FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes"

Transkript

1 Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 208,5 mill. (+15,7%) sammenlignet med Omsetningen i 4. kvartal 2000 var NOK 458,8 mill. mot NOK 377,6 mill. (+21,5%) i samme periode Konsernets driftsresultat pr ble NOK 285,9 mill. (18,6%), mot NOK 244,5 mill. (18,4%) i Dette er en økning på 17%. Resultat før skatter ble NOK 290,3 mill. (18.9%), mot NOK 250,2 mill. (18,8%) i Dette gir en økning på 16%. Resultat etter skatter ble NOK 204,9 mill., mot NOK 175,2 mill. i 1999, noe som tilsvarer NOK 6,13 per aksje (NOK 5,24 i 1999). Det er avsatt NOK 23 mill. til bonuser til ansatte for Beløpet inkluderer sosiale kostnader. Resultat før skatt i 4. kvartal ble NOK 93,9 mill., mot NOK 77,7 mill. i 1999, som tilsvarer en økning på 21%. Økningen i bonus til ansatte utgjør NOK 6,5 mill. og er avregnet i 4. kvartal. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,50 per aksje, som er det samme som ble utbetalt i fjor. Etter avsetning til utbytte er selskapets egenkapitalandel 49,9% Selskapets ordreinngang har i 2000 vært NOK mill., som er 20% høyere enn i Ordreinngangen i 4. kvartal var NOK 446 mill., mot NOK 378 mill. i 1999, en økning på 18%. Ordrereserven pr var NOK 167 mill., mot NOK 116 mill. på samme tidspunkt året før. Ved utgangen av januar i år var ordrereserven NOK 215 mill, mot NOK 148 mill. på samme tid i fjor. Marked Norge Ekornes har hatt en god utvikling i det norske marked i 2000, med en omsetningsøkning på 8% og en økning i ordreinngang på 12%. Økningen i Norge har kommet innenfor produktområdene madrass og sofa, mens omsetningen av Stressless var på 1999 nivå. Europa De europeiske markedene har utviklet seg meget positivt for Ekornes. Den positive utviklingen i Sverige har fortsatt med en omsetningsøkning på 15%. I løpet av 2000 har Ekornes etablert seg i Danmark med madrasser, og omsetter nå alle tre produktområder i dette markedet. Omsetningsøkningen i Danmark var på 25% hvorav hoveddelen kom innenfor madrass og sofa. I de sentral europeiske markedene (Tyskland, Østerrike, Sveits, Holland og Luxembourg) var økningen på 21%. Sør Europa (Frankrike, Spania og Belgia) har hatt en økning på 11%. 1

2 Den generelle markedsutviklingen for møbler i noen av disse markedene har tildels vært meget svak. Også i UK var utviklingen for Ekornes meget positiv med en økning på 15%. I UK omsetter Ekornes i all hovedsak Stressless hvorav også Stressless sofa utgjør en viktig del. USA Omsetningen i USA/Canada har i løpet av året økt med 25%. Utviklingen i dette markedsområdet er et resultat av økt markedsinnsats. Etterspørselen etter møbler i USA har i 2000 vært god, men med signaler på en utflating mot slutten av året. Den gode utviklingen for Ekornes har derimot fortsatt også så langt i Andre marked Ekornes har også hatt økende etterspørsel i Asia (hovedsakelig Japan) med en vekst i leveransene på 26% i Omsetningen fordelt på de viktigste markedene: Endring i % Norge 28,0% 30.0% 8,0% Rest Norden 12,5% 12,0% 16,5% Mellom-Europa (Tyskland, Holland, Luxembourg, Østerrike og Sveits) 11,0% 10,5% 21,0% Sør-Europa (Frankrike, Belgia, Spania og Italia) 14,5% 15,0% 11,5% UK 8,5% 8,5% 15,0% USA 21,5% 20,0% 25,0% Asia 4,0% 4,0% 26,0% Produktområdene Stressless Den positive utviklingen for Stressless har fortsatt i 2000, med en økning i omsetning på ca. 14% i forhold til Ordreinngangen er god. Kapasiteten ved slutten av året var ca sitteenheter pr. dag. Dette er ca. 22% over kapasiteten ved inngangen til De markedsmessige forutsetningene for fortsatt vekst er meget gode. I løpet av 2000 er det gjort betydelige endringer i produktenes «Plus» funksjoner. Dette har medført ekstrakostnader, og marginen er midlertidig noe redusert. Omleggingen er gjort for å øke konkurransefortrinnet. Madrasser Utviklingen for madrasser har vært meget god, hvor omsetningen i 2000 var ca. 17% høyere enn i Hoveddelen av økningen er kommet i Norge, men også med god økning i Danmark og Sverige. I deler av 2000 har kapasiteten vært for liten. Svane produktene er introdusert i flere av de markeder Ekornes arbeider i. Markedsintroduksjon av denne type produkter i litt fjerne eksportmarkeder tar tid. De nordiske markedene vil derfor også i 2001 være hovedmarkedene for madrasser. 2

3 Sofa For sofa representerer år 2000 et gjennombrudd for Ekornes for salg av tradisjonell sofa utenfor Norge, ved at to tredjedeler av økningen er kommet i eksportmarkedene. Omsetningsøkningen for sofa var ca. 20%. Norge er fortsatt hovedmarkedet for sofakolleksjonen, med 72% av Ekornes sin omsetning av sofa. Lønnsomheten innenfor dette produktområdet er i løpet av året blitt kraftig forbedret. Omsetningen fordelt på produktområdene: År Total omsetning (mill. NOK) 1.535, ,4 Stressless hvilestoler og sofa 67,5% 67,5% Madrasser 14,5% 14,5% Sofakolleksjonen 13,0% 12,5% Skumplast, Sacco, Kiddo, bord og andre driftsinntekter 5,0% 5,5% Produksjon Ekornes er inne i en periode med betydelige investeringer i fabrikkanlegg og produksjonsutstyr for å øke kapasiteten, hovedsakelig innenfor produktområdet Stressless. I løpet av 2000 er byggingen av ny skumplastfabrikk ved anlegget på Ikornnes sluttført. Produksjonen av skumplast vil være overført til det nye anlegget i sin helhet i løpet av 1. halvår Totale investeringer i 2000 har vært ca. NOK 163 mill. Byggetrinn 2 i den nye Stressless fabrikken er påbegynt og forventes ferdigstilt høsten Med denne utvidelsen ligger forholdene til rette for å kunne øke kapasiteten til ca sitteenheter pr. dag. I tillegg er det behov for å investere i mer produksjonsutstyr. Dette fører til at investeringsnivået i 2001 vil ligge på samme nivå som året før. Foreliggende investeringsplaner forutsettes egenfinansiert. Framtidsutsikter Ordreinngangen de første fire ukene av år 2001 har vært positiv, med en økning på ca 24%. Spesielt registrerer en fortsatt økt ordreinngang i Norge, samt også i Europa utenfor Norden og i USA. Kapasiteten på Stressless er økt fra ca. 900 sitteenheter ved inngangen til fjoråret til nå ca enheter. Det arbeides med å øke kapasiteten ytterligere. Selskapets produktutviklingsstrategi for tradisjonell sofa er å utvikle produkter som i design kan selges sammen med Stressless i flere markeder enn i dag. Disse produktene ble presentert på møbelmessene i Europa i januar i år. Ekornes har lykkes i å selge inn konsept og modeller til mange av sine forhandlere i Europa. Ekornes har lykkes i å markedsføre Svane -madrassen som merkevare i de nordiske markeder, og vurderer å heve kapasiteten innenfor dette produktområdet i løpet av Med bakgrunn i den gode lønnsomheten Ekornes har innenfor madrasser, vurderes det dessuten å gjennomføre strukturelle tiltak som kan føre til en betydelig større vekst ogsåutenfor norden innenfor dette forretningsområdet. En slik beslutning vil være basert på ytterligere utnyttelse av Ekornes sin produksjonskompetanse innenfor madrassområdet. 3

4 Styre og ledelse vurderer generelt framtidsutsiktene for selskapets produkter i eksisterende markeder som gode. Selv om selskapet arbeider med flere nye markeder, kan det fra disse markedene bare forventes volum av betydning på noe sikt. Andre forhold Ekornes har i flere år leiet permanente utstillingslokaler over 2 etasjer i hotel Scandic i Ålesund. Lokalene har vært av stor betydning for betjening av kunder fra inn og utland gjennom hele året. Ekornes har nå gått ut av denne leieavtalen og isteden kjøpt en tilliggende eldre bygning (sjøbu), som skal benyttes som utstillingslokaler. Bygget er verneverdig, og er i løpet av 2000 blitt rehabilitert i nært samarbeid med fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal. De nye lokalene vil ytterligere bidra til å markere Ekornes overfor forhandlere og kunder både i og utenfor Norge. Ekornes vil ta i bruk de nye utstillingslokalene i forbindelse med møbelmessen i Ålesund for det nordiske marked som arrangeres i mars. Selskapets 20 største aksjonærer pr. 8. februar 2001 Aksjer %-andel 1. State Street Bank, USA ,05 2. KLP Forsikring, NOR ,76 3. Chase Manhattan Bank, GBR ,25 4. Gjensidige Nor, NOR ,56 5. Boston Safe Dep., USA ,09 6. Berit Ekornes Unhjem, NOR ,09 7. Vital Forsikring ASA, NOR ,94 8. Gunnhild Ekornes Mertens, NOR ,92 9. Verdipapirfondet Avanse, NOR , Chase Manhattan Bank, LUX , Braganza AS, NOR , Storebrand Livsforsikring, NOR , Odin Norge, NOR , K-Holding AS, NOR , Bank of New York, BEL , Kas Depositary Trust, NLD , DnB, Real-Vekst, NOR , Postbanken Aksjespar, NOR , Jostein Ekornes, NOR , Aksjefondet K-Vekst, NOR , ,29 4

5 RESULTAT OG BALANSE/ RESULT AND BALANCE SHEET Resultat/ Income Statement (Mill. NOK/million NOK) Perioden 4. kvartal/ Period 4 th Quarter 2000 Perioden 4. kvartal/ Period 4 th Quarter 1999 Driftsinntekter/ Operating revenue 1.535, ,4 458,8 377,6 Vareforbruk/ Costs of goods sold 459,8 399,5 128,8 115,2 Lønn og sosiale kostnader/ Salaries and social costs 393,0 341,7 118,6 95,5 Andre driftskostnader/ Other operating expences 354,4 304,3 105,7 84,8 Ordinære avskrivninger/ Depreciations 42,7 37,4 12,1 8,8 Sum driftskostnader/ Total operating costs 1.249, ,9 365,2 304,3 Driftsresultat/ Operating result 285,9 244,5 93,6 73,3 Finansnetto/ Net financial income and expenses 4,4 5,7 0,3 4,4 Ordinært resultat før skatt/ Ordinary result before taxes 290,3 250,2 93,9 77,7 Beregnet skatt av ordinært resultat/ Taxes on ordinary result 85,4 75,0 26,5 23,2 Netto resultat etter skatt/ Net result after taxes 204,9 175,2 67,4 42,4 Resultat per aksje/ Result per share 6,13 5,24 Balanse/ Balance (Mill. NOK/ Million NOK) Anleggsmidler/ Total long term assets 437,6 317,0 Varelager/ Inventories 165,0 140,8 Fordringer/ Receivables 245,5 219,7 Likvider/ Cash and bank deposits 134,1 153,8 Omløpsmidler/ Total current assets 544,6 514,4 Sum eiendeler/ Total assets 982,2 831,4 Sum egenkapital/ Total equity 490,3 407,5 Langsiktig gjeld/ Long term liabilities (rentebærende) 75,9 40,8 Langsiktig gjeld/ Long term liabilities (ikke rentebærende) 20,2 19,3 Kortsiktig gjeld/ Current liabilities (ikke rentebærende) 395,8 363,8 Sum gjeld/ Total liabilities 491,9 423,9 Sum gjeld og egenkapital/total liability and equity 982,2 831,4 N-6222 Ikornnes, 13. februar 2001/ 13 February 2001 Styret i Ekornes ASA/ The Board of Ekornes ASA Olav Kjell Holtan Sigmund Ekornes Carl Graff-Wang Svein Ribe-Anderssen Formann/Chairman Arnstein Johannessen Ole Jan Korsnes Arild Merli Nils Fredrik Drabløs Adm. direktør/group Man. Director 5

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Konsernet er økonomisk velfundert med en egenkapital pr. 31.12.2007 på 725 MNOK, tilsvarende en soliditet på over 75%.

Konsernet er økonomisk velfundert med en egenkapital pr. 31.12.2007 på 725 MNOK, tilsvarende en soliditet på over 75%. Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS, Norild AS og Østfold Næringspark AS. Konsernet har i overkant av 500

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA:

Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA: Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA: 1) Kort innledning om selskapet AXXESSIT utvikler, produserer og markedsfører telekommunikasjonsutstyr for neste generasjons aksess- og metro-nettverk. Selskapet ble kjøpt

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2012 POSITIV TENDENS INNEN UTLEIE, BELÅNINGSGRAD YTTERLIGERE REDUSERT Stabil drift, utviklingsprosjekter i oppstartsfasen

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2008

byggma asa Årsrapport 2008 byggma asa Årsrapport 2008 Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 8 Finansielle hovedtall / Financial key figures 10 Styrets årsberetning 12

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer