Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)"

Transkript

1 Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet

2 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor ulikemålgrupperinnenbyggenæringen) Dato)for)gjennomføring:)) 28.november 16.desember2013 Datainnsamlingsmetode: CATIKtelefonintervju Antall)intervjuer:) 510 Utvalg: UtvalgeneertrukketfrabedriftsdatabasenBizweb.Vihaddesommålsettingå intervjuebyggeledere/baserellertilsvarendeinnenfølgendegrupper:tømrere, elektrikere,rørleggere,ogventilasjonsmontører.itilleggønsketviåintervjue etkontrollutvalgbeståendeavmurere,betongfagarbeidere,kuldemontørerog taktekkere.totaltskulleutvalgetomfatte500intervju. Gjennomføringenavintervjueneblegjortpådenmåtenatviringtebedrifter innenbransjerdervivissteatvifantdeulikegruppene.såspurtevietteren personibedriftensomtilfredsstiltekriterieneforyrkeogfunksjon. Ventilasjonsmontørervarenvanskeligmålgruppeånå,sidendissebådekan finnesinnenvvskbransjenoginnenblikkenslager.dissemåttevisåledes screenefrabransjersomogsåomfattetrørleggereogtaktekkere.viklarte derforbareåoppnå36intervjumedventilasjonsmontører.detervidere intervjuet151innengruppentømrere/oppføringavbygg,127intervjumed rørleggere,104innengruppenelektrikere,og92isamlegruppenoverøvrige grupperinnenbyggebransjen. Vekting: Resultateneervektetdervipresenterertallforallegruppenesamlet.Disseer davektetutfrahvorstordenenkelteyrkesgruppeerinorge.resultatenefor hverenkeltgruppeerikkevektet. Feilmargin: Resultatenemåtolkesinnenforfeilmarginerpå+/K2,6 4,3prosentpoengfor resultatenefraallegruppersamlet.fordeulikemålgruppeneerfeilmarginene størreogresultatenebørtolkesinnenfeilmarginene+/k5 9prosentpoeng. Unntaketfradettegjeldergruppenventilasjonsmontørersomharfeilmarginer mellom+/k9 16prosentpoeng Oppdragsgiver:) Lavenergiprogrammet) Kontaktperson:)) ChristinKarlsen) Respons)Konsulent:) IdarEidset) Prosjektnummer:) )

3 Innhold Sammendrag...4 Innledning...6 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpånyttforskriftsnivå...8 Organisertopplæring/kursing...12 Målingavlekkasjetall...19 Kunnskapompassivhus...21 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen...27 Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering...33 Oppsummeringavkunnskapsspørsmålene...39 Behovformerkompetanseinnentemaenergi...41 Vurderingavegenkompetanse...44 Vurderingavegenkompetanse Tømrere...45 VurderingavegenkompetanseKElektrikere...47 Vurderingavegenkompetanse Rørleggere...49 Vurderingavegenkompetanse Ventilasjonsmontører...50 Vurderingavegenkompetanse Øvrigeyrkesgrupper

4 Sammendrag Idenneundersøkelsenharvihattsettpåendringerfravåren2012tilhøsten2013,iforholdtil hvilkenkjennskap,kunnskapogkompetanseulikemålgrupperelleryrkesgrupperinnen byggebransjenharpåfeltetpassivhusogenergieffektivisering.hovedtrekkeneiresultatenekan oppsummeresifølgendehovedpunkter. Deterfortsattetmindretallavyrkesgruppeneibransjensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivåiløpetavdesistetoårene,menandelenerøkende.mens detsamletvar19%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdenneandelen25%i 2013.Andelenesomharværtinvolverterøkendeialleyrkesgruppeneiundersøkelsen. Detersomi2012fleresomharværtinvolvertirehabiliteringertilnyttforskriftsnivåeller bedre,ennbyggeprosjekterpåpassivhusnivå.ogsåhererandelenøkende.mensdeti2012 var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somharvært involvert.økningenserviialleyrkesgrupper,bortsettfraventilasjonsmontørene. Påspørsmålomhvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringermanhar værtmedpåsomdetharværtmåltlekkasjetallveddetsisteåret,svareritilsammen57%at detteharskjedd.i2012vardenneandelen52%.34%oppgiratdetteharskjeddidefleste elleralleprosjekterdeharværtmed.i2012vardenneandelen25%.deterfortsatt tømrernesomistørstgradharværtinvolvertislikeprosjekterderlekkasjetallerblittmålti merennhalvpartenavtilfellene,ogdenneandelenharøktfra38%til49%. Samletforbransjenhar74%deltattiorganisertlæringellerkursingdesistetoårene.Dette eromtrentsomi2012da72%haddedeltattislikopplæring.deterimidlertidentendensi retningavatdesomhardeltattiåretsundersøkelse,hardeltattinoefleretyperkursenni 2012.Dettegjelderistørstgradtømrerneogrørleggerne. 49%oppgiratdehardeltattiorganisertopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.i2012var denneandelen47%.ogsåhererøkningenstørsthostømrerneogrørleggerne.menfortsatt erdetblantelektrikernevifinnerflestsomhardeltattpåopplæringinnendissetemaene (58%). Mangelpåtiderfortsattdenstørsteutfordringeniforholdtilåkunnedeltapåorganisert opplæring,ogdenneutfordringenseruttilåværeøkende(fra30%til44%).også kostnaderknyttettildetteblirnevntavflereiåretsundersøkelseenni2012(økerfra13%til 19%). Foråmålekunnskapenpåområdetpassivhusogenergieffektiviseringstiltevitilsammen12 utsagndervibademsiomdettestemteellerikke.somi2012erkunnskapenomtemaene detaroppervariabel,mensamletsetterkunnskapenøkendepåomtrentalleutsagnene. Samletforallegruppeneøkersnittetforantallriktigesvarfra6,4til6,9.Økningeniantall riktigesvarerstørstblanttømrerne(fra7til7,7),rørleggerne(fra5,7til6,3),ogigruppene «øvrige»(fra5,7til6,6).andelensomhar8ellerflereriktigesvarharøktfra16%til25%. Somi2012erdetmangesomønskermerkompetanseinnenfortemaenergi,ogforallede områdenevilesteopperdenøkende.bare5%ønskerikkemerkompetanseinnennoenav 4

5 områdene,mensmellom55og75%svartebekreftendepåhvertavområdene.forfireav områdenesvarteover70%atdeønsketmerkompetansepådisseområdene. Deulikegruppenebletilsluttbedtomåvurderesinegenkompetansepå6områdersomvar spesifikkforsinyrkesgruppe.fordeflesteyrkesgruppenevaregenvurderingenrelativtlikdet visåi2012.unntaketvarrørleggernesomi2013vurderersinegenkompetansebedrepå alleområdenevispurteom.ventilasjonsmontørererimidlertidfortsattdengruppensom vurderersinkompetansehøyestpådeulikeområdene. 5

6 Innledning DenneundersøkelsenergjennomførtsomentelefonKundersøkelseiperioden28.november 16. desember2013.undersøkelsenerendirekteoppfølgingaventilsvarendeundersøkelsemotde sammemålgruppenevigjennomførteimarskapril2012.utvalgetertrukketfrabedriftsdatabase Bizweb.Detblehertrukketutbedrifterfrabransjene 41.2OPPFØRINGAVBYGNINGER 41.20Oppføringavbygninger 43.2ELEKTRISKINSTALLASJONSARBEID,VVSARBEID OGANNETINSTALLASJONSARBEID 43.21Elektriskinstallasjonsarbeid 43.22VVSKarbeid 43.29Annetinstallasjonsarbeid 43.3FERDIGGJØRINGAVBYGNINGER 43.31Stukkatørarbeidogpussing 43.32Snekkerarbeid 43.39Annenferdiggjøringavbygninger Utvalgeneertrukketettersammeoppleggsomi2012.Vihaddeiutgangspunktetingenbegrensinger påantallansatteibedriftene,mensidenenkeltmannsforetakutgjørrelativtstoreandelerienkelte bransjer,bleintervjuingenstyrtslikatdennegruppenernoeunderrepresentertiundersøkelsen. Enkeltmannsforetakeneutgjørsåledes13%avutvalget,mens16%ervirksomhetermed2K4ansatte, 25%med5K9ansatte,21%med10K19ansatte,og25%med20ellerflereansatte. Detergjort510intervjumedbyggeledere,baserellertilsvarendefunksjonerpåbyggeplasseneinnen følgendemålgrupper: Elektrikere(104intervju) Rørleggere/VVS(127intervju) Ventilasjonsmontører(35intervju) Tømrere/oppføringavbygg(151intervju) Øvrigeyrkesgrupper(92intervju) Dennegruppenomfattermurere,betongfagarbeidere, kuldemontørerogtaktekkere) Selvomantallventilasjonsmontørererlavt,harvilikevelvalgtåskilledemutsomegengruppe. Detteførstogfremstfordidennegruppenvarskiltutogsåi2012.(damed60intervjuer).Vivil imidlertidadvaremotåtrekkeforklarekonklusjonerbasertpåresultatenefordennegruppen. Allegruppeneblestiltdesammespørsmålene,bortsettfradesistespørsmålenesomgjelder vurderingavegenkompetanseinnenulikefelt(spørsmål11akf).dissevartilpassethveravgruppene. Deenkelteyrkesgruppeneidenneundersøkelseneraltsåkvotertforatviskalkunnesinoeomhver avdem.foråkunnesinoesamletomdissegruppene,harvivektetgruppeneetterhvorstorede enkeltegruppeneeriforholdtilhverandre.tildetteharvibrukttallfrassbsoversiktover yrkesgrupper.nedenforgjengisresultatenepåspørsmålenebådeforallegruppersamlet(vektet)og bruttnedpådenenkeltemålgruppe(uvektet). 6

7 Hva$er$din$høyeste$fullførte$utdanning?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Grunnskole) (ungdomsskole)) 1% K 4% 25% 20% 4% Fagbrev) 30% 24% 38% 47% 41% 31% Fagskole) 24% 48% 39% 11% 22% 31% Høyskole/Universitet) 45% 28% 20% 17% 17% 33% Antall)svar) Somviserhardeallerflestetømrere,elektrikereogrørleggerefagbrev,fagskoleellerhøyere utdanning.utdanningsnivåetseruttilåværenoelavereblantventilasjonsmontøreneogideøvrige gruppene. Hva$er$ditt$morsmål?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Norsk) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Svensk) 1% 1% - 3% 3% 1% Polsk) 1% 1% 1% - 1% 1% Spansk/Italiensk/Fransk) - - 1% - - 0% Litauisk) 1% % 1% Tysk) 2% 1% 3% 3% 2% Annet) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Antall)svar) Detersomviserdeallerflestesomharnorsksommorsmål.Innslagetavutenlandskarbeidskrafter naturligvislangthøyereenndetdissetalleneviser,menherskalenhuskepåatmålgruppenvarbas, byggeplasslederellernoensompåannenmåtehaddeetoverordnetansvarpåbyggeplassen. 7

8 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpå nyttforskriftsnivå Innledningsvisiundersøkelsenstiltevietparspørsmålomeniløpetavdetosisteåreneharvært involvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringertilnyttforskriftsnivåellerbedre. 1.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$byggeprosjekter$på$passivhusnivå?$I$tilfelle,$hvor$mange$ har$du$vært$involvert$i?$ Samletforallemålgruppeneiundersøkelsenserviatandelensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivå,harøktsiden2012.i2013erdet25%somharværtinvolverti slikeprosjekter,mot19%i2012.fordeflesteavdesomharværtinvolvertdreiersegom1k3 prosjekter. 8

9 Brytervidettenedpådeulikeyrkeskategorienefinnerviatandelensomharværtinvolverti passivhusprosjekter,harøktiallegruppenesiden2012. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 86% 80% 79% 74% 75% 69% 1C3)prosjekter) 12% 18% 12% 14% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 1% 2% 7% 11% 9% 6% Ikke)sikker) K K 2% 1% K 1% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 62% 56% 70% 62% 1C3)prosjekter) 20% 28% 12% 20% Over)tre)prosjekter) 15% 17% 16% 16% Ikke)sikker) 3% K 2% 2% Antall)svar) Selvomandelensomhardeltattislikeprosjekterharøktiallemålgruppeneiundersøkelsen,svarer fortsattflertalletatdeikkeharværtinvolvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivådesistetoårene. Høyestandelsomharværtinvolvertislikebyggeprosjekterfinnerviogsådennegangenblant ventilasjonsmontøreneder45%oppgiratdehardeltattietellerflereslikeprosjekter. Servidetteiforholdtildeandrebakgrunnsvariableneiundersøkelsen,finnervirelativtsmå forskjeller.settiforholdtilhvormangeansattemanharibedriften,finnervienvisstendenstilat andelensomhardeltattietellerflereslikeprosjektererlittstørreimindrebedrifterennistørre. Settiforholdtilutdanningsnivåerderenlitentendenstilatandelensomhardeltatterlittstørrejo høyereutdanningmanhar. 9

10 Vifulgteoppmedspørsmålomenisammetidsperiodeharværtinvolvertirehabiliteringertilnytt forskriftsnivåellerbedre,ogitilfellehvormangeprosjekterdethardreietsegom. 2.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$rehabiliteringer$til$nytt$forskriftsnivå$eller$bedre?$I$tilfelle,$ hvor$mange$har$du$vært$involvert$i?$ Ogsåpådetteområdetservienøkningiandelenesomharværtinvolvertidennetypenprosjekter. Mensdeti2012var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somsierdet samme. Deterikkenoensystematiskeutslagiforholdtilstørrelsenpåbedriftene.Høyestandelsomhar deltattislikeprosjekterfinnerviblantansatteibedriftermed4k9ansattemed73%,mensdenne andelenfordeøvrigeliggermellom60og63%.settiforholdtilutdanningerandelenlitthøyere blantdemedfagbrevogfagskoleutdanning(69%). 10

11 Nårvibryterdettenedpådeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordelinger. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 54% 49% 19% 17% 26% 21% 1C3)prosjekter) 29% 36% 26% 16% 29% 29% Over)tre)prosjekter) 17% 14% 54% 65% 44% 47% Ikke)sikker) K 1% 1% 1% 1% 2% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 25% 28% 55% 28% 1C3)prosjekter) 30% 33% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 43% 39% 29% 46% Ikke)sikker) 2% K K 2% Antall)svar) Forallegruppenefinnervienstabilellerlitenfremgang.Størsterdenneigruppen«øvrige»,somgår fra45%til70%.fortømrernegårandelenoppfra46til50,mensdenblantelektrikerneerstabil(fra 80til81%).Forsistnevntegruppeserviimidlertidenøkningiandelensomharværtinvolvertiflere enntreprosjekter(fra54til65%).blantrørleggerneerogsåandelenrelativtstabil(fra73til76%). Detsammegjelderforventilasjonsmontørene(fra73til72%). 11

12 Organisertopplæring/kursing Vifulgteoppmednoenspørsmålknyttettilorganisertopplæringogkursing.Vibegyntemedetmer genereltspørsmålomenhardeltattislikopplæringdesistetoårene,ogitilfellehvordandennevar organisert.detvarhermuligåoppgifleresvar,noesomgjøratsvarfordelingensummerersegtilmer enn100%. 3.Hardudeltattinoenformfororganisertlæringellerkursingdetosisteårene?Itilfellehardette vært LESOPP1K4 FLERESVARMULIG Forallegruppenesamletfinnerviatandelensomherdeltattpåslikopplæringogkursingeromtrent stabiliforholdtil2012.mensdeti2012var72%somoppgaatdehardeltattislikopplæring,er denneandeleni201374%.detserimidlertidutsomomdesomhardeltattislikopplæring,har deltattpålittflerekursnåenni2012.detteservivedatbådeorganisertopplæringibedriftenog kurshosleverandørharøktlittsiden2012. Vifinnerenvisstendenstilatandelenesomhardeltattikurserhøyerejostørrebedrifteneer.Mens 70%avansatteibedriftermedfærreenn4ansattehardeltattpåkurs,økerdenneandelentil80% blantansatteibedriftermedmerenn10ansatte.detteermotsattavdetvisåi2012,daandelen somhaddedeltattvarnoestørreblantdemindrebedriftene.settiforholdtilutdanninger forskjellenemindre,menviserensvaktendenstilatandelensomhardeltattiopplæringogkurs sistetoår,økerjohøyereutdanningmanhar.mensdenneandelener68%blantdemedgrunnskole somhøyestefullførteutdanning,økerdennetil77%blantdemedhøyskole/universitetsomhøyeste fullførteutdanning. 12

13 Brytervidettenedpådeulikeyrkesgruppenefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 25% 29% 36% 37% 26% 31% 34% 40% 52% 58% 39% 46% 30% 36% 54% 42% 34% 40% Andre)kursholdere) 15% 19% 13% 15% 13% 16% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 30% 25% 15% 16% 36% 29% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 28% 31% 19% 28% 42% 14% 35% 39% 28% 11% 27% 24% Andre)kursholdere) 12% 11 18% 11% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 32% 53% 35% 39% Antall)svar) Somi2012erdetelektrikernesomdeltarmestiopplæringogkursing.Andelenerimidlertidstabilpå 84%.Derimoterdetblanttømrerneogrørleggerneatandelenesomdeltarpåkursøkermestfra 2012.Blanttømrernegårandelenfra70til75%,mensdenblantrørleggernegårfra64til71%.Vi merkerossogsåatandelengårmyenedforventilasjonsmontørene.herskalviimidlertidhuskepåat antallspurteerfå,ogatdetteskaperusikkerhetrundtresultatetfordennegruppen.detteindikerer gjerneenlitennedgang,menkanskjeikkesåstorsomdetviharmålt. 13

14 Vigikkvideremeddesomoppgaatdehardeltattiorganisertlæringellerkursdesistetoår,medet merkonkretspørsmålomnoeavdenneopplæringenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.detvartotalt377som svartepådettespørsmålet. HVISDELTATTPÅKURSISPM3 4.Harnoeavdenneopplæringen/kursingenværtknyttettillavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarme,energieffektivtbelysning/utstyr? Deterirealiteteningenendringiresultatenepådettespørsmåletiforholdtildetvifanti2012. Omtrent2/3avdesomhardeltattiorganisertopplæringellerkursdesistetoåreneoppgiratdeler avdenneopplæringen/kursingenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.viharikkespurtvidereomhvorstordelav opplæringensomdreidesegomdette. 14

15 Brytervidettenedpådeulikegruppene,fårvifølgendefordelingpådettespørsmålet. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Ja) 63% 64% 69% 69% 74% 77% Nei) 36% 36% 29% 30% 26% 23% Ikke)sikker) 1% K 2% 1% 1% K Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Ja) 66% 88% 51% 52% Nei) 26% 12% 47% 46% Ikke)sikker) K K 1% 2% Antall)svar) Deterstortsettbaresmåendringerfordeulikegruppenepåhvorstorandelavopplæringensom berørtetemaetpassivhusoglavenergi.unntaketerventilasjonsmontørenederandelengårfra66til 88%.Igjenvilviadvaremotåtolkedetteforbastant,sidenantallspurteherbareer17.Settbortfra disse,erdetbareblantrørleggerneviserenvissøkningiandelensomhardeltattpåkurs/opplæring derpassivhusoglavenergiiharværttema(fra74til77%). 15

16 Dettegirossimidlertidikkeetnøyaktigbildeoverandelenesomhardeltattiopplæringknyttettil dissetemaeneinnenfordeulikegruppene.foråkunnesedette,måvitamedogsådesomikkehar deltattinoenformfororganisertopplæringidetheletattsistetoår.tarvimeddissefårvifølgende andelersomhardeltattiopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyrdesistetoår. Målgruppe) Andeler)som)har) deltatt)i) Andeler)som)har) deltatt)i) Tømrere/oppføring)av)bygg) 44% 48% Elektrikere) 58% 58% Rørleggere/VVS) 47% 54% Ventilasjonsmontører) 47% 42% Øvrige)grupper) 34% 32% Samlet)for)alle)gruppene)(vektet)) 47% 49% Detteviseratsamletforallegruppeneerderensvakøkningiandelensomhardeltattiorganisert opplæringellerkursdesistetoårenederdissetemaeneharværttattopp(fra47til49%).deteri førsterekketømrerne(fra44til48%),ogrørleggerne(fra47til54%),sombidrartildennesamlede økningen. 16

17 Detkanværemangetingsomgjørdetutfordrendeådeltaiorganisertopplæring.Vispurtealle (inkludertdesomhardeltattpåslikopplæring)omhvasomerdestørsteutfordringeneforderes virksomhetnårdetgjelderåfågjennomførtorganisertopplæring.detvarhermuligåoppgiflere svar,noesomgjøratsvarfordelingenesummerersegtilmerenn100%. 5.Hvaerdestørsteutfordringeneidinvirksomhetforåfågjennomførtorganisertlæringipraksis? FLERESVARMULIG Detertotrekkvimerkerossfra2012til2013pådettespørsmålet.Deteneeratandelensomoppgir atdeikkeharutfordringerelleratdegårpåkurs,synkerfra32%til23%.detandreeratflerepeker påmangelpåtidogatdetkosterformye,økerfrahenholdsvis30til44%og13til19%.vimerker ossogsåatandelenesomoppgirandresvarsynker.i2012såviatendelavdesomoppgaandre grunnerpektepådettemedatkursenemedførteendelreising.enkonsekvensavdettekanværeat enikkehartidellerrådtilådeltapåslikekurs.økningeniandelenesompekerpåmangelpåtidog kostnaderi2013,kanderforværeenkonsekvensavatkurseneoftemedførerreising. Viseratmangelpåtidistørregradoppgissomenutfordringblantansatteistørrebedrifter,mens kostnaderistørregradoppgisblantansatteimindrebedrifter.dettevarogsåettrekkvisåi

18 Servidetteiforholdtildeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Jeg)har)ikke)tid) 21% 47% 39% 47% 39% 48% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 12% 25% 14% 15% 15% 13% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) K 5% K 3% 1% 3% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 1% 4% 2% 3% 1% 2% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) 2% 5% 2% kompetanse) 5% 2% 3% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 6% 9% 5% 9% 3% 9% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 20% 4% 14% 9% 15% 4% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 34% 21% 30% 15% 32% 31% kurs) Ikke)sikker) 11% 10% 3% 15% 4% 6% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Jeg)har)ikke)tid) 17% 36% 39% 25% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 13% 17% 13% 11% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) 2% 3% 3% 1% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 2% 3% 1% 1% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) kompetanse) 3% 6% 1% 1% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 2% 17% 6% 8% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 12% 6% 21% 7% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 53% 25% 24% 41% kurs) Ikke)sikker) 7% 6% 8% 11% Antall)svar) Viseratmangelpåtidernoesomseruttilåøkeganskemyeiallegruppenemedunntakavdenvi harkalt«øvrige».derimoterdetatdetkosterformyeågåpåkurs,noesomførstogfremstøkerhos tømrerne(fra12til25%).fordeandregruppeneerdenneandelenrelativtstabil. 18

19 Målingavlekkasjetall Vigikkvidereinnpåmålingavlekkasjetall.Viønsketåvitehvorstorandelavdenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtmedpå,somdetharværtmåltlekkasjetallved. 6.Hvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringersomduharværtinvolvertidet sisteåret,hardetværtmåltlekkasjetallved? LESOPP1K5 Denviktigsteendringenfra2012til2013,eratflerenåsvareratvedallenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtinvolvertihardetblittmåltlekkasjetall.denneandelengårfra14til 23%.Utoverdetteerendringenesmå.Samletsettharandelensomoppgiratlekkasjetallharblitt måltvedetellerflereprosjektersisteår,øktfra52til57%. 19

20 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Alle) 24% 36% 6% 10% 7% 13% De)fleste) 14% 13% 7% 7% 6% 14% Omtrent) halvparten) 12% 11% 10% 6% 12% 5% De)færreste) 11% 11% 23% 14% 17% 15% Ingen) 29% 25% 24% 30% 33% 28% Ikke)sikker) 9% 5% 29% 34% 24% 24% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Alle) 8% 22% 5% 14% De)fleste) 15% 8% 12% 10% Omtrent) halvparten) 10% 8% 6% 11% De)færreste) 15% 25% 20% 20% Ingen) 30% 19% 32% 30% Ikke)sikker) 22% 17% 26% 15% Antall)svar) Deterblanttømrerne,rørleggerneogventilasjonsmontørenevifinnerstørstøkningiandelender lekkasjetallerblittmåltsisteår.blantelektrikerneharandelenimidlertidgåttned.somi2012erdet blanttømrernevifinneratdetteharblittmåltvedalleellerdeflesteprosjektene.herhardenne andelenøktfra38til49%iperioden.deterogsåidennegruppenatdeflestevetomdetteergjort ellerikke.fordeandreyrkesgruppeneiundersøkelsenerdetstoreandelersomikkeersikkerpåom lekkasjetallharblittmålt(andeleneusikrevariererfra15til34%).størsterusikkerhetenblant elektrikerne. 20

21 Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgtevii2012åutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.vistilterespondentenede sammeutsagnenei2013.nedenforpresenteresandelenesomharsvartriktigpådetenkelteutsagn, dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeilogatdeharsvartatdetstemmerder utsagneterriktig.resultatenesammenlignesmedresultatenefra Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener dettestemmerellerikke. Selvomdetikkeerstoreendringerikunnskapenfra2012til2013,gårendringeneviseririktig retning.spesieltgjelderdetdetoførsteutsagnene.detteerimidlertiddetoutsagneneder kunnskapenlikevelerdårligst.viserimidlertidatandelensomsvarerrettpåutsagnetomaten passivhusveggmåhaminst40cmisolasjon,økerfra35til40%.størstforbedringfinnerviforutsagn b)derandelensomsvarerrettøkerfra25%i2012til36%i2013.fordeøvrigeutsagneneibolken ompassivhus,erendringenemarginale,mensomviserogsåheripositivretning. Deteretgenerelttrekkatkunnskapenomdeulikeutsagneneøkerjohøyereutdanningmanhar. Riktignokerikkeforskjellenedramatiske.Deterogsåettrekkatdesomhardeltattikurs/opplæring sistetoår,harbedrekunnskappåutsagneneenndesomikkehardeltatt.detenesteunntaket gjelderutsagna),derandelensomsvarerriktigersåvidthøyereblantdesomikkehardeltattpå kurs/opplæring. 21

22 Ifigurenovenforharviforsøktåviseandeleneriktigesvarbruttnedpådeulikeyrkesgruppenebåde for2012og2013.selvomdennekanværelitttungålese,finnervinoeninteressantetrekk. Somvifanti2012,vardettømrernesomistørstgradsvarteriktigpådetoførsteutsagnene.Deter ogsåtømrernesomistørstgradbidrartildensamledeøkningeniandelriktigesvarpådisseto utsagnenei2013.atdenyeluftlekkasjekraveneitekniskforskriftikkeogsåtilfredsstillerkravenetil passivhuserdetnå56%avtømrernesomharfåttmedseg(mot36%i.blantrestenav yrkesgruppeneerkunnskapenomdetteomtrentlikelavsomdenvari2012.ogsåforpåstandenom atenpassivhusveggmåhaminst40cmisolasjonerdetensolidøkningiandelriktigesvarblant tømrerne(fra26til56%).forelektrikerneogrørleggerneerkunnskapenimidlertidomtrentlikelav somi2012(henholdsvis30og28%).ogsåventilasjonsmontøreneharenkraftigforbedringi kunnskapenpådetteutsagnet,menherersomsagtantalletsomharsvartlavt,ogsåledesbeheftet medendelusikkerhet. Fordetosisteutsagneneerendringenefra2012til2013mindre,menogsåherservienliten forbedringforflereavgruppene.variasjonenmellomgruppeneerogsåmindreherennfordeto førstepåstandene. 22

23 Viharsålangtvistandelenesomharsvartriktigpådenenkeltepåstand.Dettebetyrikke nødvendigvisatdeharsvartdirektegaltpåpåstanden.endelharværtusikrepåomdenenkelte påstandharværtriktigellergal,ogsåledessvartatdeerusikre.pådenestesidenegjengirvide fullstendigesvarfordelingenebådesamletforallegruppene(vektet),ogbruttnedpådeulike målgruppene,foråvisedisseforskjellene.ogsåherviserviendringenefra2012til2013. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 50% 42% 49% 55% 50% 59% Stemmer)ikke) (rett)) 40% 48% 31% 30% 29% 28% Ikke)sikker) 10% 9% 20% 15% 21% 13% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Stemmer) 63% 47% 38% 40% Stemmer)ikke) (rett)) 23% 44% 36% 45% Ikke)sikker) 13% 8% 26% 15% Antall)svar)

24 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 33% 58% 57% 48% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 36% 56% 18% 20% 18% 21% Ikke)sikker) 12% 11% 25% 23% 34% 27% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 58% 58% 54% 53% Stemmer)ikke) (rett)) 12% 17% 15% 20% Ikke)sikker) 30% 25% 31% 27% Antall)svar)

25 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 25% 21% 20% 23% 30% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 64% 68% 71% 67% 60% 65% Ikke)sikker) 10% 11% 9% 10% 10% 12% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 28% 31% 19% 17% Stemmer)ikke) (rett)) 58% 67% 63% 68% Ikke)sikker) 13% 3% 18% 14% Antall)svar)

26 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 90% 88% 92% 91% 83% 91% Stemmer)ikke)) 6% 5% 5% 4% 10% 2% Ikke)sikker) 5% 7% 3% 5% 7% 8% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 85% 92% 79% 85% Stemmer)ikke) 12% 6% 6% 9% Ikke)sikker) 3% 3% 15% 7% Antall)svar)

27 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfireutsagnomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Fortreavdefireutsagneneomfuktikonstruksjonen,serviogsåherenvissbedringikunnskapen. Dettegjelderutsagneneb),c),ogd).Forutsagna)attreverkaldribørhahøyerefuktinnholdenn 20%,erdetomtrentsom2012(fra68til66%).Forutsagnb)omatdetikkeerriktigatvarmenbør settespåførdampsperreermontert,nårenskaltørkebygget,økerandelensomsvarerrettfra31til 37%.Tilsvarendeøkerandelensomsvarerrettpåutsagnc)fra67%til73%.Forutsagnd)omatdet erbeståetterisolerepåutsidenavenmurvegg,foråunngåfuktproblemer,erdetnå60%som svarerriktigpå(mot57%). Utdanningharinoemindregradforklaringskraftfordisseutsagnene.Kunforutsagnc)erderenviss tendenstilatutdanningslårpositivtut.derimoterdetnoebedrekunnskapgenerelthosdesomhar tattkurs/opplæringsistetoår,ennblantdesomikkehargjortdet.dettegjelderimidlertidikkefor utsagnd). 27

28 Grovtsettkanvisiathovedtrekkeneerdesammei2013somi2012,medhensyntilnivåenepå andelrettesvarfordeulikegruppene.tømrerneersomi2012desomoftestsvarerrettpåalle utsagneneomfuktikonstruksjonen.spesieltgjelderdetteforutsagna)ogd).mensomvisererdet forbeggedisseenlitennedgangiandelenesomsvarerretti2013.derimotøkerandelensomsvarer rettblanttømrernebådepåutsagnb)ogc).degruppenesomharbedreresultaterpåalleutsagnene i2013errørleggerneoggruppen«øvrige». 28

29 Pådenesteparsidenegjengirvidefullesvarfordelingeneogsåpåpåstandeneomdetåunngåfukti konstruksjonen.vimerkerossheratforpåstandberdetfleresomsvarerfeilennriktigialle målgruppenemedunntakavtømrerneder48%svarerriktigog46%svarerfeil.deterogsåverdtå merkesegatsomi2012erdetmedunntakavtømrerne,relativtstoreandelerideulikegruppene somsvareratdeerusikre.detteindikereratdetteerettemadeerutryggepå. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 84% 79% 52% 52% 55% 57% Stemmer)ikke) 14% 17% 9% 13% 11% 16% Ikke)sikker) 2% 5% 39% 36% 34% 27% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 48% 47% 63% 66% Stemmer)ikke) 7% 22% 10% 16% Ikke)sikker) 45% 31% 28% 17% Antall)svar)

30 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 46% 52% 51% 58% 57% Stemmer)ikke) (rett)) 41% 48% 23% 30% 18% 24% Ikke)sikker) 7% 6% 25% 19% 24% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 45% 64% 47% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 32% 11% 23% 36% Ikke)sikker) 23% 25% 30% 12% Antall)svar)

31 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 16% 11% 17% 16% 29% 27% Stemmer)ikke) (rett)) 79% 85% 66% 65% 50% 54% Ikke)sikker) 5% 3% 18% 18% 21% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 40% 19% 18% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 35% 50% 52% 67% Ikke)sikker) 25% 31% 30% 9% Antall)svar)

32 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 79% 75% 32% 41% 38% 47% Stemmer)ikke) 14% 16% 25% 25% 27% 17% Ikke)sikker) 7% 9% 43% 34% 36% 36% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 38% 47% 58% 65% Stemmer)ikke) 25% 22% 12% 21% Ikke)sikker) 37% 31% 31% 14% Antall)svar)