KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25"

Transkript

1 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland Jeg heter Marit Liberg, er opprinnelig fra Hamar, men har bodd i Vesterålen siden Jeg har økonomisk/administrativ utdanning, er høgskolekandidat i reiselivsfag fra Oppland Distriktshøgskole og er utdannet diplommarkedsøkonom.(dma) Jeg har mange års erfaring fra ulike reiselivsinstitusjoner i Norge, og har jobbet 9 år med markedsføring av sjømat i et verdensomspennende konsern som het Frionor Norsk Frossenfisk AL, etablert og eid av fiskeindustrien i Norge. Etter at jeg flyttet til Vesterålen har jeg jobbet ett og et halvt år med oppstart og drift av bedriftsbarnehage, og i en periode var jeg engasjert i 50%stilling for å ta hånd om oppstart og daglig drift av Vesterålen Fiskeripark. Siden høsten 1991 har jeg vært daglig leder for det som nå heter Opplæringskontoret for nordre Nordland, tidligere Opplæringskontoret for Fiskerifag. I prosjektgruppa for Vesterålen Kompetanseutvikling er jeg næringslivet sin representant. Jeg er blitt forespurt om å si noe i dag om næringslivets behov for kompetanse. Dette er et veldig omfattende tema, og jeg har strevd litt for å finne en innfallsvinkel som både sier noe om situasjonen i Vesterålen og som er relevant i forhold til prosjektets formål; Det finnes ingen kartlegging eller samlet registrering av kompetansebehovet i Vesterålen så vidt jeg kjenner til. Det er også en stor jobb som ikke lot seg gjøre verken med den tiden eller de ressursene som var til rådighet, men jeg spurte næringslivsforeningene, næringshagene, kommunene og større bedrifter i regionen om de, veldig kort kunne si noe om sine behov, og jeg har fått noen, om ikke veldig mange svar. Egentlig er det ikke overraskende fordi det på mange måter er et svært sensitivt tema der bedriftene blottlegger sine svakheter for omverdenen, være seg konkurrenter, kunder, ansatte, finansinstitusjoner etc. som bedriften har et forhold til. Slike undersøkelser må derfor være konfidensielle. På et så lavt nivå som Vesterålen kan det være vanskelig fordi det i mange tilfelle dreier seg om så få bedrifter at de vil kunne kjennes igjen. Jeg kjenner heller ikke til mange bedrifter i Vesterålen, som for egen del har foretatt en kompetansekartlegging, definert kompetansekravene til ulike stillinger som de har eller vil opprette, og satt dette inn i et system som de benytter aktivt som verktøy for strategisk kompetanseutvikling. Det kan være mange årsaker til det. For mange er det nok et ressursspørsmål og en kost/nytte vurdering som ligger til grunn. Jeg har selv deltatt i flere av prosjektene som er gjennomført i Vesterålen for å kvalifisere bedriftene til å gjennomføre denne type planlegging. Arbeidet er svært ressurskrevende og det krever tett oppfølging og asjurføring av data, da verden forandrer seg kontinuerlig. Det er ikke mindre viktig kanskje nettopp av den grunn, men arbeidet blir ofte for krevende for bedrifter med begrensede administrative ressurser, og blir derfor prioritert bort. En annen årsak er at tilgjengelige systemer for registrering og behandling av data ikke har holdt tilstrekkelig kvalitet, de har vært for dyre eller lite tilpasset små og mellomstore 1

2 bedrifter sitt behov. For interesserte bedrifter kan jeg imidlertid opplyse at Nordland Fylkeskommune og NHO har utviklet verktøy som er gratis tilgjengelige. Jeg har derfor i arbeidet med foredraget støttet meg på noe statistikk for regionen som kan gi noen indikasjoner på næringslivets behov. Det er NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007 som har noe statistikk på regionalt nivå, NHO sin bedriftsundersøkelse, Index Nordland 2006, og Sparebankens nord Norges konjunkturbarometer. Jeg har også benyttet opplysninger som fremkommer i strategisk næringsplan for Vesterålen og prøvd å sy alt dette sammen med informasjon fra en del bedriftsledere. HVA ER KOMPETANSE? Kompetanse kan være så mangt, men i denne sammenhengen har jeg valgt å forholde meg til definisjonen om at kompetanse består av kunnskaper ferdigheter og holdninger En definisjonen av kompetansebehov kan være at det er behov for kompetanseutvikling når kompetansen hos en ansatt ikke er lik det som ville ha vært det mest produktive for å utføre jobben. HVA ER NÆRINGSLIVETS BEHOV FOR KOMPETANSE? Næringslivet i Norge konkurrere på kvalitet, effektivitet og innovasjon (nyskapning). Dette krever kompetent arbeidskraft. Et høyt kostnadsnivå gjør at vi ikke er i stand til å konkurrere på pris. Ikke alle bedrifter har forstått det, og /eller tatt konsekvensen av det, og det er min påstand at bedrifter som ikke satser på kompetanse vil tape på sikt. HVA STYRER ETTERSPØRSELEN? Fra et næringslivsperspektiv vurderes behovet for kompetanse først og fremst ut fra om økt kompetanse forbedrer lønnsomheten eller kvaliteten på de varer og/eller tjenester som bedriften produserer. Kompetent arbeidskraft er av betydning for de fleste forhold i ulike typer virksomheter; for å kunne produsere varer og tjenester med riktig kvalitet og å kunne ta i bruk ny teknologi, for effektiv organisering og ledelse av virksomheten, for å ivareta samarbeidsrelasjoner med kunder og leverandører og for evnen til å håndtere omstillinger. Kompetansebehovet i næringslivet varierer mellom sektorer og bransjer. Hvilken kompetanse som er mest relevant for å utføre ulike arbeidsoppgaver, avhenger bla av hvilke produkter og tjenester som produseres, hvilke markeder bedriften opererer i og hva slags teknologi som brukes. Det kan også være andre årsaker for å etterspørre kompetanse. I et stramt arbeidsmarked kan f.eks det å gi gode muligheter for kompetanseutvikling være et virkemiddel som bedriften benytter seg av for å holde på gode medarbeidere Dessuten letter det intern kommunikasjon, ansatte får større helhetsforståelse, økt ansvarsfølelse, og det generelle nivået i bedriften heves. Det skapes et miljø for utvikling. I deler av arbeidslivet er det en økende tendens til at ansattes formelle kompetanse blir vektlagt i bedriftens konkurranse om anbud og ved inngåelse av større kontrakter, 2

3 ved søknad om lån og ved andre former for avtaler med bedrifter eller institusjoner. Det blir også stadig mer vanlig at virksomheter stilles overfor krav om at arbeidsstokken skal ha visse typer kompetanse for å få ulike typer sertifisering og kvalitetsgodkjenninger. Når det gjelder offentlig sektor er f.eks internasjonale rammebetingelser som anbudsregelverket i EU og harmonisering av tekniske standarder medvirkende til at det stilles nye krav til kompetanse.. En del av den kompetanseutvikling som finner sted i arbeidslivet i dag, er altså en direkte følge av eksterne kompetansekrav som virksomhetene blir stilt overfor. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK SOM PÅVIRKER ETTERSPØRSELEN Viktige drivkrefter bak utviklingen av økt kompetansebehov i næringslivet er; innføring av ny teknologi, endringer i konkurranseforhold, nye rammebetingelser, nye produksjonsformer og forandringer i krav fra kundene. Data for jobbskapning og nedlegging på bedriftsnivå viser en tendens til at bedrifter som vokser, oppretter flest jobber for høyt utdannede, mens bedrifter som nedbemanner nedlegger flest jobber for dem med lav utdanning. Økt internasjonal handel bidrar til å vri næringsstrukturen i retning av næringer med stort kompetansebehov etter hvert som sektorer med liten bruk for kompetanse blir utkonkurrert av produsenter i lavkostland. Utviklingen krever også større kompetanse i fremmedspråk og økt forståelse av andre kulturer Ved at teknologien skifter hurtigere omstillingene skjer oftere og næringslivet er under kontinuerlig omstrukturering, stilles det helt nye krav til kompetanse. I dette samfunnet vil nye basisferdigheter bli påkrevd og det vil være behov for stadig påfyll av ny kompetanse. En viktig basisferdighet blir evnen til å skaffe seg ny kompetanse, omstillingskompetanse. På grunnlag av foreliggende materiale ser det ut til at næringslivets satsning på kompetanseutvikling i liten grad er basert på langsiktige vurderinger. Opplæringen som etterspørres bærer mer preg av å være tilpasset dagens behov basert på det som markedet og produksjonen krever, enn å være basert på langsiktige behovsvurderinger. Dette gjelder også for Vesterålen. Nordnorske bedrifter erkjenner imidlertid at de menneskelige ressursene og kompetansen er avgjørende for verdiskapningen, og at heving av kompetansen i bedriftene vil gi økt verdiskapning og økt konkurranseevne. STATUS og VISJONER a) Økonomisk vekst I Norge, og Nordland. Det er sterk vekst i vår nasjonale økonomi og Nordland vokser mer enn landet totalt. Iht artikkel i Bladet Vesterålen den 8. des-07 vokste næringslivet i Vesterålen fra 9 mrd i 2000 til 13.6 mrd i 2005 og 16.6mrd i 2006 Veksten er dermed sterkere her enn i fylket som helhet. 3

4 Regionen står nå for 17,6% av omsetningen til næringslivet i fylket. Mange av bedriftene omsetter stadig mer utenfor regionen Det er særlig oppdrettsbransjen, handel og transport og salg av helsekost som driver veksten. b) Sysselsettingsstrukturen endres Ulike bransjer Plansjen viser en sterk vekst i forretningstjenester og service. Industrien falt frem til 2003 og har deretter flatet ut, Sysselsettingen i primærnæringene har stupt siden 2003 Tradisjonelt har Vesterålen hatt en relativt stor sysselsetting innen primærnæringene. I 1986 var den 23,6% av sysselsettingen mens den i 2004 var nede i 16,1% Utviklingen har kommet innen den kommunale/fylkeskommunale sektor med 22,9% andel i 1986 økende til 29% i For andre sektorer er det mindre endringer. Utvikling av kompetansearbeidsplasser i privat sektor er bare skjedd i mindre grad. Vesterålen har en stor andel eksportrettet virksomhet, og det er særlig fiskerinæringa som står for den. Utviklingen i Vesterålen har vært preget av en betydelig avskalling i landbruket og strukturering i kystflåten, mens forretningsmessig tjenesteyting og service har vokst. Det er en liten reduksjon i industriarbeidsplasser. Når nedgangen ikke er større er det fordi det er skapt nye arbeidsplasser i industrien i samme periode.. Totalt sett er Vesterålen tyngre innenfor primærnæringene og industri enn Nordland som helhet og har færre arbeidsplasser innen reiseliv, handel og tjenesteyting. c) Netto jobbskapning Plansjen viser at nye jobber skapes innen forretningsbaserte tjenester (nest mest) og service (flest) Industrien mister mest på landsbasis. e) Jobbskapningsprofil Nordland Vi ser at Nordland skiller seg vesentlig fra resten av landet der industrien ligger på bunn mens industrien i Nordland har en liten pluss. Ellers er det service og forretningsbaserte tjenester som har økning også i Nordland. e) Hvem skapes det jobber for? Nye jobber skapes for de med utdanning utover videregående skole også NAVs bedriftsundersøkelse fra høsten 2007 viser at næringslivet i landsdelen har prioritert jobber som krever formell kompetanse. Utviklingen viser at det kun kommer til nye jobber i landsdelen i kategorien der det kreves høyere utdanning. I perioden er det kraftig fall i jobber med krav om kompetanse opp tom videregående utdanning. Netto sysselsettingsvekst er drevet frem av nye kompetansekrevende stillinger i arbeidsmarkedet. Bruken av kompetent arbeidskraft (høyt utdannet ) øker nå raskere i nord Norge enn landet for øvrig.. f) Utdanningsgapet Stiger og nærmer seg 30% på landsbasis, 25% i Nordland. I Nordland har næringslivet behov for 5600 nye arbeidstagere med høgre utdanning i løpet av nærmeste fremtid for å komme opp på landsnivået. Nye høyt utdannede arbeidstagere vil bidra til å styrke mangfoldet i næringslivet, omstillingsevnen og konkurranseevnen. 4

5 Kompetanseutvikling vil forbedre næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet g) Konjunkturutvikling Plansjen viser sterk vekst som forventes å fortsette de neste årene. h) Forventet vekst i ulike bransjer 2007 Vi ser at oppdrett og fiske samt tjenesteyterne er de bransjene som forventer sterkest vekst i 2007 I NHOs bedriftsundersøkelse har 47,6% av bedriftene svart at de forventer kapasitetsøkning i i) Forventet sysselsettingsvekst i ulike bransjer Gjennomsnittlig forventet sysselsettingsvekst i Nordland er på 3,6% Størst sysselsettingsvekst forventes i tjenesteytende næringer, oppdrett og fiskeri og industrien Den forventede veksten i næringslivet sett opp mot en negativ befolkningsutvikling vil skape et stort press i et allerede presset arbeidsmarked. 36,5% av bedriftene i Nordland sier at begrensningen i tilgang på arbeidskraft vil begrense deres vekstmuligheter. e) Hva etterspør de ulike bransjene Statistikken viser at blant bedriftene som er i arbeidsmarkedet er det størst etterspørsel etter fagarbeidere, og bygg og anleggsbransjen er de med størst behov. Iht. Sparebankens konjunkturbarometer for nord Norge: har den økende etterspørselen etter arbeidskraft ført til at de fleste bransjer nå opplever mangel. Mangelen er også her mest prekær i parktiske yrker innen håndverk og industri som ofte krever fagbrev; som tømrere, sveisere, snekkere og rørleggere. Det er også mangel på arbeidskraft med tilknytning til byggebransjen som anleggsmaskinførere og forskalingssnekkere. Høy temperatur i byggebransjen gir også et stort behov for høyt utdannet arbeidskraft som ingeniører og arkitekter Transportbedrifter erfarer at det er vanskelig å få rekruttert lastebil- og vogntogførere. I Nordland mangler vi også kokker og frisører og. helsesektoren har et særlig behov for sykepleiere, leger og tannleger. Det er et klart skille i bruken av kompetent personell mellom offentlig og privat sektor. I offentlig sektor er kompetansedekning på linje med landsnivå mens i privat sektor er den betydelig lavere. Aldersutviklingen i befolkning vil gi et sterkt voksende behov for arbeidskraft innen pleie og omsorgssektoren i tiden fremover Iht opplysninger fra NAV er det hittil i år utlyst i alt 2056 ledige stillinger i Vesterålen: NAV sier at hovedtrenden også her er etterspørsel etter fagkompetanse innen industri og håndverksfagene. Følgende bransjer har størst etterspørsel etter arbeidskraft: 5

6 Helse, pleie, omsorg 505 Undervisning 276 Butikk/salg 239 Reiseliv/transport 227 Industri 183 Service 152? Bygg & anlegg 146? Kontor 121 Via strategisk næringsplan, reportasjer og direkte kontakt med næringslivsaktører er ulike behov formidlet: Fiskeri- og sjøfart har behov for ulike typer mannskap (maskinister særlig) Fiskeindustrien har behov for rekruttering av produksjonsarbeidere og personer med kompetanse til å bekle basfunksjoner. Oppdrettsnæringa har signalisert behov for røktere og etterspør ellers kompetanse innen: organisasjon og ledelse, biologi, fysikk, hygiene, drift, intern kontroll og HMS Økt bruk av teknologi skaper stadig nye høyteknologiske stillinger. Reiselivsnæringa trenger kokker og datakunnskap (omsetter stadig mer over internett) Reno-Vest har signalisert behov for bransjerelatert kompetanse (avfallsbransjen) men også fremtidige behov på områder som forretningsutvikling, økonomi, markedsføring, personalledelse osv. Landbruket melder om rekrutteringsbehov til avløseryrket med gode basiskunnskaper og praktiske ferdigheter i ulike landbruksproduksjoner, håndtering av maskiner og redskaper, men har også behov for kompetanse innen landbruk/ naturbruk, økonomi, prosessledelse og strategisk coaching på høgskole- og universitetsnivå. f) Hvor aktive er bedriftene i arbeidsmarkedet Vi ser at mer enn halvparten av bedriftene i fylket opplever problemer med å skaffe seg arbeidstagere med rett kompetanse. Ingeniører og fagarbeidere med spisskompetanse er spesielt ettertraktet på arbeidsmarkedet. Næringslivet i Vesterålen - Status og visjoner En må vel kunne tillate seg å si at det i hvert fall innenfor en del sektorer, tradisjonelt har vært lite fokus / og liten anerkjennelse av skolekunnskap. Primærnæringene har i liten grad etterspurt formell kompetanse. Det gjenspeiler seg også i Strategisk næringsplan for Vesterålen, der nye næringer /satsningsområder som olje-gass, reiseliv, og romfart etterspør utdanning og har klare målsettinger om å få etablert utdanningstilbud som en av sine strategier mens det overhodet ikke nevnt som strategimål innen fiskeri og havbruk eller landbruk. Dette til tross for disse næringenes betydning og klare utviklingsmål mht omsetningsøkning, økt lønnsomhet, utvikling av nye produkter, nye arbeidsplasser, nyetableringer, omstillingsplaner etc.og at det pr. dd. F.eks ikke finnes utdanningstilbud i regionen som matcher de kompetansebehov som fiskerinæringa åpenbart vil ha for å kunne nå 6

7 sine mål. Olje- gass, kraft og energi: Har en målsetting om at 25 virksomheter skal være sertifisert som leverandører til oljevirksomhet i nord innen Det krever ikke bare etablering av utdanning innen petroleumsvirksomhet, men fagutdanning og sertifisering på en rekke områder som direkte eller indirekte vil bli underleverandører til denne virksomheten. Offentlig sektor har et mål om å etablere minst 100 nye arbeidsplasser innen og det kommer stadig nye kompetansekrav innen helse- og omsorgssektoren. Videre satsing på sykehuset på Stokmarknes vil medføre krav om tilgang på kvalifisert arbeidskraft En kan se for seg et fremtidig stort rekrutteringsbehov innen helsesektoren! UTFORDRINGER I VESTERÅLEN Negativ befolkningsutvikling (antall og aldersutvikling) Lavt utdanningsnivå Nordland var i 2006 det fylket i Norge med færrest andel av befolkningen som har lang universitets og høgskoleutdanning 2,8% % mot 5,8% på landsbasis. og nest færrest med utdanning utover videregående skoles nivå 16,6% mot 19,6% (lavest: Oppland) Tabell: Personer 16 år og over etter høyeste utdanning og bostedsfylke 2006 Grunnskolenivå Hele landet 31,3% Nordland: 38% Videregående skoles nivå.hele landet 43,4% Nordland: 42,6% Universitet og høgskolenivå kort tom 4år. Hele landet 19,6% Nordland: 16,6% Universitets og høgskolenivå lang og forskerutdanning, Hele landet 5,8% Nordland: 2,8% Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning og bostedskommune Grunnskole vgsnivå ui/høgskolenivå Hele landet 31,3% 43,4% 25,4% Bø 54,2% 34,4% 11,4% Øksnes 51,0% 37,3% 11,7% Andøy 41,0% 44,1% 15,0% Lødingen 39,1% 44,3% 16,6% Hadsel 38,0% 42,8% 19,2% Sortland 38,7% 42,4% 18,9% Stort frafall i videregående opplæring Nordland er at fylkene med flest ungdommer som velger bort eller avbryter videregående opplæring. (7-8%) Sliter med en del myte Enkelte bransjer har en holdning om at de ikke trenger folk med utdannelse Det er også en slags etablert sannhet at vi utdanner folk vekk i fra primærnæringene vekk i fra Vesterålen dersom vi gir dem tilbud om utdanning fordi vi ikke har utfordringer / kompetanse arbeidsplasser å tilby 7

8 Ref erfaringer fra prosjektet i Hâlsingland. Som er sammenlignbar da en stor andel lever av primærnæring jord-/skogbruk Dette avkreftes gjennom undersøkelser som er gjort der. Over 90% av de som har tatt utdanning lokalt forblir på hjemstedet. Kompetanseutvikling er kostnadsdrivende: Høyere lønninger og lite utbytte for bedriften. Vi har ikke målinger som viser eller motbeviser dette, men min erfaring er at bedriftene ofte ikke er i stand til å utnytte den nyervervede kompetansen når ansatte tar utdanning. Enten fordi de ikke vet eller husker på det. Eller fordi den oppleves som en trussel istedenfor som en ressurs av andre i organisasjonen. (ofte personer i lederfunksjoner som gjerne har høy realkompetanse, men ikke selv kan dokumentere formell kompetanse ) HVORDAN KAN KOMPETANSEBEHOVET LØSES? Vesterålen har en arbeidskraft reserve/ Kompetansereserve i: - Personer med høy realkompetanse innen ulike fag, men som mangler formelle papirer (svært mange i fiskeindustrien, helsesektoren, og andre unge fag som ikke har tradisjoner for fagopplæring) Trenger løpende oppdatering/etterutdanning. Spesialkurs for ulike sertifiseringer etc. - Utnytte eldre arbeidstagere men disse mangler kanskje ulike typer basiskompetanse (data, engelsk, mattematikk osv.) - En liten ressurs arbeidsledige. Dette er i hovedsak personer som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå (Disse er sterkt overrepresentert i kategorien ledige og langtidsledige. - over 50%) - Arbeidsledige mangler basiskompetanse/bransjekompetanse ( de helt arbeidsledige og langtidsledige i regionen er personer med ingen utdanning eller grunnskole. Ref. NAV) -Utenlandsk arbeidskraft Folk som bor her eller som importeres for å dekke et arbeidskraftbehov. Disse har ofte mangelfulle språkkunnskaper, bransjekunnskap etc.i tillegg til. at kulturforskjeller kan være en utfordring En del av har behov for ulike kurs for å få norsk sertifisering til å utføre ulike oppgaver. Bygg- og anleggssektoren, fiskeindustrien, reisleivssektoren og helsesektoren i nord Norge herunder mange bedrifter i Vesterålen har et stort innslag og lange tradisjoner på å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. - Ta vare på ungdommen de er fremtidens arbeidskraft! Gi de mulighet for utdanning på hjemstedet gjennom å tilby bredere utdanningstilbud, lærlingplasser og opplæringsavtaler til lærekandidater Samarbeide om elevbedrifter og ungdomsbedrifter Være mer aktive i studentmiljøene, presentere bedriften, opprette trainee-stillinger etc. F.eks i Salten har flere bedrifter i fellesskap opprettet trainee-program Salten - Ta vare på de ansatte du allerede har og gjør deg attraktiv som arbeidsplass gjennom å tilby gode utviklingsmuligheter i bedriften og i nærmiljøet. 8

9 - Outsourcing: Svært få av bedriftene i Nordland har svart positivt på at de har planer om outsourcing En nødvendig konsekvens dersom regionen ikke klarer å tilby kompetent arbeidskraft, er at bedrifter velger å lokalisere seg utenfor regionen eller i utlandet. Fremtidens arbeidsmarked vil preges av økt internasjonalisering, høyere krav til teknologisk innsikt og omstillingsevne samt nye former for arbeids- og bedriftsorganisering. Det vil stille store krav til arbeidstagernes fleksibilitet og kompetanse, og de som tilfredsstiller kravene vil trolig være svært etterspurte i arbeidsmarkedet. Næringslivets etterspørsel etter kompetent arbeidskraft er pr dd lavere enn forventet i landsdelen Dette vil på sikt medføre konkurranseulemper Sparebanken nord Norges konklusjon er at bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige må legge langsiktige planer for rekruttering Forskning viser at jo høyere kompetansenivå i bedriften jo bedre er konkurranseevnen. Et godt utdanningstilbud lokalt har vist seg å trigge etterspørsel etter høyt utdannet personell. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 9

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030 Fremtidens arbeidsmarked - prognose fram mot 2030 Hvordan blir framtiden? Globaliseringen vil øke. Datateknologi vil styre hverdagen mer og mer. Outsourcing vil bli enda mer utbredt. Endringer vil skje

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Fagskolen. Karrierevei for yrkesfagene. Rådgiverkonferansen 25. oktober 2017

Fagskolen. Karrierevei for yrkesfagene. Rådgiverkonferansen 25. oktober 2017 Fagskolen Karrierevei for yrkesfagene Rådgiverkonferansen 25. oktober 2017 Utfordringer/spenningsfelt På den ene siden skal vi ivareta enkeltindividenes/elevenes interesser, muligheter og ønsker for å

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanning Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanningsnivå i befolkning Utdanningsnivå i arbeidsliv Utdanningsnivå i næringsliv Pendler ut Pendler inn 24.03.2014 2 378 304 290 288 221 191 150 137 111 104

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Roger Bjørnstad Seniorøkonom i Econ Pöyry Basert på arbeid i Statistisk sentralbyrå sammen med Marit Gjelsvik, Anna Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Samling for rådgivning og karriereveiledning, Stjørdal, onsdag 21. oktober 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1.

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2014

NHOs kompetansebarometer 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 22.08.2014 NHOs kompetansebarometer 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hva skal vi leve av? Spørsmålet «Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?» er nært beslektet med

Detaljer

Utviklingen i langtidsledigheten

Utviklingen i langtidsledigheten Utviklingen i langtidsledigheten AV TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I perioden 2003 til 2007 har antall helt ledige blitt halvert. Nedgangen i ledigheten har vært større: for menn enn for kvinner. for de under

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi?

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? «HVA ER SITUASJONEN..?» Side 2 YRKESFREKVENS. INTERNASJONAL SAMMENLIGNING. 16 ÅR 64 ÅR. BEGGE KJØNN Side 3 Per 1.1 2014 er det i Rogaland

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer