Visjon. Bø bygda for trivsel, mangfald og vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon. Bø bygda for trivsel, mangfald og vekst"

Transkript

1 Handlingsplan Oppfølging av Bø Kommunes kommuneplan for perioden , samfunnsdelen 1 Visjon Kommuneplanen forpliktar og legg føringar for prioriteringar og politiske vedtak. Politikarane skal bruke planen aktivt i sitt arbeid. Kommunestyret i Bø har for planperioden lagt til grunn følgjande visjon for arbeidet: Bø bygda for trivsel, mangfald og vekst Bø kommune skal framleis, sjølv om ein som følgje av befolkningsveksten ser tendensar til urbanisering, styrke identiteten som bygd eller ein småby. Bø skal vere en attraktiv studiestad og ei triveleg og mangfaldig bygd der unge og eldre ønskjer å busette seg og å bli verande. Grunnlaget for auka busetnad er moglegheit for å få seg jobb, og Bø skal også i framtida vere ein stad der næringslivet ønskjer å etablere seg og utvikle nye arbeidsplassar. I eit globalt perspektiv er klimaendringane truleg vår tids største utfordring. Bø kommune er ein del av denne utfordringa og må innrette utviklinga i retning av eit samfunn med låge utslepp. Planen har tre satsingsområde 1. Bø regionsenter i Telemark 2. Bø ein nyskapande kommune 3. Bø ein god stad å bu 1 Det er i planen plassert ansvar og roller: Komsjef=kommunalsjef, TEK=Teknisk, HV=Helse og velferd og OPP=Oppvekst

2 Handlingsplanen gir ein oversikt over målsettingar, strategiar, kva for tiltak som planleggjast og kven som har ansvar for gjennomføringa og når det skal vera gjort. Hovudmålsetting for Bø regionsenter i Telemark I planperioden er det naturlig å legge til grunn at Bø vil få ein vekst på i overkant av 800 nye innbyggjarar. 2 Skal ein unngå at desse blir pendlerar ut av kommunen, må vi skape om lag 500 nye arbeidsplassar. Det er ei målsetting å legge til rette for å styrke Bø kommune sin status som studiestad, som naturlig knutepunkt for tog og buss, som handelssenter og sentralt turistmål i Telemark. Målsetting Strategiar Tiltak Ansvar/politisk behandling 1.1 Bø kommune skal i planperioden ha vekst i folketalet på høgde med landsgjennomsnittet Stimulere til bustadbygging Få på plass kommunale avtaler med utbyggjerar og grunneigarar og vedtak av reguleringsplan for Nordbøåsen Vedtatt i PTN og KS Tidsramme, ferdig når? Våren 2014 Kostnad Gjennomføre ein god prosess under rulleringa av arealplanen i kommuneplanen for å legge til rette før ønska bustad utbygging Planprogram til FS Kommuneplan til Kommunestyret 1.kv Leggje til rette for bustadbygging i sentrum av Bø i samband med handsaming av private reguleringsplanar. PTN-utvalet/KS for godkjenning Bidra til etablering av burettslag i Bø Opne opp for spreidd bustadbygging og mindre huskrullar i krinsane. HV-utvalet, FS og KS Uavklart 2 Vedtaket knytt til vekst på 1200 nye innbyggjarar var satt på bakgrunn av SSB sin framskrivning i Nyare anslag har redusert prognosen til i overkant av 800 nye innbyggjarar.

3 Kommuneplanens arealdel Vidareutvikle pendlartilhøva for buss og tog Arbeide for stive to-timars avgangar på Sørlandsbanen Ordførar, lokale politiske parti Bestemt, des Skape attraktive møteplassar i sentrum Få på plass overbygd leskur og overbygd sykkelparkering på stasjonen Fullføre opparbeiding av Evjudalen via Romprosjektet 2017 TFK og jernbaneverket Styringsgruppa Vår Bø kommune skal ha eit berekraftig utbyggingsmønster med eit kompakt sentrum og bustadområde i gang/sykkelavstand til dette Leggje til rette for eldre som vil etablere seg sentrumsnært og for rimelige bustadar for nye etablerarar og hushald med ein person Redusere arealforbruk per innbyggjar til utbyggingsføremål Gjennomføre spørjeundersøking retta mot aldersgruppa 60+ for å kartleggje interesse for ein meir sentrumsnær bustad Som pkt og pkt Legge inn føresegner om dette i kommuneplanen Til Eldrerådet, HVutvalet og FS Til PTN,FS og KS Hausten 2014 Vår Bø kommune skal ivareta bygda sine kvaliteter knytt til attraktive frilufts- og naturområde Ivareta naturmangfald, viktige friluftsområde og dyrka mark ved planlegging av utbyggingsområde Utbygging av hytteområde bør skje i tilknyting til eksisterande hytteområde på Lifjell og langs Reskjemvegen Som Som Bø kommune skal i planperioden legge til rette for eit variert Sikre grøntareal langs Bøelva Bø kommune skal i samarbeid med kommunane i Midt Som Bruke MTNU til å få på plass ein stratetisk næringsplan i samarbeid Rådmann 2014

4 næringsliv med vekst i talet på arbeidsplassar 1.5 Bø kommune skal som vertskommune for Høgskulen i Telemark og Bø vidaregåande skule bidra til å vidareutvikle og styrke Bø sin posisjon som skuleog kompetansesenter i Telemark Telemark vidareutvikle det næringspolitiske samarbeidet med tanke på å sikre nyetableringar Som næringsvenleg kommune, skal det leggjast til rette for at Midt-Telemark framleis er det viktigaste området innan reiseliv, landbruk og næringsverksemd i Telemark Kommunen skal leggje til rette for at Midt-Telemark framleis skal vera det viktigaste landbruksområdet i Telemark Bø kommune skal ha ein konstruktiv dialog med Telemark Fylkeskommune og Høgskulen i Telemark for lokalt å kunne støtte og legge til rette for vidare utvikling med nabokommunane Inngå kommuneavtale med Telemark Fylkeskommune der ein klargjer samarbeidsområde Rådmann Som og MTNU Som og MTNU Få på plass og gjennomføre områdereguleringsplan for Campus Legge til rette for etablering av kunnskapsarbeidsplassar på Campus Ved hjelp av kommuneavtale med TFK, strategisk næringsplan for Midt-Telemark og deltaking i Byregionsprogrammet auke samarbeidet med TFK og nabokommunane for å styrke HiT-Bø som regional hjørnesteinsbedrift MTNU Rådmann Haust Bø kommune skal ha ein skulepolitikk med kvalitet som Vidareføre og styrke samarbeidet i Kvalitetsforum (deltakarar frå Bø kommune, TFK og Fylkesmannen) Som tiltak under målsetting

5 tek i vare og styrkar kommunen sin renommé som skulekommune 1.6 Bø kommune sin posisjon som knutepunkt for kommunikasjon (tog/buss) skal styrkast Legge til rette for å vidareutvikle Bø stasjon som senter for kollektivtrafikk i arealplanar Planlegge bustadbygging nær stasjonsområdet for å styrke trafikkgrunnlaget Styrke Sørlandsbanen i retning Oslo-området, Kristiansand og Stavanger, med korresponderande kommunikasjon mot Notodden og Grenland Arbeide for å styrke busstilbodet vestover og at dette korresponderer med togtilbodet Som Som Som Forsette arbeidet for å oppretthalde og styrke Bratsbergbanen Få det inn i kommuneavtale med TFK og ha god dialog med busselskapa om ruteoppsett MTR Ordførar Ordførar/MTR MTR 1.7 Bø kommune skal ha eit fortetta og levande sentrum der ein gradvis bygger ein kvartalsliknande struktur Bø kommune skal i planperioden oppretthalde ei restriktiv sentrumsavgrensing i kommuneplanen Sikre alternativ trasé for Rv 36 i tunnel utanom sentrum Nye større bustadområde skal ligge i gang- og sykkelavstand til Bø sentrum Bø kommune skal i areal- og reguleringsplanar legge til rette for fortetting av sentrale Som PTN-utval, K-styre Som PTN-utval, K-styre Som PTN-utval, K-styre Som PTN-utval, K-styre

6 tomter Redusere konfliktane mellom Bøgata som gjennomkøyringsveg og sentrumsgate Gjennomføre ein trafikkanalyse når k-plan er vedteke Gjennomføre prosjektet «Bygdepakke Bø» i samarbeid med TFK og Vegvesenet Haust ` Lage kommunedelplan for transportavvikling i Bø 2016

7 Hovudmålsetting for Bø ein nyskapande kommune Kommunen skal ha ein personalpolitikk som tek i vare dei tilsette på ein god måte og som sikrar at ein har rett kompetanse på rett plass. Kommunen skal effektivt levere gode tenester innanfor vedtatt økonomisk ramme. Bø kommune skal bruke eit enkelt, klart og brukarvenleg språk og styrke kompetansen i nynorsk. Målsetting Strategiar Tiltak Ansvar/politisk behandling 2.1 Bø kommune skal levere gode og brukarretta tenester der vi brukar dei kommunale ressursane mest mogleg effektivt Bø kommune skal bruke relevant styringsdata for å kunne samanlikne oss med samanliknbare kommunar Alle sektorar skal i budsjett- og rekneskapssaker som skal til politisk behandling gje ein oversikt over ressursbruken i Bø kommune på aktuelt tema samanlikna med kommunegruppe og kommunar i Telemark Komsjefar/Økonomisjef Relevant utval/fs/ks Tidsramme, ferdig når? Kostnad Årsmeldingar frå kommunal drift skal gje ein oversikt over ressursbruk og kvalitet på område av politisk interesse. Økonomisjef/komsjefar Relevant utval/fs/ks 30. mars kvart år Bø kommune skal i samarbeid med kommunane i Midt- Telemark for å vidareutvikle felles digitale løysingar der det er naturlig Bø kommune skal aktivt arbeide for å slå saman kommunar for å skape ein meir berekraftig kommunestruktur Kvar sektorleiar er ansvarleg for å laga ein oppdatera KOSTRA-oversikt i samband med budsjettarbeidet Følgje opp vedtatt strategisk IKT-plan for Midt-Telemark Delta i forprosjekt i samarbeid med kommunane Seljord, Hjartdal, Notodden, Sauherad og Nome for å sjå på moglegheitene for Sektorleiar Leiar MT-IKT K-styre Ordførar FS/KS 1.sept kvart år Vår

8 2.1.4 Delta i pilotnettverk (i regi av KS) samarbeid for å få ein meir «helhetlig» styring kommunesamanslåing Sette i verk brukarundersøkingar i tråd med plan Komsjefar Relevante utval/k-styre Sommar Bø kommune er ein attraktiv arbeidsplass der tilsette har gode haldningar i møte med brukarar og kollegaer, og der ein arbeider aktivt med å bygge og rekruttere god og riktig kompetanse Utarbeide kompetanseplanar for alle sektorar i Bø kommune Utarbeide planar for rekruttering og inkludering av grupper som treng særleg tilrettelegging Utarbeide kompetanse- og rekrutteringsplan for PLO-sektoren Lage kompetanse- og rekrutteringsplan for teknisk sektor Lage kompetanse- og rekrutteringsplan for oppvekstsektoren (bh&skule) HV-utval, AMU og Pers.utv, PTN-utval, AMU og Pers.utv OK-utval, AMU og Pers.utv Lage kompetanse- og rekrutteringsplan for stabsfunsjonar (personal, HMS, IKT og økonomi) Pers-/øksjef, AMU, Pers.utv Ha ein løns- og personalpolitikk som legg til rette for å rekruttere og behalde viktig kompetanse Tett oppfølging av leiarar på ulikt nivå Lage overordnet opplærings- /kompetanseplan for Bø kommune for å sikre og følgje opp at tilsette har nødvendig grunnkompetanse Sjå Etablere møteplassar der avdelinsgleiarane er med på diskutere driftsspesifikke problemstillingar (eks. KUL) Personalsjef AMU, Pers.utv Rådmann/kommunalsjefar/ einingsleiarar avhengig av nivå Hausten 2015 Oppstart nov Etablere møteplass der einingsleiarar er med på å diskutere problem-stillingar i Kommunalsjefar Oppstart nov- 13

9 einingane/sektoren (eks. PLO/rektormøta/styrarmøta) Veiledning for avdelingsleiargruppa, for styrking av rolla som leiar Få på plass eit «leiar-dokument» som skal fungere som eit verktøy til å handtere leiarrolla (leiaravtaler/målekort) Kommunalsjefar Kommunalsjefar Oppstart okt 2014 Desember I samarbeide med dei tilsette arbeide for eit arbeidsmiljø der ein tek vare på kvarandre og der sjukefråværet er lågare enn landsgjennomsnittet Drive kompetanseutvikling organisert gjennom RUL og leiarutviklingsprogram I samråd med tilsette og tilsettes organisasjonar etablere avdelingsvise mål for sjukefråvær Veiledning for tilsette på avdelingsnivå, med ekstern veileder (PLO) Rådmann Kommunalsjefar/einingsleiarar September Bø kommune skal som organisasjon driftast miljøog klimavenleg Kutte i klimautslepp frå kommunal verksemd i tråd med nasjonale mål Rullere eksisterande klima- og energiplan Rådmann Gradvis erstatte kommunal bilpark med meir miljøvenlege bilar Sertifisere Bø kommune som Miljøfyrtårn Oppstart

10 Hovudmålsetting for Bø ein god stad å bu Ved sida av å ha ein god og brukarretta oppvekst-, helse- og velferdssektor, der ein i størst muleg grad tek omsyn til individuelle behov, må ein frå kommunen si side arbeide for å skape ein heilskapleg helse- og velferdsplan. Ein må i arbeidet med å utvikle det gode samfunn, heile tida legge eit miljø-, kultur- og folkehelsefagleg perspektiv til grunn. Målsetting Strategiar Tiltak Ansvar/politisk behandling 3.1 Bø kommune skal ha ein oppvekstpolitikk der det langsiktige målet er at barn som veks opp i Bø gjennomfører vidaregåande utdanning Tidleg innsats og godt samarbeid mellom familiar, helsestasjon, barnehage og skule for på tidligast muleg tidspunkt sette i verk tiltak for familiar og ungar som slit I samråd med Politirådet etabler eit Nærmiljøutval som har som oppgåve å samordne tenestene som her er nemnt Delta i og gjennomføre Ungdataundersøkinga for å kartleggje ungdommens oppvekstmiljø og forhold til heim, skule, frivillig aktivitet og rus Rådmann OK- og HV-utvala, KS OK- og HV-utvala KS Tidsramme, ferdig når? Løpnade Kostnad Laga ein kommunedelplan for oppvekst OK-utval, KS Vår Prioritere skuleressursar inn mot dei fire fyrste åra OK-utval, KS Gjennomføre prosjektet «De utrolige årene» i barnehagene OK-utval Vidareføre prosjektet «Barn som bekymrar» OK-utval Ha ein skulepolitikk der ein ved hjelp av god kvalitet på undervisninga og fokus på sosiale utvikling, kvalifiserer Ta i bruk Vokal og Puls i arbeidet for å styrke lærarrolla, rektorrolla og skuleeigarrolla OK-utvalet Vokal 2014 Puls

11 dei unge for gode resultat i vidaregåande skule Rektorar og styrarar skal gjennomføre leiarutdanning i regi av BI Vidareføre skulesatsinga i regi av Utdanningsdirektoratet Bø kommune skal vere ein av landets fremste kulturkommunar Ivareta og vidareutvikle bygg og anlegg og gjennom det legge til rette for eit breitt kulturtilbod Lage kommunedelplan for kunst og kultur Styrke kulturskulen Følgje opp prosjektet «Dei unges arena» Kultursjef OK-utval, KS Kultursjef OK-utval Kommunen skal i planperioden ha eit sterkare fokus på innhaldet i kultursatsinga, vidareutvikle og styrke samarbeidet med det frivillige kulturlivet og betre rammevilkåra for dei frivillige kulturaktørane Lage kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultursjef OK-utval, KS Bø kommune skal ha ein positiv utvikling i folkehelseprofilen Ha fokus på folkehelse i all planlegging og vidareutvikle folkehelsesamarbeidet med ulike aktørar Vidareføre Frisklivssentralen i samarbeid med Sauherad, Gullbring og Høgskulen HV-utval Folkehelse i alle planar jf. pkt , pkt og pkt Få på plass ein ansvarlig for koordinering av folkehelsearbeidet i kommunen HV-, OK-, PTN-utval KS Delta på Fylkeskommunens

12 dialogmøter/samarbeidsmøter der folkehelsearbeid er tema 3.4 Bø kommune skal legge til rette for at innbyggjarar, unge som eldre, med spesielle behov skal ha eit aktivt, trygt og godt liv Bø kommune skal levere gode brukarretta helse- og omsorgstenester Laga ein Helse- og Velferdsplan for Bø kommune Etablere brukarutval innafor sjukeheimen, heimesjukepleia og PU-området HV-utval, KS HV-utval 2015 Desember Samarbeide med frivillige lag og foreiningar for utvikling og drift av ulike tenester Taka i bruk brukarundersøkingar som en del av planarbeidet Som pkt I Bø kommune skal flest muleg av dei som har behov for daglege helsetenester kunne bu heime så lenge som muleg Bø kommune skal i planperioden prioritere heimesjukepleia og arbeide for å få på plass ei omsorgstrapp som tek i vare den enkeltes medisinske behov og behov for tryggleik i det daglege Som pkt Styrke Tildelingskontors rolle og kompetanse Halde fokus på aktiv rehabilitering i heimen og at det bør vere tilbod om rehabilitering på den nye korttidsavdelinga Styrke det kommunale fysioterapitilbodet Ta i bruk metodikken rundt «hverdagsrehabilitering» HV-utval, KS 2015 August Bø kommune skal vere ein inkluderande kommune og bidra til busetting av flyktningar Ta imot flykningar på same nivå som tidlegare Lage ein plan for den kommunale flykningspolitikken Styrke samarbeidet med BNVO (Bø og Nome Vaksenopplæring) HV-utval, KS Vår Samarbeide med frivillig sektor om integrering av innvandrarar Sjå pkt

13 3.7 Bø kommune skal tryggje lokalsamfunnet ved krise og alvorlege hendingar Sikre god kvalitet på introduksjonsprogrammet og at 75% av deltakarane er i arbeid eller utdanning etter 5 år Styrke samfunnsberedskapen og førebygge gjennom god planlegging og øvingar Sjå pkt og pkt HV-utval Få på plass oppdaterte helse-, sosial- og smitteberedskapsplaner HV-utval, KS Mars Sørgje for å følgje hovudprinsippet om at den verksemda som har ansvar for ein sektor i ein normalsituasjon også har ansvaret i ein krise- /beredskapssituasjon Gjennomføre øvingar ute på PLOavdelingar/einingar/sektor i tråd med punkt Gjennomføre minst ein øvelse innanfor VA-området kvart år

Kommuneplan Samfunnsdelen

Kommuneplan Samfunnsdelen Bø kommune Kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen 1 Innhald Føreord... 3 Innleiing... 4 Visjon... 4 Tre satsingsområde... 5 1. Bø regionsenter i Telemark... 5 2. Bø ein nyskapande kommune... 8 3. Bø ein god

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi SELJORD KOMMUNE Planstrategi 2016-2019 Høyringsversjon 09.06.2016 Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men kommunestyret si prioritering av planressursane i valperioden. Planstrategien skal klargjere

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Bø senterparti - Program 2015-2019

Bø senterparti - Program 2015-2019 Senterpartiet vil byggje samfunnet nedanfrå. Vi vil ha eit samfunn med frie og sjølvstendige menneskjer som med tru på eigne evner tek ansvar for sitt eige liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

INFORMASJON NY KOMMUNE BØ & SAUHERAD

INFORMASJON NY KOMMUNE BØ & SAUHERAD INFORMASJON + NY KOMMUNE BØ & SAUHERAD INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE BØ & SAUHERAD I Stortingsmelding nr 14 (2014 2015) har Stortinget bede alle kommunar om å vurdere eigen storleik og struktur opp mot dagens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 Oppfølging av Bø Kommunes kommuneplan for perioden 2013-2025, samfunnsdelen 1

Handlingsplan 2016-2019 Oppfølging av Bø Kommunes kommuneplan for perioden 2013-2025, samfunnsdelen 1 Handlingsplan -2019 Oppfølging av Bø Kommunes kommuneplan for perioden 2013-2025, samfunnsdelen 1 Visjon Kommuneplanen forpliktar og legg føringar for prioriteringar og politiske vedtak. Politikarane skal

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 Bø kommune Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 INNHALD 1. Innleiing 2. Styringsdokument 1. Lov om barnehagar 2. Rammeplanen 3. Kompetanse for framtidens barnehage strategi for kompetanse

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

Å utvikle og drifte spennende og fremtidsrettede helsetjenester er en kontinuerlig prosess

Å utvikle og drifte spennende og fremtidsrettede helsetjenester er en kontinuerlig prosess «Lev Vel i Vaksdal» Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Solstrand 26.04.2016. Solrun Hauglum, Vaksdal kommune og Tone Elin Mekki, HIB. Side 1 Fremtidsrettede og gode tjenester

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 3.6.2013 1 Innhaldsfortegnelse 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Strukturen i SWOT-analysen Analyse Den nye kommunen Styrke Svakheit Moglegheit Truslar Område 1. Samfunnsutvikling 2. Tenesteyting og utøving av mynde 3. Demokratisk arena

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer