Til styremedlemmene. Haugesund, den : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger."

Transkript

1 Smedasundet Haugesund telefon telefax e-post web Til styremedlemmene. Haugesund, den STYREMØTEREFERAT Dager : Fredag 26., lørdag 27. og søndag 28. august Sted Til stede : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger. : Valter Rasmussen, Harald Nodenes, Frode Kvalsvik, Mårten Eidesvik, Aleksander Vedø og Reidar Blakstad. I tillegg møtte representantskapets ordfører Torstein Kvalsvik, tidl. styreleder Oddmar Hatlevik og daglig leder. DAGSORDEN Referat - Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte Enstemmig godkjent. Økonomi - Gjennomgang av regnskapet pr Styret tok det framlagte regnskap til orientering. Sak 21/05 - Kolmulefisket i I og med at industritrålerne nå har adgang til å fiske kolmule i alle områder, de også få kvote i de forskjellige sonene. P. t. gjelder det i EU-sonen og Færøy-sonen. 22% av kvotene i disse farvann må tildeles industritrålerne. SNT er sterkt bekymret for kolmulebestandens beskaffenhet. SNT ser derfor fram til at det blir oppnådd internasjonal enighet om en regulering av dette fisket. Blir det oppnådd enighet om internasjonal fordeling av kolmulebestanden, må industritrålerne få 22% av den norske andelen.

2 Fordelingen internt i industritrålerflåten (fartøykvoter) må foretas på grunnlag av basiskvote i h. t. målebrev pr Ved en eventuell stopp i kolmulefisket i nordlige farvann, må det tas hensyn til industritrålernes svake driftsgrunnlag, slik at industritrålerne får anledning til å fiske i NØS opp til 64. gr. n.br. Reguleringer for øvrig bør være som i foregående år. SNT vil videre kreve at det avsettes midler til videre forskning og utvikling av kolmule til konsum, herunder markedsutvikling. Sak 22/05 - Øyepålfisket i SNT er svært skeptisk til at nok et stort og viktig industritrålområde i Nordsjøen er delvis stengt (Egersundsbanken). SNT mener det er høyst usikkert om stengingen vil bidra til å styrke bunnfiskbestanden i Nordsjøen. SNT hevder at det ikke forelå tilstrekkelig med vitenskapelige data som kunne underbygge og rettferdiggjøre stengingen. 2. SNT krever at det snarest etableres et kontroll-/oppfølgingsopplegg med prøvefiske for å se om stengingen har den ønskede effekt på bunnfiskbestandene. Et slikt opplegg må også omfatte den stengte Patchbanken hvor vi hittil ikke vet noe om hva som har skjedd etter at et område på ca kvkm ble stengt for alt trålfiske siden Videre er SNT skeptisk til såvel begrunnelsen for og effekten av at det direkte øyepålfisket er stanset. SNT er derfor svært tilfreds med at Fiskeridirektoratet i et samarbeid med danske myndigheter nå setter i gang et prosjekt som skal kartlegge arts- og størrelsessammensetting i industritrålfisket i områder i EU-sonen og NØS. 4. SNT er villig til sammen med myndighetene å se videre på utfordringene m. h. t. til å tilpasse industrifisket i forhold til andre bunnfiskarter. Med tanke på de verdier som blir tatt opp av Nordsjøen hvert år, etterlyser SNT derfor mer forskning omkring hva som påvirker de enkelte bestander i Nordsjøen og sammenhengen mellom disse. 5. SNT vil videre peke på at ovennevnte begrensinger i industritrålfisket er med på å redusere industri-/nordsjøtrålernes driftsgrunnlag uten noen form for kompensasjon. SNT mener at dette i sterk grad endrer og svekker forutsetningene for Landsmøtevedtaket i Norges Fiskarlag vedrørende ressursfordelingene hvor det het at industritrålfisket (tobis, øyepål og kolmule) skulle være industri-/nordsjøtrålernes hovedfiskeri. SNT vil derfor be myndighetene vurdere om industritrålflåten har stabile rammevilkår. 6. SNT vil kreve at Regjeringen i EU-forhandlingene må fortsette å kreve endring i EUs regelverk om gjenutsetting i havet av fisk man ikke har kvote på/lov å fiske. Denne ordningen medfører at enorme kvanta av truede bunnfiskarter kastes på havet.

3 7. Innen økosystembasert forskning hevdes det at øyepål skal være mat for andre arter som f. eks. makrell. Redusert fiskeri for industritrålerne på øyepål for at andre fiskerier skal bestå/øke på bekostning av øyepålfisket, må derfor kompenseres i form av økte andeler av f. eks. makrell. Sak 23/05 - Tobisfisket i Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) tar ICES sine anbefalinger vedrørende tobisfisket til etterretning. Styret anmoder Reguleringsrådet om å ta hensyn til følgende forhold i sine vurderinger for tobisfisket i 2006 : a) Som grunnlag for eventuelle reguleringer av tobisfisket i 2006 forutsetter SNT at HI gjennomfører forskning, og at det derfor er avsatt tilstrekkelig med ressurser til å kunne gjennomføre denne forskningen. SNT vil hevde at det hittil ikke har vært utført tilstrekkelig med forskning på tobis til å kunne foreta de relativt drastiske reguleringene vi har hatt de to siste år. SNT vil derfor kreve ytterligere forskning på tobis i de kommende år for å skape et best mulig grunnlag for myndighetenes eventuelle framtidige regulering av dette fiskeriet. SNT vil herunder peke på : - fangststatistikkene som viser at det alltid har vært store svingninger i tobisforekomstene. - de konstaterte strøm-, temperatur- og åteforhold i Nordsjøen. b) EU representerer 70-80% av tobisfiskeriet. SNT vil derfor oppfordre de norske myndighetene til et tettere samarbeid med EU, dvs. danske myndigheter og forskere, da tobisen anses for å være en felles ressurs i Nordsjøen. Herunder vil vi peke på behovet for at fangstperioden i EU og Norge samordnes. c) SNT krever videre at Regjeringen forhandler seg fram til en større tobiskvote i 2006 enn den vi hadde i 2005 som var historisk lav. Ved at fisket, til tross for annet forslag fra SNT, ble regulert gjennom maksimale fartøykvoter på 600 tonn, ble ikke kvoten oppfisket. SNT vil derfor kreve at om kvoten også i 2006 blir liten, må det likevel åpnes opp for et fritt fiskeri hvoretter kvoten kan økes i overensstemmelse med EU-avtalen. Alternativt må maksimalkvoten settes høyere enn 600 tonn. d) Fisket i 2003, 2004 og 2005 har i realiteten foregått omtrent slik det blir anbefalt fra HI med oppstart rundt og avslutning ca Parolen blant våre medlemmer har vært å unngå yngelfiske, noe som har vært fulgt såvel i NØS som i EU-sonen. Iflg. HI kan vi derfor i de kommende år få oppleve et rikt tobisfiske ved å nytte det foreslåtte fiskemønsteret. Dette forutsetter imidlertid normal yngelproduksjon. e) SNT krever å få ha et prøvefiske med noen få båter i den stengte periode for å få undersøkt om det likevel kan være tilstrekkelig mengder av stor, fin tobis av rette årgang (1-åringer eller eldre).

4 f) Det kan være mengder av stor, fin tobis selv om det forekommer yngel. Styret i SNT vil derfor som en alternativ regulering, anmode Reguleringsrådet om å vurdere innføring av minstemålsregel som erfaringsmessig kan gi nødvendig beskyttelse av arten. I tillegg bør det lages regler for inndragning av fangst under minstemål. Her vil vi foreslå at hvis en last inneholder mer enn 10% under minstemål, blir det overskytende (andel minstemål av lasten > 10%) inndratt. g) Videre vil vi peke på det faktum at vi vet fint lite om tobisen. På Vikingbanken har det ikke vært registrert eller fisket tobis på mange år. Årsaken til at tobis ikke finnes der kan derfor umulig være fiskepress. Samme erfaring er gjort av EU i forbindelse med den mangeårige stengingen av Wee-bankie på østkysten av Skottland. I en rapport fra EU (EU-Impress) som understøttes av utsagn fra havforskere i Norge, Danmark og UK, framkommer det at de ikke anser fiskernes innsats som avgjørende for tobisbestandens tilstand. Det må være andre forhold i havet som gjør at ikke bare tobisen, men også øyepål o. a. bunnfiskbestander er i en dårlig forfatning i Nordsjøen. Forskning på dette bør derfor også igangsettes snarest for å sikre fiskerne best mulig avkastning/verdiskaping og livet i havet best mulig forhold. h) SNT vil ikke uten videre godta at et av hovedfiskeriene til industritrålflåten blir regulert med begrunnelsen at tobisen er viktig som mat for andre fiskeslag og sjøfugl. I så fall må et tapt tobisfiskeri erstattes med økt gruppekvote av andre fiskeslag som f. eks. makrell. Sak 24/05 - NVG-sildfisket høsten 2005 og i Nattestenging Styret i SNT vil foreslå at nattrålingsforbudet i nvg-sildforskriftens 8 strykes i sin helhet og erstattes med at : Det er forbudt å fiske sild med trål på dybder mindre enn 200 m. Sildefisket i Vestfjorden foregikk relativt ukomplisert vinteren 2005 slik det har vært de senere år, og vi forventer at slik vil det fortsette når sildefisket fortsetter til høsten. Tidligere påståtte konflikter med faststående redskap synes å være historie slik det nå er lagt opp med avsatte områder for garnsettere samt informasjonstelefon med posisjoner om hvor brukene står. Berettigelsen av å opprettholde nattetrålingsforbudet p. g. a. av fare for brukskollisjoner synes derfor å være borte. Det kanskje viktigste momentet i denne saken er hensynet til kvaliteten på silda som blir dårligere jo lenger den er ombord. Ved å kunne tråle uavhengig av tid på døgnet, vil fisket bli mer effektivt og kvaliteten på silda til levering bedre. Ved å kunne tråle kun på dagtid blir tidsvinduet ofte for lite til å kunne få dette kvantumet, og man må vente til neste morgen for å kunne fortsette i håp om å få et stort nok kvantum. Derved blir silda som er i rommet noe gammel før den kan leveres.

5 Vi ser at det muligens likevel kan være betenkeligheter ved å oppheve nattetrålingsforbudet. For å imøtekomme dette vil vi derfor foreslå at det settes en dybdebegrensning på 200 m for tråling etter sild i Vestfjordområdet. Derved skulle alle hensyn kunne bli ivaretatt. Ut fra dette ber vi derfor Fiskeridirektoratet vurdere opphevelse av trålforbudet om natten gjeldende fra høsten Ristbruk SNT forutsetter at praksisen hos fiskerne og i Fiskeridirektoratet omkring ristbruk fortsetter inntil man har funnet fram til en optimal løsning m. h. t. utforming, innmontering og bruk av rist i trål under nvg-sildfisket. SNT ser derfor fram til at forsøkene fortsetter. Representantskapsmøtet februar 2005 ba om at midler ble tilført Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet slik at utprøvingen av silderista kunne fortsette. Midler ble skaffet til veie, og vi forutsetter derfor at forsøket igangsettes snarest. Inntil man har funnet ut hvilke regler som skal gjelde for utforming, installasjon og bruk av rista, forutsetter vi at fisket høsten 2005 og videre fortsetter som hittil. Partråling SNT vil be om endring av reglene om partråling slik at det kan være mer enn to trålere med i et partrållag. Hvis f. eks. tre trålere er i lag, kan to tråle mens den tredje går til lands med fangsten. Med dagens drivstoffpriser og situasjonen i industritrålflåten for øvrig tatt i betraktning, kunne dette være et tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten i flåten. Reglene måtte gjøres gjeldende også i makrellfisket. Øvrige reguleringer SNT forutsetter at øvrige reguleringer for fisket i 2006 blir som i Sak 25/05 - Seifisket i P. g. a. den store usikkerheten som råder omkring bestandssituasjonen av tobis og øyepål samt mulighet for kvoteregulering av kolmulefisket, må industri-/nordsjøtrålgruppen tildeles større maks.kvote på sei såvel i Nordsjøen som nord for 62. gr. n. br. slik at gruppen kan legge opp til og planlegge et direktefiske. Maks.kvoten bør derfor settes så høyt som mulig fra begynnelsen av året. Vi minner i denne sammenheng om at industri-/ nordsjøtrålgruppen var den eneste fartøygruppen i Nordsjøen som fisket hele sin gruppekvote av sei i SNT krever derfor at : - fartøy-/maks.kvoten pr. fartøy i seifisket i Nordsjøen sør for 62. gr. n. br. settes til min. 500 tonn fra begynnelsen av året.

6 - avsetningen til bifangst i industritrålfisket nord for 62. gr. n. br. settes til tonn og avsetningen pr. fartøy settes til 300 tonn. Sak 26/05 - Rekefisket i Reguleringsrådet Styret i SNT har i møte behandlet reguleringen av rekefisket i Styret vil peke på at dagens kvoteregulering med lik maksimalkvote innen periodene uansett fartøystørrelse, medfører at de større og mest effektive fartøyene svært ofte må be om forhøyet maksimalkvote for å få kunne fortsette fisket. SNT vil derfor be myndighetene se på muligheten for en alternativ regulering. SNT vil her peke på tidligere forslag om å kunne overføre periodekvoter med inntil 20% av periodekvoten. Styret i SNT vil anmode om at det blir større fleksibilitet med kvoteoverføringer innen samarbeidede rederier. SNT finner ikke å ville anbefale øvrige endringer i rekereguleringene for Salgslagene Minstepris P. g. a. en rekke henvendelser fra våre medlemmer med reketråltillatelse, vil styret i SNT be salgslagene vurdere å sette opp/holde minsteprisen som nå er kr. 60,-/kg. Styret forstår saken slik at salgslagene satte ned minsteprisen i en periode med stor etterspørsel (prispress) i markedet og relativt liten fangst og leveranse av reker. I en slik situasjon burde det kanskje vært naturlig å sette opp prisen, og styret i SNT stiller seg derfor noe undrende til avgjørelsen sommeren 2005 om å sette ned prisen. Kvotestigen Styret i SNT viser til brev av 6. juni Rekeutvalg Styret i SNT ber daglig leder ta kontakt med medlemmene og fiskarlagene om eventuelt å etablere et rekeutvalg. Sak 27/05 - Makrellfisket i Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har behandlet reguleringen av makrellfisket i 2006 og fattet følgende enstemmige vedtak :

7 1. Styret vil be om at det ikke foretas overregulering ved fastsettelse av faktor. 2. Styret vil be om endring av reglene om partråling slik at det kan være mer enn to trålere med i et partrållag. Hvis f. eks. tre trålere er i lag, kan to tråle mens den tredje går til lands med fangsten. Med dagens drivstoffpriser og situasjonen i industritrålflåten for øvrig tatt i betraktning, kunne dette være et tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten i flåten. Reglene måtte gjøres gjeldende også i nvgsildfisket. 3. Øvrige reguleringer bør være som i Sak 28/05 - Nordsjøsildfisket i Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har behandlet reguleringen av nordsjøsildfisket i 2006 og gjort følgende enstemmige vedtak : Nordsjøsildfisket i Industritrålerne og en del av nordsjøtrålerne flåten har nå i flere år hatt et direktefiske p. g. a. fastsatt basiskvote i nordsjøsildfisket. Styret i SNT finner derfor tiden inne til å ta opp igjen et gammelt krav/ønske om egen konsesjon for trålfiske etter nordsjøsild. Nordsjøsildtrålfisket bør følge samme åpningsperiode som ringnot har, dvs P. g. a. stengt øyepålfiske, et mulig svakt tobisfiske også i 2006 og mulige kvoter på kolmule, bør hele trålkvoten på nordsjøsild frigjøres til et direkte fiske for å øke verdiskapingen slik det ble gjort for Fisket kan med et slikt opplegg planlegges bedre i forhold til tidligere års praksis. Nordsjøsildfiske i Skagerrak. Saken beror inntil daglig leder har fått undersøkt nærmere om fakta i saken som eventuelt kan tas opp igjen nærmere Reguleringsrådsmøtet. Sak 29/05 - Havbrislingfisket i Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har behandlet ovennevnte sak og fattet følgende enstemmige vedtak : 1. Åpningsdatoen for fisket på høsten i EU-sonen bør flyttes fram til senest som er likt med den EU/Danmark har. En slik åpningsdato gir større fleksibilitet for industritrålflåten. Med åpningsdato blir det p. g. a. andre fiskerier, som oftest helt uaktuelt for flåten å gå på dette fisket

8 og nytte denne ressursen. Kvoten i EU er da heller ikke blitt fisket de senere år. 2. Argumentene for ikke å åpne for havbrislingfisket tidligere er frykt for innblanding av sild. I h. t. danske fiskere, myndigheter og fiskemelfabrikker er brislingfisket best i august og senere på høsten. Sildeinnblandingen i danskenes brislingfiske er kommet under kontroll med de strenge kontrolltiltak som er satt i verk. M. h. t. kontroll av norske fiskere må dette anses å være tilfredsstillende ivaretatt av norske fiskerimyndigheter. 3. Det bør åpnes opp for et trålfiske etter havbrisling også i NØS. I h. t. fiskernes egne observasjoner har det til tider vært store forekomster av havbrisling bl. a. på tobisfeltene og Egersundsbanken på sensommeren/tidlig høst. Denne ressursen kan vi dessverre ikke utnytte da vi ikke har kvote eller åpningsdato. Det bør derfor åpnes opp for brislingfiske i NØS før kvoten i EU-sonen er tatt. 4. Øvrige reguleringer bør være som i Sak 30/05 - Videre strukturtiltak for industri- og nordsjøtrålerne. 1. Å få til en strukturkvoteordning for nordsjøtrålerne har første prioritet. Eventuell høringsuttale må være klar i løpet av høsten Strukturkvoteordningen har kun virket kort tid med godt resultat ved at mange strukturkvoter er etablert (60 industritrålere pr og 35 pr ) og struktureringen ser ut til å ville fortsette. Den har gitt og vil gi de resterende industritrålere et bedre driftsgrunnlag enn de hadde. I tillegg forventes flere av fiskebestandene (nvg-sild, nordsjøsild, makrell og sei) som inngår i driftsgrunnlaget å ta seg opp i de kommende år. Videre antas tobisbestanden å ta seg opp igjen samt at kolmulefisket vil bestå. Styret vil derved ikke gå inn for noen endring i strukturkvotebestemmelsene for industritrålerne/trålforskriften om sammenslåingsmulighetene mellom industritrål og ringnot-/ kombinasjonsbåtene. Sak 31/05 - Ny havressurslov høringsuttale frist Inntil videre tar styret i SNT saken til orientering. Styret ber Torstein Kvalsvik, Valter Rasmussen og daglig leder om å arbeide med å utarbeide et forslag til høringsuttale som så styret behandler før høringsfristens utløp Høringsutkastet kan leses på internett

9 Sak 32/05 - Strategisk plan for Trålerlaget for Styret i SNT vedtok enstemmig å sende ut vedlagte forslag til strategisk plan for Trålerlaget på høring til medlemmene. Høringsuttale må inngis Trålerlaget snarest og senest innen 15. oktober Sak 33/05 - Landsmøtet i Norges Fiskarlag gjennomgang og drøfting av saker samt oppnevning utsendinger. 1. Trålerlaget tar de foreslåtte endringer i organisasjonsstrukturen til etterretning. 2. Medlemmene i Trålerlaget oppfordres av styret til å være medlem i Norges Fiskarlag både med fartøy, personlig og med mannskap. Videre oppfordres medlemmene til å være aktive lokalt og i fylkesfiskarlag. På den måten vil vi kunne få større gjennomslagskraft for våre saker. 3. Valter Rasmussen og Harald Østensjø utnevnes til utsendinger som gjester fra Trålerlaget. Sak 34/03 - Diverse orienterings- og drøftingssaker. 1. Høring vedrørende fastsettelse av deltakerforskrifter for Styret tok saken til orientering. 2. Instruks vedrørende praktiseringen av driftskravet for loddetråltillatelser ved forbud mot fiske etter lodde. Styret tok saken til orientering. 3. Instruks bekreftelse på at panthaver er orientert ved visse typer søknader. Styret tok saken til orientering. 4. Orientering møte med statsråd Ludvigsen Styret fikk en orientering. 5. Oppfølging saker som er tatt opp med myndighetene. Trålerlaget har fått svar på alle henvendelser. 6. Orientering om fiskeripolitisk debattmøte i Haugesund Styret fikk en orientering.

10 7. Vilkår ved deltagelse av ledsagere på møter i Trålerlaget. Styret tok saken til orientering uten realitetsbehandling. 8. Eventuelt. a) Maskinistsertifikater Daglig leder ble bedt om å følge opp regelpraktiseringen og opplæringstilbud for maskinistsertifikater. b) Representantskapsmøtet Representantskapsmøtet i 2006 skal avholdes i Haugesund 6. og 7. februar. c) Vedtektsendringer m. h. t. distriktsinndeling og antall styremedlemmer. Daglig leder ble bedt om å se på og legge fram en sak om dette i neste styremøte. Etter at vedtektene ble laget har sammensettingen av medlemsmassen endret seg m. h. t. fartøytyper og hvor de er hjemmehørende sign. Valter Rasmussen styreleder sign. Harald Østensjø daglig leder

11 Trålerlaget skal fortsatt være det naturlige valg av medlemsorganisasjon for fartøy som anvender trålredskap til fangst av sild, brisling, annen fisk og skalldyr. Alle medlemsfartøy skal innen 2008 ha et driftsgrunnlag som skal gi lønnsom drift. 1. Havområdene utenfor norskekysten som framtidig fangstområde. 2. Medlemmenes rettigheter. 3. Prisene. 4. Lagsarbeid. 1. Miljøet i havet utenfor norskekysten skal tas vare på og fiskeressursene utnyttes slik at det gir en bærekraftig utvikling for fiskerinæringen. 2. Medlemmenes rettigheter skal ivaretas og bedres for fangst på eksisterende fiskeslag som medlemsfartøy har rettigheter på samt for nye relevante fiskeslag. 3. Trålerlaget skal være representert i alle viktige fora som er med å fastsette pris på fangst. 4. Styrke Trålerlagets økonomi og medlemmenes lagstilhørighet. Tiltak hovedstrategi 1 Miljøet i havet utenfor norskekysten skal tas vare på og fiskeressursene utnyttes slik at det gir en bærekraftig utvikling for fiskerinæringen. - Arbeide for å bedre miljøet i aktuelle fiskeområder ved å fjerne/redusere olje-/ gassindustriens utslipp av stoffer som ansees farlige for miljøet i havet. Forskningen på dette må fortsette. Restriksjoner på utslipp og påbud om rensing må følges mer nøye opp av myndighetene. - Arbeide for å få foretatt en fullskala vitenskapelig undersøkelse av seismikkens virkninger på tobisen, dvs. et feltforsøk.

12 - Trålerlaget må fortsatt være blant førsteinstansene m. h. t. varsler og uttaler om olje-/ gassvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak. - Arbeide for å få oppfølgingsprogram på stengte fangstområder. - Arbeide for å skaffe midler til veie for Statens Kartverk til å få utarbeidet og oppdatert digitale sjøkart over installasjoner/større etterlatenskaper på havbunnen/havoverflaten som kan distribueres til hele fiskeflåten. - Ha god kontakt med olje-/gassindustrien. - Havforskningen må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å kunne utføre så god og tilstrekkelig forskning som mulig for å kunne avgi råd om regulering av fiskeriene. - Trålerlaget skal delta aktivt i arbeid som har som formål å ta vare på fiskeressursene i aktuelle havområder. - Trålerlaget skal arbeide for utvikling av fiskeriene på kjente og ukjente fiskeslag også i havområder som er nye for medlemmene. Tiltak hovedstrategi 2 Medlemmenes rettigheter skal ivaretas og bedres for fangst på eksisterende fiskeslag som medlemsfartøy har rettigheter på samt for nye relevante fiskeslag. - Medlemmenes kvoter på aktuelle fiskeslag skal om mulig økes gjennom økte gruppekvoter. Her tenkes spesielt på trålandelen av makrell. - Trålerlaget skal delta aktivt i alt forsknings- og utviklingsarbeid som angår medlemmenes interesser på kjente og relevante ukjente fiskeslag. - Trålerlaget skal være med i alle utvalg som forhandler internasjonalt om norske andeler av relevante fiskeslag. Tiltak hovedstrategi 3 Trålerlaget skal være representert i alle viktige fora fastsetter pris på fangst. Trålerlaget skal arbeide for og oppmuntre til utvikling og forbedring av : redskap og maskiner om bord. fangstmetoder behandling/ivaretaking av fangst om bord og i land. - Trålerlaget skal være representert i aktuelle fora som er fastsetter pris på de for medlemmene aktuelle fiskeslag.

13 Norges Fiskarlag Tiltak hovedstrategi 4 Styrke Trålerlagets økonomi og medlemmenes lagstilhørighet. - Trålerlaget oppfordrer sine medlemmer til å være medlem i Norges Fiskarlag med fartøy, personlig og med mannskapene. - Trålerlaget oppfordrer sine medlemmer til å arbeide aktivt og å søke tillitsverv i lokallag og fylkeslag innen Norges Fiskarlag. Inntekter - Trålerlagets inntekter må holdes på et nivå som gjør at styret og daglig leder kan frigjøres til å kunne utføre arbeidsoppgaver i h. t. strategisk plan. Kommunikasjon og samfunns- og medlemskontakt - Alle medlemmene bør ha internettadgang m/e-postadresse om bord/på kontoret for at medlemsinformasjon og annen aktuell informasjon kan sendes ut raskt og effektivt. Korte meldinger kan også sendes via sms over mobiltelefon. - Kontaktnettet med politikere, relevante organisasjoner, byråkrater og forskere skal utvides og vedlikeholdes. - Trålerlaget skal delta i den offentlige debatt i saker som angår medlemmenes interesser. - Trålerlaget skal i alle sammenhenger oppfattes å være seriøse og ha god dokumentasjon. - Trålerlaget skal ha et åpent forhold til media/presse. - Alle medlemmer må kjenne til og diskutere strategisk plan. - Årsmeldingen skal rapportere hva som er gjort og oppnådd i f. t. strategisk plan. - Trålerlaget bør gjennomføre årlige medlemsmøter i tillegg til styremøter og Representantskapsmøtet. Rekruttering og kompetanse - Trålerlaget skal arbeide for rekruttering til og økt kompetanse i fiskeflåten. Stavanger, den 27. august 2005 Torstein Kvalsvik Valter Rasmussen Harald Østensjø (representantskapets ordfører) (styreleder) (daglig leder)

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005

Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005 Smedasundet 90 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 86 69 81 mobil 91 55 55 62 e-post sor_norges.tralerlag@chello.no web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 09. november 2005

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 Mandag 07.02.2005 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 51. representantskapsmøte åpnet på Rica Maritim Hotell i Haugesund under ledelse

Detaljer

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene 1996 2005. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Før 45468 31548 17369 19711 6958 18628 340 728

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no

Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Sørhauggt. 128 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene samt Torstein Kvalsvik og Oddmar Hatlevik. Haugesund,

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018.

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018. SAK 24/2017 ORIENTERING OM FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 HAVBRISLING 1.1 FISKET I 2017 I den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU har kvoteåret for brisling blitt endret slik at det reflekterer

Detaljer

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. Flathauggt. 12 N - 5523 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 telefax 00 47 52 73 32 01 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styre- og varamedlemmer,

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/217 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 218 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 15 656 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 218. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere oppdatert 14.10. Fellesbestemmelser Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-182-

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

=====z:::-=:=a======

=====z:::-=:=a====== MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-177-91 (J-132-91 UTGÅR) Bergen, 6.12.1991 TH/TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORDSJØEN OG I EF-SONEN VEST AV W 4 I 1991. Fiskeridirektøren

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e!

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-132-91 (J-110-91 UTGAR.) li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! L!J Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 TH.(05) 23 80 00 Bergen, 4. september 1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo 24.11.2006 Høringsuttalelse: Forslag til reguleringstiltak på kysttorsk Norges Naturvernforbund

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE Rune Løvås - REF Utgangspunkt og hovedregel reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse Første ledd: Hvert fartøy kan

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. SAK 31/2014 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. Fiskeridirektøren

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen 4.7 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.7. FISKET I I hadde Norge en kvote på 55 99 tonn sild i Nordsjøen og. Totalt fisket norske fartøy 54 07 tonn sild i Nordsjøen og i. Dette kvantumet består av overført

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2015017902 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 10.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.n o REGULERING AV FISKET

Detaljer

Statsråd: Svein Ludvigsen. Ref.nr. Saksnr. 2000/1002,332.0. Dato

Statsråd: Svein Ludvigsen. Ref.nr. Saksnr. 2000/1002,332.0. Dato Fiskeridepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Svein Ludvigsen Ref.nr Saksnr. 2000/1002,332.0 Dato 1. Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tillatelse til å drive fiske

Detaljer

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 2017. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget.

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget. SAK 26/205 REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 206 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter makrell for 206 for Sametinget som ledd i gjennomføringen av konsultasjonsavtalen

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 185, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-192-2008 (J-72-2008 UTGÅR) Bergen, 5.9.2008 KS/EW Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tii. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-92-96 (J-86-96 UTGÅR) Bergen, 24.6.1996 AFJ/IS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 19/2011 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Bergen, GKK/BJ

Bergen, GKK/BJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-44-92 (J-39-92 UTGÅR) Bergen, 13.3. 1992 GKK/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1992. Fiskeridirektøren har den 11.

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer:

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer: Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2008 (J-203-2007 UTGÅR) Bergen, 20.2.2008 HH/EW Forskrift om endring av forskrift 4.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

ttlltttttttttttttttttttttttttt FORSKRIFT OM REGULERING AV VINfERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I

ttlltttttttttttttttttttttttttt FORSKRIFT OM REGULERING AV VINfERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-56-92 (J-54-92 UTGÅR) Bergen, 06.04. 1992 GKK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM REGULERING AV VIN'IERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1992. Fiskeridepartementet har 27.

Detaljer

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E:

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-98 (J-61-98 UTGÅR) Bergen, 15. 7. 1998 KL/IMS FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2008 Mandag 4.02.2008 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 54. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år. SAK 26/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 SAMMENDRAG Havbrisling Da anbefalt uttak av ICES har falt fra 500 000 tonn i 2015/16 til 126 000 tonn i 2016/17 forutsettes det at Norges totalkvote

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planlegge, gjennomføre og Planlegge og vurdere fangsting med vurdere fangsting med rett de enkleste fangstteknikkene: garn, bruk av maskiner,

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

Anbefalingene er basert på toktindekser fra kystbrislingtoktet, landingene og erfaringene fra 2016 fisket i Sognefjorden.

Anbefalingene er basert på toktindekser fra kystbrislingtoktet, landingene og erfaringene fra 2016 fisket i Sognefjorden. KYSTBRISLING Havforskningsinstituttet anbefaler at det ikke åpnes for fiskeri i Sognefjorden og Nordfjord. I Hardangerfjorden anbefales det at fiskeriet begrenses til maksimalt 200 tonn og at gjeldende

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 4.3 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.3. FISKERIENE I 05 I forhandlingene mellom Norge og EU for 05 ble det enighet om å sette TAC for torsk i Nordsjøen til 9 89 tonn. I tillegg

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-49-97 (J-228-96 UTGÅR) Bergen, 24.3.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997. Fiskeridepartementet

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Sak 18/2016 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i samsvar

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med

Detaljer

rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05) Tlf.(06)200070

rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05) Tlf.(06)200070 . -.MELDING FRI... FISKERIDIREKTØREN rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05)200081 Tlf.(06)200070 Bergen, 21.10.1988 TH/ MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN ufb l/!r. 6 /()0/c FISKERIDIREKTORATET * Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN / Bergen, 05.02.1990 TK/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORS!QlIFT AV 11. JANUAR 1990 OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 8090 Dep Telefon: 92089516 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/18186 Deres referanse: Vår dato: 11.02.2016 Deres

Detaljer

FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD

FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD SAK 24/2016 FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår et forbud mot å fiske sild med not i Sognefjorden og i Nordfjord øst for 5 N30 Ø. 2 BAKGRUNN Lokale

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Leif Nøttestad Seniorforsker Fiskebestander og Økosystemer i Norskehavet og Nordsjøen

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-96 (J-160-96 UTGÅR) Bergen, 24.10.1996 K.Hl/IS FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer