Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk?"

Transkript

1 Har Norge en verdig asyl- og flyktningpolitikk? Utfordringer i dagens rammeverk for norsk asyl- og flyktningpolitikk. «Verdighetsprosjektet» i regi av stiftelsen SANA mener a ha avdekket flere utfordringer i ma ten vi behandler en del asylsøkere pa. Dette har fremkommet ved gjennomgang av en rekke offentlige dokumenter og etter samtaler med UDI, IMDi, NOAS, Norsk Folkehjelp og ansatte og beboere ved fire forskjellige asylmottak.

2 INFORMASJON: Verdighetsprosjektet: Arbeidsgruppe, nedsatt av styret i stiftelsen Sana for å kartlegge og dokumentere utfordringer i norsk asylpolitikk. Gruppen har bestått av: Ole Tobias Knudsen (leder). Skoleleder med praksis fra Norge og Syd-Amerika. Leder av kommunal vokenopplæring med ansvar for norskopplæring for innvandrere. E-post: Jorunn Marie Dale. Master Sc i prosjektledelse. Erfaring fra arbeid med flyktninger i Norge og Danmark, samt utviklingsarbeid i Kenya. E-post: Arve Danielsen. Styreleder i stiftelsen Sana. Mangeårig bistands- og nødhjelpsarbeider. E-post: Arbeidet med verdighetsprosjektet har foregått i perioden; september 2014 til juni Stiftelsen Sana: Humanitær organisasjon som driver 3 flyktningmottak. Stiftelsen Sana er 100% eier av Fossnes AS som driver 5 flyktningmottak. Mottakene er lokalisert i Rogaland, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold. Samira Daneshy: Tidligere asylsøker fra Iran. Studerer Kunst og Håndtverk ved Universitetet i Agder. Har laget illustrasjonene i dette dokumentet. (Se presentasjon under kapitlet; «Hvor er verdigheten?») 1

3 INNHOLD Informasjon: Rett til arbeid og opplæring:... 4 Forslag til tiltak: Aktiviteter i ventefasen:... 6 Forslag til tiltak: De som ikke kan returneres, såkalt irregulære migranter Forslag til tiltak: Elektronisk møteplass / talerør for mennesker i mottak... 9 Forslag til tiltak: Utfordringer i dagens mottakssystem Forslag til tiltak: Hvor er verdigheten?: «I have a dream» Kilder:

4 3

5 I DET FØLGENDE SETTER VI FOKUS PÅ NOE AV DET VI HAR AVDEKKET: 1. RETT TIL ARBEID OG OPPLÆRING: Vår erfaring er at dagens ordning oppdrar asylsøkerne til å bli «NAVere» i stedet for selvhjulpne integrerte individer. Måneder og år med forbud mot å ta arbeid eller utdanning ødelegger og hemmer integreringsarbeidet. (Etter januar 2009 må asylsøkere fremlegge en original av passet eller det nasjonale identitetskortet, og disse må være gyldige når søkeren fremlegger dokumentet for norske utlendingsmyndigheter. Ref. NOU 9 / ) (Sønsterudbråten, 2012) Lovlig med forbehold, Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet. Studien viser at personer som har begrenset oppholdstillatelse i Norge, opplever sin situasjon som vanskelig. Mangel på norskopplæring, arbeid og hjelp til å forstå tillatelsen, samt lang botid i mottak, gjør det ikke lett å leve et verdig og meningsfylt liv. (sitat fra omslaget) Å hindre personer med oppholdstillatelse i å ta del i integreringstiltak og forlenge botiden deres i mottak har konsekvenser for disse personenes liv i Norge. Situasjonen for mange familier preges av passive hjemmeværende foreldre uten norskkunnskaper samtidig som barna i familien snakker godt norsk og er integrert i norske skoler og barnehager. Dette er en situasjon som tærer på de fleste som lever med begrenset oppholdstillatelse, og mange sliter psykisk. Rapporten peker på flere utfordringer ved slike begrensede oppholdstillatelser og hevder at grunntanken bak tiltaket, at det skal være en incentivordning, har feilet. (sitat s. 8) (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget) sier blant annet: Verken for personer som skal integrere seg i Norge, eller for dem som må returnere til hjemlandet, vil det være hensiktsmessig å leve en passiv tilværelse. Gjeldende praksis for innvilgelse av midlertidig arbeidstillatelse bør derfor endres slik at flere kan få mulighet til å ta seg arbeid i ventetiden. (sitat s.18) 4

6 (Austenå, 2014) Kronikk av generalsekretæren i NOAS i 2014: «Børst støv av Berge»: Etter fire år viser det seg at innstrammingen ikke har ført til at flere asylsøkere framskaffer gyldig pass. Effekten har vært så liten at UDI har sluttet å rapportere tallene til Justisdepartementet. I stedet har andelen asylsøkere som sitter passive i mottak, økt. Slik passivisering og klientifisering av asylsøkerne er ikke godt for noe og fremmer i hvert fall ikke asylsøkeres evne til selv å skaffe seg bolig og raskere bli uavhengig av offentlig bistand. (Valenta & Thorshaug, 2011) NTNU: «Asylsøkeres rett til å ta arbeid. Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet» Det tilgjengelige tallmaterialet indikerer også at innstrammingen ikke har ført til at flere realitetsbehandlede asylsøkere dokumenterer sin identitet. (sitat s. 124) Ettersom innstrammingen har ført til at betraktelig færre asylsøkere gis rett til å jobbe lovlig i Norge, kan tiltaket fremstå som en tilleggshindring til asylsøkeres integrering i det norske arbeidsmarkedet. (sitat s. 127) Med tanke på den lave måloppnåelsen er det mye som tilsier at ordningen bør modifiseres, legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes. ( sitat s. 13 ) Både NOU og apporter fra Fafo og NTNU konkluderer med at innstramningene fra 2009 ikke virker etter hensikten og derfor bør avskaffes. I tillegg så er tilbakemeldingene fra ansatte og beboere på asylmottak unisone på at det å bli nektet arbeid og opplæring i ventetiden virker svært destruktivt. FORSLAG TIL TILTAK: Innstrammingen i dokumentasjonskravet til identitet som ble innført i 2009, oppheves. 5

7 2. AKTIVITETER I VENTEFASEN: Mange beboere opplever hverdagen på asylmottaket som svært passiv uten gjøremål. Mange klager på apati og depresjoner, og gir uttrykk for at passiviteten oppleves som svært destruktiv når ventetiden varer både i måneder og til og med i flere år. Begrenset norskopplæring og manglende mulighet til å ta arbeid virker ødeleggende, og når aktivitetstilbudene blir redusert p.g.a. strammere økonomiske rammer, blir livet meningsløst. (Andrews, Anvik, & Solstad, 2014) Studie fra Nordlandsforskning, «Mens vi venter»: Studien viser at til tross for svært ulik bakgrunn og asylsøkerstatus, beskriver beboerne hverdagslivet preget av formålsløs venting, passivitet og frustrasjon over egen situasjon. (sitat s. 117) Anbefalinger fra studien: ( side 11) Økt undervisningstimetall (norskopplæring) Treningsmuligheter Økt sysselsetting Møteplasser (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget): -Norskopplæring for beboere i ordinære mottak er en så vesentlig faktor for asylsøkeres psykiske helse, mestringsevne og evne til integrering at utvalget mener rett til norskopplæring for asylsøkere bør lovfestes. (sitat s. 22) Det er behov for å undersøke nærmere om beboere i mottak som venter på bosetting, påbegynner norskopplæring i henhold til introduksjonsloven 17 og 18. Utvalget mener det er viktig at slik opplæring ikke utsettes til etter bosetting i kommune. (sitat s. 22) Kvalifisering bør være et tilbud til alle beboere i mottak og ikke kun for personer som skal motiveres til å returnere frivillig etter endelig avslag. Kvalifiserende tiltak i mottak bør ses i sammenheng med introduksjonsprogrammet i kommunene. (sitat s. 22) Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak bør være ett av flere tiltak mottaksbeboerne kan velge mellom for å få en aktiv og kvalifiserende tilværelse. (sitat s. 22) FORSLAG TIL TILTAK: De foreslåtte tiltak i NOU 2011/10, og studien fra Nordlandsforskning gjennomføres, og det gis mulighet til kompetansebygging innenfor relevante fagområder som også kan være nyttige ved retur. F.eks. kurs i engelsk, helse og førstehjelp eller vann og sanitær. 6

8 7

9 3. DE SOM IKKE KAN RETURNERES, SÅKALT IRREGULÆRE MIGRANTER. Det er i dag mange irregulære migranter som lever under svært vanskelige forhold. Mangel på helsetilbud, arbeid og skolegang er noen av de daglige problemene. (Øien & Sønsterudbråten, 2011) FAFO-rapport nr. 3/2011: No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway: Irregulære immigranters levekår vil bli generelt bedre om deres helsetilbud og boforhold var bedre organisert enn det er i dag. Konsekvenser for helsepersonell, organisasjoner og frivillige som yter bistand til irregulære migranter må avklares ytterligere. Situasjonen til irregulære migranter sine barn bør vurderes, med henblikk på å sikre deres juridiske rettigheter og menneskerettigheter. Det anbefales å se nærmere på mulige løsninger for irregulære immigranter som har vært i Norge over lengre tid og hvor retur er usannsynlig. ( sitat s. 15 i rapporten ) (Scheistøen, 2015)Artikkel om LO-vedtak om opprettelse av «Senter for papirløse»: På LO-kongressen 2013 ble det også vedtatt at asylsøkere og personer som må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv. Vi har snakket med flere beboere som er i en håpløs situasjon fordi Norske myndigheter ikke gir dem oppholdstillatelse samtidig som de nektes retur til opprinnelsesland, og sendes tilbake til Norge dersom de forsøker å bosette seg i andre land. Se avsnittet «Situasjonsbeskrivelser» nedenfor. FORSLAG TIL TILTAK: Gi arbeidstillatelse og rett til norskopplæring, samt få på plass en amnestiordning for asylsøkere som har vært i Norge i lengre tid og der retur er usannsynlig. 8

10 4. ELEKTRONISK MØTEPLASS / TALERØR FOR MENNESKER I MOTTAK Asyl- og flyktningetematikk er hyppig debattert i mediene. Debatten er bredspektret, ofte politisk vinklet og engasjerer alt fra stortingsmedlemmer til den vanlige mann i gata. I lys av dette er det interessant å observere at majoriteten av stemmene i mediene kommer fra mennesker utenfor selve målgruppen. På nåværende tidspunkt har ikke asylsøkerne selv et forum / en møteplass hvor de kan respondere direkte på det som blir sagt i media og på den måten få mulighet til å tale sin egen sak. Ideen vår er å skape et «elektronisk talerør» for asylsøkere som kan fungere som en plattform for nettopp dette. Forumet vil også fungere som et felles sted hvor asylsøkerne selv kan fremme initiativer og ideer og på denne måten være med til å påvirke deres egen hverdag. Ved å gi muligheten til å få sin stemme hørt, håper vi å fremme deres autonomi og verdighet i en ellers sårbar livssituasjon. Som en forlengelse av ideutviklingen, har vi vært i dialog med Dansk Røde Kors, som over år har finansiert et media-prosjekt ved navn New Times. Dette er en asylsøker-drevet avis som ikke kun fremmer muligheten til å benytte seg av ytringsfriheten, men som også gir rom for å utvikle evner, interesser og kompetanser. Den utvalgte arbeidsgruppen får opplæring i alt fra journalistikk og bilderedigering, til innføring av lover som inngår i landets presse- og ytringsfrihet. Når asylsaken til medlemmene i arbeidsgruppen etter hvert blir avgjort, har de ansvar for å verve og lære opp nye asylsøkere i sine funksjoner. Lederen for prosjektet, som er ansatt i DRK, forteller at prosjektet er svært vellykket og har bidratt til å gi mening og verdi i en ellers spent og monoton hverdag. I tillegg har avisen bidratt til å gi leserne en større forståelse av mennesker som bor på mottak, "de har fått et ansikt", hvilket har bidratt til å fremme lokal velvilje og derved integreringsarbeidet. Spørsmålet er nå om vi kan vedkjenne oss at vi daglig omtaler en hel gruppe mennesker uten at de selv har en stemme? Vår erfaring fra dette prosjektet er at det sitter mange ressurssterke mennesker i mottak som kjenner til ytringsfriheten, men som ikke har kjennskap til eller mulighet til å benytte seg av den. Vi håper derfor at det kan etableres et forum hvor de nettopp får noe av det mest grunnleggende i vårt demokrati: En stemme. NOAS, som er vår samarbeidspartner i dette planleggingsarbeidet, har sagt seg villig til å ta redaktøransvaret for dette forumet når økonomien er på plass. FORSLAG TIL TILTAK: Økonomisk støtte til å etablere «talerøret» i samarbeid med NOAS 9

11 5. UTFORDRINGER I DAGENS MOTTAKSSYSTEM. Siste budsjett fra regjeringen ga redusert basis-utbetaling til enslige, både de med opphold og de uten opphold. I tillegg falt støtten til gjenforening bort. Dette kombinert med forbud mot å ta lønnet arbeid fører til at mange asylsøkere i dag lever i fattigdom. Samtidig omfattes ikke barn som er asylsøkere av samme rett til barnehageplass som norske barn. (Berge, 2011) NOU 2011:10. «I velferdsstatens venterom» (Bergeutvalget): - Nivået på den økonomiske stønaden til asylsøkere bør gjennomgås med sikte på å sikre at asylsøkere ikke over tid må leve i fattigdom. Det må innføres en mekanisme som sikrer prisjustering av asylsøkeres stønad til livsopphold. Søkere i Dublin-prosedyre i ordinære mottak gis samme ytelser som øvrige beboere. Utvalgets flertall anbefaler derfor at barn som er asylsøkere omfattes av det samme skole- og barnehagetilbud som andre barn i samfunnet. Flertallet anbefaler at regjeringen fremmer forslaget om rett til barnehage for asylsøkere overfor Stortinget og/eller inkluderer kostnadene som knytter seg barnehageplass for asylsøkere i budsjettforslag til Stortinget. (s. 244) Jo-jo politikk med høy risiko Vi har over mange år hatt relativt stabile ankomsttall. I perioden mellom har ankomsttallene variert mellom ca asylsøkere. Og de fleste har kommet i mellom april og oktober. På tross av denne relative stabile og forutsigbare situasjonen, har staten ofte høst/vinter lagt ned asylmottak, for så å opprette nye neste sommer. At staten har en slik politikk, fører til en enorm slitasje på både lokalsamfunn, huseiere og bemanning. Dette fører også til at staten overfører en stor økonomisk risiko til de som driver mottak. UDI kan legge ned mottak i løpet av 3 måneder. For driftsoperatører innebærer en mottaksetablering oftest en vesentlig investering, som man må ha flere års drift på for å forsvare. Bygningsmassen skal settes i stand til driften, og det skal ansettes mennesker til å arbeide på mottaket. Når etableringen er finansiert, så må man bygge opp en økonomisk buffer for å finansiere eventuelle avviklingskostnader. Det tar etter vår erfaring ofte tre år med drift før en mottaksetablering går i balanse økonomisk. Om mottaket blir lagt ned før dette, så vil det påføre den som driver mottaket et økonomisk tap. Om mottaket består i en lengre driftsperiode, vil de som har tatt denne økonomiske risikoen kunne tjene penger på prosjektet. Reglene fører til en type jo-jo-effekt der etablerte mottak legges ned for litt etter å etablere nye mottak. Med denne ordningen går viktig kompetanse tapt, og det blir nesten umulig å tenke langsiktig utviklingsarbeid til beste for det norske samfunnet og asylsøkerne. 10

12 Uheldig utvikling i mottaksbransjen De siste årene har statsbudsjettene ført til kvalitetsforringelse i alle mottak. Drift av asylmottak skal koste mindre. Eksempel på dette er regjeringen sitt forslag om å ta bort barnehagetilbudet til 4-5 åringer som bor i mottak, samt den vedtatte reduksjonen i pengeytelsene til bl.a. beboere med oppholdstillatelse i mottak. Her er det snakk om personer som sitter i mottak over tid og venter på å få komme ut i en kommune. Forventningen om billigere asylmottak vil naturligvis gå på bekostning av kvaliteten blant annet ved at man må bruke den billigste tilgjengelige bygningsmassen, noe som direkte påvirker beboervelferden. Det fører også til at flere bynære mottak blir avviklet, til fordel for mottak plassert langt ute i distriktene. Rammene staten opererer med til drift av asylmottak har etter hvert blitt så marginale at det ikke kommer til nye driftsoperatører som er villig til å ta den risikoen det er å starte med mottaksdrift. I 2013 var det faktisk slik at UDI ved flere anledninger ikke engang fikk inn tilbud selv fra de etablerte driftsoperatørene når UDI ba om det. FORSLAG TIL TILTAK: Etablere regelmessig dialog med «DROF» (Driftsoperatørforeningen for asylmottak) for å lytte til deres erfaringer og innspill med tanke på å organisere et stabilt, forutsigbart og kvalitetsmessig godt mottaksapparat. 11

13 HVOR ER VERDIGHETEN?: HER FØLGER NOEN FÅ EKSEMPLER PÅ LIVSSITUASJONER TIL NOEN AV DE BEBOERNE VI HAR MØTT I GJENNOM ARBEIDET MED VERDIGHETSPROSJEKTET: «Mohamed» fra Afghanistan er i midten av tyveårene og har bodd i Norge i over ti år. Han var lenge i fast jobb i Stavanger. Når han mistet arbeidstillatelsen i 2009 endte han opp på mottak. Etter en tid på mottak valgte han å bo på privat adresse i Stavanger. Politiet pågrep ham og plasserte ham på Trandum. Etter en måned der ble han forsøkt uttransportert til Kabul. 5 timer på flyplassen i Afghanistan var alt han fikk. Lokale myndigheter betvilte at han var Afghansk, beslagla bagasjen og sendte han tilbake til Norge. Hvem sitt ansvar er han nå? «Charles og Innocent» fra Burundi kom til Norge som mindreårige i En eldre venn som kom sammen med dem destruerte passene og identitetspapirene deres før han ble sendt ut av landet. Guttene har fått opphold med begrensninger. UDI krever pass eller tilstrekkelig identitetsdokumentasjon som den Burundiske ambassaden nekter dem. De har dermed fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap, og får heller ikke norsk pass eller bankkonto. De er ferdig med videregående skole og ønsker å ta utdanning og etter hvert bidra til det norske samfunnet, men får ikke lån eller stipend i Statens lånekasse uten bankkonto. Uten godkjent ID kan de heller ikke ta førerkort. De kan ta jobb, men ikke motta lønn via bank. Siden de har bodd i fosterhjem har de fram til nå fått lov til å bruke fostermors bankkort og konto. Hvilken framtid har de? «Ahmed» fra Vest Sahara kom alene til Norge i UDI ba kommunen om å bosette ham siden det var stor sannsynlighet for at han ville få opphold. Han var analfabet, men lærte rask å snakke, lese og skrive norsk. Tok grunnskoleeksamen, gikk på videregående skole og ble rørlegger. Fikk fast jobb allerede før han var ferdig utdannet. Senere fikk han avslag på asylsøknaden, og arbeidstillatelsen ble trukket tilbake. Han har nå gått mange år uten å kunne jobbe, selv om lokalsamfunnet mangler rørleggere og må hente disse fra utlandet. Marokko nekter å ta imot ham. Han er analfabet på morsmålet sitt og har ingen familie eller stedet å reise til. Han opplever det ødeleggende å være NAV-bruker over mange år når han har kompetanse og jobbtilbud og ønsker å forsørge seg selv og bidra til det Norske samfunnet. Finnes det fornuft i dette? 12

14 «Adnan» er kurder som har bodd det meste av livet i Iran. Giftet seg og fikk fire barn. Han flyktet til Norge og søkte asyl i Via venner i Norge skaffet han seg bolig og jobb. Jobbet og betalte skatt mens han ventet på svar på asylsøknaden. Etter 7 år, i 2009, kom regelen som fratok ham arbeidstillatelsen, og han måtte flytte til asylmottak for å motta støtte til livsopphold. Så fulgte over 5 år med total passivitet og meningsløst liv. Ikke arbeid, ikke skole og ingen innflytelse på egen situasjon. Bare venting. Etter totalt 12 år kom svaret om at han fikk oppholdstillatelse i Norge. I 2015 har han endelig fått tildelt kommune og venter på å komme dit. «Norge er veldig bra, men passiv venting har ødelagt mye av livet mitt.» «Hasmin» er statsløs palestiner fra Gaza. Kom til Norge i Foreldrene og to søsken har fått opphold og er bosatt i Norge. Har fått avslag på asylsøknad og anke. Kan ikke returneres eller reise frivillig til Gaza. Har reist både til Spania og Finland for å søke asyl, men blir sendt tilbake til Norge grunnet Dublin-avtalen. Det er 7 år siden han har sett kone og to barn som har flyktet til Egypt. De lever ulovlig der uten pass, penger, eller skolegang. Barna er dermed analfabeter. Advokat i Spania sier at dersom Norge trekker dublinsaken vil han få opphold i Spania, men UDI sier de ikke kan det siden saken er avsluttet. Eneste mulighet er å returnere til Gaza. Er utdannet sivilingeniør med mastergrad fra Ukraina. Snakker 5 språk. Nå bor han på mottak, har 2850 kr. måneden og trenger ofte økonomisk hjelp av venner for å overleve. Ønsker å greie seg selv, men har ikke lov til å ta seg jobb eller utdanning. Kan bare vente, men på hva? «Fiora» er 73 år fra Eritrea. Enke. Ankom Norge i Var ute av landet, men kom tilbake i mars Endelig avslag på asylsøknaden i Har 6 voksne barn, to er bosatt i Norge, ett i Etiopia, en er død, to er forsvunnet (ikke funnet gjennom Røde Kors). Hun har ingen familie i Eritrea. Ønsker ikke å reise tilbake for «å dø alene». Kan ikke returneres med tvang (PU), da Norge ikke har returavtale med Eritrea. Verdig alderdom? Samira Daneshy kom alene til Norge fra Iran i Fikk midlertidig opphold med begrensninger. Greide likevel å få plass på folkehøgskole for å lære norsk. Etterpå tok hun videregående og gjennomførte ett års studie som bioingeniør på UiA. Etter å ha fått tillatelse hos politiet, giftet hun seg med sin norske kjæreste i Siden hun enda ikke hadde fått svar på asylsøknaden søkte de om familiegjenforening etter bryllupet. Da ble hun utvist fra Norge og måtte returnere til Iran. Etter ni måneder i Iran fikk hun innvilget familiegjenforening med sin norske ektemann. Studerer nå Kunst og håndverk på UiA. Alle illustrasjonene i dette dokumenteter hentet fra Samiras arbeider. 13

15 «I HAVE A DREAM» Sitatet fra Martin Luther Kings tale er blitt utslitt og misbrukt vil mange mene. Likevel velger vi å avslutte med nettopp dette sitatet. Martin Luther Kings drøm var bl.a. at alle borgere i USA skulle gis like muligheter og rettigheter, og at alle skulle behandles med respekt og verdighet. Norge 2015: Enkelte asylsøkere nektes å ta seg arbeid eller skaffe seg bosted. De får ikke personnummer eller annet identitetsbevis som gjør at de ikke kan opprette bankkonto m.m. Selv om de ønsker å bruke sin kompetanse, betale skatt og bidra til det norske samfunnet, blir de straffet dersom de gjør alvor av det. Den økonomiske stønaden de får rekker til mat og klær, men ikke til legehjelp og medisiner. Mange av dem sliter med alvorlige fysiske og psykiske skader som krever behandling og medisinering, men de har kun rett til legehjelp til akutt og livstruende skader og sykdom. Norsk regelverk diskriminerer og forskjellsbehandler denne gruppen mennesker på en uverdig måte. Vår drøm og vårt ønske er at regelverket som styrer vår behandling av asylsøkerne endres slik vi har foreslått under de nummererte punktene ovenfor. Vår drøm er at alle grupper asylsøkere i fremtiden skal behandles på en verdig måte i Norge. 14

16 KILDER: Andrews, T., Anvik, C., & Solstad, M. (2014). Mens de venter. Nordlandsforskning. Austenå, A.-M. (2014). Børst støv ab Berge. Kronikk. NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Berge, G. m. (2011). I velferdsstatens venterom. NOU, Norges offentlige utredninger. Scheistøen, L. (2015). Senter for papirløse lar vente på seg. Sønsterudbråten, S. (2012). Lovlig med forbehold. Fafo. Valenta, M., & Thorshaug, K. (2011). Asylsøkeres rett til å ta arbeid. Øien, C., & Sønsterudbråten, S. (2011). No way in, no way out. Fafo. 15

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE VILKÅR OM GJENNOMFØRT INTERVJU

HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE VILKÅR OM GJENNOMFØRT INTERVJU Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 1.9.2016 Deres ref.: 16/4755 - ETA HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 UTSATTE MIGRANTGRUPPER Enkelte innvandrergrupper kan være i mer

Detaljer

Tilleggsnummer om asylankomster

Tilleggsnummer om asylankomster Tilleggsnummer om asylankomster Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen 30.10.2015 Utvikling i antall asylsøknader 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 sep.14 okt.14 nov.14

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere Postadresse: Postboks 159 Sandviken 5812 BERGEN lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Det kongelige justis og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Sandbrogt

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Waqas Malik Deres ref: 16/4755 Vår ref: 16/04030-3 Dato: 15.08.2016 Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger. VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text]

Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger. VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text] Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Innledning... 3 Innstrammingstiltak... 3 Ankomstfasen...

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015

Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015 Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015 INNHOLD Fakta om flyktningesituasjonen og myndighetenes håndtering Fakta

Detaljer

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 ( 1 ) Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 Asylsøknader til Norge, 2014 og 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Asylsøknader januar -

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS Hordaland, 2.2.16 Nina Gran, Fagleder KS Ankomster: Bildet fra november 2015 og januar 16 november Statsborg. Uke 44 Uke 45 Uke 46 Total 2 365 2 452 2 502 1. Afghanistan 817 899 707 2. Syria 664 692 747

Detaljer

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm Tema for presentasjonen 1. Flyktninger og asylsøkeres rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester 2. Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere Utlendingslovens

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Returforberedende arbeid og status

Returforberedende arbeid og status Returforberedende arbeid og status 7. mars 2017 Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Bakgrunn Invitasjon fra FMOA Nytt: Flere tidsbegrensede og begrensede tillatelser Flere må returnere når de blir 18 år 2

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II)

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. februar 2016 Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Juristforbundet er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS

Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Stor nedgang fra november 2015 til mars 2016 Ankomster

Detaljer

Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten

Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten Hva jeg skal si noe om Asylankomster 2015 og 2016 Mottakssituasjonen UDIs egenevaluering og beredskapsplaner Integreringsmottak

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Informasjon i mottak. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012

Informasjon i mottak. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012 Informasjon i mottak Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012 1 Ankomsttall 1997-2011 2 Innstramming 2008-2009 Høsten 2008:13 innstrammingspunkter Trer i kraft

Detaljer

Lovens virkeområde Utlendingers rett

Lovens virkeområde Utlendingers rett Lovens virkeområde Utlendingers rett Dette skal vi snakke Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, 15.05.2013 Side 2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Lærerkompetanse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Nytt navn på Vox Fra 1.januar 2017 heter vi Kompetanse Norge Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Lærerkompetanse Resultater

Detaljer

ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg NTNU Samfunnsforskning

ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg NTNU Samfunnsforskning ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen Berit Berg NTNU Samfunnsforskning NAFO, fokustreff for barnehager 7. november 2016 Bakgrunn for levekårsundersøkelsen Oppfølging av stortingsmeldingen Barn

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014 BARNEOMBUDET Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@jd.dep.no Sendes også på e-post til: tonje.falch-nevand@jd.dep.no Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen Nytt fra KS: - Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk - Hurtigspor for flyktninger - Endringer i utlendingslovgivningen Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Detaljer

Rett til barnehageplass uavhengig av oppholdsstatus

Rett til barnehageplass uavhengig av oppholdsstatus Rett til barnehageplass uavhengig av oppholdsstatus Barneombudet mener dagens regelverk, der retten til barnehageplass er knyttet til det å være bosatt i en kommune, er diskriminering etter artikkel 2

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE UDI v/sverre Fiskaa Postboks 8108 Dep. 0032 Dep. Deres ref. Vår ref. Dato 12/887-1 15.05.2012 IWA - SVAR PÅ HENVENDELSE OM PROFORMAEKTESKAP, IDJUKS OG FLERE

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Fevik 10 feb 2016 - Fylkesmannen AA og VA Seniorrådgiver Nina B Lindekleiv Asylsøknader til Europa (Eurostat) 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene Lovens virkeområde Tema Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene 2. Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som oppholder seg i

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

HØRING NOU 2017: 2 INTEGRASJON OG TILLIT. LANGSIKTIGE KONSEKVENSER AV HØY INNVANDRING.

HØRING NOU 2017: 2 INTEGRASJON OG TILLIT. LANGSIKTIGE KONSEKVENSER AV HØY INNVANDRING. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 23.6.2017 Deres ref.: 17/1131 HØRING NOU 2017: 2 INTEGRASJON OG TILLIT. LANGSIKTIGE KONSEKVENSER AV HØY INNVANDRING. Vi viser til deres

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 01.09.2006 Innvandringsavdelingen Postboks 8019, Dep. 0030 OSLO Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig

Detaljer

Sluttrapport Asylposten

Sluttrapport Asylposten Sluttrapport Prosjektnavn: Asylposten Prosjektnummer: 2011/1/0209 Søkerorganisasjon: Norsk Folkehjelp Asylposten Forord Hovedmålet med arbeidet har vært å gi asylsøkerne en stemme og lokalsamfunnet verdifull

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Saksframlegg Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Forslag til vedtak: Formannskapet tar rådmannens informasjon om oppfølgingen av bystyrets

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring).

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Kartlegging Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Fotograf Jannecke Jill Moursund 1 Hovedfunn fra spørring til fylkeskommunene

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1504/2012 2011/9124 F31 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Formannskapet 25.01.2012 Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.01.2012 N-346 11/29187 12/12614 Saksbehandler: Einar Kindberg Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Ufordelte saker - Dummy utvalg

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer