Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett."

Transkript

1 LANDSMØTE 2015

2 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: 2

3 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT Sted: Scandic Hotel, Hamar Dato: Onsdag 10. juni 2015 Tid: Kl DAGSORDEN SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: SAK 7: SAK 8: SAK 9: SAK 10: SAK 11: Godkjenne de fremmøtte medlemmer Godkjenne innkalling og saksliste/ forretningsordning Valg av dirigent og to sekretærer Valg av to medlemmer til godkjenning og underskriving av protokoll BAD, PARK OG IDRETT s beretning BAD, PARK OG IDRETT s regnskap Innkomne forslag/vedtektsendringer Målprogram for BAD, PARK OG DRETT Kontingentfastsettelse BAD, PARK OG IDRETT s budsjettforslag Valg av styre i BAD, PARK OG IDRETT for kommende 2-års periode: Styret: Leder, nestleder 2 personer med badfaglig bakgrunn + 1 vara 2 personer med parkfaglig bakgrunn + 1 vara 2 personer med idrettsfaglig bakgrunn + 1 vara Kontrollkomité: 2 medlemmer + 1 vara Valgkomité: 4 medlemmer + 1 vara SAK 12: Godkjenning av revisor Fastsette tid og sted for neste landsmøte 3

4 4

5 Lederen har ordet: Juni 2013 ble jeg valgt av landsmøtet i Kristiansand som leder av BAD, PARK OG IDRETT. Opprinnelig var jeg forespurt om å sitte i valgkomiteen, og tenke at dette er vel starten på min tid i BPI og at jeg kanskje ble betrodd en plass i styret med tid og stunder. Min tid i valgkomiteen strakk seg til om lag 10 minutter, for da de andre medlemmene spurte om jeg ville være leder, trengte jeg ikke noe særlig mer tid på å bestemme meg. Min motivasjon har utspring i det samme engasjementet jeg har knyttet hele min utdanning, fritid og yrkeskarriere til og det er idrett, lek, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det at jeg i tillegg fikk med meg et bredt og kompetent styre, hvor flere hadde lang fartstid fra før, og at BPI har en liten, men dyktig og engasjert administrasjon, gjorde valget mitt enkelt. Styret tok tak i de føringer og arbeidsmål landsmøtet vedtok i 2013, og operasjonalisert disse. Tidlig i perioden arbeidet vi med overordna mål og visjoner. Vår gamle visjon «Bedre livskvalitet for alle» gjorde oss til et operativt organ, på lik linje med alle våre medlemmer. Det å øke livskvaliteten for alle er noe våre medlemmer arbeider med hver dag, og på mange måter en «synergi» av BPIs portefølje av oppgaver. Det som er vår rolle er å skolere, utvikle og kurse alle våre medlemmer og ikke-medlemmer. For å bli klarere på vår rolle i denne veven som dreier seg om lek, trivsel, bad, park og idrett endret vi vår visjon til: KUNNSKAP OG LYST. Visjonen retter dermed fokus på å ha faglig sterke kurs- og kompetansehevende tiltak som øker både motivasjon og gleden av å arbeide i vår bransje. Også vårt gamle hovedmål «BPI skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil», er endret med samme argumentasjon. Det nye hovedmålet er: «Samle og formidle aktuell og etterspurt kompetanse». BPI har 3 fagfelt, og fra tid til annen er det nok slik at enkelte av disse får mer oppmerksomhet en andre. Styret har i perioden mottatt signaler om at «PARK» ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet, og det er derfor svært gledelig at vi nå ser ut til å få på plass et GRØNT nettverk og at Norsk Lekeplassforum vedtok på sitt årsmøte å slå seg sammen med BPI. I tillegg ser vi nå at NGSA har begynt å få godt fotfeste, og det er kommet inn nye søknader for Det vi ser nå er bare starten på noe som virkelig kan bli en sentral og viktig arena for kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor PARK-forvaltningen i Norge. Badelandene.no er ny samarbeidspartner i badestigens kurs «Livredning og beredskap», noe som gjør at «badestigen» vår nå har alle trinnene på plass. Med støtte fra både Kulturdepartement og Norges idrettsforbund er en ny anleggspris under oppseiling, og det vil bli både spennende og staslig og på ny kunne hedre anleggsutbyggere i Norges land. Vår rolle må endres og utvikles i tråd med medlemmenes behov og ønsker. Jeg tror at «Grønt nettverk» er oppstarten på en ny tråd i veven vår hvor vi i større grad enn tidligere spiller hverandre gode. Fra å lese i en bok andre har skrevet, kan vi i større og større grad være med å skrive våre egne kapitler, for det er slik at den som deler den vinner i det lang løp. Jeg vil benytte anledning til å takke det sittende styret for innsatsen og gløden dere har utvist i perioden. Hver og en av dere bidrar til at hvert eneste styremøte blir fylt med kunnskap og lyst til å fortsette dette gode og viktige arbeidet BPI utøver for bransjene våre. 5

6 SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT s BERETNING 5.1 Tillitsvalgte: Leder: Jon Steinar Tufte Skien Fritidspark Nestleder: Ane Eikehaugen Sandnes kommune Styremedlem: Birger Kristoffersen Oppegård kommune (badfaglig bakgrunn) Pål Stenbro Drammensbadet Varamedlem: Morten Lillehagen Ankerskogen svømmehall Styremedlem: Karen K.P. Gunleiksrud Bærum kommune (parkfaglig bakgrunn) Gjermund Åbergsjord Bergen kommune Varamedlem: Hilde Mangerud Skedsmo kommune Styremedlem: Jorid Gunnardatter Ferner Trondheim kommune (idrettsfaglig bakgrunn) Bård Andresen Vestfold Fylkeskommune Varamedlem: Torstein Busland Norges Idrettsforbund Gjermund Åbergsjord trakk seg fra styret juni Hilde Mangerud gikk da inn som ordinær medlem. Valgkomité: Leder: Gunhild Bøgseth Oslo kommune Medlemmer: Frode Dydland Stavanger kommune Henriette Seyffarth Bærum kommune Bjørn Åge Berntsen NTNU Varamedlemmer: Elisabeth Schøttler Trondheim kommune Arne Torgersen Sandnes kommune Henriette Seyffarth trakk seg som medlem i valgkomiteen mars Kontrollkomité: Leder: Dag Leween Stien Bærum Kommune Medlem: Rune Titlestad Bergen kommune Varamedlem: Tove Haugland Skien kommune Foto Ingunn Haraldsen, park & anlegg 6

7 5.2 Administrasjonen Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. Skoleelever/studenter har, som tidligere, utført enklere rutinearbeid. BAD, PARK OG IDRETT har også denne perioden vært sekretariat for Norsk Lekeplassforum (NLF). Denne ikke-kommersielle organisasjon som har som formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø. NLFs visjonen: «Så spennende som mulig så trygt som nødvendig» gjenspeiler arbeidet i organisasjonen. NLF organiserer fortsatt sine sertifiseringskurs for de som er kvalifisert, og disse kan ta eksamen på sertifisert nivå. Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering. Høsten 2013 tok styret i NLF initiativ til et møte med arbeidsutvalget i BPI, hvor tema var en mulig sammenslåing av de to organisasjonene. NLF s årsmøte i 2014 gav styret i oppgave å jobbe mot en sammenslåing, og den 9.april 2015 vedtok et enstemmig årsmøte i NLF sammenslåing. Se egen sak under SAK 7 Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner som mottar offentlig støtte, blitt underlagt revisjon fra statsautorisert revisor. Nitschke AS har også for 2013 og 2014 utført revisjonen. I tillegg blir regnskapet gjennomgått av kontrollkomitéen for BAD, PARK OG IDRETT Regnskapsføringen er blitt utført av Sparebank 1 (tidl. Regnskap & Lønn AS). Utsendelse av medlemskontingent og oppfølging utføres av sekretariatet. 5.3 Medlemmer Tallene for medlemsutviklingen er som følger: Personlige medlemmer: Kommunale medlemskap: Organisasjoner/institusjoner, firmaer: Fylkeskommuner: Totalt: Medlemsutviklingen viser også for denne perioden at det er de personlige medlemmene og de minste kommunene som har falt fra i perioden. Det er dog en liten økning på det totale antall kommunale medlemskap. Antall fylkeskommunale medlemskap har økt. Det har i perioden vært gjort flere grep for å verve flere kommunale medlemmer; bla felles utsendelser til samtlige av landets kommuner. Dette arbeidet har kun gitt få nye medlemmer. Som tidligere år har aktiviteten på kurs- og konferansesiden vært den viktigste kilden til verv av nye medlemmer. Medlemsøkning sees på som et fortsatt viktig satsningsområde også i kommende periode. 7

8 5.4 Samarbeidspartnere BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere (se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk Kulturdepartementet Kulturdepartementet v/ Idrettsavdelingen, er gjennom sin basis-støtte til BAD, PARK OG IDRETT s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre virksomheten i organisasjonen. Kulturdepartementet har også i denne perioden vært en viktig medspiller i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet Norges Idrettshøgskole BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). NIH står nå overfor en stor rehabilitering. En stund så det mørkt ut for BPI s fremtidige lokalisering. Det løste seg under marsjen, så ved studiestart 2017 flytter BPI inn i nye lokaler på NIH. To år i midlertidig kontorer er en grei løsning, fremfor å skulle ut på markedet for å finne kontorplass. Lokaliseringen ved NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging av kurs og konferanser i skolens lokaler Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT s daglige virksomhet. Dette resulterer også i gode samarbeid med de ulike særforbundene Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU, opprettet i 2008, skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor planlegging, bygging og forvaltning av idrettsanlegg, og gjennom dette styrke kompetansen om idrettsanlegg av alle typer og størrelser. Senteret skal i tillegg bidra med teknologiutvikling innen idretten. BPI har hatt svært god dialog med SIAT. Vi har ved flere anledninger brukt fagfolk ved SIAT som foredragsholdere ved ulike konferanser, spesielt nevnes deres svært aktive deltakelse under Badeteknisk 13 og 15. Ved Interbad i Stuttgart i 2014, meldte BPI inn en foredragsholder fra SIAT på deres internasjonale symposium Norges Fotballforbund BAD, PARK OG IDRETT vil gjerne fremheve det gode samarbeid med Norges Fotballforbund. Gjennom mange år har denne forbindelsen utviklet seg, og våre seminar og fagdager er blitt gode møteplasser for både kommuner og klubber som drifter kunstgress. I perioden har det vært avholdt 2 Kunstgresseminar over to dager og 8 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av kunstgressbaner Norges gymnastikk og turnforbund BAD,PARK OG IDRETT har i perioden utviklet et godt samarbeid med Norges gymnastikk og turnforbund. Dette resulterte i en felles konferanse i Trondheim høsten 2014, hvor tema var basis- og turnhaller. En studietur som var planlagt våren 2015 måtte dessverre avlyses grunnet lav deltakelse. 8

9 5.4.7 Badeteknisk Forum BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum. Vi samarbeider om konferansen / messen Badeteknisk som arrangeres hvert annet år. Konferansen ble sist arrangert på Hamar mars Videre har BPI sin faste spalte og ansvar for lederen i fagbladet Badeteknisk forum som kommer ut fire ganger pr. år Fagforbundet/ Fagakademiet BAD, PARK OG IDRETT har også i perioden samarbeidet med Fagforbundet om Kursstige bad., og det er gjennomført en revidering og modernisering av samtlige moduler. I tillegg er den siste kursmodulen endelig på plass. Modulen «Livredning og beredskap» kom endelig på plass i Det første kurset ble avholdt i Skien Fritidspark i mars Det avholdes jevnlige møter, og vi har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres kursleverandør Fagakademiet om gjennomføringen og utvikling av kurs i kursstigen Badelandene.no BAD, PARK OG IDRETT har i denne perioden fått på plass et formelt samarbeid med Badelandene.no. Badelandene.no består av de 22 største bade- og svømmeanleggene i Norge. Dette er et spennende samarbeid som vi ser vi frem til å utvikle videre. Badelandene.no har utviklet sitt eget kursopplegg; «Livredning og beredskap», og sammen med Fagforbundet har BPI kjøpt retten til å bruke denne modulen i kursstigen. Dette betyr at det nå gis en felles opplæring for alle som jobber i innendørs badeog svømmeanlegg. Et eget instruktørkurs er også utviklet i samarbeid med Badelandene.no. Et kurs for lærere er også under utvikling, og vil være på plass i løpet av høsten Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS) Høsten 2013 feiret FAGUS og stifterorganisasjonene 10års jubileum med en stor felles konferanse, «Grønn Galla». Det var et meget vellykket arrangement med stor deltakelse fra hele bransjen. I tillegg til Rådet i FAGUS hvor BPI er representert med to personer, er det etablert et felles forum for de daglige lederne av stifterorganisasjonene. En felles kalender på gir en oversikt over alle kurs for grøntsektoren. I perioden er et formelt samarbeid mellom FAGUS og NMBU (Norges miljø - og biovitenskapelige Universitet (tidligere UMB) på plass. Dette betyr en tettere dialog med fagkompetansen på NMBU, og er viktig både for å videreutvikle FAGUS og som bindeledd mot hele grøntbransjen. Rådgivningstjenesten; FAGUS Rådgivning, har i dag ca. 270 abonnenter, som er det viktigste økonomiske fundamentet til organisasjonen. Rådsmøtet høsten 2014 gav styret i FAGUS i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å se på organisasjonenes fremtid. Samtlige av eierorganisasjonene deltar i dette arbeidet, som ventes klart i løpet av høsten Helene Bugge deltar fra BPI Friluftsrådenes Landsforbund (FL) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med FL. Det har resultert i både felles konferanser/fagdager og prosjekt. I denne perioden er prosjektet «Friluftsporter» utviklet. Et spennende samarbeid mellom FL, Statskog og BPI. Prosjektet er støttet av Statskog og Miljødirektoratet, og har resultert i fem inngangsporter til større naturområder: Barnas naturpark, Bleikvasslia, Hemnes kommune Rogaland Arboret, Sandnes kommune Vannbassengan, Eigersund kommune Konsmoparken, Audnedal kommune Vesledammen, Røyken kommune 9

10 Norsk friluftsliv (tidligere FRIFO) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid med Nordisk GSA utviklet et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv. Våre to organisasjoner utgjør sammen med FAGUS sekretariatet for den norske delen av prosjektet NGSA. Det betyr felles arbeid med markedsføring og promotering av NGSA. I forbindelse med Friluftslivets År sponser Norsk Friluftsliv 3 søknader for friluftsområder som ønsker å bli kvalitetsvurdert er Friluftslivets år, og Norsk Friluftsliv er sekretariat for prosjektet. BPI har deltatt i workshop, idedugnader og under planleggingen av ulike arrangement Norsk Lekeplassforum Høsten 2008 overtok BAD, PARK OG IDRETT sekretariatsfunksjonen for Norsk Lekeplassforum. Dette innebærer også et samarbeid med Norsk Sertifisering, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Standard Norge, gjennom sikkerhetsarbeid på lekeplasser. I 2014 ble deler av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr revidert, og NLF var sentral i dette arbeidet Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø. NLFs visjonen: «Så spennende som mulig - så trygt som nødvendig» gjenspeiler arbeidet i organisasjonen Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med NMBU, etter at vi i 2010 inngikk en samarbeidsavtale. Målet med avtalen er å medvirke til kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. Både i 2013 og 2014 arrangerte vi fagdager for studentene, henholdsvis på Fornebu og i Groruddalen Standard Norge Standard Norge har i perioden fått på plass arbeidet med: Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-vinter; NS-3420 ZJ 4, 3. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT har ledet arbeidsgruppen. Nå pågår arbeidet med å få på plass nok en ny norsk standard: Drift og vedlikehold av innendørs idretts- og aktivitetsanlegg; NS-3420 Z ZJ Daglig leder deltar i dette arbeidet. Standard Norge og BAD, PARK OG IDRETT har sammen tatt initiativ overfor Kulturdepartementet om en mer aktiv deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid på bade- og svømmeanleggssiden. BAD, PARK OG IDRETT har gitt tilsagn til at arbeidet kan påbegynnes Drukningsforebyggende råd Drukningsforebyggende råd, er et råd under paraplyen til Skadeforebyggende forum. Her er organisasjoner som på ulike måter arbeider med trygghet på, i og ved vann, samlet. Rådet har bred kunnskap og kompetanse på vannsikkerhet og stort 10

11 kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. BPI er representert, sammen med Trygge Lokalsamfunn, Norges Dykkeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, Norsk Folkehjelp, Badelandene.no, Redningsselskapet, Norges Røde Kors. Norges Idrettshøgskole, Tryg og Politidirektoratet. I denne perioden har vi blant annet utviklet felles «Vannvettregler» som er publisert, og sendt ut til aktuelle samarbeidspartnere. Disse kan også lastes ned fra nett. innspillene fra Drukningsforebyggende råd har bidratt til i en felles tenkning omkring drukningsforebyggende tiltak langs havneområdet i Oslo sentrum. Årlig gjennomgår vi drukningsstatistikk utarbeidet av Norsk Folkehjelp. Vi har også deltatt på fagdag i regi av Skadeforebyggende forum med vann og drukning som tema Andre institusjoner/organisasjoner BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med å utvikle nye kontaktnett og samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre kontakter er: Norges Svømmeforbund Norges friidrettsforbund Norges rytterforbund Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) Byggenæringens forlag Norsk Bassengbadteknisk forening 5.5 Utdanning og kursvirksomhet Det har i perioden vært satset på temadager og fagseminar. I tillegg er det avholdt flere større konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere. Totalt har det vært rundt 1300 deltakere på kurs og konferanser i perioden, noe som viser en nedgang på over 150 personer fra forrige periode. En av grunnene til nedgangen er bla. at Kulturdepartementet ikke lenger ønsket å arrangere Anleggskonferansen, som ble arrangert de årene det ikke er Landskonferanse Konferanser Landskonferansen 2013, ble avholdt i Kristiansand En faglig meget vellykket konferanse, med forholdsvis god deltakelse. 182 personer deltok, hvorav 33 var foredragsholdere/ komité/styre Lyskonferansen, ble avholdt høsten Denne konferansen håpet man skulle være et alternativ til anleggskonferansen som gjennom mange år var et samarbeidsprosjekt med Kulturdepartementet og idrettsforbundet. Det ble den dessverre ikke, til tross for gode innlegg og et spennende program, var det svært dårlig deltakelse. Konferansen fant sted samtidig med at bydelene langs Akerselva arrangerte sin årlige «Elvelangs», så det ble en flott kveld med vandring langs en opplyst Akerselv. Badeteknisk 2015, ble denne gang avholdt på Scandic Hamar mars Arrangementet som består av både en konferanse- og en messe del, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg her i landet. BAD, PARK OG IDRETT hadde ansvar for programkomiteen og en fra adm. og to styremedlemmer deltok. Det var igjen rekordstor deltakelse, i underkant av 500 personer var innom i løpet av de tre dagene konferansen og fagmessen varte. 11

12 5.5.2 Kurs og temadager 2013 og 2014 Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/ konferanser og temadager fordeler seg slik: 2013: 18 arrangement med totalt 900 deltakere (Badeteknisk utgjør 315) Avlyste/utsatt kurs 4.stk : 17 arrangement med totalt 418 deltakere Avlyste/utsatte kurs 8.stk Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT s regi Både i 2013 og 2014 ble det arrangert studietur til København og Malmø. Hovedfokus på begge turene var idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i storby. København og Malmø har valgt å satse på ulike typer av anlegg for barn og unge. Ombygde fabrikker, og lagerbygninger er blitt spennende og viktige tilbud til barn og unge. I 2014 ble det også arrangert en studietur til Stuttgart med besøk på den store messen og konferansen Interbad, i tillegg til befaringer til lokale bade- og svømmeanlegg. Det var god deltakelse på samtlige studieturer Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg BAD, PARK OG IDRETT s samarbeid med Fagforbundet har resultert i Kursstige bad. I perioden er kursstigen blitt ferdigstilt ved at den siste modulen «Livredning og beredskap» kom på plass. Det er gjort oppdateringer av modulene vannbehandling og renhold ISY-park Norconsult AS arbeid med å videreutvikle ISY-park har fortsatt i perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige forvaltninger. Programmet baserer seg på NS 3420 Z-serien. Det ble arrangert brukermøte i BPI s regi både i 2013 og Internasjonalt/nordisk samarbeid BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; NGSA (Nordic Green Space Award) World Urban Parks (WUP) tidl. International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA) BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med sekretariatet for WUP og i tillegg deltatt på møter med representanter for WUP. Det har de siste årene vært nedlagt et stort arbeid for å modernisere organisasjonen, og resultatet er altså World Urban Parks. Park -og veisjef i Stavanger kommune Torgeir Esig Sørensen har deltatt aktivt i denne prosessen. Kommisjonær for Norge har også denne perioden vært Sissel Lerum, leder for Grønn etat i Bergen kommune. Sissel Lerum og representant for BAD, PARK OG IDRETT har deltatt sammen med en norsk delegasjon på møter/konferanser i Malmø. 1 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt

13 5.6.2 Nordisk samarbeid på parksiden BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det har i perioden vært avholdt nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I 2014 arrangert Sverige med Malmø som vertskommune Nordisk Parkkongress. Dessverre fikk en ikke denne gangen til en felleskonferanse med friluftsorganisasjonene slik vi hadde i Derimot ble det fokus mot WUP og det felles internasjonale arbeid. Norge var representert i programkomiteen ved Torgeir Esig Sørensen (IFPRA) og Helene Bugge (BPI) Nordisk samarbeid på badesiden På badesiden har BAD, PARK OG IDRETT et samarbeid med sine søsterforeninger i Sverige og Danmark, Dansk Svømmebadteknisk Forening og Sveriges Badmästareförening. Felles deltakelse på konferanser og messer er viktig for nettverksbygging i organisasjonen Nordisk GSA (Green Space Award) NGSA har i løpet av perioden kommet i mål med sitt prosjekt; et sett av felles kvalitetskriterier for å kunne evaluere og verdsette hva som er et godt grøntområde. I tillegg til BAD, PARK OG IDRETT, som sitter i styringsgruppen sammen med Norsk Friluftsliv og FAGUS, er kommunene Oslo, Bergen og Stavanger norske partnere i prosjektet. FAGUS har ansvar for det norske sekretariatet og Oslo, Bergen og Stavanger har bidratt økonomisk for å få dette til. Prosjektet har lagt vekt på å få på plass dyktige fagfolk som kan danne dommerkomiteer på tvers av landegrensene. Det er i dag seks norske dommere, og disse deltok sammen med styringsgruppene på et fellesseminar i Helsingborg i mai 2014 og i Malmø i april I 2013 var det to norske anlegg som fikk sin NGSA-utmerkelse; Den Grønne Akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand. Det ble ikke utdelt NGSA til norske anlegg i 2014, men i 2015 er det kommet henvendelser fra flere kommuner/institusjoner for å få en bedømming. Norsk Friluftsliv bidrar i 2015 med for at tre friluftsanlegg skal kunne søke. 5.7 Informasjon og markedsføring De tre fagtidsskriftene Badeteknisk Forum, park & anlegg og Idrett & Anlegg er viktige kilder for informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. I tillegg sendes det ut egne enkle INFO nytt til våre medlemmer. BPI s hjemmeside har blitt en god informasjonskanal som både egne medlemmer og andre benytter seg av. 13

14 Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum gis ut fire ganger i året med et opplag på ca eksemplarer. BAD, PARK OG IDRETT har et tett samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at leder i BAD, PARK OG IDRETT Jon Steinar Tufte har ansvar for lederspalten. Adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en egen info side. park & anlegg er det viktigste fagtidsskrift for grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger i året, og har nå et opplag på over 1000 eks. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT sitter fremdeles i redaksjonsutvalget. Idrett & Anlegg ble høsten overtatt av Vanebo Publishing. Bladet kommer ut syv ganger i året, og har et opplag på ca BAD, PARK OG IDRETT deltar i redaksjonsutvalget, og har sin egen infoside i bladet. Dette er et viktig blad for alle som vil følge med på hva som skjer på anleggssektoren i norsk idrett. 5.8 Representasjon konferanser /seminar Grønn Galla, Oslo nov Alice Boyd, Helene Bugge NGSA- symposium, Oslo nov Helene Bugge Pedagogisk nettverk, Oslo nov Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge NGSA-symposium, Helsingborg april 2014 Helene Bugge Svømmehall kompetanse (TEKNA) mars 2014 Alice C. Boyd Friluftsliv-symposium, Oslo mai 2014 Helene Bugge Friluftskonferansen, Kr.sand juni 2014 Helene Bugge Nordisk parkkongress, Malmø aug Helene Bugge Studietur Stuttgart okt Alice C. Boyd Kick-off Friluftslivets år, Oslo okt Alice Boyd, Helene Bugge Pedagogisk nettverk, Oslo nov Helene Bugge NGSA-symposium Køben, nov Helene Bugge Åpning Friluftslivets år jan Alice Boyd, Helene Bugge STI-konferansen, Fornebu mars 2015 Helene Bugge NGSA symposium Malmø april 2015 Helene Bugge 5.9 Representasjon i utvalg/råd Anleggsutvalget NIF Helene Bugge Delegat fra Norge til IFPRA(WUP) Sissel Lerum Drukningsforebyggende råd Alice C. Boyd Fagforbundet/Fagakademiet Pål Stenbro, Birger Kristoffersen, Alice C. Boyd, Helene Bugge FAGUS Rådgivning Karen K. P. Gunleiksrud Helene Bugge NMBU / FAGUS Karen K.P. Gunleiksrud Hilde Mangerud, Helene Bugge NGSA-prosjekt Helene Bugge, Tove Haugland Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge Redaksjonsutvalget park & anlegg Helene Bugge Redaksjonsutvalg «Idrett & anlegg» Alice Boyd, Helene Bugge Rep. i rådet FAGUS Karen K.P. Gunleiksrud Hilde Mangerud, Helene Bugge Standard Norge, ny standard idrett ZJ Helene Bugge Prosjekt Friluftsporter Helene Bugge 14

15 5.10 BAD, PARK OG IDRETT s hederspris I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2015, ble BAD, PARK OG IDRETTs hederspris delt ut for ellevte gang. Prisen, som består av et stipend og et diplom, gikk denne gang til Eyvind Øglænd Marcussen i Asplan Viak as. Eivind har siden 1995 vært en av de ledende prosjekterende rådgiverne når det gjelder bade- og svømmeanlegg i Norge, og han har etterlatt seg mange «fotavtrykk» rundt i landet. Østfoldbadet og Aquarama er eksempler på dette Styrets arbeid I perioden har det vært gjennomført åtte styremøter og syv møter i arbeidsutvalget. Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i alle styremøter. Styret har avholdt sine møter på Olympiatoppen med unntak av et møte på Fuglehuk fyr utenfor Bolærene. Styret har i perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som landsmøtet i Kristiansand fastsatte. Virksomheten gikk for driftsåret 2013 med et overskudd på kr ,- I 2014 gikk organisasjonene med et underskudd på kr ,- Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden, samt å gjennomføre planlagte kurs og seminarer. I løpet av perioden har det vært avholdt 35 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen har vært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser. Deltakelsen på våre kurs og seminarer har, med få unntak vært lavere enn i foregående periode. 12 kurs /seminar har måttet avlyses grunnet lav deltakelse. Det ble ikke avholdt anleggskonferanse i 2014, noe som regnskapet tydelig viser. Kursinntektene, inkludert KUDs støtte til ulike kurs og seminar har i tillegg til medlemskontingenten vært den bærende inntektskilden for organisasjonen. BAD, PARK OG IDRETT og Standard Norge har våren 2015 sammen tatt initiativ overfor Kulturdepartementet til deltakelse i europeisk standardiserings arbeid. Søknaden gjelder bade- og svømmeanlegg hvor det pågår et stort europeisk arbeid. Søknaden er innvilget, og et oppstartsmøte for en norsk speilkomite vil finne sted i løpet av juni måned. I perioden har BAD, PARK OG IDRETT levert høringsuttalelser til følgende saker: Driftsoperatør idrett, skal det fortsatt være et eget fag under loven; Udir. Greenkeeeper, nytt fag under loven; Udir Kompetansemål for svømmeopplæring i grunnskolen; Udir Naturmangfoldloven; Miljødirektoratet Videre har BAD, PARK OG IDRETT sammen med Badelandene.no og Norsk Basseng Bad Teknisk forening spilt inn til Helse- og omsorgsdepartementet behovet for revisjon av «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v av 1996.» Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i underkant av 2 årsverk. 15

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer