^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta"

Transkript

1 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune: (Søknad med ve egg fylles ut og leveres i 1 eksemplar, Rammetillatelse ' u nr" w t_.ekstrasett.etter.avtale ommunene P. Søknad om ansvarsrett for --, RauZna.kgm. a nsva r l i g sø ker Berører tiltaket eksisterende Foreligger sentral godkjenning Ja Nei eller fremtidige arbeidsplasser? []Ja Nei Hvis ja, skal søknad NBR nr med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet. nen) Kommunens saksnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr Bolignr Eiendom/ 3 2 byggested dresse Postnr. Poststed 6300 ÅNDALSNES Nye bygg og anlegg Frittliggende Tilbygg, påbygg, underbygg []Parkeringsplass []Anlegg []Vei []Vesentlige terrenginngrep Endring av bygg []Konstruksjon [] Fasade []Reparasjon Tiltakets art Endring av bruk []Bruksendring []Vesentlig endring av tidligere drift pbl 93 Riving []Hele bygg [] Deler av bygg []Anlegg (Flere kryss mulig) Bygg nin gstekniske installasjoner *) []Nyanlegg []Endring []Reparasjon Endring av boligenheter []Oppdeling Sammenføyning Innhegning, skilt [] Innhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.l. Eiendomsdeling **) []Deling Bortfeste []Sammenføyning Annet beskriv *) Gjelder kun når installasjonen **) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etter ikke er en del av større tiltak delingsloven Hjemmelsinnehaver underskriver som tiltakshaver Ansvar.. kontroll Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og at de enkelte foretakssystemer for kontroll dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner A 1 - Dispensasjonssøknader B _ Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester c 4 Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning p 3 Redegjørelse og tegninger E 2 Søknader om ansvarsrett og kontrollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning F 5 6 Kontrollplan for viktige og kritiske områder, kontrollerklæringer G 7 Boligspesifikasjon i GAB Uttalelser fra andre offentlige myndigheter 8 Andre vedlegg Underskrifter Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket Monter Rauma postboks 168 Postnr. Poststed 6301, Andalsnes Organisasjonsnr. Telefon Kontaktperson Jan Erik Brevik Mobiltelefon E-postadresse Telefaks jan.erik. no 7)54,7401 Underskrift Gjentas med blokkbokstaver JAN ERIK BREVIK Tiltakshaver Navn Rauma Golfklubb Postboks 306 Postnr. Poststed 6301, ÅNDALSNES Organisasjonsnr H J Telefon (dagtid) Ikke relevant [] Enkeltperson /sameie [] Off. virksomhet E-postadresse Un Gjentas med blokkbokstaver EINAR SKORGEN NBR nr 5174 Juli-2003 Side 1 av 1

2 Søknad om igangsettingstillatelse Vedtaksdato (fylles ut av kommunen) ygningsnr. (fylles ut av kommunen) J Kommunens saksnr for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 93, jf 95 a nr 2 jf forskrift av om saksbehandling og kontroll (SAK) 12,13 og 15. Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer, evt ekstra sett etter avtale med kommunen) Rauma kom. Kopi sendes Arbeidstilsynet for tiltak med eksisterende eller framtidige arbeidsplasser Rammetillatelse Vedtaksdato Søknaden gjelder Eiendom/ nr nr 3 2 byggested estenr NeKsjonsnr Postnr Poststed 6300 ÅNDALSNES Det søkes om igangsettingstillatelse for HELE TILTAKET DELER AV TILTAKET Ved søknad om delt igangsettingstillatelse må plan for delsøknader beskrives Angi hvilken del av tiltaket denne søknaden gjelder: RAVEARBEID - MURERARBEID - SNEKKERARBEID Angi total oversikt over delsøknader Planlagt dato for delsøknad for itt tillatelse Kommentar GRAVEARBEID MURERARBEID SNEKKERARBEID ØRLEGGERAREID 2008 Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra - til Ikve relevant Redegjørelser, tegninger og øvrig dokumentasjon E - Søknader om ansvarsrett, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning F - Kontrollplaner, kontrollerklæringer fra kontrollerende for prosjektering G - Boligspesifikasjon i GAB - NBR nr H - Uttalelser fra andre offentlige myndigheter I - Andre vedlegg J - tinderskrift Ansvarlig søker (SØK) for dette tiltaket Monter Rauma Underskrift cypr./ Gjentas med blokkbokstaver JAN ERIK BREVIK / j 2 NBR nr 5151 Søknad om igangsettingstillatelse side 1 Byggsafe as

3 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg nr. A- Kommunens saksnr. Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, Vedlegg til NBR 5174 planbestemmelsene og planvedtak etter plan - og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder. Opplysningene gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Signering - ansvarlig søker Eiendom/ 3 2 byggested Postnr. Poststed 6300 ANDAL^ S Senterpunkt for tiltaket Kartblad Koordinatsystem Senterpunkt angitt ved (hvis oppgitt på situasjonskart): (hvis oppgitt på situasjonskart): X-koordinat: Y-koordinat: Pbl 93 a Forhåndskonferanse er avholdt Ja Nei Dersom ja, vedlegg referat Vedlegg nr. E - Dispensasjonssøknad Pbl 7, 88 Estetikk (ikke aktuelt ved søknad om enkle tiltak) Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Vedlegg nr. Kommunale B - Plan- og bygningslov Forskrifter til pbl vedtekter til pbl []Arealplaner Pbl 74, 2. ledd Estetisk utforming og forhold til omgivelsene. Vedlegg nr. E -... []Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Spesifiser nærmere Sett kryss for eksisterende plan Planstatus Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv Tillatt grad av utnytting Beregningsregler i reguleringsplan Prosent bebygd areal (%BYA) []Tillatt bruksareal (T-BRA m2) Prosent tomtutnyttelse (%TU) Annet, KLUBBHUS Planlagt Bolig beskriv bruk/formål Garasje []Annet Oppmålt tomt Ja Nei Tomteareal Antall etasjer (TEK 4-1) 1 Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Sum Bebyg - gelsen - Antall bruksenheter (NS 3940) 1 Bruksareal (NS 3940 eller TEK 3-5) m2 116 m2 m 2 størrelse Bebygd areal (NS 3940) m2 180 m2 m2 og grad av utnytting Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket Vis beregning av grad av utnytting Avstand Minste avstand fra den planlagte bygning til: Nabogrense 4,0 m Vegmidte Annen bygning 10m Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta? Ja Avstand m Nei Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta? Ja Avstand m Nei Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her søkes om være avklart med berørt(e) myndighet(er)/rettighetshaver(e) Vedlegg nr. c) NBR nr. bi /5 Juli-

4 Grunnforhold, rasfare og miljøforhold Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av: Grunnforhold pbl 68 Rasfare, flom M.V. pbi 68 Miljøforhold pbl 68 Vedlegg nr. Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg E - Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg Vedlegg nr. E Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg vedlegg nr. E - Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst vegloven pbl 66, 67 Gir tiltaket endrede avkjøringsforhold? Ja Nei Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Nei Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Ja Nei Vann - forsyning pbl 65, 67 Avløp pbi 66, 67 Tilknytning i forhold til tomta - offentlig Privat vannverk []Annen privat vannforsyning, innlagt vann Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann eskriv Dersom Vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Ja Nei Tilknytning i forhold til tomta Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja Nei Foreligger utslippstillatelse? Ja Nei Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæ a ei Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal Næringsgruppekode kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak : Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig. æringsgrupper - gyldige koder A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet L Offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester 0 Andre sosiale og personlige tjenester Q Internasjonale organ og organisasjoner X Boliger Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring. Bruksareal og antall etasjer Bruksareal Bolig Annet Totalt Antall etasjer Er det heis i bygningen? Bruksareal til bolig Ja Nei Bruksareal som skal brukes til boligformål registreres her. Garasje regnes som areal til bolig når den er en del av boligbygningen. Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal til annet enn bolig Her registreres det areal som ikke nyttes til boligfprmål. Ved næringsgruppe A-Q, + Y skal alltid dette fylles ut. Feltet skal aldri fylles ut ved bruk av næringsgruppe = X. Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3. Bruksareal totalt Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres. Bygitingstyp Bygningstypekode Se side 3 for valg av bygningstypekode. (c) NBR 5175 Juli-2003 Side 2 av 3

5 Garasje sitp an mors a Eindomsgrenser (DEK) med forbehold om mulige feil. Digitalt kartgrunnlag N0064 B (Møre) e Målesokk 1:1000 ai nia lkomrimune, oippnnåliøngsaa,d. vl, A. Meyer

6 Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) Kommunens saksnr. Til Hans Skotte P.A. Munchs. g TRONDHEIM Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 3 2 Eiendommens adresse Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 3 2 Eiendommens adresse Postnr Poststed 6300 ÅNDALSNES Eier/fester Rauma Golfklubb Det varsles herved om Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven pbl 93. Nybygg Anlegg [] Endring av fasade Riving Skilt Eiendomsdeling eller bortfeste Innhegning mot veg Bruksendring Dispensasjoner Annet Beskriv []Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven [] Driftsbygning i landbruket pbl 81 [] Mindre byggearbeid [] Skilt Beskriv nærmere hva nabovarsel gjelder nybygg klubbhus Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra - til Dispensasjonssøknader B - Situasjonsplan D - Fasadetegninger og snitt E - Andre vedlegg i - Ikke relevant [] r Søknaden er lagt ut på besøksadresse : Ansvarlig søkers postadresse Monter Rauma, postboks 168, 6301 Åndalsnes Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen) Meldingen kan sees hos kommunen på adresse : Kommunens adresse Rauma kom., Rådhuset, 6300 Åndalsnes Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Underskrift I Underskrift (tiltakshaver e a varlig sø ke r) c Åndalsnes ^y/tom, NBR nr 5154 Juli-2003 ^^ l Side 1 av 1

7 i Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekrettelse pa at varselet er mottatt Eiendom/byggested Gnr. Bnr. 2 riste-nr. Seksjonsnr. 3 Nabo-/gj en boereiendom Gnr. TBnr. IFestenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 3 1 Emilie Setnes Nabo-Igjenboerelendoms eiers/fester Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr VEBLUNGSNES 6310 VEBLUNGSNES ers`onl 1 iltsring ror matratt vare Oato. ISjgn. Varsel er mottatt " Samtykker i tiltak Lt'Y Gnr. Bnr. IFestenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 3 2 Hans Skotte P.A. Munchs. 17 Postnr. Poststed Postnr. P sutt Poststedets reg.nr VEBLUNGSNES 7030 T DH IM ersontig kvitterinq ror mottall varsel - Dåaa ^ j Varsel er mottatt Samtykker i tiltak._ Gnr. IBnr. ''I Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 3 3 Inger Setnes og Geir Lyder Tokle ^/ ^- ji t r, / r, Postnr. Poststed Postnr,` Poststed Poststedets reg.nr VEBLUNGSNES 6310 VEBLUNGSNES ersonlij kvia^nng tnr mottatt versa dato Sign. 11 Varsel er mottatt,, `' Samtykker i tiltak Gnr. [Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 3 5 Ola Setnes dresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr VEBLUNGSNES 6310 VEBLUNGSNES e_rsonlig^kviltring ter motrat. ussel -" (Sign. Varsel er mottatt Samtykker filfisk t f rp f7 Gnr. IBnr. I Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn, - dresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. f Brsonii 9 kwtierin_ or mattall v rsel Gato eign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltak Gnr. I Bnr. Festenr. iseksjonsnr. Eiers/festers navn _ ,,..... dresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. ersonlig kvitrrnng mr mollsil varsel "'^W Slgn. Varsel er mottatt Samtykker i tiltak Det er pr dags dato innlevert rekommandert sending til overnevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. 0 NBR nr Juli-2003

8 Møre og Romsdal heimevernsdistrikt 11 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Major Egil Grindvik Siv mil ( ) mob Til Rauma Golfklubb Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11)viser til Rauma Golfklubbs søknad om tillatelse om bygging av klubbhus. HV-11 har gjennomgått tegninger og planer vedr bygging av nytt klubbhus og har ingen merknader til fremlagte planer. Major NK/Stabssjef HV-11

9 Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og byggningsloven Til kommune Rauma kom. Vedlegg nr F- Kommunens saksnr Side 1 av Søknaden gjelder nr Eiendom/ 3 byggested Ø I Bnr 2 I Festenr i Seksj.nr i Bygningsnr os nr I oss e 6300 ÅNDALSNES I Bolignr ore a rganisasjonsnr Monter Rauma Postnr Poststed postboks Åndalsnes Telefon Telefaks Kontaktperson Mobiltelefon Jan Erik Brevik E-post adresse.an.erik. Ansvarsoppgave Funksjoner og tiltaksklasse SØK (PRO,KPR,UTF,KUT) og angi tiltaksklassene PRO - KPR Ansvarsområde alle arbeid bortsett ifra rørlegger Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i "Kontrollplan for viktige og kritiske områder" Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger eø Kontroll Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll: - av egne ansvarsområder i samsvar med eget system - i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder av dato Ikke relevant Underskrifter søker( SØK) for tiltaket Monter Rauma i Underskrift Gjentas med blokkbokstaver JAN ERIK BREVIK -Kommunens godkjenning Kommunens navn (stempel) vl ets underskrift iht foretakets godkjenning Monter Rauma I Underskrift Gjentas med blokkboks sver JAN ERIK BREVIK 3 Underskrift NBR nr Juli-2003 Side 1 av 1

10 Søknad om lokal godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven (pbl) 93 b, 97 og 98 Stempe l Vedlegg nr. Kommunenssaksnr. Til kommune Rauma kom. Søknad om lokal godkjenning skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområdet). Navn- foretak/firma (iflg. registreringsbevis fra Brønnøysundregisterene) Vedlegg nr. Ant.ansatte Monter Rauma F- Postadresse Postnr. Poststed postboks Åndalsnes Besøksadresse Kommune Rauma Organisasjonsnummer (9 siffer) Telefon Telefaks E-post Foretitkets kontaktpi' 1 i p^t.(vedrørende søknaden) Tittel, navn Jan Erik Brevik Telefon Telefaks E-post Mobiltelefon Tidligere lokal godk Har det vært søkt om lokal godkjenning i kommunen tidligere? Hvis ja, oppgi kommunens saknr. Kommunens saknr. Ja Nei Hvis nei, vedlegg dokumentasjon for kvalifikasjoner, vitnemål m.v. Vedlegg nr. F- Dokumentasjon av kvalifikasjoner et erklærer at den faglige ledelsen i foretaket oppfyller kravene til kvalifikasjoner i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr.35 (GOF) kapittel III for de ansvarsområder angitt i ansvarsoppgaven som ovenfor. Kvalifikasjonene oppfylles på følgende måte: Utdanningsnivå hos foretakets ledere (hvor mange har følgende utdanning): Praksis ( her fylles inn antall år hos den i foretaket som har lengst relevant praksis) a Fag-/svennebev a b c d Mesterbrev/teknisk fagskole Ingeniørhøyskole Teknisk høyskole/universitet b c d Ved okt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves. Beskriv Vi viser til tidliger lokal godkjenning, og legger derfor ikke ved ytterligere dokumentasjon Følgende personer inngår i den faglige ledelse Jan Erik ;fik og^iva Sentral go fyforetak oreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis NBR nr 5159 Søknad om lokal godkjenning av foretak side 1 Byggsafe as

11 Egenerklæring om oppfyllelse av krav etter godkjenningsforeskriften av 22.januar 1997 nr. 35, kap.2 et har system i aktiv bruk som bl.a. omfatter: Organisasjonsplan som viser ansvars- og oppgavefordeling. prosjektorganisering og fordeling av kvalifikasjonene blant foretakets faglige leder. Det skal framgå i hvilken grad foretaket må benytte tilknytning av andre kvalifiserte foretak eller personer for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen Identifikasjon av gjeldene krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik Styring av dokumenter System for de enkelte enkelte funksjoner (SØK, PRO, KPR, SAM,UTR, KUT) et bruker system som ivaretar GOF 8 System for kontroll Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, overvåking og rapportering av kontroll innenfor godkjenningsområdet, enten som egenkontroll eller uavhengig kontroll Regelmessig gjennomgang av kontrollsystem Referanseprosjekt Har det tidligere vært innsendt oversikt over referanseprosjekter? Ja n Nei Hvis ja, oppgi kun evt.nye referanseprosjekter. Nedenfor regnes opp noen referanseprosjekter som dokumentasjon for foretakets praksis Beskrivelse av ansvarsområder eller godkjenningsområder Referanseprosjekt (adresse) Faglig leder Søknaden gjelder Godkjenning av kompetanse som dekker foretakets ansvarsområde beskrevet i søknad om ansvarsrett av dato Uriktig utfylt erklæring kan medføre: tap av lokal godkjenning (jf. foreskriften 20) tap av sentral godkjenning(jf foreskriften 27) Meddelelse av uriktige opplysninger ovenfor offentlige myndigheter- inklusive opplysninger som gir et uriktig inntrykk av faktum- og medvirker til dette, vil kunne rammes av straffeloven 166. Erklæring og underskrift Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden er korrekte ets navn Underskrift Monter Rauma Sted Åndalsnes JAN ERIK BREVIK ^^=uj^^^r NBR nr 5159 Søknad om lokal godkjenning av foretak side 2 /1 / Byggsafe as

12 Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og byggningsloven Til kommune Rauma kom. Vedlegg nr F- Kommunens saksnr Side 1 av Søknaden gjelder Eiendom/ nr 1 Bnr 1 Festenr i Seksj.nr i Bygningsnr I Bolignr 3 2 byggested Postnr oss e 6300 ANDALSNES ore Rauma Golfklubb postboks 306 rganisasjonsnr Postnr 6301 Poststed Åndalsnes Telefon Telefaks Kontaktperson Mobiltelefon Einar Skorgen E-post adresse Ansvarsoppgave Funksjoner og tiltaksklasse (PRO,KPR,UTF,KUT) og angi tiltaksklassene UTF - KUT Ansvarsområde Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i "Kontrollplan for viktige og kritiske områder" gravearbeid - murerarbeid - snekkerarbeid Godkjenning avforetak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger v eaiegg nr F- Vedlegg nr F- Kontroll Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll: - av egne ansvarsområder i samsvar med eget system - i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder av dato Ikke relevant Underskrifter Ansvarlig søker( SØK) for tiltaket ets underskrift iht foretakets godkjenning Monter Rauma Rauma Golfklubb I Underskrift I Underskrift `7 ( i Gjentas med blokkbo taver JAN ERIK BREVIK Gjentas med blokkbokstaver EINAR SKORGEN Kommunens godkjenning Kommunens navn (stempel) Underskrift NBR nr Juli-2003 Side 1 av 1

13 Søknad om lokal godkjenning v foretak etter plan- og bygningsloven (pbl) 93 b, 97 og 98 'Stempel Vedlegg nr. Kommunens saksnr. F_ Til kommune Rauma kom. Søknad om lokal godkjenning skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområdet). Navn- foretak/firma (iflg. registreringsbevis fra Brønnøysundregisterene) Vedlegg nr. Ant.ansatte Rauma Golfklubb F- Postadresse Postnr. Poststed Postboks Åndalsnes Besøksadresse Kommune Rauma Organisasjonsnummer (9 siffer) Telefon Telefaks E-post ets kontaktperson (vedrørende søknaden) Tittel, navn Einar Skorgen Telefon Telefaks E-post Mobiltelefon Tidligere, C"åt godkjenning Har det vært søkt om lokal godkjenning i kommunen tidligere? Hvis ja, oppgi kommunens saknr. ommunens saknr. Ja Nei Hvis nei, vedlegg dokumentasjon for kvalifikasjoner, vitnemål m.v. Vedlegg nr. F- pokumentasjon av kvalifikasjoner et erklærer at den faglige ledelsen i foretaket oppfyller kravene til kvalifikasjoner i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr.35 (GOF) kapittel III for de ansvarsområder angitt i ansvarsoppgaven som ovenfor. Kvalifikasjonene oppfylles på følgende måte: Utdanningsnivå hos foretakets ledere (hvor mange har følgende utdanning): Praksis ( her fylles inn antall år hos den i foretaket som har lengst relevant praksis) a b c d Fag-/svennebev Mesterbrev/teknisk fagskole Ingeniørhøyskole Teknisk høyskole/universitet a b c d Ved okt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves. Beskriv Rauma Golfklubb søker om å bli godkjent som selvbygger for gravearbeid - murerarbeid og snekkerarbeid. Rauma Golfklubb har mange medlemmer med alsidig erfaring, god kompetanse og utdannelse innen byggningsfag. De bør av den grunn kunne godkjennes som selvbygger for det omsøkte prosjekt. Følgende personer inngår i den faglige ledelse Sentral godkjent foretak oreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis NBR nr 5159 Søknad om lokal godkjenning av foretak side 1 Byggsafe as

14 Egenerklæring 1 oppfyllelse god kjenning sforeskriften av 22. jantiar 1997 nr. 35, ka p. 2 et har system i aktiv bruk som bl.a. omfatter: Organisasjonsplan som viser ansvars- og oppgavefordeling. prosjektorganisering og fordeling av kvalifikasjonene blant foretakets faglige leder. Det skal framgå i hvilken grad foretaket må benytte tilknytning av andre kvalifiserte foretak eller personer for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen Identifikasjon av gjeldene krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik Styring av dokumenter System for de enkelte enkelte funksjoner (SØK, PRO, KPR, SAM,UTR, KUT) et bruker system som ivaretar GOF 8 System for kontroll Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, overvåking og rapportering av kontroll innenfor godkjenningsområdet, enten som egenkontroll eller uavhengig kontroll Regelmessig gjennomgang av kontrollsystem eferanseprosjekt Har det tidligere vært innsendt oversikt over referanseprosjekter? LIJa Nei Hvis ja, oppgi kun evt.nye referanseprosjekter. Nedenfor regnes opp noen referanseprosjekter som dokumentasjon for foretakets praksis Beskrivelse av ansvarsområder eller godkjenningsområder Referanseprosjekt (adresse) Faglig leder Godkjenning av kompetanse som dekker foretakets ansvarsområde beskrevet i søknad om ansvarsrett av dato Uriktig utfylt erklæring kan medføre: tap av lokal godkjenning (jf. foreskriften 20) tap av sentral godkjenning(jf foreskriften 27) Meddelelse av uriktige opplysninger ovenfor offentlige myndigheter- inklusive opplysninger som gir et uriktig inntrykk av faktum- og medvirker til dette, vil kunne rammes av straffeloven 166. Erklæring og underskrift Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden er korrekte ets navn Underskrift Rauma Golfklubb Sted Åndalsnes EINAR SKO NBR nr 5159 Søknad om lokal godkjenning av foretak side 2 Byggsafe as

15 Kontrollerklæring Vedlegg nr Kommunens saksnr Det fylles ut en kontrollerklæring for G- hvert ansvarlig kontrollerende foretak Til kommune Rauma kom. Kontrollerklæring for PROSJEKTERING sendes inn som et vedlegg til søknad i ett trinn og ved søknad om igangsettingstillatelse Erklæringen gjelder Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes inn som et vedlegg anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest Eiendom/ byggeste 3 resse 2 Postnr. Poststed 6300 ANDALSNES Monter Rauma postboks 168 Telefon Telefaks Postnr 6301 Kontaktperson Jan Erik Brevik Poststed Åndalsnes rganisasjonsnr o Ansvarlig kontrollerendes fagområder knyttet til tiltaket PRO - KPR for alle arbeider bortsett ifra rørlegger Bekreftelser Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til av dato av dato søknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter. Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger sjekkliste Ansvarlig kontrollerende for prosjektering Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling) Ansvarlig kontrollerende for utførelse Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest Erklæring og underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger ets underskrift Gjentas med blokkbokstaver Jan Erik Brevik NBR nr 5149 Juli-2003 ( / Side 1 av 1

16 1Nrr_) b 1' i Rauma Golfklubb klubbhus grunnplan og fasader mål 1:100 Monter Rauma Jan Erik Brevik

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven ~ 81, 85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse.

Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. INNHERRED SAMKOMMUNE AMITGFiTiCai1TOR az Levanger Kommune Teknisk Etat Verdal 08.04.2008 Bjøråsgården og Larsengården i Levanger sentrum. Søknad om rivingstillatelse. Vi viser til tidligere samtaler og

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Nullstill Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? ral Ja

Detaljer

Stempel. Festenr.60 I Saksjonsnr. q Reguleringsplan

Stempel. Festenr.60 I Saksjonsnr. q Reguleringsplan Kornmunerm sakem Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81, 85, 88 a Stempel 3jVNHERRED SA4KOPAf,16 @ 8 AOG, 2008 TO kommune: 4E V,ØlGE2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Fredrikstad kommune Utslippstillatelse - søknad Utslipps- og byggsøknad Type søknad o Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12. o Søknad om utslippstillatelse i medhold

Detaljer

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/

Nei. o n3 r'n,3e.t. Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/ < standard norge Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Ja Nei saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner,

Detaljer

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v.

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v. " ; InWfdy a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ g c ited7v., stanaatci norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK Frammøtte fra ansvarlig foretak: Funksjon Tidligere tilsyn: : Deler av og 4.216 FBT_Mal for spoersmaalsliste_kravsreferanse SAK.doc Side 1 av 8 Saksopplysninger og kravsreferanser. Levert søknad. Funn,

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere.

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere. Mottakskontroll Komplett - Godt Nok Mottakskontroll før komplett Å ta i mot en henvendelse/melding/søknad og Kontrollere at det er nok grunnlag for å kunne utføre riktig behandlingsprosess og kunne fatte

Detaljer