DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE"

Transkript

1 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK

2 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA Utstilling 24. januar 8. februar 2014 Gratis entré kl hver dag på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo Utstillingen presenterer 20 design- og arkitekturprosjekter fra Norge og Storbritannia som alle har fokus på universell utforming; design som gjør en forskjell. Den norske regjeringen definerer universell utforming som «utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» Universell utforming er tuftet på likeverd og likestilling som står sentralt i den nordiske samfunnsmodellen. I 2005 ble 16 norske departementer enige om en forpliktende handlingsplan basert på visjonen om et universelt utformet Norge i Som tilnærming fungerer universell utforming mest effektivt når den implementeres på alle nivåer i lokalmiljøet, i det private næringsliv og innen offentlig sektor. Utstillingen viser et bredt spekter av nyskapende prosjekter med brukeren i fokus. Prosjektene som presenteres møter sosiale behov, påvirker virksomheters praksis og skaper merverdi. De er inndelt i følgende tre kategorier: NÆRINGSRETTET: Viser konkurransefortrinn ved universell utforming BT Big Button Phone (Storbritannia) Nestlé inkluderende emballasje (Storbritannia) Vinduer for alle NorDan (Norge) Scandic Oslo Airport hotel (Norge) Think elbil (Norge) Tuva bestikk (Norge) NÆRMILJØFOKUSERT: Rettet mot digitale eller fysiske lokalmiljøer Fixperts.org (Storbritannia) Margarinfabrikken barnehage (Norge) Bybelysning (Storbritannia) Ode (Storbritannia) The Amazings (Storbritannia) (Norge) OFFENTLIG SEKTOR: Rettet mot allmennheten og samfunnet Blanke Ark: Valgutstyr (Norge) Ambulanse (Storbritannia) FLIRT-tog (Norge) Gov.uk (Storbritannia) South Bank Riverside Walk (Storbritannia) Dronning Elizabeths Olympiapark (Storbritannia) Hurtigbåtene i Rogaland (Norge) 2

3 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK Exhibition 24 January - 8 February 2014 Admission free every day at DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo This exhibition showcases 20 projects drawn from Norway and the UK that provide a snapshot of the developing practice of socially inclusive design design that makes a difference. Defined in 2000 by the UK Government as a process whereby designers ensure that their products and services address the needs of the widest possible audience, inclusive design also links to ideas around social equality enshrined in the Nordic model of democratic governance. In 2005, 16 Norwegian government ministries committed to an Action Plan implementing inclusive design in Norway by As an approach, inclusive design works most effectively when activated at all levels within local communities, business organisations and through public services. These projects represent a cross-section of work that puts people first, meets social need, influences business practice and effects positive change. The work is divided into three themes as follows: BUSINESS-DRIVEN: demonstrating inclusive design benefits to industry BT Big Button Phone (UK) Nestlé Inclusive Packaging (UK) Windows for All (Norway) Scandic Oslo Airport Hotel (Norway) Think Electric Car (Norway) Tuva Cutlery (Norway] COMMUNITY-CENTRED: addressing digital or physical communities Fixperts.org (UK) Margarinfabrikken Kindergarten (Norway) Lighting Urban Communities (UK) Ode (UK) The Amazings (UK) (Norway) PUBLIC-FACING: designing in the public realm Blanke Ark: Government Voting System (Norway) Emergency Ambulance (UK) FLIRT Public Train (Norway) Gov.uk (UK) South Bank Riverside Walk (UK) Queen Elizabeth Olympic Park (UK) Rogaland Passenger Ferry (Norway) Schandorffs Plass (Norway) 3

4 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY BLANKE ARK VALGUTSTYR Universelt utformet valgutstyr som gjør det enklere for alle å delta i valg. Systemet er basert på brukerstudier om hvordan stemmene blir avgitt. Alt fra valgavlukker til stemmesedler er blitt utformet slik at mennesker med ulike behov og funksjonsevne skal kunne nå frem til valgurnene. FLIRT-TOG Universell utforming var en viktig faktor ved anskaffelse og utforming av de nye togene. Involvering av en rekke ulike brukere underveis i prosessen resulterte i attraktive og tilgjengelige løsninger for alle, fra fleksible plassløsninger for rullestoler og oppbevaring av bagasje til bruk av kontrastfarger og taktile flater. MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE En historisk og verneverdig fabrikkbygning bød på utfordringer da den skulle bygges om til å fungere både som barnehage og som uteområde for et nærmiljø i Oslo. Resultatet viser hvordan kvaliteten økes når universell utforming implementeres som en del av prosessen i et ombyggingsprosjekt. BLANKE ARK GOVERNMENT VOTING SYSTEM An inclusively designed election system that makes it easier for everyone to participate in democracy by reconsidering the ways that votes are cast. Everything from booths to ballot papers have been designed to allow people with different needs and abilities to access polling stations. FLIRT PUBLIC TRAIN Inclusive design was key to procurement and production of a new national train. Involving a wide range of people throughout the process resulted in attractive, accessible solutions for everyone, from flexible spaces to accommodate wheelchairs and luggage, to contrasting colours and tactile surfaces. MARGARINFABRIKKEN KINDERGARTEN A historic factory building protected under Norwegian law presented unique challenges when it was converted to a kindergarten and outdoor space for a local community in Oslo. The result demonstrates how a restoration project can be enhanced by inclusive design when integrated into the process. 4

5 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY HURTIGBÅTENE I ROGALAND Bruk av universell utforming for hurtigbåtene viste seg å være en utfordring, særlig siden det ikke eksisterte noen spesifikasjoner for dette. Disse måtte defineres underveis og la grunnlaget for utformingen av de populære hurtigbåtene som er i bruk i dag. Båtene er utformet med svært brukervennlige og lønnsomme løsninger for alle brukere. ROGALAND PASSENGER FERRY Applying inclusive design to the design of passenger ferries proved a challenge especially as specifications did not exist. These had to be worked out on the job and laid the groundwork for the design that is in use today. The boat design is efficient and benefits all users and passengers. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL Da det skulle bygges et nytt hotell på Gardermoen, valgte hotellkjeden Scandic å satse på universell utforming for å oppnå nye konkurransefortrinn i en konkurraseutsatt reiselivsnæring. I dag kan gjestene glede seg over et et elegant, men samtidig funksjonelt interiør, allergivennlig materialer, god fremkommelighet og en mer behagelig og innbydende atmosfære. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL When building a new hotel at Oslo international airport, the Scandic hotel chain used inclusive design to distinguish itself in the competitive tourism and travel sector. Guests can enjoy a chic yet functional interior, allergy-friendly materials, easy wayfinding and a more comfortable, welcoming experience. SCHANDORFFS PLASS Med en ny slynget gangvei og et moderne parkanlegg ble den triste og grå parkeringsplassen i Oslo sentrum forvandlet til et sosialt møtested for nærmiljøet. Plassen har allergivennlig beplantning og kan brukes av alle, også dem med barnevogn, sykkel eller rullestol. Den er attraktiv og tilgjengelig. SCHANDORFFS PLASS This new winding walkway and modern park in central Oslo was transformed from a nondescript car park into a social space for the neighbourhood. The square has allergy-friendly planting and is convenient for all, including those using pushchairs, bicycles or wheelchairs. It is elegant and accessible. 5 Exhibition cat + Norwegian.indd 5 13/01/ :59

6 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY THINK ELBIL Dette prosjektet undersøkte hvordan en brukerfokusert tilnærming kan gi nye ideer og bidra til nyskaping ved å presentere brukerinnsikt på en enkel og lettfattelig måte. Ved å involvere 15 personer i undersøkelsen om fremtidens urbane sjåfører fikk designerne et detaljert bilde av deres hverdag, ønsker og behov. TUVA BESTIKK Hardanger Bestikk gjorde universell utforming til et satsningsområde ved utviklingen av en ny bestikkserie. Ulike grep og fingerferdigheter stod sterkt i fokus da brukerne ble involvert. Bestikket er laget av metall som gir et luksuriøst og tidløst utrykk. Salget av bestikket har vært langt høyere enn forventet siden lanseringen i VINDUER FOR ALLE I prosjekt initiert av Norsk Designråd, arbeidet designere tett med vindusprodusenten NorDan for å frembringe nyskapende løsninger gjennom en brukerfokusert designprosess. Prosjektet bidro til å få i gang en dialog med sluttbrukerne og resulterte i flere konsepter, alt fra små forbedringer til helt nye produkter. THINK ELECTRIC CAR This project focused on how people-centred research can trigger new ideas and innovation by presenting user insights in a simple but communicative way. Working with 15 people to understand their mobility needs and aspirations gave a rich picture of their lives for Think designers to be inspired by. TUVA CUTLERY Hardanger Bestikk made inclusive design a priority when developing a new cutlery design. Grip styles and dexterity emerged as a strong focus when cutlery users became involved. The designs are made of metal, retaining a luxury, mainstream feel. Sales greatly exceeded targets at launch in WINDOWS FOR ALL In a project initiated by the Norwegian Design Council, designers worked closely with window manufacturer NorDan to innovate through people-centred research. The project helped open up a dialogue with end users and resulted in a number of outcomes from small improvements to entirely new products. 6

7 Dette nettstedet leverer detaljerte værmeldinger på en forståelig måte. De innholdsrike sidene ble først i verden til å tilby brukervennlige og detaljerte værmeldinger fra time til time i stor skala. Utformingen er blitt en mal for presentasjon og formidling av andre nettbaserte værvarsling-stjenester. This weather website presents complicated data in a more understandable way. The content-rich pages were the first in the world to provide user-friendly, large-scale, detailed and hourly forecasts. The design has become a blueprint for presenting and communicating other webbased weather forecasts. Design That Makes A Difference was exhibited at the Royal College of Art, London, in April

8 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK BT BIG BUTTON PHONE Den ikoniske serien av universelt utformede telefoner kan brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, og understreker BTs mangeårige engasjement innen universell utforming. Samarbeidet med designbyrået The Alloy har siden 1992 ført til en rekke utgaver av telefonen som har blitt utviklet ved hjelp av en brukerfokusert tilnærming. BT BIG BUTTON PHONE The iconic Big Button range of inclusively designed phones for people of all ages and abilities highlights BT s longstanding engagement with inclusive design. Working since 1992 with design consultancy The Alloy, several generations of phone have been produced, all embodying a people-centred approach. FIXPERTS.ORG Fixperts fører sammen designere som er gode på problemløsning, og mennesker som trenger litt hjelp i hverdagen til alt fra å kneppe knapper til å nå lengst bak i kjøleskapet. Prosessen filmes og lastes opp på Fixperts.org, slik at alle kan gå inn på nettsamfunnet og finne enkle og rimelige løsninger på egne problemer. FIXPERTS.ORG Fixperts links designers who are good at problemsolving, with people who need a little help in their lives with something such as buttoning clothes or reaching into the back of a fridge. The process is filmed and uploaded to Fixperts. org, creating a community resource of simple, inexpensive fixes. GOV.UK Den nylig lanserte offentlige tjenesteportalen på nettet for den britiske regjeringen er utformet med tanke på innbyggerne. Den er utviklet med utgangspunkt i 10 prinsipper for universell utforming, og skal dekke rundt 950 brukerbehov. Portalen omfatter alle de britiske departementene, fra utenriksdepartementet til forsvarsdepartementet. GOV.UK The recently launched, online public services portal for the UK government is designed with citizens in mind. It is based on 10 people-centred design principles and addresses around 950 user needs. It incorporates all government departments from the Foreign Office to the Ministry of Defence. 8

9 BYBELYSNING Belysning i byer kan være ujevnt fordelt, noe som fører til at mange urbane nabolag har for dårlig belysning. Med denne kreative tilnærmingen til bybelysning kan beboerne på Boundary Estate øst i London igjen ferdes i gatene etter mørkets frembrudd ettersom det rørformete LED-lyssystemet enkelt kan integreres i eksisterende bymøbler. NESTLÉ INKLUDERENDE EMBALLASJE Små designmessige endringer kan bety mye for hvordan forbrukerne opplever produktet. Filosofien utgjør en del av Nestlés brukerfokuserte designprosess. I samarbeid med Cambridge University og Georgia Tech Institute bruker designere disse metodene til å gjøre kundene mer fornøyde og samtidig øke bedriftens konkurransedyktighet. LIGHTING URBAN COMMUNITIES City lighting is unevenly distributed leaving many neighbourhoods underlit. This creative approach to lighting allowed residents on the Boundary Estate in East London to reclaim the street after dark. A tubular LED lighting system is used, that can be retrofitted into existing street furniture. NESTLÉ INCLUSIVE PACKAGING Small design changes can make a large difference to the consumer experience, and this philosophy is part of the Nestlé inclusive design process. Working with Cambridge University and Georgia Tech Institute, Nestlé designers are using these methods to improve customer satisfaction and drive business success. ODE Ode oppmuntrer sykehjemsbeboere med demens til å spise ved å bruke ulike dufter som mennesker forbinder med mat. Den slipper ut appetittvekkende mataromaer av høy kvalitet fra terter til appelsiner i dagligstuer og spisesaler når det er tid for mat. Løsningen stimulerer matlysten og skal forhindre underernæring. ODE Ode encourages care home residents experiencing dementia to eat by using scent to reconnect people with food. It releases high quality, appetising food aromas from Bakewell tarts to oranges into living spaces and dining rooms around meal times. The design stimulates appetite, targeting malnutrition. 9

10 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK AMBULANSE En ny utforming av ambulansene innvendig førte til bedre kontroll med infeksjoner og varelager, mer effektiv behandling og bedre tilgang til pasientene når sykebåren ble bedre plassert annerledes. Et designsamarbeid mellom ambulansepersonell, pasienter, leger og ingeniører resulterte i en prototyp i full størrelse. EMERGENCY AMBULANCE A redesign of the interior of the emergency ambulances resulting in improved infection and stock control, more efficient treatment and better access to patients due to a repositioned stretcher. Co-designing with paramedics, patients, clinicians and engineers resulted in a full-size demonstrator prototype. DRONNING ELIZABETHS OLYMPIAPARK Det var en viktig utfordring for London Legacy Development Corporation å opprettholde universell utforming i dronning Elizabeths Olympiapark når området skulle videreutvikles til nye levedyktige lokalmiljøer og de eksisterende arenaene skulle gjøres om etter «det mest tilgjengelige OL noensinne». QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK Maintaining the inclusive design legacy of the Queen Elizabeth Olympic Park is an important challenge for the London Legacy Development Corporation as it develops the site into new lifetime neighbourhoods and transforms existing venues following the most accessible Games ever. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK Utbedringen av Londons South Bank for OL 2012 viser hvordan et historisk område kan bli mer inkluderende og tilgjengelig samtidig som det beholder sitt særpreg. Fire områder langs Themsen har fått ny utforming slik at det er blitt plass til flere fotgjengere, inkludert personer med nedsatt bevegelighet. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK This improvement of London s South Bank for the 2012 Olympic Games shows how a historic area can become more inclusive and accessible whilst still maintaining its character. Four areas along the Thames were redesigned to allow for greater numbers of pedestrians and include those with reduced mobility. 10

11 THE AMAZINGS The Amazings er et nytt tilbud der eldre mennesker med lang livserfaring kan dele sine ferdigheter med andre i lokalsamfunnet ved å holde kurs og forelesninger på uformelle steder, slik som i publokaler eller på kafeer. Alle over 50 år med kunnskap de vil dele med andre, kan melde seg på, holde kurs og få betalt for det. THE AMAZINGS The Amazings is a new service that enables elders with amazing life experience to share their skills with others in the community by holding classes and courses in informal settings such as pub back rooms or coffee shops. Anyone over 50 with knowledge to share can sign up, teach a class and be paid to do so. DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE Brukerfokusere prosjekter fra norge og storbritannia People-centred projects from Norway and the UK Denne utstillingen organiseres av Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal College of Art og bygger på et syv år langt samarbeid om designprosjekter, konferanser, publikasjoner og kompetanseheving. Utstillingen ble støttet av Den norske ambassade i Storbritannia og gjenspeiler ønsket om å fremme kulturelle forbindelser mellom Storbritannia og Norge. This exhibition is organised by the Norwegian Design Council and The Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art, building on a seven-year partnership that includes design projects, conferences, publications and executive education. It was supported by the Royal Norwegian Embassy in the UK and reflects its interest in promoting cultural links between the UK and Norway. Utstillingskurator Exhibition curation Onny Eikhaug, Norsk Designråd og Rama Gheerawo, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk utforming Graphics Margaret Durkan, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk uttrykk Graphic concept Maureen Valfort (www.maureenvalfort.com) Koordiantor Co-ordination Victoria Høisæther Utstillingsdesign Exhibition design: Hunting & Narud (www.huntingandnarud.com) 11

12 Norsk Designråd Norsk Designråd mottar støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og fremmer bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for økt verdiskaping i norske virksomheter. Norsk Designråds Nyskapingsprogram Innovasjon for alle skal fremme universell utforming og inkluderende design som en brukerfokusert strategi og et lønnsomt verktøy for nyskaping. Norges ambassade i London Den norske ambassaden i London er en av Norges viktigste i utlandet. Ambassadens arbeid er delt opp i følgende fagområder: administrativt, politisk, økonomisk, presse-, kultur- og informasjon, konsulat og forsvarsattachéens seksjon. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Senteret er med på drive utviklingen av inkluderende design i arbeidet med å forbedre folks hverdag. De samarbeider med aktører i næringslivet, utdanningsinstanser, offentlig sektor og frivillige organisasjoner for å utvikle brukerfokuserte forskningsmetoder. Senteret formidler kunnskap via utdanning, arrangementer, publikasjoner og utstrakt samarbeid med næringsliv. Norwegian Design Council The Norwegian Design Council, funded by the Ministry of Trade and Industry, promotes design as a strategy for innovation and competitive edge, to achieve greater creation of value in Norwegian trade and industry. The Council s Innovation for All Programme promotes inclusive design as a people-centred approach to innovation. The Royal Norwegian Embassy The Norwegian Embassy in London is one of Norway s main missions abroad. The Embassy is divided into the following sections: Administration, Political, and Economic as well as Press, Culture and Information, the Consulate and the Office of the Defence Attaché. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art The Centre undertakes socially inclusive design research that contributes to improving people s lives. It collaborates with business, academic, government and voluntary sector partners and develops empathic research methods. It exchanges knowledge via education, events, publications and industrial collaboration.

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE Agenda Om Norsk Designråd Om Design for alle Design for alle som strategi for nyskaping Cases

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Håvard O. Skaldebø, director, Metier AS 31.10. 2014 Litt prosjekthistorie på 4:14 min http://www.youtube.com/watch?v=vt3y2vd7348 Study reveals

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara.

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara. Etter en sommer, som for mange hadde flere godværsdager enn regnfylte dager, har nå i midten au August, høsten begynt å ta tak i oss, flere steder i landet. Det er ikke like gjevt å være ute, det er ikke

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og pasientsikkerhetens plass i utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Healthcare will not realise its full potential unless

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer

SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer 1. Kort presentasjon av Bærum 2. Utfordringer og muligheter 3. Om SmartCity Bærum 4. Prosjekter og eksempler 2 Bærum kommune Sandvika 120 000

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

INNOVATIVE OPPLEVELSER BODØ NORSK DESIGNRÅDS RÅDGIVNINGSTJENESTE 9 FEBRUAR 2010. KNUT BANG RÅDGIVER i NORSK DESIGNRÅD

INNOVATIVE OPPLEVELSER BODØ NORSK DESIGNRÅDS RÅDGIVNINGSTJENESTE 9 FEBRUAR 2010. KNUT BANG RÅDGIVER i NORSK DESIGNRÅD INNOVATIVE OPPLEVELSER BODØ NORSK DESIGNRÅDS RÅDGIVNINGSTJENESTE 9 FEBRUAR 2010 KNUT BANG RÅDGIVER i NORSK DESIGNRÅD Reiseliv og design SIDE 2 Reiseliv og design SIDE 3 Forventninger til opplevelsesprodukter

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer