SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT"

Transkript

1 SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT VEDLEGG: 3. Investeringsbudsjett spesifikasjoner 5. Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 7. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose Notat Kommuneoverlegen oktober 2014

2 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT 2015 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i kroner Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på tjenester Tall i kroner Tjenestenes driftsutgifter Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Folkevalgte organer Rådmannsfunksjon Sentrale avsetninger Barnehager Skole Oppvekst Arbeid & Kvalifisering Helse & Omsorg Kultur & Byutvikling Tekniske Tjenester VAR-området Sum fordelt på tjenester

3 Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i kroner INVESTERINGSBEHOV Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELT PÅ TJENESTER Alle tall i kroner Oppr. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordeling på tjenester Type investering Rådmannsfunksjonen Inventar & Utstyr Fellesutgifter IKT-Investeringer Fellesutgifter IKT-utstyr Fellesutgifter Egenkapitalinnskudd Fellesutgifter Kirke Skole Elevmaskiner Skole Inverstering Lærebøker Skole Ny skolestruktur Skole Utelager ungdomsskole Oppvekst Egenfinansiering Spillemidler Bolig & Aktivitet Boligsosial Handlingsplan Bolig & Aktivitet Etableringslån Husbanken Helse & Omsorg Velferdsteknologiske Hjelpemidler Helse & Omsorg Sykehjem - vaskemaskiner Kultur & Byutvikling Kommunal veigrunn Kultur & Byutvikling Opprusting av Sentrum Kultur & Byutvikling Salgsprosesser Kommunale Eiendommer Kultur & Byutvikling Fossekleiva kultursenter - samarbeidsprosj Tekniske Tjenester Diverse Investeringer VAR Diverse Investeringer Folkevalgte Folkevalgte PC Sum fordelt på tjenester

5 Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Tall i kroner INNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 VEDLEGG 3: TILTAKSSPESIFIKASJON INVESTERINGER Rådmannsfunksjon Adm Tiltak: Inventar og utstyr, 2015 (i kroner) Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til nødvendige oppgraderinger av utrangert inventar og utstyr Sentrale avsetninger Tiltak: Kjerneinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Kjerneinvesteringene er knyttet til utskiftninger av servere, nettverksutstyr etc. som må foretas jevnlig Sentrale avsetninger Tiltak: Applikasjonsinvesteringer IKT, 2015 (i kroner) Dette er investeringer som er knyttet til ulike applikasjoner som tjenestene i Svelvik benytter. I 2015 vil fokuset være på digitalisering av tjenester, ny plattform for økonomisystemet og fremtidens arkivløsninger Sentrale avsetninger Tiltak: Egenkapitalinnskudd KLP, 2015 (i kroner) Som medeier av KLP er kommunen forpliktet til å gjøre et årlig egenkapitalinnskudd Oppvekst Tiltak: Egenfinansiering Spillemidler,

7 (i kroner) Rådmannen foreslår å avsette kr ,- til å finansiere egenandel slik at det kan utløses spillemidler til nærmiljøanlegg Bolig og Aktivitet Tiltak: Etableringslån, 2015 (i kroner) Det foreslås å søke Husbanken om 7,5 millioner kroner til etableringslån årlig i planperioden. Svelvik kommune har over de 3 siste årene hatt en sterk utlånsvekst og rådmannen vurderer det dit hen at det er klokt å redusere de årlige utlånene. Årsaken til dette er at kriteriene for tildeling er strammet inn og at det dermed vil være en høyere risiko knyttet til det enkelte lån Bolig og Aktivitet Tiltak: Boligsosial Handlingsplan, 2015 (i kroner) Etter en samlet vurdering er det utbyggingen i Lille Åsgaten 3 som prioriteres som neste prosjekt i realiseringen av boligsosial handlingsplan. Prosjektet inneholder 10 omsorgsboliger, avlastning med kapasitet til flere barn samtidig, treningsleilighet, fellesareal og personalbase. Ved å gjennomføre dette prosjektet først vil kommunen være bedre rustet til å vurdere det videre behovet for utbygging av boliger til omsorgsformål. Det søkes investeringstilskudd i Husbanken til prosjektet. Fra 2014 har gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet økt fra 35 prosent til 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger har økt til 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi heldøgns tjenester Helse og Omsorg Adm Tiltak: Velferdsteknologiske hjelpemidler, 2015 (i kroner) Kommentar: Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- årlig til investeringer i velferdsteknologiske hjelpemidler. For at midlene skal benyttes forutsettes det at det ikke fører til høyere driftskostnader, - 7 -

8 samtidig som det gir en bedret kvalitet for brukerne Kultur- og Byutvikling Tiltak: Kommunal Veigrunn, 2015 (i kroner) Målsettingen er at matrikulert veiparsell kan framstå som entydig med ensartede eiendomsforhold. Arbeidet innebærer opprydding av eiendomsparseller beliggende i kommunal veigrunn, arbeid med opprydding/ sammenslåing av tidligere fradelte parseller i kommunal veigrunn (med og uten gårds- og bruksnummer) og del av eiendommer beliggende i kommunal veigrunn Kultur- og Byutvikling Tiltak: Opprustning av Sentrum, 2015 (i kroner) Sentrum er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Utvikling av et attraktiv og levende sentrum er viktig for kommunens innbyggere og for å styrke vi-følelsen. Investeringsmidlene skal realisering ulike sentrumsprosjekter i samarbeid med beboere/gårdeiere/næringsdrivende/lag og foreninger Kultur- og Byutvikling Tiltak: Salgsprosesser Kommunale Eiendommer, 2015 (i kroner) Salg av kommunale arealer midlene benyttes til igangsetting av salgsprosessen. Tiltak: Trafikksikkerhet, 2015 (i kroner) Årlig behov som benyttes til å finansiere egenandeler, og egne prosjekt innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeide. I 2015 planlegges ferdigstillelse av G/S fergeveien (30 % kommunalegenandel pluss egen byggeledelse) samt kommunal egenandel i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak i skoleveier

9 Tiltak: Pendlerparkering Brennatoppen, 2015 (i kroner) Prosjektering av ny pendlerparkering på Brennatoppen. Tiltak: Gatelys, oppgrad armaturer, 2015 (i kroner) Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Overgang til LED teknologi. Tiltak: Oppgrad friluftsområder badeplass, 2015 (i kroner) De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital. Tiltak: Strøapperat Lastebil, 2015 (i kroner) Utskiftning pga alder. Brukes ved strøing og salting av veier. Tiltak: Bergerbanen Forstøingsmur, 2015 (i kroner)

10 Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering i 2015 og tiltak i 2016 (estimert sum). Tiltak: Bil Drift, 2015 (i kroner) Utskifting av bil grunnet alder. Tiltak: Oppgradering Sandsilo-Brenna, 2015 (i kroner) Sandsiloen ved Teknisk sine lokaler på Brenna er angrepet av rust og må utbedres. Tiltak: Asfaltering, 2015 (i kroner) Asfaltering av grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og løpende drift. Aktuelle veier/plasser er JUVE næringspark og Kirkeparkeringen i 2015 (p-plasser) og Nordliveien/Fjordgløttveien/Fjellveien i 2017). Asfaltering gjøres etter VA-tiltak i veien. Tiltak: Oppgradering Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Prosjektet ses i samband med utviklingsprosjekt Grunnane. Tiltak: Oppgradering Eikveien,

11 (i kroner) Prosjektering av oppgradering Eikveien gjøres i Arbeidet koordineres med VA-prosjekt i området Tiltak: Oppgradering Eikdammen, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler opprinnelig planlagt i Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragteknisk ansvarlig) er det behov for 400' kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket ble estimert til kr i Budsjett må revideres etter ny kalkyle. Tiltak: Intern Byggeledelse, 2015 (i kroner) Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra Drift til Investering. Tiltak: Universell Utforming, 2015 (i kroner) Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolsramper, automatiske døråpnere, skilting etc. Tiltak: Oppgradering Fossekleiva, 2015 (i kroner)

12 Utvikling/oppgradering av Fossekleiva museum og kultursenter iht. tidligere vedtak. Tiltak: Påkostninger Bygninger, 2015 (i kroner) Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Tiltak: Bil Eiendom, 2015 (i kroner) For å ha en effektiv vaktmestertjeneste så er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunen bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftningstakt for å unngå at bilene blir så gamle at driftsutgiftene (reparasjonskostnadene) blir uforholdsmessig høye. Tiltak: Oppgradering SD, 2015 (i kroner) For å nå målet om redusert energibruk i kommunens formålsbygg er det nødvendig med god styring av varme og ventilasjon. Det planlegges å videreutvikle kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll) på Tangen og Tømmerås skole i perioden. Tiltak: Rådhuset, fuktskader, 2015 (i kroner) Rådhuset har skader på flere plasser grunnet dårlig drenering. Det har resultert i fukt og skader på gulv u-etasjens lokaler. Tiltaket innbærer utbedring av dreneringen samt rehabilitering av etasjen. Tiltak: Nødstrømsaggr tilfluktsrom,

13 (i kroner) Nødstrømsaggregater ved tilfluktsrommene i kommunen må oppgraderes evt. skiftes ut. Behov må utredes nærmere. Tiltaket utredes i 2015 og det estimeres med en utskiftningskostnad på kr/år. Tiltak: Digitalisering tegn bygninger, 2015 (i kroner) Det er et stort behov for kommunen å få på plass et eiendomsarkiv. Nåværende system innebærer at anleggsdokumentasjon delvis ligger ute på byggen og delvis i sentrale arkiver. For å spare lagerplass og systematisere arkivet, er det ønskelig å digitalisere dokumentasjonen. Tiltak: Nødstrømsaggr Sykehjem, 2015 (i kroner) Utredes i Tiltak: Bryggefront, 2015 (i kroner) Mulig krav fra boligsameiet i 2014/15. Ansvar vurderes i samråd med kommuneadvokaten. Beløp er ikke beregnet. Tiltak: Bil Vann, 2015 (i kroner) Utskiftning av bil til kommunens rørleggere, grunnet alder

14 Tiltak: BIKS fargefjerning, 2015 (i kroner) Fargefjeningsanlegg ved vannverk, BIKS. Fordeling 50/50 med Sande kommune (eiertilskudd Tiltak: Vurdering Avhending Dammer, 2015 (i kroner) Vurdering av mulighet for avhending av dammer. Svelvik kommune har forholdsvis mange dammer, og det bør vurderes om noen kan rives/avhendes. Tiltak: Flomberegning Dammer, 2015 (i kroner) Nye flomberegninger må gjøres hvert 15. år. Tiltaket gjelder samtlige dammer i kommunen. Utføres i regi av VTA. Tiltak: Hellumvannet Dammer, 2015 (i kroner) Prosjekteringsmidler i Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Kløfta Dammer, 2015 (i kroner)

15 Prosjekteringsmidler i 2012/13. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: Sankedammen Dammer, 2015 (i kroner) Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (Vassdrag Teknisk Ansvarlig) i regi av GVD ( Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Tiltak: Oppgradering Nett, 2015 (i kroner) Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak: Sonevannmålere, 2015 (i kroner) Sonevannmålere brukes til å måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Tiltak: Husvannmålere, 2015 (i kroner) Det er vedtatt at alle boliger i Svelvik kommune skal ha vannmålere før Prosjektet er i gang og vannmålere kjøpes inn etter hvert som pålegg om montering sendes til abonnentene. Arbeidet er forsinket og trenger forsering i Tiltak: Sanere Slettaveien,

16 (i kroner) Utskiftning av ledningsnett. Tiltak: Hovedvannledning Bokerøyveien, 2015 (i kroner) Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien - (fugletårnet)- Kjelleråsveien. Forstudie i 2015, prosjektering i 2016 og utførelse fra Tiltak: Bokerøya PLS, 2015 (i kroner) Utskiftning av PLS-styringssyetem på Bokerøya renseanlegg, den gamle har gått ut på dato. Tiltak: Tilknyttt avløp Storgt 59-65, 2015 (i kroner) Tilknytting av abonnenter i Storgaten 59-65, Svelvik sentrum. Tiltak: Oppgradering Nett Avløp, 2015 (i kroner) Det eksisterer eiendommer som slipper ut urenset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende

17 Tiltak: Bil Avløp, 2015 (i kroner) Denne bilen benyttes av avløpsavdelingen. Et godt vedlikehold av pumpestasjoner og avløpsnettet er avhengig av denne bilen. Tiltak: Bjerkelyveien, 2015 (i kroner) Ferdig utbedret nedre del, øvre del gjenstår. Prosjekteres i 2017, tiltak i Tiltak: Oppgradering Pumpestasjoner, 2015 (i kroner) Oppgradering av eksisterende pumpestasjoner P113, P225 og P Kirke og trossamfunn Tiltak: Vedlikeholdsrapport, 2015 (i kroner) Kvalitetssikring av vedlikeholdsrapport utarbeidet i Vurdering av årlige beløp til utbedring må revurderes når ny rapport foreligger. Rådmannen anser det ikke som mulig for Svelvik kommune å foreta en fullstendig renovering av Svelvik kirke og det må foretas en vurdering av de mest kritiske tiltakene Opplæringstjenester Tiltak: Inv Lærebøker, 2015 (i kroner)

18 Bakgrunnen for tiltaket er KST vedtak 59/12 om innføring av felles læreverk i barneskolene i Svelvik Etter omlegging til ny skolestruktur er det er økt behov for innkjøp av nye læreverk da elever fra ulike skoler som hadde ulike læreverk nå er satt sammen på en skole. Læreverkene er dessuten kommet i nye utgaver siden siste innkjøp slik at det vanskelig å supplere allerede innkjøpte læreverk Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at barneskolene fortsatt vil ha ulike læreverk, at elever ved samme skole vil måtte ha ulike utgaver av bøkene, eller at det ikke finnes en lærebok til hver elev. Videre kan det skje at skolen må ha forskjellig læreverk på ulike trinn, noe som er uheldig for progresjonen i faget Opplæringstjenester Tiltak: Inv PC/IKT, 2015 (i kroner) Svelvik kommune har vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal ha egen PC på skolen som de får beholde til en svært rimelig pris når de går ut av 10.klasse. I tillegg er utvikling av digital kompetanse fra 1.klasse en av de lovfestede opplæringskravene til elevene. Dette krever årlige investeringer til digitalt utstyr og programvare i skolene. Dette fordi utstyr må skiftes ut etter 3-4 år, samtidig som utviklingen på området går fort og det er nødvendig å holde seg oppdatert på området. Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at elevene i løpet av få år ikke vil få mulighet til å utvikle tilfredsstillende digitale ferdigheter, og skolene vil ikke være i stand til å oppfylle lovpålagt opplæringskrav til elevenes digitale utvikling

19 VEDLEGG 5: BUDSJETTSKRIV FRA DEN NORSKE KIRKE, SVELVIK KIRKELIGE FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Driftsbudsjett 2015 Svelvik, oktober Bakgrunn. Samarbeid, samhandling og fellesskap mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land. Tradisjonen og rettsreglene om dette går tilbake til formannskapslovene fra I dagens praksis er kirkelig fellesråd i kirkeloven 14 pålagt å ta seg av driftsøkonomisk forvaltning på vegne av sognet, mens kommunen har,, jfr kirkelovens 15, en tilsvarende forpliktelse til å bevilge midler til de oppgavene som fellesrådet har ansvar for. I tillegg til oppgaver knyttet til investering og drift av infrastruktur, lønnskostnader administrasjon/kontorhold, skal utgiftsdekning gi grunnlag for gjennomføring av de kirkelige handlinger som biskopen forordner. Dette er utdypet i Rundskriv v «Kirken og kommunen en veiledning», men også i fylkesmannens forventningsbrev til kommunen. Fellesrådets drift og økonomi har vært svært utfordrende de senere år. Akkumulert merforbruk pr er ca og balanse i 2014 vil være avhengig av ekstrabevilgning fra kommunen iforhold til økonomiplan. Fellesrådet har imidletid gjort en rekke tiltak med blant annet nedbemanning i perioden. Følgende statistikk fra SSB gir et intrykk av situasjonen i forhold til nabokommuner (2013-tall): Svelvik Sande Hof Re Innbygere Medlemmer DnK, % 79,6 79,6 83,6 77,1 Krk handlinger/1000 innb 29,6 30,2 40,3 33,2 Døpte, % av fødte 70,4 81,2 90,9 66,4 Konf, % av 15-åringer 62,8 58,8 65,1 57 Gudstj pr 1000 innb 13,2 9,5 22,6 14,5 Kom overføringer, 1000kr Årsverk FR/1000 innb 0,91 1 0,97 0,98 Dr.utg % av kom sml budsj 1,0 1,3 2,1 1,3 Dr.utg (f390,393) pr innb Inv/innb

20 Statistikken viser at tilslutningen til kirkens virksomhet i liten grad avviker nabokommunene, mens finansieringen til investering og drift via Svelvik kommunens budsjett har utviklet seg til å bli vesentlig lavere i 2013 enn dem det er naturlig å sammenligne seg med (1% av kommunens samlede budsjett, 469 kr/innbygger). Vurdering For å kunne gjennomføre de lovpålagte oppgaver, samt sørge for full inndekking av tidligere års merforbruk innen 4 år, vil følgende budsjettfremstilling danne grunnlag for den nødvendige finansiering fra Svelvik kommune: I 1000 kr: 2015: (Budsj 2014) Personalkostnader Driftskostnader Vedlikehold Brukerbetaling/gaver Statlige tilskudd Kommunale tilskudd Mer-/mindreforbruk Personalkostnadene utgjør i underkant av 3 mill i Stalige tilskudd er øremerket trosopplæring. Bemanningen er pt på et minimum i forhold til forsvarlig forvaltning av fellesrådets oppgaver. Kutt i sekretær og kirkegårdsbemanning går utover grunnleggende funksjoner og bør økes. Tilsvarende er vedlikeholdsoppgavene betydelig over det som fremgår i budsjettet. For 2014 er det utført innsamling og dugnadsarbeid ved Berger kirke (bytte av skifertak) til en verdi av godt over 1 million kroner. For årene som kommer er det imidlertid fornuftig å se noe av disse kostnadene i sammenheng med investeringsbudsjett som utarbeides separat. Driftskostnader innebærer kostnader til drift av infrastruktur og representerer i stor grad faste kostnader slik som husleie, energi, leasing/maskinkostnader, avgifter, serviceavtaler og kontorhold. Dette er kuttet til et minimum. Konklusjon En økning i driftstilskudd til 3,6mill. kroner innebærer mulighet for økonomisk balanse for 2015, forutsatt en fortsatt stram styring av fellesrådets økonomi i møte med dets lovpålagte oppgaver. Det muliggjør samtidig en start på inndekking av akkumulert merforbruk fra Lars Olav Bøe Kirkeverge

21 DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Investeringsbudsjett Svelvik, oktober Bakgrunn. Kommunen har et økonomisk ansvar for investering og drift av kirkebygg og infrastruktur som er underlagt kirkelig fellesråd, jfr kirkeloven 15, første ledd: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,.» Dette er kommer også til uttrykk gjennom fylkesmannens forventingsbrev. Kommunen kan benytte rentekompensasjonsordningen, som er en av de svært få finansieringsbidragene fra det offentlige til denne type tiltak. Vurdering. 1. Svelvik kirke. Tilstanden til kirkene i Svelvik ble vurdert i 2006 av Castor kompetanse. I følge rapporten fra 2006 vurderes samlede kostnader til renovering til kr fordelt på: 1. Grunn/kjeller mm: Vegger, vinduer: Tak/tårn/loft: Interiør: El/VVS/sikring Siden 2006 har man utbedret noe av det elektriske opplegget til bl.a. oppvarming. Samtidig må man regne med en prisvekst på 35% i perioden og ikke minst et ytterligere forfall fram til dags dato. Det er derfor sannsynlig at renoveringen vil få en samlet prislapp på minst 16 mill. 2. Driftsbygning Ebbestad gravlund. I den samlede plan for Ebbestad gravlund er en driftsbygning med et mindre bårerom og kjøle inkludert, men fortsatt ikke gjennomført. Kommunens eneste kjøle befinner seg i Berger kirke,hvilket er lite hensiktsmessig i forhold tilbehovet i sentrum. Det er videre et åpenbart behov for å å flytte driftsbygningen ut av Svelvik kirkegård, spesielt ettersom alle nye graver nå vil etableres på Ebbestad. Som følge avdenne flyttingen vil også menigheten kunne planlegge etablering av en lenge etterlengtet kirkestue på denne tomta. Ny bygning på Ebbestad var i 2008 stipulert til 3,25 mill. Det er sannsynlig å kunne bygge fornuftig for denne prisen også i I tillegg kommer kostnader til inventar, samt sanering av gammel driftsbygning

22 3. Berger kirke og Nesbygda kirke. Ved både Nesbygda og ikke minst Berger kirke gjenomføres en betydelig del av vedlikehold og renovering ved hjelp av dugnad. Inneværende år har Berger kirkes venner lagt ned mer enn en halv million kroner og mer enn 1000 arbeidstimer, bl.a. til bytte av nytt skifertak, takrenner mm. Som trebygninger er det midlertid et prekært behov for nytt el-system begge steder, antatt kostnad i Castor kompetanse sin vurdering i 2006: 2 mill. I tillegg er det behov for renovering av tårnet på Berger (ca 1 mill). Konklusjon Svelvik kommunes vanskelige økonomiske situasjon har nødvendigvis også forplantet seg til fellesrådets økonomi, hvilket innebærer at det er et betydelig etterslep på nødvendig vedlikehold og behov for renovering og investering i kirkebygningene om ikke forfallet skal medføre ubotelig skade. Spesielt gjelder dette Svelvik kirke som på mange måter utgjør et smykke sentralt plassert i sentrum. Denne er etterhvert i svært nedslitt og i så dårlig forfatning, at det vil måtte vurderes stenging av hele/deler av kirken hvis ikke forholdende blir utbedret innen relativ kort tid. Fellesrådet foreslår derfor følgende ramme for gjennomføring av de nødvendige investeringer i perioden , med en total ramme fra Svelvik kommune i perioden på 20 mill: Sum Inv behov: Svelvik Ebbestad 1,5 2 4 Berger/Nesbygda 0, Finansiering: Svelvik kommune (ramme) Mva komp Lars Olav Bøe (sign) Kirkeverge

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler og statistikkbank 2. Datagrunnlag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar-

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar- På veg mot eit betre -kommunalt medbehandlingsansvar- Tord Dale Politisk rådgjevar HOD Loen 29.mai 2012 Velferds-Noreg i lys av Europa 2 Økt ulikhet gir dårligere helse Kilde: Wilkinson & Pickett, The

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011 Nøkkeldata til kommunene Byglandsfjord 16. september 2011 Implementering av ny folkehelselov : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter:

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Lillehammer, 12. september 2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer