SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT"

Transkript

1 SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT VEDLEGG: 3. Investeringsbudsjett spesifikasjoner 5. Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 7. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose Notat Kommuneoverlegen oktober 2014

2 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT 2015 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i kroner Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på tjenester Tall i kroner Tjenestenes driftsutgifter Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Folkevalgte organer Rådmannsfunksjon Sentrale avsetninger Barnehager Skole Oppvekst Arbeid & Kvalifisering Helse & Omsorg Kultur & Byutvikling Tekniske Tjenester VAR-området Sum fordelt på tjenester

3 Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i kroner INVESTERINGSBEHOV Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELT PÅ TJENESTER Alle tall i kroner Oppr. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordeling på tjenester Type investering Rådmannsfunksjonen Inventar & Utstyr Fellesutgifter IKT-Investeringer Fellesutgifter IKT-utstyr Fellesutgifter Egenkapitalinnskudd Fellesutgifter Kirke Skole Elevmaskiner Skole Inverstering Lærebøker Skole Ny skolestruktur Skole Utelager ungdomsskole Oppvekst Egenfinansiering Spillemidler Bolig & Aktivitet Boligsosial Handlingsplan Bolig & Aktivitet Etableringslån Husbanken Helse & Omsorg Velferdsteknologiske Hjelpemidler Helse & Omsorg Sykehjem - vaskemaskiner Kultur & Byutvikling Kommunal veigrunn Kultur & Byutvikling Opprusting av Sentrum Kultur & Byutvikling Salgsprosesser Kommunale Eiendommer Kultur & Byutvikling Fossekleiva kultursenter - samarbeidsprosj Tekniske Tjenester Diverse Investeringer VAR Diverse Investeringer Folkevalgte Folkevalgte PC Sum fordelt på tjenester

5 Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Tall i kroner INNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 VEDLEGG 3: TILTAKSSPESIFIKASJON INVESTERINGER Rådmannsfunksjon Adm Tiltak: Inventar og utstyr, 2015 (i kroner) Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til nødvendige oppgraderinger av utrangert inventar og utstyr Sentrale avsetninger Tiltak: Kjerneinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Kjerneinvesteringene er knyttet til utskiftninger av servere, nettverksutstyr etc. som må foretas jevnlig Sentrale avsetninger Tiltak: Applikasjonsinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Dette er investeringer som er knyttet til ulike applikasjoner som tjenestene i Svelvik benytter. I 2015 vil fokuset være på digitalisering av tjenester, ny plattform for økonomisystemet og fremtidens arkivløsninger Sentrale avsetninger Tiltak: Egenkapitalinnskudd KLP, 2015 (i kroner) Som medeier av KLP er kommunen forpliktet til å gjøre et årlig egenkapitalinnskudd Oppvekst Tiltak: Egenfinansiering Spillemidler,

7 (i kroner) Rådmannen foreslår å avsette kr ,- til å finansiere egenandel slik at det kan utløses spillemidler til nærmiljøanlegg Bolig og Aktivitet Tiltak: Etableringslån, 2015 (i kroner) Det foreslås å søke Husbanken om 7,5 millioner kroner til etableringslån årlig i planperioden. Svelvik kommune har over de 3 siste årene hatt en sterk utlånsvekst og rådmannen vurderer det dit hen at det er klokt å redusere de årlige utlånene. Årsaken til dette er at kriteriene for tildeling er strammet inn og at det dermed vil være en høyere risiko knyttet til det enkelte lån Bolig og Aktivitet Tiltak: Boligsosial Handlingsplan, 2015 (i kroner) Etter en samlet vurdering er det utbyggingen i Lille Åsgaten 3 som prioriteres som neste prosjekt i realiseringen av boligsosial handlingsplan. Prosjektet inneholder 10 omsorgsboliger, avlastning med kapasitet til flere barn samtidig, treningsleilighet, fellesareal og personalbase. Ved å gjennomføre dette prosjektet først vil kommunen være bedre rustet til å vurdere det videre behovet for utbygging av boliger til omsorgsformål. Det søkes investeringstilskudd i Husbanken til prosjektet. Fra 2014 har gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet økt fra 35 prosent til 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger har økt til 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi heldøgns tjenester Helse og Omsorg Adm Tiltak: Velferdsteknologiske hjelpemidler, 2015 (i kroner) Kommentar: Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til investeringer i velferdsteknologiske hjelpemidler. For at midlene skal benyttes forutsettes det at det ikke fører til høyere driftskostnader, - 7 -

8 samtidig som det gir en bedret kvalitet for brukerne Kultur- og Byutvikling Tiltak: Kommunal Veigrunn, 2015 (i kroner) Målsettingen er at matrikulert veiparsell kan framstå som entydig med ensartede eiendomsforhold. Arbeidet innebærer opprydding av eiendomsparseller beliggende i kommunal veigrunn, arbeid med opprydding/ sammenslåing av tidligere fradelte parseller i kommunal veigrunn (med og uten gårds- og bruksnummer) og del av eiendommer beliggende i kommunal veigrunn Kultur- og Byutvikling Tiltak: Opprustning av Sentrum, 2015 (i kroner) Sentrum er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Utvikling av et attraktiv og levende sentrum er viktig for kommunens innbyggere og for å styrke vi-følelsen. Investeringsmidlene skal realisering ulike sentrumsprosjekter i samarbeid med beboere/gårdeiere/næringsdrivende/lag og foreninger Kultur- og Byutvikling Tiltak: Salgsprosesser Kommunale Eiendommer, 2015 (i kroner) Salg av kommunale arealer midlene benyttes til igangsetting av salgsprosessen. Tiltak: Trafikksikkerhet, 2015 (i kroner) Årlig behov som benyttes til å finansiere egenandeler, og egne prosjekt innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeide. I 2015 planlegges ferdigstillelse av G/S fergeveien (30 % kommunalegenandel pluss egen byggeledelse) samt kommunal egenandel i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak i skoleveier

9 Tiltak: Pendlerparkering Brennatoppen, 2015 (i kroner) Prosjektering av ny pendlerparkering på Brennatoppen. Tiltak: Gatelys, oppgrad armaturer, 2015 (i kroner) Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Overgang til LED teknologi. Tiltak: Oppgrad friluftsområder badeplass, 2015 (i kroner) De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital. Tiltak: Strøapperat Lastebil, 2015 (i kroner) Utskiftning pga alder. Brukes ved strøing og salting av veier. Tiltak: Bergerbanen Forstøingsmur, 2015 (i kroner)

10 Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering i 2015 og tiltak i 2016 (estimert sum). Tiltak: Bil Drift, 2015 (i kroner) Utskifting av bil grunnet alder. Tiltak: Oppgradering Sandsilo-Brenna, 2015 (i kroner) Sandsiloen ved Teknisk sine lokaler på Brenna er angrepet av rust og må utbedres. Tiltak: Asfaltering, 2015 (i kroner) Asfaltering av grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og løpende drift. Aktuelle veier/plasser er JUVE næringspark og Kirkeparkeringen i 2015 (p-plasser) og Nordliveien/Fjordgløttveien/Fjellveien i 2017). Asfaltering gjøres etter VA-tiltak i veien. Tiltak: Oppgradering Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Prosjektet ses i samband med utviklingsprosjekt Grunnane. Tiltak: Oppgradering Eikveien,

11 (i kroner) Prosjektering av oppgradering Eikveien gjøres i Arbeidet koordineres med VA-prosjekt i området Tiltak: Oppgradering Eikdammen, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler opprinnelig planlagt i Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragteknisk ansvarlig) er det behov for 400' kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket ble estimert til kr i Budsjett må revideres etter ny kalkyle. Tiltak: Intern Byggeledelse, 2015 (i kroner) Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra Drift til Investering. Tiltak: Universell Utforming, 2015 (i kroner) Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolsramper, automatiske døråpnere, skilting etc. Tiltak: Oppgradering Fossekleiva, 2015 (i kroner)

12 Utvikling/oppgradering av Fossekleiva museum og kultursenter iht. tidligere vedtak. Tiltak: Påkostninger Bygninger, 2015 (i kroner) Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Tiltak: Bil Eiendom, 2015 (i kroner) For å ha en effektiv vaktmestertjeneste så er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunen bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftningstakt for å unngå at bilene blir så gamle at driftsutgiftene (reparasjonskostnadene) blir uforholdsmessig høye. Tiltak: Oppgradering SD, 2015 (i kroner) For å nå målet om redusert energibruk i kommunens formålsbygg er det nødvendig med god styring av varme og ventilasjon. Det planlegges å videreutvikle kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll) på Tangen og Tømmerås skole i perioden. Tiltak: Rådhuset, fuktskader, 2015 (i kroner) Rådhuset har skader på flere plasser grunnet dårlig drenering. Det har resultert i fukt og skader på gulv u-etasjens lokaler. Tiltaket innbærer utbedring av dreneringen samt rehabilitering av etasjen. Tiltak: Nødstrømsaggr tilfluktsrom,

13 (i kroner) Nødstrømsaggregater ved tilfluktsrommene i kommunen må oppgraderes evt. skiftes ut. Behov må utredes nærmere. Tiltaket utredes i 2015 og det estimeres med en utskiftningskostnad på kr/år. Tiltak: Digitalisering tegn bygninger, 2015 (i kroner) Det er et stort behov for kommunen å få på plass et eiendomsarkiv. Nåværende system innebærer at anleggsdokumentasjon delvis ligger ute på byggen og delvis i sentrale arkiver. For å spare lagerplass og systematisere arkivet, er det ønskelig å digitalisere dokumentasjonen. Tiltak: Nødstrømsaggr Sykehjem, 2015 (i kroner) Utredes i Tiltak: Bryggefront, 2015 (i kroner) Mulig krav fra boligsameiet i 2014/15. Ansvar vurderes i samråd med kommuneadvokaten. Beløp er ikke beregnet. Tiltak: Bil Vann, 2015 (i kroner) Utskiftning av bil til kommunens rørleggere, grunnet alder

14 Tiltak: BIKS fargefjerning, 2015 (i kroner) Fargefjeningsanlegg ved vannverk, BIKS. Fordeling 50/50 med Sande kommune (eiertilskudd Tiltak: Vurdering Avhending Dammer, 2015 (i kroner) Vurdering av mulighet for avhending av dammer. Svelvik kommune har forholdsvis mange dammer, og det bør vurderes om noen kan rives/avhendes. Tiltak: Flomberegning Dammer, 2015 (i kroner) Nye flomberegninger må gjøres hvert 15. år. Tiltaket gjelder samtlige dammer i kommunen. Utføres i regi av VTA. Tiltak: Hellumvannet Dammer, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler i Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Kløfta Dammer, 2015 (i kroner)

15 Prosjekteringsmidler i 2012/13. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Sankedammen Dammer, 2015 (i kroner) Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (Vassdrag Teknisk Ansvarlig) i regi av GVD ( Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Tiltak: Oppgradering Nett, 2015 (i kroner) Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak: Sonevannmålere, 2015 (i kroner) Sonevannmålere brukes til å måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Tiltak: Husvannmålere, 2015 (i kroner) Det er vedtatt at alle boliger i Svelvik kommune skal ha vannmålere før Prosjektet er i gang og vannmålere kjøpes inn etter hvert som pålegg om montering sendes til abonnentene. Arbeidet er forsinket og trenger forsering i Tiltak: Sanere Slettaveien,

16 (i kroner) Utskiftning av ledningsnett. Tiltak: Hovedvannledning Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien - (fugletårnet)- Kjelleråsveien. Forstudie i 2015, prosjektering i 2016 og utførelse fra Tiltak: Bokerøya PLS, 2015 (i kroner) Utskiftning av PLS-styringssyetem på Bokerøya renseanlegg, den gamle har gått ut på dato. Tiltak: Tilknyttt avløp Storgt 59-65, 2015 (i kroner) Tilknytting av abonnenter i Storgaten 59-65, Svelvik sentrum. Tiltak: Oppgradering Nett Avløp, 2015 (i kroner) Det eksisterer eiendommer som slipper ut urenset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende

17 Tiltak: Bil Avløp, 2015 (i kroner) Denne bilen benyttes av avløpsavdelingen. Et godt vedlikehold av pumpestasjoner og avløpsnettet er avhengig av denne bilen. Tiltak: Bjerkelyveien, 2015 (i kroner) Ferdig utbedret nedre del, øvre del gjenstår. Prosjekteres i 2017, tiltak i Tiltak: Oppgradering Pumpestasjoner, 2015 (i kroner) Oppgradering av eksisterende pumpestasjoner P113, P225 og P Kirke og trossamfunn Tiltak: Vedlikeholdsrapport, 2015 (i kroner) Kvalitetssikring av vedlikeholdsrapport utarbeidet i Vurdering av årlige beløp til utbedring må revurderes når ny rapport foreligger. Rådmannen anser det ikke som mulig for Svelvik kommune å foreta en fullstendig renovering av Svelvik kirke og det må foretas en vurdering av de mest kritiske tiltakene Opplæringstjenester Tiltak: Inv Lærebøker, 2015 (i kroner)

18 Bakgrunnen for tiltaket er KST vedtak 59/12 om innføring av felles læreverk i barneskolene i Svelvik Etter omlegging til ny skolestruktur er det er økt behov for innkjøp av nye læreverk da elever fra ulike skoler som hadde ulike læreverk nå er satt sammen på en skole. Læreverkene er dessuten kommet i nye utgaver siden siste innkjøp slik at det vanskelig å supplere allerede innkjøpte læreverk Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at barneskolene fortsatt vil ha ulike læreverk, at elever ved samme skole vil måtte ha ulike utgaver av bøkene, eller at det ikke finnes en lærebok til hver elev. Videre kan det skje at skolen må ha forskjellig læreverk på ulike trinn, noe som er uheldig for progresjonen i faget Opplæringstjenester Tiltak: Inv PC/IKT, 2015 (i kroner) Svelvik kommune har vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal ha egen PC på skolen som de får beholde til en svært rimelig pris når de går ut av 10.klasse. I tillegg er utvikling av digital kompetanse fra 1.klasse en av de lovfestede opplæringskravene til elevene. Dette krever årlige investeringer til digitalt utstyr og programvare i skolene. Dette fordi utstyr må skiftes ut etter 3-4 år, samtidig som utviklingen på området går fort og det er nødvendig å holde seg oppdatert på området. Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at elevene i løpet av få år ikke vil få mulighet til å utvikle tilfredsstillende digitale ferdigheter, og skolene vil ikke være i stand til å oppfylle lovpålagt opplæringskrav til elevenes digitale utvikling

19 VEDLEGG 5: BUDSJETTSKRIV FRA DEN NORSKE KIRKE, SVELVIK KIRKELIGE FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Driftsbudsjett 2015 Svelvik, oktober Bakgrunn. Samarbeid, samhandling og fellesskap mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land. Tradisjonen og rettsreglene om dette går tilbake til formannskapslovene fra I dagens praksis er kirkelig fellesråd i kirkeloven 14 pålagt å ta seg av driftsøkonomisk forvaltning på vegne av sognet, mens kommunen har,, jfr kirkelovens 15, en tilsvarende forpliktelse til å bevilge midler til de oppgavene som fellesrådet har ansvar for. I tillegg til oppgaver knyttet til investering og drift av infrastruktur, lønnskostnader administrasjon/kontorhold, skal utgiftsdekning gi grunnlag for gjennomføring av de kirkelige handlinger som biskopen forordner. Dette er utdypet i Rundskriv v «Kirken og kommunen en veiledning», men også i fylkesmannens forventningsbrev til kommunen. Fellesrådets drift og økonomi har vært svært utfordrende de senere år. Akkumulert merforbruk pr er ca og balanse i 2014 vil være avhengig av ekstrabevilgning fra kommunen iforhold til økonomiplan. Fellesrådet har imidletid gjort en rekke tiltak med blant annet nedbemanning i perioden. Følgende statistikk fra SSB gir et intrykk av situasjonen i forhold til nabokommuner (2013-tall): Svelvik Sande Hof Re Innbygere Medlemmer DnK, % 79,6 79,6 83,6 77,1 Krk handlinger/1000 innb 29,6 30,2 40,3 33,2 Døpte, % av fødte 70,4 81,2 90,9 66,4 Konf, % av 15-åringer 62,8 58,8 65,1 57 Gudstj pr 1000 innb 13,2 9,5 22,6 14,5 Kom overføringer, 1000kr Årsverk FR/1000 innb 0,91 1 0,97 0,98 Dr.utg % av kom sml budsj 1,0 1,3 2,1 1,3 Dr.utg (f390,393) pr innb Inv/innb

20 Statistikken viser at tilslutningen til kirkens virksomhet i liten grad avviker nabokommunene, mens finansieringen til investering og drift via Svelvik kommunens budsjett har utviklet seg til å bli vesentlig lavere i 2013 enn dem det er naturlig å sammenligne seg med (1% av kommunens samlede budsjett, 469 kr/innbygger). Vurdering For å kunne gjennomføre de lovpålagte oppgaver, samt sørge for full inndekking av tidligere års merforbruk innen 4 år, vil følgende budsjettfremstilling danne grunnlag for den nødvendige finansiering fra Svelvik kommune: I 1000 kr: 2015: (Budsj 2014) Personalkostnader Driftskostnader Vedlikehold Brukerbetaling/gaver Statlige tilskudd Kommunale tilskudd Mer-/mindreforbruk Personalkostnadene utgjør i underkant av 3 mill i Stalige tilskudd er øremerket trosopplæring. Bemanningen er pt på et minimum i forhold til forsvarlig forvaltning av fellesrådets oppgaver. Kutt i sekretær og kirkegårdsbemanning går utover grunnleggende funksjoner og bør økes. Tilsvarende er vedlikeholdsoppgavene betydelig over det som fremgår i budsjettet. For 2014 er det utført innsamling og dugnadsarbeid ved Berger kirke (bytte av skifertak) til en verdi av godt over 1 million kroner. For årene som kommer er det imidlertid fornuftig å se noe av disse kostnadene i sammenheng med investeringsbudsjett som utarbeides separat. Driftskostnader innebærer kostnader til drift av infrastruktur og representerer i stor grad faste kostnader slik som husleie, energi, leasing/maskinkostnader, avgifter, serviceavtaler og kontorhold. Dette er kuttet til et minimum. Konklusjon En økning i driftstilskudd til 3,6mill. kroner innebærer mulighet for økonomisk balanse for 2015, forutsatt en fortsatt stram styring av fellesrådets økonomi i møte med dets lovpålagte oppgaver. Det muliggjør samtidig en start på inndekking av akkumulert merforbruk fra Lars Olav Bøe Kirkeverge

21 DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Investeringsbudsjett Svelvik, oktober Bakgrunn. Kommunen har et økonomisk ansvar for investering og drift av kirkebygg og infrastruktur som er underlagt kirkelig fellesråd, jfr kirkeloven 15, første ledd: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,.» Dette er kommer også til uttrykk gjennom fylkesmannens forventingsbrev. Kommunen kan benytte rentekompensasjonsordningen, som er en av de svært få finansieringsbidragene fra det offentlige til denne type tiltak. Vurdering. 1. Svelvik kirke. Tilstanden til kirkene i Svelvik ble vurdert i 2006 av Castor kompetanse. I følge rapporten fra 2006 vurderes samlede kostnader til renovering til kr fordelt på: 1. Grunn/kjeller mm: Vegger, vinduer: Tak/tårn/loft: Interiør: El/VVS/sikring Siden 2006 har man utbedret noe av det elektriske opplegget til bl.a. oppvarming. Samtidig må man regne med en prisvekst på 35% i perioden og ikke minst et ytterligere forfall fram til dags dato. Det er derfor sannsynlig at renoveringen vil få en samlet prislapp på minst 16 mill. 2. Driftsbygning Ebbestad gravlund. I den samlede plan for Ebbestad gravlund er en driftsbygning med et mindre bårerom og kjøle inkludert, men fortsatt ikke gjennomført. Kommunens eneste kjøle befinner seg i Berger kirke,hvilket er lite hensiktsmessig i forhold tilbehovet i sentrum. Det er videre et åpenbart behov for å å flytte driftsbygningen ut av Svelvik kirkegård, spesielt ettersom alle nye graver nå vil etableres på Ebbestad. Som følge avdenne flyttingen vil også menigheten kunne planlegge etablering av en lenge etterlengtet kirkestue på denne tomta. Ny bygning på Ebbestad var i 2008 stipulert til 3,25 mill. Det er sannsynlig å kunne bygge fornuftig for denne prisen også i I tillegg kommer kostnader til inventar, samt sanering av gammel driftsbygning

22 3. Berger kirke og Nesbygda kirke. Ved både Nesbygda og ikke minst Berger kirke gjenomføres en betydelig del av vedlikehold og renovering ved hjelp av dugnad. Inneværende år har Berger kirkes venner lagt ned mer enn en halv million kroner og mer enn 1000 arbeidstimer, bl.a. til bytte av nytt skifertak, takrenner mm. Som trebygninger er det midlertid et prekært behov for nytt el-system begge steder, antatt kostnad i Castor kompetanse sin vurdering i 2006: 2 mill. I tillegg er det behov for renovering av tårnet på Berger (ca 1 mill). Konklusjon Svelvik kommunes vanskelige økonomiske situasjon har nødvendigvis også forplantet seg til fellesrådets økonomi, hvilket innebærer at det er et betydelig etterslep på nødvendig vedlikehold og behov for renovering og investering i kirkebygningene om ikke forfallet skal medføre ubotelig skade. Spesielt gjelder dette Svelvik kirke som på mange måter utgjør et smykke sentralt plassert i sentrum. Denne er etterhvert i svært nedslitt og i så dårlig forfatning, at det vil måtte vurderes stenging av hele/deler av kirken hvis ikke forholdende blir utbedret innen relativ kort tid. Fellesrådet foreslår derfor følgende ramme for gjennomføring av de nødvendige investeringer i perioden , med en total ramme fra Svelvik kommune i perioden på 20 mill: Sum Inv behov: Svelvik Ebbestad 1,5 2 4 Berger/Nesbygda 0, Finansiering: Svelvik kommune (ramme) Mva komp Lars Olav Bøe (sign) Kirkeverge

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Faktaark Krødsherad kommune

Faktaark Krødsherad kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Oppsummering...side 4 Befolkningsframskrivning side 5 Behovsprofil kommunene i regionen..side

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017

Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2017 Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde og i forbindelse med at agderfylkene er blitt programfylker innen folkehelsearbeid er det spesielt fokus på folkehelsearbeid

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer