KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale brus, mineralvann og øl Ref: 12/9506. Tilbudsfrist: klokken FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale brus, mineralvann og øl Ref: 12/9506. Tilbudsfrist: 12.09.2012 klokken 12.00 FOR"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Rammeavtale brus, mineralvann og øl Ref: 12/9506 Tilbudsfrist: klokken 12.00

2 Innhold 1 Generell informasjon Oppdragsgiver Informasjon om regelverket Offentlig innsyn i konkurransedokumenter Taushetsbelagte opplysninger Forbehold et Anskaffelsen Beskrivelse av anskaffelsen Anskaffelsens verdi Krav til tilbudet Utforming av tilbudet Tilbudsfrist Innlevering av tilbud Vedståelsesfrist Tilbudsåpning Omkostninger Orientering til Tilbyder Fremdriftsplan Kontraktstildeling og kontrakt Kontraktens varighet Kvalifikasjonskrav til Tilbyder Krav til leveransen Leveringsadresser Krav til levering Brusautomater Prisliste øvrig sortiment Priser Statistikk Tildelingskriterier Kvalitet blir vurdert ut fra følgende underkriterier: av 11

3 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver Drammen kommune v/ Innkjøpsavdelingen står for gjennomføring og oppfølging av denne rammeavtalen. Vårt organisasjonsnummer er Drammen Kommune har vel innbyggere og ca ansatte totalt i kommunens virksomheter. Nærmere informasjon finnes på vår hjemmeside: Avtalen skal dekke kommunens behov for brus, mineralvann og øl. Avtalen gjelder i utgangspunktet alle kommunens virksomheter og kommunale foretak, men avdelinger med små og sporadiske kjøp vil bli fristilt til å anskaffe tilsvarende produkter der de handler dagligvarer hvis dette er økonomisk formålstjenelig for Oppdragsgiver. De to største brukerne er Drammen Kjøkken KF og Drammensbadet KF. Hvis det i løpet av avtaleperioden kommer til flere kommunale foretak eller virksomheter omfattes de også av avtalen. Drammen Kjøkken KF er hovedleverandør av mattjenester til Drammen kommune sine institusjoner, 7 kafeteriaer og hjemmeboende eldre. Drammen Kjøkken KF er leverandør til andre kommuner i nærområdet samt produsent av catering tjenester. For mer informasjon: Drammen kjøkken KF hjemmeside : Drammensbadet KF er Norges største badeanlegg og hadde nærmere besøkende i Drammensbadet KF selger brus og mineralvann fra kiosk i badeanlegget. I sommermånedene har de kiosk ute i friluftsbadet. De har også omsetning av brus, mineralvann og øl i spa-avdeling og helsestudio. For nærmere informasjon: Drammensbadets hjemmeside Informasjon om regelverket Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69, samt forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse der alle interesserte Tilbydere inviteres til å inngi tilbud. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del 1 og Offentlig innsyn i konkurransedokumenter I henhold til offentlighetsloven 19. mai 2006 nr html er anbudsprotokollen og innkommende tilbud skjermet for offentlig innsyn frem til tilbyder er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. 1.4 Taushetsbelagte opplysninger Oppdragsgiver plikter å spørre Tilbyderen om det er noen opplysninger som Tilbyderen anser som taushetsbelagte. I så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet. Se Tilbudskjemaets punkt 3 (vedlegg 1). Dersom Tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet på Tilbudskjemaet pkt. 3 (vedlegg 1). 3 av 11

4 1.5 Forbehold Eventuelle forbehold til konkurransegrunnlaget må klart fremgå i tilbudet. Forbehold skal være presise og entydige slik at Oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med Tilbyderen. Forbehold kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og bli avvist. 1.6 et Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudskjema Vedlegg 2: Prisskjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg 4: HMS skjema Vedlegg 5: Akseptskjema elektronisk bestillingsløsning Vedlegg 6: Akseptskjema e-faktura 2 Anskaffelsen 2.1 Beskrivelse av anskaffelsen Drammen kommune har gjennom sine virksomheter og kommunale foretak (KF) behov for leveranser av brus, mineralvann og øl. Avtalen skal omfatte leveranse av et bredt utvalg av brus, mineralvann og øl på flaske og boks. Sortimentet skal inneholde alle typer produkter med ulike smaksvarianter, med og uten kullsyre, vann med og uten kullsyre og eventuelt smaksvarianter, vørterøl, alkoholfritt øl, bayer, lettøl og pils. Vi vil inngå en avtale som i tillegg til faste rutiner gir rom for fleksibilitet i forhold til etterbestillinger og utkjøring spesielt rundt høytider. Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med en (1) leverandør. Alternative tilbud godtas ikke. Øvrige opplysninger om anskaffelsen finnes i Tilbudskjemaet (vedlegg 1). Konkurransen er kunngjort i DOFFIN i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. 2.2 Anskaffelsens verdi Anskaffelsens kontraktsverdi er estimert til NOK ,- over en fireårs periode. 3 Krav til tilbudet Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger og vedlegg som tilbudsinnbydelsen stiller krav om. Tilbyder kan ikke gjøre endringer i tilbudet eller kalle tilbudet tilbake etter tilbudsfrist. Priser skal kun oppgis i Prisskjemaet. Tilbud for øvrig skal ikke inneholde priser. Ufullstendige tilbud kan bli forkastet. 4 av 11

5 3.2 Utforming av tilbudet Tilbyder skal benytte Tilbudskjemaet (vedlegg 1) og følge retningslinjene som der er gitt. Alle opplysninger som har betydning for tildelingen skal fremkomme på Tilbudskjemaet. Dersom denne retningslinjen ikke er fulgt, vil tilbudet kunne bli avvist. Tilbyder skal besvare alle spørsmålene i anbudsdokumentene. Rekkefølgen på svardokumentene skal følge den oversikt som er skissert nedenfor i dette punktet. Svarskjema skal være fullstendig utfylt og skal fremstå med tydelige referanser til tilbudet for øvrig. Det skal utformes en (1) papirversjoner og en (1) elektronisk versjon (i world og/eller excel-format) av tilbudet på CD eller minnepinne. Hvis tilbudet inneholder taushetsbelagte opplysninger må det i tillegg leveres en (1) sladdet versjon av tilbudet elektronisk. Denne skal merkes sladdet tilbud. Dette tilbudet kan det gis innsyn i. Minnepinnen skal legges i originalpermen. Tilbudet skal settes i mapper/permer med skilleark. Strukturen skal være som i oversikten nedenfor. På minnepennen skal tilbudet være strukturert i mapper som er merket etter strukturen nedenfor. Struktur på tilbud Flik/Mappe 1 Flik/Mappe 2 Flik/Mappe 3 Flik/Mappe 4 Flik/Mappe 5 Tilbudsbrev datert og signert Tilbudskjema og prisskjema Attest for betalte skatter og trygdeavgift Attest for betaling av merverdiavgift HMS erklæring Akseptskjema e-bestillingsløsning Akseptskjema e-faktura Sertifikat for gyldig medlemskap i returordning Netto prisliste for øvrig sortiment 3.3 Tilbudsfrist Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende senest: klokken For sent innleverte tilbud vil bli avvist. 3.4 Innlevering av tilbud Tilbudet sendes/leveres i nøytral lukket forsendelse merket: Tilbud Brus, mineralvann og øl ref: 12/9506. Det er viktig at forsendelsen merkes. til: Virksomhet Service og administrasjon v/innkjøp Kontaktperson: Kirsten Nordhøy Lippert Postadresse: Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Engene 1, 3008 Drammen Tilbudet skal være utformet på norsk, men brosjyrer kan leveres på engelsk, dansk eller svensk. All kommunikasjon skal foregå på norsk. 5 av 11

6 Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. 3.5 Vedståelsesfrist Tilbyder må stå ved sitt tilbud fram til og med Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene åpnes av to representanter fra Oppdragsgiver. Tilbudene blir protokollført. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet. 3.7 Omkostninger Omkostninger som Tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet refunderes ikke av Oppdragsgiver. 3.8 Orientering til Tilbyder Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal rettes til: Kontaktperson: E-post: Kirsten Nordhøy Lippert Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos Oppdragsgiver vedrørende denne konkurransen enn nevnte kontaktperson. Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt i god tid før tilbudsfristens utløp, senest innen De spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for Tilbydernes tilbud, vil bli anonymisert og likelydende svar vil bli gjort tilgjengelig for alle som har registrert sin interesse på Fremdriftsplan Estimert fremdriftsplan Aktivitet Estimert tidspunkt Tilbudsåpning 12. september 2012 Tildeling av kontrakt Uke Signering av kontrakt Uke Oppstart av kontrakt Umiddelbart etter signering av kontrakt 3.10 Kontraktstildeling og kontrakt Oppdragsgivers beslutning om innstilling til valg av leverandør blir skriftlig meddelt alle deltakerne i konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for Tilbydere til å klage over beslutningen. Tilbydere som eventuelt har blitt avvist fra konkurransen vil også få informasjon om valg av leverandør. Det blir inngått avtale med den leverandør som får sitt tilbud antatt. Denne anskaffelsen forutsetter at Standard avtalevilkår for Drammen kommune er lagt til grunn. Oppdragsgivers standard avtalevilkår utgjør en obligatorisk del av avtalen. Der det ikke er samsvar mellom bestemmelsene i konkurransegrunnlaget og standard avtalevilkår, gjelder bestemmelsene i konkurransegrunnlaget. 6 av 11

7 3.11 Kontraktens varighet Kontrakten har en varighet på to 2 år fra signert kontrakt. Oppdragsgiver har en ensidig rett til å forlenge kontrakten med 1+1 år. 4 Kvalifikasjonskrav til Tilbyder Skatt er betalt Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor Tilbyderen hører hjemme, som bekrefter at Tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse. Dokumenteres ved skatteattest. Merverdiavgift er betalt Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, hvor Tilbyderen hører hjemme, som bekrefter at Tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogd for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest for merverdiavgift også leveres for disse. Dokumenteres ved attest for betalt merverdiavgift HMS forhold HMS - erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, jf. 3-4, 8-8, 12-3 og forskift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, kgl.res. av 6.februar Tilbyder skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller forskrift om intern-kontroll. Tilbyder skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres ved signert HMS egenerklæring. Firmaets økonomiske forhold Tilbyderen skal ha tilstrekkelig økonomisk evne til å ivareta sine forpliktelser gitt de anslåtte rammene for leveransen. Hver enkelt Tilbyder vil bli vurdert av Oppdragsgiver ved hjelp av en kredittvurdering. Vi bruker firmaet Soliditet som gir kredittvurdering etter svar direkte modell. Oppdragsgiver angir den rating som Oppdragsgiver selv mener å samsvare med leveransens totale risiko. Minstekravet for vurdering/rating vil for denne anskaffelsen være A. Tilbydere som ikke oppnår A, 7 av 11

8 fordi Tilbyder er nyetablert eller under etablering, må gi nærmere begrunnelse for dette i tilbudet. Oppdragsgiver innhenter selv dokumentasjon for kredittvurderingen. De selskap som grunnet organisasjonsform ikke kredittvurderes av Soliditet, vil bli vurdert av Oppdragsgiver ut fra Tilbyderens økonomiske nøkkeltall. Disse Tilbyderne skal legge ved regnskapstall og revisjonsrapport for de tre siste år. Elektroniske bestillingsløsninger I forhold til rammeavtaler må Tilbyder gjøre det produktspekteret som Tilbyderen skal levere i henhold til rammeavtalen, tilgjengelig for avrop (bestilling fra avtalen) via e-handelsplattformen ehandel.no. Tilbyderen skal inngå avtale med operatøren av e-handelsplattformen ehandel.no for å muliggjøre slik tilgjengelighet. Vilkårene for bruk av plattformtjenestene finnes på Partene oppebærer selv sine kostnader ved bruk av e-handelsplattformens tjenester. Tilbyderen må i samråd med Oppdragsgiver påbegynne prosessen med å etablere seg på IBX Markedsplassen e- handel ved avtaleinngåelse. Alle fakturaer må merkes med det bestillernummerert eller ordrenummeret som medfølger bestillingen. Delfakturering aksepteres ikke, dvs at det skal være en 1- faktura pr. ordre/bestilling. Det kan ikke tas forbehold mot bruk av e-handelsplattformen eller kravet om merking av faktura. Tilbud som inneholder slike forbehold, vil bli avvist. Dokumenteres ved akseptskjema E-faktura I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal offentlige virksomheter kreve at deres Tilbydere av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk. E-faktura (faktura, kreditnota og purring) er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden og det er denne som skal benyttes. Drammen kommune er i implementeringsfasen av elektronisk faktura og Tilbyder skal levere løsning til denne standarden. For ytterligere informasjon viser vi til vedlagte kobling: Dokumenteres ved Akseptskjema E-faktura Miljøkrav Tilbyder og eventuelle underleverandører skal være medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende returordning. Dokumenteres ved fremleggelse av medlemsbevis eller annen dokumentasjonsom entydig viser at medlemskapet er gyldig. Lønns- og arbeidsvilkår Tilbyderen skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det 8 av 11

9 som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Tilbyderens forpliktelser under denne avtalen. Lønns- og arbeidsvilkår inngår som en del av HMS - erklæringen, og vil inngå som et kontraktsvilkår i rammeavtalen. Offentlige krav Tilbyder må tilfredsstille offentlige krav knyttet til gjeldende lovverk for sin næring, samt kunne fremlegge nødvendig produktdatablad og inneha systemer for dokumentert produktkontroll. Opplæringsbedrift Drammen Kjøkken KF er en opplæringsbedrift som stiller krav til sine leverandører om at de skal bistå med informasjon og opplæring om sine produkter, produksjonsform og næring. Det må også gis tilbud om hospitering. Omfanget er ca 1-2 dager pr læretid pr lærling. Det er til enhver tid ansatt 1-2 lærlinger. 5 Krav til leveransen Drammensbadet KF skal ikke ha glassflasker, kun bokser, plast, kartong. Behovet for salgsskap/kjøleskap er totalt 4 stk. Det skal leveres ett dobbelt skap (merk fuktig klima) til våtdel, ett enkeltskap til tørrdel og ett dobbeltskap og ett enkeltskap til velværeavdelingen. Vilkår for lån/leie av kjøleskap/salgsskap for etterspurt sortiment må beskrives av Tilbyderen i besvarelsen. Leverandør må kunne levere produkter av stabil kvalitet og ha tilstrekkelig tilgang og leveringssikkerhet for sine produkter. 6 Leveringsadresser Drammen Kjøkken KF Landfalløya 80, 3023 Drammen Telefon: Telefaks E-post: Drammensbadet KF Danvikgata 40, 3045 Drammen Telefon: E-post: Disse to kommunale foretakene skal ha levering en gang pr uke. Kommunens øvrige virksomheter (for eksempel skoler og barnehager) vil også bestille på denne rammeavtalen ved behov. Disse ordrene skal fraktes til virksomheten. 7 Krav til levering Tilbyder må være fleksibel i forhold til etterbestillinger og utkjøring/henting i tillegg til faste rutiner. Dette gjelder spesielt rundt helligdager og høytider. Drammensbadet KF skal ha levering før kl 12:00 på hverdager, levering ukentlig. Varene leveres i lagerrom i kjelleretasje. Levering på pall via vareheis som er ved siden av lagerrommet. 9 av 11

10 Drammen Kjøkken KF skal ha levering mellom kl 06:00 16:00 på hverdager, ukentlig levering. Varene skal leveres på avtalt varelager. For begge steder gjelder at returgods hentes ved neste leveranse. Det skal ikke være pant på Tilbyders egne transportenheter (paller, rullebur mv). Disse tas vare på av Oppdragsgiver og utleveres ved neste leveranse. Hvordan dette er tenkt løst må beskrives av Tilbyder. 8 Brusautomater Tilbyder bes å beskrive muligheten for låne/leie av brusautomater som har mynt/kortbasert betaling. Tilbyder skal beskrive sin løsning for utsetting, fylling, tømming og kontroll med automatene. Det er usikkert om låne/leie brusautomater blir aktuelt, men skulle det bli det, er behovet inntil automater. 9 Prisliste øvrig sortiment En fullsortiments prisliste med Oppdragsgivers netto innkjøpspriser må legges ved tilbudskjema. Det skal beregnes lik avanse på fullsortimentslisten som på produktene i Prisskjema vedlegg 2. I fullsortimentsprislisten skal også priser for pant på flasker og kasser fremkomme. 10 Priser Pris som skal betales for varene fremgår av konkurransegrunnlagets Prisskjema vedlegg 2 som Tilbyder har inngitt tilbud på. Prisene skal være faste i 12 måneder fra kontraktssignering. Prisene kan deretter reguleres etter et gjennomsnitt av konsumprisindeks: Tabell Konsumprisindeks, undergruppenivå 1: Mineralvann, leskedrikker, juice og øl. Endring av valutakurs utover det som er fanget opp av aktuell prisindeks er Tilbyders risiko. Prisendringene skal ikke øke Tilbyderens fortjeneste. Indeksreguleringen gjennomføres ved denne modell: (Indeks 1 - indeks 2) / indeks 2 x 100. Indeks 1 vil være sist kjente månedsindeks ved kontraktsoppstart (eks. desember 12) Indeks 2 vil være indeks det påfølgende år (eks. desember 13). Oppdragsgiver skal ved utgangen av hvert år avtalen gjelder ha rett til å kreve revisjon av avtalen, dersom avtalens prisbetingelser og/eller betingelser for øvrig i avtaletiden er kommet i utakt med tilsvarende gunstigere betingelser for konkurrerende produkter/tilbyderer i markedet. Prisregulering skjer med minimum 45 dagers etter skriftlig varsel. Tilbyder er ansvarlig for å sende varsel, samt utarbeide grunnlaget for prisreguleringen. Dersom et produkt utgår av sortimentet skal dette erstattes med produkt av tilsvarende kvalitet og pris. 11 Statistikk På forespørsel skal leverandøren, uten belastning for kunden, utarbeide leveringsstatistikk for kunden. Leverandøren må kunne levere statistikk pr. halvår, pr år, og for hele avtaleperioden senest en måned etter utløp av avtalen. 10 av 11

11 12 Tildelingskriterier Tilbyderens besvarelse i Tilbudskjemaet (vedlegg 1) vil være gjenstand for evalueringen i forhold til tildelingskriteriene. Utstrakt bruk av henvisninger og referanser til vedleggsdokumenter som vanskeliggjør evalueringen kan føre til avvisning. Tildelingskriterienes tillagte innbyrdes vektfordeling Ut fra kriteriene nedenfor, vil det økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: - Priser og kostnader vekt 50 % - Kvalitet vekt 50 % Kvalitet blir vurdert ut fra følgende underkriterier: Bredde på sortiment brus. Vektet 20 %. Oppdragsgivers sensoriske opplevelse av produktene som tilbys. Vektet 20 %. Bredde på økologisk sortiment. Dette gjelder brus, mineralvann og øl. Vektet 10 %. Se nærmere beskrivelse av tildelingskriteriene i Tilbudskjemaet vedlegg1. 11 av 11

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

for Ferske, grønnsaker, frukt og poteter, fugl, fjærkre, egg og eggprodukter. Ref: 11/16040

for Ferske, grønnsaker, frukt og poteter, fugl, fjærkre, egg og eggprodukter. Ref: 11/16040 KONKURRANSEGRUNNLAG for Ferske, grønnsaker, frukt og poteter, fugl, fjærkre, egg og eggprodukter. Ref: 11/16040 Tilbudsfrist: 23 mars 2012 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.2 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bakeri- og konditorprodukter Ref: 12/9509. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bakeri- og konditorprodukter Ref: 12/9509. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Bakeri- og konditorprodukter Ref: 12/9509 Tilbudsfrist: 23.10.2012 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Veioppmerking kommunale veier og plasser. Ref: 15/ Tilbudsfrist: 18 Mars 2016 klokken 12.00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Veioppmerking kommunale veier og plasser. Ref: 15/ Tilbudsfrist: 18 Mars 2016 klokken 12.00 KONKURRANSEGRUNNLAG Veioppmerking kommunale veier og plasser Ref: 15/10560 Tilbudsfrist: 18 Mars 2016 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 13/4197 Ref: Rammeavtale - kjøp av iskrem

KONKURRANSEGRUNNLAG 13/4197 Ref: Rammeavtale - kjøp av iskrem KONKURRANSEGRUNNLAG 13/4197 Ref: Rammeavtale - kjøp av iskrem Tilbudsfrist: 26. april 2013 klokken 12.00 INNHOLD 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV EL-RICKSHAWER Ref: 15/3623

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV EL-RICKSHAWER Ref: 15/3623 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV EL-RICKSHAWER Ref: 15/3623 Tilbudsfrist: 19.05.2015 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg: KONKURRANSEGRUNNLAG Utdanningstilbud i skoleledelse Tilbudsfrist: 10.10.2012 kl. 12.00 Vedlegg: 1 Kravspesifikasjon 2 Standardvilkår kjøp av konsulenttjenester Kongsberg kommune 1 Generell informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for. Kolonialvarer til Drammen Kjøkken KF Ref: ESA nr 11/ Tilbudsfrist: , klokken

KONKURRANSEGRUNNLAG. for. Kolonialvarer til Drammen Kjøkken KF Ref: ESA nr 11/ Tilbudsfrist: , klokken KONKURRANSEGRUNNLAG for Kolonialvarer til Drammen Kjøkken KF Tilbudsfrist: 13.02.2012, klokken 12.00. Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket:... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084. Tilbudsfrist: klokken 12.00

KONKURRANSEGRUNNLAG. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084. Tilbudsfrist: klokken 12.00 KONKURRANSEGRUNNLAG For Hovedinspeksjon av kommunale bruer Ref: 13/7084 Tilbudsfrist: 14.06.2013 klokken 12.00 INNHOLD 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket...

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG For anbud om leveranse av toppsystem til Kongsberg kommunale eiendoms sentraldriftsanlegg Tilbudsfrist: 15.03.2010 klokken

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kontraktsbestemmelser Vedlegg 2:

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Trinn 1 Prekvalifisering - Konkurranse med forhandling for kjøp av Rådgivingstjeneste for klimaeffektiv rehabilitering av bygg Referanse nr. 12/5480 Frist: 29. oktober klokken 12.00

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av læringsplattform (LMS) Ref: 12/6649. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av læringsplattform (LMS) Ref: 12/6649. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Anskaffelse av læringsplattform (LMS) Ref: 12/6649 Tilbudsfrist: 29.6.2012 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl KONKURRANSEGRUNNLAG Svak- og sterkstrøm til datarom i Gol kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utgår Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for kommunene i Hallingdal Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ASFALTARBEIDER 2013 2014 (2015) DRAMMEN KOMMUNE KAP. A - E

KONKURRANSEGRUNNLAG ASFALTARBEIDER 2013 2014 (2015) DRAMMEN KOMMUNE KAP. A - E KONKURRANSEGRUNNLAG ASFALTARBEIDER 2013 2014 (2015) DRAMMEN KOMMUNE KAP. A - E REF: 13/3592 Mars 2013 Konkurransegrunnlag kapittel A-E: Innholdsfortegnelse Kapittel A Kapittel B Kapittel C Kapittel D Kapittel

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Konkurransegrunnlag for kjøp av instrumenter/system for pasientnær glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 Innledning... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Rammeavtale... 3 1.3 Interfaceløsning...

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale - kjøp av plasser på sykehjem Ref: 13/4198. Tilbudsfrist: klokken Konkurranse med forhandling

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale - kjøp av plasser på sykehjem Ref: 13/4198. Tilbudsfrist: klokken Konkurranse med forhandling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Rammeavtale - kjøp av plasser på sykehjem Ref: 13/4198 Tilbudsfrist: 28.05.2013 klokken 12.00 INNHOLD 1 Innledning... 4 2 Generell informasjon... 4 2.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 25.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

enkeltanskaffelse på kjøp av traktor Tilbudsfrist: klokken 14.00

enkeltanskaffelse på kjøp av traktor Tilbudsfrist: klokken 14.00 KONKURRANSEGRUNNLAG enkeltanskaffelse på kjøp av traktor Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: HMS-skjema Vedlegg 2: Tilbudsmal Tilbudsfrist: 30.05.2014 klokken 14.00 1 Generell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale flåtestyring og elektronisk kjørebok. Ref: 15/7175. Tilbudsfrist: klokken 12.00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale flåtestyring og elektronisk kjørebok. Ref: 15/7175. Tilbudsfrist: klokken 12.00 KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale flåtestyring og elektronisk kjørebok Ref: 15/7175 Tilbudsfrist: 10.12.2015 klokken 12.00 Innhold 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale 1+1+1 år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner Tilbudsfrist: 13.02 2015 kl. 12.00 Vedlegg: DIFIS kontraktstandard med vilkår

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Operasjonell leasingavtale for treningsapparater til Drammensbadet KF. Tilbudsfrist: klokken

KONKURRANSEGRUNNLAG. Operasjonell leasingavtale for treningsapparater til Drammensbadet KF. Tilbudsfrist: klokken KONKURRANSEGRUNNLAG Operasjonell leasingavtale for treningsapparater til Drammensbadet KF Ref: 13/9319 Tilbudsfrist: 10.9.2013 klokken 12.00 2 av 14 Innhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer