DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE"

Transkript

1 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK

2 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA Utstilling 24. januar 8. februar 2014 Gratis entré kl hver dag på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo Utstillingen presenterer 20 design- og arkitekturprosjekter fra Norge og Storbritannia som alle har fokus på universell utforming; design som gjør en forskjell. Den norske regjeringen definerer universell utforming som «utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» Universell utforming er tuftet på likeverd og likestilling som står sentralt i den nordiske samfunnsmodellen. I 2005 ble 16 norske departementer enige om en forpliktende handlingsplan basert på visjonen om et universelt utformet Norge i Som tilnærming fungerer universell utforming mest effektivt når den implementeres på alle nivåer i lokalmiljøet, i det private næringsliv og innen offentlig sektor. Utstillingen viser et bredt spekter av nyskapende prosjekter med brukeren i fokus. Prosjektene som presenteres møter sosiale behov, påvirker virksomheters praksis og skaper merverdi. De er inndelt i følgende tre kategorier: NÆRINGSRETTET: Viser konkurransefortrinn ved universell utforming BT Big Button Phone (Storbritannia) Nestlé inkluderende emballasje (Storbritannia) Vinduer for alle NorDan (Norge) Scandic Oslo Airport hotel (Norge) Think elbil (Norge) Tuva bestikk (Norge) NÆRMILJØFOKUSERT: Rettet mot digitale eller fysiske lokalmiljøer Fixperts.org (Storbritannia) Margarinfabrikken barnehage (Norge) Bybelysning (Storbritannia) Ode (Storbritannia) The Amazings (Storbritannia) (Norge) OFFENTLIG SEKTOR: Rettet mot allmennheten og samfunnet Blanke Ark: Valgutstyr (Norge) Ambulanse (Storbritannia) FLIRT-tog (Norge) Gov.uk (Storbritannia) South Bank Riverside Walk (Storbritannia) Dronning Elizabeths Olympiapark (Storbritannia) Hurtigbåtene i Rogaland (Norge) 2

3 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK Exhibition 24 January - 8 February 2014 Admission free every day at DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo This exhibition showcases 20 projects drawn from Norway and the UK that provide a snapshot of the developing practice of socially inclusive design design that makes a difference. Defined in 2000 by the UK Government as a process whereby designers ensure that their products and services address the needs of the widest possible audience, inclusive design also links to ideas around social equality enshrined in the Nordic model of democratic governance. In 2005, 16 Norwegian government ministries committed to an Action Plan implementing inclusive design in Norway by As an approach, inclusive design works most effectively when activated at all levels within local communities, business organisations and through public services. These projects represent a cross-section of work that puts people first, meets social need, influences business practice and effects positive change. The work is divided into three themes as follows: BUSINESS-DRIVEN: demonstrating inclusive design benefits to industry BT Big Button Phone (UK) Nestlé Inclusive Packaging (UK) Windows for All (Norway) Scandic Oslo Airport Hotel (Norway) Think Electric Car (Norway) Tuva Cutlery (Norway] COMMUNITY-CENTRED: addressing digital or physical communities Fixperts.org (UK) Margarinfabrikken Kindergarten (Norway) Lighting Urban Communities (UK) Ode (UK) The Amazings (UK) (Norway) PUBLIC-FACING: designing in the public realm Blanke Ark: Government Voting System (Norway) Emergency Ambulance (UK) FLIRT Public Train (Norway) Gov.uk (UK) South Bank Riverside Walk (UK) Queen Elizabeth Olympic Park (UK) Rogaland Passenger Ferry (Norway) Schandorffs Plass (Norway) 3

4 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY BLANKE ARK VALGUTSTYR Universelt utformet valgutstyr som gjør det enklere for alle å delta i valg. Systemet er basert på brukerstudier om hvordan stemmene blir avgitt. Alt fra valgavlukker til stemmesedler er blitt utformet slik at mennesker med ulike behov og funksjonsevne skal kunne nå frem til valgurnene. FLIRT-TOG Universell utforming var en viktig faktor ved anskaffelse og utforming av de nye togene. Involvering av en rekke ulike brukere underveis i prosessen resulterte i attraktive og tilgjengelige løsninger for alle, fra fleksible plassløsninger for rullestoler og oppbevaring av bagasje til bruk av kontrastfarger og taktile flater. MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE En historisk og verneverdig fabrikkbygning bød på utfordringer da den skulle bygges om til å fungere både som barnehage og som uteområde for et nærmiljø i Oslo. Resultatet viser hvordan kvaliteten økes når universell utforming implementeres som en del av prosessen i et ombyggingsprosjekt. BLANKE ARK GOVERNMENT VOTING SYSTEM An inclusively designed election system that makes it easier for everyone to participate in democracy by reconsidering the ways that votes are cast. Everything from booths to ballot papers have been designed to allow people with different needs and abilities to access polling stations. FLIRT PUBLIC TRAIN Inclusive design was key to procurement and production of a new national train. Involving a wide range of people throughout the process resulted in attractive, accessible solutions for everyone, from flexible spaces to accommodate wheelchairs and luggage, to contrasting colours and tactile surfaces. MARGARINFABRIKKEN KINDERGARTEN A historic factory building protected under Norwegian law presented unique challenges when it was converted to a kindergarten and outdoor space for a local community in Oslo. The result demonstrates how a restoration project can be enhanced by inclusive design when integrated into the process. 4

5 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY HURTIGBÅTENE I ROGALAND Bruk av universell utforming for hurtigbåtene viste seg å være en utfordring, særlig siden det ikke eksisterte noen spesifikasjoner for dette. Disse måtte defineres underveis og la grunnlaget for utformingen av de populære hurtigbåtene som er i bruk i dag. Båtene er utformet med svært brukervennlige og lønnsomme løsninger for alle brukere. ROGALAND PASSENGER FERRY Applying inclusive design to the design of passenger ferries proved a challenge especially as specifications did not exist. These had to be worked out on the job and laid the groundwork for the design that is in use today. The boat design is efficient and benefits all users and passengers. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL Da det skulle bygges et nytt hotell på Gardermoen, valgte hotellkjeden Scandic å satse på universell utforming for å oppnå nye konkurransefortrinn i en konkurraseutsatt reiselivsnæring. I dag kan gjestene glede seg over et et elegant, men samtidig funksjonelt interiør, allergivennlig materialer, god fremkommelighet og en mer behagelig og innbydende atmosfære. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL When building a new hotel at Oslo international airport, the Scandic hotel chain used inclusive design to distinguish itself in the competitive tourism and travel sector. Guests can enjoy a chic yet functional interior, allergy-friendly materials, easy wayfinding and a more comfortable, welcoming experience. SCHANDORFFS PLASS Med en ny slynget gangvei og et moderne parkanlegg ble den triste og grå parkeringsplassen i Oslo sentrum forvandlet til et sosialt møtested for nærmiljøet. Plassen har allergivennlig beplantning og kan brukes av alle, også dem med barnevogn, sykkel eller rullestol. Den er attraktiv og tilgjengelig. SCHANDORFFS PLASS This new winding walkway and modern park in central Oslo was transformed from a nondescript car park into a social space for the neighbourhood. The square has allergy-friendly planting and is convenient for all, including those using pushchairs, bicycles or wheelchairs. It is elegant and accessible. 5 Exhibition cat + Norwegian.indd 5 13/01/ :59

6 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY THINK ELBIL Dette prosjektet undersøkte hvordan en brukerfokusert tilnærming kan gi nye ideer og bidra til nyskaping ved å presentere brukerinnsikt på en enkel og lettfattelig måte. Ved å involvere 15 personer i undersøkelsen om fremtidens urbane sjåfører fikk designerne et detaljert bilde av deres hverdag, ønsker og behov. TUVA BESTIKK Hardanger Bestikk gjorde universell utforming til et satsningsområde ved utviklingen av en ny bestikkserie. Ulike grep og fingerferdigheter stod sterkt i fokus da brukerne ble involvert. Bestikket er laget av metall som gir et luksuriøst og tidløst utrykk. Salget av bestikket har vært langt høyere enn forventet siden lanseringen i VINDUER FOR ALLE I prosjekt initiert av Norsk Designråd, arbeidet designere tett med vindusprodusenten NorDan for å frembringe nyskapende løsninger gjennom en brukerfokusert designprosess. Prosjektet bidro til å få i gang en dialog med sluttbrukerne og resulterte i flere konsepter, alt fra små forbedringer til helt nye produkter. THINK ELECTRIC CAR This project focused on how people-centred research can trigger new ideas and innovation by presenting user insights in a simple but communicative way. Working with 15 people to understand their mobility needs and aspirations gave a rich picture of their lives for Think designers to be inspired by. TUVA CUTLERY Hardanger Bestikk made inclusive design a priority when developing a new cutlery design. Grip styles and dexterity emerged as a strong focus when cutlery users became involved. The designs are made of metal, retaining a luxury, mainstream feel. Sales greatly exceeded targets at launch in WINDOWS FOR ALL In a project initiated by the Norwegian Design Council, designers worked closely with window manufacturer NorDan to innovate through people-centred research. The project helped open up a dialogue with end users and resulted in a number of outcomes from small improvements to entirely new products. 6

7 Dette nettstedet leverer detaljerte værmeldinger på en forståelig måte. De innholdsrike sidene ble først i verden til å tilby brukervennlige og detaljerte værmeldinger fra time til time i stor skala. Utformingen er blitt en mal for presentasjon og formidling av andre nettbaserte værvarsling-stjenester. This weather website presents complicated data in a more understandable way. The content-rich pages were the first in the world to provide user-friendly, large-scale, detailed and hourly forecasts. The design has become a blueprint for presenting and communicating other webbased weather forecasts. Design That Makes A Difference was exhibited at the Royal College of Art, London, in April

8 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK BT BIG BUTTON PHONE Den ikoniske serien av universelt utformede telefoner kan brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, og understreker BTs mangeårige engasjement innen universell utforming. Samarbeidet med designbyrået The Alloy har siden 1992 ført til en rekke utgaver av telefonen som har blitt utviklet ved hjelp av en brukerfokusert tilnærming. BT BIG BUTTON PHONE The iconic Big Button range of inclusively designed phones for people of all ages and abilities highlights BT s longstanding engagement with inclusive design. Working since 1992 with design consultancy The Alloy, several generations of phone have been produced, all embodying a people-centred approach. FIXPERTS.ORG Fixperts fører sammen designere som er gode på problemløsning, og mennesker som trenger litt hjelp i hverdagen til alt fra å kneppe knapper til å nå lengst bak i kjøleskapet. Prosessen filmes og lastes opp på Fixperts.org, slik at alle kan gå inn på nettsamfunnet og finne enkle og rimelige løsninger på egne problemer. FIXPERTS.ORG Fixperts links designers who are good at problemsolving, with people who need a little help in their lives with something such as buttoning clothes or reaching into the back of a fridge. The process is filmed and uploaded to Fixperts. org, creating a community resource of simple, inexpensive fixes. GOV.UK Den nylig lanserte offentlige tjenesteportalen på nettet for den britiske regjeringen er utformet med tanke på innbyggerne. Den er utviklet med utgangspunkt i 10 prinsipper for universell utforming, og skal dekke rundt 950 brukerbehov. Portalen omfatter alle de britiske departementene, fra utenriksdepartementet til forsvarsdepartementet. GOV.UK The recently launched, online public services portal for the UK government is designed with citizens in mind. It is based on 10 people-centred design principles and addresses around 950 user needs. It incorporates all government departments from the Foreign Office to the Ministry of Defence. 8

9 BYBELYSNING Belysning i byer kan være ujevnt fordelt, noe som fører til at mange urbane nabolag har for dårlig belysning. Med denne kreative tilnærmingen til bybelysning kan beboerne på Boundary Estate øst i London igjen ferdes i gatene etter mørkets frembrudd ettersom det rørformete LED-lyssystemet enkelt kan integreres i eksisterende bymøbler. NESTLÉ INKLUDERENDE EMBALLASJE Små designmessige endringer kan bety mye for hvordan forbrukerne opplever produktet. Filosofien utgjør en del av Nestlés brukerfokuserte designprosess. I samarbeid med Cambridge University og Georgia Tech Institute bruker designere disse metodene til å gjøre kundene mer fornøyde og samtidig øke bedriftens konkurransedyktighet. LIGHTING URBAN COMMUNITIES City lighting is unevenly distributed leaving many neighbourhoods underlit. This creative approach to lighting allowed residents on the Boundary Estate in East London to reclaim the street after dark. A tubular LED lighting system is used, that can be retrofitted into existing street furniture. NESTLÉ INCLUSIVE PACKAGING Small design changes can make a large difference to the consumer experience, and this philosophy is part of the Nestlé inclusive design process. Working with Cambridge University and Georgia Tech Institute, Nestlé designers are using these methods to improve customer satisfaction and drive business success. ODE Ode oppmuntrer sykehjemsbeboere med demens til å spise ved å bruke ulike dufter som mennesker forbinder med mat. Den slipper ut appetittvekkende mataromaer av høy kvalitet fra terter til appelsiner i dagligstuer og spisesaler når det er tid for mat. Løsningen stimulerer matlysten og skal forhindre underernæring. ODE Ode encourages care home residents experiencing dementia to eat by using scent to reconnect people with food. It releases high quality, appetising food aromas from Bakewell tarts to oranges into living spaces and dining rooms around meal times. The design stimulates appetite, targeting malnutrition. 9

10 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK AMBULANSE En ny utforming av ambulansene innvendig førte til bedre kontroll med infeksjoner og varelager, mer effektiv behandling og bedre tilgang til pasientene når sykebåren ble bedre plassert annerledes. Et designsamarbeid mellom ambulansepersonell, pasienter, leger og ingeniører resulterte i en prototyp i full størrelse. EMERGENCY AMBULANCE A redesign of the interior of the emergency ambulances resulting in improved infection and stock control, more efficient treatment and better access to patients due to a repositioned stretcher. Co-designing with paramedics, patients, clinicians and engineers resulted in a full-size demonstrator prototype. DRONNING ELIZABETHS OLYMPIAPARK Det var en viktig utfordring for London Legacy Development Corporation å opprettholde universell utforming i dronning Elizabeths Olympiapark når området skulle videreutvikles til nye levedyktige lokalmiljøer og de eksisterende arenaene skulle gjøres om etter «det mest tilgjengelige OL noensinne». QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK Maintaining the inclusive design legacy of the Queen Elizabeth Olympic Park is an important challenge for the London Legacy Development Corporation as it develops the site into new lifetime neighbourhoods and transforms existing venues following the most accessible Games ever. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK Utbedringen av Londons South Bank for OL 2012 viser hvordan et historisk område kan bli mer inkluderende og tilgjengelig samtidig som det beholder sitt særpreg. Fire områder langs Themsen har fått ny utforming slik at det er blitt plass til flere fotgjengere, inkludert personer med nedsatt bevegelighet. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK This improvement of London s South Bank for the 2012 Olympic Games shows how a historic area can become more inclusive and accessible whilst still maintaining its character. Four areas along the Thames were redesigned to allow for greater numbers of pedestrians and include those with reduced mobility. 10

11 THE AMAZINGS The Amazings er et nytt tilbud der eldre mennesker med lang livserfaring kan dele sine ferdigheter med andre i lokalsamfunnet ved å holde kurs og forelesninger på uformelle steder, slik som i publokaler eller på kafeer. Alle over 50 år med kunnskap de vil dele med andre, kan melde seg på, holde kurs og få betalt for det. THE AMAZINGS The Amazings is a new service that enables elders with amazing life experience to share their skills with others in the community by holding classes and courses in informal settings such as pub back rooms or coffee shops. Anyone over 50 with knowledge to share can sign up, teach a class and be paid to do so. DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE Brukerfokusere prosjekter fra norge og storbritannia People-centred projects from Norway and the UK Denne utstillingen organiseres av Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal College of Art og bygger på et syv år langt samarbeid om designprosjekter, konferanser, publikasjoner og kompetanseheving. Utstillingen ble støttet av Den norske ambassade i Storbritannia og gjenspeiler ønsket om å fremme kulturelle forbindelser mellom Storbritannia og Norge. This exhibition is organised by the Norwegian Design Council and The Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art, building on a seven-year partnership that includes design projects, conferences, publications and executive education. It was supported by the Royal Norwegian Embassy in the UK and reflects its interest in promoting cultural links between the UK and Norway. Utstillingskurator Exhibition curation Onny Eikhaug, Norsk Designråd og Rama Gheerawo, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk utforming Graphics Margaret Durkan, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk uttrykk Graphic concept Maureen Valfort (www.maureenvalfort.com) Koordiantor Co-ordination Victoria Høisæther Utstillingsdesign Exhibition design: Hunting & Narud (www.huntingandnarud.com) 11

12 Norsk Designråd Norsk Designråd mottar støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og fremmer bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for økt verdiskaping i norske virksomheter. Norsk Designråds Nyskapingsprogram Innovasjon for alle skal fremme universell utforming og inkluderende design som en brukerfokusert strategi og et lønnsomt verktøy for nyskaping. Norges ambassade i London Den norske ambassaden i London er en av Norges viktigste i utlandet. Ambassadens arbeid er delt opp i følgende fagområder: administrativt, politisk, økonomisk, presse-, kultur- og informasjon, konsulat og forsvarsattachéens seksjon. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Senteret er med på drive utviklingen av inkluderende design i arbeidet med å forbedre folks hverdag. De samarbeider med aktører i næringslivet, utdanningsinstanser, offentlig sektor og frivillige organisasjoner for å utvikle brukerfokuserte forskningsmetoder. Senteret formidler kunnskap via utdanning, arrangementer, publikasjoner og utstrakt samarbeid med næringsliv. Norwegian Design Council The Norwegian Design Council, funded by the Ministry of Trade and Industry, promotes design as a strategy for innovation and competitive edge, to achieve greater creation of value in Norwegian trade and industry. The Council s Innovation for All Programme promotes inclusive design as a people-centred approach to innovation. The Royal Norwegian Embassy The Norwegian Embassy in London is one of Norway s main missions abroad. The Embassy is divided into the following sections: Administration, Political, and Economic as well as Press, Culture and Information, the Consulate and the Office of the Defence Attaché. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art The Centre undertakes socially inclusive design research that contributes to improving people s lives. It collaborates with business, academic, government and voluntary sector partners and develops empathic research methods. It exchanges knowledge via education, events, publications and industrial collaboration.

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt 7 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig

Detaljer