MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Ås kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtetid: kl. 18:00 20:45 Sted: Ås kulturhus, Store sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Laila P. Nordsveen (Ap), Joar Solberg (Ap), Tone Holm Dagsvold (Ap), Ola Nordal (Ap), Jeanette Schou (Ap), Kristin Ohnstad (Ap), Gro Haug (H), Gro Haug (FrP), Egil Arve Ørbeck (H), Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Rubina Mushtaq (H), Jan Ove Rikheim (H), Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen (FrP), Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), Olav Østerås (V), Inger Skjervold Rosenfeld (V), Marianne Røed (Sp), Odd Rønningen (Sp), Saroj Pal (SV), Hege Opedal (SV), Roberto Puente Corral (SV), Morten Lillemo (KrF) Møtende varamedlemmer: Kjell Westengen (Ap) møtte for Ivar Ekanger (Ap), Wenche Jahrmann (Ap) møtte for Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående), Terje Wold (H) møtte for Hilde Kristin Marås (H), Erling Rognli (V) møtte for Jorunn Nakken (V), Odd Vangen (Sp) møtte for Annett Hegen Michelsen (Sp), Anders Often (MDG) møtte for Øystein Westerhagen Milvang (MDG) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen sekretær, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt, teknisk sjef Nils Erik Pedersen, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, økonomisjef Emil Schmidt, plan- og utviklingssjef Greta E. Løkhaug. Diverse merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringer, K-sak 16-23/15, 15/15, 24-25/15, og til slutt spørsmål. Møteprotokoll godkjent Johan Alnes Ordfører Marianne Røed Varaordfører 15/00600

2 Saksliste: Side Orientering 3 Referatsaker 3 Spørsmål 4 Saker til behandling 15/15 R Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram 7 16/15 Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene 7 17/15 Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg /15 Tidsplan for prosjekter 8 19/15 Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging 9 20/15 Boligsosial handlingsplan, Ås kommune /15 Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk 11 22/15 Kommunikasjonsstrategi 12 23/15 Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO 12 24/15 Aktiv på dagtid 13 25/15 Lovlighetskontroll - Klage på omvotering i K-sak 9/ innspill 14, Nøstvedt deponi 14 Kommunestyret Side 2 av 15

3 Informasjon: TILBAKE TIL SAKSLISTE Neste sak >> 1/15 Fotografering av kommunestyret og formannskap Historisk bilde ble tatt av kommunestyre og formannskap for perioden i forkant av møtet av Gisle Bjørneby. Orientering: 4/15 Presentasjon av Krise- og incestsenteret i Follo v/daglig leder Anne Odenmarck 5/15 Follo lokalmedisinske senter i Follorådet 6/15 Presentasjon av prosjektet «Ås 2040» v/plan- og utviklingssjef Greta E. Løkhaug. Referatsaker: Referatsakene ble tatt til orientering. 13/15 Kontrollutvalget møteprotokoll 14/15 Kontrollutvalget møteinnkalling Kommunestyret Side 3 av 15

4 Spørsmål: 1/15 Spørsmål fra MDG Ås kommune og Fairtrade datert For snart 3 år siden fremmet representanten Ina R. Libak (A) en interpellasjon om at Ås kommune burde søke om å bli en fairtrade kommune. Hennes interpellasjon: «En av de største utfordringene når det gjelder internasjonal handel er at de som produserer råvarer ikke får en lønn de kan leve av, og at de har dårlige arbeidsvilkår og arbeidsforhold. Det kreves målrettet arbeid mot dette. Som kommune har man mulighet til å gjøre en liten forskjell, gjennom innkjøp osv. En annen ting vi kan gjøre er å gjøre som over 1000 kommuner før oss har gjort; å søke om å bli fairtrade-kommune. Hvis søknaden blir godkjent oppretter man en styringsgruppe som har ansvaret for arbeidet med fairtrade, man serverer fairtradeprodukter på møter i kommunal regi og tilbyr et utvalg av disse varene i butikkene så innbyggerne får mulighet til å handle rettferdig. Det krever ingen spesielle bevilgninger i budsjettet, men har en stor effekt. Fairtrade er en sertifiseringsordning som garanterer at varen du kjøper er produsert av bønder som får en lønn og leve av, mye fordi leddene mellom forbruker og produsent er minimert så pengene ikke forsvinner på veien. Videre garanterer sertifiseringen at produsentene har ordentlige arbeidsforhold og arbeidsvilkår. Ofte er produktet også økologisk. Ås er en kommune med bevisste innbyggere og med fokus på miljø og internasjonalt. Å bli fairtrade-kommune vil være positivt fordi innbyggerne får tilgang på disse produktene, men også for bevisstheten rundt det å være forbruker og valgene man tar på hvilke produkter man kjøper, øker. Dette kan gi etterspørsel etter enda flere etiske varer. Å bli fairtrade-kommune er en unik mulighet til å påvirke internasjonal handel på kommunalt nivå. Spørsmål til ordfører: Kan Ås kommune søke om å bli fairtrade-kommune?» Denne interpellasjonen ble behandlet i kommunestyret den , og i referatet fra dette møtet står det følgende om saken: «Ett bredt flertall av kommunestyrets medlemmer protesterte mot at saken inntil videre ikke følges opp som foreslått av ordfører. Selv om kommunen ikke har kapasitet til å oppfylle alle krav som skal til for å få status som Fairtrade-kommune, bør det likevel jobbes mot å kunne oppfylle disse kriteriene. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem sak om Ås kommune og Fairtrade, og hva kommunen kan bidra med til etisk handel og kjøp av Fairtrade-produkter.» Kommunestyret Side 4 av 15

5 Nå, snart 3 år etter at kommunestyret ba rådmannen om å jobbe med saken ønsker miljøpartiet de grønne å vite hvilke aktiviteter og tiltak som er gjennomført og hva som gjenstår for at Ås kommune kan søke om å bli fairtrade kommune. For de gjenstående aktiviteter/tiltak Ber vi om at det utarbeides en tidfestet plan for gjennomføring. Rådmannens svar, datert : Ås kommune har satt etisk handel i fokus i innkjøpssamarbeidet. Dette innbefatter mer en bare fairtrade. Nedenfor er det gruppert tre områder som sier noe om fairtrade-utfordringer som innkjøpsvilkår, hvordan kommunen ivaretar etisk handel og sosial dumping. Om Fairetradeprodukter eller annen formulering som setter etiske betingelser til kjøpet: En EU-dom fra 2012 fastslår at offentlige innkjøpere ikke kan favorisere enkelte etiske sertifiseringsordninger, eksempelvis Fairetrade. Det er altså (foreløpig) ikke lov til å stille krav om at produktet skal være "fairtrade/rettferdig handel sertifisert eller tilsvarende" i kravspesifikasjonen (teknisk spesifikasjon). Det er imidlertid mulig å kjøpe sosialt ansvarlig produserte varer; kravene er forankret i både norsk lov og i internasjonale avtaler og konvensjoner, eksempelvis ILOs kjernekonvensjoner. Vilkårene er at kravene som blir stilt til sosial ansvarlighet er objektive, relevante, etterprøvbare og ikkediskriminerende. Etisk handel: I malverket Felles InnkjøpsKontor for Nesodden, Frogn, Vestby og Ås kommuner (FIK), delvis har benyttet og vil benytte fremover, inneholder Del 1 av konkurransegrunnlaget prosedyrer og rammer som beskriver hvordan prosessen vil forløpe til kontraktstildelingen. Del 1 har mange bilag, deriblant bilag B: Egenerklæring om vandel og Bilag C: ILO Konvensjoner I for eksempel konkurransen for Medisinske forbruksvarer var det et eget vedlegg for etiske krav kontraktsvilkår. Sosial dumping: Det kan ellers nevnes at Ås kommune i samarbeid med Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) nylig har utlyst rammeavtale for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter. Som et ledd i offentlige virksomheters bekjempelse av arbeidskriminalitet generelt og sosial dumping spesielt, vil Oslo kommune nå etablere avtaler med leverandører som kan bistå i profesjonell kontraktsoppfølging innen prioriterte tjeneste områder. Alle FIK kommunene deltar på denne konkurransen. Kommunestyret Side 5 av 15

6 Fra fairtrade.no: De fem grunnleggende kriteriene som må oppfylles for at en kommune skal kunne få status som Fairtrade-kommune, er: Kommunestyret må gjøre et vedtak om at kommunen ønsker status som Fairtrade-kommune og støtte Fairtrade. Det skal minimum serveres Fairtrademerket kaffe i kommunens sentraladministrasjon, og i politiske møter. Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen må minimum ha en representant fra kommunens administrasjon og anbefales å være bredt sammensatt. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og på serveringssteder. Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. Skolene i kommunen oppfordres til å arbeide for å få status som Fairtradeskoler, tematisere Fairtrade i undervisningen og benytte seg av Fairtrademerkede produkter. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen og det oppfordres til at Fairtrade-kommunene tar del i Fairtrade Norge sine nasjonale aktiviteter og kampanjer. Ifølge er det p.t. 36 godkjente fairtradekommuner i Norge. Av follokommunene er det kun Nesodden. Av utvikling i antall kommuner var det i 2012 en ny kommune, 2013 tre nye kommuner og 2014 tre nye kommuner. Å være en fullverdig fairtrade kommune er en krevende oppgave å følge opp. Nesodden kommune har som Fairtradekommune p.t. kun fairtrademerkede produkter som kaffe og te i automatene på Tangenten utover de områdene Ås kommune også utøver gjennom innkjøpssamarbeidet. Nettopp fordi det er krevende å følge opp. Slik rådmannen ser det, deltar kommunen ut fra det den har kapasitet til - uten å være definert som en fairtradekommune. Det er fullt mulig å søke medlemskap, men skal det ytes mer i retningen av hva medlemskapet innebærer utover denne driften, vil rådmannen stille en kontaktperson fra administrasjonen til disposisjon, men ellers ut fra kapasitet la ytterligere aktivitet være en politisk oppgave - som i de fleste andre kommuner. Kommunestyret Side 6 av 15

7 Saker til behandling: K-15/15 R Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling : I medhold av plan- og bygningslovens 12-9 fastsetter Ås kommune planprogram for Ås sentralområde, datert Kommuneplanens definisjon av kollektivknutepunkt*, inntas i pkt *Definisjonen: Et knutepunkt defineres som de reisendes bindeledd mellom to transportmidler. Dette kan også være overgang mellom bil og buss. Et kollektiv-knutepunkt er de reisendes bindeledd mellom to kollektivreisemidler, for eksempel fra buss til buss eller fra buss til tog. Hege Opedal (SV) fremmet følgende endringsforslag: - Områdereguleringen for sentralområdet må samsvare med kommuneplanens arealdel som ligger ute til høring, men vest-aksen fra sentrum mot NMBU (S1 langs FV 152) bør ikke omregulere dyrka mark til andre formål. - Områdene med dyrka mark som kommunestyret stemte imot å omregulere tas u t av planen. - Planen omarbeides og kommer til ny behandling i juni-møtet. SVs forslag ble nedstemt (3V, 2Sp, 3SV, 1KrF, 1MDG). Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens 12-9 fastsetter Ås kommune planprogram for Ås sentralområde, datert Kommuneplanens definisjon av kollektivknutepunkt*, inntas i pkt *Definisjonen: Et knutepunkt defineres som de reisendes bindeledd mellom to transportmidler. Dette kan også være overgang mellom bil og buss. Et kollektiv-knutepunkt er de reisendes bindeledd mellom to kollektivreisemidler, for eksempel fra buss til buss eller fra buss til tog. Kommunestyret Side 7 av 15

8 K-16/15 Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene Vedlagte oversikt over samarbeid mellom Follokommunene tas til orientering. Oppdatert liste vedlegges protokollen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte oversikt over samarbeid mellom Follokommunene tas til orientering. K-17/15 Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Saken tas til orientering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Kommunestyret Side 8 av 15

9 K-18/15 Tidsplan for prosjekter Utkast til fremdriftsplan tas til orientering. Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og FrP: Prosjektoversikt, Sjøskogen skole byggetrinn 3. Sjøskogen skole kan iverksettes så raskt som mulig basert på prosjekttegninger, uten unødige forsinkelser. Anders Often (MDG) fremmet følgende forslag: For å sikre at man virkelig bygger miljøvennlig kan det være nyttig å benyttte BREEM sertifisering. BREEM NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge. Med BREEM NOR som verktøy sikrer vi at miljøambisjonene våre faktisk blir oppfylt. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Ambisjonsnivået er for lavt. Muligheter for forkorting av gjennomføringstidene vurderes sterkt. Formannskapets innstilling og forslag fra Ap, MDG og FrP ble enstemmig vedtatt. Utkast til fremdriftsplan tas til orientering, med følgende bemerkninger: - Prosjektoversikt, Sjøskogen skole byggetrinn 3 Sjøskogen skole kan iverksettes så raskt som mulig basert på prosjekttegninger, uten unødige forsinkelser. - For å sikre at man virkelig bygger miljøvennlig kan det være nyttig å benyttte BREEM sertifisering. BREEM NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge. Med BREEM NOR som verktøy sikrer vi at miljøambisjonene våre faktisk blir oppfylt. - Ambisjonsnivået er for lavt. Muligheter for forkorting av gjennomføringstidene vurderes sterkt. Kommunestyret Side 9 av 15

10 K-19/15 Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging 1. Det skal etableres en midlertidig modulskole på grusbanen ved Ås stadion. 2. Elever og lærere ved Rustad skole skal benytte modulskolen i perioden når Rustad skole bygges ut til en 4 parallell skole. 3. Etter innflytting på nye Rustad skole skal modulene fjernes og grusbanen tilbakeføres til idrettsformål. 4. Ås kommune vil bidra til at idretten sine behov dekkes så godt det lar seg gjøre i denne perioden. 5. Det må legges særlig vekt på god trafikksikkerhet for elevene ved modulskolen. Anders Often (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: - Bedre forholdene i krysset FV 152/Idrettsveien dette enten ved rundkjøring eller trafikklys. - Det må gjennomføres tiltak som forhindrer gjennomgangstrafikk i boligfeltene rundt skolen. Dette gjelder Tårnveien, Solbakken/Solveien og Gamleveien. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om at MDGs forslag oversendes hovedutvalg for teknikk og miljø som behandler trafikksikkerhetstiltak i saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Det skal etableres en midlertidig modulskole på grusbanen ved Ås stadion. 2. Elever og lærere ved Rustad skole skal benytte modulskolen i perioden når Rustad skole bygges ut til en 4 parallell skole. 3. Etter innflytting på nye Rustad skole skal modulene fjernes og grusbanen tilbakeføres til idrettsformål. 4. Ås kommune vil bidra til at idretten sine behov dekkes så godt det lar seg gjøre i denne perioden. 5. Det må legges særlig vekt på god trafikksikkerhet for elevene ved modulskolen. Oversendelse av sak til hovedutvalg for teknikk og miljø for behandling av trafikksikkerhetstiltak i sak om skoleutbygging ved Rustad skole: - Bedre forholdene i krysset FV 152/Idrettsveien dette enten ved rundkjøring eller trafikklys. - Det må gjennomføres tiltak som forhindrer gjennomgangstrafikk i boligfeltene rundt skolen. Dette gjelder Tårnveien, Solbakken/Solveien og Gamleveien. Kommunestyret Side 10 av 15

11 K-20/15 Boligsosial handlingsplan, Ås kommune Boligsosial handlingsplan, Ås kommune vedtas. Det forutsettes at inntektene ved salg av boliger øremerkes til kjøp av nye og mer egnede boliger og vedlikehold. Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. I tillegg til de virkemidler som er anført bør det vurderes boligtilbud med regulerte priser. 2. Ås Kommune kan benytte retten til å eie inntil 10 % av andelene i borettslag som består av fem eller flere andeler. I vedtektene for det enkelte borettslag kan det fastsettes at kommunen kan eie inntil 30 % av andelene i laget ellet at boligsøker utpekt av kommunen skal ha forkjøpsrett når en andel overdras frivillig. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling siste setning: ordet «vedlikehold» blir erstattet med «vedlikeholdsfond». Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Aps forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Aps forslag pkt. 2 ble vedtatt (7H, 2FrP, 3V). FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. Boligsosial handlingsplan, Ås kommune vedtas, med følgende tillegg: - Det forutsettes at inntektene ved salg av boliger øremerkes til kjøp av nye og mer egnede boliger og vedlikeholdsfond. - I tillegg til de virkemidler som er anført bør det vurderes boligtilbud med regulerte priser. - Ås Kommune kan benytte retten til å eie inntil 10 % av andelene i borettslag som består av fem eller flere andeler. I vedtektene for det enkelte borettslag kan det fastsettes at kommunen kan eie inntil 30 % av andelene i laget ellet at boligsøker utpekt av kommunen skal ha forkjøpsrett når en andel overdras frivillig. Kommunestyret Side 11 av 15

12 K-21/15 Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk Ås kommunestyre vedtar ny arbeidsgiverpolitikk med lønnspolitikk for Ås kommune, jf. vedlegg 1 og 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ås kommunestyre vedtar ny arbeidsgiverpolitikk med lønnspolitikk for Ås kommune, jf. vedlegg 1 og 2. K-22/15 Kommunikasjonsstrategi Ås kommunes kommunikasjonsstrategi med handlingsplan, vedtas. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ås kommunes kommunikasjonsstrategi med handlingsplan, vedtas. Kommunestyret Side 12 av 15

13 K-23/15 Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO 1. Betalingssatsen for en enkeltdag i skolens ferie og fridager settes til kr Betalingssatsen for en skoledag settes til kr Satsene for heltidsplass og deltidsplass opprettholdes som vedtatt i sak 94/14. Hege Opedal (SV) fremmet Saroj Pals (SV) forslag i hovedutvalget: Endring av 1. og 2. punkt i hovedutvalgets innstilling: Betalingssatsen for en enkeltdag i skolens ferie og fridager settes til kr 300. Betalingssatsen for en skoledag settes til kr 200. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt 28-5 (3SV, 1KrF, 1MDG) ved alternativ votering mot SVs endringsforslag. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 28-5 (3SV, 1KrF, 1MDG) ved alternativ votering mot SVs endringsforslag. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Betalingssatsen for en enkeltdag i skolens ferie og fridager settes til kr Betalingssatsen for en skoledag settes til kr Satsene for heltidsplass og deltidsplass opprettholdes som vedtatt i sak 94/14. K-24/15 Aktiv på dagtid Hovedutvalg for helse og sosials innstilling : Ås kommune henstiller idrettslaget til å øke treningsavgiften på Aktiv på dagtid, slik at treningsavgiften kan finansiere en 30 % koordinatorstilling. Dag Guttormsen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes inntil den er drøftet med Ås idrettslag. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil den er drøftet med Ås idrettslag. Kommunestyret Side 13 av 15

14 K-25/15 Lovlighetskontroll - Klage på omvotering i K-sak 9/ innspill 14, Nøstvedt deponi TILBAKE TIL SAKSLISTE << Forrige sak Rådmannen innstiller ikke i saken, men henviser til alternative forslag til vedtak beskrevet i saksdokumentet. Ordfører la frem de alternative forslagene i saken, jf. saksfremlegget: Alternativ 1: Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av i K-sak 9/15, innspill 14- Nøstvedt massedeponi utredes. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll. Krav om lovlighetskontroll gis ikke oppsettende virkning. Alternativ 2: Kommunestyret opphever sitt vedtak av i K-sak 9/15, innspill 14-Nøstvedt massedeponi. Den første voteringen opprettholdes: Innspill 14-Nøstvedt massedeponi, utredes ikke. Alt.1 ble vedtatt (7H, 3SV, 1MDG) ved alternativ votering mot alt. 2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av i K-sak 9/15, innspill 14- Nøstvedt massedeponi utredes. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll. Krav om lovlighetskontroll gis ikke oppsettende virkning. Kommunestyret Side 14 av 15

15 Vedlegg K-16/15 Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene Handlingsprogram med økonomiplan : Vedlegg 13 - Interkommunalt samarbeid i Follo, oversikt over diverse organer ORGANISASJONSFORM/ ORGANER Regionråd: Follorådet Aksjeselskaper: Follo Futura AS Alarmsentral Brann Øst As Interkommunale selskaper: Follo Barnevernvakt IKS DELTAKENDE KOMMUNER Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Moss, Rygge, råde, Våler, Vestby,Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås VERTS-KOMMUNE Roterer hvert år. 2015: Nesodden Ås Moss Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ski Vestby, Ås Follo barne- og ungdomsskole Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski Oppegård, Ski, Vestby, Ås Follo distriktsrevisjon Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås, Ski Nesodden Follo Legevakt IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski Oppegård, Ski, Ås Follo Ren Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås Ås Follo Kvalifiseringssenter IKS Frogn, Ski, Vestby Ski Krise- og incestsenteret i Follo IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås Oppegård, Ski, Vestby, Ås Nordre Follo Brannvesen IKS Oppegård, Ski, Enebakk Ski Søndre Follo Brannvesen IKS Frogn, Nesodden, Ås Ås Nordre Follo Renseanlegg Oppegård, Ski, Ås Ås Søndre Follo Renseanlegg Vestby, Ås Vestby Kommunelovens 27-organer: Follo Omsorgsboliger Enebakk, Ski, Vestby Ski Follo økonomiske rådgivningstjeneste Oppegård, Ski, Vestby Ski Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Kemneren i Follo Samarbeidsavtale: Follo landbrukskontor Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Nesodden Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ås Oppegård Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås Vestby, Ås Felles innkjøpskontor Frogn, Nesodden, Vestby, Ås Vestby Tolketjenesten i Follo (TiF) Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ski Vestby og Ås Felles opplæringstilbud innen ulike Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås områder (Kompetansehjulet i Follo) Oppegård, Ski, Vestby, Ås Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, Frogn Oslo ivaretar det daglige arbeid IKT-Follo Stiftelse: Follo Museum og Vestby Ski, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Oppegård Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ski Frogn Kommunestyret Side 15 av 15

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 28.03.2012 Fra K-sak: 9/12 Fra kl.: 18.30 Til K-sak: 14/12 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL KONSTITUERENDE MØTE ÅS KOMMUNE PROTOKOLL KONSTITUERENDE MØTE STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 12.10.2011 Fra K-sak: 48/11 Fra kl.: 20.00 Til K-sak: 55/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 20:30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MOTTATT MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MOTTATT MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MOTTATT Ås kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Mratetid: 14.05.2014 kl. 18.30 21.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: A: Ivar Ekanger Sp:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 19.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 19.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 19.06. Fra K-sak: 40/13 Fra kl.: 18.30 Til K-sak: 48/13 Til kl.: 19:50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006 FRA SAKSNR: 44/06 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 50/06 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Ås kommune Møtetid: 20.11.2013 kl. 18.40 19.20 Sted: Ås kulturhus, Store sal MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Ås kommune Møtetid: 10.09.2014 kl. 18:30-20:30 Sted: Ås kulturhus, Store sal MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 23.09.2009 FRA SAKSNR: 40/09 FRA KL: 18.30 TIL SAKSNR: 47/09 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 03.02.2010 2. etasje, møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 03.02.2010 2. etasje, møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 03.02.2010 2. etasje, møterom 1-2 Fra F-sak: 8/10 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 14/10 Til kl.: 18.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 Fra F-sak: 8/12 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 9/12 Til kl.: 20.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Moer sykehjem, 1. etg. 21.11.2012 møterom 1-3 og kafeteria Fra K-sak: 65/12 Fra kl.: 18.30 Til K-sak: 74/12 Til kl.: 20.10 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: kl. 18:00 22:45 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Live Holck Johannessen (Ap) Joar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 18.30 21.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 05.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 05.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 05.09.2007 FRA SAKSNR: 37/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 42/07 TIL KL: 19.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 08.10.2014 kl. 18.30 22.05 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes*, Ivar Ekanger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 27.02.2013 K-sak: 7/13 13/13 Kl.: 18.30-21.40

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 27.02.2013 K-sak: 7/13 13/13 Kl.: 18.30-21.40 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 27.02.2013 K-sak: 7/13 13/13 Kl.: 18.30-21.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Forfall

Detaljer

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015 kommune STYRER, RÅD OG UTLG 2011-2015 Styrer, råd og utvalg 2011-2015 INNOLDSFORTEGNELSE 1. LOPÅLGTE UTLG... 4 Kommunestyret... 4 Formannskapet (valgstyret)... 5 Kontrollutvalget... 5 dministrasjonsutvalget...

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 Fra F-sak: 40/13 Fra kl.: 17.15 Til F-sak: 41/13 Til kl.: 18:35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Ås kommune Møtetid: 19.11.2014 kl. 18:30 20:15 Sted: Ås kulturhus, Store sal MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Ås kommune Møtetid: 11.02.2015 kl. 18:30-21:50 Sted: Store sal i kulturhuset MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 07.10.2014 kl. 17:00 19:00 Sted: Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Laila P. Nordsveen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 19.08.2015 kl. 18:50 20:15 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Ås kommune Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 21.50 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskap Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Ås kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtetid: 26.10.2016 kl. 18.30 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 Fra HTM-sak: 9/12 Fra kl.: kl. 18.00 Til HTM-sak: 16/12 Til kl.: kl. 21:50 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 Fra F-sak: 49/13 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 53/13 Til kl.: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 18.03.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 18.03.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 18.03.2009 FRA SAKSNR: 7/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 11/09 TIL KL: 20.00 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 FRA SAKSNR: 10/06 FRA KL: 16.10 og 18.00 TIL SAKSNR: 11/06 TIL KL: 16.30 og 19.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 11.06.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 11.06.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 11.06.2008 FRA SAKSNR: 51/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 57/08 TIL KL: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 20:55 Sted: Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-3 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVLG MØTESTED MØTEDTO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 FR SKSNR: 54/07 FR KL: 19.00 TIL SKSNR: 57/07 TIL KL: 19.50 v utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.05.2011 2. etasje, møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.05.2011 2. etasje, møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.05.2011 2. etasje, møterom 1-2 Fra F-sak: 31/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 34/11 Til kl.: 19.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 Fra HOK-sak: 11/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 14/13 Til kl.: 21.30 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 17.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 11.05.2016 kl. 16.30 18.00 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 Fra HOK-sak: 1/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 10/13 Til kl.: 21.20 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 10.11.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 10.11.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 10.11.2010 Fra HS-sak: 16/10 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 18/10 Til kl.: 21.05 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 Fra HS-sak: 19/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 22/11 Til kl.: 21.05 Av

Detaljer

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015 kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015 Styrer, råd og utvalg 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVPÅLAGTE UTVALG... 4 Kommunestyret... 4 Formannskapet (valgstyret)... 5 Kontrollutvalget... 5 Administrasjonsutvalget...

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 FRA SAKSNR: 105/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 105/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås Møtetid: 03.02.2015 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Tone Holm Dagsvold

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.11.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.11.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.11.2006 FRA SAKSNR: 73/06 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 74/06 TIL KL: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 Fra HTM-sak: 41/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 50/13 Til kl.: 20:45 Av utvalgets

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09. Fra ADM-sak: 12/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 15/13 Til kl.: 17.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.08.2010 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.08.2010 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 25.08.2010 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 43/10 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 47/10 Til kl.: 19.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 FRA SAKSNR: 9/06 FRA KL: 16:30 TIL SAKSNR: 9/06 TIL KL: 18:25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 09.05.2016 kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ivar Ekanger,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008 FRA SAKSNR: 17/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 24/08 TIL KL: 19.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011 Fra HS-sak: 23/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 25/11 Til kl.: 20.35 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 12.04.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 12.04.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 12.04.2012 Fra HOK-sak: 7/12 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 8/12 Til kl.: 21.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Store sal 04.03.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Store sal 04.03.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Store sal 04.03.2009 FRA SAKSNR: 9/09 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 14/09 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008 FRA SAKSNR: 02/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 05/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 16.06.2010 2. etasje, møterom 1-2 Fra F-sak: 35/10 Fra kl.: 15.30 Til F-sak: 42/10 Til kl.: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012 Fra F-sak: 11/12 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 15/12 Til kl.: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.04.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.04.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.04.2006 FRA SAKSNR: 17/06 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 20/06 TIL KL: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30-20:30 Sted: Kulturhuset i Ås, Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (A), Tommy Skar (A),

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 FRA SAKSNR: 29/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 FRA SAKSNR: 15/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 21.50 Av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Ås kommune Møtetid: 22.10.2014 kl. 18:30-22:20. Sted: Ås kulturhus, Store sal MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Nordbytun ungdomsskole, 08.09.2010 auditoriet Fra K-sak: 36/10 Fra kl.: 19.00 Til K-sak: 40/10 Til kl.: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 10.10.2012 Fra K-sak: 58/12 Fra kl.: 18.30 Til K-sak: 64/12 Til kl.: 22.05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011 Fra HS-sak: 14/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 17/11 Til kl.: 21.00 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 17.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 17.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 17.06.2009 FRA SAKSNR: 25/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 39/09 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Ås kommune Møtetid: 02.03.2016 kl. 16.30 17.20 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Ås kommune Møtetid: 18.03.2015 kl. 18:30 22.15 Sted: Store sal i Ås kulturhus MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Johan Alnes (Ap), Anne

Detaljer

Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-1

Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-1 kommune Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 15.04.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtetid: 28.09.2016 kl. 16.30 18.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 11.11.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 11.11.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 11.11.2009 FRA SAKSNR: 89/09 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 91/09 TIL KL: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 13.06.2013 Fra HOK-sak: 25/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 29/13 Til kl.: 20.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 09.05.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 09.05.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 09.05.2007 FRA SAKSNR: 16/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 24/07 TIL KL: 22.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 28. august 2013 kl 18.00 Jnr. 1/13 Sted: Møterommet i 3.etg.,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 14.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 14.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 14.03.2013 Fra HTM-sak: 29/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 36/13 Til kl.: 21:10. Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 FRA SAKSNR: 47/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 49/07 TIL KL: 18.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015

Ås kommune STYRER, RÅD OG UTVALG 2011-2015 Ås kommune STYRER, RÅD OG UTLG 2011-2015 Styrer, råd og utvalg 2011-2015 INNOLDSFORTEGNELSE 1. LOPÅLGTE UTLG... 4 Kommunestyret... 4 Formannskapet (valgstyret)... 5 Kontrollutvalget... 5 dministrasjonsutvalget...

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 28.04.2010 Fra HS-sak: 5/10 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 8/10 Til kl.: 21.00 Av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1. Innledning For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Kandidatnavn stm.tillegg pers.stm slengere totalt

Kandidatnavn stm.tillegg pers.stm slengere totalt Kandidatnavn stm.tillegg Arbeiderpartiet 01 x Alnes, Johan 614 444 90 1,148.00 VALGT 02 x Odenmarck, Anne 614 137 16 767.00 VALGT 03 x Ekanger, Ivar 614 92 26 732.00 VALGT 04 x Libak, Ina Rangønes 614

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 FRA SAKSNR: 14/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/07 TIL KL: 22:50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 09.05.2012 Fra F-sak: 25/12 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 37/12 Til kl.: 21.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 Fra ADM-sak: 4/13 Fra kl.: 16:30 Til ADM-sak: 6/13 Til kl.: 17.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer