Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk?"

Transkript

1 Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk? Utfordringer i dagens rammeverk for norsk asyl- og flyktningpolitikk. «Verdighetsprosjektet» i regi av stiftelsen SANA mener a ha avdekket flere utfordringer i ma ten vi behandler en del asylsøkere pa. Dette har fremkommet ved gjennomgang av en rekke offentlige dokumenter og etter samtaler med UDI, IMDi, NOAS, Norsk Folkehjelp og ansatte og beboere ved fire forskjellige asylmottak.

2 INFORMASJON: Verdighetsprosjektet: Arbeidsgruppe, nedsatt av styret i stiftelsen Sana for å kartlegge og dokumentere utfordringer i norsk asylpolitikk. Gruppen har bestått av: Ole Tobias Knudsen (leder). Skoleleder med praksis fra Norge og Syd-Amerika. Leder av kommunal vokenopplæring med ansvar for norskopplæring for innvandrere. E-post: Jorunn Marie Dale. Master Sc i prosjektledelse. Erfaring fra arbeid med flyktninger i Norge og Danmark, samt utviklingsarbeid i Kenya. E-post: Arve Danielsen. Styreleder i stiftelsen Sana. Mangeårig bistands- og nødhjelpsarbeider. E-post: Arbeidet med verdighetsprosjektet har foregått i perioden; september 2014 til juni Stiftelsen Sana: Humanitær organisasjon som driver 3 flyktningmottak. Stiftelsen Sana er 100% eier av Fossnes AS som driver 5 flyktningmottak. Mottakene er lokalisert i Rogaland, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold. Samira Daneshy: Tidligere asylsøker fra Iran. Studerer Kunst og Håndtverk ved Universitetet i Agder. Har laget illustrasjonene i dette dokumentet. (Se presentasjon under kapitlet; «Hvor er verdigheten?») 1

3 INNHOLD Informasjon: Rett til arbeid og opplæring:... 4 Forslag til tiltak: Aktiviteter i ventefasen:... 6 Forslag til tiltak: De som ikke kan returneres, såkalt irregulære migranter Forslag til tiltak: Elektronisk møteplass / talerør for mennesker i mottak... 9 Forslag til tiltak: Utfordringer i dagens mottakssystem Forslag til tiltak: Hvor er verdigheten?: «I have a dream» Kilder:

4 3

5 I DET FØLGENDE SETTER VI FOKUS PÅ NOE AV DET VI HAR AVDEKKET: 1. RETT TIL ARBEID OG OPPLÆRING: Vår erfaring er at dagens ordning oppdrar asylsøkerne til å bli «NAVere» i stedet for selvhjulpne integrerte individer. Måneder og år med forbud mot å ta arbeid eller utdanning ødelegger og hemmer integreringsarbeidet. (Etter januar 2009 må asylsøkere fremlegge en original av passet eller det nasjonale identitetskortet, og disse må være gyldige når søkeren fremlegger dokumentet for norske utlendingsmyndigheter. Ref. NOU 9 / ) (Sønsterudbråten, 2012) Lovlig med forbehold, Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet. Studien viser at personer som har begrenset oppholdstillatelse i Norge, opplever sin situasjon som vanskelig. Mangel på norskopplæring, arbeid og hjelp til å forstå tillatelsen, samt lang botid i mottak, gjør det ikke lett å leve et verdig og meningsfylt liv. (sitat fra omslaget) Å hindre personer med oppholdstillatelse i å ta del i integreringstiltak og forlenge botiden deres i mottak har konsekvenser for disse personenes liv i Norge. Situasjonen for mange familier preges av passive hjemmeværende foreldre uten norskkunnskaper samtidig som barna i familien snakker godt norsk og er integrert i norske skoler og barnehager. Dette er en situasjon som tærer på de fleste som lever med begrenset oppholdstillatelse, og mange sliter psykisk. Rapporten peker på flere utfordringer ved slike begrensede oppholdstillatelser og hevder at grunntanken bak tiltaket, at det skal være en incentivordning, har feilet. (sitat s. 8) (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget) sier blant annet: Verken for personer som skal integrere seg i Norge, eller for dem som må returnere til hjemlandet, vil det være hensiktsmessig å leve en passiv tilværelse. Gjeldende praksis for innvilgelse av midlertidig arbeidstillatelse bør derfor endres slik at flere kan få mulighet til å ta seg arbeid i ventetiden. (sitat s.18) 4

6 (Austenå, 2014) Kronikk av generalsekretæren i NOAS i 2014: «Børst støv av Berge»: Etter fire år viser det seg at innstrammingen ikke har ført til at flere asylsøkere framskaffer gyldig pass. Effekten har vært så liten at UDI har sluttet å rapportere tallene til Justisdepartementet. I stedet har andelen asylsøkere som sitter passive i mottak, økt. Slik passivisering og klientifisering av asylsøkerne er ikke godt for noe og fremmer i hvert fall ikke asylsøkeres evne til selv å skaffe seg bolig og raskere bli uavhengig av offentlig bistand. (Valenta & Thorshaug, 2011) NTNU: «Asylsøkeres rett til å ta arbeid. Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet» Det tilgjengelige tallmaterialet indikerer også at innstrammingen ikke har ført til at flere realitetsbehandlede asylsøkere dokumenterer sin identitet. (sitat s. 124) Ettersom innstrammingen har ført til at betraktelig færre asylsøkere gis rett til å jobbe lovlig i Norge, kan tiltaket fremstå som en tilleggshindring til asylsøkeres integrering i det norske arbeidsmarkedet. (sitat s. 127) Med tanke på den lave måloppnåelsen er det mye som tilsier at ordningen bør modifiseres, legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes. ( sitat s. 13 ) Både NOU og apporter fra Fafo og NTNU konkluderer med at innstramningene fra 2009 ikke virker etter hensikten og derfor bør avskaffes. I tillegg så er tilbakemeldingene fra ansatte og beboere på asylmottak unisone på at det å bli nektet arbeid og opplæring i ventetiden virker svært destruktivt. FORSLAG TIL TILTAK: Innstrammingen i dokumentasjonskravet til identitet som ble innført i 2009, oppheves. 5

7 2. AKTIVITETER I VENTEFASEN: Mange beboere opplever hverdagen på asylmottaket som svært passiv uten gjøremål. Mange klager på apati og depresjoner, og gir uttrykk for at passiviteten oppleves som svært destruktiv når ventetiden varer både i måneder og til og med i flere år. Begrenset norskopplæring og manglende mulighet til å ta arbeid virker ødeleggende, og når aktivitetstilbudene blir redusert p.g.a. strammere økonomiske rammer, blir livet meningsløst. (Andrews, Anvik, & Solstad, 2014) Studie fra Nordlandsforskning, «Mens vi venter»: Studien viser at til tross for svært ulik bakgrunn og asylsøkerstatus, beskriver beboerne hverdagslivet preget av formålsløs venting, passivitet og frustrasjon over egen situasjon. (sitat s. 117) Anbefalinger fra studien: ( side 11) Økt undervisningstimetall (norskopplæring) Treningsmuligheter Økt sysselsetting Møteplasser (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget): -Norskopplæring for beboere i ordinære mottak er en så vesentlig faktor for asylsøkeres psykiske helse, mestringsevne og evne til integrering at utvalget mener rett til norskopplæring for asylsøkere bør lovfestes. (sitat s. 22) Det er behov for å undersøke nærmere om beboere i mottak som venter på bosetting, påbegynner norskopplæring i henhold til introduksjonsloven 17 og 18. Utvalget mener det er viktig at slik opplæring ikke utsettes til etter bosetting i kommune. (sitat s. 22) Kvalifisering bør være et tilbud til alle beboere i mottak og ikke kun for personer som skal motiveres til å returnere frivillig etter endelig avslag. Kvalifiserende tiltak i mottak bør ses i sammenheng med introduksjonsprogrammet i kommunene. (sitat s. 22) Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak bør være ett av flere tiltak mottaksbeboerne kan velge mellom for å få en aktiv og kvalifiserende tilværelse. (sitat s. 22) FORSLAG TIL TILTAK: De foreslåtte tiltak i NOU 2011/10, og studien fra Nordlandsforskning gjennomføres, og det gis mulighet til kompetansebygging innenfor relevante fagområder som også kan være nyttige ved retur. F.eks. kurs i engelsk, helse og førstehjelp eller vann og sanitær. 6

8 7

9 3. DE SOM IKKE KAN RETURNERES, SÅKALT IRREGULÆRE MIGRANTER. Det er i dag mange irregulære migranter som lever under svært vanskelige forhold. Mangel på helsetilbud, arbeid og skolegang er noen av de daglige problemene. (Øien & Sønsterudbråten, 2011) FAFO-rapport nr. 3/2011: No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway: Irregulære immigranters levekår vil bli generelt bedre om deres helsetilbud og boforhold var bedre organisert enn det er i dag. Konsekvenser for helsepersonell, organisasjoner og frivillige som yter bistand til irregulære migranter må avklares ytterligere. Situasjonen til irregulære migranter sine barn bør vurderes, med henblikk på å sikre deres juridiske rettigheter og menneskerettigheter. Det anbefales å se nærmere på mulige løsninger for irregulære immigranter som har vært i Norge over lengre tid og hvor retur er usannsynlig. ( sitat s. 15 i rapporten ) (Scheistøen, 2015)Artikkel om LO-vedtak om opprettelse av «Senter for papirløse»: På LO-kongressen 2013 ble det også vedtatt at asylsøkere og personer som må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv. Vi har snakket med flere beboere som er i en håpløs situasjon fordi Norske myndigheter ikke gir dem oppholdstillatelse samtidig som de nektes retur til opprinnelsesland, og sendes tilbake til Norge dersom de forsøker å bosette seg i andre land. Se avsnittet «Situasjonsbeskrivelser» nedenfor. FORSLAG TIL TILTAK: Gi arbeidstillatelse og rett til norskopplæring, samt få på plass en amnestiordning for asylsøkere som har vært i Norge i lengre tid og der retur er usannsynlig. 8

10 4. ELEKTRONISK MØTEPLASS / TALERØR FOR MENNESKER I MOTTAK Asyl- og flyktningetematikk er hyppig debattert i mediene. Debatten er bredspektret, ofte politisk vinklet og engasjerer alt fra stortingsmedlemmer til den vanlige mann i gata. I lys av dette er det interessant å observere at majoriteten av stemmene i mediene kommer fra mennesker utenfor selve målgruppen. På nåværende tidspunkt har ikke asylsøkerne selv et forum / en møteplass hvor de kan respondere direkte på det som blir sagt i media og på den måten få mulighet til å tale sin egen sak. Ideen vår er å skape et «elektronisk talerør» for asylsøkere som kan fungere som en plattform for nettopp dette. Forumet vil også fungere som et felles sted hvor asylsøkerne selv kan fremme initiativer og ideer og på denne måten være med til å påvirke deres egen hverdag. Ved å gi muligheten til å få sin stemme hørt, håper vi å fremme deres autonomi og verdighet i en ellers sårbar livssituasjon. Som en forlengelse av ideutviklingen, har vi vært i dialog med Dansk Røde Kors, som over år har finansiert et media-prosjekt ved navn New Times. Dette er en asylsøker-drevet avis som ikke kun fremmer muligheten til å benytte seg av ytringsfriheten, men som også gir rom for å utvikle evner, interesser og kompetanser. Den utvalgte arbeidsgruppen får opplæring i alt fra journalistikk og bilderedigering, til innføring av lover som inngår i landets presse- og ytringsfrihet. Når asylsaken til medlemmene i arbeidsgruppen etter hvert blir avgjort, har de ansvar for å verve og lære opp nye asylsøkere i sine funksjoner. Lederen for prosjektet, som er ansatt i DRK, forteller at prosjektet er svært vellykket og har bidratt til å gi mening og verdi i en ellers spent og monoton hverdag. I tillegg har avisen bidratt til å gi leserne en større forståelse av mennesker som bor på mottak, "de har fått et ansikt", hvilket har bidratt til å fremme lokal velvilje og derved integreringsarbeidet. Spørsmålet er nå om vi kan vedkjenne oss at vi daglig omtaler en hel gruppe mennesker uten at de selv har en stemme? Vår erfaring fra dette prosjektet er at det sitter mange ressurssterke mennesker i mottak som kjenner til ytringsfriheten, men som ikke har kjennskap til eller mulighet til å benytte seg av den. Vi håper derfor at det kan etableres et forum hvor de nettopp får noe av det mest grunnleggende i vårt demokrati: En stemme. NOAS, som er vår samarbeidspartner i dette planleggingsarbeidet, har sagt seg villig til å ta redaktøransvaret for dette forumet når økonomien er på plass. FORSLAG TIL TILTAK: Økonomisk støtte til å etablere «talerøret» i samarbeid med NOAS 9

11 5. UTFORDRINGER I DAGENS MOTTAKSSYSTEM. Siste budsjett fra regjeringen ga redusert basis-utbetaling til enslige, både de med opphold og de uten opphold. I tillegg falt støtten til gjenforening bort. Dette kombinert med forbud mot å ta lønnet arbeid fører til at mange asylsøkere i dag lever i fattigdom. Samtidig omfattes ikke barn som er asylsøkere av samme rett til barnehageplass som norske barn. (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget): - Nivået på den økonomiske stønaden til asylsøkere bør gjennomgås med sikte på å sikre at asylsøkere ikke over tid må leve i fattigdom. Det må innføres en mekanisme som sikrer prisjustering av asylsøkeres stønad til livsopphold. Søkere i Dublin-prosedyre i ordinære mottak gis samme ytelser som øvrige beboere. Utvalgets flertall anbefaler derfor at barn som er asylsøkere omfattes av det samme skole- og barnehagetilbud som andre barn i samfunnet. Flertallet anbefaler at regjeringen fremmer forslaget om rett til barnehage for asylsøkere overfor Stortinget og/eller inkluderer kostnadene som knytter seg barnehageplass for asylsøkere i budsjettforslag til Stortinget. (s. 244) Jo-jo politikk med høy risiko Vi har over mange år hatt relativt stabile ankomsttall. I perioden mellom har ankomsttallene variert mellom ca asylsøkere. Og de fleste har kommet i mellom april og oktober. På tross av denne relative stabile og forutsigbare situasjonen, har staten ofte høst/vinter lagt ned asylmottak, for så å opprette nye neste sommer. At staten har en slik politikk, fører til en enorm slitasje på både lokalsamfunn, huseiere og bemanning. Dette fører også til at staten overfører en stor økonomisk risiko til de som driver mottak. UDI kan legge ned mottak i løpet av 3 måneder. For driftsoperatører innebærer en mottaksetablering oftest en vesentlig investering, som man må ha flere års drift på for å forsvare. Bygningsmassen skal settes i stand til driften, og det skal ansettes mennesker til å arbeide på mottaket. Når etableringen er finansiert, så må man bygge opp en økonomisk buffer for å finansiere eventuelle avviklingskostnader. Det tar etter vår erfaring ofte tre år med drift før en mottaksetablering går i balanse økonomisk. Om mottaket blir lagt ned før dette, så vil det påføre den som driver mottaket et økonomisk tap. Om mottaket består i en lengre driftsperiode, vil de som har tatt denne økonomiske risikoen kunne tjene penger på prosjektet. Reglene fører til en type jo-jo-effekt der etablerte mottak legges ned for litt etter å etablere nye mottak. Med denne ordningen går viktig kompetanse tapt, og det blir nesten umulig å tenke langsiktig utviklingsarbeid til beste for det norske samfunnet og asylsøkerne. 10

12 Uheldig utvikling i mottaksbransjen De siste årene har statsbudsjettene ført til kvalitetsforringelse i alle mottak. Drift av asylmottak skal koste mindre. Eksempel på dette er regjeringen sitt forslag om å ta bort barnehagetilbudet til 4-5 åringer som bor i mottak, samt den vedtatte reduksjonen i pengeytelsene til bl.a. beboere med oppholdstillatelse i mottak. Her er det snakk om personer som sitter i mottak over tid og venter på å få komme ut i en kommune. Forventningen om billigere asylmottak vil naturligvis gå på bekostning av kvaliteten blant annet ved at man må bruke den billigste tilgjengelige bygningsmassen, noe som direkte påvirker beboervelferden. Det fører også til at flere bynære mottak blir avviklet, til fordel for mottak plassert langt ute i distriktene. Rammene staten opererer med til drift av asylmottak har etter hvert blitt så marginale at det ikke kommer til nye driftsoperatører som er villig til å ta den risikoen det er å starte med mottaksdrift. I 2013 var det faktisk slik at UDI ved flere anledninger ikke engang fikk inn tilbud selv fra de etablerte driftsoperatørene når UDI ba om det. FORSLAG TIL TILTAK: Etablere regelmessig dialog med «DROF» (Driftsoperatørforeningen for asylmottak) for å lytte til deres erfaringer og innspill med tanke på å organisere et stabilt, forutsigbart og kvalitetsmessig godt mottaksapparat. 11

13 HVOR ER VERDIGHETEN?: HER FØLGER NOEN FÅ EKSEMPLER PÅ LIVSSITUASJONER TIL NOEN AV DE BEBOERNE VI HAR MØTT I GJENNOM ARBEIDET MED VERDIGHETSPROSJEKTET: «Mohamed» fra Afghanistan er i midten av tyveårene og har bodd i Norge i over ti år. Han var lenge i fast jobb i Stavanger. Når han mistet arbeidstillatelsen i 2009 endte han opp på mottak. Etter en tid på mottak valgte han å bo på privat adresse i Stavanger. Politiet pågrep ham og plasserte ham på Trandum. Etter en måned der ble han forsøkt uttransportert til Kabul. 5 timer på flyplassen i Afghanistan var alt han fikk. Lokale myndigheter betvilte at han var Afghansk, beslagla bagasjen og sendte han tilbake til Norge. Hvem sitt ansvar er han nå? «Charles og Innocent» fra Burundi kom til Norge som mindreårige i En eldre venn som kom sammen med dem destruerte passene og identitetspapirene deres før han ble sendt ut av landet. Guttene har fått opphold med begrensninger. UDI krever pass eller tilstrekkelig identitetsdokumentasjon som den Burundiske ambassaden nekter dem. De har dermed fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap, og får heller ikke norsk pass eller bankkonto. De er ferdig med videregående skole og ønsker å ta utdanning og etter hvert bidra til det norske samfunnet, men får ikke lån eller stipend i Statens lånekasse uten bankkonto. Uten godkjent ID kan de heller ikke ta førerkort. De kan ta jobb, men ikke motta lønn via bank. Siden de har bodd i fosterhjem har de fram til nå fått lov til å bruke fostermors bankkort og konto. Hvilken framtid har de? «Ahmed» fra Vest Sahara kom alene til Norge i UDI ba kommunen om å bosette ham siden det var stor sannsynlighet for at han ville få opphold. Han var analfabet, men lærte rask å snakke, lese og skrive norsk. Tok grunnskoleeksamen, gikk på videregående skole og ble rørlegger. Fikk fast jobb allerede før han var ferdig utdannet. Senere fikk han avslag på asylsøknaden, og arbeidstillatelsen ble trukket tilbake. Han har nå gått mange år uten å kunne jobbe, selv om lokalsamfunnet mangler rørleggere og må hente disse fra utlandet. Marokko nekter å ta imot ham. Han er analfabet på morsmålet sitt og har ingen familie eller stedet å reise til. Han opplever det ødeleggende å være NAV-bruker over mange år når han har kompetanse og jobbtilbud og ønsker å forsørge seg selv og bidra til det Norske samfunnet. Finnes det fornuft i dette? 12

14 «Adnan» er kurder som har bodd det meste av livet i Iran. Giftet seg og fikk fire barn. Han flyktet til Norge og søkte asyl i Via venner i Norge skaffet han seg bolig og jobb. Jobbet og betalte skatt mens han ventet på svar på asylsøknaden. Etter 7 år, i 2009, kom regelen som fratok ham arbeidstillatelsen, og han måtte flytte til asylmottak for å motta støtte til livsopphold. Så fulgte over 5 år med total passivitet og meningsløst liv. Ikke arbeid, ikke skole og ingen innflytelse på egen situasjon. Bare venting. Etter totalt 12 år kom svaret om at han fikk oppholdstillatelse i Norge. I 2015 har han endelig fått tildelt kommune og venter på å komme dit. «Norge er veldig bra, men passiv venting har ødelagt mye av livet mitt.» «Hasmin» er statsløs palestiner fra Gaza. Kom til Norge i Foreldrene og to søsken har fått opphold og er bosatt i Norge. Har fått avslag på asylsøknad og anke. Kan ikke returneres eller reise frivillig til Gaza. Har reist både til Spania og Finland for å søke asyl, men blir sendt tilbake til Norge grunnet Dublin-avtalen. Det er 7 år siden han har sett kone og to barn som har flyktet til Egypt. De lever ulovlig der uten pass, penger, eller skolegang. Barna er dermed analfabeter. Advokat i Spania sier at dersom Norge trekker dublinsaken vil han få opphold i Spania, men UDI sier de ikke kan det siden saken er avsluttet. Eneste mulighet er å returnere til Gaza. Er utdannet sivilingeniør med mastergrad fra Ukraina. Snakker 5 språk. Nå bor han på mottak, har 2850 kr. måneden og trenger ofte økonomisk hjelp av venner for å overleve. Ønsker å greie seg selv, men har ikke lov til å ta seg jobb eller utdanning. Kan bare vente, men på hva? «Fiora» er 73 år fra Eritrea. Enke. Ankom Norge i Var ute av landet, men kom tilbake i mars Endelig avslag på asylsøknaden i Har 6 voksne barn, to er bosatt i Norge, ett i Etiopia, en er død, to er forsvunnet (ikke funnet gjennom Røde Kors). Hun har ingen familie i Eritrea. Ønsker ikke å reise tilbake for «å dø alene». Kan ikke returneres med tvang (PU), da Norge ikke har returavtale med Eritrea. Verdig alderdom? Samira Daneshy kom alene til Norge fra Iran i Fikk midlertidig opphold med begrensninger. Greide likevel å få plass på folkehøgskole for å lære norsk. Etterpå tok hun videregående og gjennomførte ett års studie som bioingeniør på UiA. Etter å ha fått tillatelse hos politiet, giftet hun seg med sin norske kjæreste i Siden hun enda ikke hadde fått svar på asylsøknaden søkte de om familiegjenforening etter bryllupet. Da ble hun utvist fra Norge og måtte returnere til Iran. Etter ni måneder i Iran fikk hun innvilget familiegjenforening med sin norske ektemann. Studerer nå Kunst og håndverk på UiA. Alle illustrasjonene i dette dokumenteter hentet fra Samiras arbeider. 13

15 «I HAVE A DREAM» Sitatet fra Martin Luther Kings tale er blitt utslitt og misbrukt vil mange mene. Likevel velger vi å avslutte med nettopp dette sitatet. Martin Luther Kings drøm var bl.a. at alle borgere i USA skulle gis like muligheter og rettigheter, og at alle skulle behandles med respekt og verdighet. Norge 2015: Enkelte asylsøkere nektes å ta seg arbeid eller skaffe seg bosted. De får ikke personnummer eller annet identitetsbevis som gjør at de ikke kan opprette bankkonto m.m. Selv om de ønsker å bruke sin kompetanse, betale skatt og bidra til det norske samfunnet, blir de straffet dersom de gjør alvor av det. Den økonomiske stønaden de får rekker til mat og klær, men ikke til legehjelp og medisiner. Mange av dem sliter med alvorlige fysiske og psykiske skader som krever behandling og medisinering, men de har kun rett til legehjelp til akutt og livstruende skader og sykdom. Norsk regelverk diskriminerer og forskjellsbehandler denne gruppen mennesker på en uverdig måte. Vår drøm og vårt ønske er at regelverket som styrer vår behandling av asylsøkerne endres slik vi har foreslått under de nummererte punktene ovenfor. Vår drøm er at alle grupper asylsøkere i fremtiden skal behandles på en verdig måte i Norge. 14

16 KILDER: Andrews, T., Anvik, C., & Solstad, M. (2014). Mens de venter. Nordlandsforskning. Austenå, A.-M. (2014). Børst støv ab Berge. Kronikk. NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Berge, G. m. (2011). I velferdsstatens venterom. NOU, Norges offentlige utredninger. Scheistøen, L. (2015). Senter for papirløse lar vente på seg. Sønsterudbråten, S. (2012). Lovlig med forbehold. Fafo. Valenta, M., & Thorshaug, K. (2011). Asylsøkeres rett til å ta arbeid. Øien, C., & Sønsterudbråten, S. (2011). No way in, no way out. Fafo. 15