sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene"

Transkript

1 SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

2 Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt. 23 N-0566 Oslo Tel.: Helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Tel.: Trykk: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk Papir: XEROX Formgiver: Gaute Formo Oslo, mars 2003

3 SYKEHUS OG MILJØ: sektorvis miljøhandlingsplan og helseforetakene

4 BRUKSANVISNING Denne rapporten er produsert av miljørådgivingsfirmaet Bergfald & Co as for Helsedepartementet. Rapporten er ment å være en veileder som skal gi hjelp, støtte og inspirasjon til helseforetakene i arbeidet med sektorvis miljøhandlingsplan. Veilederen skal vise hvordan foretakene skal kunne sette i gang miljøforbedring. Bergfald & Co as har satt seg som hovedmål at tiltakene og eksemplene i denne rapporten skal kunne bidra til å gi vesentlige miljøforbedringer på viktige områder på foretakene. Vi har forsøkt å trekke fram de områdene i miljøhandlingsplanen som er mest aktuell for foretakene, og tonet ned punkter i sektorvis miljøhandlingsplan som kanskje er mindre relevante. HVORDAN BRUKE RAPPORTEN? Det viktigste i rapporten er et kapittel om "Planlegging og gjennomføring av tiltak". Her har vi samlet de fleste miljøutfordringene et foretak står overfor på en måte som er tilpasset foretakets organisering. Hvert punkt har en kort beskrivelse, noen konkrete mål, og eksempler på tiltak for å nå disse målene. Vi har valgt å sette opp to typer konkrete mål. For det første har vi tatt med det som kalles "sektorvise arbeidsmål" i departementets sektorvise miljøhandlingsplan. I tilegg finnes det andre viktige eller nasjonale miljømål som er vedtatt av Regjeringen eller Stortinget. Noen slike mål er også tatt med. I tilegg gjengir vi i margen ved siden av punktene eksempler på hvordan tilsvarende problemer har blitt løst i andre bedrifter eller foretak. Bakerst i veilederen vil leseren i finne flere eksempler på hvordan ulike virksomheter har gått fram for å løse problemer innenfor et eller flere av de miljøområdene som er nevnt. Håpet er at disse skal kunne være nyttige som eksempler for foretakene når de selv skal sette i gang med miljøtiltak. Helt sist i dokumentet har vi også lagt ved en oversikt over miljørelevante lover, og noen viktige forskrifter. ØKONOMI Miljøvern kan bety penger spart. Bergfald & Co as har erfart at det er penger å spare på miljøtiltak. En årsak er at miljøvern gir lavere ressursbruk. Når det koster 1000 kroner å levere ett tonn restavfall mens flere operatører betaler for rene avfallsfraksjoner er dette meget tydelig. En annen faktor er at vi i de siste tiårene har sett en stadig tilstramming av miljøreglene, en trend som har blitt forsterket av EØS-avtalen. Erfaringen viser at det er billigere å ligge i forkant av reguleringene, fordi en da kan forberede seg og slipper dyre hasteløsninger. Bergfald & Co as mener derfor at godt miljøvern i på svært mange områder også er fornuftig økonomi. Oslo, mars Øystein P. Solevåg Prosjektleder Bergfald & Co as

5 SAMMENDRAG Sektorvis miljøhandlingsplan for Helsedepartementet og Sosialdepartementet forsøker å gi en oversikt over hele helse- og sosialsektorens utfordringer på miljøområdet. Denne rapporten konsentrerer seg om foretakenes virksomhet og utfordringer. HELSEDEPARTEMENTETS KRAV TIL FORETAKENE 1. Foretakene skal etterleve de til en hver tid gjeldende miljøregelverk 2. Foretakene skal innføre miljøledelse innen Innføring av miljøledelse forutsetter at foretakene: - foretar en kartlegging av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Kartleggingen skal som et minimum omfatte innkjøp, energi, transport og avfall - setter mål for miljøarbeidet - finner fram til miljøforbedrende tiltak og gjennomfører disse - innarbeider hensynet til det ytre miljø i rutiner og prosedyrer - integrerer miljøledelse i organisasjonens eksisterende styringssystemer - gjennomfører en årlig intern revisjon av miljøarbeidet slik at avvik oppdages og korrigeres, og stadig forbedring oppnås - rapporterer om fremdriften av miljøarbeidet til Helsedepartementet. HELSEDEPARTEMENTETS OPPFØLGINGSTILTAK 1. Helsedepartementet vil vurdere å legge til rette for at det blir utviklet harmoniserte rapporteringssystemer for intern miljørapportering i foretakene. 2. Helsedepartementet vil vurdere å rangere og publisere resultatene av foretakenes miljørapportering. 3. Helsedepartementet vil vurdere stimuleringstiltak for å få opprettet et nettverk som kan være en møteplass for å få initiert felles begrepsbruk og erfaringsoverføring mellom de som arbeider med innføringen av miljøledelse og gjennomføringen av miljøtiltak i foretakene. 4. Helsedepartementet vil følge opp den sektorvise miljøhandlingsplanen i fireårsperioden framover ved å delta i Miljøverndepartementets eval uering av de foreliggende sektorvise miljøhandlingsplaner. 5. Helsedepartementet vil komme tilbake til rutiner for rapportering om miljøarbeidet i

6 6

7 INNHOLD: BRUKSANVISNING 4 Hvordan bruke rapporten 4 Økonomi 4 SAMMENDRAG 5 Helsedepartementets krav til foretakene 5 Helsedepartementets oppfølgingstiltak 5 1. STATUS 8 Hva vet vi om foretakenes miljøeffekter? 8 2. UTFORDRINGER 10 Hvordan kan helsesektoren bidra til å løse miljøutfordringene? 10 Ledelsens ansvar 10 Kartlegging og miljømålsettinger 12 Planlegging og gjennomføring av tiltak RAPPORTERING FORSLAG TIL OPPFØLGING 22 Miljønettverk 22 Evaluering av sektorvis miljøhandlingsplan 22 Rangering og publisering av miljøarbeid VEDLEGG 1 23 Eksempler på gjennomførte miljøtiltak VEDLEGG 2 28 Lovpålagte rammebetingelser VEDLEGG 3 30 Mer informasjon 30 7

8 1 STATUS HVA VET VI OM FORETAKENES MILJØEFFEKTER? De store miljøutfordringene vi står overfor i dag er av både global, regional og lokal karakter. Helseforetakene er store virksomheter, og vil påvirke miljøet på en rekke forskjellige måter. Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier Kjemikalier inngår i dag i de fleste produkter og industriprosesser og en rekke av dem kan skade mennesker og/eller miljø. Flere kjemikalier brytes svært langsomt ned i naturen og kan derfor hope seg opp i næringskjedene. Dette er en alvorlig trussel både mot det biologiske mangfoldet, matforsyningen og helsen for kommende generasjoner. Det er tidligere gjort noen kartlegginger av utslippene fra sykehus av tungmetaller og organiske miljøgifter. Statens forurensningstilsyn mener det slippes ut lite miljøgifter eller andre kjemikalier som vil kunne representere en miljøfare fra sykehus til avløp, med forbehold om at spesialiserte sykehus kan ha utslipp en foreløpig vet lite om. Det er god oversikt over legemiddelforbruket i Norge. Det finnes i dag imidlertid ikke systematisk samlet kunnskap om legemidlers effekter på det ytre miljø, noe som gjør det vanskelig å foreta en fullstendig vurdering av miljøpåvirkningen ved kjemikaliebruk i sykehus. Mengden avfall fra sykehusene er økende, dette er et felt der samfunnet har betydelige utfordringer. Lavradioaktive, kortlivede løsninger helles i dag til en viss grad i avløp i norske sykehus. Samtidig går selvsagt avsondringene fra strålebehandlede pasienter til avløp. Selv om de fleste forbindelsene som er aktuelle er kortlivede, kan dette være et område der foretakene har et forbedringspotensiale. Lokale luftforurensningsproblemer Lokale luftforurensninger gir i perioder betydelige helse- og trivselsproblemer i de største by- og tettstedsområdene i Norge. En stor del av befolkningen i disse områdene blir utsatt for konsentrasjoner av luftforurensninger som øker risikoen for framskyndet død og helseplager, som f.eks. luftveisinfeksjoner, lungesykdommer og kreft. Selv om luktproblemer ikke forårsaker direkte helseproblemer, kan også langvarige episoder med vond lukt gi helseplager hos de som blir utsatt for den. I alt sju norske sykehus hadde på slutten av 90 tallet ovner for forbrenning av avfall. En rekke av disse har blitt stengt, blant annet grunnet store overutslipp av dioksiner. Noen sykehus har imidlertid fortsatt avfallsforbrenningsanlegg som er i bruk. For anlegg som brenner sykehusavfall, plasthansker og annet avfall er det sannsynlig at avgassene kan inneholde mengder av PAH, klorerte og bromerte dioksiner, saltsyre osv. Særlig er store utslipp sannsynlig ved anlegg som ikke brenner avfall kontinuerlig, og ved anlegg med dårlige rensing. Små anlegg for avfallsforbrenning på sykehusene kan derfor utgjøre en miljøbelastning. Den nye forskriften om forbrenning av avfall (i kraft fra 1. januar 2003) setter en rekke nye krav til utslippsgrenser og målinger for forbrenningsanleggene. Luftforurensning fra sykehusdrift er også aktuelt i forhold til transport og i forhold til utslipp fra spesielle typer virksomhet (avtrekkskap, kjøkken osv.). 8

9 1 Støy Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Om lag 1,5 mill. mennesker er utsatt for støy ved boligen sin, og av disse er over utsatt for støy over 60 desibel. Virkningene av dette kan være helseproblemer og andre former for redusert livskvalitet, bl.a. søvnproblemer, fysiologiske virkninger og stress, og reduserte muligheter til å konsentrere seg og kommunisere med andre. Støy fra landingsplasser for ambulansehelikopter i nærheten av sykehus kan utgjøre et problem for naboer. Dette er et felt som er behandlet i Miljøverndepartementets retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner. Støy fra bygge- og anleggsarbeid på sykehus har også vært et tilbakevendende problem, både for pasienter og naboer. Utslipp av klimagasser Det er i dag bred enighet om at utslipp av menneskeskapte klimagasser har bidratt til en økning i gjennomsnittstemperaturen på jorden. En slik temperaturøkning vil kunne endre nedbørsmønstre og vindsystemer, forflytte klimasoner og heve havnivået. Effektene på naturlige økosystemer og samfunnet vil dermed kunne bli meget alvorlige, også ved spredning av farlige sykdommer. Helsetjenestens rolle når det gjelder klimagassutslipp er beskjeden, uten at det finnes noen samlet oversikt. Det foreligger heller ikke data for samlet energibruk eller sammensetningen av denne energibruken i helseforetakene Det er klart at helsesektoren besitter en stor bygningsmasse med et potensielt miljøforbedringspotensiale. Statistikk fra ENOVA viser at sykehusene ligger over gjennomsnittet i energiforbruk pr kvadratmeter i oppvarmede rom. Samtidig svinger forbruket med opp mot 100 prosent mellom noen undersøkte sykehus. Potensialet og muligheten for innsparinger vil derfor variere. Om lag 3/4 av innfyrt energi er strøm. Elektrisitet er en høyverdig energiform som er dårlig egent til oppvarming. Et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ er fjernvarme eller annen vannbåren varme basert på biobrensel. Reduksjon i det biologiske mangfoldet Med biologisk mangfold menes mangfoldet av liv, dvs. planter, dyr og mikroorganismer, deres arvestoff og det samfunn de danner i samspill med hverandre og det ikke-levende miljøet. Det er gjennom bruken av dette arvematerialet, arter eller biologiske prosesser, at vi dekker vårt grunnleggende behov for mat, klær, hus, brensel og ikke minst medisiner. Utviklingen i dag fører til omfattende og irreversibelt globalt tap av biologisk mangfold som mennesket aldri har sett maken til. Foretakenes rolle på feltet er svært beskjeden, mest relevant er utslipp av antibiotika som kan påvirke seleksjonspresset i naturen, samt forskning på genmodifiserte organismer som kan utgjøre en trussel mot mangfoldet dersom de settes ut i naturen. Tropisk tømmer kan også finnes i en rekke produkter i foretakene, som gulv, listverk, møbler og dører. Hogst av regnskogstømmer og tropisk tømmer er et stort problem. Mye av tømmeret er hogget på måter som verken er sosialt eller økologisk bærekraftig. 9

10 2 Eksempel: Scandic hotels har fått det nordiske miljømerket Svanen på fem av sine hoteller og har blitt tildelt flere lokale og internasjonale priser for sitt miljøarbeid. Dette har hotellkjeden oppnådd blant annet gjennom å aktivisere og å skape motivasjon rundt sin miljøsatsing blant de ansatte. Hotellkjeden har valgt å gi arbeidet et lokalt fokus, men bruker flere virkemidler for ytterligere å motivere de ansatte: - Scandic startet sitt miljøarbeide ved å la den lokale kunnskapen på de ulike hotellene bli samlet opp gjennom en "miljødialog". Denne kunnskapen ble brukt til å lage et lokalt handlingsprogram, som igjen ble brukt av kjedens sentrale ledelse for å få oversikt over problemer og muligheter. - Parallelt med lokale tiltak har ledelsen utviklet programmer som skal implementeres på alle hotellene. - Scandic har utviklet et miljøpo engsystem, slik at de ulike hotel lene kan konkurrere mot hverandre om å være best på miljø. - Scandic har satt seg som mål å være en av de mest miljøvennlige hotellkjedene i verden. UTFORDRINGER HVORDAN KAN HELSESEKTOREN BIDRA TIL Å LØSE MILJØUTFORDRINGENE? Daglig blir det tatt en rekke beslutninger i foretakene som vil kunne ha betydning i forhold til alle de store utfordringene vi har på miljøområdet. Dette gjelder for eksempel beslutninger i tilknytning til: - planlegging og lokalisering av helseinstitusjonene - bruk av byggematerialer og utforming av byggene - innkjøp av inventar og utstyr - kjøp av forbruksmateriell både til medisinsk bruk og til drift forøvrig - valg av energibærer(e) - valg av avfallsløsninger - transport, også transport knyttet til arbeidsreiser - valg av emballasje LEDELSENS ANSVAR Alt arbeid med miljø i foretakene må forankres i ledelsen. Ledere som selv går foran med et godt eksempel, og som viser at miljø er et prioritert satsningsområde, bidrar til engasjement og forståelse i resten av organisasjonen. Ledelsen må også vurdere forholdet mellom miljøhensyn og andre formål foretaket skal ivareta, som beredskap, arbeidsmiljø, smittevern og økonomi. Informasjon og medvirkning For å lykkes med miljøsatsing er det viktig å få med alle berørte i virksomheten. Selv om det er viktig at innsatsen forankres og styres av sykehusets ledelse, må alle være med dersom man skal oppnå et godt resultat. Derfor er det behov for informasjon (internt og eksternt) om miljøvernarbeidet, opplæring, samt tiltak for å sikre motivasjon og oppslutning om miljøvernarbeidet. Det kan være aktuelt å belønne avdelinger eller poster som har utvist særlig miljøinnsats eller presentert særlig miljøfremmende ideer. Innføring av miljøledelse Stortinget sluttet seg i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2002 (St.prp. nr. 1 ( ) fra Miljøverndepartementet) til følgende målsetning fra regjeringen: "Alle statlege etatar og verksemder skal innan 2005 ha innført miljøleiing som ein integrert del av organisasjonen sitt styringssystem." Dette innebærer at foretakene: - foretar en kartlegging av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Kartleggingen skal som et minimum omfatte innkjøp, energi, transport og avfall - setter mål for miljøarbeidet - finner fram til miljøforbedrende tiltak og gjennomfører disse - innarbeider hensynet til det ytre miljø i rutiner og prosedyrer - integrerer miljøledelse i organisasjonens eksisterende styringssystemer - gjennomfører en årlig intern revisjon av miljøarbeidet slik at avvik oppdages og korrigeres, og stadig forbedring oppnås - rapporterer om fremdriften av miljøarbeidet til Helsedepartementet 10

11 2 Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av en virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en miljøvennlig retning. Erfaringene viser at potensialet for å oppnå miljøgevinster, så vel som økonomiske gevinster ved mer miljøeffektiv drift er stort. En bedre miljøtilpassing av statlig virksomhet er ikke bare et ledd i miljøvernpolitikken, men også et ledd i arbeidet med å modernisere og effektivisere staten. Det finnes muligheter for å formalisere miljøledelse i virksomheter gjennom frivillige ordninger som ISO 14000, EMAS eller Miljøfyrtårn. Huddinge universitetssjukhus i Sverige er det første sykehus i Norden som er sertifisert etter ISO standarden. Helse Bergen HF har til hensikt å få sertifisert sin driftsavdeling etter den samme standarden i løpet av Systemer for miljøledelse bør integreres i den øvrige kvalitetsutviklingen i foretakene. Miljøvern eller helse? Arbeidet med innføring av miljøledelse i foretakene bør alltid vurderes i sammenheng med smittevern- og arbeidsmiljøarbeidet i foretakene. Ofte vil miljøvern, smittevern og arbeidsmiljø tilsi at man velger samme løsning, bedre rutiner for kildesortering i virksomheten vil for eksempel ofte føre til at risikoen for skader som følgende av stikkende / skjærende avfall reduseres. I noen tilfeller kan det imidlertid være motstridende interesser, for eksempel kan ønsket om emballerte engangspakninger ut fra smittevern- og arbeidsmiljøhensyn være en mindre heldig løsning for miljøet i forhold til at dette genererer mye avfall. Vi vil ikke angi hvilke interesser som skal gå foran i slike saker, det er en avveining ledelsen i foretaket må gjøre. Beredskap I tillegg til den beredskapsplanleggingen helseforetakene gjør etter lov om helsemessig og sosial beredskap, er det også et krav om at foretakene skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning, jf. forurensningsloven kapittel 6. 11

12 Eksempel: Forslag til innholdsfortegnelse i en miljøkartlegging 1. Sammendrag 2. Gjennomføring Bør bl.a. inkludere tidspunkt for kartleggingen, ansvar, framgangsmåte, hva kartleggingen omfatter, avgrensning med mer 3. Kort beskrivning av virksomheten Bør bl.a. inkludere antall ansatte, beliggenhet, organisasjonsstruktur, fellestjenester med andre virksomheter 4. Oversikter Dagens status over hvilke produkter og aktiviteter som påvirker det ytre miljø. Kartleggingen bør som et minimum omfatte: Innkjøp, transport, avfall, energi, samt en beskrivelse av dagens ansvarsfordeling under hvert av punktene. KARTLEGGING OG MILJØMÅLSETTINGER Kartlegging av mijløsituasjonen Første trinn i innføringen av miljøledelse er en kartlegging av hvordan foretaket påvirker miljøet. Kartleggingen vil være grunnlag for utarbeidelse av miljømål, miljøhandlingsplan og rapportering. Ideelt sett vil det selvsagt være ønskelig å kvantifisere og synliggjøre miljøeffekter av foretakenes drift og aktiviteter. Dette er det imidlertid ofte svært vanskelig og krever kompliserte omregninger. En beskrivelse av miljøeffektene kan i mange tilfeller også være et bra grunnlag for en førstegangskartlegging. Miljømål for foretaket Miljømålene i et foretak skal stake ut kursen og uttrykke foretakets vilje til å ta miljøhensyn i sin drift. Ofte vil miljømålene være gyldig fra 5 til 10 år, men de kan selvsagt endres underveis. Miljømålene er sentrale i et hvert system for miljøledelse og er grunnlaget for å formulere handlingsplaner. I de offisielle miljøledelsessystemene EMAS og ISO er det laget retningslinjer for en virksomhets miljømål (miljøpolicy). Hovedpunktene er at en miljøpolicy skal: - fastsettes av øverste ledelse i organisasjonen - omfatte en forpliktelse til løpende forbedring og forebygging av forurensning - være skriftlig nedtegnet og meddelt alle medarbeiderne - være tilgjengelig for allmennheten Dette bør legges til grunn også ved utvikling av miljømål i foretakene Oversikt over relevant regelverk Kartleggingen bør sammenfatte regelverk som er relevant i forhold til foretakenes drift og forholdet til det ytre miljø Oversikt over eksisterende rutiner og prosedyrer. Her kan det også komme inn tiltak som er blitt gjennomført tidligere Beskrivelse av dagens kompetanse med utgangspunkt i satsningsområdene 5. Vurdering av kartleggingen 12

13 Eksempel - innkjøp 2 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser krever at innkjøpere skal ta miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Samtidig er det et krav at innkjøpene skal foregå på en ikke-diskriminerende måte. Miljøkrav må i størst mulig grad innarbeides i anbudsdokumenter og kravspesifikasjoner slik at alle som ønsker å tilby sine tjenester eller produkter til offentlige virksomheter får like muligheter til å konkurrere. BaneTele AS (nå Jernbaneverket) GSM-R-prosjekt skal planlegge og lede utbyggingen av et nytt digitalt togradiosystem i Norge. Dette innebærer leveranser av varer og tjenester til om lag 1,3 mrd kr, fordelt på to anbud. BaneTele har i samarbeid med miljørådgivningsselskapet Bergfald & Co as, "miljøsikret" sine anbudsdokumenter. Dette innebærer at det er tatt inn krav om miljøledelse hos leverandører, samt konkrete miljøkrav knyttet til innholdet av helse- og miljøfarlige kjemikalier, energibruk, stråling osv. Det er også tatt inn krav om at leverandørene må dokumentere sine miljøtiltak. Scandic-hotellenes innkjøpsguide Scandic hotellene har laget en egen innkjøpsguide. Guiden er særskilt rettet mot nybygg og mot renovering. Guiden ser på en rekke områder som ventilasjon, energi og vannforbruk. Den setter ogspå standarder for en del produkter og materialer som på møbler, tekstiler og forskjellig elektrisk utstyr. PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TILTAK I og med at miljøvern er en del av linjeansvaret i foretakene, er det opp til det enkelte foretak å velge metoder for identifisering, prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltak innen miljøvern. Departementet ønsker å understreke noen områder der foretakene har felles miljøutfordringer. Disse bør prioriteres ved planlegging av tiltak på miljøområdet i tiden framover. Sektorovergripende miljøutfordringer i foretakene Det er mange måter å kategorisere de sektorovergripende utfordringene foretakene står overfor. Inndelingen under er et eksempel. Det er sammenhenger mellom de ulike emnene som er gjengitt under. For eksempel vil innkjøpspolitikken ha stor innvirkning på hvilke avfallsmengder og avfallstyper som oppstår. På samme måte er det sammenheng mellom legemiddelhåndtering i et foretak og hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som kan havne i avløpet. Større innkjøp Miljøhensyn ved innkjøp er et viktig ledd i arbeidet med å integrere miljøhensyn i egen drift. Påvirkning fra det enkelte produkt gjennom hele livssyklusen berører ofte alle miljøproblemene. Det er derfor viktig at foretakene etterspør produkter med minst mulig miljøbelastning gjennom hele livssyklusen. Miljømål Miljøhandlingsplanen stiller ikke noen konkrete mål for sykehusene på dette området. Imidlertid sier ny lov om offentlige anskaffelser som trådde i kraft 1. juli 2001 at det skal tas miljøhensyn ved offentlige innkjøp: - "Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer (...) skal under planlegging av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen" (lovens 6) - "Ved utforming av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt som mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon" (forskriftenes 5-1 og 12-1). Eksempler på tiltak Foretakene representerer samlet sett en betydelig markedsmakt gjennom sitt forbruk av varer og tjenester, og kan dermed også gi betydelige bidrag til et bedre miljø gjennom å stille miljøkrav ved sine innkjøp. Mulige tiltak kan for eksempel være at foretakene: - stiller miljøkrav til leverandører og produkter - gir ansatte nødvendige kunnskaper for å ta miljøhensyn ved innkjøp - innfører rutiner og prosedyrer som gjør det enklere for ansatte å ta miljøhensyn ved innkjøp, både lokalt og sentralt i foretakene, samt gjennom samarbeid i Helseforetakenes innkjøpsservice AS. - ved kjøp av nytt utstyr, er oppmerksom på returordninger etablert for utstyr som skal byttes ut. 13

14 2 Eksempel - avfall Huddinge universitetssykehus i Sverige satte i 1998 i gang et program for å skape et mer miljøvennlig sykehus. Sykehuset har klart å øke mengden utsortert avfall til 25%. Sykehuset sorterer ut papir, kartong, polyetenplast, metallskrot og annet brennbart søppel. Samtidig har den totale mengden avfall sunket med 8% fra 1998 til Sykehuset har ambisjoner om å sortere ut enda mer avfall. En hovedutfordring er at de ikke har funnet avtagere for matavfallet, som utgjør en stor andel av det totale avfallet. For mange sykehus vil en kostnadseffektiv og miljøvennlig behandlingsform være å kompostere sitt eget matavfall og benytte dette som jordforbedringsmateriale på sykehusets uteareal. Eksempel - avfall I Ot.prp. nr. 87 ( ) vises det til at formålet med å oppheve tvungen kommunal renovasjon for næringsvirksomhet er å bedre både miljø og økonomi: En slik endring vil generelt stimulere til økt bevissthet i næringslivet om avfallsspørsmål og gjøre det mer interessant å utarbeide bedriftsinterne avfallsplaner, blant annet for å redusere avfallsmengdene, og å sortere avfall for gjenvinning. Økt handlefrihet vil gi en oppfordring til å utvikle kostnadseffektive løsninger som leder til at målene i avfallspolitikken nås, samtidig som pliktene for kommunen reduseres. I dag er næringslivet for en stor del avhengig av kommunens tilbud for å redusere sine avfallskostnader dersom avfallet er å anse som forbruksavfall Avfall Søppel er årsak til flere miljøproblemer. Deponering og forbrenning av avfall medfører utslipp av forurensende stoffer til luft, jord og vann. Avfall er også et symptom på overforbruk av ressurser. Å redusere den totale avfallsmengden samt å gjenvinne eller ombruke mer er de viktigste tiltakene for å redusere miljøproblemene avfall forårsaker. Utover å være et miljøproblem er også avfall en stor kostnad for foretakene. Reduksjon i avfallsmengder og gjenvinning kan gi betydelige innsparinger. Miljømål Miljøhandlingsplanen setter opp 4 konkrete mål for foretakene: - Innen 2010 skal 75 % av avfallet gjenvinnes eller ombrukes. - Innen 2004 skal farlig avfall registreres i spesialavfallssystemet. - Farlig avfall og smittefarlig avfall skal håndteres i henholdt til retningslinjer - Farlig avfall skal registres i NORBAS Stortinget har bestemt at tvungen kommunal renovasjon opphører i juli 2004 for foretakene. Formålet er å redusere avfallsmengdene. Det betyr at foretakene kan innhente anbud på avfallshåndtering. Erfaringen viser at det er betydelige ressurser å spare på kildesortering og levering av avfall. Eksempler på tiltak - Innen 2004 bør det settes i verk tiltak for å starte eller forbedre nåværende kildesortering av avfall for å redusere kostnadene ved levering av avfall. - For å nå målet om 75 % gjenvinning i 2010 bør det settes årlige delmål. Dersom mengden avfall som sorteres er liten, bør mengdene gjenvunnet og ombrukt avfall øke med om lag 10 prosentpoeng per år fra og med Alt farlig avfall skal loggføre i registeret Norbas som drives av Norsas as. - I henhold til PCB forskriften skal alt PCB-holdig utstyr fjernes og leveres til destruksjon innen Særlig oppmerksomhet i foretakene bør rettes mot lysrørarmaturer fra før Foretak med avfallsforbrenningsanlegg bør vurdere å oppgradere for å bruke disse til produksjon av energi til foretaket. En slik oppgradering vil kreve relativt kontinuerlig forbrenning, godt renseanlegg og jevn tilgang på brennbart avfall. En slik investering vil imidlertid kunne redusere foretakets utgifter til energi og avfallshåndtering, og muliggjøre salg av energi. Energi Et høyt og økende energiforbruk i Norge medfører fare for økt forurensning og flere naturinngrep i form av utbygging av ny produksjonskapasitet og økte priser for brukerne. Samtidig kan maksimalbelastningene på nettet morgen og kveld, særlig om vinteren når forbruket er høyt fra før, bidra til flere strømbrudd. Foretakene bruker i hovedsak energi på tre måter: til oppvarming, til undersøkelse, behandling og lignende og til transport. Dette kapitlet behandler i hovedsak energi brukt til oppvarming. Miljømål Målene med energipolitikken er å begrense energiforbruket og redusere avhengigheten av elektrisk oppvarming. Energiforbruket bør vris til vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme. Stortinget ønsker fire nye TWh/år innen 2010 fra slike energikilder. 14

15 2 Eksempel - energi I Aftenposten 22. des kunne vi lese: "Enøk gir mer til Ullevålpasienter". Enkle enøktiltak ved Ullevål sykehus har på seks år ført til en besparelse på 24 mill. kr ved å kutte i energibruken. I tillegg mener sykehuset at inneklimaet har blitt bedre. Oppslaget er tilgjengelig på Sykehusene i Haugesund, Stavanger og Kristiansand har i følge Enova oppnådd over 150 % avkastning på energispareinvesteringer gjennom deltakelse i energinettverk. Samtidig oppgir sykehusene at de har redusert sitt energibruk med hele 16 GWh, noe som tilsvarer årlig en energimengde til 800 boliger og over 10 mill. kr i besparelse i løpet av 3 år. Klimagassutslippene er redusert med ca tonn CO2-ekvivalenter pr år. Mer informasjon om erfaringene herfra er tilgjengelig på Eksempel - transport Redusert bilbruk i Jernbaneverket Region Sør Tog og sykkel erstatter biltransport i Jernbaneverket Selv for Jernbaneverkets ansatte går det ikke alltid et tog dit man skal når man skal. I 2000 tilbakela administrasjonsmedarbeiderne og ingeniørpersonalet ved Jernbaneverkets Region Sør i alt kilometer med bil i forbindelse med møtevirksomhet og befaring av sporene. Gjennom tilrettelegging for alternative transportløsninger og mindre reisevirksomhet, er bilkjøringen i år blitt vesentlig mindre. I løpet av første halvår 2001 kjørte bilene bare km, det vil si drøye ti prosent mindre enn i samme periode året før. Flere eksempler fra er tatt inn i vedlegget. Regjeringen arbeider for å begrense oljeforbruket til oppvarming, men innser at oljen fortsatt må spille en rolle i oppvarmingen for å opprettholde en allsidig energiforsyning. På sikt må oljen i størst mulig grad begrenses til å ta topper i forbruket og sikre fleksibilitet i oppvarmingen. Foretakene bør vurdere både energimengde, energikilde og effekttoppene i en gjennomgang av energisituasjonen i foretakene. Eksempler på tiltak Programmet "Energiledelse for større byggeiere" fra Enova kan være et hensiktsmessig tiltak i foretakenes energiarbeid, uavhengig av om foretaket faktisk deltar i programmet, eller finansierer energisparearbeidet på andre måter. Utenom finansiell støtte tilbyr Enova også faglig bistand fra programkoordinatorer, verktøy, samling for byggeiere og informasjon fra nettstedet Transport Transport er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser, luftforurensning og støy. Arealbruk til transport representer også store naturinngrep. I foretakene kan transport blant annet omfatte varetransport, arbeidsreiser (til og fra jobb), pasient- og pårørendes reiser, budtjenester, og pasienttransport. Miljømål Sektorvis miljøhandlingsplan setter opp en rekke målsetninger som er relevante i forhold til foretakenes transportaktiviteter: - Konsentrasjonen av klimagasser skal stabiliseres på et nivå som vil forhindre skadelig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. - Lokale luftforurensningsproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. - Støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Eksempler på tiltak Telemedisin og videokonferanser Norge er langt framme i arbeidet med å utvikle telemedisinen. Telemedisin innebærer utbygging av en sikker elektronisk infrastruktur som også kan utnyttes for eksempel til å la videokonferanser erstatte en del fysiske møter. I tillegg til den økonomiske besparelsen som kan ligge i dette, reduseres også miljøbelastningen. Samordning av transporttjenester Sykehus har stor inn- og uttransport av pasienter, avfall, mat, varer, tøy m.m.. En samordning av denne transporten, både internt i foretaket og i forhold til annen offentlig transport kan gi redusert energibruk og forurensning. Slik samordning er gjennomført ved flere norske sykehus. Samtidig er det klart at mange av foretakene i kraft av sin størrelse som arbeidsplass og reisemål vil kunne ha betydelig gjennomslagskraft i forhandlinger med busselskaper og fylkeskommunale kollektivtransportmyndigheter når det gjelder tilpasning av rutetider og stoppmønster i forhold til vaktskifter, pris på reiser osv. Parkering Tilgjengeligheten til parkeringsplasser er et av de viktigste virkemidlene i forhold til å påvirke valg av reisemåte. Parkeringsplasser legger også beslag på arealressurser det kan være aktuelt å benytte til for eksempel pasientbehandling. Foretaket bør ha et aktivt forhold til valg av parkeringsdekning og til forholdet mellom parkering for ansatte og for pasienter og pårørende. 15

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer