Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)"

Transkript

1 Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet

2 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor ulikemålgrupperinnenbyggenæringen) Dato)for)gjennomføring:)) 28.november 16.desember2013 Datainnsamlingsmetode: CATIKtelefonintervju Antall)intervjuer:) 510 Utvalg: UtvalgeneertrukketfrabedriftsdatabasenBizweb.Vihaddesommålsettingå intervjuebyggeledere/baserellertilsvarendeinnenfølgendegrupper:tømrere, elektrikere,rørleggere,ogventilasjonsmontører.itilleggønsketviåintervjue etkontrollutvalgbeståendeavmurere,betongfagarbeidere,kuldemontørerog taktekkere.totaltskulleutvalgetomfatte500intervju. Gjennomføringenavintervjueneblegjortpådenmåtenatviringtebedrifter innenbransjerdervivissteatvifantdeulikegruppene.såspurtevietteren personibedriftensomtilfredsstiltekriterieneforyrkeogfunksjon. Ventilasjonsmontørervarenvanskeligmålgruppeånå,sidendissebådekan finnesinnenvvskbransjenoginnenblikkenslager.dissemåttevisåledes screenefrabransjersomogsåomfattetrørleggereogtaktekkere.viklarte derforbareåoppnå36intervjumedventilasjonsmontører.detervidere intervjuet151innengruppentømrere/oppføringavbygg,127intervjumed rørleggere,104innengruppenelektrikere,og92isamlegruppenoverøvrige grupperinnenbyggebransjen. Vekting: Resultateneervektetdervipresenterertallforallegruppenesamlet.Disseer davektetutfrahvorstordenenkelteyrkesgruppeerinorge.resultatenefor hverenkeltgruppeerikkevektet. Feilmargin: Resultatenemåtolkesinnenforfeilmarginerpå+/K2,6 4,3prosentpoengfor resultatenefraallegruppersamlet.fordeulikemålgruppeneerfeilmarginene størreogresultatenebørtolkesinnenfeilmarginene+/k5 9prosentpoeng. Unntaketfradettegjeldergruppenventilasjonsmontørersomharfeilmarginer mellom+/k9 16prosentpoeng Oppdragsgiver:) Lavenergiprogrammet) Kontaktperson:)) ChristinKarlsen) Respons)Konsulent:) IdarEidset) Prosjektnummer:) )

3 Innhold Sammendrag...4 Innledning...6 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpånyttforskriftsnivå...8 Organisertopplæring/kursing...12 Målingavlekkasjetall...19 Kunnskapompassivhus...21 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen...27 Kunnskapomenergieffektiviseringogrehabilitering...33 Oppsummeringavkunnskapsspørsmålene...39 Behovformerkompetanseinnentemaenergi...41 Vurderingavegenkompetanse...44 Vurderingavegenkompetanse Tømrere...45 VurderingavegenkompetanseKElektrikere...47 Vurderingavegenkompetanse Rørleggere...49 Vurderingavegenkompetanse Ventilasjonsmontører...50 Vurderingavegenkompetanse Øvrigeyrkesgrupper

4 Sammendrag Idenneundersøkelsenharvihattsettpåendringerfravåren2012tilhøsten2013,iforholdtil hvilkenkjennskap,kunnskapogkompetanseulikemålgrupperelleryrkesgrupperinnen byggebransjenharpåfeltetpassivhusogenergieffektivisering.hovedtrekkeneiresultatenekan oppsummeresifølgendehovedpunkter. Deterfortsattetmindretallavyrkesgruppeneibransjensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivåiløpetavdesistetoårene,menandelenerøkende.mens detsamletvar19%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdenneandelen25%i 2013.Andelenesomharværtinvolverterøkendeialleyrkesgruppeneiundersøkelsen. Detersomi2012fleresomharværtinvolvertirehabiliteringertilnyttforskriftsnivåeller bedre,ennbyggeprosjekterpåpassivhusnivå.ogsåhererandelenøkende.mensdeti2012 var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somharvært involvert.økningenserviialleyrkesgrupper,bortsettfraventilasjonsmontørene. Påspørsmålomhvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringermanhar værtmedpåsomdetharværtmåltlekkasjetallveddetsisteåret,svareritilsammen57%at detteharskjedd.i2012vardenneandelen52%.34%oppgiratdetteharskjeddidefleste elleralleprosjekterdeharværtmed.i2012vardenneandelen25%.deterfortsatt tømrernesomistørstgradharværtinvolvertislikeprosjekterderlekkasjetallerblittmålti merennhalvpartenavtilfellene,ogdenneandelenharøktfra38%til49%. Samletforbransjenhar74%deltattiorganisertlæringellerkursingdesistetoårene.Dette eromtrentsomi2012da72%haddedeltattislikopplæring.deterimidlertidentendensi retningavatdesomhardeltattiåretsundersøkelse,hardeltattinoefleretyperkursenni 2012.Dettegjelderistørstgradtømrerneogrørleggerne. 49%oppgiratdehardeltattiorganisertopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.i2012var denneandelen47%.ogsåhererøkningenstørsthostømrerneogrørleggerne.menfortsatt erdetblantelektrikernevifinnerflestsomhardeltattpåopplæringinnendissetemaene (58%). Mangelpåtiderfortsattdenstørsteutfordringeniforholdtilåkunnedeltapåorganisert opplæring,ogdenneutfordringenseruttilåværeøkende(fra30%til44%).også kostnaderknyttettildetteblirnevntavflereiåretsundersøkelseenni2012(økerfra13%til 19%). Foråmålekunnskapenpåområdetpassivhusogenergieffektiviseringstiltevitilsammen12 utsagndervibademsiomdettestemteellerikke.somi2012erkunnskapenomtemaene detaroppervariabel,mensamletsetterkunnskapenøkendepåomtrentalleutsagnene. Samletforallegruppeneøkersnittetforantallriktigesvarfra6,4til6,9.Økningeniantall riktigesvarerstørstblanttømrerne(fra7til7,7),rørleggerne(fra5,7til6,3),ogigruppene «øvrige»(fra5,7til6,6).andelensomhar8ellerflereriktigesvarharøktfra16%til25%. Somi2012erdetmangesomønskermerkompetanseinnenfortemaenergi,ogforallede områdenevilesteopperdenøkende.bare5%ønskerikkemerkompetanseinnennoenav 4

5 områdene,mensmellom55og75%svartebekreftendepåhvertavområdene.forfireav områdenesvarteover70%atdeønsketmerkompetansepådisseområdene. Deulikegruppenebletilsluttbedtomåvurderesinegenkompetansepå6områdersomvar spesifikkforsinyrkesgruppe.fordeflesteyrkesgruppenevaregenvurderingenrelativtlikdet visåi2012.unntaketvarrørleggernesomi2013vurderersinegenkompetansebedrepå alleområdenevispurteom.ventilasjonsmontørererimidlertidfortsattdengruppensom vurderersinkompetansehøyestpådeulikeområdene. 5

6 Innledning DenneundersøkelsenergjennomførtsomentelefonKundersøkelseiperioden28.november 16. desember2013.undersøkelsenerendirekteoppfølgingaventilsvarendeundersøkelsemotde sammemålgruppenevigjennomførteimarskapril2012.utvalgetertrukketfrabedriftsdatabase Bizweb.Detblehertrukketutbedrifterfrabransjene 41.2OPPFØRINGAVBYGNINGER 41.20Oppføringavbygninger 43.2ELEKTRISKINSTALLASJONSARBEID,VVSARBEID OGANNETINSTALLASJONSARBEID 43.21Elektriskinstallasjonsarbeid 43.22VVSKarbeid 43.29Annetinstallasjonsarbeid 43.3FERDIGGJØRINGAVBYGNINGER 43.31Stukkatørarbeidogpussing 43.32Snekkerarbeid 43.39Annenferdiggjøringavbygninger Utvalgeneertrukketettersammeoppleggsomi2012.Vihaddeiutgangspunktetingenbegrensinger påantallansatteibedriftene,mensidenenkeltmannsforetakutgjørrelativtstoreandelerienkelte bransjer,bleintervjuingenstyrtslikatdennegruppenernoeunderrepresentertiundersøkelsen. Enkeltmannsforetakeneutgjørsåledes13%avutvalget,mens16%ervirksomhetermed2K4ansatte, 25%med5K9ansatte,21%med10K19ansatte,og25%med20ellerflereansatte. Detergjort510intervjumedbyggeledere,baserellertilsvarendefunksjonerpåbyggeplasseneinnen følgendemålgrupper: Elektrikere(104intervju) Rørleggere/VVS(127intervju) Ventilasjonsmontører(35intervju) Tømrere/oppføringavbygg(151intervju) Øvrigeyrkesgrupper(92intervju) Dennegruppenomfattermurere,betongfagarbeidere, kuldemontørerogtaktekkere) Selvomantallventilasjonsmontørererlavt,harvilikevelvalgtåskilledemutsomegengruppe. Detteførstogfremstfordidennegruppenvarskiltutogsåi2012.(damed60intervjuer).Vivil imidlertidadvaremotåtrekkeforklarekonklusjonerbasertpåresultatenefordennegruppen. Allegruppeneblestiltdesammespørsmålene,bortsettfradesistespørsmålenesomgjelder vurderingavegenkompetanseinnenulikefelt(spørsmål11akf).dissevartilpassethveravgruppene. Deenkelteyrkesgruppeneidenneundersøkelseneraltsåkvotertforatviskalkunnesinoeomhver avdem.foråkunnesinoesamletomdissegruppene,harvivektetgruppeneetterhvorstorede enkeltegruppeneeriforholdtilhverandre.tildetteharvibrukttallfrassbsoversiktover yrkesgrupper.nedenforgjengisresultatenepåspørsmålenebådeforallegruppersamlet(vektet)og bruttnedpådenenkeltemålgruppe(uvektet). 6

7 Hva$er$din$høyeste$fullførte$utdanning?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Grunnskole) (ungdomsskole)) 1% K 4% 25% 20% 4% Fagbrev) 30% 24% 38% 47% 41% 31% Fagskole) 24% 48% 39% 11% 22% 31% Høyskole/Universitet) 45% 28% 20% 17% 17% 33% Antall)svar) Somviserhardeallerflestetømrere,elektrikereogrørleggerefagbrev,fagskoleellerhøyere utdanning.utdanningsnivåetseruttilåværenoelavereblantventilasjonsmontøreneogideøvrige gruppene. Hva$er$ditt$morsmål?$ ) Tømrere) Elektrikere) VentilasjonsC montører) Øvrige) grupper) Totalt) Norsk) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Svensk) 1% 1% - 3% 3% 1% Polsk) 1% 1% 1% - 1% 1% Spansk/Italiensk/Fransk) - - 1% - - 0% Litauisk) 1% % 1% Tysk) 2% 1% 3% 3% 2% Annet) 95% 97% 98% 94% 90% 95% Antall)svar) Detersomviserdeallerflestesomharnorsksommorsmål.Innslagetavutenlandskarbeidskrafter naturligvislangthøyereenndetdissetalleneviser,menherskalenhuskepåatmålgruppenvarbas, byggeplasslederellernoensompåannenmåtehaddeetoverordnetansvarpåbyggeplassen. 7

8 Involveringibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringerpå nyttforskriftsnivå Innledningsvisiundersøkelsenstiltevietparspørsmålomeniløpetavdetosisteåreneharvært involvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivåogrehabiliteringertilnyttforskriftsnivåellerbedre. 1.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$byggeprosjekter$på$passivhusnivå?$I$tilfelle,$hvor$mange$ har$du$vært$involvert$i?$ Samletforallemålgruppeneiundersøkelsenserviatandelensomharværtinvolverti byggeprosjekterpåpassivhusnivå,harøktsiden2012.i2013erdet25%somharværtinvolverti slikeprosjekter,mot19%i2012.fordeflesteavdesomharværtinvolvertdreiersegom1k3 prosjekter. 8

9 Brytervidettenedpådeulikeyrkeskategorienefinnerviatandelensomharværtinvolverti passivhusprosjekter,harøktiallegruppenesiden2012. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 86% 80% 79% 74% 75% 69% 1C3)prosjekter) 12% 18% 12% 14% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 1% 2% 7% 11% 9% 6% Ikke)sikker) K K 2% 1% K 1% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 62% 56% 70% 62% 1C3)prosjekter) 20% 28% 12% 20% Over)tre)prosjekter) 15% 17% 16% 16% Ikke)sikker) 3% K 2% 2% Antall)svar) Selvomandelensomhardeltattislikeprosjekterharøktiallemålgruppeneiundersøkelsen,svarer fortsattflertalletatdeikkeharværtinvolvertibyggeprosjekterpåpassivhusnivådesistetoårene. Høyestandelsomharværtinvolvertislikebyggeprosjekterfinnerviogsådennegangenblant ventilasjonsmontøreneder45%oppgiratdehardeltattietellerflereslikeprosjekter. Servidetteiforholdtildeandrebakgrunnsvariableneiundersøkelsen,finnervirelativtsmå forskjeller.settiforholdtilhvormangeansattemanharibedriften,finnervienvisstendenstilat andelensomhardeltattietellerflereslikeprosjektererlittstørreimindrebedrifterennistørre. Settiforholdtilutdanningsnivåerderenlitentendenstilatandelensomhardeltatterlittstørrejo høyereutdanningmanhar. 9

10 Vifulgteoppmedspørsmålomenisammetidsperiodeharværtinvolvertirehabiliteringertilnytt forskriftsnivåellerbedre,ogitilfellehvormangeprosjekterdethardreietsegom. 2.$Har$du$de$to$siste$årene$vært$involvert$i$rehabiliteringer$til$nytt$forskriftsnivå$eller$bedre?$I$tilfelle,$ hvor$mange$har$du$vært$involvert$i?$ Ogsåpådetteområdetservienøkningiandelenesomharværtinvolvertidennetypenprosjekter. Mensdeti2012var60%somhaddeværtinvolvertislikeprosjekter,erdeti201366%somsierdet samme. Deterikkenoensystematiskeutslagiforholdtilstørrelsenpåbedriftene.Høyestandelsomhar deltattislikeprosjekterfinnerviblantansatteibedriftermed4k9ansattemed73%,mensdenne andelenfordeøvrigeliggermellom60og63%.settiforholdtilutdanningerandelenlitthøyere blantdemedfagbrevogfagskoleutdanning(69%). 10

11 Nårvibryterdettenedpådeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordelinger. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 54% 49% 19% 17% 26% 21% 1C3)prosjekter) 29% 36% 26% 16% 29% 29% Over)tre)prosjekter) 17% 14% 54% 65% 44% 47% Ikke)sikker) K 1% 1% 1% 1% 2% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Nei,)har)ikke)vært) involvert)i)noen) 25% 28% 55% 28% 1C3)prosjekter) 30% 33% 16% 24% Over)tre)prosjekter) 43% 39% 29% 46% Ikke)sikker) 2% K K 2% Antall)svar) Forallegruppenefinnervienstabilellerlitenfremgang.Størsterdenneigruppen«øvrige»,somgår fra45%til70%.fortømrernegårandelenoppfra46til50,mensdenblantelektrikerneerstabil(fra 80til81%).Forsistnevntegruppeserviimidlertidenøkningiandelensomharværtinvolvertiflere enntreprosjekter(fra54til65%).blantrørleggerneerogsåandelenrelativtstabil(fra73til76%). Detsammegjelderforventilasjonsmontørene(fra73til72%). 11

12 Organisertopplæring/kursing Vifulgteoppmednoenspørsmålknyttettilorganisertopplæringogkursing.Vibegyntemedetmer genereltspørsmålomenhardeltattislikopplæringdesistetoårene,ogitilfellehvordandennevar organisert.detvarhermuligåoppgifleresvar,noesomgjøratsvarfordelingensummerersegtilmer enn100%. 3.Hardudeltattinoenformfororganisertlæringellerkursingdetosisteårene?Itilfellehardette vært LESOPP1K4 FLERESVARMULIG Forallegruppenesamletfinnerviatandelensomherdeltattpåslikopplæringogkursingeromtrent stabiliforholdtil2012.mensdeti2012var72%somoppgaatdehardeltattislikopplæring,er denneandeleni201374%.detserimidlertidutsomomdesomhardeltattislikopplæring,har deltattpålittflerekursnåenni2012.detteservivedatbådeorganisertopplæringibedriftenog kurshosleverandørharøktlittsiden2012. Vifinnerenvisstendenstilatandelenesomhardeltattikurserhøyerejostørrebedrifteneer.Mens 70%avansatteibedriftermedfærreenn4ansattehardeltattpåkurs,økerdenneandelentil80% blantansatteibedriftermedmerenn10ansatte.detteermotsattavdetvisåi2012,daandelen somhaddedeltattvarnoestørreblantdemindrebedriftene.settiforholdtilutdanninger forskjellenemindre,menviserensvaktendenstilatandelensomhardeltattiopplæringogkurs sistetoår,økerjohøyereutdanningmanhar.mensdenneandelener68%blantdemedgrunnskole somhøyestefullførteutdanning,økerdennetil77%blantdemedhøyskole/universitetsomhøyeste fullførteutdanning. 12

13 Brytervidettenedpådeulikeyrkesgruppenefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 25% 29% 36% 37% 26% 31% 34% 40% 52% 58% 39% 46% 30% 36% 54% 42% 34% 40% Andre)kursholdere) 15% 19% 13% 15% 13% 16% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 30% 25% 15% 16% 36% 29% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Organisert)opplæring)i) bedriften) Kurs)hos)leverandører)og) byggevarehandel) Kurs)i)regi)av) bransjeorganisasjoner) 28% 31% 19% 28% 42% 14% 35% 39% 28% 11% 27% 24% Andre)kursholdere) 12% 11 18% 11% Nei,)har)ikke)hatt)organisert) opplæring)det)siste)året) 32% 53% 35% 39% Antall)svar) Somi2012erdetelektrikernesomdeltarmestiopplæringogkursing.Andelenerimidlertidstabilpå 84%.Derimoterdetblanttømrerneogrørleggerneatandelenesomdeltarpåkursøkermestfra 2012.Blanttømrernegårandelenfra70til75%,mensdenblantrørleggernegårfra64til71%.Vi merkerossogsåatandelengårmyenedforventilasjonsmontørene.herskalviimidlertidhuskepåat antallspurteerfå,ogatdetteskaperusikkerhetrundtresultatetfordennegruppen.detteindikerer gjerneenlitennedgang,menkanskjeikkesåstorsomdetviharmålt. 13

14 Vigikkvideremeddesomoppgaatdehardeltattiorganisertlæringellerkursdesistetoår,medet merkonkretspørsmålomnoeavdenneopplæringenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.detvartotalt377som svartepådettespørsmålet. HVISDELTATTPÅKURSISPM3 4.Harnoeavdenneopplæringen/kursingenværtknyttettillavenergi,passivhus, energirehabilitering,fornybarvarme,energieffektivtbelysning/utstyr? Deterirealiteteningenendringiresultatenepådettespørsmåletiforholdtildetvifanti2012. Omtrent2/3avdesomhardeltattiorganisertopplæringellerkursdesistetoåreneoppgiratdeler avdenneopplæringen/kursingenvarknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyr.viharikkespurtvidereomhvorstordelav opplæringensomdreidesegomdette. 14

15 Brytervidettenedpådeulikegruppene,fårvifølgendefordelingpådettespørsmålet. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Ja) 63% 64% 69% 69% 74% 77% Nei) 36% 36% 29% 30% 26% 23% Ikke)sikker) 1% K 2% 1% 1% K Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Ja) 66% 88% 51% 52% Nei) 26% 12% 47% 46% Ikke)sikker) K K 1% 2% Antall)svar) Deterstortsettbaresmåendringerfordeulikegruppenepåhvorstorandelavopplæringensom berørtetemaetpassivhusoglavenergi.unntaketerventilasjonsmontørenederandelengårfra66til 88%.Igjenvilviadvaremotåtolkedetteforbastant,sidenantallspurteherbareer17.Settbortfra disse,erdetbareblantrørleggerneviserenvissøkningiandelensomhardeltattpåkurs/opplæring derpassivhusoglavenergiiharværttema(fra74til77%). 15

16 Dettegirossimidlertidikkeetnøyaktigbildeoverandelenesomhardeltattiopplæringknyttettil dissetemaeneinnenfordeulikegruppene.foråkunnesedette,måvitamedogsådesomikkehar deltattinoenformfororganisertopplæringidetheletattsistetoår.tarvimeddissefårvifølgende andelersomhardeltattiopplæringknyttettiltemaenelavenergi,passivhus,energirehabilitering, fornybarvarmeog/ellerenergieffektivbelysning/utstyrdesistetoår. Målgruppe) Andeler)som)har) deltatt)i) Andeler)som)har) deltatt)i) Tømrere/oppføring)av)bygg) 44% 48% Elektrikere) 58% 58% Rørleggere/VVS) 47% 54% Ventilasjonsmontører) 47% 42% Øvrige)grupper) 34% 32% Samlet)for)alle)gruppene)(vektet)) 47% 49% Detteviseratsamletforallegruppeneerderensvakøkningiandelensomhardeltattiorganisert opplæringellerkursdesistetoårenederdissetemaeneharværttattopp(fra47til49%).deteri førsterekketømrerne(fra44til48%),ogrørleggerne(fra47til54%),sombidrartildennesamlede økningen. 16

17 Detkanværemangetingsomgjørdetutfordrendeådeltaiorganisertopplæring.Vispurtealle (inkludertdesomhardeltattpåslikopplæring)omhvasomerdestørsteutfordringeneforderes virksomhetnårdetgjelderåfågjennomførtorganisertopplæring.detvarhermuligåoppgiflere svar,noesomgjøratsvarfordelingenesummerersegtilmerenn100%. 5.Hvaerdestørsteutfordringeneidinvirksomhetforåfågjennomførtorganisertlæringipraksis? FLERESVARMULIG Detertotrekkvimerkerossfra2012til2013pådettespørsmålet.Deteneeratandelensomoppgir atdeikkeharutfordringerelleratdegårpåkurs,synkerfra32%til23%.detandreeratflerepeker påmangelpåtidogatdetkosterformye,økerfrahenholdsvis30til44%og13til19%.vimerker ossogsåatandelenesomoppgirandresvarsynker.i2012såviatendelavdesomoppgaandre grunnerpektepådettemedatkursenemedførteendelreising.enkonsekvensavdettekanværeat enikkehartidellerrådtilådeltapåslikekurs.økningeniandelenesompekerpåmangelpåtidog kostnaderi2013,kanderforværeenkonsekvensavatkurseneoftemedførerreising. Viseratmangelpåtidistørregradoppgissomenutfordringblantansatteistørrebedrifter,mens kostnaderistørregradoppgisblantansatteimindrebedrifter.dettevarogsåettrekkvisåi

18 Servidetteiforholdtildeulikeyrkeskategorienefårvifølgendefordeling. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Jeg)har)ikke)tid) 21% 47% 39% 47% 39% 48% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 12% 25% 14% 15% 15% 13% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) K 5% K 3% 1% 3% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 1% 4% 2% 3% 1% 2% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) 2% 5% 2% kompetanse) 5% 2% 3% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 6% 9% 5% 9% 3% 9% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 20% 4% 14% 9% 15% 4% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 34% 21% 30% 15% 32% 31% kurs) Ikke)sikker) 11% 10% 3% 15% 4% 6% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Jeg)har)ikke)tid) 17% 36% 39% 25% Det)koster)for)mye)å)gå) på)kurs) 13% 17% 13% 11% Jeg)kan)det)jeg)trenger)å) kunne) 2% 3% 3% 1% Økt)kunnskap)gir)ikke) bedre)økonomisk) 2% 3% 1% 1% resultat)for)bedriften) Få)myndighetskrav)til) kompetanse) 3% 6% 1% 1% Usikker)på) innhold/kvalitet)på) 2% 17% 6% 8% kursene)som)tilbys) Andre)utfordringer) 12% 6% 21% 7% Det)er)ingen) utfordringer/vi)går)på) 53% 25% 24% 41% kurs) Ikke)sikker) 7% 6% 8% 11% Antall)svar) Viseratmangelpåtidernoesomseruttilåøkeganskemyeiallegruppenemedunntakavdenvi harkalt«øvrige».derimoterdetatdetkosterformyeågåpåkurs,noesomførstogfremstøkerhos tømrerne(fra12til25%).fordeandregruppeneerdenneandelenrelativtstabil. 18

19 Målingavlekkasjetall Vigikkvidereinnpåmålingavlekkasjetall.Viønsketåvitehvorstorandelavdenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtmedpå,somdetharværtmåltlekkasjetallved. 6.Hvorstorandelavoppføringeravnybyggogstørrerehabiliteringersomduharværtinvolvertidet sisteåret,hardetværtmåltlekkasjetallved? LESOPP1K5 Denviktigsteendringenfra2012til2013,eratflerenåsvareratvedallenybyggogstørre rehabiliteringerdeharværtinvolvertihardetblittmåltlekkasjetall.denneandelengårfra14til 23%.Utoverdetteerendringenesmå.Samletsettharandelensomoppgiratlekkasjetallharblitt måltvedetellerflereprosjektersisteår,øktfra52til57%. 19

20 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Alle) 24% 36% 6% 10% 7% 13% De)fleste) 14% 13% 7% 7% 6% 14% Omtrent) halvparten) 12% 11% 10% 6% 12% 5% De)færreste) 11% 11% 23% 14% 17% 15% Ingen) 29% 25% 24% 30% 33% 28% Ikke)sikker) 9% 5% 29% 34% 24% 24% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Alle) 8% 22% 5% 14% De)fleste) 15% 8% 12% 10% Omtrent) halvparten) 10% 8% 6% 11% De)færreste) 15% 25% 20% 20% Ingen) 30% 19% 32% 30% Ikke)sikker) 22% 17% 26% 15% Antall)svar) Deterblanttømrerne,rørleggerneogventilasjonsmontørenevifinnerstørstøkningiandelender lekkasjetallerblittmåltsisteår.blantelektrikerneharandelenimidlertidgåttned.somi2012erdet blanttømrernevifinneratdetteharblittmåltvedalleellerdeflesteprosjektene.herhardenne andelenøktfra38til49%iperioden.deterogsåidennegruppenatdeflestevetomdetteergjort ellerikke.fordeandreyrkesgruppeneiundersøkelsenerdetstoreandelersomikkeersikkerpåom lekkasjetallharblittmålt(andeleneusikrevariererfra15til34%).størsterusikkerhetenblant elektrikerne. 20

21 Kunnskapompassivhus Enviktigdelavdenneundersøkelsenvaråforsøkeåmålekunnskapompassivhusog energieffektivisering.istedenforåbarebasereosspåegenvurderingavkompetansepåområdet, valgtevii2012åutvikleendelutsagnomdette.disseutsagnenevarentenriktigeellerfeil,ogviba respondentenevurdereomhverenkeltavdemstemteellerikkestemte.vibegyntemedfireutsagn ompassivhus.3avdisseutsagnenevarfeil,mensdensistevarriktig.vistilterespondentenede sammeutsagnenei2013.nedenforpresenteresandelenesomharsvartriktigpådetenkelteutsagn, dvsatdeharsvartatdetikkestemmerderutsagneterfeilogatdeharsvartatdetstemmerder utsagneterriktig.resultatenesammenlignesmedresultatenefra Såskaljegleseoppnoenutsagnomhvapassivhuser.Forhvertavdemviljegviteomdumener dettestemmerellerikke. Selvomdetikkeerstoreendringerikunnskapenfra2012til2013,gårendringeneviseririktig retning.spesieltgjelderdetdetoførsteutsagnene.detteerimidlertiddetoutsagneneder kunnskapenlikevelerdårligst.viserimidlertidatandelensomsvarerrettpåutsagnetomaten passivhusveggmåhaminst40cmisolasjon,økerfra35til40%.størstforbedringfinnerviforutsagn b)derandelensomsvarerrettøkerfra25%i2012til36%i2013.fordeøvrigeutsagneneibolken ompassivhus,erendringenemarginale,mensomviserogsåheripositivretning. Deteretgenerelttrekkatkunnskapenomdeulikeutsagneneøkerjohøyereutdanningmanhar. Riktignokerikkeforskjellenedramatiske.Deterogsåettrekkatdesomhardeltattikurs/opplæring sistetoår,harbedrekunnskappåutsagneneenndesomikkehardeltatt.detenesteunntaket gjelderutsagna),derandelensomsvarerriktigersåvidthøyereblantdesomikkehardeltattpå kurs/opplæring. 21

22 Ifigurenovenforharviforsøktåviseandeleneriktigesvarbruttnedpådeulikeyrkesgruppenebåde for2012og2013.selvomdennekanværelitttungålese,finnervinoeninteressantetrekk. Somvifanti2012,vardettømrernesomistørstgradsvarteriktigpådetoførsteutsagnene.Deter ogsåtømrernesomistørstgradbidrartildensamledeøkningeniandelriktigesvarpådisseto utsagnenei2013.atdenyeluftlekkasjekraveneitekniskforskriftikkeogsåtilfredsstillerkravenetil passivhuserdetnå56%avtømrernesomharfåttmedseg(mot36%i.blantrestenav yrkesgruppeneerkunnskapenomdetteomtrentlikelavsomdenvari2012.ogsåforpåstandenom atenpassivhusveggmåhaminst40cmisolasjonerdetensolidøkningiandelriktigesvarblant tømrerne(fra26til56%).forelektrikerneogrørleggerneerkunnskapenimidlertidomtrentlikelav somi2012(henholdsvis30og28%).ogsåventilasjonsmontøreneharenkraftigforbedringi kunnskapenpådetteutsagnet,menherersomsagtantalletsomharsvartlavt,ogsåledesbeheftet medendelusikkerhet. Fordetosisteutsagneneerendringenefra2012til2013mindre,menogsåherservienliten forbedringforflereavgruppene.variasjonenmellomgruppeneerogsåmindreherennfordeto førstepåstandene. 22

23 Viharsålangtvistandelenesomharsvartriktigpådenenkeltepåstand.Dettebetyrikke nødvendigvisatdeharsvartdirektegaltpåpåstanden.endelharværtusikrepåomdenenkelte påstandharværtriktigellergal,ogsåledessvartatdeerusikre.pådenestesidenegjengirvide fullstendigesvarfordelingenebådesamletforallegruppene(vektet),ogbruttnedpådeulike målgruppene,foråvisedisseforskjellene.ogsåherviserviendringenefra2012til2013. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 50% 42% 49% 55% 50% 59% Stemmer)ikke) (rett)) 40% 48% 31% 30% 29% 28% Ikke)sikker) 10% 9% 20% 15% 21% 13% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC VentilasjonsC Øvrige) Øvrige) ) ) montører) montører) Stemmer) 63% 47% 38% 40% Stemmer)ikke) (rett)) 23% 44% 36% 45% Ikke)sikker) 13% 8% 26% 15% Antall)svar)

24 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 33% 58% 57% 48% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 36% 56% 18% 20% 18% 21% Ikke)sikker) 12% 11% 25% 23% 34% 27% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 58% 58% 54% 53% Stemmer)ikke) (rett)) 12% 17% 15% 20% Ikke)sikker) 30% 25% 31% 27% Antall)svar)

25 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 25% 21% 20% 23% 30% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 64% 68% 71% 67% 60% 65% Ikke)sikker) 10% 11% 9% 10% 10% 12% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 28% 31% 19% 17% Stemmer)ikke) (rett)) 58% 67% 63% 68% Ikke)sikker) 13% 3% 18% 14% Antall)svar)

26 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 90% 88% 92% 91% 83% 91% Stemmer)ikke)) 6% 5% 5% 4% 10% 2% Ikke)sikker) 5% 7% 3% 5% 7% 8% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 85% 92% 79% 85% Stemmer)ikke) 12% 6% 6% 9% Ikke)sikker) 3% 3% 15% 7% Antall)svar)

27 Kunnskapomdetåunngåfuktikonstruksjonen Vifulgteoppmedfireutsagnomkringdetåunngåfuktikonstruksjonen 8.Såharvinoenutsagnomåunngåfuktikonstruksjonen. Fortreavdefireutsagneneomfuktikonstruksjonen,serviogsåherenvissbedringikunnskapen. Dettegjelderutsagneneb),c),ogd).Forutsagna)attreverkaldribørhahøyerefuktinnholdenn 20%,erdetomtrentsom2012(fra68til66%).Forutsagnb)omatdetikkeerriktigatvarmenbør settespåførdampsperreermontert,nårenskaltørkebygget,økerandelensomsvarerrettfra31til 37%.Tilsvarendeøkerandelensomsvarerrettpåutsagnc)fra67%til73%.Forutsagnd)omatdet erbeståetterisolerepåutsidenavenmurvegg,foråunngåfuktproblemer,erdetnå60%som svarerriktigpå(mot57%). Utdanningharinoemindregradforklaringskraftfordisseutsagnene.Kunforutsagnc)erderenviss tendenstilatutdanningslårpositivtut.derimoterdetnoebedrekunnskapgenerelthosdesomhar tattkurs/opplæringsistetoår,ennblantdesomikkehargjortdet.dettegjelderimidlertidikkefor utsagnd). 27

28 Grovtsettkanvisiathovedtrekkeneerdesammei2013somi2012,medhensyntilnivåenepå andelrettesvarfordeulikegruppene.tømrerneersomi2012desomoftestsvarerrettpåalle utsagneneomfuktikonstruksjonen.spesieltgjelderdetteforutsagna)ogd).mensomvisererdet forbeggedisseenlitennedgangiandelenesomsvarerretti2013.derimotøkerandelensomsvarer rettblanttømrernebådepåutsagnb)ogc).degruppenesomharbedreresultaterpåalleutsagnene i2013errørleggerneoggruppen«øvrige». 28

29 Pådenesteparsidenegjengirvidefullesvarfordelingeneogsåpåpåstandeneomdetåunngåfukti konstruksjonen.vimerkerossheratforpåstandberdetfleresomsvarerfeilennriktigialle målgruppenemedunntakavtømrerneder48%svarerriktigog46%svarerfeil.deterogsåverdtå merkesegatsomi2012erdetmedunntakavtømrerne,relativtstoreandelerideulikegruppene somsvareratdeerusikre.detteindikereratdetteerettemadeerutryggepå. ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 84% 79% 52% 52% 55% 57% Stemmer)ikke) 14% 17% 9% 13% 11% 16% Ikke)sikker) 2% 5% 39% 36% 34% 27% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 48% 47% 63% 66% Stemmer)ikke) 7% 22% 10% 16% Ikke)sikker) 45% 31% 28% 17% Antall)svar)

30 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 52% 46% 52% 51% 58% 57% Stemmer)ikke) (rett)) 41% 48% 23% 30% 18% 24% Ikke)sikker) 7% 6% 25% 19% 24% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 45% 64% 47% 52% Stemmer)ikke) (rett)) 32% 11% 23% 36% Ikke)sikker) 23% 25% 30% 12% Antall)svar)

31 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer) 16% 11% 17% 16% 29% 27% Stemmer)ikke) (rett)) 79% 85% 66% 65% 50% 54% Ikke)sikker) 5% 3% 18% 18% 21% 20% Antall)svar) ) Øvrige) Øvrige) ) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Stemmer) 40% 19% 18% 24% Stemmer)ikke) (rett)) 35% 50% 52% 67% Ikke)sikker) 25% 31% 30% 9% Antall)svar)

32 ) Tømrere) Tømrere) Elektrikere) Elektrikere) Stemmer)(rett)) 79% 75% 32% 41% 38% 47% Stemmer)ikke) 14% 16% 25% 25% 27% 17% Ikke)sikker) 7% 9% 43% 34% 36% 36% Antall)svar) ) ) VentilasjonsC montører) VentilasjonsC montører) Øvrige) Øvrige) ) ) Stemmer)(rett)) 38% 47% 58% 65% Stemmer)ikke) 25% 22% 12% 21% Ikke)sikker) 37% 31% 31% 14% Antall)svar)

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse

Build Up Skills. Up Skills - Organisering i Norge. Den norske byggenæringen (I) Build Up Skills Norge Status analyse 2.3)Organisering) For gjennomføringen av Build Up Skills Norway er det organisert en partnergruppe bestående avlavenergiprogrammet,byggenæringenslandsforening,direktoratetforbyggkvalitet,enova, NorskeRørleggerbedriftersLandsforening,NorgesByggmesterforbund,Entreprenørforeningen

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Undersøkelse om finanstermer. Utarbeidet for Språkrådet Utarbeidet av Ipsos MMI v/ Ingrid Hågård Bakke Oktober 2014

Undersøkelse om finanstermer. Utarbeidet for Språkrådet Utarbeidet av Ipsos MMI v/ Ingrid Hågård Bakke Oktober 2014 Undersøkelse om finanstermer Utarbeidet for Språkrådet Utarbeidet av Ipsos MMI v/ Ingrid Hågård Bakke Oktober 2014 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge befolkningens kunnskap om forskjellige finanstermer

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Godkjent)av:! Snorre&Løvås,&Sigmund&Augdal,&Jon&Kåre&Hellan! Dato%for%godkjenning:! Sist%oppdatert:!2014"12"12!!!

Godkjent)av:! Snorre&Løvås,&Sigmund&Augdal,&Jon&Kåre&Hellan! Dato%for%godkjenning:! Sist%oppdatert:!20141212!!! PROSJEKTPLAN Utarbeidet)av:Hildegunn)Vada,)Andreas)Åkre)Solberg,) Godkjent)av: Snorre&Løvås,&Sigmund&Augdal,&Jon&Kåre&Hellan Dato%for%godkjenning: Sist%oppdatert:2014"12"12 PROSJEKTINFORMASJON *"Prosjektnavn"

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Meningsmåling blant 9. - 29. februar 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL Måle

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Anskaffelse av generalentreprise for Ljabrubakken Omsorg +

Anskaffelse av generalentreprise for Ljabrubakken Omsorg + Anskaffelse av generalentreprise for Ljabrubakken Omsorg + Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43197075.aspx Ekstern anbuds ID 2014-225021 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status. Harald Jachwitz Andersen

ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status. Harald Jachwitz Andersen ROT-fradrag og enøk-tiltak overfor husholdningene - status Harald Jachwitz Andersen Statsbudsjettet 2014 ROT-fradrag I tråd med regjeringserklæringen vil Regjeringen utrede gevinster og konsekvenser av

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet Build Up Skills Norge Guro Hauge Lavenergiprogrammet BuildUp Skills prosjekt Status quo analysis Handlingsplan Gjennomføringsplan INorge Koordinator: Direktoratet for byggkvalitet Prosjektleder: Lavenergiprogrammet

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring

Passivhus Aktiv Læring Sør-Trøndelag fylkeskommune Passivhus Aktiv Læring PAL-prosjektet ewang 2012+ Prosjektplan for PAL Passivhus Aktiv Læring 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Sør-Trøndelag Fylkeskommune, STFK, er prosjekteier

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Det forskningsintensive næringslivet

Det forskningsintensive næringslivet Det forskningsintensive næringslivet En undersøkelse gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 16. august 2005 Patentstyret Innhold Hovedfunn Om undersøkelsen side 2 Hovedfunn: side 3 Varemerkebeskyttelse

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer