Årsrapport Norge digitalt 2015 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Norge digitalt 2015 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2015"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT Mars

2 INNHOLDSFORTEGNELSE GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET Parter og økonomi Organisering og møteplasser... 6 Nasjonalt geodataråd... 7 Samordningsgruppen for geografisk informasjon... 8 Teknologiforum... 9 Temadataforum... 9 Plandataforum Matrikkelforum Årssamling for Norge digitalt-samarbeidet Faggruppe for satelittdata Arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet i Norge digitalt Marin/maritim arbeidsgruppe Organisering regionalt LEVERANSER FRA PARTENE I NORGE DIGITALT Leveranser til Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Bakgrunn Krav Sammenhengen med frister i Geodatalov/Inspire Status data Utfordringer Leveranser i den nasjonale geografiske infrastrukturen Metadata Produktspesifikasjoner Geografiske data og tjenester GEONORGE felleskomponent i infrastrukturen Felleskomponenten Geonorge Prosjektet Geonorge Merkevaren Geonorge Geonorge nytteverdi STANDARDER OG VEILEDERE Standarder Veiledere SOSI-produktspesifikasjoner Leveranser på GML-format

3 PARTSOPPFØLGING Partsoppfølging og Det offentlige kartgrunnlag Partsoppfølging og Geonorge Erfaringer for Planer for OPPFØLGING AV GEODATALOV OG INSPIRE INSPIRE-rapportering Frister og status for etatenes leveranser INFORMASONSARBEID

4 GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET 2015 Norge digitalt er i dag et avtalebasert samarbeid mellom mer enn 600 virksomheter som har ansvar for å fremskaffe geodata og/eller som er store offentlige brukere av slik informasjon. Satsingen inngår i den nasjonale IT-politikken og skal bidra til å utvikle en mer effektiv, brukervennlig og kunnskapsbasert offentlig sektor. Norge digitalt er et unikt samarbeid som sikrer enklere tilgang til geodata mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå, via standardiserte tjenester på Internett. Dette bidrar til å fornye, forbedre og forenkle gjennomføringen av mange offentlige oppgaver. Samarbeidspartene demonstrerer effekten av dette gjennom å ha tatt i bruk en rekke innovative fagapplikasjoner og brukerløsninger. Aktiviteten innenfor Norge digitalt-samarbeidet har i 2015 vært på et høyere nivå enn i Samarbeidets møtesteder har gjennomført planlagte og pålagte aktiviteter samtidig som det har blitt opprettet ytterligere møtesteder som Matrikkelforum og Marin/maritim arbeidsgruppe. Samordningsgruppen for geografisk informasjon har gjennomført fire møter i Nasjonalt geodataråd avsluttet sin tre års virketid med ett møte i Avtaledokumentasjonen med prinsipper og vilkår for gjennomføring av samarbeidet for 2015 ble endelig besluttet på møtet i samordningsgruppen november Arbeidet med en nasjonal geodatastrategi ble påbegynt høsten I tillegg til strategigruppen har Samordningsgruppen vært involvert i arbeidet. Vi er inne i en spennende utvikling i retning av at geodata vil inngå som en felleskomponent i den nasjonale IKT-arkitekturen. Vi har utfordringer knyttet til mer effektiv dataflyt, tettere integrasjon i brukerverktøyene og videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget. Norge digitalt-samarbeidet skal i fremtiden tilby geodata som er egnet til å løse oppgavene og som er enkle å finne, forstå og bruke. 1.1 Parter og økonomi Ved utgangen av 2015 besto Norge digitalt-samarbeidet av totalt 612 parter, fordelt på 43 nasjonale parter, 18 fylkeskommuner, 428 kommuner og 123 energiverk. To parter slo seg sammen til én og det ble inngått én ny avtale med ny part. Summen av innbetalt årskostnad sank fra ca 47,3 mill. kroner i 2014 til ca 42,6 mill. kroner i Årsaken til nedgangen av innbetalt årskostnad skyldes i stor grad at Kartverkets sjødata og Norsk polarinstitutts data er ble frigitt fra 1.januar Vedlegg 1 viser totalt innbetalt årskostnad pr. part/partsgruppe og fordeling av tilbakeføringen av det totale beløpet til alle rettighetshavere. 4

5 Figuren nedenfor viser innbetalt årskostnad for de nasjonale partene 2015: Figuren nedenfor viser årskostnad tilbakeført til ulike rettighetshavere i 2015: For mer detaljerte opplysninger om årskostnad og tilbakeføringer henviser vi til vedlegg 1 til dette dokumentet. 5

6 1.2 Organisering og møteplasser Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av geodataloven og Norge digitalt, siden dette ansvaret ble overført fra det tidligere Miljøverndepartementet. Dette omfatter oppfølgning av andre involverte departementer, og oppfølgning av geodatakoordinator gjennom tildelingsbrev, styringsdialog og generelle føringer. Kartverket I tillegg til å ivareta rollen som nasjonal geodatakoordinator har Kartverket som fagorgan ansvar for regelverksarbeid, standardisering, teknologisk utvikling, administrasjon og veiledning på geodataområdet. Kartverket er også deltagende virksomhet etter geodataloven og part i Norge digitalt. Samordningsgruppen for geografisk informasjon Det er oppnevnt en Samordningsgruppe for geografisk informasjon med representasjon på vegne av alle parter i samarbeidet. Samordningsgruppen har som hovedoppgave å tilrettelegge optimale løsninger og prinsipper som legges til grunn for samarbeidet, og den fatter beslutninger om vilkårene for deltakelse i samarbeidet. Kartverket ivaretar administrasjonen og ledelsen av samordningsgruppen som nasjonal geodatakoordinator. Tilsvarende rolle har Kartverket i forhold til geodatautvalg for lokale og regionale parter ved hvert av sine tolv fylkeskartkontorer. Samordningsgruppen har i tillegg opprettet viktige fagfora for å ivareta et tett samspill rundt videre utvikling av samarbeidet gjennom henholdsvis Teknologiforum, Temadataforum og Plandataforum. Matrikkelforum ble opprettet i Tilsvarende finnes det egne arenaer som sikrer samspillet innenfor henholdsvis Geovekst-samarbeidet (Geovekst-forum) og mellom noen av de største bykommunene (Storkommunegruppa) som viktige premissgivere og arenaer i samarbeidet. Geodatasamarbeidet i fylkene Hvert fylke skal ha et utvalg som sikrer en helhetlig gjennomføring av Norge digitalt i fylket (fylkesgeodatautvalg). I tillegg anbefales det at det i hvert fylke finnes to underutvalg for henholdsvis basis geodata og plan- og temadata. Fylkesgeodatautvalgene administreres av Kartverket ved fylkeskartkontorene. Fylkesgeodatautvalget skal utarbeide og vedta en fylkesgeodataplan med aktiviteter og prosjekter knyttet til utvikling og bruk av geodata. Fylkets parter beslutter hvilke av planens tiltak som skal iverksettes og geodatautvalget skal samordne gjennomføringen. Datagrunnlaget i de aktuelle prosjektene inngår i de kommunevise FDV-avtalene. Fylkesgeodatautvalget skal spille en vesentlig rolle i regionens arbeid med «Det offentlige kartgrunnlag». Fylkesmannsembetene ivaretar sentralforvaltningens ansvar i fylkene, og skal i samarbeid med geodatakoordinator være en pådriver for økt bruk av geodata i kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning. Kommunene Landets kommuner er med få unntak organisert i Geovekst, som står for etablering, drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av de mest detaljerte kartdataene, ortofotoene og laserdataene for de deltakende kommunene (felles kartdatabase - FKB). Dette datagrunnlaget dekker ca. 60 % av landets areal. Ni av landets mest folkerike kommuner samarbeider om faglige utfordringer knyttet til kart og geodata gjennom Storkommunegruppa. Fem av de aktuelle kommunene er ikke med i Geovekst, men disse har i 2015 hatt egne avtaler om leveranser til Norge digitalt. I det følgende gis en oppsummering av aktiviteten i nasjonalt geodataråd, samordningsgruppen, de underliggende fagforaene og årssamling for Norge digitalt-samarbeidet. 6

7 Nasjonalt geodataråd Nasjonalt geodataråd ble utnevnt ved Kongelig resolusjon 30. mars Rådet skal styrke samarbeidet om den nasjonale geografiske infrastrukturen, komme med innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om norsk geodatapolitikk, og gi råd til offentlige myndigheter som bidrar til eller bruker geografisk informasjon. Rådet har ikke beslutningsmyndighet. Rådets virketid har vært 3 år ( ) og hadde sitt siste møte våren Rådet hadde i virketiden 16 personlig oppnevnte medlemmer: Stilling Navn på medlem Virksomhet Kystdirektør (rådets leder) Kirsti Slotsvik Kystverket Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap Rådmann Harald Danielsen Arendal kommune Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup Kartverket GI-sjef John Gran Norkart Vegdirektør Terje Moe-Gustavsen Statens vegvesen Landmåler Anita Kjellmann GeoNor Direktør Jon Lea Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Direktør Tore Nepstad Havforskningsinstituttet Direktør Ellen Hambro Miljødirektoratet Seksjonssjef Guro Dahle Strøm Norsk romsenter Assisterende direktør Jens Sunde Meteorologisk institutt Enhetsleder Mona Høiås Sæther Trondheim kommune Leder Tore Brenden Forsvarets militærgeografiske tjeneste Byplansjef Ellen de Vibe Oslo kommune Direktør Jan-Gunnar Winther Norsk Polarinstitutt I tillegg møter representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt geodatakoordinator som har den praktiske gjennomføringen av møtene. Nasjonalt geodataråd har gjennomført ett møte i mai. Referat fra møtet i 2015 ligger her. Viktige temaer for Rådet i 2015 har vært: Nasjonal geodatastrategi med orientering om o Kartverkets nye strategi og handlingsplan o Kunnskapsgrunnlaget og nasjonale kartleggingsprogrammer o Strategisk helhet i satsing og organisering av digitalisering av offentlig sektor o Utdanning, forskning og rekruttering Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyste på siste møte at det var tatt en avgjørelse på at Nasjonalt geodataråd skal fortsette. Etter en politisk prosess i løpet av høsten 2015 ble et nytt geodataråd oppnevnt med virkning fra 1.januar Rådet vil fra 2016 få en ny sammensetning med noen nye medlemmer. 7

8 Samordningsgruppen for geografisk informasjon Samordningsgruppen for geografisk informasjon ble oppnevnt av Miljøverndepartementet (MD) i Gruppen består av 21 deltagere som til sammen representerer alle partene/deltagende virksomheter i Norge digitalt. Samordningsgruppen er det utøvende organet og har beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt. Kartverkets representant leder møtene, og Kartverket, i rollen som geodatakoordinator, er sekretariat. Samordningsgruppen representerer og ivaretar rettigheter og plikter for partene i Norge digitaltsamarbeidet. Gruppen skal formidle og koordinere innspill fra andre med interesser i infrastrukturen og bistå geodatakoordinator med å drive samarbeidet i tråd med gjeldende krav, føringer og samfunnets behov. Samordningsgruppen hadde ved utgangen av 2015 følgende sammensetning: Representant Etat Ole-Gunnar Drabløs Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsforvaltningsavdelingen (STA) (KMD) Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold Jørn Kristian Undelstvedt Finansdepartementet (FIN) Statistisk sentralbyrå Simen Slotta Samferdselsdepartementet (SD) Kystverket Øyvind Martinsen Forsvarsdepartementet (FD) FMGT Mads Berg Justis- og Politiets data- og materielltjeneste beredskapsdepartementet (JD) Hildegunn Norheim Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap/nibio fra 1.juli 2015 (LMD) Ingunn Limstrand Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet (KLD) Per Ryghaug Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) NGU og Direktoratet for Mineralforvaltning Bjørn Lytskjold Olje- og energidepartementet NVE (OED) Espen Sveen Samferdselsdepartementet (SD) Statens vegvesen David Reiersrud Telenor Telenor Kristin H. Lind KS Bedrift Energi Norge Energisektoren Einar Jensen Geovekst-forum Kartverket Torleif Gravelsæter Kunnskapsdepartementet Senter for IKT i utdanningen Rolf Thore Bekkhus Storbykommunene Oslo kommune Bjørn Arild Godager Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF (HOD) Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune Jon Myrli KS Sarpsborg kommune Torbjørn E. Bøe KS/Fylkeskommunene Hordaland fylkeskommune Erik Perstuen (leder) Leder av Samordningsgruppen Statens kartverk I tillegg møter leder av temadataforum og representanter for geodatakoordinator i alle møter. Det er gjennomført fire møter i Samordningsgruppen i Informasjonsutveksling om aktuelle saker og forslag er en viktig del av disse møtene og er fast post på agendaen. Det gjelder både informasjon fra sekretariatet, og ikke minst er innspill og informasjon fra representantene viktig. Det har vært et år med mange saker på agendaen for samordningsgruppen, men mest fokus har nasjonal 8

9 geodatastrategi og ny nasjonal geoportal Geonorge - hatt. Hvordan Geonorge skal merkevarebygges har skapt spesielt stort engasjement. Samordningsgruppen har også blitt jevnlig informert om status i de nasjonale kartleggingsprogrammene og partenes leveranser til Det offentlige kartgrunnlaget. Videre har opprettelse av matrikkelforum og marin/maritim arbeidsgruppe blitt godkjent av samordningsgruppen i Alle fagforaene og arbeidsgruppene under samordningsgruppen har hatt høy aktivitet og rapportert tilbake til samordningsgruppen. Nasjonal geodatastrategi Det digitale landskapet er i endring, noe som også gjør at det er behov for å sette nye mål og strategier for den nasjonale informasjonsinfrastrukturen på geodataområdet. Partene i Norge digitalt-samarbeidet ved Samordningsgruppen, har tatt initiativ til at det utarbeides en nasjonal geodatastrategi, for bedre å møte de nye utfordringene og behovene. Selv om aktørene i samarbeidet er viktige interessenter i en slik strategi, må en nasjonal geodatastrategi være hele nasjonens strategi. En nasjonal geografisk informasjonsinfrastruktur berører oss alle, på mange måter og nivåer. Det å skape verdi av geodata er noe alle bør være opptatt av, og bidra til. Strategien bør derfor også være en nasjonal dugnad. Samordningsgruppen har mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å formidle og koordinere innspill fra andre med interesser i den nasjonale geografiske infrastrukturen og å bistå geodatakoordinator med å drive samarbeidet i tråd med gjeldende krav, føringer og samfunnets behov. Med «infrastrukturen» forstår vi her det offentlige digitale kartgrunnlaget, de tematiske faglige data som offentlige virksomheter forvalter som del av sin myndighets-/rolleutøvelse, samt de fellesløsninger, verktøy, katalogtjenester etc. som skal til for å forvalte, distribuere og bruke dataene på en enhetlig og effektiv måte. Formålet med strategien er å sette en klar retning for arbeidet med geografisk informasjon hos alle deltakere i den nasjonale infrastrukturen, og bidra til å sikre eierskap og målrettede aktiviteter i alle ledd. Samtidig som strategien er en nasjonal dugnad skal den også angi en tydelig ansvarsdeling mellom berørte aktører. Strategien skal ha et langsiktig perspektiv og skal derfor ha en langsiktig og langvarig effekt på innsatsen på området. Den må derfor forankres bredt. Prosessen skal involvere hele bransjen og mange aktører, og representanter både fra offentlig forvaltning og privat sektor må medvirke. En arbeidsgruppe under samordningsgruppen for geografisk informasjon står for selve arbeidet, med bistand fra konsulentselskapet Agenda Kaupang. Arbeidet forventes avsluttet høsten Teknologiforum Teknologiforum drøfter utforming av krav og anbefalinger til data og tjenester, og behov for utvikling av veiledningsmateriell for gjennomføringen. Teknologiforum er en viktig del av Norge digitalt. Forumet skal være et møtested for partene, der felles løsninger på teknologiske utfordringer i tilknytning til den geografiske infrastrukturen diskuteres. Arbeidet med rammeverksdokumentet har ligget litt i dvale i Workshop - Teknologiforum for Norge digitalt ble gjennomført på Gardermoen oktober 2015 med ca 130 deltakere. Alle presentasjoner og eget oppsummeringsnotat er tilgjengelig her. Temadataforum Temadataforum skal være en møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring temadata blant produsenter og brukere representert som parter i Norge digitalt. Målet er å sikre behovstilpasset tilfang av temadata med høy kvalitet og en god og samordnet formidling av disse. 9

10 Det har vært arrangert to møter i Temadataforum i Dette fant sted 10. juni i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo og 11. november hos Fylkesmannen i Hordaland i Bergen. I løpet av året gikk Birgitte Arstein (Fiskeridirektoratet) av som leder på vårmøtet og Lars Mardal (Kartverket Trondheim) ble valgt som ny leder på høstmøtet. Viktige saker som ble drøftet på møtene har vært tiltak fra Handlingsplanen for temadata i Norge digitalt, ny nasjonal Geoportal, DOK og Kartverkets veilederrolle og samspill mellom nasjonale etater, temadataforum og temadatautvalgene i fylkene. Informasjon om møtene i Temadataforum - se her. Utfordringer knytter seg til: - Å få til bedre dokumentasjon av temadata - Å få til bedre dataflyt av temadata ut til kommunene - Å ha økt fokus på kommunikasjon mellom tilbyder av temadata og brukere av temadata Det er ønskelig å fokusere på DOK-data som de mest prioriterte temadata og jobbe for å oppfylle ønsker, krav og behov fra Handlingsplanen for temadata. I 2015 ble Handlingsplanen for temadata i Norge digitalt revidert og godkjent for tre nye år. Link til handlingsplanen. Plandataforum Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Forumet skal bidra til bruk av felles standarder for forvaltning og tilgjengeliggjøring av planinformasjon, og til at relevante utviklingsaktiviteter blir forankret i Norge digitalt. Det har vært arrangert to møter i Plandataforum i 2015, 24. mars og 10. november. En sentral sak i 2015 har vært oppstarten av arbeidet med å utforme en anbefaling til videre plansatsing i regi av Norge digitalt. Dette arbeidet er forankret i en arbeidsgruppe under Plandataforum. Målet med arbeidet er å kartlegge brukerbehov og anbefale videre tiltak som kan gi gevinster for kommunene og sikre effektiv integrasjon av plandata i ulike prosesser som ligger under Norge digitalt. Inneværende plansatsing for tilgjengeliggjøring av plandata gjennom Norge digitalt, har vært en 5-årig satsing som går ut Informasjonen om møtene i Plandataforum finner du her. Matrikkelforum Det første og konstituerende møte ble arrangert i Oslo 10.september Det var stor oppslutning fra partene. Møtet avdekket at det er stort behov for et forum hvor partene kan få informasjon fra Kartverket som matrikkelmyndighet og hvor de kan ta opp problemstillinger relatert til Matrikkelen både av teknisk og juridisk art. Årssamling for Norge digitalt-samarbeidet Norge digitalt årssamling 2015 (for 2014) ble avholdt som en del av konferansen Geomatikkdagene 2015, på Radisson Blu Hotell, Lillehammer, mars Årssamlingen hadde en egen sesjon onsdag 18.mars, hvor det ble gjort en oppsummering og et tilbakeblikk på Det var noe dårlig oppslutning fra partene i Norge digitalt, så Kartverket vil for 2016 (2015) vurdere tiltak for at den skal bli bedre. 10

11 Faggruppe for satelittdata Faggruppe for satellittdata ble etablert høsten Denne faggruppa skal vurdere behovet for satellittdata til landanvendelser inklusive kystområdene og vurdere behovet for infrastruktur, sentrale databaser og fellesløsninger. Gruppen skal også bidra til å avklare hva som er strategisk viktig for Norge og komme med innspill til i forhold til Copernicus. Faggruppen har gjennomført to utredninger på oppdrag fra Norsk Romsenter. Utredningen fra 2012 "Forberede mottak og anvendelse av optiske satellittdata for Norge digitalt" hadde som mål å belyse hva som venter oss av optiske bildedata når Sentinel 2A blir skutt opp fra 2015, og å kartlegge behovet for optiske satellittdata blant partene i Norge digitalt. Utredningen i 2014; «Preparations for acquisition and application of optical satellite data for Norway Digital - Part 2» undersøker prosesseringsbehov for å gjøre dataene lettere tilgjengelig for norske brukere, og peker på forberedelser vi må gjøre i forbindelse med arkivering og distribusjon av slike data. Meteorologisk institutt er valgt som hovedansvarlig for nasjonalt bakkesegment for Sentinel data. Faggruppens rolle vil i den forbindelse være å følge med på utviklingen, ev. ha representanter i spesifikasjonsarbeid, for å se til at løsningene utvikles i henhold til brukerbehovene i Norge digitalt. Det anses som svært viktig at alle prosesseringssteg blir automatisert, for å holde kostnadene for Norge digitalt partene så lave som mulig. Kartverket er sekretariat for faggruppen som vanligvis har 2 møter per år. Arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet i Norge digitalt Det har blitt gjennomført ett møte i Det er jobbet videre med veilederen og gjort forberedende arbeid for aktiviteter i Veilederen vil forelegges samordningsgruppen våren Marin/maritim arbeidsgruppe Arbeidsgruppe for Marin SDI er nedsatt av Samordningsgruppa og ledes av Kystverket. Bakgrunnen for arbeidet er at det i den senere tid har blitt stilt spørsmål med hvorvidt den nasjonale geodatainfrastrukturen i tilstrekkelig grad understøtter behovet og kravet om mer og bedre kunnskap om kyst- og havområdene. Målsetningen for arbeidet er å utarbeide en plan for hvordan data for marin og maritim sektor kan utvikles innenfor rammen av Nasjonal geodatainfrastruktur. I tillegg er det ønske om å etablere en permanent arbeidsgruppe under Norge digitalt bestående av interessenter for marin/maritim sektor. Tiltaksplanen skal foreslå mandat, sammensetning og organisering av denne gruppen. Norge er en kyst- og havnasjon og i tiden som kommer vil en stor del av verdiskapningen skje nettopp i dette området. Det er derfor viktig å innarbeide marine og maritime data i den nasjonale geodatainfrastrukturen på en god måte slik at datagrunnlaget er tilgjengelig for økt- og mer avansert bruk også for «de blå flater». Det er mange utfordringer knyttet til dette, en sentral utfordring er at mange av de viktige brukerne ikke er typiske «geodata brukere» slik tilfellet ofte er på land. Det er også liten kjennskap til nasjonale standarder og spesifikasjoner i mange av de maritime miljøene. Likevel vil tilgang til, og bruk av gode geodata legge grunnlaget for en enorm verdiskapning og aktivitet i Kyst- og havområdene. Arbeidsgruppa ledes av Kystverket og har i tillegg deltakelse fra Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, NGU, Havforskningsinstituttet, Troms fylkeskommune og Kartverket. Gruppa skal legge frem en plan for samordningsgruppa i løpet av september Organisering regionalt Norge digitalt-samarbeidet omfatter parter med svært ulik organisering og lokalisering. Det er av helt avgjørende betydning både at samarbeidet fungerer i det enkelte fylket, og at det er et godt samspill mellom arbeidet på nasjonalt og regionalt nivå. Særlig for nasjonale parter som ikke er representert i alle fylker, er det viktig at man i så stor grad som mulig har en ensartet organisering og gjennomføring fra fylke til fylke. 11

12 På grunn av Kartverkets organisering med kun tolv fylkeskartkontorer fra 2004, har partene i noen tilfelle valgt å slå sammen utvalgene slik at to fylker opererer samlet. De fleste fylker har nå en organisering i overensstemmelse med anbefalt modell, men det er fortsatt noen ulike varianter. Variantene er stort sett innført av praktiske årsaker ved at arbeidet ivaretas i færre fora. Den viktigste oppgaven for fylkesgeodatautvalget og de underliggende fagforaene er arbeidet med utarbeidelse av fylkesgeodataplanen og oppfølging av den faktiske gjennomføringen. Planlegging av prosjekter knyttet til henholdsvis basis geodata, tematiske geodata, plandata og andre tiltak forberedes i de respektive fagutvalgene. Fylkesgeodatautvalget behandler en samlet plan, som blant annet skal inneholde strategiske hovedsatsninger knyttet til kompetanseutvikling og fokus på tilrettelegging for økt bruk av data og tjenester. Planen skal følge en fastsatt nasjonal mal. Ved utgangen av 2015 forelå det reviderte fylkesgeodataplaner for perioden for alle fylker. Se: under hver enkelt fylkeskartkontor. Denne tabellen viser hvordan fylkene har organisert sitt geodatasamarbeid: Fylkesgeodatautvalg Basisutvalg Planutvalg Temadatautvalg Plan- og temadatautvalg Østfold x x x Akershus x x x Hedmark /Oppland x x x Buskerud x x x Vestfold/Telemark x x x Agderfylkene x x Rogaland x x x Hordaland x x Sogn og Fjordane x x Møre og Romsdal x x x Sør-Trøndelag x x x x Nord-Trøndelag x x x Nordland Nordland digitalt arbeidsutvalg dekker alle fagområder Troms x x x Finnmark x (x) x Kommentarer til tabellen: I Hordaland og Sogn & Fjordane er det vedtatt at plan- og temadatautvalgene skal gjenopprettes i hvert av fylkene. Fylkene har vært uten slike utvalg siden Nordland har valgt å organisere all aktivitet i et utvalg - Nordland digitalt arbeidsutvalg. Dette utvalget dekker alle fagområder. Årsaken til denne løsningen er at det er stor geografisk spredning i fylket, samt at mange av de samme personene ville gått igjen ved å splitte aktiviteten på flere utvalg. 12

13 LEVERANSER FRA PARTENE I NORGE DIGITALT 2.1 Leveranser til Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Bakgrunn Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. DOK er beskrevet i plan- og bygningslovens 2-1 og den tilhørende kart- og planforskriften. 1. juli 2014 ble den første listen med DOK-kandidater publisert av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), og disse skulle inngå i DOK fra og med 1. januar Denne listen består av totalt 92 datasett, og skal revideres årlig. En ny, revidert liste publiseres i januar Listen fra 2016 har nå økt til 140 kandidat-datasett for bedre å dekke PBL-behov blant annet i kystsonen, by og tettsted og i utmark.) Etter å ha fått status som DOK-kandidater begynner etatene arbeidet med å utarbeide dokumentasjon og tjenester for sine datasett. Kartverket ved Nasjonal geodatakoordinator har jobben med å vurdere innsendt dokumentasjon, men det er KMD som offisielt godkjenner DOK-datasett. Dette skjer to ganger per år. Når datasettene første gang kommer inn på listen, blir de DOK kandidater. Statusen «I prosess» betyr at arbeidet med å få datasettene godkjente har begynt, mens de med status «godkjent» oppfyller alle kravene som er nevnt under. Dataene får et års frist på å gå fra kandidat til godkjent datasett. Fra og med 2016 skal alle landets kommuner ta DOK i bruk i PBL-arbeid, og de skal i løpet av våren ta stilling til og definere hvilke datasett som er relevante for den enkelte kommune. Krav For å sikre god kvalitet på dokumentasjon og riktig bruk av dataene, ble det stilt flere krav for at et datasett skulle kunne bli DOK-kandidat. De konkrete kravene står beskrevet her, men overordnet sett er det følgende krav som gjelder for at det datasett skal bli DOK-kandidat: Må være relevant etter plan og bygningsloven Må finnes for en større del av landet Datasettet må bli fulgt opp av en ansvarlig nasjonal etat I tillegg må datasettene oppfylle følgende tekniske kriterier: Nummer Kriterium Krav/anbefaling 1 Metadata Metadata i Geonorge 2 Produktark Produktark i Geonorge 3 Presentasjonsregler Presentasjonsregler i Geonorge 4 Produktspesifikasjon Spesifikasjon med UML-modell 5 Data i henhold til spesifikasjon Fil i SOSI-format Objekttyper, egenskaper og koder i henhold til spesifikasjon Koordinatsystem etc 6 Visningstjeneste WMS-tjeneste for datasettet 7 Nedlastingstjeneste (gjelder fra des. 2015) WFS eller Atom Feed For en detaljert oversikt over kravene som stilles til DOK-datasettene, se Kartverkets DOK-side. Sammenhengen med frister i Geodatalov/Inspire Kravene som stilles i Geodataloven gjelder også for DOK, og her er metadata, WMS og nedlastingstjenester særlig viktige. Fristene for DOK-data er i henhold til Geodataloven. 13

14 Status data Oversikten over hvilke datasett som har blitt godkjente, hvilke som er i prosess og hvilke som er kandidater ligger i Geonorges DOK-register. Dette er et administrativt register som primært brukes av etatene for å ha oversikt over egen og andres leveranse-status. Alle DOK-data tilhører en av følgende temagrupper: basis geodata, energi, forurensing, friluftsliv, geologi, kulturminner, kyst/fiskeri, landbruk, landskap, natur, samferdsel eller samfunnssikkerhet. Hvor mange har levert i henhold til krav Per 1. mai 2015 var 46 datasett godkjente fra KMD. En løpende oversikt over hvilke datasett som godkjennes av Nasjonal geodatakoordinator finnes til enhver tid i Geonorges DOK-register. Neste godkjenning fra KMD er 1. april Figuren under viser status pr januar 2016 (13) Utfordringer Den største utfordringen rundt DOK-arbeidet i 2015 har vært knyttet til nasjonale etaters oppfylling av kravene til dokumentasjon og leveranse i forbindelse med godkjenning av datasettene. Det er særlig riktige og fullstendige produktspesifikasjoner og SOSI- realiseringer, samt nedlastingstjenester mange etater sliter med å få til innen fristen. 2.2 Leveranser i den nasjonale geografiske infrastrukturen Flere parter har nå levert data som er i henhold til godkjent produktspesifikasjon. På Norge digitalt sin nedlastingsløsning finner en fremdeles noen data fra Kartverket, der i blant FKB. Denne løsningen vil i løpet av året fases ut etter hvert som Geonorge støtter ulike tilgangsnivåer for nedlasting av «beskyttede» data. Ca 80 datasett kan nå lastes ned direkte fra Geonorge, mens resten kan lastes ned fra partenes egne nedlastningsløsninger. Leveranser blir dokumentert i Geonorge den nasjonale geoportalen. Følgende typer data og tjenester er registrert pr : 14

15 Ressurstype WMS-tjenester WFS-tjenester WCS-tjenester WS (web services)/rest API Nedlastbare datasett WPS-tjenester Applikasjoner WMS-lag Som en generell kommentar til tabellen må det bemerkes at det er vanskelig å gjøre en direkte sammenligning fra år til år, fordi en økning eller reduksjon i antall både kan bety en reell endring, eller at parten kun har omstrukturert et eksisterende tilbud. Det har vært en positiv utvikling med en viss økning i tilbudet av datasett. Når det gjelder WMS-tjenester så er det liten endring, men det har blitt en dobling av antall WFS-tjenester, og vi vet at det jobbes godt med å få opp flere WFS-er blant flere av partene. Flere av etatene tilbyr også data gjennom sine REST-API-er, og har nå også registrert sine API-er i Geonorge. Vi registrerer at responstiden på partenes WMS-tjenester holder et godt nivå selv om tjenestene ikke tilfredsstiller alle ønskede parametere. Det jobbes med mer automatisert tilbakemelding på tjenestekvalitet, og en foreløpig utgave kan finnes på Geonorge ( Metadata Metadata om geografiske data og tjenester skal legges inn i den nasjonale portalen Dette gjøres hovedsakelig gjennom utfylling av skjema i metadataeditoren i Geonorge. For noen metadata, som for eksempel Ortofoto, blir metadata etablert direkte ved innlegging i «Norge i bilder» og automatisk publisert i Geonorge. Det er også mulig å legge inn data ved hjelp av høsting fra lokale metadatakataloger, men dette er ikke gjennomført enda, da de mest dekkende metadataene i henhold til ISO19115 befinner seg i Geonorge. Metadataene gjøres tilgjengelig gjennom websider i forbedret søkegrensesnitt i Geoportalen, i tillegg til at de er tilgjengelig gjennom søketjeneste som gjør det mulig å søke i metadataene fra desktop-applikasjoner som QGIS og ArcGIS og webapplikasjoner som Norconsult WebInnsyn. Metadata som er meldt inn som «INSPIRE-data» blir også høstet via CSW-grensesnittet til Inspire sin geoportal hver natt. 15

16 Desktopklient (QGIS, ArcGIS,..) Kartkatalogen Webkartløsning for kommune /etat CS-W CS-W GeoNorge Geonorge CSW-API Tilgang til metadata og data Gjennom et pågående prosjekt jobbes det med å harmonisere datamodellen for metadata i GeoNorge (ISO19115) med datamodellen for metadata i data.norge.no (DCAT). Metadata for «åpne data» registrert i Geonorge, vil så bli høstet til data.norge.no. 1) Metadata: a. Partene leverer metadata for sine datasett og tjenester. Ved utgangen av 2015 var det registrert følgende metadata fra 29 nasjonale parter, 8 fylkesparter og 199 kommunale parter eller kommunesamarbeid. Disse har meldt inn: 202 tjenester 513 wms-lag 435 datasett 212 web-kartløsninger Dette er en fin økning i antall metadata, selv om vi vet at det er mange geografiske datasett som ikke er dokumentert i Geonorge. De fleste spesifiserte geodata er imidlertid registrert. b. Kvaliteten på metadataene har blitt forbedret på enkelte områder, men det gjenstår enda en del før vi kan si oss helt fornøyd. Fokus på å oppdatere og forbedre metadata vil vektlegges det neste året. c. Egen valideringsløsning av metadata har vært tilgjengelig fra Geonorge. Denne løsningen har vært koplet opp mot en valideringstjeneste fra Inspire og gir en teknisk vurdering av metadataene. Den er mest nyttig for intern bruk for systemeier, og er ikke lenger like synlig for brukere. Validering av innhold i egne metadata er nå tilgjengelig i metadataeditoren under Status-kolonnen. 16

17 Produktspesifikasjoner Det er et krav til partene i Norge digitalt at de skal utvikle og holde ved like produktspesifikasjoner for sine data. Dette er et krav som er ytterligere forankret i: «Det offentlige kartgrunnlaget Kriterier for godkjenning av data fra statlige etater». Produktspesifikasjoner er detaljerte tekniske dokumenter som spesifiserer struktur, innhold og kvalitetskrav på det enkelte datasett som skal utveksles. Status for produktspesifikasjoner Det er i 2015 levert inn 54 produktspesifikasjoner til geodatakoordinator for kontroll og godkjenning. Av disse er 45 produktspesifikasjoner relatert til DOK-datasett. Totalt dekker disse 45 spesifikasjonene 49 datasett i DOK. Det er i løpet av året kontrollert og godkjent 32 produktspesifikasjoner for i alt 36 DOKdatasett. En oversikt over innsendte og godkjente produktspesifikasjoner finnes her i register for produktspesifikasjoner på Geonorge. Produktspesifikasjoner som sendes inn for kontroll er modellert i Enterprise Architect ved bruk av SOSI modellregister. Ved hjelp av en SOSI-plug-in til Enterprise Architect blir SOSI-realisering og SOSI-kontrollfiler generert direkte fra de ferdige UML-modellene. Skjermdump av UML-modell for produktspesifikasjon for N50 kartdata klar for generering av SOSI-realisering og SOSI-kontrollfiler: 17

18 Kontroll og godkjenning av produktspesifikasjoner for DOK innebefatter også kontroll av SOSI-filer. Det skal kontrolleres at distribuert SOSI-fil er i henhold til spesifikasjonen. Til dette formålet benyttes de SOSIkontrollfilene som er generert fra UML-modellen. Kontrollen utføres i verktøyet «SOSI kontroll». Geografiske data og tjenester Basis geodata Leveransene av basis geodata ivaretas av ulike sammensetninger av rettighetshavere eller av en rettighetshaver alene. Data fra Geovekst-samarbeidet Ved inngangen til 2016 inngår 423 av 428 kommuner i Geovekst-samarbeidet. Kommunene Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim står utenfor. FKB-data og ortofoto fra alle kommuner som deltar i Geovekst-samarbeidet er i sin helhet tilgjengelig for partene i Norge digitalt. I 2015 ble det gjennom Geovekst-samarbeidet inngått kontrakter for ajourhold eller nyetablering av FKBdata for km² ( km² i 2014) og etablering av ortofoto for km² (4 900 km² i 2014) med bakkeoppløsning 0,1 0,20 m. En vesentlig del av kartleggingskontraktene var ajourføring av FKB-C-områder basert på omløpsfoto. I tillegg ble det etablert høydedata ved bruk av flybåren laser for km² ( ² i 2014). Høsten 2015 ble det avklart at en nasjonal høydemodell skal etableres. Et godt samspill mellom det nasjonale programmet og behovet mer detaljert laserkartlegging gjennom Geovekst, blir viktig i det videre arbeidet med en samlet etablering av høydedata. Ved utgangen av 2015 var NN2000 innført i 280 kommuner, og progresjonen er i henhold til plan. I 2015 har det var vært en normal datafangstsesong takket være en solrik august, og der de fleste prosjekter er gjennomført med lite restanser. Data fra andre kommuner For de 5 kommunene som ikke deltar i Geovekst-samarbeidet, har FKB-data og ortofoto vært tilgjengelig hele året. 18

19 Data og tjenester fra Kartverket I løpet av 2015 har informasjon om våre datasett, datapakker, datasettserier, tjenester, WMS-lag og applikasjoner blitt lagt inn i Oppsummert er det nå over 200 ulike varianter som en kan søke opp og koble seg opp mot, laste ned eller blir rutet videre til (BAAT). Arbeidet med raskere ajourhold, flere formater og nye og oppdatere tjenester har fortsatt i Det betyr for eksempel at ELVEG nå kommer ut 10 ganger pr år, mot tidligere 4. Tjenesten FKB2 er byttet ut med en forbedret FKB3-tjeneste. Topo2 tjenesten er erstattet med en nye og oppgradert Topo3. Høyoppløselig versjon av MrSid filer for Norge 1: leveres nå med skygge. Rett i kartet tar nå også imot innmeldinger om endringer på veg og adresser og har blitt tilpasset mobilformatet. Det ble undertegnet en egen Grenseavtale med Lantmäteriet(LMV) som gjør at Norge digital-parter nå kan benytte data fra LMV på svensk side av grensen. Disse ble lagt ut som ESRI Filgeodatabase på ND nedlastingsserver i juli. Fremover vil vi oppdatere dette 2 ganger pr år. Avtalen følges opp med et møte pr halvår med LMV. Dybdedata, dybdekurver og DTM sjø ble gjort gratis tilgjengelig og kan nå hentes via Geonorge. Det er etablert et åpent og gratis adresser- API og tilgjengeliggjort adresser gratis som fylkesvise filer. Det er laget ny versjon av oversiktskartet Norges landområder og Norges grenser på land og i hav. Det er inngått avtale med Forsvaret og Politiet slik at Norge nå får ett nasjonalt beredskapskart som både Politiet, Forsvaret og frivillige redningsorganisasjoner skal bruke på øvelser og i krisesituasjoner. Omløpsfotografering flyfoto og ortofoto Programmet for omløpsfotografering ble iverksatt fra Programmet legger opp til en foto-dekning og fremstilling av ortofoto for hele landet i løpet av en periode på 6 7 år. Fotografering og tilrettelegging av bildene går som planlagt, med noen unntak. Det er fotografert i gjennomsnitt km² hvert år. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Første omløp er nå fullført, og en er godt i gang med andre omløp. Bildene er tilgjengelige gjennom WMS-tjenesten for Norge i bilder og i portalen I 2015 ble det ikke bestilt bildematching for produksjon av overflatemodeller. I 2015 ble det bestilt fotografering av ca km². Flybildene skal ha en gjennomsnittlig bakkeoppløsning på 25 cm. Flybildene har 80 % lengdeoverdekning. Det var kun korte perioder med godt vær for flyfotografering tidlig på sommeren I midten av august ble det en høytrykksperiode som førte til en travel periode for firmaene som utfører flyfotograferingen. Det resulterte i at ca km² ble fotografert. Figuren viser hvilke områder som ble fotografert i

20 Ortofoto for det meste av arealet vil bli tilgjengelig gjennom Norge i bilder innen mai Ved begynnelsen av februar er ett av de sju ortofoto-prosjektene tilgjengelig i Norge i bilder. For nærmere informasjon, se Georef-WMS med egen oversikt over status og planer for omløpsfotograferingen Tematiske geodata Tematiske geodata inngår i Norge digitalt som en likeverdig del i forhold til basis geodata. Svært mange av de nasjonale etatene tilbyr ulike former for tematiske geodata. Temadata blir berørt i organisasjonen i ulike sammenhenger: Partenes leveranser som er tatt inn i avtaleverket Temadataforum som nasjonalt møtested De regionale temadatautvalg, inkl. arbeidet i geodatautvalgene i hvert fylke Temadata inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). I 2015 har det foregått et omfattende arbeid hos dataeierne på dokumentasjon og produksjon av data for å tilfredsstille kravene til DOK-data. Ved utgangen av 2015 er 47 datasett godkjent, men mange er under utarbeidelse. Liste over godkjente datasett og datasett klassifisert som kandidater framgår av et DOK-register på geonorge.no. Når temadata knyttet til Det offentlige kartgrunnlaget blir satt i system og integrert i saksbehandling, vil vi kunne forvente økt og mer strukturert bruk av temadata. Systematisk bruk av tematiske data i viktige samfunnsprosesser og saksbehandling synes i dag å være for liten i forhold til det potensialet slik informasjon har for effektivisering og bedre beslutninger og bedre offentlig tjenester. Det er særlig nasjonale fagetater som tilbyr tematiske data og tjenester. Men det har over tid vært liten grad vært arbeidet systematisk med å tilgjengeliggjøre regionale og kommunale data. I 2015 har Kartverket fortsatt arbeidet med den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter, et oppdrag som er gitt i tildelingsbrevet fra departementet og har vært et samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet som har pågått over flere år. Videre har Geonorge i 2015 blitt utviklet i retning av å være kanalen for distribusjon av de kommunale- og regionale temadata, spesielt koblet til det offentlige kartgrunnlag. 20

21 Plandata Plandata etter plan- og bygningsloven er et etterspurt datasett i Norge digitalt. Referansegruppa (nå Samordningsgruppen) for Norge digitalt har vedtatt at standardisert planinformasjon skal inngå i den nasjonale geografiske infrastrukturen. For en etableringsperiode på 5 år ( ) er det enighet om at plandata inngår som et obligatorisk datasett for partene i Norge digitalt. Ved årsskiftet hadde rundt 358 kommuner (309 kommuner i 2014) levert sine kommuneplandata, enten som skannet eller vektorisert plan, til Norge digitalt. Tilsvarende har 342 kommuner (298 kommuner i 2014) levert reguleringsplandata, der 273 av kommunene har levert fullstendige reguleringsplaner på vektorform (161 i 2014), mens de øvrige har levert planområder. Plandataene er tilgjengeliggjort i den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). Figurene viser status for plandata i Norge digitalt per 1. januar Vi fikk en positiv utvikling på slutten av året, som blant annet skyldes en styrking av planarbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane gjennom ekstra støtte til arbeidet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SePlan er Kartverkets webklient for å vise oversikt over kommunale arealplaner som er gjort tilgjengelig gjennom Norge digitalt-samarbeidet. SePlan er tilgjengelig på SePlan inneholder nå tre datasett med ulike deknings- og statusoversikter, samt planområder i større målestokk. Hovedhensikten med SePlan er å gi partene i Norge digitalt en oversikt over status for etablering av kommunale planregistre og tilgang til informasjon om kommunale arealplaner. Det er et omfattende datainnhold som fortsatt skal etableres og videreutvikles av landets kommuner, der statistikken viser at i underkant av 60 % av alle gjeldende planer i Norge nå er tilgjengelig i Norge digitalt. De nasjonale karttjenestene som vises i SePlan er tilgjengelig for integrasjon i Norge digitalt-partenes brukerløsninger. GEONORGE felleskomponent i infrastrukturen 3.1 Felleskomponenten Geonorge Geonorge er ute i versjon 4 og den er i ferd med å bli en moden felleskomponent i den nasjonale infrastrukturen. Geonorge er en sterk drivkraft for å skape økt tilgjengelighet for kartdata, heve datakvaliteten og dermed bidra til verdiøkning på kartdata. Til sammen gir dette økt samfunnsnytte og en betydelig nasjonal gevinst for svært mange offentlige etater og kommuner. Etter hvert vil også Geonorge komme allmennheten til gode gjennom at det offentlige kan tilby bedre og raskere tjenester for sine GISleveranser. 21

22 I gjeldende versjon har Geonorge funksjoner for de fleste sentrale formål som ble definert i prosjektplanen. Den har en operativ webflate og mange maskingrensesnitt, som alle virker mot et rikholdig sett av programvarekomponenter. 22

23 Prosjektet Geonorge Prosjektet benytter både smidig prosjektstyring og smidig systemutvikling. Disse er valgt nettopp fordi de erfaringsvis gir veldig gode resultater for raskt å realisere programvare der kravene er heterogene eller uklare. Dette var i høyeste grad tilfellet da prosjektet Geonorge ble startet. Erfaringene fra prosjektet viser da også at realiseringsevnen underveis har vært svært god. Slik jobber vi i prosjektet: Merkevaren Geonorge Høsten 2015 ble det utført et omfattende merkevarearbeid for Geonorge. Det ble utarbeidet en egen grafisk profil, og Geonorge ble lagt på et helt eget nettsted ( Merkevaren Geonorge må fremover innarbeides bedre for å bli et kjent varemerke for alle som ønsker å finne, se på eller laste ned kartdata. Dessuten skal Geonorge være det foretrukne stedet der offentlige dataeiere og forvaltere legger inn sine data for distribusjon. Geonorge må også kobles mot andre store offentlige systemer og registre, slik at den fungerer optimalt i den nasjonale infrastrukturen. Geonorge nytteverdi Kommuner kan via Geonorge definere sine DOK-data. Fylkesmenn kan via Geonorge skaffe seg oversikt over beredskapssituasjoner i tilnærmet sann tid. Oversikt over offentlige kartdata er endelig samlet på ett sted Nedlasting av offentlige kartdata har aldri vært enklere og enda enklere skal det bli Beslutningsstøtte - sømløs flyt av offentlige kartdata mellom systemer er nærmere en realisering enn noen gang 23

24 STANDARDER OG VEILEDERE Standarder og veiledere skal hjelpe partene i å foreta leveranser av data og tjenester, og skal samtidig sette partene i stand til en effektiv og faglig forsvarlig bruk av det data som tilbys gjennom Norge digitalt. Standardiseringssekretariatet har organisert og bistått som standardiserings- og UML-modelleringsekspert i disse standardiseringsprosjektene. 4.1 Standarder Publiserte i 2015: Geodatakvalitet versjon 1.0 Produksjon av basis geodata versjon 1.0 SOSI fagområder for Fiskeri, Friluftsliv, Gravplass, Luftfartshinder og Samfunnssikkerhet Ferdig høringsrunde og publiseres etter godkjennelse fra standardiseringskomiteen for geomatikk: SOSI standard del 1 er normative for fagområdestandardene i SOSI del 2 SOSI del 1 Retningslinjer for UML-modellering versjon 5.0 SOSI del 1 Lineære referanser versjon 5.0 Påbegynte og ferdigstilles i 2016: SOSI Standard fagområdestandarder for Geologi, Landskapsarkitektur, Lufthavn, Natur i Norge, Ledningsnett, Plan, Vegnett. Disse fagområdestandardene blir harmonisert mot versjon 5.0 i SOSI del Veiledere SOSI-produktspesifikasjoner Veiledere for å lage SOSI-produktspesifikasjoner er revidert og forbedret. Denne dokumentasjonen vil ha en dynamisk revisjon også i årene framover. Grunnleggende nett kurs i UML-modellering er utarbeidet og gjort tilgjengelig på Informasjon og dokumentasjon kan hentes på Leveranser på GML-format GML-veilederen ble publisert i versjon 1.0 i juli Veilederens formål er: Fremme bruk av GML for utveksling av geografisk informasjon i leveranser og tjenester. Beskrive retningslinjer for bruk av GML som er i tråd med den internasjonale standarden OGC/ISO19136, Geodataloven/Geodataforskriften samt INSPIREs tekniske krav og retningslinjer. Belyse primære bruksområder for GML Veilederen foreligger med kjente mangler på noen felt. Det er derfor viktig å merke seg at det legges opp til et videre løp på revisjon og tillegg. 24

25 PARTSOPPFØLGING 2015 Geodatakoordinator har i oppgave å veilede og legge til rette for at virksomheter som forvalter eller bruker geografisk informasjon, kan oppfylle kravene i geodataloven. Partsoppfølgingen omfatter følgende: Kontroll av partens data, tjenester og applikasjoner Kontroll av dokumentasjon av partens data Partsoppfølgingsmøte Revidering av avtaler Tilbud om deltakelse i fagfora Tilbud om kurs og fagdager 5.1 Partsoppfølging og Det offentlige kartgrunnlag I 2015 er det kun parter med kandidater til DOK som er fulgt opp spesielt. Det gjelder først og fremst kontroll av data og tilhørende dokumentasjon. Det er gjennomført 2 partsoppfølgingsmøter. Mangel på ressurser hos geodatakoordinator er grunnen til at ikke flere møter er gjennomført. Den mest ressurskrevende oppfølgingen er kontroll av produktspesifikasjoner. De fleste parter har trengt omfattende veiledning, men mange har nå opparbeidet seg god kompetanse og kontroll- og godkjenningsarbeidet vil sannsynligvis bli mindre ressurskrevende etterhvert. 5.2 Partsoppfølging og Geonorge Utviklingen av ny nasjonal geoportal Geonorge, har medført at man har tilpasset metadataene til partenes datasett, tjenester og applikasjoner til de stadig nye versjoner av Geonorge. Enkelte ting er det forespurt om på forhånd og andre ting er det gitt beskjed om i etterkant. Eierskapet til metadataene i kartkatalogen ligger fortsatt hos parten. Dette forblir uendret. 5.3 Erfaringer for 2015 Det har dessverre vært noe behandlingstid for kontroll av produktspesifikasjoner og tilhørende data i Samtidig har nok ikke alle parter vært forberedt på de omfattende tilbakemeldinger de har fått på produktspesifikasjoner og det har for en del tatt tid å utarbeide ny versjon. 5.4 Planer for 2016 Økte ressurser hos geodatakoordinator gir muligheter for tettere oppfølging i Målet er å gjennomføre minst 5 partsoppfølgingsmøter og i større grad følge opp pr telefon/video. Det er fortsatt parter med DOK-data som blir prioritert. DOK-dataene vil bli kontrollert ihht de kravene som foreligger for disse dataene i OPPFØLGING AV GEODATALOV OG INSPIRE Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (Geodataloven) trådte delvis i kraft fra 3. september Gjenstående bestemmelser i Geodataloven om offentlige geodatatjenester og harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon, jf. Geodataloven 5 og 8, ble satt i kraft 1. mai Geodataforskriften trådte i kraft fra 8. august Loven skal sikre tilgang til geodata nasjonalt og over landegrensene og det forutsettes en videre utvikling og drift av den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon. 25

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 Versjon 2. mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET I 2014... 3 Gjennomføring av geodataloven... 3 1.1 Parter og økonomi... 3 1.2 Organisering og aktivitet...

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt

Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt 14. desember 2017 Agenda Plansatsning 2016-2017 (status for Agderfylkene) GeoSynkronisering av arealplaner (hva må til?) Nasjonale prosjektsatsninger

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. september 2017. Til Temadataforum Fra Dato Kopi til Handlingsplanen for temadata er Temadataforum sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid?

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? Arvid Lillethun, Teknologiforum, 3. november 2016 DOK viktig informasjon som brukes i de store

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Geodata is only real when shared

Geodata is only real when shared Nasjonal Geodatakoordinator Geodata is only real when shared Det nye landskapet 2015 Oppfølging av partene Nasjonal Geodatakoordinator Hvem følger opp partene? Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Årsrapport Norge digitalt 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016

Årsrapport Norge digitalt 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016 4. April 2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET 2016... 4 1.1 Parter og økonomi... 4 1.2 Organisering og møteplasser... 6 Nasjonalt geodataråd... 7 Samordningsgruppen

Detaljer

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15)

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) Møte Møte nr. 9 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Kartverket Oslo 22.september 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00 Geodataloven/Inspire frister og status Arvid Lillethun, Kartverket, 26.10. 2015 Sesjon A, 14.00 Frister og status - DOK-data DOK - etater -bra progresjon hos mange.., gjelder 6-7 krav/ leveranser.. Kartverket

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket,

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket, Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Kartverket, 9.9. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget er juridisk fundert

Detaljer

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket)

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket) Oppsummering Plandataforum nr. 3 i Trondheim Dato 18. mars 2013 Til stede Faste medlemmer: Geir Bjørnsen (Telenor), Arild Bergstrøm (Statens vegvesen), Hans K. Kummernes (Telenor), Per Vallner (for FAD

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Plandata i Norge digitalt fra 2011 Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket Handlingsplan for temadata 2013-2015 - status halvvegs i perioden 9.9. 2014, Arvid Lillethun, Kartverket, Handlingsplan Geodatalov - geografisk infrastruktur Plan- og bygningslov Matrikkellov Andre lover

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon

Norge digitalt Planinformasjon Norge digitalt Planinformasjon Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) Miljøverndepartementet Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene

Detaljer

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset Automatiske analyser med DOK-data Martin Hoset 1 Innhold Hva er DOK-data Dataleverandører og data Bruksområder i kommunene Utfordringer og muligheter Vår løsning: Abonnement på temadata Temadata i webkartet

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 16. Oktober 2014 Anne Guro Nøkleby Plansatsing under Norge digitalt prinsipper I Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Planregister og digitalisering av arealplaner Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Dagens tekst Plansatsningen i Norge digitalt Planregister Digitalisering av arealplaner

Detaljer

Det offentlege kartgrunnlaget

Det offentlege kartgrunnlaget Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1) Kva er DOK? 2) Kvifor stadfeste DOK? 3) Korleis stadfeste DOK? Kva er DOK? Kartforskriften 2 punkt f: det

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, 1.6.2016, Molde Sven Michaelis, Kartverket Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 7 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Gardermoen 5.-6.mars 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på

Detaljer

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Steinar Wergeland Fylkeskartsjef Kartverket Stavanger Fylkesberedskapsrådet 2. j uni 2016 Hva er Kartverket Les mer her: http://www.kartverket.no/om-kartverket/kartverket/

Detaljer

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Forventninger til partene Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Lov-løken Forvaltningsnivå Teknisk nivå ND-KRAV Matrikkel-loven Geodataforskriften INSPIRE-direktivet Forvaltningsloven INSPIREforordninger

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Plandataforum. Åpent møte 10. desember 2014

Plandataforum. Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil 3

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Geonorges distribusjonsløsning

Geonorges distribusjonsløsning Geonorges distribusjonsløsning Etablering av distribusjonsløyper Oppslagsregime Visningsregime Lagringsregime Distribusjonsregime PostGIS? Ja, allerede bestilt i Geonorge Men kun for lagring og synking/kopiering

Detaljer

Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet

Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet Kåre Kyrkjeeide Kåre Kyrkjeeide: The organization and business model of the Norwegian geospatial infrastructure Norway digital KART OG PLAN, Vol.

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015 Plan- og temadata Årsmøte Akershus 2015 Agenda Det offentlige kartgrunnlaget Tur- og friluftsruter FDV-økonomi plan Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) utvalgt og prioritert

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodatalov- hva har skjedd siden sist Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodataloven Geonorge DOK Inspire Geodataloven Forskjellige kategorier av data i infrastrukturen 1. Ulike lover og krav

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015

DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015 DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015 AGENDA Hva er DOK Realisering Hvordan få tilgang til DOK-data Datainnhold Demo: DOK-data for Flora og Stryn Forenkle tilgang

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til REFERAT Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede Referent Yngvild Malmo Kopi til Innledning Kort presentasjonsrunde av de som var til stede. Georg innledet med

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

REFERAT. Temadataforum Møtedato 27. september 2016

REFERAT. Temadataforum Møtedato 27. september 2016 REFERAT Møte Temadataforum Møtedato 27. september 2016 Referent Oldeman Lund Møteleder Lars Mardal Deltakere på møtet: Deltaker Etat Mail-adresse Til stede O. Lund Kartverket.Oldeman.Lund@kartverket.no

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer