Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013)"

Transkript

1 Einar Hansen (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Profesjonalitet i skolen Hvordan arbeider vi med å gjøre skolen til en mer profesjonell aktør? Inni Vi er alle ulike. Noen av oss har større hindringer for læring enn andre. Vi som jobber i skolen har et spesielt ansvar for at alle uansett hindring for læring får maksimert sitt læringsutbytte. Vi må tro at alle elevene kan maksimere sitt læringsutbytte? Tittelen oppsummerer mine tanker de siste årene, og stadig vekk treffer den meg som et kontrovers. Skal skolen starte arbeidet med å bli profesjonell nå? Har ikke skolens profesjonalitet utviklet seg gjennom 300 år, og stadig blitt mer profesjonell. Jo mer en funderer jo tydeligere blir den kognitive dissonans. Nyere forskning viser derimot at tittelen er mer valid enn noen gang, og tema profesjonalitet i skolen dukker stadig opp. Du leverer bilen inn på verksted for å få vurdert en skade. Bilmekanikeren klarer ikke å gi deg svar på hva det vil koste, eller hvor lang tid det vil ta og reparere bilen. Hva tenker du om det? Setter du bilen fra deg og håper på det beste? Neste gang du stikker innom, er bilmekanikeren fremdeles uklar, og ber deg komme tilbake om en uke for å sjekke! Vil du godta det? Selvfølgelig ikke, du vil antakelig aldri levere bilen inn på et slikt verksted, og du vil finne deg et verksted som kan gi deg en god service. Et godt bilverksted vil kunne gi deg et estimert prisoverslag og vil ringe deg opp for å drøfte eventuelle andre ting som vil medføre økte kostnader før de gjør ytterlige reparasjoner.

2 Gjør det som virker best! 2 Vi legger våre barn i hendene på skolen og håper på det beste, vi har ingen garantier for at våre barn blir ivaretatt og at deres læringsutbytte blir ivaretatt. Er vi mer opptatt av kvaliteten på bilen vår enn undervisningen som gis våre barn, får mine barn det maksimale læringsutbytte i forhold til sine forutsetninger og evner? Skolen er full av høyt utdannede velartikulerte mennesker, å kommunisere med skolepersonalet kan være en utfordring og som foresatte vil man ofte komme til kort. Kanskje dette har endret seg ved at utdanningen i befolkningen har øket og at kravet til en mer profesjonell skole i hovedsak kommer utenfra og ikke som et resultat av e indre prosess. Vi kan jo spørre oss om det er kvaliteten på den enkelte skole/lærer som skal bestemme hvilket yrke mine barn skal ha i fremtiden, eller om det er et fritt valg barnet tar fordi skolen har maksimert barnets egne grenser og læringsevne. Vi kan bruke mange eksempler og metaforer på profesjonalitet i samfunnet, og det er kanskje nødvendig for å sette oss i stand til å overføre profesjonalitet som fenomen til skolen. Vi forholder oss til mange ulike profesjoner i samfunnet og er raske med å dømme på bakgrunn av små episoder. Vi kan spørre oss hvorfor skolen har fått være i fred i denne sammenheng. Personal som jobber i skolen er like raske med å dømme andre profesjoner som andre. Profesjonalitet er et lite brukt begrep i skolen, og vi blir urolige når noen utfordrer oss på vår profesjonalitet. Jeg har spurt mange lærere på hva som gjør en lærer profesjonell, og svarene er mange; Viser omsorg, legger til rette for læring, underviser elevene og har godt samarbeid med foresatte. Hvis spørsmålet blir mer spesifikke; Hva er det som gjør nettopp deg til en profesjonell aktør i skolen, blir det vanskeligere å svare, vi har ikke et profesjonelt læringsspråk som kommuniserer verken internt mellom kollegaer i skolen eller som kommuniserer med andre utenfor skoleinstitusjonen. Nå har jeg ikke spurt en rørlegger om hva som gjør han til en profesjonell aktør, men av egen erfaring sist sommer så gjorde jeg en avtale med en rørlegger om å sette inn en ekstra varmtvannsbereder, han leverte varene til rett tid, rett pris og alt virket da han var ferdig. Min totale opplevelse av profesjonalitet var meget god, og jeg anbefaler gjerne dette firma videre og bruker det selv også neste gang jeg trenger en rørlegger. Hva er så varene i skolen som skal leveres?

3 Hva om vi spurte alle oss som jobber i skolen - What is the main purpose of Schooling? Hva om vi satte oss ned med et blankt ark og skulle gi et svar på dette spørsmålet Jeg tror at dette svaret kan være: Hver enkelt elev skal ha maksimalt læringsutbytte uansett bakgrunn og forutsetninger. Jeg går ut fra at dette svaret kan være legitimt for alle skoler, uavhengig av kultur og nasjonalitet. Hva så med alt det andre som vi bruker mye energi på, er det ikke viktig å vise omsorg, legge til rette for god læring og samarbeide med foresatte? Selvfølgelig, men poenget må være å ta utgangspunkt i og ikke glemme hovedhensikten med å gå på skole. Alt det andre vil være positive bivirkninger av å ha rett fokus. Den viktigste profesjonen en kan ha er lærer. Teaching is the greatest art! Hindringer for læring er ikke en unnskyldning for ikke å lære. I arbeidet mitt i spesialisthelsetjenesten leste jeg mange halvårsvurderinger som lærere på skolene hadde skrevet. Halvårsvurderingen sa noe om elevens utvikling i fag, og hva det skulle fokuseres på i det videre arbeidet. Jeg ble mer og mer skuffet over hvor lav kvalitet det var på dokumentasjonen, og samtidig overrasket over hvor lite som skulle til for å øke kvaliteten. Eleven må fortsatt trene på å automatisere tallområde Denne setningen utgjorde hele halvårsvurdering i faget matematikk fra en ungdomsskole. Dette var informasjonen om elevens status i faget, og informasjonen som skulle si noe om hva veien videre var. Halvårsurderingen var ikke verdt mer enn papiret det stod skrevet på. Dette er ikke et enestående tilfelle. Hvis utgangspunktet er lik null skal det lite til for å øke kvaliteten. Nå er dette bilde knyttet til spesialundervisning, og spesialpedagogikken er for tilfeldig gjennomført og lite interessant for skoleeiere og for udir. Det er opp til hver enkel lærer å gjøre det beste ut av det. Hva skal vi starte med? Profesjonalitet i skolen trenger et innhold, og må starte et sted. Jeg tar utgangspunkt i at hovedhensikten med skolen er å sikre at hver enkelt elev får maksimalt læringsutbytte uansett bakgrunn og forutsetninger. Hvor skal vi begynne? Hva er status i skolen per dags dato? Hvor er vi? Jeg tror at den norske skolen symptomatisk underviser en gruppe av elever, mer enn enkeltindivid, læreren gjennomgår pensum og tester gruppen av elever og ser hvordan hver enkel elev ligger i forhold til gjennomsnittet, det som Ofsted kaller attainment. 3

4 Dette blir i sterk kontrast til at hver elev skal ha maksimalt læringsutbytte. Jeg tror at begrepet acheivement; læringsutbytte, er et godt begrep å bruke for å ha et profesjonelt forhold til forskjellen på gjennomsnittet og læringsutbytte. Vi må konstruere et presist læringsspråk for profesjonell samhandling i skolen, og dette kan være en god start å begynne. Gjennomsnitt som begrep forteller lite om hva eleven skal gjøre for å få økt læringsutbytte, og av den grunn bør kanskje begrepet kun brukes der det har hensikt altså ikke i møte med eleven. Læringsutbytte er mer presist, og tvinger oss inn i en diskurs som kan endre fokuset, fra det å undervise en gruppe med elever, til å ha fokus på hver enkelt elev sitt læringsutbytte. Hvor viktig blir det at læreren har presise læringsmål i hver økt, og kommuniserbare kriterier for måloppnåelse når hun skal gjøre rede for læringsutbytte for hver enkel elev? Etter min mening, blir det helt avgjørende. Dette er ikke nok alene, hvordan skal læreren beskrive og bevise for seg selv, for eleven og foresatte at eleven får maksimert sine evner og forutsetninger? Den profesjonelle læreren vil gjøre det som er nødvendig for å legge frem nødvendige data hvis det er det som etterspørres, og noen må derfor etterspørre data på dette! Nå opererer jo ikke læreren i et vakuum, og dette tvinger frem samarbeid på alle fagområder. Hva er de valide kriteriene for måloppnåelse i det enkelte fag? Dette er et arbeid som er startet opp på flere skoler i Norge, jf. Utdanningsdirektoratet sin satsing på Vurdering for læring. En god start Livet byr på mange muligheter, du som profesjonell aktør i skolen gjør en forskjell. Mestring gir motivasjon! Head Teacher, Jacques Szemalikowski, og de andre i ledelsen ved Hampstead informerte om dette krevende og nødvendige arbeidet, og jeg bruker gjerne de som argumentasjon på at arbeidet med presise læringsmål kommuniserbare kriterier er veien å gå. Feedback er et begrep som henger naturlig sammen med klare læringsmål og kriterier, Status og fremovermelding. Lærerne har høy grad av autonomitet i skolen, de har høy utdanning og vi har flere eksempler på at den autonome læreren setter stopper for ledelse som nærmer seg klasserommet. Hva skal ledelsen lede? Ledelsen skal lede skolen både administrativt og pedagogisk, og her er det den pedagogiske ledelsen som er interessant å se på. 4 Drift er spørsmål om raske beslutninger, pedagogisk utviklingsarbeid er ikke raske beslutninger.

5 Ledelsen skal da jf. tidligere argumentasjon se til at hver enkelt elev skal ha maksimalt læringsutbytte uansett bakgrunn og forutsetninger. Det er ulike tilnærminger for at dette målet skal nås, ut fra ulike ledelsesperspektiv, om det er en transformativ eller et instructional lederskap. Jeg støtter meg på Hattie og argumenterer for at begrepet Leaders for learning kanskje er et mer passende begrep for ledelsesfilosofien, og åpner kanskje mer for en eklektisk og uavhengig tilnærming. De som skal ledes trenger stor grad av differensiering og må ledes ulikt i ulike situasjoner, dette tenker jeg krever en mer eklektisk tilnærming, mer enn å være tro mot en filosofi. I diskusjonen om hva ledere skal ha fokus på, og hvilke fokusområder som fra år til år skal være gjeldene bør være viktige spørsmål en skoleleder bruker tid på. Det var svært inspirerende å høre Head teacher Martin Tune fra Bonner skole sine resonnementer på hvorfor nettopp Bonner lykkes. Kan disse resonnementene direkte overføres til en norsk skole, jeg vil argumentere for at alle er universelle, men at de må settes inn i konteksten og kulturen vi lever i. En felle vi kan gå inn i er å bli for instrumentelle, hvis vi lager skjema som lærerne skal fylle inn i for å sikre at de har gjort jobben, og at disse skjemaene sjekkes av ledelsen blir det platt og overflatisk. Det var en opplevelse å høre både Martin og Jacques sine foredrag, der de pedikerer at den profesjonelle lærer har det i ryggraden og ikke på papiret. Dette understreket også Michael Chisnall (Ofsted) da han sa at der det var outstanding spurte de ikke etter noe dokumentasjon. Dette betyr ikke at skjema er feil, noen personer (lærere og ledere) trenger skjema for å fungere, og dokumentasjon på hva vi står for og hvor eleven er i sin læring kan vanskelig oppbevares i en ryggrad. En skoleleder må forholde seg til Hattie sin forskning. Min erfaring er at den gjennomsnittlige lærer dessverre ikke gjør det ut fra sin egen interesse. I et drømmebilde kan vi se for oss at lærerne kaster seg over forskningen til Hattie for å lete med lys og lykter etter hva som virker best på læring. Slik er virkeligheten ikke, men det vi kan forvente er at lederne i skolen operasjonalisere denne forskningen slik at den passer inn på egen skole. Motstanderne vil øyeblikkelig lete etter kritiske momenter i forskningen, og de finner ofte denne. Hattie var på en større konferanse her i Norge i oktober Thomas Nordal innledet Hatties foredrag ved å ta denne kritikken på alvor og slik jeg tolket det oppmuntret kritikere til å delta i en intellektuell diskurs om forskning i skolen, mer enn å dementere forskningen. Det trengs å forskes på skolen for å gjøre den til en profesjonell aktør, synsing er ikke noe å bygge sannheter på. Kan et mer presist læringsmiljø føre til «teaching for the test?». Jeg tror det, men hvor galt er det å lære for testen hvis testen er god. I England var det klart at GCSE var målet for mye av læringsaktiviteten de drev med. I den norske skolen opplever jeg at å trene for testen av og til blir et fyord, vi skal ikke trene for testen men for å lære, en skal lære i dybden og ikke for testen, men kan ikke disse fungere samtidig. Hvis trening for testen ikke fungerer burde vi ha sluttet med å ta teoriprøven på bil ved bruk av multippel choice, de ungdommene jeg kjenner som har øvd og øvd på teoriprøven har ikke tenkt annet enn å få mindre enn 7 rette. Har de lært noe på veien, selvfølgelig. Kanskje er det slik at å trene for testen er bra, og at vi heller burde se på testene vi bruker. Hvordan kan vi vite at det vi gjør på skole er legitimt? Hvis en lærer lager en test og utsetter elevene sine for den, og eleven kommer ut med høy skår, læreren sjekker med en kollega og han får samme resultat. Kan vi da stole på at resultatet er valid. Hva om det er reliabiliteten som er bra men de bommer på målet. Ja, eleven svarer på 5

6 det læreren spør om, men det er ikke det sentrale i faget. Dette er kanskje en større utfordring i den videregående skolen, som er mer frigjort ifht hvilke læremidler en kan bruke, enn i grunnskolen som fremdeles har sitt lærestoff i stor grad knyttet til pensumbøker. Det å bruke tester som dokumentasjon på læringsutbytte krever samarbeid og høy grad av presisjon. Skolen trenger en progressiv ledergruppe med høye ambisjoner om at de skal gjøre en forskjell for hver enkel elev. Fokus på læring bør stå i sentrum for virksomheten. Ledelsen må sette hensikten med opplæringen først, men samtidig dyrke den enkelte læreres autonomitet. Mestring fører til motivasjon, og legger grunnlaget for alle utvikling, den som mestrer blir motivert, derfor må ledelsen sørge for at alle mestrer. Skolen bør utvikle en evalueringskultur der feil brukes som gode eksempler for læring. Skolen vil hele tiden være i endring, og da kan det være nødvendig å tenke at vi jobber med målene våre og ikke mot dem. Dette kan ved første øyekast ikke se så ulikt ut, men jeg tror forskjellen er stor. Vi starter stadig opp med nye prosjekter og satsinger i skolen, og når vi har nådd målet med det ene starter det andre. Noen spør når er vi ferdige med dette prosjektet? Fokuset på at vi jobber med et mål har endret vår holdning til at skoleutvikling er en kontinuerlig prosess og vi blir egentlig aldri ferdig med å utvikle vår skole slik at vi kan gjøre en forskjell for hver enkel elev. tror det er viktigere å bruke begreper som selvregulærte elever mer enn profesjonelle elever, de går på skolen for å bli profesjonelle. For at elevene skal bli selvregulærte må de læres til å bli det, noe som er et ledelses og en profesjonell lærers ansvar. Vi er raske med å skylde på lærere og lærerne er raske med å skylde på elevene. Vi må slutte å snakke om dårlige lærere, og svake elever, vi må sette noen standarder/indikatorer på hva som kjennetegner en profesjonell lærer og hva som kjennetegner en selvregulært elev og forvente at alle kan bli det. Profesjonalitet i skolen er et vanskelig tema å ta opp, mange vil gå i forsvarsposisjon om føle sin egen beskaffenhet truet, hva er det jeg gjør som ikke er godt nok? Jeg tror det er viktig å våge reise disse spørsmålene, og for oss i ledergruppen vil det være et svik mot elevene hvis vi unnlater å gjøre det. All we do is justified by the sake of the children». M. Thune, Head teacher, Bonner Oppskriften er enkel, det er bare å sette i gang å gjøre det... J. From professor, BI Det vi skal gjøre er å konstruere et læringsspråk for læringsutbytte for hver enkel elev. Hva er så virkningene for eleven hvis ledelsen og lærerne blir profesjonelle aktører? Hva er en profesjonell elev? Jeg 6

7 ``` Profesjonalitet i skolen Den som ikke gjør noe, gjør feil! Overskriften her høres kanskje litt rar ut, men det er for å understreke at de feil vi er redde for å gjøre ved å unnlate å gjøre noe det er feil. Hvis vi tar semantikken i begrepet på alvor, kan vi ikke kalle noe for feil så lenge en gjør noe la oss bruke et annet begrep en feil i vårt språk for læring. Det blir rett å slett feil å bruke ordet feil La oss bruke begrepet Utvikling Vi er i utvikling, og vi deler vår utvikling med hverandre. Hvordan kan vi lære av hverandres utvikling? Vi må dele erfaringene. Det er en myte at vi ikke lærer av andres utvikling. Det er læring i utvikling som har ført oss frem til det moderne mennesket. Vi tror at alle kan mestre!