PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall: Tone Vold og Monica Korsli Solberg. Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/13 AU STIPENDTILDELING /13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /13 NYE RETNINGSLINJER SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I HEDMARK /13 REGNSKAPSOVERSIKT PR Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: Side 1 av 6

2 08/13 AU Stipendtildeling Bakgrunn Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2013 er det satt av kr til dette. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Statutter (vedtatt juni 2012): Stipend deles ut til unge sangere/musikere i Hedmark og Oppland i alderen år 1. Stipendet deles ut etter søknad - til en eller flere kandidater 2. Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangre 3. Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende 4. Stipendet kan ikke brukes til utdanning som støttes av Lånekassen 5. Stipendets størrelse fastsettes i budsjettbehandlingen for årsmøteperioden 6. Søknadsfrist er 1. mai og kunngjøres hvert år i brev til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd, samt på musikkrådets hjemmesider Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Karoline Dahl Brandbu Trompet 1993 MÅL: Profesjonell musiker (trompeter) Spilt i korps (Brandbu skolekorps) og Jaren hornmusikkforening (elitediv. brassband), og i kretskorpset. Har gått ett år på Toneheim folkehøgskole, med Nils Magnem som lærer på hovedinstrument. Har fått studieplass på Norges musikkhøgskole fra kommende høst. Lærers uttalelse: Hun har et meget bra potensiale, og har vist en enorm utvikling i løpet av året på Toneheim Til spilletimer med Jonas Haltia (trompeter i Oslo filharmoniske orkester, samt 1. amanuensis på Norges musikkhøgskole). Kostnad: uspesifisert Vurdering Det har kommet kun en søknad, men hun er godt innenfor de statuttene vi har å vurdere etter. For å få flere søkere, bør oppjustering av beløpet vurderes ved neste budsjettbehandling. For å få mer ressurser å dele ut, vil det kanskje være nødvendig å knytte seg til en samarbeidspartner (bank, forsikring, kraftprodusent eller lignende). Utdelingen foregår på Jaren Hornmusikk sin konsert i Gjøvikhallen, kl 17. AU s enstemmige vedtak: Musikkrådets stipend for 2013 tildeles Karoline Dahl C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 2 av 6

3 Styrets drøfting Summens beskjedne størrelse, gjør at det er nødvendig å få inn sponsormidler for å få økt stipendbeløpet vesentlig. Summen har stått stille for lenge, og blir ikke attraktiv sammenlignet med de andre stipendene som deles ut (Drømmestipendet, Toneprisen og andre). Vi bør kunne få til en sum som vil bety en forskjell for mottakerne. Styret vedtok dette etterarbeidet: 1. Helge T sender lenke til Thomas Fearnlys fond 2. Trond EJ sjekker ut med Sparebanken og Eidsiva 3. Resten av styret holder øyne/ører åpne for potensielle samarbeidspartnere 09/13 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Ringsaker kommune Kommunale VO-midler h 12, ,- 2. VOFO Oppland Protokoll årsmøte, Trond valgt som leder 3. Vågå kommune Kommunale VO-midler h 12, ,- 4. Hamar kommune Leieavtale, Kulturhuset, Kommunen inviterer til møte og gjennomgang ( se vedlegg) 5. VOFO Hedmark Protokoll, årsmøte, Tone Vold valg inn i styret 6. Hedmark fylkeskommune Svar, søknad om prosjektmidler (stemmerett), ,- Pga liten sum og sent svar, meldte vi tilbake at prosjektet ikke gjennomføres. 7. Trysil kommune Kommunale VO-midler h 12, ,- 8. Sparebanken Hedmark Svar på søknader om gavemidler, kr til trommesett MIFF/Bruvoll kr til storbandsommerkurs 9. Musikkregion Gjøvik Bestilling akustikkmålinger, lokaler i Gjøvikregionen måles i juni/august opsjon på fler 10. Trond Eklund Johansen Søknad om permisjon, , Innvilget permisjon med lønn av leder/nestleder, Saker sendt til: 11. Hedmark fylkeskommune Regnskap/status HP-arbeidet, Hamar kommune Om husleiekontrakten, Hedmark fylkeskommune Søknad om ekstra bevilgning for 2013, Søknad om kr i ekstraord bevilgning for leiekostnader 14. Oppland fylkeskommune Søknad om fleråring tilskudd, Søkt om driftstilskudd på kr/år i tre år. 15. Medlemsorg/musikkråd MVA-refusjon 2012, Kun Alvdal og Folldal musikkråd har svart innen fristen 16. Politikere/adm begge fylker Tilskuddsforvaltningen til medlems- og paraplyorganisasjoner Fra administrasjonen: 17. VO-statistikk Rapportert aktivitet 2012 fra SSB, 7.3. H: 139 kurs, 1778 delt., 5020 timer = kr i støtte O: 126 kurs, 1686 delt., 4778 timer = kr i støtte 18. Akustikkmålinger Etnedal kommune, Tre lokaler målt 2.5. musikkrom, samfunnssal og idrettshall 19. MIFF/Bruvoll Status etter første halvår med undervisning, Evalueringsmøte med fengselet, kulturskolen og Skarnes vgs. Tilbudet fortsetter med noen små justeringer og presiseringer ift avtalen. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 3 av 6

4 20. Kursinfo Storbandsommerkurs fulltegnet, går som planlagt i uke 32 Ukulelekurs m Marcus Roos (helg) planlagt, Lhmr u 37 og Hamar u KursAdmin Erfaringer med rapportering i nytt system Rapporteringsfrister blir utsatt pga at mange opplever dette som vanskelig 22. Musikktinget 2015 Forarbeid: Tilbud på overnatting sendt Scandic, Astoria og Victoria Ideer til kulturprogram Invitasjoner/innkallinger Hvem? 23. Hamar kirkevergelag Årsmøte, Moelv, 8.5. Trond 24. Elverum musikkråd Årsmøte, Elverum, Trond 25. Ringsaker kulturråd Styremøte, Moelv, Trond 26. KUD/Oppland fylkeskomm Innspillskonferanse, Lillehammer, Erik/Solveig 27. NMR/MSF Musikkting/rep.skapsmøte, Trondheim, Trond/Helge (ble syk) 28. Kjersti Stenseng (KUD) Drøftingsmøte kulturløftet, 17.6., Oslo Trond Tema som ble drøftet: Spillemidler til kulturhus, Kulturrådsmidler til Innlandet, orkestersatsing, MUO-endring, Kulturkort 29. Stange musikk- og kulturråd Årsmøte, Stange, september?? 30. Norsk musikkråd Regionalt møte med styret, Hamar, januar 2014 Alle (styremøte) Enstemmig vedtak: Sakene tas til orientering, med disse tillegg: 12. Punktet om øvingsrom (2.2.) strykes, administrasjonen melder at vi ikke kan signere før økonomien er avklart (jfr ref sak 13 og 14) 14. Styret ønsker et møte med komiteen for Kultur og Næring i Oppland fylkeskommune for å 1) synliggjøre våre aktiviteter og 2) understreke behovet for forutsigbarhet 22. Elin Bjørnsmoen foreslår innslag fra Bygda Danser-prosjektet (Hedmark folkemusikklag/rff) C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 4 av 6

5 10/13 Nye retningslinjer spillemidler til kulturarenaer i Hedmark Saksdokumenter 1. Forslag fra arbeidsgruppa, 5.6. Bakgrunn Spillemidler til kulturarenaer fordeles fra Kulturdepartementet og til fylkeskommunene etter en nøkkel. De siste årene har denne potten økt, og det er fylkeskommunene som selv lager retningslinjer for tildelingene. Tidligere var ordningen hos departementet, og da var musikkrådet formell høringsinstans for bruken av midlene. En økning av denne potten har vært en av musikkrådets store mål gjennom flere år, og gjennom arbeidet med musikklokaler og Rom for spilleglede er det avdekket et stort behov for midler til formidlings- og øvingsarenaer for kultur. Vurdering Forslaget til nye retningslinjer skal opp i fylkestinget i løpet av 2013, og settes i verk f.o.m Styret inviteres til å komme med forslag til forbedringer/presiseringer som kan gjøre situasjonen bedre for lokaleierne (foreninger, stiftelser, selskaper og kommuner). Grensen pr bygg/prosjekt er foreslått økt fra 1 mill til 1,5 mill, men det må vurderes i sammenheng med den totale rammen fylket har til disposisjon pr år (for 2013: 5,9 mill). Innspillsfristen til forslaget var og administrasjonen har gitt følgende forslag: Planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet Siste kulepunkt, siste ledd: Relevant teknisk ekspertise bør derfor sceneteknisk/akustisk kompetanse må involveres allerede tidlig i planprosessen Regner med at dette også gjelder rehab/oppussing, da kan kanskje bygge like gjerne strykes i avsnittsoverskriften. Med presiseringen legges det opp til en sterkere føring, slik at prosjekter ikke kommer for langt før fagkompetanse kobles på. Dette vil forhindre kostbart etterarbeid. I tillegg, tre konkrete forslag til omformuleringer nye forslag i rødt: Hva regnes som kulturarena? Bygg for museum eller og kulturverntiltak Kjenner at tiltak blir litt lite varig begrep i denne sammenhengen Hva kan du søke om tilskudd til? Fastmontert inventar f.eks.: o Teknikk Lyd-/lys og sceneteknikk evt Kulturteknikk For å spesifisere at det gjelder teknikk som har med kulturformidling og -produksjon å gjøre Hvilke krav stilles til vedlegg? Pkt 4 Avsetninger til kunst, uforutsett og reserve i nybygg. Dette er vel egentlig kun for nybygg, og ikke relevant for rehab/enkeltrom eller saler? Da bør det spesifiseres, slik at det ikke kan misforstås av søker. Se: Enstemmig vedtak: Administrasjonens innspill til nye retningslinjer støttes C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 5 av 6

6 11/13 Regnskapsoversikt pr 1.6. Saksdokumenter 1. Regneark med sum pr konto og likviditetsoversikt (vedlegg) Bakgrunn Regnskapet til nå i år, viser et underskudd på kr. På oversikten er lønn t.o.m. mai ført, og alle kjente føringer skal stemme. Likviditeten er på dette tidspunktet bedre enn året før, noe som kommer av at Hedmark fylkeskommune nå utbetaler hele støtten tidlig på året. Vurdering Det er i hovedsak tilskuddene fra fylkeskommunene som utgjør de usikre momentene på inntektssiden. Inntekter på tjenestesalg (3110) og kursavgifter (3200) kommer etter at de er fakturert, og der ligger vi an til å nå budsjettet. For akustikkmålinger (3606) ligger vi an til å komme godt over budsjettert salg. På utgiftssiden er det AFP-kostnader (5440) som nå slår inn med historiske kostnader etter lønnsoppgjøret i fjor. Enstemmig vedtak: Regnskapsoversikten tas til orientering AU får fullmakt til å ta beslutning ift lokaler, dersom søknad om tilleggsbevilgning fra fylkeskommunene ikke innvilges. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 6 av 6

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer