Respons Kosovo: Yrkesfaglig utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respons Kosovo: Yrkesfaglig utdanning"

Transkript

1 Respons Kosovo: Yrkesfaglig utdanning Problemstilling/spørsmål: Hvordan er yrkesskoleutdanningen i Kosovo? Hvordan skjer utstedelse av vitnemål for yrkesutdanning? Skolesystemet i Kosovo Ansvaret for utdanning i Kosovo ligger hos Ministry of Education, Science and Technology (MEST). Det ble innført 9-årig obligatorisk skolegang for barn mellom seks og femten år i 2000/2001. Lavere grunnutdannelse varer i fem år (1.-5. klasse), mens lavere videregående (secondary) utdannelse tar fire år (6.-9. klasse). Høyere videregående utdannelse varer i tre(fire) år ( (13.)klasse) (World Bank u.å.). Utdanning er et prioritert område. Bøker i grunnskolen er gratis, det har vært bygget mange nye skoler det siste året og lærernes lønninger ble hevet i Utdanningssystemet er imidlertid fortsatt preget av begrensede ressurser, mangel på fasiliteter, dårlig kvalitet på undervisningen og lav skoledeltakelse (EU Commission 2009). Utdanningssystemet for yrkesutdanning Verdensbanken viser til at det i 2006 ble vedtatt ny lovning for yrkeskoleutdannelse, The Law on Vocational Education and Training, og at dagens yrkesutdannelser er inndelt i tre nivåer (2+1+1): Nivå 1: To års yrkesutdannelse 10. klasse og 11. klasse Nivå 2: Tre års yrkesutdannelse 10. klasse til og med 12. klasse Nivå 3: Fire år yrkesutdannelse 10. klasse til og med 13. klasse Etter bestått eksamen for nivå 1 vil elevene få et vitnemål som semi-kvalifisert arbeider, mens elevene etter bestått eksamen etter nivå 2 vil få et vitnemål som kvalifisert arbeider. Etter bestått eksamen etter nivå 3 vil eleven få et vitnemål som høyt kvalifisert arbeider. Vedkommende kan da også ta en ekstern eksamen som kan gi adgang til universitets- LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

2 utdanning (World Bank u.å.). Denne tre-nivå-inndelingen med tilsvarende kvalifikasjoner gjelder, så langt Landinfo kan forstå, for alle typer yrkesutdanninger. Ifølge Verdensbanken skal det være 56 yrkesskoler i Kosovo. På hjemmesiden til departementet (MEST) finnes det en liste med navn på disse skolene og hvilke kommuner disse ligger i. Skolene er fordelt på ulike hovedkurs. Hvert år innrulleres elever på yrkesskolene. De fleste fullfører 13. klasse, men noen får jobb før dette og avslutter av den grunn skolegangen for å arbeide (MEST, intervju oktober 2009). 1 Utdanning i Kosovo er i hovedsak offentlig. Det er imidlertid åpnet for private skoler. Det har vært reist kritikk mot manglende formelle godkjenningsordninger 2 for private aktører som tilbyr yrkesskoleutdanning, noe som medfører at tilliten til slik utdannelse undergraves (EU Commission 2009). Det synes dog som disse yrkesskolene opererer med lisens fra MEST (Word Bank u.å.). Generelt om undervisningen På nivå 1 er det en fordeling mellom praktisk og teoretisk utdanning på 50/50, mens på nivå to og tre er andelen 60/40 i favør av praktisk utdanning (World Bank u.å.). Den praktiske undervisningen skjer ifølge MEST både i skolen og utenfor skolen i lære hos private bedrifter. Det kan være forskjeller mellom skolene når det gjelder utstyr til praktisk undervisning. Dette gjør at dersom skolene ikke har tilstrekkelig utstyr, vil skolen være ansvarlig for å finne praksisplasser for elevene i private bedrifter hvor de kan få sin praktiske læring. Læreplanen er uansett lik, og elevene skal lære det samme, uavhengig om de får sin praktiske skolering på skolen eller hos en bedrift (MEST, intervju oktober 2009). I forhold til de bedrifter som blir benyttet som praksisplasser, finnes det ingen lovregulering med hensyn til hvilke krav som stilles til bedriftene, utover at de må være registrert hos Kosovos handelskammer, og Ministry of Trade and Industry (MEST, intervju oktober 2009). Landinfo besøkte en offentlig yrkesskole i Prishtinë/Priština i oktober Skolen hadde 1200 elever og 58 ansatte. Lærerne var alle fagutdannede innen sine felt. På skolen var det undervisning bl.a. for rørleggere, bilmekanikere, sveisere, klesdesignere og bokbindere (Kastrati, intervju oktober 2009). Skolen fremstod som meget elementært utstyrt, men hadde imidlertid egne avtaler med bedrifter for praktisk opplæring (Kastrati, intervju oktober 2009). Siden 2004/2005 har alle yrkesskoler i Kosovo fulgt en felles ny pensumplan. Det er også blitt etablert et eget Council for Vocational Education and Training (CVET) som rådgir MEST. I dette rådet sitter det representanter for andre departementet, Kosovos handelskammer, det private næringsliv og NGOer (Word Bank u.å.). Yrkesskoleutdannelse i Kosovo har ofte blitt sett på som en utdanning for elever som ikke kvalifiserte seg til begrensede plasser i teoretisk videregående utdanning (World Bank u.å.). EU-kommisjonen har merket seg at det er blitt en mer arbeidsorientert tilnærming i yrkesskolene, med økt samarbeid mellom yrkesskolene og den private sektoren (EU Commission 2009). 1 Det er særlig etterspørsel etter bilmekanikere for tiden. 2 Det er etablert Kosovo Accreditation Agency for høyre utdanning. LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

3 Utdanningsretninger/profesjoner På hjemmesiden til departementet gis det informasjon om at det er 14 hovedtema for yrkesskoleundervisning (MEST u.å.). Det forekommer noe ulik informasjon om antall studieområder og profiler, da utdanningssystemet har vært i endring fra 2002 og frem til i dag. Noen fagemner eksisterte før 1999, men antallet økes nå. Det skal i alt undervises i 17 hovedtema og 88 såkalte profiler (MEST, intervju oktober 2009). Karaktersystemet I Kosovo er det følgende karaktersystem for grunn- og videregående skole: 5 shkëlqyeshëm (fremragende) 4 shumë mirë (svært godt) 3 mirë (godt) 2 mjaftueshëm (tilstrekkelig) 1 panmjaftueshëm (utilstrekkelig) (NAFSA 2008) Voksenopplæring/etterutdanning Det tilbys skole og yrkesutdanning for voksne, inkludert videreutdanning. Arbeids- og velferdsdepartementet har syv sentre for arbeidstrening for voksne. Her utstedes det vitnemål som skiller seg fra yrkesskolevitnemål (MEST, intervju oktober 2009). Det finnes en egen lov The Law on Adult Education fra Vitnemål fra yrkesskoler Vitnemål for fullført yrkesskole har følgende betegnelse på albansk: Diplomë (për Kryerjen e) Skholles se Mesme Profesionale (NAFSA 2008). Inspection Department i MEST opplyste overfor Landinfo i oktober 2009 at vitnemål som utstedes i dag skal ha samme format. Selve skjemaet kjøpes i en bestemt bokhandel, som rapporterer til utdanningsmyndighetene om antall solgte vitnemål. Hvert skjema er påført et nummer. Den enkelte skole utfyller skjemaet. Hver utsteder har sitt register for utstedte dokumenter, og det arbeides med å etablere elektroniske løsninger for direkte link mellom skolene og utdanningsmyndighetene for å dele tilgang til disse registrene (Inspection Department, intervju oktober 2009). Ved tapt vitnemål kan en elev få utstedt et nytt, basert på opplysninger i skoleregisteret. Eleven må imidlertid først annonsere i avisen at vedkommende har mistet vitnemålet, før det kan bes om at den aktuelle skolen utstede et duplikat. Det vil fremgå av vitnemålet at det er et duplikat, og det vil fremgå to datoer; én for fullførte utdannelse og én for duplikatutstedelsen. Et duplikat vil således skille seg ut fra et originalt dokument (Inspection Department, intervju oktober 2009). LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

4 Undersøkelse av vitnemål Dersom norske myndigheter ønsker å få undersøkt et fremlagt vitnemål for yrkesutdannelse, kan utdanningsmyndighetene i Kosovo kontaktes. Inspektører ved Inspection Department i MEST vil da ta kontakt med gjeldende skole, se på opptakslistene, fullført utdannelse og øvrige skolepapirer. Etter 1999 finnes det egne skoleregistre hvor en slik verifisering er mulig. Det skal finnes et eget skoleregister, et register for den aktuelle klassen og et register for elever med avsluttet eksamen og utstedt vitnemål. I tillegg til å sjekke registrene, kan inspektørene gjennomføre samtaler med rektor. Det er også muligheter for dobbeltsjekking av dokumenter (Inspection Department, intervju oktober 2009). Yrkesskolevitnemål utstedt før 1999 kan også undersøkes. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at en del skoler og registre er ødelagt som følge av krigshandlingene i (Inspection Department, intervju oktober 2009). En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. Referanser Skriftlige kilder: EU Commission (2009, 14. oktober). Kosovo under UNSCR 1244/ progress report. Brussels: EU Commission. Tilgjengelig fra [lastet ned 2. februar 2010] MEST, dvs. Ministry of Education, Science and Technology (u.å.). List e profileve në shkollat profesionale në Republikën Kosovës. [Liste over profiler ved yrkeskolene i republikken Kosovo] Pristina: MEST. o Mottatt på møte i Kosovo i oktober Tilgjengelig på Landdatabasen. MEST (u.å.). Vocational education division. Pristina: MEST. Tilgjengelig fra [lastet ned 2. februar 2010] MEST (u.å.).vocational Schools and Profiles Pristina: MEST. Tilgjengelig fra [lastet ned 2. februar 2010] NAFSA, dvs. Association of International Educators (2008, oktober). Educational systems around the world Kosovo. Tilgjengelig fra [lastet ned 2. februar 2010] Republic of Kosovo (2006, april). The Law on Vocational Education and Training. Pristina: Rebublic of Kosovo. Tilgjengelig fra 24_ALE02_L42.pdf [lastet ned 2. februar 2010] LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

5 World Bank (u.å). Country profile. Pristina: World Bank. Tilgjengelig fra / /CP_Kosovo_%5Brevised%5D.pdf [lastet ned 2. februar 2010] Muntlige kilder: Inspection Department, Ministry of Education, Science and Technology, ved direktør Defrim Grashi. Møte i Prishtinë/Priština, 15. oktober 2009 Kastrati, Shaban, Director Public Vocational School. Møte i Prishtinë/Priština, 15. oktober 2009 Ministry of Education, Science and Technology. Møte i Prishtinë/Priština, 15. oktober 2009 Landinfo 2010 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Yrkesfaglig diplom s1 albansk s1 serbisk LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

6 s2 albansk s2 serbisk s3 albansk s3 serbisk LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

7 s4 albansk s4 serbisk Yrkesfaglig karakterutskrift albansk serbisk LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR

8 Yrkesfaglig sertifikat albansk serbisk LANDINFO E-POST: 2. FEBRUAR