Olje- og gassklynge Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olje- og gassklynge Helgeland"

Transkript

1 RAPPORT JULI 2015 Olje- og gassklynge Helgeland - Klyngens samlede kompetanse- og rekrutteringsbehov frem mot 2017 Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland

2 Innhold Innledning... 1 Kartlegging av nettverkets samlede kapasitet og kompetanse... 1 Om undersøkelsen... 1 Oppsummering av resultatene... 2 Rekruttering... 3 Problemområder... 6 Behov for kurs... 7 Studier/opplæring av lengre varighet... 8 Innledning Olje- og gassklynge Helgeland består pr. d.d. av 54 medlemsbedrifter. I sum har klyngen betydelige leveranser til petroleumssektoren, og de er alle lokaliserte på Helgeland. Samlet omsetning for bedriftene i klyngen er i overkant av 6,2 milliarder kroner, og sysselsetter om lag 2000 personer. Klyngen skal bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom styrket samarbeid, kompetansebygging, markedskunnskap og synliggjøring, og øke de regionale ringvirkningene av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge. Olje- og gassklynge Helgeland har vært organisert som et regionalt bedriftsnettverksprosjekt, men fra høsten 2015 vil Olje- og gassklynge Helgeland være en del av Norwegian Innovation Cluster gjennom sin ARENA-status. Klyngeprosjektet er ledet av Kunnskapsparken Helgeland. Kartlegging av nettverkets samlede kapasitet og kompetanse Hensikten med undersøkelsen er å få en samlet oversikt over kompetanse- og rekrutteringsbehov hos bedriftene i Olje- og gassklynge Helgeland. Resultatene vil bli benyttet til å tilrettelegge kompetansetiltak i klyngen. Om undersøkelsen Kartleggingen av bedriftene i nettverket ble foretatt i perioden september 2014 november Siden kartleggingen ble gjennomført har det vært store endringer i olje- og gassindustrien med et betydelig fall i oljepris og investeringsnivå. Dette har resultert i at rekrutteringsbehovet neppe er like omfattende per juli 2015 som da kartleggingen ble gjennomført. Olje- og gassklynge Helgeland består av totalt 54 medlemsbedrifter per av medlemsbedriftene i klyngen har blitt invitert til å delta i undersøkelsen og 27 har besvart undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 57,4%. Alle besvarte undersøkelsen ved hjelp av Questback. 1

3 Følgende 27 bedrifter har besvart undersøkelsen: AEO, Aker Solutions, Alstahaug Havnevesen, Aqua Rock, ASCO, BM Elektro, Bolt Construction, Brønnøy Kalk, Certex, Front Subsea, Grontes Steel, Helgeland Invest, Helgeland Sparebank, Helgeland V&M, Helgelandsbase, Kunnskapsparken Helgeland, Miljøteknikk Terrateam, Mo industripark, Miras, Momek Group, News On Request, Ramco, Rana Industriterminal, Sinus, Wasco, Weldservices, Westcon Kunnskapsparken Helgeland har hatt hovedansvaret for prosjektet og stått for datainnsamlingen og utformingen av rapporten. Oppsummering av resultatene Rekruttering Totalt er det rekruttert 269 personer i løpet av 2014 I løpet av de neste tre årene er det forventet å rekruttere 263 personer 22% av bedriftene i klyngen har sagt nei til oppdrag pga. mangel på personell/fagfolk Forventet rekruttering av type kompetanse de neste 3 årene Totalt er det forventet å rekruttere 77 personer med ingeniør/sivilingeniørbakgrunn, der etterspørselen er størst etter maskin-, bygg- og automasjon ingeniører. Totalt er det forventet å rekruttere 37 personer med annen type bachelor-/mastergrad med størst behov for personer med utdanning innenfor økonomi og administrasjon Totalt er det forventet å rekruttere 149 nye fagarbeidere, der det er størst behov for fagarbeidere innenfor bygg, industrimekaniker og industrirørleggerfaget. Utfordringer i forhold til rekruttering Automasjon, elektro, energi og miljø, maskin, metallurgi og plate, sveis, rør er de områdene det er vanskeligst å rekruttere ingeniører til. Automasjon, Elektro og Plate, Sveis, Rør er de områdene det er vanskeligst å rekruttere fagarbeidere til. Behov for kurs og studier Det er estimert et behov for 490 kursplasser på ulike områder det neste året. Fallsikring, Stroppekurs, Varme arbeider, riggerkurs og LEAN er de mest etterspurte kompetansetiltakene bedriftene vurderer det neste året. Ledelse, marked/salg og prosjektledelse er de områdene bedriftene har størst behov for studier/videreutdanning. 2

4 Rekruttering Antall Rekruttert siste år 269 Forventet å rekruttere neste tre år 263 I løpet av 2014 ble det rekruttert 269 nye ansatte til medlemsbedriftene i klyngen. Av disse utgjorde Wasco Coatings Norways etablering i Mo i Rana 150 personer. Forventningene for de neste tre årene var gode og det var forventet en rekruttering på 263 personer fordelt på 77 ingeniører, 37 med annen bachelor/master og 149 fagarbeidere. I perioden november 2014 til juli 2015 har oljeprisen falt markant og framtidsutsiktene er mer usikre enn tidligere. Dette har ført til en storstilt omstillingsprosess for næringen og mange bedrifter har måttet redusere bemanningen sin. Rekrutteringsbehovet er neppe like omfattende per juli Hvor mange nye ingeniører/sivilingeniører forventer din bedrift å rekruttere de neste 3 år I likhet med kartleggingen som ble gjennomført vinteren 2012 er det størst etterspørsel etter ingeniører innen maskin, elektro og automasjon. I tillegg er det stor etterspørsel etter byggingeniører. Innenfor gruppen «Annen type ingeniør/sivilingeniør» finner vi anleggs-, Sveise-, subseakonstruksjon-, og inspeksjonsingeniører. Fra høsten 2013 blir det tilbudt bachelor ingeniør innen maskin og bygg i Mo i Rana på Campus Helgeland. Dette vil bidra til å sikre næringslivet etterspurt kompetanse i årene som kommer. 3

5 Hvor mange nye medarbeidere med bachelor-/mastergrad forventer din bedrift å rekruttere de neste 3 årene? IT Logistikk Annen bachelor- /mastergrad Markedsføring/salg Økonomi og ledelse Denne runden synliggjør også at det fortsatt er størst etterspørsel etter personer med bakgrunn innenfor økonomi og ledelse, og markedsføring og salg med utdanning på bachelor- eller mastgradsnivå når vi ser bort fra ingeniørstudiene Hvor mange nye fagarebidere forventer din bedrift å rekruttere de neste 3 årene? På fagarbeidernivå er det bygg, industrimekanikere, industrirørleggere og anleggsmaskinførere som det vil være størst etterspørsel etter de kommende årene. Dette samsvarer i stor grad med kartleggingen som ble gjort i Se neste side for fullstendig fordeling! 4

6 Forventet rekruttering neste 3 år ( ) Ingeniører/ Sivilingeniører Kjemi 1 Metallurg 2 Data 3 Energi/miljø 3 Logistikk 4 Elektro 6 Automasjon 8 Bygg 10 Maskin 19 Bachelor/ Master Fagarbeider Annen ingeniør/sivilingeniør 21 IT 1 Logistikk 2 Annen bachelor-/mastergrad 7 Markedsføring/salg 9 Økonomi og ledelse 18 Isolatør 0 Kuldemontør 0 Kjemi/prosess 1 Maskin-arbeider 2 Automatiker 4 Material-administrasjon 6 Platearbeider 6 Industrimaler 7 Annen fagarbeider/operatør og medarbeider uten fagbrev 8 Terminalarbeider 11 Elektriker 12 Stillasbygger 12 Sveiser 12 Anleggs-maskinfører 13 Industri-rørlegger 13 Industri-mekaniker 17 Bygg 25 Totalt

7 Problemområder Flere av bedriftene har signalisert av det er vanskelig å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse, og i kartleggingen undersøkte vi dette nærmere. Bedriftene ble bedt om å prioritere de tre vanskeligste områdene å rekruttere til, og vi har differensiert mellom ingeniør/sivilingeniør og fagarbeidere. Bedriftene har krysset av for fagområder de har problemer med å rekruttere til, men antall markeringer fra hver bedrift varierer fra 0 til 3. 4 Hvilke fagområder har din bedrift størst problemer med å rekruttere nye medarbeidere til? Ingeniør/ Sivilingeniør Fagarbeider/ operatør I forhold til kartleggingen i 2012 virker det som om bedriftene i større grad har lettere for å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. I denne kartleggingen er det ingen fagdisipliner som skiller seg ut som ekstra vanskelige, men vi ser at det fortsatt er utfordrende å rekruttere maskin-, elektro- og automasjonsingeniører i likhet med På fagarbeidernivå er det automasjon, elektro og plate, sveis, rør som skiller seg ut som de kategoriene det er vanskeligst å rekruttere til. Har din bedrift sagt nei til oppdrag pga mangel på personell/fagfolk? Ja 22 % Nei 78 % På spørsmål om bedriften har sagt nei til oppdrag på grunn av mangel på personell/fagfolk var det 22% som bekreftet dette. 78% har ikke avvist oppdrag som følge av mangel på personell/fagfolk. 6

8 Behov for kurs Her har bedriftene vurdert behovet for kompetanseheving av dagens ansatte, og estimert antall deltakere på hvert av kursene. Totalt hele 490 kursplasser. Det er størst behov for; Fallsikring, stroppekurs, varme arbeider, riggerkurs, LEAN og HMS. Hvilke kurs er aktuelle for din bedrift å gjennomføre det neste året? Fallsikring G11 Stroppekurs Varme arbeider Riggerkurs LEAN HMS for ledere/verneombud Site-test plate,sveis og rør Praktisk ledelse Forretningsengelsk G4 Traverskran Stillasbygging GSK OLF - repetisjon Prosjektledelse GSK - OLF Kontraktsrett Lover og regler i arbeidslivet Tilbudsregning Flensearbeid (boltetrekking) Markedsføring/salg Overflatebehandling Instrumentlære-Gass-Entringsmålinger Trykktesting Instruksjonskurs Isolering G20 Fastmontert hydraulisk kran

9 Studier/opplæring av lengre varighet For studier og opplæring av lengre varighet er det skissert et behov på totalt 61 deltakere. Innenfor prosjektledelse er behovet størst, 17 deltakere, deretter marked/salg og ledelse. Behov for studier Prosjektledelse Marked/ salg Ledelse Bedriftsøkonomi Kontraktsrett Logistikk/ transport Andre studier/ videreutdanning Arbeidsrett I tillegg til disse konkrete studiene er det estimert 15 deltakere som vil gå fra ufaglært til fagarbeider og 7 fagarbeidere som vil bli ingeniør. Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen! For informasjon og spørsmål, kontakt: Vegard Nerdal, Prosjektleder Mob: Mail: 8