Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker"

Transkript

1 Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten matbit 18:00 18:45 Espen Tønnesen, Norges Idrettshøyskole trening av jenter og gutter i puberteten 18:45-19:00 Asker kommune v/rådgiver Ingrid Drivenes i avd. Natur og Idrett orienterer om rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv :00-19:15 Akershus idrettskrets orienterer fra idrettskretsen 19:15 19:30 Pause 19:30 Årsmøtet settes 21:45 Avslutning og avtakking ved styreleder Saksliste 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent, 2 representanter til underskriving av protokoll 4. Behandle styrets beretning Behandle idrettsrådet regnskap Behandle forslag til arbeidsprogram AIR Behandle innkomne forslag og saker i) Forslag samarbeidsavtale Asker idrettsråd og Asker kommune ii) Sak NIF ting Vedta idrettsrådets budsjett Valg

2 SAKLISTE: Sak 1./. Styrets forslag til vedtak: Sak 2 Saksfremlegg: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: Lag med medlemmer 2 representanter Lag med medlemmer 3 representanter Lag med medlemmer 4 representanter Lag med 1200 og flere medlemmer 5 representanter Bedriftsidretten inntil 12 representanter Liste over fremmøtte representanter legges frem på møtet. De fremmøte representanter godkjennes. GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN Innkallingen ble sendt på e-post til klubbene og publisert på idrettsrådets hjemmeside 18. februar. Innkallingen ble annonsert med kunngjøring i Budstikka 19. februar. Påminnelse er sendt klubbene på e-post. Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 12. mars. Info om dette ble sendt klubbene på e-post samme dag. Forretningsorden: Se vedlegg nr. 1 Styrets forslag til vedtak: Sak 3 Styrets forslag til vedtak: Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden godkjennes. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPR. FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Sven Maampen Sekretær: Gry E. Garlie Repr. for underskriving av protokollen:... Sak 4 BEHANDLE STYRETS BERETNING 2014 Saksframlegg: Styrets forslag til vedtak: Se vedlegg nr. 2. Styrets beretning for 2014 godkjennes. Sak 5 BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP 2014 Saksfremlegg: Se vedlegg nr. 3 - revisjonsberetning Se vedlegg nr. 4 - regnskap m/noter Årsmøte AIR 2015 Side 2

3 Styrets forslag til vedtak: Fremlagt revisjonsberetning og regnskap for 2014 godkjennes. Sak 6 BEHANDLE FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2015 Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak: Sak 7 Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Se vedlegg nr. 5. Fremlagte forslag til arbeidsprogram for 2015 vedtas. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER i) Forslag samarbeidsavtale Asker idrettsråd og Asker kommune Se vedlegg nr. 6. Styret i Asker idrettsråd gis fullmakt til å sluttføre prosess med å ferdigstille samarbeidsavtale med kommunen, basert på vedlagte forslag. Saksfremlegg ii) Sak NIF-ting 2015 Se vedlegg nr. 7. Styrets forslag til vedtak: Fremlagt forslag vedtas. Sak 8. VEDTA IDRETTSRÅDETS BUDSJETT 2015 Saksfremlegg: Se vedlegg nr. 8 Styrets forslag til vedtak: Sak 9. Saksfremlegg: Fremlagte budsjett for 2015 vedtas. VALG Styret består i dag av følgende personer: Se vedlegg nr. 2 styrets beretning. Valgkomitéens og styrets forslag til vedtak Se vedlegg nr. 9 Vedlegg: 1. Forslag forretningsorden 2. Styrets beretning Revisjonsberetning Regnskap m/noter Forslag arbeidsprogram Forslag samarbeidsavtale Asker idrettsråd og Asker kommune 7. Forslag støtte sak NIF-ting Forslag budsjett Valgkomiteens og styrets innstilling til valg 2015 Årsmøte AIR 2015 Side 3

4 Sak 2) Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 1 Forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Årsmøte AIR 2015 Side 4

5 Sak 4) Styrets beretning 2014 Vedlegg 2 Ettersendes Årsmøte AIR 2015 Side 5

6 Vedlegg 3 Sak 5) Revisjonsberetning Årsmøte AIR 2015 Side 6

7 Sak 5) Regnskap med noter Vedlegg 4 Noter til regnskapet 2014 Asker idrettsråd Balanse 1 Kundefordringer er kundefakturaer for virksomhet i 2014 med betalingsfrist i Bankinnskudd 2 er plasseringskonto 3 Leverandørgjeld er regninger for virksomhet i 2014 som er fakturert og betalt i Avsetning ubrukte midler tilskudd til idrettskontakter 5 Korrigering av faktura mottatt i 2015 gjeldende virksomhet i 2014 Driftsinntekter 6 Overskudd grunnet nøktern budsjettering av momskompensasjon 7 Avvik ift budsjett grunnet opprettelse av egen post for idrettskontakter og mindre tilskudd fra eksterne partnere 8 Høyere inntekter enn forventet pga bedre oppslutning enn budsjettert 9 Midler fra Akershus idrettskrets og rettebilag revisor 2013 Driftskostnader 10 Avvik siden tilskudd til idrettskontakter er isolert i egen post 11 Mindreforbruk grunnet kun interne arrangement 12 Mindreforbruk grunnet forhandling med hotellet og moderasjon i avviklingen av høstkonferansen 13 Avvik grunnet lønnsjustering og overtid 14 Mindreforbruk grunnet justeringer i avtalen 15 Mindreforbruk grunnet senere flytting til større kontor enn antatt 16 Midler til konsulent knyttet til politisk sak om tjenestekjøp. Mindreforbruk pga velvillighet fra leverandørens side 17 Innkjøp datautstyr til kontor Hasselbakken 18 Innkjøp skrivebord og innredning nytt kontor Hasselbakken 19 Styret har besluttet å benytte bedriftsabonnement for telefon daglig leder fom nov Mindre reiseaktivitet enn antatt for daglig leder og styret. Daglig leders reisekostnader til ulike konferanser er dekket av krets og forbund pga oppdrag som innleder 21 Mindreforbruk grunnet prosjekt ikke gjennomført 22 Merforbruk grunnet mange jubileum og gave til frivillig fra Hasselbakken i tilknytning til bidrag knyttet til regnskap 23 Merforbruk grunnet økt forsikringselement ved reforhandling av OTP avtale 24 Mindreforbruk grunnet moderasjon og ikke gjennomført strategiseminar Finansposter 24 Større inntekt på grunn av betydelig bedre rente på plasseringskonto enn forventet Årsmøte AIR 2015 Side 7

8 Balanseregnskap 2014 Godkjent i styremøte AIR 9/ Note EIENDELER 1500 Kundefordringer Bankinnskudd Bankinnskudd Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankinnskudd, kontanter SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital (inkl. udisponert resultat) Gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Ikke reskontroført leverandørgjeld Forskuddstrekk Andre trekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn Skyldige feriepenger Avsetninger og forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsmøte AIR 2015 Side 8

9 RESULTATREGNSKAP 2014 Godkjent i styremøte AIR 9/3-15 Virkelig 2013 Budsjett 2014 Virkelig 2014 Note Driftsinntekter 3300 Momskompensasjon Tilskudd Asker kommune Prosjekt AIR Forum Prosjekt Idrettslede Høstkonferanse Aktiv på dagtid Idrettskontakt Andre driftsrelaterte inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Prosjekt- og konferansekostnader 4700 Prosjekt Idrettsglede Prosjekt AIR Forum Høstkonferanse Prosjekter andre Aktiv på dagtid Idrettskontakt Sum Prosjekt og konferansekostnader Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte inkl hjemmekontor Tapt arb.fortjeneste Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravg påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Forsikring/OTP Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler Revisjons- og regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Datakostnader Møter, kurs, oppdatering etc Annen kontorkostnad Telefon Porto Fradragsberettiget km godtgjørelse Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Annen kostnadsgodtgjørelse Reklamekostnader Gaver, fradragsberettiget Forsikring Styre- og bedriftsforsamlinger Generalforsamling Årsmøte AIR 2015 Side 9

10 770 Bank- og kortgebyrer Annen kostnad, fradragsberettiget Sum Annen driftskostnad Sum Driftskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt Sum Finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 8170 Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Resultat Årsmøte AIR 2015 Side 10

11 Sak 6) Forslag til arbeidsprogram AIR 2015 Vedlegg 5 Asker idrettsråds (AIRs) utgangspunkt er vedtektene, samarbeidsavtalen med kommunen og føringer fra NIF og de oppgaver som følger herunder. For 2015 retter AIR spesiell fokus mot: Enklere å være frivillig Sikre god informasjon til rådets medlemmer fra NIF og kommune Arbeide for bedre kommunikasjon mellom idrettslag og kommune Arbeide for å etablere verktøykasse for idretten (inkl. retningslinjer/prosessbeskrivelser) Bidra til å sikre at innovative løsninger etableres for å forenkle hverdagen til de frivillige i idretten Idrett for mennesker med spesielle behov Bidra med rådgivning, tilrettelegging og finansiell støtte til lag som vil starte med idrett spesielt for målgruppene mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle Arbeide for økt tilskudd til utsatte grupper Samhandling med andre interesseorganisasjoner, krets og kommune Utvikling av idrettsanlegg/bruk av idrettsanlegg Videreføre arbeidet med politiske saker, bl.a. tjenestekjøp/driftsavtaler, kvalitetsstandarder, sesongdefinisjoner, Askermodellen, rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Arbeide for at kommunale idrettsanlegg i størst mulig grad også er tilgjengelige i helger og skoleferier Arbeide for at det avsettes midler også til mindre idrettsprosjekter/nærmiljøanlegg, slik at anlegg bygges jevnlig ved siden av de store idrettsanleggsinvesteringene Sikre at skolenes uteområder ivaretar mulighet for idrett ved rehabilitering/nybygging Folkehelse Bidra til å utvikle folkehelsestrategier der idretten i Asker er en viktig pilar Arbeide for å innføre en times aktivitet i skolen hver dag Helhetsplaner/tettstedutvikling Bidra til å utvikle helhetsplaner for idrettsanlegg i Asker Arbeide for at idrettsanlegg videreutvikles som sentrale møteplasser i hele kommunen Samarbeid / samhandling / nettverk Videreutvikle AIR Forum og gjennomføre minst 8 temamøter for rådets medlemmer Videreføre dialog med nabokommuner og deres idrettsråd vedrørende interkommunale og interregionale anlegg Oppmuntre til aktivitet i idrettsnettverkene (fotball, langrenn, isidrett og hallidrett) Sette faste møter med politikerne på agendaen (årshjul/samarbeidsavtale) Videreutvikle samarbeidsformer med andre idrettsråd Få bedriftsidretten i Asker på banen og etablere samarbeidsformer gjeldende treningsflater /Styret AIR mars 2015 Årsmøte AIR 2015 Side 11

12 Sak 7) Innkomne forslag og saker Vedlegg 6 i) Forslag samarbeidsavtale Asker idrettsråd og Asker kommune vedtatt i styremøte AIR 2_15 av mandag 23. februar 2015 SAMARBEIDSAVTALE mellom Asker Idrettsråd og Asker kommune Avtalens bakgrunn og hensikt 1.1 Bakgrunn Åpenhet, tillit og gjensidig respekt danner en felles verdiplattform for Asker Idrettsråd (AIR) og Asker kommune (AK). AIR og AK har felles mål om at utvikling av idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å skape et levende lokalsamfunn der innbyggerne finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. AIR og AK arbeider ut fra en helhetstenkning for kommunen. Partene respekter hverandres egenart og aksepterer at ulikt syn på prioriteringer og løsninger kan forekomme. 1.2 Hensikt Hensikten med denne avtalen er å fastsette rammer for samarbeid mellom partene, samt å tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom AIR og AK. Avtalen skal: Sikre nødvendig samspill mellom AK og AIR Bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger Sikre kontinuitet Skape forutsigbarhet for begge parter Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter Avtalepartene 2.1 Asker Idrettsråd (AIR) Idrettsrådene er et ledd i Norges Idrettsforbunds (NIFs) organisasjonsstruktur. AIR representerer alle idrettslagene i Asker kommune som er tilsluttet NIF 1. Årsmøte AIR 2015 Side 12

13 2.2 Asker kommune (AK) Administrasjonen utreder og fremmer saker for politisk behandling, før disse sendes ut til høring til AIR og andre instanser. Administrasjonen iverksetter politiske beslutninger. De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, kvalitet og fordeling av ressurser. 1 Bedriftsidretten er også tilsluttet NIF Samarbeidet 3.1 Generelle retningslinjer Et hovedprinsipp er at saker som er av felles interesse for idretten, skal formidles gjennom AIR. Hovedprinsippet skal ikke være til hinder for at AIR og kommunen kan avtale at en sak (videre)behandles direkte mellom idrettslag og kommunen. Avtalen begrenser ikke idrettslagmedlemmers adgang til å ta direkte kontakt med politikere og politiske partier. Idrettslagene anbefales likevel å ta kontakt med AIR for å bli enige om aktuell sak gjelder enkeltklubber eller for flere. Når generell informasjon sendes fra AK til idrettslagene, skal kopi sendes AIR til orientering. Hvis det dreier seg om saker av stor eller prinsipiell betydning, skal AIR være forhåndsorientert. Partene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt med hensyn til hendelser etc. som kan være av betydning for den andre parts oppgaveutførelse. 3.2 Asker idrettsråd Er et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen, og ivaretar samarbeid mellom idrettslagene og kommunale myndigheter. Utarbeider anbefaling til prioritering på vegne av Askeridretten i saker om drift og ressurstildelinger. AK beslutter. Gir innspill og faktainformasjon i aktuelle planprosesser. I politiske saker avgis høringsuttalelser som en del av saksutredning og/eller i egen høringsperiode, gjerne også der AIR ikke har merknader. Deltar i arbeidet med tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg. 3.3 Asker kommune rådfører seg med AIR i saker som angår idretten ved saksutredning. tilrettelegger møter når det er saker som har behov for en tverrfaglig vurdering møter AIR for statusavklaringer og fremdrift i aktuelle saker. Årsmøte AIR 2015 Side 13

14 gir AIR mulighet for å gi innspill i saker til besluttende instanser. AIR orienteres om aktuelle saker ved hjelp av «plan for behandling av politiske saker». AIR inviteres tidlig inn i prosesser rundt planlegging av større kommunale anleggsinvesteringer. I slike saker følger AIRs synspunkter saken til endelig beslutning. AIR inviteres til deltagelse i investeringsprosjekter i tråd med bestemmelser i kommunens prosjektmodell. Den viktigste kontaktflaten mellom AIR og det politiske nivå ligger i AIRs deltakelse ved aktivitet, og prosesser knyttet til kommunens plan- og styringssystemer. AIR kan be om møter med ordfører, formannskap-/komité TKF medlemmer, for diskusjoner/avklaringer rundt saker, prinsipielt av politisk karakter. 4. Kommunikasjon Det avholdes jevnlige dialogmøter mellom AIR og AK, der partene gjensidig orienterer hverandre om saker av betydning så langt partene kjenner disse. Partene kan også på selvstendig grunnlag kontakte hverandre vedrørende saker som har interesse for Askeridretten generelt eller for et enkelt lag eller idrettsgrener. Se også avsnitt 3.3, kulepunkt 3 5. Revisjon/varighet/oppsigelse av avtalen Samarbeidsavtalen må være behandlet og godkjent av AIRs årsmøte, med mindre årsmøtet har gitt sitt styre retningsgivende fullmakt. Avtalen fremmes til politisk behandling via komite TKF til kommunestyret. Avtalen gis varighet lik 4 år, med virkning fra 15. april Evaluering av samarbeidet gjennomføres midtveis i avtaleperioden. Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med 6 måneders varsel. Asker, For Asker kommune Ordfører For Asker Idrettsråd Styreleder Årsmøte AIR 2015 Side 14

15 Sak 7) Innkomne forslag og saker Vedlegg 7 ii) Sak NIF-ting 2015 Forslag støtte Akershus idrettskrets sine forslag til Idrettstinget Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med å utvikle robuste og fungerende idrettsråd ble det arrangert et idrettsrådsseminar i Drammen 25. og 26. januar Vel 100 deltakere fra idrettsråd, idrettskretser og idrettsforbund var representert. Hensikten var først og fremst å løfte frem noen saker til idrettstinget. Idrettsrådene har ikke delegater på idrettstinget, vi er derfor avhengige av å ha noen som kan legge frem «våre» saker - en idrettskrets eller et særforbund. Gjennom seminaret har idrettsrådene bevist at vi kan arrangere, gjennomføre, holde budsjett og komme ut med konkrete resultater. Blant temaene som ble tatt opp på seminaret var idrettsrådenes framtid sett i lys av kommunereformen, anleggssamarbeid kommuner mellom og finansiering av idrettsrådene. Akershus idrettskrets har sendt inn forslag til Idrettstinget på to saker som ble besluttet på idrettsrådsseminaret: 1. Organisering Forslag: NIF må i forbindelse med ny kommunestruktur og regionstruktur i Norge involvere alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, i arbeidet med å tilpasse NIFs lov, spesielt 3.2. Begrunnelse: I perioden mellom idrettstinget 2015 og idrettstinget 2019 skal det gjennomføres en omfattende endring i kommunestruktur i Norge. Hvor omfattende den blir for regional struktur er det ikke mulig å si noe om på nåværende tidspunkt. Den politiske linja i NIF er organisert slik at NIF ved idrettsstyret jobber mot Storting og Regjering, idrettskretser mot fylkeskommune og idrettsråd mot kommune. Ved endringer i kommunestruktur og eventuell endring i regionstruktur vil det være behov for å se på strukturen i den politiske linja i NIF for å sikre hensiktsmessig påvirkning på rett nivå. Hvordan strukturen bør være er det for tidlig å si noe om da kommune og regionstrukturen først blir etablert i 2017/2018. En endring i struktur vil også kunne føre til behov for å gjøre endringer i NIFs lov, spesielt 3.2, tingsammensetning. I og med at det forventes større og mer slagkraftige idrettsråd med endringa i kommunestruktur vil det være naturlig å se på hvordan idrettsrådenes plass i organisasjonen og i besluttende organer skal ivaretas. For idrettsrådene vil det være sentralt å få lov til å være involvert i dette arbeidet, fordi idrettsrådene har viktige erfaringer å bidra med inn på alle nivåer i norsk idrett. Årsmøte AIR 2015 Side 15

16 2. Finansiering av idrettsråd Forslag: 1. Idrettsrådene tildeles midler gjennom spillemidler fra Norsk Tipping tilsvarende 1 krone pr. innbygger. Tildelingen belastes post 1, og bevilgningen må komme i tillegg til den fordeling som fordeles til NIF sentralt og regionalt. 2. NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets årsmøte kan vedtas at idrettsrådet kan tildele midler via de lokale aktivitetsmidlene (LAM) med maksimum 3 % til idrettsrådets drift. Begrunnelse: Idrettsrådenes status og finansiering må forsterkes for å kunne forbedre de lokale forutsetninger for idrett i hver kommune. Idrettsrådene er lokalidrettens koordinator inn mot de kommunale myndigheter. Det kreves medvirkning i planprosesser og stor grad av dokumentasjonsarbeid. Ikke minst er det behov for kompetanse og kontinuitet. Idrettsrådene må ha svært god kontakt med idrettslagene i sin kommune for å kunne koordinere og prioritere i ressursfordelingen. I det kommunale systemet forutsettes det at mye av møtevirksomheten kan gjøres på dagtid. Alt dette krever en styrking i form av en administrativ ressurs eller frikjøp av styremedlemmer. Det vises til sluttrapport fra Rolle og arbeidsutvalget (Oslo ) hvor det ble påpekt at ressurser må følge oppgaver. Det er en målsetting å opprettholde og styrke de kommunale midlene til drift av idrettsrådene, men det er viktig å få en finansiering som har flere elementer. De tre elementene bør være: Kommunalt tilskudd Tilskudd via spillemidler Andel av lokale aktivitetsmidler (LAM), maksimum 3 % av totalsum.» Begrunnelse for forslag til vedtak: Som et ledd i arbeidet med å styrke demokratiet i idrettsorganisasjonen ønsker styret i Asker Idrettsråd årsmøtets fullmakt til å be om at forslag fremmet av Akershus idrettskrets støttes av Asker idrettsråd. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Asker idrettsråd støtter Akershus idrettskrets sine forslag til Idrettstinget Årsmøte AIR 2015 Side 16

17 Sak 8) Budsjett AIR 2015 Vedlegg 8 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Virkelig 2014 Budsjett 2015 Note Driftsinntekter 3300 Momskompensasjon Tilskudd Asker kommune Prosjekt AIR Forum Prosjekt IdrettsGlede Høstkonferanse Aktiv på dagtid Idrettskontakt Andre driftsrelaterte inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Prosjekt- og konferansekostnader 4700 Prosjekt Idrettsglede Prosjekt AIR Forum Høstkonferanse Prosjekter andre Aktiv på dagtid Idrettskontakt Sum Prosjekt og konferansekostnader Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte inkl hjemmekontor Tapt arb.fortjeneste Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravg påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Forsikring/OTP Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler Revisjons- og regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Datakostnader Møter, kurs, oppdatering etc Annen kontorkostnad Telefon Porto Fradragsberettiget km godtgjørelse Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Annen kostnadsgodtgjørelse Reklamekostnader Gaver, fradragsberettiget Forsikring Styre- og bedriftsforsamlinger Generalforsamling Bank- og kortgebyrer Årsmøte AIR 2015 Side 17

18 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget Sum Annen driftskostnad Sum Driftskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt Sum Finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 8170 Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Resultat Noter til budsjett Antatt momskompensasjon drift 2 Forventet tilskudd fra Akershus idrettskrets, ikke bekreftet 3 AIR forvalter kr per år til midler øremerket idrettskontakter. På grunn av lavt uttak i 2014 og midler avsatt i balansen budsjetteres det med et lavere beløp i Prosjekt IdrettsGlede er avsluttet som prosjekt, og AIR ønsker å videreføre prosjektnavnet som post for tilskudd til aktivitet for utsatte grupper i henhold til målgruppene i avsluttet prosjekt med samme navn 5 Daglig leder har siste to år ført regnskap for AIR. Styret har vedtatt å outsource dette og innhenter tilbud fra ekstern leverandør 6 Konsulentbistand i forbindelse med blant annet bedre system for prioritering av anlegg 7 Bedriftsabonnement mobiltelefon daglig leder Årsmøte AIR 2015 Side 18

19 Sak 9) Valg Vedlegg 9 Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2015 Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Merknad Leder Sigurd Asker Skiklubb år Gjenvalg Øvergaard Nestleder Anne-Lise Katle Asker Cykle Klubb år Ikke på valg Styremedlem Per Bjørseth Asker Golfklubb år Ikke på valg Styremedlem Gunnar Sagen Asker Helsesportlag år Ikke på valg Styremedlem Berit Marstein Heggedal IL år Opprykk Styremedlem Asgeir Mamen Asker Skøyteklubb år Gjenvalg Styremedlem Kåre Holmen IF år NY Møllerhagen Varamedlem Petter Johansen år NY Varamedlem Kommer Valgkomitéen Asker idrettsråd Steinar Bustad Johanna Lervik Pieter Paul Furnée Leder (sign) Medlem (sign) Medlem (sign)... Marianne Westbye Vara (sign) Styrets innstilling til revisorer Funksjon Navn Klubb Periode Merknad Revisor Ellinor Allergoth Asker Turnforening 1 år Gjenvalg Vararevisor Arne Fredbo Asker Skiklubb 1 år Gjenvalg Styrets innstilling til valgkomité Funksjon Navn Klubb Periode Merknad Leder Pieter Paul Furnee Asker Skøyteklubb 1 år Gjenvalg Medlem Steinar Bustad Asker Skiklubb 1 år Gjenvalg Medlem Kommer 1 år Vara Kommer 1 år Årsmøte AIR 2015 Side 19

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer