Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)"

Transkript

1 Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet

2 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor ulikemålgrupperinnenbyggenæringen) Dato)for)gjennomføring:)) 28.november 16.desember2013 Datainnsamlingsmetode: CATIKtelefonintervju Antall)intervjuer:) 510 Utvalg: UtvalgeneertrukketfrabedriftsdatabasenBizweb.Vihaddesommålsettingå intervjuebyggeledere/baserellertilsvarendeinnenfølgendegrupper:tømrere, elektrikere,rørleggere,ogventilasjonsmontører.itilleggønsketviåintervjue etkontrollutvalgbeståendeavmurere,betongfagarbeidere,kuldemontørerog taktekkere.totaltskulleutvalgetomfatte500intervju. Gjennomføringenavintervjueneblegjortpådenmåtenatviringtebedrifter innenbransjerdervivissteatvifantdeulikegruppene.såspurtevietteren personibedriftensomtilfredsstiltekriterieneforyrkeogfunksjon. Ventilasjonsmontørervarenvanskeligmålgruppeånå,sidendissebådekan finnesinnenvvskbransjenoginnenblikkenslager.dissemåttevisåledes screenefrabransjersomogsåomfattetrørleggereogtaktekkere.viklarte derforbareåoppnå36intervjumedventilasjonsmontører.detervidere intervjuet151innengruppentømrere/oppføringavbygg,127intervjumed rørleggere,104innengruppenelektrikere,og92isamlegruppenoverøvrige grupperinnenbyggebransjen. Vekting: Resultateneervektetdervipresenterertallforallegruppenesamlet.Disseer davektetutfrahvorstordenenkelteyrkesgruppeerinorge.resultatenefor hverenkeltgruppeerikkevektet. Feilmargin: Resultatenemåtolkesinnenforfeilmarginerpå+/K2,6 4,3prosentpoengfor resultatenefraallegruppersamlet.fordeulikemålgruppeneerfeilmarginene størreogresultatenebørtolkesinnenfeilmarginene+/k5 9prosentpoeng. Unntaketfradettegjeldergruppenventilasjonsmontørersomharfeilmarginer mellom+/k9 16prosentpoeng Oppdragsgiver:) Lavenergiprogrammet) Kontaktperson:)) ChristinKarlsen) Respons)Konsulent:) IdarEidset) Prosjektnummer:) )

3 Innhold Sammendrag...4 Innledning...6 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpånyttforskriftsnivå...8 Organisertopplæring/kursing...12 Målingavlekkasjetall...19 Kunnskapompassivhus...21 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen...27 Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering...33 Oppsummeringavkunnskapsspørsmålene...39 Behovformerkompetanseinnentemaenergi...41 Vurderingavegenkompetanse...44 Vurderingavegenkompetanse Tømrere...45 VurderingavegenkompetanseKElektrikere...47 Vurderingavegenkompetanse Rørleggere...49 Vurderingavegenkompetanse Ventilasjonsmontører...50 Vurderingavegenkompetanse Øvrigeyrkesgrupper

4 Sammendrag Idenneundersøkelsenharvihattsettpåendringerfravåren2012tilhøsten2013,iforholdtil hvilkenkjennskap,kunnskapogkompetanseulikemålgrupperelleryrkesgrupperinnen byggebransjenharpåfeltetpassivhusogenergieffektivisering.hovedtrekkeneiresultatenekan oppsummeresifølgendehovedpunkter. Deterfortsattetmindretallavyrkesgruppeneibransjensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivåiløpetavdesistetoårene,menandelenerøkende.mens detsamletvar19%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdenneandelen25%i 2013.Andelenesomharværtinvolverterøkendeialleyrkesgruppeneiundersøkelsen. Detersomi2012fleresomharværtinvolvertirehabiliteringertilnyttforskriftsnivåeller bedre,ennbyggeprosjekterpåpassivhusnivå.ogsåhererandelenøkende.mensdeti2012 var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somharvært involvert.økningenserviialleyrkesgrupper,bortsettfraventilasjonsmontørene. Påspørsmålomhvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringermanhar værtmedpåsomdetharværtmåltlekkasjetallveddetsisteåret,svareritilsammen57%at detteharskjedd.i2012vardenneandelen52%.34%oppgiratdetteharskjeddidefleste elleralleprosjekterdeharværtmed.i2012vardenneandelen25%.deterfortsatt tømrernesomistørstgradharværtinvolvertislikeprosjekterderlekkasjetallerblittmålti merennhalvpartenavtilfellene,ogdenneandelenharøktfra38%til49%. Samletforbransjenhar74%deltattiorganisertlæringellerkursingdesistetoårene.Dette eromtrentsomi2012da72%haddedeltattislikopplæring.deterimidlertidentendensi retningavatdesomhardeltattiåretsundersøkelse,hardeltattinoefleretyperkursenni 2012.Dettegjelderistørstgradtømrerneogrørleggerne. 49%oppgiratdehardeltattiorganisertopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.i2012var denneandelen47%.ogsåhererøkningenstørsthostømrerneogrørleggerne.menfortsatt erdetblantelektrikernevifinnerflestsomhardeltattpåopplæringinnendissetemaene (58%). Mangelpåtiderfortsattdenstørsteutfordringeniforholdtilåkunnedeltapåorganisert opplæring,ogdenneutfordringenseruttilåværeøkende(fra30%til44%).også kostnaderknyttettildetteblirnevntavflereiåretsundersøkelseenni2012(økerfra13%til 19%). Foråmålekunnskapenpåområdetpassivhusogenergieffektiviseringstiltevitilsammen12 utsagndervibademsiomdettestemteellerikke.somi2012erkunnskapenomtemaene detaroppervariabel,mensamletsetterkunnskapenøkendepåomtrentalleutsagnene. Samletforallegruppeneøkersnittetforantallriktigesvarfra6,4til6,9.Økningeniantall riktigesvarerstørstblanttømrerne(fra7til7,7),rørleggerne(fra5,7til6,3),ogigruppene «øvrige»(fra5,7til6,6).andelensomhar8ellerflereriktigesvarharøktfra16%til25%. Somi2012erdetmangesomønskermerkompetanseinnenfortemaenergi,ogforallede områdenevilesteopperdenøkende.bare5%ønskerikkemerkompetanseinnennoenav 4

5 områdene,mensmellom55og75%svartebekreftendepåhvertavområdene.forfireav områdenesvarteover70%atdeønsketmerkompetansepådisseområdene. Deulikegruppenebletilsluttbedtomåvurderesinegenkompetansepå6områdersomvar spesifikkforsinyrkesgruppe.fordeflesteyrkesgruppenevaregenvurderingenrelativtlikdet visåi2012.unntaketvarrørleggernesomi2013vurderersinegenkompetansebedrepå alleområdenevispurteom.ventilasjonsmontørererimidlertidfortsattdengruppensom vurderersinkompetansehøyestpådeulikeområdene. 5

6 Innledning DenneundersøkelsenergjennomførtsomentelefonKundersøkelseiperioden28.november 16. desember2013.undersøkelsenerendirekteoppfølgingaventilsvarendeundersøkelsemotde sammemålgruppenevigjennomførteimarskapril2012.utvalgetertrukketfrabedriftsdatabase Bizweb.Detblehertrukketutbedrifterfrabransjene 41.2OPPFØRINGAVBYGNINGER 41.20Oppføringavbygninger 43.2ELEKTRISKINSTALLASJONSARBEID,VVSARBEID OGANNETINSTALLASJONSARBEID 43.21Elektriskinstallasjonsarbeid 43.22VVSKarbeid 43.29Annetinstallasjonsarbeid 43.3FERDIGGJØRINGAVBYGNINGER 43.31Stukkatørarbeidogpussing 43.32Snekkerarbeid 43.39Annenferdiggjøringavbygninger Utvalgeneertrukketettersammeoppleggsomi2012.Vihaddeiutgangspunktetingenbegrensinger påantallansatteibedriftene,mensidenenkeltmannsforetakutgjørrelativtstoreandelerienkelte bransjer,bleintervjuingenstyrtslikatdennegruppenernoeunderrepresentertiundersøkelsen. Enkeltmannsforetakeneutgjørsåledes13%avutvalget,mens16%ervirksomhetermed2K4ansatte, 25%med5K9ansatte,21%med10K19ansatte,og25%med20ellerflereansatte. Detergjort510intervjumedbyggeledere,baserellertilsvarendefunksjonerpåbyggeplasseneinnen følgendemålgrupper: Elektrikere(104intervju) Rørleggere/VVS(127intervju) Ventilasjonsmontører(35intervju) Tømrere/oppføringavbygg(151intervju) Øvrigeyrkesgrupper(92intervju) Dennegruppenomfattermurere,betongfagarbeidere, kuldemontørerogtaktekkere) Selvomantallventilasjonsmontørererlavt,harvilikevelvalgtåskilledemutsomegengruppe. Detteførstogfremstfordidennegruppenvarskiltutogsåi2012.(damed60intervjuer).Vivil imidlertidadvaremotåtrekkeforklarekonklusjonerbasertpåresultatenefordennegruppen. Allegruppeneblestiltdesammespørsmålene,bortsettfradesistespørsmålenesomgjelder vurderingavegenkompetanseinnenulikefelt(spørsmål11akf).dissevartilpassethveravgruppene. Deenkelteyrkesgruppeneidenneundersøkelseneraltsåkvotertforatviskalkunnesinoeomhver avdem.foråkunnesinoesamletomdissegruppene,harvivektetgruppeneetterhvorstorede enkeltegruppeneeriforholdtilhverandre.tildetteharvibrukttallfrassbsoversiktover yrkesgrupper.nedenforgjengisresultatenepåspørsmålenebådeforallegruppersamlet(vektet)og bruttnedpådenenkeltemålgruppe(uvektet). 6

7 Hva$er$din$høyeste$fullførte$utdanning?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Grunnskole) (ungdomsskole)) 1% K 4% 25% 20% 4% Fagbrev) 30% 24% 38% 47% 41% 31% Fagskole) 24% 48% 39% 11% 22% 31% Høyskole/Universitet) 45% 28% 20% 17% 17% 33% Antall)svar) Somviserhardeallerflestetømrere,elektrikereogrørleggerefagbrev,fagskoleellerhøyere utdanning.utdanningsnivåetseruttilåværenoelavereblantventilasjonsmontøreneogideøvrige gruppene. Hva$er$ditt$morsmål?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Norsk) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Svensk) 1% 1% - 3% 3% 1% Polsk) 1% 1% 1% - 1% 1% Spansk/Italiensk/Fransk) - - 1% - - 0% Litauisk) 1% % 1% Tysk) 2% 1% 3% 3% 2% Annet) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Antall)svar) Detersomviserdeallerflestesomharnorsksommorsmål.Innslagetavutenlandskarbeidskrafter naturligvislangthøyereenndetdissetalleneviser,menherskalenhuskepåatmålgruppenvarbas, byggeplasslederellernoensompåannenmåtehaddeetoverordnetansvarpåbyggeplassen. 7

8 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpå nyttforskriftsnivå Innledningsvisiundersøkelsenstiltevietparspørsmålomeniløpetavdetosisteåreneharvært involvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringertilnyttforskriftsnivåellerbedre. 1.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$byggeprosjekter$på$passivhusnivå?$I$tilfelle,$hvor$mange$ har$du$vært$involvert$i?$ Samletforallemålgruppeneiundersøkelsenserviatandelensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivå,harøktsiden2012.i2013erdet25%somharværtinvolverti slikeprosjekter,mot19%i2012.fordeflesteavdesomharværtinvolvertdreiersegom1k3 prosjekter. 8

9 Brytervidettenedpådeulikeyrkeskategorienefinnerviatandelensomharværtinvolverti passivhusprosjekter,harøktiallegruppenesiden2012. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 86% 80% 79% 74% 75% 69% 1C3)prosjekter) 12% 18% 12% 14% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 1% 2% 7% 11% 9% 6% Ikke)sikker) K K 2% 1% K 1% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 62% 56% 70% 62% 1C3)prosjekter) 20% 28% 12% 20% Over)tre)prosjekter) 15% 17% 16% 16% Ikke)sikker) 3% K 2% 2% Antall)svar) Selvomandelensomhardeltattislikeprosjekterharøktiallemålgruppeneiundersøkelsen,svarer fortsattflertalletatdeikkeharværtinvolvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivådesistetoårene. Høyestandelsomharværtinvolvertislikebyggeprosjekterfinnerviogsådennegangenblant ventilasjonsmontøreneder45%oppgiratdehardeltattietellerflereslikeprosjekter. Servidetteiforholdtildeandrebakgrunnsvariableneiundersøkelsen,finnervirelativtsmå forskjeller.settiforholdtilhvormangeansattemanharibedriften,finnervienvisstendenstilat andelensomhardeltattietellerflereslikeprosjektererlittstørreimindrebedrifterennistørre. Settiforholdtilutdanningsnivåerderenlitentendenstilatandelensomhardeltatterlittstørrejo høyereutdanningmanhar. 9

10 Vifulgteoppmedspørsmålomenisammetidsperiodeharværtinvolvertirehabiliteringertilnytt forskriftsnivåellerbedre,ogitilfellehvormangeprosjekterdethardreietsegom. 2.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$rehabiliteringer$til$nytt$forskriftsnivå$eller$bedre?$I$tilfelle,$ hvor$mange$har$du$vært$involvert$i?$ Ogsåpådetteområdetservienøkningiandelenesomharværtinvolvertidennetypenprosjekter. Mensdeti2012var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somsierdet samme. Deterikkenoensystematiskeutslagiforholdtilstørrelsenpåbedriftene.Høyestandelsomhar deltattislikeprosjekterfinnerviblantansatteibedriftermed4k9ansattemed73%,mensdenne andelenfordeøvrigeliggermellom60og63%.settiforholdtilutdanningerandelenlitthøyere blantdemedfagbrevogfagskoleutdanning(69%). 10

11 Nårvibryterdettenedpådeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordelinger. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 54% 49% 19% 17% 26% 21% 1C3)prosjekter) 29% 36% 26% 16% 29% 29% Over)tre)prosjekter) 17% 14% 54% 65% 44% 47% Ikke)sikker) K 1% 1% 1% 1% 2% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 25% 28% 55% 28% 1C3)prosjekter) 30% 33% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 43% 39% 29% 46% Ikke)sikker) 2% K K 2% Antall)svar) Forallegruppenefinnervienstabilellerlitenfremgang.Størsterdenneigruppen«øvrige»,somgår fra45%til70%.fortømrernegårandelenoppfra46til50,mensdenblantelektrikerneerstabil(fra 80til81%).Forsistnevntegruppeserviimidlertidenøkningiandelensomharværtinvolvertiflere enntreprosjekter(fra54til65%).blantrørleggerneerogsåandelenrelativtstabil(fra73til76%). Detsammegjelderforventilasjonsmontørene(fra73til72%). 11

12 Organisertopplæring/kursing Vifulgteoppmednoenspørsmålknyttettilorganisertopplæringogkursing.Vibegyntemedetmer genereltspørsmålomenhardeltattislikopplæringdesistetoårene,ogitilfellehvordandennevar organisert.detvarhermuligåoppgifleresvar,noesomgjøratsvarfordelingensummerersegtilmer enn100%. 3.Hardudeltattinoenformfororganisertlæringellerkursingdetosisteårene?Itilfellehardette vært LESOPP1K4 FLERESVARMULIG Forallegruppenesamletfinnerviatandelensomherdeltattpåslikopplæringogkursingeromtrent stabiliforholdtil2012.mensdeti2012var72%somoppgaatdehardeltattislikopplæring,er denneandeleni201374%.detserimidlertidutsomomdesomhardeltattislikopplæring,har deltattpålittflerekursnåenni2012.detteservivedatbådeorganisertopplæringibedriftenog kurshosleverandørharøktlittsiden2012. Vifinnerenvisstendenstilatandelenesomhardeltattikurserhøyerejostørrebedrifteneer.Mens 70%avansatteibedriftermedfærreenn4ansattehardeltattpåkurs,økerdenneandelentil80% blantansatteibedriftermedmerenn10ansatte.detteermotsattavdetvisåi2012,daandelen somhaddedeltattvarnoestørreblantdemindrebedriftene.settiforholdtilutdanninger forskjellenemindre,menviserensvaktendenstilatandelensomhardeltattiopplæringogkurs sistetoår,økerjohøyereutdanningmanhar.mensdenneandelener68%blantdemedgrunnskole somhøyestefullførteutdanning,økerdennetil77%blantdemedhøyskole/universitetsomhøyeste fullførteutdanning. 12

13 Brytervidettenedpådeulikeyrkesgruppenefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 25% 29% 36% 37% 26% 31% 34% 40% 52% 58% 39% 46% 30% 36% 54% 42% 34% 40% Andre)kursholdere) 15% 19% 13% 15% 13% 16% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 30% 25% 15% 16% 36% 29% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 28% 31% 19% 28% 42% 14% 35% 39% 28% 11% 27% 24% Andre)kursholdere) 12% 11 18% 11% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 32% 53% 35% 39% Antall)svar) Somi2012erdetelektrikernesomdeltarmestiopplæringogkursing.Andelenerimidlertidstabilpå 84%.Derimoterdetblanttømrerneogrørleggerneatandelenesomdeltarpåkursøkermestfra 2012.Blanttømrernegårandelenfra70til75%,mensdenblantrørleggernegårfra64til71%.Vi merkerossogsåatandelengårmyenedforventilasjonsmontørene.herskalviimidlertidhuskepåat antallspurteerfå,ogatdetteskaperusikkerhetrundtresultatetfordennegruppen.detteindikerer gjerneenlitennedgang,menkanskjeikkesåstorsomdetviharmålt. 13

14 Vigikkvideremeddesomoppgaatdehardeltattiorganisertlæringellerkursdesistetoår,medet merkonkretspørsmålomnoeavdenneopplæringenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.detvartotalt377som svartepådettespørsmålet. HVISDELTATTPÅKURSISPM3 4.Harnoeavdenneopplæringen/kursingenværtknyttettillavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarme,energieffektivtbelysning/utstyr? Deterirealiteteningenendringiresultatenepådettespørsmåletiforholdtildetvifanti2012. Omtrent2/3avdesomhardeltattiorganisertopplæringellerkursdesistetoåreneoppgiratdeler avdenneopplæringen/kursingenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.viharikkespurtvidereomhvorstordelav opplæringensomdreidesegomdette. 14

15 Brytervidettenedpådeulikegruppene,fårvifølgendefordelingpådettespørsmålet. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Ja) 63% 64% 69% 69% 74% 77% Nei) 36% 36% 29% 30% 26% 23% Ikke)sikker) 1% K 2% 1% 1% K Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Ja) 66% 88% 51% 52% Nei) 26% 12% 47% 46% Ikke)sikker) K K 1% 2% Antall)svar) Deterstortsettbaresmåendringerfordeulikegruppenepåhvorstorandelavopplæringensom berørtetemaetpassivhusoglavenergi.unntaketerventilasjonsmontørenederandelengårfra66til 88%.Igjenvilviadvaremotåtolkedetteforbastant,sidenantallspurteherbareer17.Settbortfra disse,erdetbareblantrørleggerneviserenvissøkningiandelensomhardeltattpåkurs/opplæring derpassivhusoglavenergiiharværttema(fra74til77%). 15

16 Dettegirossimidlertidikkeetnøyaktigbildeoverandelenesomhardeltattiopplæringknyttettil dissetemaeneinnenfordeulikegruppene.foråkunnesedette,måvitamedogsådesomikkehar deltattinoenformfororganisertopplæringidetheletattsistetoår.tarvimeddissefårvifølgende andelersomhardeltattiopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyrdesistetoår. Målgruppe) Andeler)som)har) deltatt)i) Andeler)som)har) deltatt)i) Tømrere/oppføring)av)bygg) 44% 48% Elektrikere) 58% 58% Rørleggere/VVS) 47% 54% Ventilasjonsmontører) 47% 42% Øvrige)grupper) 34% 32% Samlet)for)alle)gruppene)(vektet)) 47% 49% Detteviseratsamletforallegruppeneerderensvakøkningiandelensomhardeltattiorganisert opplæringellerkursdesistetoårenederdissetemaeneharværttattopp(fra47til49%).deteri førsterekketømrerne(fra44til48%),ogrørleggerne(fra47til54%),sombidrartildennesamlede økningen. 16

17 Detkanværemangetingsomgjørdetutfordrendeådeltaiorganisertopplæring.Vispurtealle (inkludertdesomhardeltattpåslikopplæring)omhvasomerdestørsteutfordringeneforderes virksomhetnårdetgjelderåfågjennomførtorganisertopplæring.detvarhermuligåoppgiflere svar,noesomgjøratsvarfordelingenesummerersegtilmerenn100%. 5.Hvaerdestørsteutfordringeneidinvirksomhetforåfågjennomførtorganisertlæringipraksis? FLERESVARMULIG Detertotrekkvimerkerossfra2012til2013pådettespørsmålet.Deteneeratandelensomoppgir atdeikkeharutfordringerelleratdegårpåkurs,synkerfra32%til23%.detandreeratflerepeker påmangelpåtidogatdetkosterformye,økerfrahenholdsvis30til44%og13til19%.vimerker ossogsåatandelenesomoppgirandresvarsynker.i2012såviatendelavdesomoppgaandre grunnerpektepådettemedatkursenemedførteendelreising.enkonsekvensavdettekanværeat enikkehartidellerrådtilådeltapåslikekurs.økningeniandelenesompekerpåmangelpåtidog kostnaderi2013,kanderforværeenkonsekvensavatkurseneoftemedførerreising. Viseratmangelpåtidistørregradoppgissomenutfordringblantansatteistørrebedrifter,mens kostnaderistørregradoppgisblantansatteimindrebedrifter.dettevarogsåettrekkvisåi

18 Servidetteiforholdtildeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Jeg)har)ikke)tid) 21% 47% 39% 47% 39% 48% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 12% 25% 14% 15% 15% 13% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) K 5% K 3% 1% 3% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 1% 4% 2% 3% 1% 2% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) 2% 5% 2% kompetanse) 5% 2% 3% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 6% 9% 5% 9% 3% 9% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 20% 4% 14% 9% 15% 4% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 34% 21% 30% 15% 32% 31% kurs) Ikke)sikker) 11% 10% 3% 15% 4% 6% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Jeg)har)ikke)tid) 17% 36% 39% 25% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 13% 17% 13% 11% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) 2% 3% 3% 1% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 2% 3% 1% 1% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) kompetanse) 3% 6% 1% 1% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 2% 17% 6% 8% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 12% 6% 21% 7% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 53% 25% 24% 41% kurs) Ikke)sikker) 7% 6% 8% 11% Antall)svar) Viseratmangelpåtidernoesomseruttilåøkeganskemyeiallegruppenemedunntakavdenvi harkalt«øvrige».derimoterdetatdetkosterformyeågåpåkurs,noesomførstogfremstøkerhos tømrerne(fra12til25%).fordeandregruppeneerdenneandelenrelativtstabil. 18

19 Målingavlekkasjetall Vigikkvidereinnpåmålingavlekkasjetall.Viønsketåvitehvorstorandelavdenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtmedpå,somdetharværtmåltlekkasjetallved. 6.Hvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringersomduharværtinvolvertidet sisteåret,hardetværtmåltlekkasjetallved? LESOPP1K5 Denviktigsteendringenfra2012til2013,eratflerenåsvareratvedallenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtinvolvertihardetblittmåltlekkasjetall.denneandelengårfra14til 23%.Utoverdetteerendringenesmå.Samletsettharandelensomoppgiratlekkasjetallharblitt måltvedetellerflereprosjektersisteår,øktfra52til57%. 19

20 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Alle) 24% 36% 6% 10% 7% 13% De)fleste) 14% 13% 7% 7% 6% 14% Omtrent) halvparten) 12% 11% 10% 6% 12% 5% De)færreste) 11% 11% 23% 14% 17% 15% Ingen) 29% 25% 24% 30% 33% 28% Ikke)sikker) 9% 5% 29% 34% 24% 24% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Alle) 8% 22% 5% 14% De)fleste) 15% 8% 12% 10% Omtrent) halvparten) 10% 8% 6% 11% De)færreste) 15% 25% 20% 20% Ingen) 30% 19% 32% 30% Ikke)sikker) 22% 17% 26% 15% Antall)svar) Deterblanttømrerne,rørleggerneogventilasjonsmontørenevifinnerstørstøkningiandelender lekkasjetallerblittmåltsisteår.blantelektrikerneharandelenimidlertidgåttned.somi2012erdet blanttømrernevifinneratdetteharblittmåltvedalleellerdeflesteprosjektene.herhardenne andelenøktfra38til49%iperioden.deterogsåidennegruppenatdeflestevetomdetteergjort ellerikke.fordeandreyrkesgruppeneiundersøkelsenerdetstoreandelersomikkeersikkerpåom lekkasjetallharblittmålt(andeleneusikrevariererfra15til34%).størsterusikkerhetenblant elektrikerne. 20

21 Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgtevii2012åutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.vistilterespondentenede sammeutsagnenei2013.nedenforpresenteresandelenesomharsvartriktigpådetenkelteutsagn, dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeilogatdeharsvartatdetstemmerder utsagneterriktig.resultatenesammenlignesmedresultatenefra Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener dettestemmerellerikke. Selvomdetikkeerstoreendringerikunnskapenfra2012til2013,gårendringeneviseririktig retning.spesieltgjelderdetdetoførsteutsagnene.detteerimidlertiddetoutsagneneder kunnskapenlikevelerdårligst.viserimidlertidatandelensomsvarerrettpåutsagnetomaten passivhusveggmåhaminst40cmisolasjon,økerfra35til40%.størstforbedringfinnerviforutsagn b)derandelensomsvarerrettøkerfra25%i2012til36%i2013.fordeøvrigeutsagneneibolken ompassivhus,erendringenemarginale,mensomviserogsåheripositivretning. Deteretgenerelttrekkatkunnskapenomdeulikeutsagneneøkerjohøyereutdanningmanhar. Riktignokerikkeforskjellenedramatiske.Deterogsåettrekkatdesomhardeltattikurs/opplæring sistetoår,harbedrekunnskappåutsagneneenndesomikkehardeltatt.detenesteunntaket gjelderutsagna),derandelensomsvarerriktigersåvidthøyereblantdesomikkehardeltattpå kurs/opplæring. 21

22 Ifigurenovenforharviforsøktåviseandeleneriktigesvarbruttnedpådeulikeyrkesgruppenebåde for2012og2013.selvomdennekanværelitttungålese,finnervinoeninteressantetrekk. Somvifanti2012,vardettømrernesomistørstgradsvarteriktigpådetoførsteutsagnene.Deter ogsåtømrernesomistørstgradbidrartildensamledeøkningeniandelriktigesvarpådisseto utsagnenei2013.atdenyeluftlekkasjekraveneitekniskforskriftikkeogsåtilfredsstillerkravenetil passivhuserdetnå56%avtømrernesomharfåttmedseg(mot36%i.blantrestenav yrkesgruppeneerkunnskapenomdetteomtrentlikelavsomdenvari2012.ogsåforpåstandenom atenpassivhusveggmåhaminst40cmisolasjonerdetensolidøkningiandelriktigesvarblant tømrerne(fra26til56%).forelektrikerneogrørleggerneerkunnskapenimidlertidomtrentlikelav somi2012(henholdsvis30og28%).ogsåventilasjonsmontøreneharenkraftigforbedringi kunnskapenpådetteutsagnet,menherersomsagtantalletsomharsvartlavt,ogsåledesbeheftet medendelusikkerhet. Fordetosisteutsagneneerendringenefra2012til2013mindre,menogsåherservienliten forbedringforflereavgruppene.variasjonenmellomgruppeneerogsåmindreherennfordeto førstepåstandene. 22

23 Viharsålangtvistandelenesomharsvartriktigpådenenkeltepåstand.Dettebetyrikke nødvendigvisatdeharsvartdirektegaltpåpåstanden.endelharværtusikrepåomdenenkelte påstandharværtriktigellergal,ogsåledessvartatdeerusikre.pådenestesidenegjengirvide fullstendigesvarfordelingenebådesamletforallegruppene(vektet),ogbruttnedpådeulike målgruppene,foråvisedisseforskjellene.ogsåherviserviendringenefra2012til2013. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 50% 42% 49% 55% 50% 59% Stemmer)ikke) (rett)) 40% 48% 31% 30% 29% 28% Ikke)sikker) 10% 9% 20% 15% 21% 13% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Stemmer) 63% 47% 38% 40% Stemmer)ikke) (rett)) 23% 44% 36% 45% Ikke)sikker) 13% 8% 26% 15% Antall)svar)

24 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 33% 58% 57% 48% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 36% 56% 18% 20% 18% 21% Ikke)sikker) 12% 11% 25% 23% 34% 27% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 58% 58% 54% 53% Stemmer)ikke) (rett)) 12% 17% 15% 20% Ikke)sikker) 30% 25% 31% 27% Antall)svar)

25 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 25% 21% 20% 23% 30% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 64% 68% 71% 67% 60% 65% Ikke)sikker) 10% 11% 9% 10% 10% 12% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 28% 31% 19% 17% Stemmer)ikke) (rett)) 58% 67% 63% 68% Ikke)sikker) 13% 3% 18% 14% Antall)svar)

26 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 90% 88% 92% 91% 83% 91% Stemmer)ikke)) 6% 5% 5% 4% 10% 2% Ikke)sikker) 5% 7% 3% 5% 7% 8% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 85% 92% 79% 85% Stemmer)ikke) 12% 6% 6% 9% Ikke)sikker) 3% 3% 15% 7% Antall)svar)

27 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfireutsagnomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Fortreavdefireutsagneneomfuktikonstruksjonen,serviogsåherenvissbedringikunnskapen. Dettegjelderutsagneneb),c),ogd).Forutsagna)attreverkaldribørhahøyerefuktinnholdenn 20%,erdetomtrentsom2012(fra68til66%).Forutsagnb)omatdetikkeerriktigatvarmenbør settespåførdampsperreermontert,nårenskaltørkebygget,økerandelensomsvarerrettfra31til 37%.Tilsvarendeøkerandelensomsvarerrettpåutsagnc)fra67%til73%.Forutsagnd)omatdet erbeståetterisolerepåutsidenavenmurvegg,foråunngåfuktproblemer,erdetnå60%som svarerriktigpå(mot57%). Utdanningharinoemindregradforklaringskraftfordisseutsagnene.Kunforutsagnc)erderenviss tendenstilatutdanningslårpositivtut.derimoterdetnoebedrekunnskapgenerelthosdesomhar tattkurs/opplæringsistetoår,ennblantdesomikkehargjortdet.dettegjelderimidlertidikkefor utsagnd). 27

28 Grovtsettkanvisiathovedtrekkeneerdesammei2013somi2012,medhensyntilnivåenepå andelrettesvarfordeulikegruppene.tømrerneersomi2012desomoftestsvarerrettpåalle utsagneneomfuktikonstruksjonen.spesieltgjelderdetteforutsagna)ogd).mensomvisererdet forbeggedisseenlitennedgangiandelenesomsvarerretti2013.derimotøkerandelensomsvarer rettblanttømrernebådepåutsagnb)ogc).degruppenesomharbedreresultaterpåalleutsagnene i2013errørleggerneoggruppen«øvrige». 28

29 Pådenesteparsidenegjengirvidefullesvarfordelingeneogsåpåpåstandeneomdetåunngåfukti konstruksjonen.vimerkerossheratforpåstandberdetfleresomsvarerfeilennriktigialle målgruppenemedunntakavtømrerneder48%svarerriktigog46%svarerfeil.deterogsåverdtå merkesegatsomi2012erdetmedunntakavtømrerne,relativtstoreandelerideulikegruppene somsvareratdeerusikre.detteindikereratdetteerettemadeerutryggepå. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 84% 79% 52% 52% 55% 57% Stemmer)ikke) 14% 17% 9% 13% 11% 16% Ikke)sikker) 2% 5% 39% 36% 34% 27% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 48% 47% 63% 66% Stemmer)ikke) 7% 22% 10% 16% Ikke)sikker) 45% 31% 28% 17% Antall)svar)

30 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 46% 52% 51% 58% 57% Stemmer)ikke) (rett)) 41% 48% 23% 30% 18% 24% Ikke)sikker) 7% 6% 25% 19% 24% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 45% 64% 47% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 32% 11% 23% 36% Ikke)sikker) 23% 25% 30% 12% Antall)svar)

31 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 16% 11% 17% 16% 29% 27% Stemmer)ikke) (rett)) 79% 85% 66% 65% 50% 54% Ikke)sikker) 5% 3% 18% 18% 21% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 40% 19% 18% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 35% 50% 52% 67% Ikke)sikker) 25% 31% 30% 9% Antall)svar)

32 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 79% 75% 32% 41% 38% 47% Stemmer)ikke) 14% 16% 25% 25% 27% 17% Ikke)sikker) 7% 9% 43% 34% 36% 36% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 38% 47% 58% 65% Stemmer)ikke) 25% 22% 12% 21% Ikke)sikker) 37% 31% 31% 14% Antall)svar)

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Utførende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 6. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet lavenergi

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 2016 5. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Gjennomført april 2016 11. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/ kontaktperson Målgruppe Antall

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Utarbeidet for: ABM media Utarbeidet av: Bente Håvimb April 2011 Synovate 2011 0 Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4 Resultater Museumsforbundet 7 Bakgrunnsdata

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse

Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse 2.3)Organisering) For gjennomføringen av Build Up Skills Norway er det organisert en partnergruppe bestående avlavenergiprogrammet,byggenæringenslandsforening,direktoratetforbyggkvalitet,enova, NorskeRørleggerbedriftersLandsforening,NorgesByggmesterforbund,Entreprenørforeningen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer