Spillemidler,

7 (i kroner) Rådmannen foreslår å avsette kr ,- til å finansiere egenandel slik at det kan utløses spillemidler til nærmiljøanlegg Bolig og Aktivitet Tiltak: Etableringslån, 2015 (i kroner) Det foreslås å søke Husbanken om 7,5 millioner kroner til etableringslån årlig i planperioden. Svelvik kommune har over de 3 siste årene hatt en sterk utlånsvekst og rådmannen vurderer det dit hen at det er klokt å redusere de årlige utlånene. Årsaken til dette er at kriteriene for tildeling er strammet inn og at det dermed vil være en høyere risiko knyttet til det enkelte lån Bolig og Aktivitet Tiltak: Boligsosial Handlingsplan, 2015 (i kroner) Etter en samlet vurdering er det utbyggingen i Lille Åsgaten 3 som prioriteres som neste prosjekt i realiseringen av boligsosial handlingsplan. Prosjektet inneholder 10 omsorgsboliger, avlastning med kapasitet til flere barn samtidig, treningsleilighet, fellesareal og personalbase. Ved å gjennomføre dette prosjektet først vil kommunen være bedre rustet til å vurdere det videre behovet for utbygging av boliger til omsorgsformål. Det søkes investeringstilskudd i Husbanken til prosjektet. Fra 2014 har gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet økt fra 35 prosent til 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger har økt til 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi heldøgns tjenester Helse og Omsorg Adm Tiltak: Velferdsteknologiske hjelpemidler, 2015 (i kroner) Kommentar: Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til investeringer i velferdsteknologiske hjelpemidler. For at midlene skal benyttes forutsettes det at det ikke fører til høyere driftskostnader, - 7 -

8 samtidig som det gir en bedret kvalitet for brukerne Kultur- og Byutvikling Tiltak: Kommunal Veigrunn, 2015 (i kroner) Målsettingen er at matrikulert veiparsell kan framstå som entydig med ensartede eiendomsforhold. Arbeidet innebærer opprydding av eiendomsparseller beliggende i kommunal veigrunn, arbeid med opprydding/ sammenslåing av tidligere fradelte parseller i kommunal veigrunn (med og uten gårds- og bruksnummer) og del av eiendommer beliggende i kommunal veigrunn Kultur- og Byutvikling Tiltak: Opprustning av Sentrum, 2015 (i kroner) Sentrum er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Utvikling av et attraktiv og levende sentrum er viktig for kommunens innbyggere og for å styrke vi-følelsen. Investeringsmidlene skal realisering ulike sentrumsprosjekter i samarbeid med beboere/gårdeiere/næringsdrivende/lag og foreninger Kultur- og Byutvikling Tiltak: Salgsprosesser Kommunale Eiendommer, 2015 (i kroner) Salg av kommunale arealer midlene benyttes til igangsetting av salgsprosessen. Tiltak: Trafikksikkerhet, 2015 (i kroner) Årlig behov som benyttes til å finansiere egenandeler, og egne prosjekt innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeide. I 2015 planlegges ferdigstillelse av G/S fergeveien (30 % kommunalegenandel pluss egen byggeledelse) samt kommunal egenandel i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak i skoleveier

9 Tiltak: Pendlerparkering Brennatoppen, 2015 (i kroner) Prosjektering av ny pendlerparkering på Brennatoppen. Tiltak: Gatelys, oppgrad armaturer, 2015 (i kroner) Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Overgang til LED teknologi. Tiltak: Oppgrad friluftsområder badeplass, 2015 (i kroner) De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital. Tiltak: Strøapperat Lastebil, 2015 (i kroner) Utskiftning pga alder. Brukes ved strøing og salting av veier. Tiltak: Bergerbanen Forstøingsmur, 2015 (i kroner)

10 Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering i 2015 og tiltak i 2016 (estimert sum). Tiltak: Bil Drift, 2015 (i kroner) Utskifting av bil grunnet alder. Tiltak: Oppgradering Sandsilo-Brenna, 2015 (i kroner) Sandsiloen ved Teknisk sine lokaler på Brenna er angrepet av rust og må utbedres. Tiltak: Asfaltering, 2015 (i kroner) Asfaltering av grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og løpende drift. Aktuelle veier/plasser er JUVE næringspark og Kirkeparkeringen i 2015 (p-plasser) og Nordliveien/Fjordgløttveien/Fjellveien i 2017). Asfaltering gjøres etter VA-tiltak i veien. Tiltak: Oppgradering Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Prosjektet ses i samband med utviklingsprosjekt Grunnane. Tiltak: Oppgradering Eikveien,

11 (i kroner) Prosjektering av oppgradering Eikveien gjøres i Arbeidet koordineres med VA-prosjekt i området Tiltak: Oppgradering Eikdammen, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler opprinnelig planlagt i Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragteknisk ansvarlig) er det behov for 400' kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket ble estimert til kr i Budsjett må revideres etter ny kalkyle. Tiltak: Intern Byggeledelse, 2015 (i kroner) Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra Drift til Investering. Tiltak: Universell Utforming, 2015 (i kroner) Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolsramper, automatiske døråpnere, skilting etc. Tiltak: Oppgradering Fossekleiva, 2015 (i kroner)

12 Utvikling/oppgradering av Fossekleiva museum og kultursenter iht. tidligere vedtak. Tiltak: Påkostninger Bygninger, 2015 (i kroner) Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Tiltak: Bil Eiendom, 2015 (i kroner) For å ha en effektiv vaktmestertjeneste så er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunen bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftningstakt for å unngå at bilene blir så gamle at driftsutgiftene (reparasjonskostnadene) blir uforholdsmessig høye. Tiltak: Oppgradering SD, 2015 (i kroner) For å nå målet om redusert energibruk i kommunens formålsbygg er det nødvendig med god styring av varme og ventilasjon. Det planlegges å videreutvikle kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll) på Tangen og Tømmerås skole i perioden. Tiltak: Rådhuset, fuktskader, 2015 (i kroner) Rådhuset har skader på flere plasser grunnet dårlig drenering. Det har resultert i fukt og skader på gulv u-etasjens lokaler. Tiltaket innbærer utbedring av dreneringen samt rehabilitering av etasjen. Tiltak: Nødstrømsaggr tilfluktsrom,

13 (i kroner) Nødstrømsaggregater ved tilfluktsrommene i kommunen må oppgraderes evt. skiftes ut. Behov må utredes nærmere. Tiltaket utredes i 2015 og det estimeres med en utskiftningskostnad på kr/år. Tiltak: Digitalisering tegn bygninger, 2015 (i kroner) Det er et stort behov for kommunen å få på plass et eiendomsarkiv. Nåværende system innebærer at anleggsdokumentasjon delvis ligger ute på byggen og delvis i sentrale arkiver. For å spare lagerplass og systematisere arkivet, er det ønskelig å digitalisere dokumentasjonen. Tiltak: Nødstrømsaggr Sykehjem, 2015 (i kroner) Utredes i Tiltak: Bryggefront, 2015 (i kroner) Mulig krav fra boligsameiet i 2014/15. Ansvar vurderes i samråd med kommuneadvokaten. Beløp er ikke beregnet. Tiltak: Bil Vann, 2015 (i kroner) Utskiftning av bil til kommunens rørleggere, grunnet alder

14 Tiltak: BIKS fargefjerning, 2015 (i kroner) Fargefjeningsanlegg ved vannverk, BIKS. Fordeling 50/50 med Sande kommune (eiertilskudd Tiltak: Vurdering Avhending Dammer, 2015 (i kroner) Vurdering av mulighet for avhending av dammer. Svelvik kommune har forholdsvis mange dammer, og det bør vurderes om noen kan rives/avhendes. Tiltak: Flomberegning Dammer, 2015 (i kroner) Nye flomberegninger må gjøres hvert 15. år. Tiltaket gjelder samtlige dammer i kommunen. Utføres i regi av VTA. Tiltak: Hellumvannet Dammer, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler i Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Kløfta Dammer, 2015 (i kroner)

15 Prosjekteringsmidler i 2012/13. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Sankedammen Dammer, 2015 (i kroner) Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (Vassdrag Teknisk Ansvarlig) i regi av GVD ( Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Tiltak: Oppgradering Nett, 2015 (i kroner) Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak: Sonevannmålere, 2015 (i kroner) Sonevannmålere brukes til å måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Tiltak: Husvannmålere, 2015 (i kroner) Det er vedtatt at alle boliger i Svelvik kommune skal ha vannmålere før Prosjektet er i gang og vannmålere kjøpes inn etter hvert som pålegg om montering sendes til abonnentene. Arbeidet er forsinket og trenger forsering i Tiltak: Sanere Slettaveien,

16 (i kroner) Utskiftning av ledningsnett. Tiltak: Hovedvannledning Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien - (fugletårnet)- Kjelleråsveien. Forstudie i 2015, prosjektering i 2016 og utførelse fra Tiltak: Bokerøya PLS, 2015 (i kroner) Utskiftning av PLS-styringssyetem på Bokerøya renseanlegg, den gamle har gått ut på dato. Tiltak: Tilknyttt avløp Storgt 59-65, 2015 (i kroner) Tilknytting av abonnenter i Storgaten 59-65, Svelvik sentrum. Tiltak: Oppgradering Nett Avløp, 2015 (i kroner) Det eksisterer eiendommer som slipper ut urenset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende

17 Tiltak: Bil Avløp, 2015 (i kroner) Denne bilen benyttes av avløpsavdelingen. Et godt vedlikehold av pumpestasjoner og avløpsnettet er avhengig av denne bilen. Tiltak: Bjerkelyveien, 2015 (i kroner) Ferdig utbedret nedre del, øvre del gjenstår. Prosjekteres i 2017, tiltak i Tiltak: Oppgradering Pumpestasjoner, 2015 (i kroner) Oppgradering av eksisterende pumpestasjoner P113, P225 og P Kirke og trossamfunn Tiltak: Vedlikeholdsrapport, 2015 (i kroner) Kvalitetssikring av vedlikeholdsrapport utarbeidet i Vurdering av årlige beløp til utbedring må revurderes når ny rapport foreligger. Rådmannen anser det ikke som mulig for Svelvik kommune å foreta en fullstendig renovering av Svelvik kirke og det må foretas en vurdering av de mest kritiske tiltakene Opplæringstjenester Tiltak: Inv Lærebøker, 2015 (i kroner)

18 Bakgrunnen for tiltaket er KST vedtak 59/12 om innføring av felles læreverk i barneskolene i Svelvik Etter omlegging til ny skolestruktur er det er økt behov for innkjøp av nye læreverk da elever fra ulike skoler som hadde ulike læreverk nå er satt sammen på en skole. Læreverkene er dessuten kommet i nye utgaver siden siste innkjøp slik at det vanskelig å supplere allerede innkjøpte læreverk Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at barneskolene fortsatt vil ha ulike læreverk, at elever ved samme skole vil måtte ha ulike utgaver av bøkene, eller at det ikke finnes en lærebok til hver elev. Videre kan det skje at skolen må ha forskjellig læreverk på ulike trinn, noe som er uheldig for progresjonen i faget Opplæringstjenester Tiltak: Inv PC/IKT, 2015 (i kroner) Svelvik kommune har vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal ha egen PC på skolen som de får beholde til en svært rimelig pris når de går ut av 10.klasse. I tillegg er utvikling av digital kompetanse fra 1.klasse en av de lovfestede opplæringskravene til elevene. Dette krever årlige investeringer til digitalt utstyr og programvare i skolene. Dette fordi utstyr må skiftes ut etter 3-4 år, samtidig som utviklingen på området går fort og det er nødvendig å holde seg oppdatert på området. Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at elevene i løpet av få år ikke vil få mulighet til å utvikle tilfredsstillende digitale ferdigheter, og skolene vil ikke være i stand til å oppfylle lovpålagt opplæringskrav til elevenes digitale utvikling

19 VEDLEGG 5: BUDSJETTSKRIV FRA DEN NORSKE KIRKE, SVELVIK KIRKELIGE FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Driftsbudsjett 2015 Svelvik, oktober Bakgrunn. Samarbeid, samhandling og fellesskap mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land. Tradisjonen og rettsreglene om dette går tilbake til formannskapslovene fra I dagens praksis er kirkelig fellesråd i kirkeloven 14 pålagt å ta seg av driftsøkonomisk forvaltning på vegne av sognet, mens kommunen har,, jfr kirkelovens 15, en tilsvarende forpliktelse til å bevilge midler til de oppgavene som fellesrådet har ansvar for. I tillegg til oppgaver knyttet til investering og drift av infrastruktur, lønnskostnader administrasjon/kontorhold, skal utgiftsdekning gi grunnlag for gjennomføring av de kirkelige handlinger som biskopen forordner. Dette er utdypet i Rundskriv v «Kirken og kommunen en veiledning», men også i fylkesmannens forventningsbrev til kommunen. Fellesrådets drift og økonomi har vært svært utfordrende de senere år. Akkumulert merforbruk pr er ca og balanse i 2014 vil være avhengig av ekstrabevilgning fra kommunen iforhold til økonomiplan. Fellesrådet har imidletid gjort en rekke tiltak med blant annet nedbemanning i perioden. Følgende statistikk fra SSB gir et intrykk av situasjonen i forhold til nabokommuner (2013-tall): Svelvik Sande Hof Re Innbygere Medlemmer DnK, % 79,6 79,6 83,6 77,1 Krk handlinger/1000 innb 29,6 30,2 40,3 33,2 Døpte, % av fødte 70,4 81,2 90,9 66,4 Konf, % av 15-åringer 62,8 58,8 65,1 57 Gudstj pr 1000 innb 13,2 9,5 22,6 14,5 Kom overføringer, 1000kr Årsverk FR/1000 innb 0,91 1 0,97 0,98 Dr.utg % av kom sml budsj 1,0 1,3 2,1 1,3 Dr.utg (f390,393) pr innb Inv/innb

20 Statistikken viser at tilslutningen til kirkens virksomhet i liten grad avviker nabokommunene, mens finansieringen til investering og drift via Svelvik kommunens budsjett har utviklet seg til å bli vesentlig lavere i 2013 enn dem det er naturlig å sammenligne seg med (1% av kommunens samlede budsjett, 469 kr/innbygger). Vurdering For å kunne gjennomføre de lovpålagte oppgaver, samt sørge for full inndekking av tidligere års merforbruk innen 4 år, vil følgende budsjettfremstilling danne grunnlag for den nødvendige finansiering fra Svelvik kommune: I 1000 kr: 2015: (Budsj 2014) Personalkostnader Driftskostnader Vedlikehold Brukerbetaling/gaver Statlige tilskudd Kommunale tilskudd Mer-/mindreforbruk Personalkostnadene utgjør i underkant av 3 mill i Stalige tilskudd er øremerket trosopplæring. Bemanningen er pt på et minimum i forhold til forsvarlig forvaltning av fellesrådets oppgaver. Kutt i sekretær og kirkegårdsbemanning går utover grunnleggende funksjoner og bør økes. Tilsvarende er vedlikeholdsoppgavene betydelig over det som fremgår i budsjettet. For 2014 er det utført innsamling og dugnadsarbeid ved Berger kirke (bytte av skifertak) til en verdi av godt over 1 million kroner. For årene som kommer er det imidlertid fornuftig å se noe av disse kostnadene i sammenheng med investeringsbudsjett som utarbeides separat. Driftskostnader innebærer kostnader til drift av infrastruktur og representerer i stor grad faste kostnader slik som husleie, energi, leasing/maskinkostnader, avgifter, serviceavtaler og kontorhold. Dette er kuttet til et minimum. Konklusjon En økning i driftstilskudd til 3,6mill. kroner innebærer mulighet for økonomisk balanse for 2015, forutsatt en fortsatt stram styring av fellesrådets økonomi i møte med dets lovpålagte oppgaver. Det muliggjør samtidig en start på inndekking av akkumulert merforbruk fra Lars Olav Bøe Kirkeverge

21 DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Investeringsbudsjett Svelvik, oktober Bakgrunn. Kommunen har et økonomisk ansvar for investering og drift av kirkebygg og infrastruktur som er underlagt kirkelig fellesråd, jfr kirkeloven 15, første ledd: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,.» Dette er kommer også til uttrykk gjennom fylkesmannens forventingsbrev. Kommunen kan benytte rentekompensasjonsordningen, som er en av de svært få finansieringsbidragene fra det offentlige til denne type tiltak. Vurdering. 1. Svelvik kirke. Tilstanden til kirkene i Svelvik ble vurdert i 2006 av Castor kompetanse. I følge rapporten fra 2006 vurderes samlede kostnader til renovering til kr fordelt på: 1. Grunn/kjeller mm: Vegger, vinduer: Tak/tårn/loft: Interiør: El/VVS/sikring Siden 2006 har man utbedret noe av det elektriske opplegget til bl.a. oppvarming. Samtidig må man regne med en prisvekst på 35% i perioden og ikke minst et ytterligere forfall fram til dags dato. Det er derfor sannsynlig at renoveringen vil få en samlet prislapp på minst 16 mill. 2. Driftsbygning Ebbestad gravlund. I den samlede plan for Ebbestad gravlund er en driftsbygning med et mindre bårerom og kjøle inkludert, men fortsatt ikke gjennomført. Kommunens eneste kjøle befinner seg i Berger kirke,hvilket er lite hensiktsmessig i forhold tilbehovet i sentrum. Det er videre et åpenbart behov for å å flytte driftsbygningen ut av Svelvik kirkegård, spesielt ettersom alle nye graver nå vil etableres på Ebbestad. Som følge avdenne flyttingen vil også menigheten kunne planlegge etablering av en lenge etterlengtet kirkestue på denne tomta. Ny bygning på Ebbestad var i 2008 stipulert til 3,25 mill. Det er sannsynlig å kunne bygge fornuftig for denne prisen også i I tillegg kommer kostnader til inventar, samt sanering av gammel driftsbygning

22 3. Berger kirke og Nesbygda kirke. Ved både Nesbygda og ikke minst Berger kirke gjenomføres en betydelig del av vedlikehold og renovering ved hjelp av dugnad. Inneværende år har Berger kirkes venner lagt ned mer enn en halv million kroner og mer enn 1000 arbeidstimer, bl.a. til bytte av nytt skifertak, takrenner mm. Som trebygninger er det midlertid et prekært behov for nytt el-system begge steder, antatt kostnad i Castor kompetanse sin vurdering i 2006: 2 mill. I tillegg er det behov for renovering av tårnet på Berger (ca 1 mill). Konklusjon Svelvik kommunes vanskelige økonomiske situasjon har nødvendigvis også forplantet seg til fellesrådets økonomi, hvilket innebærer at det er et betydelig etterslep på nødvendig vedlikehold og behov for renovering og investering i kirkebygningene om ikke forfallet skal medføre ubotelig skade. Spesielt gjelder dette Svelvik kirke som på mange måter utgjør et smykke sentralt plassert i sentrum. Denne er etterhvert i svært nedslitt og i så dårlig forfatning, at det vil måtte vurderes stenging av hele/deler av kirken hvis ikke forholdende blir utbedret innen relativ kort tid. Fellesrådet foreslår derfor følgende ramme for gjennomføring av de nødvendige investeringer i perioden , med en total ramme fra Svelvik kommune i perioden på 20 mill: Sum Inv behov: Svelvik Ebbestad 1,5 2 4 Berger/Nesbygda 0, Finansiering: Svelvik kommune (ramme) Mva komp Lars Olav Bøe (sign) Kirkeverge