Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr. 9712 26.09.12"

Transkript

1 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr

2 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr av Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia KRISTIANSAND 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 SAMMENDRAG INNLEDNING MATERIALE OG METODER AKTUELLE PARAMETERE VED MOM UNDERSØKELSE Parametere, B-undersøkelse Grabb (NS 9410 side 13) Parametre i C undersøkelsen SEDIMENTUNDERSØKELSER BUNNDYRSUNDERSØKELSER PRØVETAKINGSPROSEDYRER MILJØUNDERSØKELSE AV RESIPIENTEN TIL FISTER SMOLT AS B - UNDERSØKELSE, FISTERVÅGEN HISTORIKK OG DRIFTSINFORMASJON VURDERING AV PRØVETAKNINGSPUNKT KARAKTERISERING AV BUNNFORHOLD ENDRINGER SIDEN FORRIGE MILJØ UNDERSØKELSE KONKLUSJON B - UNDERSØKELSE LITTERATUR VEDLEGG

4 Figur liste Figur 1 Kart over utslippsplassering til Fister smolt AS Figur 2 Årlig utforing i perioden Figur 3 Kart over resipienten med prøvetakingspunkt inntegnet Figur 4 Usiktet grabbprøve fra stasjon 1, 25 meters dyp Figur 5 Usiktet grabbprøve fra stasjon 2, 20 meters dyp Figur 6 Usiktet grabbprøve fra stasjon 3, 24 meters dyp Figur 7 Siktet grabbprøve fra stasjon 3, 24 meters dyp Figur 8 Usiktet grabbprøve fra stasjon 4, 25 meters dyp Figur 9 Siktet grabbprøve fra stasjon 4, 25 meters dyp Figur 10 Usiktet grabbprøve fra stasjon 5, 26 meters dyp Figur 11 Siktet grabbprøve fra stasjon 5, 26 meters dyp Figur 12 Usiktet grabbprøve fra stasjon 6, 26 meters dyp Figur 13 Siktet grabbprøve fra stasjon 6, 26 meters dyp Figur 14 Usiktet grabbprøve fra stasjon 7, 22 meters dyp Figur 15 Siktet grabbprøve fra stasjon 7, 22 meters dyp Figur 16 Usiktet grabbprøve fra stasjon 8, 25 meters dyp Figur 17 Siktet grabbprøve fra stasjon 8, 25 meters dyp Figur 18 Usiktet grabbprøve fra stasjon 9, 33 meters dyp Figur 19 Siktet grabbprøve fra stasjon 9, 33 meters dyp Figur 20 Usiktet grabbprøve fra stasjon 10,36 meters dyp Figur 21 Siktet grabbprøve fra stasjon 10,36 meters dyp Tabell liste Tabell 1 GPS posisjon og dyp til de 10 stasjonene Tabell 2Oversikt over miljøtilstand til den enkelte av de 10 grabbprøvene tatt Tabell 3 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Tabell 4 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Tabell 5 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Tabell 6 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt

5 1 Sammendrag Denne rapporten beskriver miljøforholdene ved resipienten til Fister smolt AS. Det er gjennomført en miljøundersøkelsen ihht. Norsk Standard NS 9410 Miljøovervåking av marine matfiskanlegg. Feltarbeidet ble gjennomført Basert på B-undersøkelsen er miljøtilstanden ved utslippets meget god. Områdets miljøstatus ble klassifisert til beste miljøtilstand, Tilstand 1 med meget god margin. Lokalitetens indeks ble bestemt til 0,12. (Grensen mellom tilstand 1 og 2 er 1,1). Det ble ikke dokumentert noe lukt, organisk sjikt, gassing eller annen effekt av utslippet fra Fister Smolt AS. Der ble ikke dokumentert negative endringer i miljøtilstand siden forrige undersøkelse i 2005 Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen, synes utslippområdets bæreevne ikke å være utnyttet. 5

6 2 INNLEDNING Denne miljøundersøkelsen er gjennomført etter B-undersøkelsen i Norsk Standard NS 9410 Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (2007) Dette overvåkingskonseptet er et system som kan brukes til å overvåke og regulere miljøvirkningene av oppdrettsanlegg etter lokalitetens og resipientens bæreevne. Systemet består i et standardisert overvåkingsprogram med tilhørende grenseverdier fra 1 til 4. Klassifisering av selve anleggslokaliteten og dens nærsone (max. 15 m fra anlegget) gjøres etter MOM - klassifiseringen (Kupka Hansen et. al. 1997), mens fjernsonen(min m fra anlegget) vurderes i henhold til SFT Veiledning 97:03 «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann» (Molvær et. al. 1997). Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den største akkumulering som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. Man må derfor være varsom med å direkte relatere miljøtilstanden i sedimentet til miljøtilstanden i oppdrettsanlegget. Bio Consult A/S har hatt ansvar for gjennomføring av denne miljøundersøkelsen. Feltarbeidet ble gjennomført

7 3 MATERIALE OG METODER 3.1 Aktuelle parametere ved MOM undersøkelse De aktuelle parametre i en MOM undersøkelse er beskrevet i Norsk Standard NS9410 Disse parametrene er kort gjengitt nedenfor: Parametere, B-undersøkelse Grabb (NS 9410 side 13) Fauna: Forekomst eller fravær av fauna større enn 1 mm ekskl. børstemarken fuliginosus Malecoseros ph / Eh : Kvantitativ undersøkelse der parametrene måles med elektroder gjennom luke i grabb Gassbobler: Forekomst eller fravær Farge, lukt, og konsistens til sedimentet: Kvalitativ undersøkelse der parametrene vurderes etter en skala fra 0-4 Grabbvolum: Graderes i skala fra 0-2. Slamtykkelse : Tykkelse måles og graderes i skala fra 0-2. I tillegg benyttes et skjema hvor flere støtteparametere inngår (NS 9410 side 12) Parametre i C undersøkelsen Fauna: Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av makrofauna. Glødetap: Måling av den relative mengde organisk materiale i sedimentet. Glødetapet bestemmes som vekttap av prøven mellom tørking ved 105 C i ca. 12 timer og brenning ved 550 C i 1 time (Jansen 1986). Glødetapet angis som %. Partikkelfordeling: Måling av relativ andel av leire, silt, sand og grus i sedimentet. Den bestemmes ved at prøver løst i vann siktes gjennom 0,063 mm sikt. Partikler større enn 0,063 mm tørkes og tørrsiktes. For partikler mindre enn 0,063 mm anvendes pipetteanalyse (Buchanan 1984). Oksygeninnhold: Måling av oksygeninnhold i vannsøylen. På hver stasjon vil det bli tatt oksygenmålinger 1 meter over bunnen (winkler). Visuell beskrivelse av sedimentet. Kun som støtte for vurdering av bunndyrsundersøkelsen. 7

8 3.2 Sedimentundersøkelser Sedimentprøver tas (gjennom en luke i toppen av grabben) for å undersøke partikkelfordeling og glødetap (organisk innhold). Partikkelfordelingen gir informasjon om de lokale strømforhold. I områder med sterk strøm vil de finere partiklene bli ført bort, mens de grovere partiklene vil bli liggende. Ved svak strøm har fine partikler mulighet for å bli liggende i ro på bunnen. Når man sammenligner partikkelprøver fra flere lokaliteter, vil man forvente at prøven med høyest innslag av fine partikler har den svakeste strømmen og prøven med høyest innslag av grove partikler har den sterkeste strømmen. Det er ofte en sammenheng mellom det organiske innholdet i sedimentet og sedimentets kornstørrelse. Generelt vil det organiske innholdet øke med økende andel av finere partikler i sedimentet. 3.3 Bunndyrsundersøkelser Bløtbunnsfauna kalles dyrene som lever på sand-, silt- og leirbunn. Denne faunaen består i det vesentlige av flerbørstemark (polychaeta), krepsdyr (crustacea), bløtdyr (mollusca) og pigghuder (echinodermata). Fordelene med å benytte bløtbunnsfauna i forurensningsundersøkelser er at de fleste dyrene er stasjonære og flerårige, hvilket fører til at faunasammensetningen vil gi et integrert bilde av miljøforstyrrelser over lengre tid. Faunaen har få muligheter til å unnslippe dersom den utsettes for forurensning f.eks. i form av tungmetaller, organiske miljøgifter, nedslamming, organisk belastning eller oksygenmangel. Dette gir muligheter til å oppdage forurensningsinduserte uregelmessigheter i faunaen med hensyn til artsantall, individtetthet og artsammensetning (indikatorarter), og å kunne angi faunaens sunnhetstilstand på en gitt lokalitet. I norske bunndyrprøver fra ubelastede områder vil det vanligvis være minst arter pr. grabbprøve (0,1 m²). Det er imidlertid ikke uvanlig å finne opp mot 50 arter. Med bakgrunn i naturlig variasjon mellom forskjellige lokaliteter (sediment, strømforhold, hydrografi, oksygen mm), er det vanskelig å anslå et eksakt forventet artsantall. Når artene på en stasjon er identifisert, kan disse inndeles i geometriske klasser. Artene fordeles i grupper etter hvor mange individer hver art er representert med. Det settes opp en tabell hvor det angis hvor mange arter som er representert med ett eksemplar, to - tre eksemplarer fire - syv, osv. Gruppene kalles geometriske klasser og nummereres fortløpende I, II, III, IV, VI, osv. For ytterligere opplysninger henvises til Gray & Mirza (1979) og Pearson, Gray & Johannessen (1983). Antall arter i hver geometriske rekke kan så plottes i figurer hvor kurveforløpet viser faunastrukturen. Kurveforløpet kan brukes til å vurdere miljøtilstanden i området. I et upåvirket område vil kurven falle sterkt med økende geometrisk klasse. Det vil si at et upåvirket område ofte er karakterisert ved et høyt antall individfattige arter og at få arter er representert ved høye individantall. I moderat belastede områder vil kurven ha et noe flatere forløp. I sterkt belastede områder vil kurven være varierende med en flat profil, små topper og nullverdier. Artsdiversiteten er en funksjon av arts- og individantall i en prøve. Svakheten med bruk av diversitet til å karakterisere miljøtilstanden, er at jevn fordeling av individene mellom artene 8

9 gir høy diversitet og dermed god «miljøstatus», selv ved lave artsantall (som i seg selv er en indikasjon på dårlige miljøforhold). I prøver med høyt artsantall hvor en eller få av artene har et høyt individantall, vil diversiteten «underestimere» miljøforholdene. I slike tilfeller vil artsantall og hvilke arter som er tilstede bli tillagt større vekt enn diversiteten. I anleggets fjernsone skal vurdering av fauna undersøkelsen gjøres ihht SFT - veiledning 97:03 «klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann» (Molvær et. al. 1997) og bestemmes etter prøvens artsdiversitet. I nærsonen benyttes miljøstandarder ihht MOMkonseptet (Kupka Hansen et. al. 1997). Anleggenes nærsone defineres som det området hvor man finner direkte påvirkning av bunnsedimentet fra anlegget, f.eks. fiskeekskrementer og fôrrester. 3.4 Prøvetakingsprosedyrer Valg av prøvetakingspunkt og prosedyrer er nærmere beskrevet i NS

10 4 Miljøundersøkelse av resipienten til Fister Smolt AS Bio Consult AS gjennomførte en MOM B undersøkelse (NS9410) for å dokumentere eksisterende miljøtilstand ved smoltanleggets resipient i Fistervågen (Figur 1). Der er tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelse I 2001 ble utslippspunktet til Fister smolt AS undersøkt ved dykking og videofilming. I tillegg ble det tatt grabbprøve nær utslippet. Figur 1 Kart over utslippsplassering til Fister smolt AS 10

11 5 B - undersøkelse, Fistervågen B undersøkelsen ble gjennomført i resipienten til utslippet fra Fister Smolt. Smoltanleggets prosessvann munner ut gjennom en 560 mm ledning på 21 meters dyp i Fistervågen (Figur 1 og 3) Bunne skråner ut mot Fister fjorden, som utenfor Fistervågen har en dybde på ca 145 meter. 5.1 Historikk og driftsinformasjon Anlegget ble oppbygd fra 1975 av Lars Litlehammer. Navnet på anlegget var da Sjøthun fiskeklekkeri og fikk innvilget konsesjon i juni 1976, konsesjonsvolumet var på sjødyktig settefisk Vannet hentes fra Fisterelva som renner ut like ved fiskeanlegget. Avløp skulle føres ut til sjø på dyp under laveste vannstand november utvides konsesjon til sjødyktige settefisk desember anlegget får tillatelse til å regulere vannstanden i Hetlandsvatnet og legge rørgate opp til vatnet. (dim. 225mm) juli utvides konsesjon til sjødyktige settefisk avløpsvannet skal føres til sjø i lukket ledning til 5 m dyp høsten konsesjon overført fra Sjøthun fiskeklekkeri til Sjøthun Smolt AS (aksjeselskap blir dannet) oktober utvides konsesjon til sjødyktige settefisk og ikke sjødyktige settefisk avløpsvannet skal føres ut i Fistervågen på minst 20 m dyp april selskapet skiftet eiere og navn endret til Fister Smolt AS 11

12 Anleggets årlige forforbruk har siden 2005 variert fra 130 til 188 tonn tonn, (Figur 2). Årlig utforing i tonn Figur 2 Årlig utforing i perioden

13 5.2 Vurdering av prøvetakningspunkt Prøvetakingspunktene er valgt ut fra tidligere miljøundersøkelse, dybdeforhold og NS Figur viser plassering av de 10 stasjonene i undersøkelsen. Utløpet fra smoltanlegget ligger ved stasjon 3. Figur 3 Kart over resipienten med prøvetakingspunkt inntegnet (1 10). Utslipp fra anlegg ca. ved stasjon 3. Tabell 1 GPS posisjon og dyp til de 10 stasjonene. Stasjon nr Dyp GPS posisjon N GPS posisjon Ø

14 5.3 Karakterisering av bunnforhold Ved hjelp av grabb fikk man varierende bunnprøver fra alle 10 stasjoner. Figur 4-18 viser bilder av usiktede og siktede prøver. Bunnen på stasjon 1,2,5,6, og 10 bestod av fjell / stein. Det var følgelig lite sediment på disse stasjonene. Primærsedimentet i de fem andre prøvene var fast fin sand med islag av litt mudder. Det var ingen synlige tegn til akkumulering av organisk stoff fra oppdrettsvirksomheten i noen av prøvene. Det ble funne levende fauna i 9 av 10 prøver Det ble ikke observert lukt eller spontan gassdannelse i noen av grabbprøvene. Alle 10 prøver fikk beste tilstand miljøtilstand, dvs. tilstand «1». (Tabell 2) Dette gav en totalindeks for området på 0,12 som tilsvarer beste miljøtilstand (1) med meget god margin. (Grensen mellom tilstand 1 og 2 er 1,10). Tabell 2 Oversikt over miljøtilstand til den enkelte av de 10 grabbprøvene tatt Tilstand prøve Grabbprøve nr. Antall prøver 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tabell 3 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Gruppe Indeks Tilstand A 2 0, ,04 1 Lokalitet 0,

15 Figur 4 Usiktet grabbprøve fra stasjon 1, 25 meters dyp Figur 5 Usiktet grabbprøve fra stasjon 2, 20 meters dyp Figur 6 Usiktet grabbprøve fra stasjon 3, 24 meters dyp 15

16 Figur 7 Siktet grabbprøve fra stasjon 3, 24 meters dyp Figur 8 Usiktet grabbprøve fra stasjon 4, 25 meters dyp Figur 9 Siktet grabbprøve fra stasjon 4, 25 meters dyp 16

17 Figur 10 Usiktet grabbprøve fra stasjon 5, 26 meters dyp Figur 11 Siktet grabbprøve fra stasjon 5, 26 meters dyp Figur 12 Usiktet grabbprøve fra stasjon 6, 26 meters dyp 17

18 Figur 13 Siktet grabbprøve fra stasjon 6, 26 meters dyp Figur 14 Usiktet grabbprøve fra stasjon 7, 22 meters dyp Figur 15 Siktet grabbprøve fra stasjon 7, 22 meters dyp 18

19 Figur 16 Usiktet grabbprøve fra stasjon 8, 25 meters dyp Figur 17 Siktet grabbprøve fra stasjon 8, 25 meters dyp Figur 18 Usiktet grabbprøve fra stasjon 9, 33 meters dyp 19

20 Figur 19 Siktet grabbprøve fra stasjon 9, 33 meters dyp Figur 20 Usiktet grabbprøve fra stasjon 10,36 meters dyp Figur 21 Siktet grabbprøve fra stasjon 10,36 meters dyp 20

21 5.4 Endringer siden forrige miljø undersøkelse Det er tidligere gjort MOM undersøkelser i 2001 og (Bio Consult rapport nr 5, 2006) (Tabell 4, 5) I begge disse undersøkelsene ble miljøtilstanden klassifisert til beste miljøtilstand, tilstand 1. Lokalitetens indeks har variert fra 0,22 i 2001 til 0,12 i I denne undersøkelse ( ) (Tabell 6) er det fortsatt stabilt gode miljøforhold, tilsvarende tidligere verdier i 2001 og Tabell 4 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Gruppe Indeks Tilstand A 2 0, ,04 1 Lokalitet 0,22 1 Tabell 5 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Gruppe Indeks Tilstand A 2 0, ,00 1 Lokalitet 0,05 1 Tabell 6 Resultat av miljøundersøkelsen i henhold til Norsk Standard 9410 tatt Gruppe Indeks Tilstand A 2 0, ,04 1 Lokalitet 0,

22 5.5 Konklusjon B - undersøkelse Lokaliteten har vært i drift siden oppstart i 1976, med gradvis utvidelse av produksjonen Siden 2005 har årlig utforing variert fra 130 til 188 tonn. Ut i fra B-undersøkelsens karakteriseringsindeks har utslippsområdet til Fister smolt oppnådd følgende verdier: Gruppe 1: 0,10 Tilstand A Gruppe 2: 0,20 Tilstand 1 Gruppe 3: 0,04 Tilstand 1 Middel gruppe 2 og 3 0,12 Tilstand 1 Lokalitetens tilstand: 0,12 Tilstand 1 Basert på B-undersøkelsen er miljøtilstanden ved utslippsområdet meget god. Områdets miljøstatus ble klassifisert til beste miljøtilstand, Tilstand 1. Lokalitetens indeks ble bestemt til 0,12. (Grensen mellom tilstand 1 og 2 er 1,1). Det ble ikke dokumentert noe lukt, organisk sjikt, gassing eller annen effekt av utslippet fra Fister Smolt AS. Der ble ikke dokumentert negative endringer i miljøtilstand siden forrige undersøkelse i 2005 Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen, synes utslippområdets bæreevne ikke å være utnyttet. 22

23 6 Litteratur Buchanan, J.B Sediment analysis. - P in Holme, N.A. & A.D. McIntyre (eds). Methods for the study og marine benthos. Blacwell Scientofic Publications, Oxford. Dahl, E & D.S. Danielssen Egnethetsundersøkelse for fiskeoppdrett på Skagerrakkysten. nr. 6, Gray, J. S The ecology of marine sediments. Cambridge University Press, 185 s. Jansen, E Undervisningskompendium til G-232, lab. Kurs i sedimentologi ved Geologisk institutt, Universitetet i Bergen. 90 s. Kupka Hansen P., A. Ervik, J. Aure, P. Johannessen, T. Jahnsen, A. Stigebrandt & M. Schanning MOM (Modellering - Overvåking - Matfiskanlegg). Konsept og revidert utgave av overvåkingsprogrammet Fisken og Havet nr. 5, Molvær, J., J. Knutzen, J. Magnusson, B. Rygg, J. Skei & J. Sørensen Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT veiledning nr. 97: s. Pearson, T.H. & R. Rosenberg, Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 16: Rygg, B Bløtbunnfauna som indikatorsystem på miljøkvalitet i fjorder. En ny forurensningsindeks basert på artssammensetning. NIVA rapport nr s. Shannon, C.E. & W. Weaver The mathematical theory of communication. - University of Illinois Press, Urbana. 17 s. Svensen, H. & Utne, N 1979: Fysisk.- oseanografisk undersøkelse i Ryfylkefjordene Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser Rapport nr 3 23

24 7 VEDLEGG Skjema for prøvetakingssteder Firma: Fister smolt Dato: : Lokalitet: Fistervågen Konsesjonsnummer: Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk på Bobling (i prøve) Primær Grus sediment Skjellsand Litt Litt Fin Fin Fin Sand Fin Fin Fin Fin Fin Fin Fin X Mudder Litt Silt Leire Fjellbunn X X Steinbunn X X X X X Pigghuder, ant Krepsdyr, ant Skjell, ant Børstemark,ant Andre dyr, ant Malacoceros fuliginosa Beggiatoa For Fekalier Kommentarer Mørkere Ikke lukt 24

25 Prøveskjema Dato: Lokalitet: Fistervågen Signatur: Gr. Parameter Poeng Prøve nummer Indeks I Dyr Ja (0) Nei (1) Tilstand (Gruppe I) A ph avlest verdi Fjell/ Fjell/ Fjell/ Fjell/ Fjell/ stein stein 7,8 7,8 stein stein 8,0 8,0 8,0 stein avlest verdi II Eh (mv) + ref. potensial ph/eh Se tillegg D Tilstand (prøve) Tilstand (Gruppe II) 1 0,10 0,20 Gassbobler Ja (4) Nei (0) Farge Lys/grå (0) Brun/sort (2) Ingen (0) Lukt Noe (2) Sterk (4) Fast (0) III Konsistens Myk (2) Løs (4) Grabb <1/4 (0) volum 1/4 til 3/4 (1) > ¾ (2) Tykkelse 0-2 cm (0) slamlag 2-8 cm (1) > 8 cm (2) Sum Korrigert sum (Sum*0.22) Tilstand (prøve) 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilstand (Gruppe III) 1 Middelverdi (Gruppe II&III) 0 0 0,5 0, Tilstand Prøve Tilstand (Gruppe II&III) 1 0,04 0,12 LOKALITETENS TILSTAND 1 25

26 Buffer Sjøvann Sediment Temperatur Referanse elektrodens potensial: 230 TABELL 1 TABELL 2 X: ph/eh Tilstand Korrigert sum Tilstand Indeks Gruppe I Gruppe II&III Lokalitetens Tilstand X < A 1, 2, 3 1, 2, >= X < A >= X < , 2 1, 2 X >=

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 42 25.07.06 1 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 42 25.07.06 av

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. 375-2009 RESIPIENTGRANSKING MOM-B LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 23 oktober 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2016 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven - Inge Skogvoll MOM

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan

Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan Miljøundersøkelse (NS 9410); Aukan Dato feltarbeid: 13. januar 2011 Anlegg: Nofima AS Lokalitetsnummer: 13254 Konsesjonsnummer: M/AV 3, 22 Kommune: Averøy Rapportnummer: BR116359 Lokalitetstilstand: 1

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg MILJØSEMINAR FOR AKVAKULTURNÆRINGA 13.-14. februar 2013 Florø Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Arne Ervik Overvåkning: Kostnadseffektiv innsamling

Detaljer

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni 2017 11272 Øksengård i Saltdal kommune Oppdragsgiver Tittel Organisasjonsnummer 918 901 566 Edelfarm AS v/ Sven Inge Skogvoll MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 15455 Daumannsvika i Saltdal Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Edelfarm AS v/sven Inge Skogvoll MOM

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Argus-rapport nr. 201-09-08 Argus Miljø AS Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Vedlegg 5. Miljøundersøkelser a. Utvidet Mom B _Laksefjord AS april 2013 b. Strømmålinger

Vedlegg 5. Miljøundersøkelser a. Utvidet Mom B _Laksefjord AS april 2013 b. Strømmålinger Vedlegg 5 Miljøundersøkelser a. Utvidet Mom B _Laksefjord AS april 2013 b. Strømmålinger Laksefjord AS MOM - B, utvidet undersøkelse April 2013 Avløpsledning Frierfjorden, Lebesby kommune MOM-B UNDERSØKELSE,

Detaljer

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Fiskehelsetjeneste AS I Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Sjøfarm AS Lokalitet /-nr.: Storvika / 23055 Konklusjon, lokalitetens middeltilstand: Lokalitetstilstand

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen. Lokalitetsnummer Meløy kommune

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen. Lokalitetsnummer Meløy kommune MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen. Lokalitetsnummer 10475 Meløy kommune Argus-rapport nr. 268-04-12 Bodø REFERANSESIDE Tittel MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen. Meløy

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Dato feltarbeid: 5. mai 2011 Anlegg: Gandvik Lokalitets nr: Ikkje bestemt Konsesjons nr: Ikkje bestemt Kommune: Nesseby Rapport nr: BR116625 Lokalitetstilstand: 1 Kystlab

Detaljer

Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY. Sandnes kommune

Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY. Sandnes kommune Rapport nr. 681-2011 RESIPIENTGRANSKING MOMB LOKALITET ÅDNØY Sandnes kommune Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon:

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017

Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Sjøtroll Havbruk AS Miljøundersøkelser type B, Djupevika Mai 2017 Informasjon oppdragsgiver Tittel: B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Djupevika Rapportnummer (s): 0878/17 Lokalitetsnavn: Djupevika Lokalitetsnummer:

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Hagarsneset Dato: 21. juni 2011 Anlegg: Atlantic Cod Farms AS Lokalitets nr: 23575 Konsesjons nr: M/HD 10, 13, 14, 15 Kommune: Hareid Rapport nr: BR116456 Lokalitetstilstand:

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks

Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen. Kystlab AS. Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy. Telefon Telefaks Miljøundersøkelse (NS 9410); Kattholmen Dato: 23.03.2010 Anlegg: MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Avd Brattøyfisk Lokalitetsnummer: 12872 Konsesjonsnumre: M/Fi 2 Lokalitetens kommune: Frei Rapport nummer: BR105600

Detaljer

RAPPORT MILJØUNDERSØKING

RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORTVERSJON 12.05.2015 K. STRØMMEN LAKSEOPPDRETT TRÆSFLU Ref. 340-030315 MOM B UNDERSØKING FEBRUAR 2015 Lokalitet Tresflu ligg på austsida av Hovden, nord i Flora kommune, her

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B - sedimentundersøkelse Utslippspunkt Simanes Slakteri, februar 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Rapportnavn: Stokkasjøen Mom B 12814 b Erstatter Stokkasjøen Mom B 12814 Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM B undersøkelse Stokkasjøen, Lok nr. 31217 i Vevelstad kommune August 212 Mom B Stokkasjøen

Detaljer

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS

Marine Harvest. MOM-B undersøkelse. Digermulen. Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober LetSea AS LetSea AS Marine Harvest MOM-B undersøkelse Digermulen Rødøy kommune, Nordland fylke Oktober 2015 Tittel MOM-B på lokalitet Digermulen Oktober 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse

Detaljer

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012

S A. k b v. Kvarøy Fiskeoppdrett. MOM B undersøkelse. Breivika, Lok nr i. Lurøy kommune September 2012 S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Kvarøy Fiskeoppdrett MOM B undersøkelse Breivika, Lok nr. 13765 i Lurøy kommune September 2012 Tittel Oppsummering Mom B pålokalitet Breivika, Lok. nr. 13765

Detaljer

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune Argus-rapport nr. 256-10-11 Bodø REFERANSESIDE Tittel MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune Forfatter:

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE Biolog Haakon O. Christiansen Boks 328 8301 Svolvær Org.nr: 981 764 897 mva Tel 760 78561 fax 760 78688 Mobil 99 62 52 60 E-mail: haach@online.no

Detaljer

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave.

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave. Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober 2010. Revidert utgave. Akvaplan-niva AS Rapport: 5209.B03 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 1 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 2 Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Kombinert MOM B- og MOM C - undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Jibbersholmane og resipienten i Hoplandsosen i Radøy kommune.

Kombinert MOM B- og MOM C - undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Jibbersholmane og resipienten i Hoplandsosen i Radøy kommune. Kombinert MOM B- og MOM C - undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Jibbersholmane og resipienten i Hoplandsosen i Radøy kommune. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 629 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest MOM B undersøkelse Lille Åsvær i Dønna kommune Juli 213 Tittel Mom B på lokalitet Lille Åsvær Juli 213 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon har utført en mom

Detaljer

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune Argus-rapport nr. 219-12-09 Bodø REFERANSESIDE Tittel MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran. Fauske kommune Forfatter:

Detaljer

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær Rødøy kommune Lokalitetsnummer 11144

MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær Rødøy kommune Lokalitetsnummer 11144 MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær Rødøy kommune Lokalitetsnummer 11144 Argus-rapport nr. 290-11-13 Bodø REFERANSESIDE Tittel MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær, Rødøy kommune.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Varpet Rana kommune, Nordland fylke Juni 215 MOM-B Varpet Juni 215 Tittel MOM-B på lokalitet Varpet Juni 215 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset

Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Miljøundersøkelse (NS 9410); Seterneset Dato feltarbeid: 12. mars 2013 Anlegg: Rauma Gruppen Lokalitets nr: 12844 Konsesjons nr: M/S 2, 23, M/SJ 3, 5 Kommune: Molde Rapport nr: BR1310227 Fiske-Liv AS Adresse

Detaljer

Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS

Nova Sea. MOM-B undersøkelse. Kokvika. Lurøy kommune, Nordland fylke August LetSea AS LetSea AS Nova Sea MOM-B undersøkelse Kokvika Lurøy kommune, Nordland fylke August 2015 Tittel MOM-B på lokalitet Kokvika August 2015 Oppsummering LetSea AS har utført en MOM-B undersøkelse på lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Brattlia 0-prøve Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.03.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer