KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25"

Transkript

1 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland Jeg heter Marit Liberg, er opprinnelig fra Hamar, men har bodd i Vesterålen siden Jeg har økonomisk/administrativ utdanning, er høgskolekandidat i reiselivsfag fra Oppland Distriktshøgskole og er utdannet diplommarkedsøkonom.(dma) Jeg har mange års erfaring fra ulike reiselivsinstitusjoner i Norge, og har jobbet 9 år med markedsføring av sjømat i et verdensomspennende konsern som het Frionor Norsk Frossenfisk AL, etablert og eid av fiskeindustrien i Norge. Etter at jeg flyttet til Vesterålen har jeg jobbet ett og et halvt år med oppstart og drift av bedriftsbarnehage, og i en periode var jeg engasjert i 50%stilling for å ta hånd om oppstart og daglig drift av Vesterålen Fiskeripark. Siden høsten 1991 har jeg vært daglig leder for det som nå heter Opplæringskontoret for nordre Nordland, tidligere Opplæringskontoret for Fiskerifag. I prosjektgruppa for Vesterålen Kompetanseutvikling er jeg næringslivet sin representant. Jeg er blitt forespurt om å si noe i dag om næringslivets behov for kompetanse. Dette er et veldig omfattende tema, og jeg har strevd litt for å finne en innfallsvinkel som både sier noe om situasjonen i Vesterålen og som er relevant i forhold til prosjektets formål; Det finnes ingen kartlegging eller samlet registrering av kompetansebehovet i Vesterålen så vidt jeg kjenner til. Det er også en stor jobb som ikke lot seg gjøre verken med den tiden eller de ressursene som var til rådighet, men jeg spurte næringslivsforeningene, næringshagene, kommunene og større bedrifter i regionen om de, veldig kort kunne si noe om sine behov, og jeg har fått noen, om ikke veldig mange svar. Egentlig er det ikke overraskende fordi det på mange måter er et svært sensitivt tema der bedriftene blottlegger sine svakheter for omverdenen, være seg konkurrenter, kunder, ansatte, finansinstitusjoner etc. som bedriften har et forhold til. Slike undersøkelser må derfor være konfidensielle. På et så lavt nivå som Vesterålen kan det være vanskelig fordi det i mange tilfelle dreier seg om så få bedrifter at de vil kunne kjennes igjen. Jeg kjenner heller ikke til mange bedrifter i Vesterålen, som for egen del har foretatt en kompetansekartlegging, definert kompetansekravene til ulike stillinger som de har eller vil opprette, og satt dette inn i et system som de benytter aktivt som verktøy for strategisk kompetanseutvikling. Det kan være mange årsaker til det. For mange er det nok et ressursspørsmål og en kost/nytte vurdering som ligger til grunn. Jeg har selv deltatt i flere av prosjektene som er gjennomført i Vesterålen for å kvalifisere bedriftene til å gjennomføre denne type planlegging. Arbeidet er svært ressurskrevende og det krever tett oppfølging og asjurføring av data, da verden forandrer seg kontinuerlig. Det er ikke mindre viktig kanskje nettopp av den grunn, men arbeidet blir ofte for krevende for bedrifter med begrensede administrative ressurser, og blir derfor prioritert bort. En annen årsak er at tilgjengelige systemer for registrering og behandling av data ikke har holdt tilstrekkelig kvalitet, de har vært for dyre eller lite tilpasset små og mellomstore 1

2 bedrifter sitt behov. For interesserte bedrifter kan jeg imidlertid opplyse at Nordland Fylkeskommune og NHO har utviklet verktøy som er gratis tilgjengelige. Jeg har derfor i arbeidet med foredraget støttet meg på noe statistikk for regionen som kan gi noen indikasjoner på næringslivets behov. Det er NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007 som har noe statistikk på regionalt nivå, NHO sin bedriftsundersøkelse, Index Nordland 2006, og Sparebankens nord Norges konjunkturbarometer. Jeg har også benyttet opplysninger som fremkommer i strategisk næringsplan for Vesterålen og prøvd å sy alt dette sammen med informasjon fra en del bedriftsledere. HVA ER KOMPETANSE? Kompetanse kan være så mangt, men i denne sammenhengen har jeg valgt å forholde meg til definisjonen om at kompetanse består av kunnskaper ferdigheter og holdninger En definisjonen av kompetansebehov kan være at det er behov for kompetanseutvikling når kompetansen hos en ansatt ikke er lik det som ville ha vært det mest produktive for å utføre jobben. HVA ER NÆRINGSLIVETS BEHOV FOR KOMPETANSE? Næringslivet i Norge konkurrere på kvalitet, effektivitet og innovasjon (nyskapning). Dette krever kompetent arbeidskraft. Et høyt kostnadsnivå gjør at vi ikke er i stand til å konkurrere på pris. Ikke alle bedrifter har forstått det, og /eller tatt konsekvensen av det, og det er min påstand at bedrifter som ikke satser på kompetanse vil tape på sikt. HVA STYRER ETTERSPØRSELEN? Fra et næringslivsperspektiv vurderes behovet for kompetanse først og fremst ut fra om økt kompetanse forbedrer lønnsomheten eller kvaliteten på de varer og/eller tjenester som bedriften produserer. Kompetent arbeidskraft er av betydning for de fleste forhold i ulike typer virksomheter; for å kunne produsere varer og tjenester med riktig kvalitet og å kunne ta i bruk ny teknologi, for effektiv organisering og ledelse av virksomheten, for å ivareta samarbeidsrelasjoner med kunder og leverandører og for evnen til å håndtere omstillinger. Kompetansebehovet i næringslivet varierer mellom sektorer og bransjer. Hvilken kompetanse som er mest relevant for å utføre ulike arbeidsoppgaver, avhenger bla av hvilke produkter og tjenester som produseres, hvilke markeder bedriften opererer i og hva slags teknologi som brukes. Det kan også være andre årsaker for å etterspørre kompetanse. I et stramt arbeidsmarked kan f.eks det å gi gode muligheter for kompetanseutvikling være et virkemiddel som bedriften benytter seg av for å holde på gode medarbeidere Dessuten letter det intern kommunikasjon, ansatte får større helhetsforståelse, økt ansvarsfølelse, og det generelle nivået i bedriften heves. Det skapes et miljø for utvikling. I deler av arbeidslivet er det en økende tendens til at ansattes formelle kompetanse blir vektlagt i bedriftens konkurranse om anbud og ved inngåelse av større kontrakter, 2

3 ved søknad om lån og ved andre former for avtaler med bedrifter eller institusjoner. Det blir også stadig mer vanlig at virksomheter stilles overfor krav om at arbeidsstokken skal ha visse typer kompetanse for å få ulike typer sertifisering og kvalitetsgodkjenninger. Når det gjelder offentlig sektor er f.eks internasjonale rammebetingelser som anbudsregelverket i EU og harmonisering av tekniske standarder medvirkende til at det stilles nye krav til kompetanse.. En del av den kompetanseutvikling som finner sted i arbeidslivet i dag, er altså en direkte følge av eksterne kompetansekrav som virksomhetene blir stilt overfor. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK SOM PÅVIRKER ETTERSPØRSELEN Viktige drivkrefter bak utviklingen av økt kompetansebehov i næringslivet er; innføring av ny teknologi, endringer i konkurranseforhold, nye rammebetingelser, nye produksjonsformer og forandringer i krav fra kundene. Data for jobbskapning og nedlegging på bedriftsnivå viser en tendens til at bedrifter som vokser, oppretter flest jobber for høyt utdannede, mens bedrifter som nedbemanner nedlegger flest jobber for dem med lav utdanning. Økt internasjonal handel bidrar til å vri næringsstrukturen i retning av næringer med stort kompetansebehov etter hvert som sektorer med liten bruk for kompetanse blir utkonkurrert av produsenter i lavkostland. Utviklingen krever også større kompetanse i fremmedspråk og økt forståelse av andre kulturer Ved at teknologien skifter hurtigere omstillingene skjer oftere og næringslivet er under kontinuerlig omstrukturering, stilles det helt nye krav til kompetanse. I dette samfunnet vil nye basisferdigheter bli påkrevd og det vil være behov for stadig påfyll av ny kompetanse. En viktig basisferdighet blir evnen til å skaffe seg ny kompetanse, omstillingskompetanse. På grunnlag av foreliggende materiale ser det ut til at næringslivets satsning på kompetanseutvikling i liten grad er basert på langsiktige vurderinger. Opplæringen som etterspørres bærer mer preg av å være tilpasset dagens behov basert på det som markedet og produksjonen krever, enn å være basert på langsiktige behovsvurderinger. Dette gjelder også for Vesterålen. Nordnorske bedrifter erkjenner imidlertid at de menneskelige ressursene og kompetansen er avgjørende for verdiskapningen, og at heving av kompetansen i bedriftene vil gi økt verdiskapning og økt konkurranseevne. STATUS og VISJONER a) Økonomisk vekst I Norge, og Nordland. Det er sterk vekst i vår nasjonale økonomi og Nordland vokser mer enn landet totalt. Iht artikkel i Bladet Vesterålen den 8. des-07 vokste næringslivet i Vesterålen fra 9 mrd i 2000 til 13.6 mrd i 2005 og 16.6mrd i 2006 Veksten er dermed sterkere her enn i fylket som helhet. 3

4 Regionen står nå for 17,6% av omsetningen til næringslivet i fylket. Mange av bedriftene omsetter stadig mer utenfor regionen Det er særlig oppdrettsbransjen, handel og transport og salg av helsekost som driver veksten. b) Sysselsettingsstrukturen endres Ulike bransjer Plansjen viser en sterk vekst i forretningstjenester og service. Industrien falt frem til 2003 og har deretter flatet ut, Sysselsettingen i primærnæringene har stupt siden 2003 Tradisjonelt har Vesterålen hatt en relativt stor sysselsetting innen primærnæringene. I 1986 var den 23,6% av sysselsettingen mens den i 2004 var nede i 16,1% Utviklingen har kommet innen den kommunale/fylkeskommunale sektor med 22,9% andel i 1986 økende til 29% i For andre sektorer er det mindre endringer. Utvikling av kompetansearbeidsplasser i privat sektor er bare skjedd i mindre grad. Vesterålen har en stor andel eksportrettet virksomhet, og det er særlig fiskerinæringa som står for den. Utviklingen i Vesterålen har vært preget av en betydelig avskalling i landbruket og strukturering i kystflåten, mens forretningsmessig tjenesteyting og service har vokst. Det er en liten reduksjon i industriarbeidsplasser. Når nedgangen ikke er større er det fordi det er skapt nye arbeidsplasser i industrien i samme periode.. Totalt sett er Vesterålen tyngre innenfor primærnæringene og industri enn Nordland som helhet og har færre arbeidsplasser innen reiseliv, handel og tjenesteyting. c) Netto jobbskapning Plansjen viser at nye jobber skapes innen forretningsbaserte tjenester (nest mest) og service (flest) Industrien mister mest på landsbasis. e) Jobbskapningsprofil Nordland Vi ser at Nordland skiller seg vesentlig fra resten av landet der industrien ligger på bunn mens industrien i Nordland har en liten pluss. Ellers er det service og forretningsbaserte tjenester som har økning også i Nordland. e) Hvem skapes det jobber for? Nye jobber skapes for de med utdanning utover videregående skole også NAVs bedriftsundersøkelse fra høsten 2007 viser at næringslivet i landsdelen har prioritert jobber som krever formell kompetanse. Utviklingen viser at det kun kommer til nye jobber i landsdelen i kategorien der det kreves høyere utdanning. I perioden er det kraftig fall i jobber med krav om kompetanse opp tom videregående utdanning. Netto sysselsettingsvekst er drevet frem av nye kompetansekrevende stillinger i arbeidsmarkedet. Bruken av kompetent arbeidskraft (høyt utdannet ) øker nå raskere i nord Norge enn landet for øvrig.. f) Utdanningsgapet Stiger og nærmer seg 30% på landsbasis, 25% i Nordland. I Nordland har næringslivet behov for 5600 nye arbeidstagere med høgre utdanning i løpet av nærmeste fremtid for å komme opp på landsnivået. Nye høyt utdannede arbeidstagere vil bidra til å styrke mangfoldet i næringslivet, omstillingsevnen og konkurranseevnen. 4

5 Kompetanseutvikling vil forbedre næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet g) Konjunkturutvikling Plansjen viser sterk vekst som forventes å fortsette de neste årene. h) Forventet vekst i ulike bransjer 2007 Vi ser at oppdrett og fiske samt tjenesteyterne er de bransjene som forventer sterkest vekst i 2007 I NHOs bedriftsundersøkelse har 47,6% av bedriftene svart at de forventer kapasitetsøkning i i) Forventet sysselsettingsvekst i ulike bransjer Gjennomsnittlig forventet sysselsettingsvekst i Nordland er på 3,6% Størst sysselsettingsvekst forventes i tjenesteytende næringer, oppdrett og fiskeri og industrien Den forventede veksten i næringslivet sett opp mot en negativ befolkningsutvikling vil skape et stort press i et allerede presset arbeidsmarked. 36,5% av bedriftene i Nordland sier at begrensningen i tilgang på arbeidskraft vil begrense deres vekstmuligheter. e) Hva etterspør de ulike bransjene Statistikken viser at blant bedriftene som er i arbeidsmarkedet er det størst etterspørsel etter fagarbeidere, og bygg og anleggsbransjen er de med størst behov. Iht. Sparebankens konjunkturbarometer for nord Norge: har den økende etterspørselen etter arbeidskraft ført til at de fleste bransjer nå opplever mangel. Mangelen er også her mest prekær i parktiske yrker innen håndverk og industri som ofte krever fagbrev; som tømrere, sveisere, snekkere og rørleggere. Det er også mangel på arbeidskraft med tilknytning til byggebransjen som anleggsmaskinførere og forskalingssnekkere. Høy temperatur i byggebransjen gir også et stort behov for høyt utdannet arbeidskraft som ingeniører og arkitekter Transportbedrifter erfarer at det er vanskelig å få rekruttert lastebil- og vogntogførere. I Nordland mangler vi også kokker og frisører og. helsesektoren har et særlig behov for sykepleiere, leger og tannleger. Det er et klart skille i bruken av kompetent personell mellom offentlig og privat sektor. I offentlig sektor er kompetansedekning på linje med landsnivå mens i privat sektor er den betydelig lavere. Aldersutviklingen i befolkning vil gi et sterkt voksende behov for arbeidskraft innen pleie og omsorgssektoren i tiden fremover Iht opplysninger fra NAV er det hittil i år utlyst i alt 2056 ledige stillinger i Vesterålen: NAV sier at hovedtrenden også her er etterspørsel etter fagkompetanse innen industri og håndverksfagene. Følgende bransjer har størst etterspørsel etter arbeidskraft: 5

6 Helse, pleie, omsorg 505 Undervisning 276 Butikk/salg 239 Reiseliv/transport 227 Industri 183 Service 152? Bygg & anlegg 146? Kontor 121 Via strategisk næringsplan, reportasjer og direkte kontakt med næringslivsaktører er ulike behov formidlet: Fiskeri- og sjøfart har behov for ulike typer mannskap (maskinister særlig) Fiskeindustrien har behov for rekruttering av produksjonsarbeidere og personer med kompetanse til å bekle basfunksjoner. Oppdrettsnæringa har signalisert behov for røktere og etterspør ellers kompetanse innen: organisasjon og ledelse, biologi, fysikk, hygiene, drift, intern kontroll og HMS Økt bruk av teknologi skaper stadig nye høyteknologiske stillinger. Reiselivsnæringa trenger kokker og datakunnskap (omsetter stadig mer over internett) Reno-Vest har signalisert behov for bransjerelatert kompetanse (avfallsbransjen) men også fremtidige behov på områder som forretningsutvikling, økonomi, markedsføring, personalledelse osv. Landbruket melder om rekrutteringsbehov til avløseryrket med gode basiskunnskaper og praktiske ferdigheter i ulike landbruksproduksjoner, håndtering av maskiner og redskaper, men har også behov for kompetanse innen landbruk/ naturbruk, økonomi, prosessledelse og strategisk coaching på høgskole- og universitetsnivå. f) Hvor aktive er bedriftene i arbeidsmarkedet Vi ser at mer enn halvparten av bedriftene i fylket opplever problemer med å skaffe seg arbeidstagere med rett kompetanse. Ingeniører og fagarbeidere med spisskompetanse er spesielt ettertraktet på arbeidsmarkedet. Næringslivet i Vesterålen - Status og visjoner En må vel kunne tillate seg å si at det i hvert fall innenfor en del sektorer, tradisjonelt har vært lite fokus / og liten anerkjennelse av skolekunnskap. Primærnæringene har i liten grad etterspurt formell kompetanse. Det gjenspeiler seg også i Strategisk næringsplan for Vesterålen, der nye næringer /satsningsområder som olje-gass, reiseliv, og romfart etterspør utdanning og har klare målsettinger om å få etablert utdanningstilbud som en av sine strategier mens det overhodet ikke nevnt som strategimål innen fiskeri og havbruk eller landbruk. Dette til tross for disse næringenes betydning og klare utviklingsmål mht omsetningsøkning, økt lønnsomhet, utvikling av nye produkter, nye arbeidsplasser, nyetableringer, omstillingsplaner etc.og at det pr. dd. F.eks ikke finnes utdanningstilbud i regionen som matcher de kompetansebehov som fiskerinæringa åpenbart vil ha for å kunne nå 6

7 sine mål. Olje- gass, kraft og energi: Har en målsetting om at 25 virksomheter skal være sertifisert som leverandører til oljevirksomhet i nord innen Det krever ikke bare etablering av utdanning innen petroleumsvirksomhet, men fagutdanning og sertifisering på en rekke områder som direkte eller indirekte vil bli underleverandører til denne virksomheten. Offentlig sektor har et mål om å etablere minst 100 nye arbeidsplasser innen og det kommer stadig nye kompetansekrav innen helse- og omsorgssektoren. Videre satsing på sykehuset på Stokmarknes vil medføre krav om tilgang på kvalifisert arbeidskraft En kan se for seg et fremtidig stort rekrutteringsbehov innen helsesektoren! UTFORDRINGER I VESTERÅLEN Negativ befolkningsutvikling (antall og aldersutvikling) Lavt utdanningsnivå Nordland var i 2006 det fylket i Norge med færrest andel av befolkningen som har lang universitets og høgskoleutdanning 2,8% % mot 5,8% på landsbasis. og nest færrest med utdanning utover videregående skoles nivå 16,6% mot 19,6% (lavest: Oppland) Tabell: Personer 16 år og over etter høyeste utdanning og bostedsfylke 2006 Grunnskolenivå Hele landet 31,3% Nordland: 38% Videregående skoles nivå.hele landet 43,4% Nordland: 42,6% Universitet og høgskolenivå kort tom 4år. Hele landet 19,6% Nordland: 16,6% Universitets og høgskolenivå lang og forskerutdanning, Hele landet 5,8% Nordland: 2,8% Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning og bostedskommune Grunnskole vgsnivå ui/høgskolenivå Hele landet 31,3% 43,4% 25,4% Bø 54,2% 34,4% 11,4% Øksnes 51,0% 37,3% 11,7% Andøy 41,0% 44,1% 15,0% Lødingen 39,1% 44,3% 16,6% Hadsel 38,0% 42,8% 19,2% Sortland 38,7% 42,4% 18,9% Stort frafall i videregående opplæring Nordland er at fylkene med flest ungdommer som velger bort eller avbryter videregående opplæring. (7-8%) Sliter med en del myte Enkelte bransjer har en holdning om at de ikke trenger folk med utdannelse Det er også en slags etablert sannhet at vi utdanner folk vekk i fra primærnæringene vekk i fra Vesterålen dersom vi gir dem tilbud om utdanning fordi vi ikke har utfordringer / kompetanse arbeidsplasser å tilby 7

8 Ref erfaringer fra prosjektet i Hâlsingland. Som er sammenlignbar da en stor andel lever av primærnæring jord-/skogbruk Dette avkreftes gjennom undersøkelser som er gjort der. Over 90% av de som har tatt utdanning lokalt forblir på hjemstedet. Kompetanseutvikling er kostnadsdrivende: Høyere lønninger og lite utbytte for bedriften. Vi har ikke målinger som viser eller motbeviser dette, men min erfaring er at bedriftene ofte ikke er i stand til å utnytte den nyervervede kompetansen når ansatte tar utdanning. Enten fordi de ikke vet eller husker på det. Eller fordi den oppleves som en trussel istedenfor som en ressurs av andre i organisasjonen. (ofte personer i lederfunksjoner som gjerne har høy realkompetanse, men ikke selv kan dokumentere formell kompetanse ) HVORDAN KAN KOMPETANSEBEHOVET LØSES? Vesterålen har en arbeidskraft reserve/ Kompetansereserve i: - Personer med høy realkompetanse innen ulike fag, men som mangler formelle papirer (svært mange i fiskeindustrien, helsesektoren, og andre unge fag som ikke har tradisjoner for fagopplæring) Trenger løpende oppdatering/etterutdanning. Spesialkurs for ulike sertifiseringer etc. - Utnytte eldre arbeidstagere men disse mangler kanskje ulike typer basiskompetanse (data, engelsk, mattematikk osv.) - En liten ressurs arbeidsledige. Dette er i hovedsak personer som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå (Disse er sterkt overrepresentert i kategorien ledige og langtidsledige. - over 50%) - Arbeidsledige mangler basiskompetanse/bransjekompetanse ( de helt arbeidsledige og langtidsledige i regionen er personer med ingen utdanning eller grunnskole. Ref. NAV) -Utenlandsk arbeidskraft Folk som bor her eller som importeres for å dekke et arbeidskraftbehov. Disse har ofte mangelfulle språkkunnskaper, bransjekunnskap etc.i tillegg til. at kulturforskjeller kan være en utfordring En del av har behov for ulike kurs for å få norsk sertifisering til å utføre ulike oppgaver. Bygg- og anleggssektoren, fiskeindustrien, reisleivssektoren og helsesektoren i nord Norge herunder mange bedrifter i Vesterålen har et stort innslag og lange tradisjoner på å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. - Ta vare på ungdommen de er fremtidens arbeidskraft! Gi de mulighet for utdanning på hjemstedet gjennom å tilby bredere utdanningstilbud, lærlingplasser og opplæringsavtaler til lærekandidater Samarbeide om elevbedrifter og ungdomsbedrifter Være mer aktive i studentmiljøene, presentere bedriften, opprette trainee-stillinger etc. F.eks i Salten har flere bedrifter i fellesskap opprettet trainee-program Salten - Ta vare på de ansatte du allerede har og gjør deg attraktiv som arbeidsplass gjennom å tilby gode utviklingsmuligheter i bedriften og i nærmiljøet. 8

9 - Outsourcing: Svært få av bedriftene i Nordland har svart positivt på at de har planer om outsourcing En nødvendig konsekvens dersom regionen ikke klarer å tilby kompetent arbeidskraft, er at bedrifter velger å lokalisere seg utenfor regionen eller i utlandet. Fremtidens arbeidsmarked vil preges av økt internasjonalisering, høyere krav til teknologisk innsikt og omstillingsevne samt nye former for arbeids- og bedriftsorganisering. Det vil stille store krav til arbeidstagernes fleksibilitet og kompetanse, og de som tilfredsstiller kravene vil trolig være svært etterspurte i arbeidsmarkedet. Næringslivets etterspørsel etter kompetent arbeidskraft er pr dd lavere enn forventet i landsdelen Dette vil på sikt medføre konkurranseulemper Sparebanken nord Norges konklusjon er at bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige må legge langsiktige planer for rekruttering Forskning viser at jo høyere kompetansenivå i bedriften jo bedre er konkurranseevnen. Et godt utdanningstilbud lokalt har vist seg å trigge etterspørsel etter høyt utdannet personell. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 9