Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet"

Transkript

1 Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet Krtfattet beskrivelse av pasientgruppen Krtfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Pasientgruppe: Målgruppen mfatter rusmiddelavhengige sm har hatt et langvarig g mfattende misbruk av narktiske stffer, sm har fysiske helseprblemer g/eller psykiske tilleggsprblemer g sm har alvrlig svikt innen arbeidsmessig, sklemessig eller ssial fungering. Målsetting: Tyrili har en verrdnet målsetning m å gi den enkelte elev en heving av sin livskvalitet slik at eleven kan mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler g kriminalitet. Dette innebærer å jbbe fr at den enkelte skal: makte å ta ansvar fr eget liv g egne valg våge å utvikle frhld til andre mennesker, vennskap g kjærlighet lære å møte mtgang, skuffelser g frustrasjner uten å flykte inn i rusmisbruk g kriminalitet kunne delta i arbeidslivet, ha et sted å b g ha en meningsfylt fritid Fr den enkelte elev utfrmes egne behandlingsplaner med utgangspunkt i pasientens individuelle plan, kartlegging g bestilling/henvisning. Behandlingsplanen evalueres jevnlig. De individuelle målene skal ligge innenfr Tyrilis verrdnede målsetning. Tiltak: Tyrili gir i hvedsak t typer tilbud: behandling i behandlingsfellesskap hvr den ssialpedaggiske arenaen danner ramme fr gruppe- g individualbehandling. Tyrili tilbyr gså behandlingsppfølging hvr behandlingen tar sitt utgangspunkt i pasientens hjemmearena eller sm individuelle behandlingsfrløp utenfr institusjn. Det skjer en veksling mellm de t behandlingstilbudene tilpasset den enkelte elevs behandlingsprgresjn. Mål g tiltak dkumenteres ved: Jurnaler, epikriser g rapprteringer etter avtale, frskrifter g lv. Tyrili bruker ulike måter å evaluere g dkumentere behandlingen på: Alle pasienter skal ha en individuell plan g en behandlingsplan sm skal evalueres jevnlig. I kartlegging brukes Addictin Severity Index (ASI, 5th eurpean editin) g ADAD (Adlescent Assessment Dialgue) sm gså kan brukes i ppfølging g etterundersøkelse. Tyrili rapprterer klientdata på skjema fra SIRUS (KKS) med prgrammet Rusdata. Rusbehandling Midt-Nrge HF har tilgang til data fr pasienter innskrevet etter avtale med Helse Midt-Nrge RHF. Kvalitetsmålinger sm brukerundersøkelser skjer 2 ganger pr. år fr alle pasienter i alle enheter. Dkumenteres i en årlig rapprt til Helse Midt-Nrge RHF g er tilgjengelig på våre nettsider: Tyrili utvikler g evaluerer tilbude gjennm en egen FU avdeling (Frskning g Utvikling). Dette kan være undersøkelser m frekmst av psykiske lidelser, jenter/kvinner i behandling eller egne evalueringer av enheter eller tiltak. Tyrili FU har et samarbeid med Statens Institutt fr Rusmiddelfrskning (SIRUS). Alle rapprter fr evaluering av pasienter i behandling etter avtale med Helse Midt-Nrge RHF versendes Rusbehandling Midt-Nrge.

2 Varighet Samarbeidspartnere Varighet: Samlet behandlingstid i Tyrili er måneder. Nen bruker krtere tid, mens andre trenger lengre tid i behandlingsfellesskap eller i individuelt tilrettelagt behandling utenfr institusjn. Varighet ved de ulike tiltak g enheter i Tyrili skjer med utgangspunkt i den enkeltes prgresjn i behandlingsfrløpet. Samarbeid: Tyrilistiftelsen har avtale m samarbeid med Helse Øst g Helse Midt-Nrge. Tyrili har samtaler m nærmere samarbeid med Helse Nrd. Tyrili samarbeider med Barne- g familieetaten (BUFETAT) ved Regin Sør. Tyrili samarbeider med Osl fengsel m inntak til Tyrili Stifinner n. Tyrili samarbeider med Rusmiddeletaten i Osl kmmune m plasser fr ppfølging/msrg fr klienter. Tyrili samarbeider med fastleger g har tilknyttet leger med egne avtaler til alle enheter. Tyrili samarbeider med psyklgene i Stiftelsen Alternativ til Vld (ATV). Tyrili samarbeider med MARIO g MAR-sentrene fr legemiddelassisterte tilbud. Tyrili samarbeider med ssialtjenesten m ppfølging av ansvarsgrupper, individuell plan i hjemkmmunene g andre tjenesteytere m ppfølging etter endt behandling. I samarbeid med Sklesjefen i Ringsaker, Sklesjefen i Osl (Grønland Vksenpplæring) g sklekntrene i hjemkmmunene tilbys undervisning til elever i behandling i Tyrili.

3 Vedlegg 2: Henvisning g inntak a) Før, under g etter inntak i Tyrilistiftelsen Det er felles inntak fr alle enheter i Tyrilistiftelsen. Dette er rganisert gjennm eget inntakskntr sm saksbehandler g vurderer alle søknader. Inntak i Tyrilistiftelsen vurderes ut i fra kapasitet i de ulike behandlingsfellesskapene g sammensetning av pasientgruppene i frhld til alder, kjønn g prblematikk. Det taes hensyn til søkers behv fr skjerming g fysisk avstand til hjemmemiljøet, samt søkers egne ønsker m plasseringssted. Inntakskntret har ansvar fr å innhente pplysninger g kvalitetssikre inntaksarbeidet gjennm skriftlig dkumentasjn, møte med innsøkende instans g søker. Når det er gjrt vedtak m at en søker skal få plass, er det medarbeidere i det aktuelle behandlingsfellesskapet sm jbber videre med inntaksprsessen. De etablerer kntakt med søker, innsøkende instans, andre samarbeidspartnere g pasientens familie eller nettverk. Alle enheter har tilgang til søkelister g ventelister i elevbasen, sm er et lukket felles datasystem fr pasientpplysninger i Tyrili (Tyrili FU, 1999). Det arbeides nå med utvikling av et nytt felles pasientadministrativt system (Rusdata) i samarbeid med HK Data. Dette systemet vil styrke det merkantile arbeidet med innsøkning g rapprtering av søkere, inntak g pasienter. I henhld til Lv m pasientrettigheter får alle søkere svar med vedtak m plass på en gitt dat eller avslag innen 30 dager fra søknaden er mttatt. Den første tiden etter inntak preges av at pasienten skal bli kjent i fellesskapet g at det skapes trygghet. Kartlegging vil være en del av denne prsessen. Tyrili har lang erfaring med å benytte inntakstur sm metde fr nye pasienter. En gd start på behandlingspphldet betyr mye fr videre fkus g prgresjn. b) Tyrilis samarbeid med førstelinjetjenesten g andre samarbeidspartnere frut fr inntak g i inntaksfasen Vurderingen av tilbudets innhld blir gjrt i samarbeid med førstelinjetjenesten g andre samarbeidspartnere. Individuell plan (IP) skal benyttes sm retningsgivende fr plasseringens innhld g hvedfkus. Her fremkmmer gså aktuelle samarbeidspartnere, g hvilken rlle disse skal ha i det videre behandlingsarbeidet. Det arbeides aktivt fr å støtte førstelinjetjenesten i å utvikle IP sm skal inngå sm en viktig styringshjelp videre i behandlingen. Etter inntak inngår førstelinjetjenesten g andre samarbeidspartnere i ansvarsgruppen rundt den enkelte pasient. Her avklares ansvarsfrdeling, hvedmål fr behandlingspphldet i Tyrili tydeliggjøres g videre samarbeid avtales. Et gdt samarbeid med de berørte parter i innsøkningsprsessen er avhengig av gjensidig infrmasjn g en kntinuerlig dialg. c) Tilbud m rask reinnleggelse fr pasienter sm har behv fr et krtvarig stabiliseringspphld de første 6 månedene etter utskriving fra døgninstitusjnen Tidligere pasienter i Tyrili blir priritert fr reinnleggelse eller krtvarige stabiliseringspphld, der det vurderes sm hensiktsmessig. Dette er en gjennmgripende hldning i Tyrilistiftelsen, slik det gjenspeiler seg i våre verdier, menneskesyn, mål g frståelse av rusavhengighet. Erfaring har vist ss at det er viktig å kunne kmme raskt på banen ved eventuelle rusepisder. Tyrili tilstreber derfr å håndtere slike henvendelser raskt g i frtløpende dialg med aktuelle samarbeidspartnere. Fagteam vurderer m reinnleggelse er riktig g har ansvaret fr ny behandlingsplan fr videre behandling. Avslutning g verføring Mange tidligere pasienter frtsetter kntakten med Tyrili i flere år etter at de frmelt har avsluttet behandlingen. I etterundersøkelsen av Frankmtunet ser vi hvr viktig dette er når halvparten av de sm er rusfrie 5 år etter utskriving frtsatt har jevnlig kntakt med Tyrili. Blant de sm er i misbruk er det 1 av 3 sm har slik kntakt (Rkkan & Brandsberg-Dahl 2003).

4 d) Planlegging g gjennmføring av avslutning g utskriving Planlegging av rdinær utskrivning skjer sm en del av pasientens individuelle utviklingsplan g i nært samarbeid med ansvarsgruppa. Det å sette seg mål g jbbe mt en selvstendig tilværelse er en viktig del av behandlingen, g kmmer til uttrykk gjennm Tyrilis psitive menneskesyn, der vi fremhever tren på nrmalitet, ressurser g mestring av ulike livsmråder står sentralt. En del av dette innebærer gså å etablere kntakt med aktuelt hjelpe- g behandlingsapparat sm kan bistå pasienten etter utskrivning fra Tyrili. Dette legger en naturlig grunn fr frberedelser til utskrivning ved at fkus gradvis rettes utver mt samfunnet - arbeidsliv, utdanning, egen blig, selvstendig øknmi g familie/nettverk. Tyrili er med på å sikre at pasienter ved gjennmført behandlingspphld har en adekvat blig, meningsfull aktivitet på dagtid, sm skle eller arbeid g lignende, ut i fra pasientens frutsetninger. Ved utskrivning er det etablert kntakt med familie/nettverk g aktuelt hjelpeapparat. Tyrilistiftelsen vil gså tilby ppfølgingstjenester i samarbeid med det kmmunale tjenestetilbudet i etterkant av utskrivning av døgnbehandling. e) Ekstrardinær avslutning eller verføring til annet tiltak Tyrilis menneskesyn g syn på rus g avhengighet tilsier at vi ikke skriver ut pasienter sm viser frem prblemene sine. Det er således ingen autmatikk i at pasienter sm ruser seg blir skrevet ut. De aktuelle situasjner sm kan føre til utskrivelse er: I tilfeller hvr det ikke ppnåes en tilstrekkelig samarbeidsrelasjn med pasienten slik at behandlingspphldet kan gjennmføres, herunder gjentatte rusepisder uten at det er en åpenhet rundt dette. Vld g/eller trusler m vld av en slik karakter at det krever spesielle frsterkningstiltak. I tilfeller hvr Tyrili i løpet av behandlingsfrløpet vurderer at pasienten er feilplassert, fr eksempel ved at psykiske plager frsterkes g gjør det umulig fr pasienten å nyttegjøre seg behandlingen. Utskrivning vil skje i samarbeid med innsøkende instans g andre aktuelle samarbeidspartnere, slik at pasienten kan verføres til annet tiltak dersm det vurderes sm hensiktsmessig. Det kan være aktuelt fr pasienter med dbbeltdiagnseprblematikk å benytte tjenester/innleggelse innen psykisk helsevern fr en avgrenset peride samtidig sm de er innskrevet i Tyrili.

5 Vedlegg 3: Behandlingsfaglige ressurser Reduserte stillinger Hele stillinger Stillinger ttalt Kvinner 6 (3,7 årsverk) 45 48,7 Menn 1 (0,7 årsverk) 51 51,7 Ttalt 7 (4,4 årsverk) ,4 Tabellen ver viser frdeling av ttalt 100,4 årsverk frdelt etter kjønn sm mfatter alle medarbeidere i Tyrilistiftelsen, Tyrilisenteret A/S, TKS A/S g Tyrili Utvikling g Prsjektstiftelse (TUP) pr Antall årsverk i Tyrilistiftelsen alene er 94,4 (48,7 fr kvinner g 46,7 fr menn). Stillingstype Antall Menn Kvinner Psyklg* 3 (3 %) 3 0 Sykepleier 6 (6 %) 2 4 Barnevernspedagg 27 (28 %) Ssinm 1 (1 %) 1 0 Lærer 7 (7 %) 3 4 Annen Høyskle/universitet 7 (10 %) 2 5 Vernepleier 3 (3 %) 3 0 Annen faglært/ssialfaglig** 26 (28 %) Annet faglært/yrkesfaglig*** 11 (12 %) 6 5 Ufaglært 9 (10 %) 6 2 Sum 96 (100 %) 48 (50 %) 48 (58 %) * Tyrili finansierer i tillegg en stilling fr psyklg i samarbeidet med Alternativ til Vld (ATV), Osl kmmune sm del av samarbeidsavtale. Inngår ikke i ttalt antall årsverk. Tyrilistiftelsen har gså samarbeid med psykiater (Seilduksinstituttet ved psykiater Pål Abrahamsen), faste avtaler med leger, terapeuter g psyklger utenfr Tyrili på time- eller ppdragsbasis. ** Annet faglært persnale - ssialfaglig inkluderer ulik praksis g fagutdannelse sm gestaltterapi, familieterapi, veiledning, sv. (utdanning på videregående nivå) *** Annet faglært persnale - yrkesfaglig inkluderer ulik praksis g fagutdannelse sm fengselsbetjenter, tømrere g rørleggere sv. (utdanning på videregående nivå) Medisinsk ansvarlig lege: Tyrilistiftelsen har ingen medisinsk ansvarlig lege, men vurderer kjøp av legetjenester av Legevisitten A/S, alternativt å ansette egen lege. Ved LAR behandling er det lege ved samarbeidende MAR-senter sm er ansvarlig fr medisineringen. Smatisk tilsyn: Alle behandlingsfellesskapene har faste avtaler m legetjenester, fr øvrig benyttes fastlege der det er gegrafisk hensiktsmessig: Tyrili Mesnali: Brøttum legesenter Tyrili Frankmtunet: Flldal legesenter, samt nært samarbeid med DPS Tynset Tyrili Kampen g Tyrili Arena: Dr. Bjørn Sletvld, Grefsen legesenter Tyrili Sør: Tyrili Skåtøy har avtale med Dr. Ry Martin Pedersen i Kragerø g spesialist i psykiatri Trbjørn Tvedten i Skien Bemanning natt/helg: Det er svende nattevakt i alle behandlingsfellesskapene, i tillegg er det bakvakt sm kan rykke ut på krt varsel. Det er fra 2 til 4 faste ansatte tilstede i helgene, i tillegg benyttes ekstravakter/assistenter.