PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i"

Transkript

1 PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller to. Tilpassing av offentlig tjenestepensjon til ny uføretrygd og offentlig pensjon for de født etter 1959 kommer. Regjering og deler av LO vil ha omkamp og fjerne bruttoordning. Grunnlovsgarantien kan bli rettsstrid. Banklovkommisjonen går inn på tjenestepensjonene, OTP, ytelse, hybrid. Nå kommer erfaringene med reformen.

2 Tvunget av eldrebølgen?

3 SYSSELSETTING, ELDRE ,3 70,3 62, ,7 58, ,7 53, , ,6 34,4 20 Polen Italia Frankrike Nederland Tyskland Danmark Storbritannia USA Norge Sverige Kilde: OECD (Sysselsatte år, tall fra 2008)

4 Forkortelsene er slik: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), Metropolitan France (FX), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and the United Kingdom (UK).

5

6

7

8

9 2. Minst 66 % av tidligere lønn i pensjon til alle. LO mener den beste løsning er at dette mål sikres gjennom den offentlige folketrygda. Innbetalingene til obligatorisk tjenestepensjon bør gå til det offentlige. Da får en mer pensjon ut av pengene og pensjonsutbetalingene vil bli mer rettferdige. Slik unngår vi også at lav pensjon blir brukt for å vinne anbud.

10

11

12

13 3.Avtalefestet pensjon. Forslag: Øyeblikkelig endring : Avtalen må endres slik at alle har rett til å gå av med minst minstepensjon fra fylte 62 år. De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har. Det må være mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP Mål ved evaluering i 2017: LO mener at Avtalefestet pensjon bør gi det samme livsvarige tillegg til folketrygda til de av våre medlemmer som må ga av tidlig. Det skal ikke være straff for skrantende helse eller at du har et yrke det er vanskelig å bli gammel i. Dette kan enten løses ved endring i dagens AFP-ordning eller ved å innføre en tilleggsordning som kompenserer sliterne..

14 4.Tjenestepensjon. Forslag: Fagbevegelsen må gjennom tariffoppgjør skaffe seg forhandlingsrett på pensjon. Fagbevegelsen må forsvare de ytelsesbaserte ordningene. Målet er at de skal sikre minst 66% av tidligere lønn. Regnskapsordningene må endres slik at bedriftene ikke tvinges over på innskuddspensjon. OTP må som AFP forvaltes av pertene. I dag forsvinner en tredjedel av pensjonene i forvaltning. Satsene økes til 10 % av lønn opp til en maksimal lønnssats på 8 G. Det innføres uførepensjon i alle tjenestepensjoner. Det skal være mulig å fortsette innbetaling på tjenestepensjon sjøl om den ansatte går av med AFP. Pensjonsavtaler videreføres ved virksomhetsoverdragelse.

15 1.Evaluering av pensjonsreformen. LO må sjøl evaluere pensjonsreformen og ikke overlate det til regjeringen. Evalueringen ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005 og spesielt belyse følgende. Virkningen av levealdersjusteringen for LOs medlemmer. Er levealder og økning i levealder sosialt skjevt fordelt. Er det slik at våre medlemmer i yrker med lav levealder betaler for at andre lever lenger? Er muligheten for å utsette avgangsalderen sosialt skjevt fordelt? Er det slik at våre medlemmer i yrker der det er vanskelig å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder betaler for gode pensjoner til de som har lettere jobber, fysisk og/eller psykisk? Hvem tjener på at alleårsregelen erstatter besteårsregelen? Det må undersøkes hvordan dette slår ut etter sosiale grupper, etter kjønn og etter utdanning. Hvordan slår regelen om at en minst må ha tjent opp minstepensjon for å få lov å gå av. Hvem rammes av dette og hvordan forholder de seg?

16 LO-kongressen 2005 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn.

17 Helse, inntekt og levealder Statistisk sett lever vi lenger og er friskere jo høyere utdanning og inntekt vi har. De rikeste har litt bedre helse enn de nest rikeste, som igjen har litt bedre helse enn de tredje rikeste osv. Sosial ulikhet i helse danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen og er derfor et problem som angår alle * Kilde: Gradientutfordringen - Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse (2005) Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Gjelder menn ,SSB

18 døde pr Dødelighet etter utdanning. Aldersjustert, døde pr Menn, år 1200 Kvinner, år barne/ungdomsskole videregående skole høgskole/universitet universitet/forskernivå Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

19 døde pr Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr Menn, år 1400 Kvinner, år lav inntekt lav middels inntekt høy middels inntekt høy inntekt Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

20 Hvem lever lenger? Dødelighet fra 1960-tallet til 1990-tallet (45-64 år) Menn med høy utdanning - 45% Menn men lav utdanning - 12% Kvinner med høy utdanning - 38% Kvinner med lav utdanning - 15 %

21 Omkamp om offentlig pensjon? Daglig leder Jon M. Hippe i Fafo. Foto: Mikaela Berg- LO sitter med pensjonsnøkkelenfafo-forsker Jon Hippe tror et kompromiss vil tvinge seg fram i LO i striden om alderspensjonen til de offentlig ansatte.ntbpublisert: :22 Han sier LO Kommune kan få gjennomslag for forslaget om at et partssammensatt utvalg bør diskutere alle sider ved pensjonssystemet og at reelle forhandlinger først vil finne sted under hovedoppgjøret til neste år. Å innlede en lang prosess, er ikke bare lurt, men kanskje den eneste veien å gå. Forhandlingene var for dårlig forberedt sist og det ble rett og slett for lite tid til så å si å regne seg fram til en ny modell, sier Fafo-forskeren.

22 Offentlig uførepensjon før 67 år. Må reforhandles. Vil bli et netto påslag på folketrygda. En pilar i bruttoordningen borte Hele bruttoordning i spill Dersom folketrygdas ytelser endres får det direkte følge for offentlig ansatte. Vil minstestønad forbli på 2,48 G? Spesielle ordninger som blir utsatt : Samordningsfordelene. I gjennomsnitt i kommune, i stat. Tak på barnetillegg og pensjon i dagens bruttoordning blir problematisk.

23 5. Offentlig pensjon. Ingen omkamp, hold fast på prinsippet om bruttogarantien. Grunnlovsgarantien må omfatte all pensjon opptjent før også samordningsfordelene. Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner utbetalingene slik at de fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt etter skatt, pluss samordningsfordelene. Sikre streikerett ved alle forhandlinger om pensjon. Samordningsfordelene må bestå når offentlig pensjon skal tilpasses til pensjonsreformen for de som er født etter 1959.

24 UFØRE LEVER IKKE SÅ LENGE Tabell 5.9. Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 67 år Alle...13,2 13,4 13,8 14,4 Alle yrkesaktive...13,3 13,5 13,8 14,4 Alle yrkespassive1...11,0 10,6 10,5 10,7 Tabell Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 67 år Alle...16,9 17,2 17,6 18,0 Alle yrkesaktive... 17,4 17,6 17,9 18,3 Alle yrkespassive1...16,6 16,8 17,1 17,5

25 Høy inntekt, men lite netto er problematisk Andre behovsprøvde velferdsordninger som blir problematisk: Grense for fri rettshjelp Lav betaling i SFO Lav sats i kulturskolen Lav betaling for ekstra hjelp i hjemmet.

26 Høy inntekt, men lite netto er problematisk Ufør minstepensjonist med i husleie i kommunal leilighet i Trondheim får i dag i måneden i statlig bostøtte. Med ny uførestønad får hun/han 1234 i måneden. Ung ufør får i dag 2634 i måneden. Med ny uførestønad får hun/han 681 i måneden

27 6.Uførepensjon. Ved evaluering av uførepensjon i 2018 må all levealdersjustering fjernes. Opptjening må skje til 67 år, ikke til 62 år. Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Uføre skal fortsatt betale pensjonistskatt. Blir vedtaket om lønnstakerskatt stående krever vi: Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner utbetalingene slik at de fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt etter skatt, pluss samordningsfordelene. Fagbevegelsen må sørge for streikerett ved forhandling om endring av uføretrygd. At statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme.

28 Varig uføretrygd? Ny uførestønad blir prikk lik ordningen for midlertidig uføretrygdede (Arbeidsavklaring) Hele begrunnelsen for uførestønad er å utnytte restarbeidsevnen. Men det skal skje før du blir varig ufør. Tiltak: Vanskelig å bli ung ufør. Gradert uføretrygd som hovedmetode. Sette legene ut av spill.

29 Leger kan en ikke stole på Legenes rene helsemessige vurderinger bør imidlertid ikke få for ensidig innflytelse på Arbeids- og velferdsetatens vurdering av arbeidsevnen. Det kan være flere mulige mekanismer som gjør at fastlegen ikke alltid klarer å ha tilstrekkelig distanse til en pasient som søker om uførepen- sjon. Legen kan eksempelvis kunne se på pasien- tens problemer som en del av en total familiesituasjon, selv om det isolert sett kan være tvilsomt om vilkårene er oppfylt.

30 Leger skal ikke anbefale uføregrad. Regjeringen mener at behandlende lege/søkerens fastlege, eventuelt legespesialist som kjenner søkeren, fortsatt bør gi medisinske opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten ved søknad om uføretrygd. Søkerens behandlende leges/fastleges oppgave i denne fasen bør være å gi en god beskrivelse av søkerens helsetilstand, om sykdommen er varig, eller om det er muligheter for at helsetilstanden kan bli bedre etter en tid. Det bør videre gå fram av legeerklæringen hvilke varige funksjonsnedsettelser som sykdommen har ført til. Behandlende lege bør derimot ikke vurdere grad av nedsatt inntektsevne/arbeidsevne.

31 80 % ufør, 20 % arbeidsledig? Uførheten skal vurderes i forhold til ethvert yrke som vedkommende har forutsetninger for å kunne utføre, også om det innebærer helt andre arbeidsoppgaver og eventuelt er dårligere lønnet enn det arbeidet vedkommende har hatt før. Det skal også vurderes om søkeren kan få arbeid dersom han eller hun pendler eller flytter.

32 SMARTJOBBER Jeg vil ha på plass en egen ordning med «smart-jobber» for dem som i dag mottar stønad. Ordningen skal sikre at vi får utnyttet arbeidskraften til flere av dem som i dag blir gående passive med full uførepensjon. Bjurstrøm mener man i Norge har vært for opptatt av å få uføre som kan jobbe noe, inn i arbeidslivet på like vilkår som andre arbeidstagere. - Hvor mener du disse spesialjobbene finnes? - Jeg får stadig henvendelser om slike arbeidsoppgaver, spesielt i offentlig sektor. - Og hva slags jobber er det? - Spennet i slike arbeidsoppgaver vil være stort, fra en som knuser tall på Statistisk sentralbyrå fire timer i uken til å måke snø på skøytebanen eller lage mat til skoleelever. Det spesielle er ikke innholdet i jobbene, men at de er spesielt tilrettelagt for personer med redusert arbeidsevne, sier statsråden.

33 Arbeidsmanden : Vanskeligere for eldre arbeidsløse Regjeringa strammer til overfor de eldste arbeidsløse. Etter dagens regelverk får arbeidsløse over 64 år automatisk beholde dagpengene fram til de går av med pensjon ved fylte 67 år. Dette skal det bli slutt på fra 1. januar 2011

34 HVA NÅ? Vi er avhengige av forslag til landsstyremøter, til landsmøter og til LO- kongress. Plukk fra dette forslaget. Spre vedtatte forslag. Kjernepunkt: Minstepensjon for alle fra 62 år. Endre AFP. All tjenestepensjon offentlig eller partsstyrt. Egen LO-evaluering bygd på om levealdersjustering og tap ved tidlig avgang rammer osialt urettferdig (sliterne). Ingen levealdersjustering, bevar barnetillegg, intet tak på barnetillegg og uførepensjon, endre bostøtteordning. Forsvar bruttogarantien i offentlig pensjon, også uføretrygd før 67 år. Ingen friskmelding til arbeidsledighet.