Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene"

Transkript

1 Valg av prest til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

2 Slik stemmer du: Skriv navnet på inntil to av de nominerte kandidater på stemmeseddelen Det er ikke anledning til å føre opp andre navn enn de nominerte eller gjøre andre endringer på stemmeseddelen Er du menighetsprest, legger du stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutt du får utdelt av prostens saksbehandler. Lever stemmeseddelkonvolutten til prostens saksbehandler personlig. Prostens saksbehandler skal registrere at du har avgitt stemme. Prostens saksbehandler sender samlet stemmeseddelkonvoluttene for prester ansatt i prostiet til Valgrådet i Hamar bispedømme, i omslagskonvolutt med et eget følgeskriv. Er du institusjonsprest, sykehus-, student- eller feltprest, legger du stemmeseddelen i den tilsendte stemmeseddelkonvolutten, limer denne igjen, og legger den i en ny konvolutt sammen med et utfylt følgeskriv. Dette sendes til Valgrådet i Hamar bispedømme, Postboks 172, 2302 Hamar. Kandidatlista er satt opp alfabetisk. Den er ikke prioritert. Det skal velges én representant til bispedømmerådet/kirkemøtet. Denne sendingen må være poststemplet senest 14. september. Hvem kan stemme? Stemmerett har ordinert prest som tjenestegjør i en fast offentlig kirkelig prestestilling i bispedømmet. Dette gjelder institusjonsprester, sykehusprester, studentprester, feltprester, menighetsprester og vikarprester som er tilsatt av offentlig myndighet. Ved permisjon fra stillingen er det den som vikarierer i stillingen som har stemmerett, om vedkommende ellers oppfyller kravene. OBS! Er du stemmeberettiget som prest, har du ikke anledning til å stemme ved valget av lek medlem til bispedømmeråd og Kirkemøte den 13. og 14. september. 1

3 Ole Kristian Bonden, f Sokneprest i Elverum, Sør-Østerdal prosti. Yrke/utdanning: Sokneprest i Elverum fra Prosjektprest og menighetsprest i Elverum Høgskulelektor ved Høgskulen i Volda Praktikum Det teologiske Menighetsfakultet Teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Kirkelige verv: Hamar bispedømmeråd, geistlig representant, Komitéleder på Kirkemøtet, komité B Kirkelig undervisning Nestleder i underutvalg for ny dåpsliturgi i Den norske kirke Offisielle og andre verv: Distriktskontakt Kirkens Nødhjelp Sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk Satsningsområder: Gudstjenesteliv/kausalia. Kirkeordning. Rekruttering. Diakoni. Svar på kirkeaktuelle spørsmål: ---ooo Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Kommentar: Den norske kirke er noe mer enn et trossamfunn. Vi skal være en landsdekkende folkekirke, ei kirke for folk innenfor geografiske sokn. I et flekulturelt og multireligiøst samfunn er Dnk tiltrodd et samfunnsoppdrag som forplikter og utfordrer på annet vis enn hva som kan forventes av et trosssamfunn. Dette må nedfelles i en egen Kirkelov som Stortinget vedtar. 2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. finansieres gjennom kommune og stat medlemsavgift 3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø 2

4 Andre områder: Kirka som arbeidsgiver og arbeide for rekruttering til kirkelige stillinger. De andre nevnte områdene mener jeg primært hører hjemme i soknets ansvarsoppgave 4. Skal kirken vie homofile? ja nei 5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet. Svar: Jeg har vært menighetsprest i Hamar bispedømme i over 17 år. Min teologiske kompetanse og praktiske erfaring har gitt meg kunnskap og syn for å arbeide visjonært og strategisk for folkekirka. Stiller til gjenvalg, og har fire års nyttig erfaring fra bispedømmeråd og Kirkemøte. Anita Dalehavn, f Sokneprest i Lillehammer, Sør-Gudbrandsdal prosti Yrke/utdanning: Sokneprest i Lillehammer fra Sokneprest i Valdres, hvorav ett år som fungerende prost Rådgiver i Døveprostiet (permisjon fra stillingen i Valdres) Fung. kirkeverge i Vestre Slidre og Nord-Aurdal Kapellan i Grue, Solør prosti, Cand.teol., Uio og praktikum, Det praktisk-teologiske seminar Kirkelige verv: Presteforeningen, Hamar stift medlem, Hovedverneombud, presteskapet i Hamar bispedømme Kirkerådets 8. mars-gruppe Ungdomsutvalget i Mellomkirkelig råd, økumenisk samarbeid Offisielle og andre verv: Styremedlem i Musica Sacra fra Styremedlem i vennelaget for Valdres folkemuseum Styremedlem i CISV Oslo/Akershus Satsningsområder: Kirkens rolle i samfunnet. Framtidig ordning for Den norske kirke. Liturgisk bevissthet. Trosopplæring. Likeverd og stilling i Den norske kirke. ---ooo Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Kommentar: Den norske kirke har et solid fotfeste i store deler av bispedømmet. Kirken har en funksjon og funksjon i mange menneskers liv, mer eller mindre bevisst, som er bredere enn hva andre trossamfunn har. Den ivaretar viktige anliggende i menneskers liv og har en samlende funksjon, og store deler av befolkningen har tillit til kirken som institusjon og til kirkens ansatte. Jeg synes det er en 3

5 viktig oppgave for kirken å støtte opp om denne tilhørigheten og kirken som et bredt fellesskap og mener derfor at kirkeordningen skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den i Hamar bispedømme. 2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. finansieres gjennom kommune og stat medlemsavgift 3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø Andre områder: 4. Skal kirken vie homofile? ja nei Kommentar: Som en konsekvens av at jeg anerkjenner kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn, og når Den norske kirke har vigselsrett, er det en selvfølge for meg at kirken vier alle som ønsker å formalisere sitt forhold, som ønsker å forplikte seg på hverandre og som ønsker kirkens forbønn og velsignelse. 5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet? Svar: Jeg har lang og bred erfaring fra Den norske kirke, både som prest i bygd og byer og fordi jeg også har hatt andre stillinger enn prest bl.a. har jeg fungert som kirkeverge og som daglig leder i menighet. Jeg har også erfaring fra arbeidsliv utenfor kirken, og mener at jeg evner å tenke strukturert og langsiktig. Jeg har også erfaring fra fagforeningsarbeid, både lokalt og som medlem av PFs stiftsstyre, Hamar i en periode. 4

6 Eystein Alexander Elde, f Sokneprest i Hoff, Toten prosti Yrke/utdanning: Sokneprest i Hoff fra Det teologiske faultet ved Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet ved Universitetet i København Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo Kirkelige verv: Vara menighetsrådet i Oslo domkirke Offisielle og andre verv: Leder av det Nordiske samarbeid mellom studenter Satsningsområder: Vigselsliturgi for alle. Mest mulig ressurser lokalt. Flere prestestillinger. Gud er kjærlighet. ---ooo Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Kommentar: Jeg vil arbeide for å videreføre folkekirken i Hamar Biskedømme. Dette mener jeg blir best sikret gjennom at vi får en egen kirkelov for videreførelsen av en landsdekkende folkekirke for alle i Norge. Jeg vil arbeide for å styrke rekrutteringen av unge ledere i lokalmenigheten. Trosopplæringen trenger frivillige for å kunne nå ut med evangeliet til alle døpte. 2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. finansieres gjennom kommune og stat medlemsavgift 3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø Andre områder: 5

7 4. Skal kirken vie homofile? ja nei 5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet. Svar: Jeg har i mange år vært aktiv i studentpolitikken ved Universitetet i Oslo. I studieårene var jeg også aktiv i Norges kristelige studenters forbund (Forbundet). Stian Helland, f Sokneprest i Ringsaker, Ringsaker prosti. Yrke/utdanning: Sokneprest i Ringsaker fra Det Teologiske Menighetsfakultet Stord yrkesskole og tekniske fagskole bygningstømrer Bergen Maritime Høyskole kuldemontør Stord yrkesskole og teknisk fagskole rørlegger grunnkurs Kirkelige verv: Gudstjenesteutvalg Grua/Harestua Menighetsråd Grua/Harestua Musikkomité - Sjømannskirken New Orleans, Menighetsråd Sjømannskirken New Orleans Offisielle og andre verv: Styremedlem - Boligutvikling Stord Satsningsområder: Kulturarbeid. En demokratisk folkekirke. Rettferdighet og miljø. Kirkestruktur. Svar på kirkeaktuelle spørsmål: ---ooo Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Kommentar: Menighetsrådet bør opptre på vegne av soknet, og fellesrådet bør legge budsjett og planer for lokalkirkenes virksomhet. Arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte kan legges til bispedømmerådene. Den daglige drift i menigheten kan tillegges det enkelte sokn. Biskopen bør være 6

8 den strategiske leder, og arbeidsgiver som er med på å peke ut retningen for kirkens liv i bispedømmet. Dette kan gjøres ved hjelp av prostene. 2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. finansieres gjennom kommune og stat medlemsavgift 3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø Andre områder. Det er viktig at kirken engasjerer seg i det lokale kulturlivet 4. Skal kirken vie homofile? ja nei Kommentar: Jeg tror at hvis folkekirken skal overleve er det viktig å ha en bredest mulig forankring i folket. Det er viktig at kirken kan være et rom for alle uavhengig av kjønn, rase eller legning. Skal folket være en del av den lokale kirken, må kirken også være en del av det lokale folket. 5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet? Svar: Jeg har en bakgrunn som ikke er den typiske for prester, men som jeg tror også kan være en styrke. Jeg har drevet som selvstendig næringsdrivende i mange år, vært daglig leder i et boligutviklingsfirma, jobbet som sjømann, jobbet i sjømannskirken, vært med å starte bedrifter, hatt styreverv i det private og i Kirken. Til sammen vil min bakgrunn være et godt grunnlag. 7

9 Ane Inger Bondahl Søberg, f Sykehusprest Sykehuset Innlandet Yrke/utdanning: Sykehusprest Sykehuset Innlandet fra Teolog/prest fra Lektor/høgskolelektor Kirkelige verv: Menighetsråd. Frivillig. Aktiv kirkegjenger. Offisielle og andre verv: Styrearbeid Blåkors 2011-d.d. Fylkesnmenda for barnesaker 2012-d.d. Kirkens SOS Satsningsområder: Kirken som kulturformidler. Menighetsarbeid/diakoni. Det ufødte barn/barna/familien. Skriftemålet. Svar på kirkeaktuelle spørsmål: ---ooo Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning? at kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. at kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Kommentar: Kirken som statskirke har gjort at Den norske kirke har vært relativt forutsigbar, favnet vidt og vært en kultur- og tradisjonsbærer. Enkeltpersoner har ikke hatt myndighet til å forme «sin» menighet som eget trossamfunn, men har måttet forholde seg til rammene som er gitt sentralt. Å videreføre denne linjen mener jeg er viktig skal Den norske kirke være en troverdig forlkekirke med rom for ulike mennesker, men også mtp kirken som kultur og tradisjonsbærer for det norske samfunn. Kirken skal ikke brukes som politisk redskap, men være en kirke med tydelig evangelisk profil. 2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift. finansieres gjennom kommune og stat medlemsavgift 3. Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet. at kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid at kirken skal være engasjert i misjonsarbeid at kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø Andre områder: Kirken bør engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid, samt drive diakonal virksomhet. Kirkens hovedfokus skal være å videreformidle kirkens oppdrag i ord og handling. 8

10 4. Skal kirken vie homofile? ja nei Kommentar: Dette er et vanskelig og sammensatt spørsmål. Ett ønske er at debatten om seksuell legning og kirkelig vielse må kunne romme flere -, og nyanserte stemmer. Dialogen blir borte i konfrontasjonene. Resultatet medfører at åpenhet og mangfoldet i meningene rundt dette tema uteblir. 5. Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet? Svar: Kirkens virksomhet bunner som nr. 1 i Kristi budskap og apostelloppdraget. Mine mange ulike erfaringer vil være viktige og påvirke mitt arbeid i bispedømmeråd og Kirkemøte. Å si at en erfaring er mer vesentlig enn en annen kan jeg ikke. Mine ulike erfaringer i levd liv som kristen, som prest, som frivillig i ulike sammenhenger pluss pluss, er viktige for å fremme ønsket om at kirken skal være en levende og tydelig kirke. Ikke en institusjon med byråkrater, men en kirke med mennesker som ønsker å gjøre kirken «levende». 9

11 KANDIDATLISTE FOR VALG AV GEISTLIG REPRESENTANT TIL HAMAR BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTET Navn i alfabetisk rekkefølge Fødselsår Tittel Sokn Prosti Bonden, Ole Kristian f sokneprest Elverum Sør-Østerdal Dalehavn, Anita f sokneprest Lillehammer Sør- Gudbrandsdal Elde, Eystein Alexander f sokneprest Hoff Toten Stian Helland f sokneprest Ringsaker Ringsaker Søberg, Ane Inger Bondahl f sykehusprest Sykehuset Innlandet Se også presentasjon av kandidatene på 10