AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2018, Mguiar's, Inc. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av Mguiar's, Inc. produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra Mguiar's, Inc., og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 1.00 Utgitt: 26/01/2018 Erstattr: Først vrsjon Vrsjonsnr. transport: 1.00 (26/01/2018) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 1.2. Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt Hot shin spray for dkk 1.3. Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: PANVULK AS, Folkvangvin 22, 1348 Rykkinn Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Arosol, Katgori 1 - Arosol 1; H222, H229 Alvorlig øyskad/øyirritasjon, katgori 2 - Ey Irrit. 2; H319 Etsnd/irritrnd for hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Farlig for vannmiljøt, kronisk katgori 2 - Aquatic Chronic 2; H411 Sid: 1 av 15

2 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS09 (Miljø) Farpiktogram Innholdsstoffr: Bstanddlr CAS-nr EC-nr Vkt% Mtylactat Farstningr: H222 H229 H319 H315 H336 H411 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P210A P211 P251 P261E Førsthjlp: P305 + P351 + P338 Lagring: P410 + P412 Ekstrmt brannfarlig arosol. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Gir alvorlig øyirritasjon. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbvars utilgjnglig for barn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk spray mot åpn flamm llr annn tnnkild. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Unngå innånding av damp llr arosolr. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig md vann i flr minuttr. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr høyr nn 50 C /122 F. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. Sid: 2 av 15

3 9% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt oral giftight. Øvrig opplysningr om mrktikttn: H304 r ikk nødvndig på tikttn sidn produktt r n arosol Andr farr Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr REACH Vkt% Klassifisring rgistrringsnummr: Mtylactat Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 Siloksanr og silikonr, di-m Stofft r ikk farklassifisrt Acton Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 hydrognbhandld ltt Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 Karbondioksid Prss.Gas, H280 Oksidglass kjmikalir Stofft har n grnsvrdi for forurnsing i arbidsatmosfærn Hptan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acut 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 - Nota C Mtylcyklohksan < 0,5 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411 S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull H-stningr listt i dtt avsnittt For informasjon om bstanddlns grnsvrdi llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Søk lghjlp vd ubhag. Hudkontakt: Sid: 3 av 15

4 Vask md såp og vann. Hvis tgn/symptomr oppstår, kontakt lg. Øykontakt: Skyll umiddlbart md stor mngdr vann. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Søk lghjlp. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Ikk aktult AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vlg t brannslukkingsmiddl som r gnt for omkringliggnd brann Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. For stor utslipp, llr søl i avgrnsd områdr, sørg for mkanisk vntilasjon for å spr llr sug ut dampn i tråd md god yrkshyginisk praksis. Advarsl! En motor kan vær n antnnlsskild og kan forårsak at lttantnnlig støv i områdt antnns llr ksplodrr. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø For størr spill, dkk avløp og lag dikr for å unngå adgang til kloakk-systmr llr vannrsrvr Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Dmm opp spill. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt llr kommrsilt tilgjnglig uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- llr miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikkgnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Fjrn rstn md t passnd løsmiddl utvalgt av n kvalifisrt og bmyndigt prson. Vntilr områdt md frisk luft. Ls og følg forholdsrgln på løsmiddltikttn og i dt tilhørnd sikkrhtsdatablad. Lukk bholdrn. Avhnd oppsamlt matrial så snart som mulig i samsvar md gjldnd lokal / rgional / nasjonal / intrnasjonal forskriftr Hnvisning til andr avsnitt S avsnitt 8 og 13 for yttrligr informasjon AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Oppbvars utilgjnglig for barn. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Sid: 4 av 15

5 Ikk spray mot åpn flamm llr annn tnnkild. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) 7.2. Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Oppbvars på t godt vntilrt std. Hold bholdrn ttt lukkt. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr ovr 50 C/ 122 F. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars adskilt fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r grnsvrdi ikk tilgjnglig for bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Mtylcyklohksan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 800 mg/m3(200 ppm) Karbondioksid Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 9000 mg/m3 (5000 ppm) Hptan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 800 mg/m3(200 ppm) Dkanr og andr høyr alifatisk hydrokarbonr Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 275 mg/m3(40 ppm) Ildfast kramisk fibrr Norsk forskrift Gj.sn(som fibr)(8 timr):0,1 Krftfrmkallnd (K) fibr/cc Glassfilamntr Norsk forskrift Gj.sn(som fibr)(8 timr):0,1 Krftfrmkallnd (K) fibr/cc Glassfibr/polystr, totalstøv Norsk forskrift Gj.sn (totalstøv)(8 timr): 5 mg/m3 Acton Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 295 mg/m3 (125 ppm) Mtylactat Norsk forskrift Gj.sn (8 timr):305 mg/m3(100) ppm) Norsk forskrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir for forurnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Sid: 5 av 15

6 Vrnbrillr md vntilr Gjldnd normr/ standardr Bruk vrnbrillr i hnhold til EN 166 Hud- og håndvrn For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/llr vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff llr stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utfordringr slik som kstrm tmpraturr llr andr forhold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/llr vrnklær for valg av gnd matrialr. Mrk: Nitrilhanskr kan bruks ovr laminathanskr for å forbdr bvglightn. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Stoff Tykkls (mm) Gjnnomtrngningstid Polymrlaminat Ingn data tilgjnglig Ingn data tilgjnglig Gjldnd normr/ standardr Bruk vrnhanskr tstt i hnhold til EN 374 Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr og partiklr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141/EN143 llr EN136/EN141/EN143. Filtr mot organisk dampr kan ha kort brukstid. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: Gjldnd normr/ standardr Bruk ånddrttsvrn i hnhold til EN 140 llr EN 136: filtr typ A og P AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Utsnd/Lukt Svak kjmikalilukt, klar Dtksjonsgrns lukt ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd Smltpunkt Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt -6,7 ºC [Tstmtod:Closd Cup] Slvantnnlsstmpratur Ndr ksplosjonsgrns (LEL) Øvr ksplosjonsgrns (UEL) Damptrykk Rlativ tttht 0,78 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight Løslight ikk-vann Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Fordamping: Sid: 6 av 15

7 Damptttht Ndbrytningstmpratur Viskositt Tttht 50 mpa-s 0,78 g/ml 9.2. Andr opplysningr EU Flyktig organisk forbindlsr (VOC) Andl flyktig 82,4 vkt% [Tstmtod:Estimrt] AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Ufornlig matrial Strk syrr Strk oksidasjonsmidlr Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt klassifisring av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits klassifisring angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og klassifisringr utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt lokal rødht, hvls, klø og tørrht. Øykontakt: Alvorlig øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt btydlig rødht, hvls, smrtr, tårr, dfkt lysgjnnomtrngning i Sid: 7 av 15

8 hornhinnn (hornhinnfordunkling) og ndsatt synsvn. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. hlsffktr (s undr). Kan gi øvrig Øvrig hlsffktr: Enkltksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av sntralnrvsystmt: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, svimmlht og bvisstløsht. Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r dt ntn ingn data tilgjnglig llr dt r ikk tilstrkklig data for klassifisring. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data tilgjnglig; brgnt ATE >5 000 mg/kg Produkt Innånding - Ingn data tilgjnglig; brgnt ATE >50 damp(4 timr) Produkt Svlging Ingn data tilgjnglig; brgnt ATE >5 000 mg/kg Mtylactat Drmal Rott LD50 > mg/kg Mtylactat Innånding - Rott LC50 > 49 damp (4 timr) Mtylactat Svlging Rott LD50 > mg/kg Acton Drmal Kanin LD50 > mg/kg Acton Innånding - Rott LC50 76 damp (4 timr) Acton Svlging Rott LD mg/kg Siloksanr og silikonr, di-m Drmal Kanin LD50 > mg/kg Siloksanr og silikonr, di-m Svlging Rott LD50 > mg/kg Hptan Drmal Kanin LD mg/kg Hptan Innånding - damp (4 timr) Rott LC Hptan Svlging Rott LD50 > mg/kg hydrognbhandld ltt Drmal Kanin LD50 > mg/kg hydrognbhandld ltt Innånding - Rott LC50 > 3 støv/tåk (4 timr) hydrognbhandld ltt Svlging Rott LD50 > mg/kg Karbondioksid Innåndinggass Rott LC50 > ppm (4 timr) Oksidglass kjmikalir Drmal LD50 brgnt til > mg/kg Oksidglass kjmikalir Svlging LD50 anslått til å vær mg/kg Mtylcyklohksan Innånding - damp (4 timr) Mus LC50 26 Mtylcyklohksan Drmal Kanin LD50 > mg/kg Mtylcyklohksan Svlging Rott LD50 > mg/kg ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Sid: 8 av 15

9 Navn Art Vrdi Mtylactat Kanin Ingn vsntlig irritasjon Acton Mus Minimalt irritrnd Siloksanr og silikonr, di-m Kanin Ingn vsntlig irritasjon Hptan Mnnsk Svakt irritrnd hydrognbhandld ltt Kanin Svakt irritrnd Oksidglass kjmikalir Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Mtylcyklohksan Kanin Minimalt irritrnd Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Mtylactat Kanin Modrat irritrnd Acton Kanin Strkt irritrnd Siloksanr og silikonr, di-m Kanin Ingn vsntlig irritasjon Hptan Faglig Modrat irritrnd vurdring hydrognbhandld ltt Kanin Svakt irritrnd Oksidglass kjmikalir Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Mtylcyklohksan Kanin Svakt irritrnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Mtylactat Mnnsk Ikk klassifisrt hydrognbhandld ltt Marsvin Ikk klassifisrt Snsibilisrnd vd innånding For bstanddln() r dt ntn ingn data tilgjnglig llr dt r ikk tilstrkklig data for klassifisring. Kjønnscllmutagnitt Navn Eksponr ingsvi Mtylactat In vitro Ikk mutagnt Mtylactat In vivo Ikk mutagnt Acton In vivo Ikk mutagnt Acton In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Hptan In vitro Ikk mutagnt hydrognbhandld ltt In vitro Ikk mutagnt Oksidglass kjmikalir In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Acton Ikk Flr Ikk krftfrmkallnd spsifisrt dyrartr hydrognbhandld ltt Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Oksidglass kjmikalir Innånding Flr dyrartr Mtylcyklohksan Innånding Flr dyrartr Vrdi Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Ikk krftfrmkallnd Sid: 9 av 15

10 Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Eksponr ingsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Acton Svlging Ikk klassifisrt for mannlig Rott NOAEL 13 ukr rproduksjon Acton Innånding Ikk klassifisrt for utvikling Rott NOAEL 5,2 vd organogns Karbondioksid Innånding Ikk klassifisrt for mannlig rproduksjon Mus LOAEL ppm ikk tilgjnglig Karbondioksid Innånding Ikk klassifisrt for utvikling Rott LOAEL ppm 24 timr Målorgan(r) Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Mtylactat Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk og dyr NOAEL Ikk tilgjnglig Mtylactat Innånding irritasjon av luftvin Kan forårsak irritasjon av luftvin Mnnsk og dyr NOAEL Ikk tilgjnglig Mtylactat Innånding blindht Ikk klassifisrt NOAEL Ikk tilgjnglig Mtylactat Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht NOAEL Ikk tilgjnglig Acton Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig Acton Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig Acton Innånding immunsystm Ikk klassifisrt Mnnsk NOAEL 1,19 6 timr Acton Innånding lvr Ikk klassifisrt Marsvin NOAEL Ikk tilgjnglig Acton Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig forgiftning og/llr misbruk Hptan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig Hptan Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig Hptan Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk NOAEL Ikk tilgjnglig hydrognbhandld ltt Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk og dyr NOAEL Ikk tilgjnglig hydrognbhandld ltt Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring NOAEL Ikk tilgjnglig hydrognbhandld ltt Svlging påvirkr sntralnrvsystm Mtylcyklohksan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Mtylcyklohksan Innånding irritasjon av luftvin Mtylcyklohksan Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Kan forårsak døsight llr svimmlht Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Kan forårsak døsight llr svimmlht Faglig vurdrin g Flr dyrartr Mnnsk Faglig vurdrin g NOAEL Ikk tilgjnglig NOAEL Ikk tilgjnglig NOAEL Ikk tilgjnglig NOAEL Ikk tilgjnglig yrksksponr ing Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Sid: 10 av 15

11 Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Mtylactat Innånding luftvin Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,1 28 dagr tilstrkklig for klassifisring Mtylactat Innånding hormonsystm Ikk klassifisrt Rott NOAEL 6,1 28 dagr hmatopoitisk systm lvr immunsystm nyr og/llr blær Acton Drmal øyn Ikk klassifisrt Marsvin NOAEL Ikk 3 ukr tilgjnglig Acton Innånding hmatopoitisk Ikk klassifisrt Mnnsk NOAEL 3 6 ukr systm Acton Innånding immunsystm Ikk klassifisrt Mnnsk NOAEL 1,19 6 dagr Acton Innånding nyr og/llr blær Ikk klassifisrt Marsvin NOAEL 119 ikk tilgjnglig Acton Innånding hjrt lvr Ikk klassifisrt Rott NOAEL 45 8 ukr Acton Svlging nyr og/llr blær Ikk klassifisrt Rott NOAEL ukr Acton Svlging hjrt Ikk klassifisrt Rott NOAEL 13 ukr Acton Svlging hmatopoitisk Ikk klassifisrt Rott NOAEL ukr systm Acton Svlging lvr Ikk klassifisrt Mus NOAEL 14 dagr Acton Svlging øyn Ikk klassifisrt Rott NOAEL 13 ukr Acton Svlging luftvin Ikk klassifisrt Rott NOAEL 13 ukr Acton Svlging musklr Ikk klassifisrt Rott NOAEL mg/kg 13 ukr Acton Svlging hud bin, tnnr, nglr og/llr hår Ikk klassifisrt Mus NOAEL Ikk klassifisrt Rott NOAEL 12 Ikk klassifisrt Rott LOAEL ppm Hptan Innånding lvr nrvsystm nyr og/llr blær Karbondioksid Innånding hjrt bin, tnnr, nglr og/llr hår lvr nrvsystm nyr og/llr blær luftvin Oksidglass kjmikalir Innånding luftvin Ikk klassifisrt Mnnsk NOAEL ikk tilgjnglig Mtylcyklohksan Innånding nyr og/llr blær Ikk klassifisrt Rott NOAEL 1,6 Mtylcyklohksan Innånding lvr Ikk klassifisrt Kanin NOAEL ukr 26 ukr 166 dagr yrkskspon ring 12 måndr 10 ukr Aspirasjonsfar Navn Hptan hydrognbhandld ltt Mtylcyklohksan Vrdi Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Sid: 11 av 15

12 Drsom n særskilt klassifisring av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits klassifisring angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og klassifisringr utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata tilgjnglig for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat sluttpunkt Mtylactat Daphnia Eksprimnt 48 timr EC ,7 Mtylactat Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 >120 Mtylactat Grønnalg Eksprimnt 72 timr NOEC 120 Siloksanr og silikonr, Data ikk di-m tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring Acton Crustca andr Eksprimnt 24 timr LC Acton Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC Acton Algr - andr Eksprimnt 96 timr EC Acton Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC hydrognbhandld ltt hydrognbhandld ltt hydrognbhandld ltt Rgnbuørrt Estimrt 96 timr Dødlig nivå 50 % Grønnalg Estimrt 72 timr EC Daphnia Estimrt 48 timr Effktivt nivå 50% 1,4 hydrognbhandld ltt hydrognbhandld ltt Daphnia Estimrt 21 dagr Ikk obs ffkt nivå Grønnalg Estimrt 72 timr Ikk obs ffkt nivå 0,48 1 Karbondioksid Fisk Eksprimnt 96 timr LC50 112,2 Karbondioksid Atlantrhavslaks Eksprimnt 43 dagr NOEC 26 Hptan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 1,5 Hptan Daphnia Estimrt 21 dagr NOEC 0,17 Oksidglass kjmikalir Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 >1 000 Oksidglass kjmikalir Sbrafisk Eksprimnt 96 timr LC50 >1 000 Oksidglass kjmikalir Daphnia Eksprimnt 72 timr EC50 >1 000 Sid: 12 av 15

13 Oksidglass kjmikalir Grønnalg Eksprimnt 72 timr NOEC >=1 000 Mtylcyklohksan Ricfish Eksprimnt 96 timr LC50 2,07 Mtylcyklohksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 0,326 Mtylcyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 0,134 Mtylcyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr NOEC 0, Prsistns og ndbrytbarht Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Mtylactat Eksprimnt Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnforbruk 70 vkt% OECD 301D - Closd Bottl Tst Siloksanr og silikonr, dim Data ikk I/A I/A I/A I/A tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring Acton Eksprimnt Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnforbruk 78 vkt% OECD 301D - Closd Bottl Tst Acton Eksprimnt Fotolytisk 147 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i luft) 1/2) hydrognbhandld ltt Data ikk tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring I/A I/A I/A I/A Karbondioksid Data ikk I/A I/A I/A I/A tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring Hptan Eksprimnt Fotolytisk 4.24 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i luft) 1/2) Hptan Eksprimnt 28 dagr Biologisk 101 % OECD 301C - MITI (I) Biodgradring oksygnforbruk BOD/ThBOD Oksidglass kjmikalir Data ikk tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring I/A I/A I/A I/A Mtylcyklohksan Estimrt Fotolys Fotolytisk 3.1 dagr (t Andr mtodr halvringstid (i luft) 1/2) Mtylcyklohksan Eksprimnt Biodgradring Bioakkumulringsvn 28 dagr Biologisk oksygnforbruk 0 vkt% OECD 301D - Closd Bottl Tst Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Mtylactat Eksprimnt log Pow 0.18 Andr mtodr Biokonsntrasjon Siloksanr og silikonr, dim Data ikk I/A I/A I/A I/A tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring Acton Eksprimnt Biokonsntrasjon log Pow Andr mtodr hydrognbhandld ltt Data ikk tilgjnglig llr utilstrkklig for klassifisring Karbondioksid Eksprimnt Biokonsntrasjon Hptan Estimrt Biokonsntrasjon Oksidglass kjmikalir Data ikk tilgjnglig llr I/A I/A I/A I/A log Pow 0.83 Andr mtodr Bioakkumulasjonsf 105 Est: Bioakkumulringsfaktor aktor I/A I/A I/A I/A Sid: 13 av 15

14 utilstrkklig for klassifisring Mtylcyklohksan Eksprimnt BCF- Karp Mobilitt i jord Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring 56 dagr Bioakkumulasjonsf aktor <=321 OECD 305E-Bioaccum Flthru fis på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Stoff CAS-nr Potnsial for ndbryting av ozonlagt Acton Potnsial for global oppvarming AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr Brnns i t godkjnt forbrnningsanlgg. Anlggt må kunn bhandl sprayboksr. Altrnativ for fjrning av avfall: Lvr avfall til t godkjnt avfallssanlgg. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm tilgjnglig bhandlings- og disponringsfasilittr. Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * Andr organisk løsmidlr, vaskvæskr og morlutr * Gass i trykkbholdr (hrundr halonr) som innholdr farlig stoffr EAL-kod (produktmballasj ttr bruk) mballasj av mtall Avfallsstoffnummr 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysningr IATA: UN1950; AEROSOLS, flammabl; 2.1. IMDG: UN1950; AEROSOLS, flammabl; 2.1; FD,SU ADR: UN1950; Arosolbholdr, brannfarlig; 2.1; (D); 5F AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Sid: 14 av 15

15 Global invntory status Kontakt produsnt for mr informasjon. Komponntn i dtt produktt r i samsvar md bstmmlsn i Kora Chmical Control Act. Viss rstriksjonr kan gjld. Kontakt salgsavdling for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md bstmmlsn i Australia National Industrial Chmical Notification and Assssmnt Schm (NICNAS). Viss rstriksjonr kan gjld. Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md bstmmlsn i Filippinns RA Viss rstriksjonr kan gjld. Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md CEPA-kravn om kjmisk forhåndsmlding (Canada). Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md TSCA-kravn om kjmisk forhåndsmlding (USA-rglvrk) Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr EUH066 H222 H225 H226 H229 H280 H304 H315 H319 H336 H400 H410 H411 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkt hud. Ekstrmt brannfarlig arosol. Mgt brannfarlig væsk og damp. Brannfarlig væsk og damp. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Innholdr gass undr trykk; kan ksplodr vd oppvarming. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i luftvin. Irritrr hudn. Gir alvorlig øyirritasjon. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mgt giftig for liv i vann. Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Informasjon om ndringr: Ingn rvisjonsinformasjon Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. Sikkrhtsdatablad for Mguiar's Inc. finns på Sid: 15 av 15

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2019, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2018, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2018, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31 Sid 1/5 Rvisjon: DEL 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og av slskapt/fortakt 1.1 Produktidntifikator Handlsnavn: blu gl ink (blå glblkk) Artikklnummr: 100000002535 Rgistrringsnummr Innholdsstoffn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx Aro 360 Rfill Sid 1 av 9 SDB-Nr. : 580280 V001.1 barbidt dn: 21.02.2018 Trykkdato: 20.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 23.01.2017 1.1 Produktidntifikator Pattx

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 8040 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 190437 V004.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 23.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 31.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 known as Loctit 7063 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V005.1 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 05.01.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7063 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V007.0 barbidt dn: 05.06.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.04.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE 700NC 25L AERO known as FREKOTE 700-NC Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153836 V006.0 barbidt dn: 05.12.2018 Trykkdato: 28.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.03.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7649 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179515 V003.0 barbidt dn: 15.05.2018 Trykkdato: 12.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 07.08.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE known as Havy Duty Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153749 V003.1 barbidt dn: 07.06.2019 Trykkdato: 25.08.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8201 known as Loctit 8201 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 173458 V006.0 barbidt dn: 05.10.2018 Trykkdato: 23.04.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.03.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 510 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153499 V005.1 barbidt dn: 17.05.2018 Trykkdato: 20.07.2018 Erstattr vrsjon fra: 22.06.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit 510

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3463 known as Loctit 3463 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 153766 V007.1 barbidt dn: 04.12.2018 Trykkdato: 06.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 24.07.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SI 5990 40 ml SFDN Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 444476 V002.2 barbidt dn: 19.02.2018 Trykkdato: 16.05.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2015 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 770 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153555 V006.0 barbidt dn: 12.03.2019 Trykkdato: 13.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 770

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7414 known as Loctit 7414 50ML SFDN Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 310207 V006.0 barbidt dn: 24.05.2018 Trykkdato: 25.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7900 AE 400ML Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 326229 V005.1 barbidt dn: 05.09.2018 Trykkdato: 30.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 08.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 496 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153541 V004.1 barbidt dn: 23.04.2019 Trykkdato: 07.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 496

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 4062 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 173255 V003.4 barbidt dn: 23.07.2019 Trykkdato: 21.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 14.06.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 573 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 153496 V005.1 barbidt dn: 16.03.2018 Trykkdato: 28.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 573

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LocSGPlast12X2G/4ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 427627 V005.0 barbidt dn: 06.03.2018 Trykkdato: 09.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.09.2017 1.1 Produktidntifikator LocSGPlast12X2G/4ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 567 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153487 V005.1 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 01.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 18.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 567

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 420 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153535 V002.5 barbidt dn: 04.04.2018 Trykkdato: 27.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 420

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5980 known as Loctit 5980 200ml S/Fi/No x6 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 367607 V006.1 barbidt dn: 06.02.2018 Trykkdato: 05.10.2018 Erstattr vrsjon fra: 03.11.2017

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx PP GLASSFIBER,CS Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 608519 V001.0 barbidt dn: 23.05.2018 Trykkdato: 13.11.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator Pattx PP

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 480 Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 153522 V004.0 barbidt dn: 27.03.2019 Trykkdato: 02.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 21.06.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 480

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7840 known as Loctit 7840 200L, Multi Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 534161 V002.2 barbidt dn: 07.08.2018 Trykkdato: 26.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 05.02.2018

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 406 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 422581 V003.5 barbidt dn: 05.01.2018 Trykkdato: 11.01.2018 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 406

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7091 PRIMER known as Loctit 7091 1L EN/CH/JP. Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 176841 V004.0 barbidt dn: 28.01.2019 Trykkdato: 30.06.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB 2759 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75675 V007.0 barbidt dn: 25.09.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.02.2015 1.1 Produktidntifikator TEROSON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PTX PP Chmical Mtal 180 mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 603447 V001.2 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 26.02.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 415 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153533 V004.1 barbidt dn: 22.08.2019 Trykkdato: 09.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.11.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE HY 4060 GY Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 574613 V003.0 barbidt dn: 23.04.2018 Trykkdato: 26.04.2018 Erstattr vrsjon fra: 12.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5331 Whit Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 152750 V003.0 barbidt dn: 20.11.2018 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 660 Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164196 V007.0 barbidt dn: 17.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 660

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Chm Mtal 180ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 231418 V001.0 barbidt dn: 09.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Chm Mtal

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Ptx PP Rpair Kit 250mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 593370 V001.1 barbidt dn: 20.12.2017 Trykkdato: 09.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Elastic 180ml Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 259426 V001.0 barbidt dn: 17.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Elastic 180ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 3472 A&B Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178501 V003.0 barbidt dn: 27.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 403 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434636 V002.4 barbidt dn: 02.05.2014 Trykkdato: 13.05.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 403 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 272 Thradlockr Sid 1 av 18 SDB-Nr. : 153465 V006.0 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 16.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Plastic Padding Marin Epoxy Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 214904 V004.2 barbidt dn: 17.08.2018 Trykkdato: 17.08.2018 Erstattr vrsjon fra: 16.09.2015 Kapittl 1: Btgnls

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 9225 SF Sid 1 av 11 SDB-Nr. : SET000882103 V008.0 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 17.03.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 574 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153497 V006.3 barbidt dn: 09.01.2018 Trykkdato: 21.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 574

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3475 known as Loctit 3475 Mtal St DK,NO Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178498 V001.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 30.05.2018 Erstattr vrsjon fra: - Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 8596 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75742 V009.0 barbidt dn: 27.05.2019 Trykkdato: 22.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 02.03.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SuprGlu Progrssiv Gl -454- CLP Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 460697 V001.0 barbidt dn: 12.06.2019 Trykkdato: 02.07.2019 Erstattr vrsjon fra: - AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5368 BK known as 5368 BLACK 310ML GB Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164824 V005.0 barbidt dn: 28.05.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 09.04.2019

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 408 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 434634 V002.0 barbidt dn: 17.01.2018 Trykkdato: 01.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 408

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5399 Rd Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 164825 V005.1 barbidt dn: 14.03.2018 Trykkdato: 23.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 27.06.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5366 Clar Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 164436 V008.0 barbidt dn: 12.09.2019 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 18.02.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5900 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 152855 V004.0 barbidt dn: 02.05.2019 Trykkdato: 16.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 07.04.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffbldningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 577 known as Loctit 577 PIPE SEALANT 50ML Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 168431 V009.0 barbidt dn: 20.03.2019 Trykkdato: 06.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 11.04.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit Rpair Xtrm Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 583432 V002.0 barbidt dn: 11.06.2018 Trykkdato: 19.06.2018 Erstattr vrsjon fra: 06.07.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Sid 1 av 24 Sikkrhtsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vdlgg II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidntifikator 1.2 Idntifisrt rlvant bruksområdr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Søknad om dumping av tunnelmasser i Smibelgvatnet, Rødøy kommune

Søknad om dumping av tunnelmasser i Smibelgvatnet, Rødøy kommune Fylksmannn i Nordland Dato:.. Vår saksbhandlr: Christoffr Aalrud Drs rf: Vår rf: / / Søknad om dumping av tunnlmassr i Smiblgvatnt, Rødøy kommun Vi visr til møt md Fylksmannn. januar hvor Maria Sivåg,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer