REVISJON I EN DIGITAL VERDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON I EN DIGITAL VERDEN"

Transkript

1 KURSDOKUMENTASJON OPPDATERINGSPROGRAMMET 2017 REVISJON I EN DIGITAL VERDEN Statsautoriserte revisorer Lars Angermo og Stian Bringsjord, Sant Revisjon AS Den norske Revisorforening Griper inn i alt vi gjør? Marked Nye revisjonskunder Mulige bistandsoppdrag Hvordan vi fremstår utad Revisjonsprosessen Revisjonsverktøy Kunnskap om systemrisikoer Test av systemer Bruk av maler, sjekklister, standard handlinger Elektronisk signatur Egne forretningsprosesser Timesystemer Regnskapssystemer Milepælsoppfølging Skybasert server Scanneverktøyer E-postbruk Kunnskap om kunden Risikoer i systemer Tilgjengelige systemer Markedstrender Betydelige investeringer og finansieringsbehov Revisjon i en digital verden Side 2

2 Endringsvilje i bransjen? Hvor gode er vi til å ta i bruk ny teknologi? Facebook Excel Twitter Vipps Krypto valuta Eget regnskap Skybaserte systemer Revisjonsdokumentasjon/verktøy Papir vs. digital oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Roboter som henter, etterser og arkiverer dokumentasjon Revisjon i en digital verden Side 3 Digitalisering - Kodak moment for revisjonsbransjen? Illustrasjonsfotos i presentasjonen der ikke annet er oppgitt: ScandinavianStockPhoto Revisjon i en digital verden Side 4

3 Innhold Historisk utvikling Digital verden forandrer ikke behovet for tillit til årsregnskapet Hva er revisjon? Regnskapspåstander Revisjonsprosessen i en digital verden Forståelse av virksomheten Kontrolltester Substanshandlinger Digitale signaturer Revisjon i en digital verden Side 5 Historisk utvikling Stormaskiner Kassadagbok/reskontro på papir Saldobekreftelser pr. post Firmaattester fra Brønnøysund Pantinformasjon HB Reskontro Bilagskontroll Revisjon i en digital verden Side 6

4 Historisk utvikling PC Regneark Fra fax til e-post Balanserevisjon ISA (RS) kom i 1996, starten på risikodrevet revisjon og starten på test av kontroller Revisjon i en digital verden Side 7 Historisk utvikling Altinn lansert 2003 Aksjonærregister Brreg.no Risikobasert revisjon Revisjon i en digital verden Side 8

5 Historisk utvikling Alt elektronisk Integrerte systemer Standard systemer «Alt» i skyen Seeiendom.no Bruk av saks Brreg.no Proff.no/Bisnode.no etc. Altinn.no Revisjon i en digital verden Side 9 Fremtidig utvikling Alt skybasert Totalt integrerte regnskapssystemer mellom alle selskaper Drill-down fra kundereskontro til kundens regnskap Selv om drill-down må noen gi bekreftelse for det stor bildet. Er selskapets/virksomhetens økonomiske helse god? Ingen åpne poster kunder/leverandører Fakturering går direkte på reskontro til kunden Ett regnskapssystem for alle verdens virksomheter BIG ACCOUNTING INC. Revisjon av økonomisk informasjon erstattes med kildekoderevisjon Kunstig intelligens på estimatposter Revisjon i en digital verden Side 10

6 Fremtidig utvikling Kilde: GKOFIANNAN:COM Revisjon i en digital verden Side 11 Kilde: World Economic Forum Revisjon i en digital verden Side 12

7 Hvor stor påvirkning? Rundt 47 % av jobber vil påvirkes av automatisering de neste år 33 % av jobbene påvirket 47 % av jobbene påvirket Første bølge: Kontor og administrativ Støtte 25 % av jobbene påvirket 3 år 8 år 18 år Den norske Revisorforening Kilde: Forrester, Gartner, Oxford Martin DIGITAL VERDEN FORANDRER IKKE BEHOVET FOR TILLIT TIL ÅRSREGNSKAPET Revisjon i en digital verden Side 14

8 Alltid være behov for tillit Selskaper vil alltid måtte gå konkurs for at verden skal gå fremover Risiko involvert i å drive butikk Risiko må tas for at verden skal gå fremover Verdien av tillit Tillit = lavere risiko = høyere verdi Vil vi komme dit at systemene blir perfekte, kombinert med kunstig intelligens, som sikrer at regnskapene alltid blir korrekte? Altså; ikke behov for revisor for å skape tillit!?! Revisjon i en digital verden Side 15 Hvorfor gir revisjon tillit? Revisor* bekrefter at regnskapet er uten vesentlige feil eller mangler, enten det skyldes misligheter eller ubevisste feil En vesentlig feil eller mangel er en feil eller mangel som ville endret brukernes handlinger basert på om informasjonen om feilen eller mangelen var kjent Revisjon forebygger misligheter og feil * Uavhengig og objektiv person med kunnskap om saksforholdet, som har profesjonell skeptisk holdning Revisjon i en digital verden Side 16

9 Hva bekrefter revisor som gir tillit til regnskapene? Revisor tar stilling til ledelsens påstander om at regnskapet er uten vesentlige feil eller mangler Regnskapspåstandene: Påstander om registrering av transaksjoner Gyldighet (har forekommet og vedrører foretaket) (G) Påstander om saldo på balansekontoer ved utløpet av perioden Eksistens (E) Påstander om presentasjon og innhold i regnskapet Gyldighet og rettigheter og forpliktelser (G) Fullstendighet (F) Rettigheter og forpliktelser (R) Fullstendighet (F) Nøyaktighet (N) Fullstendighet (F) Klassifisering og forståelighet (K) Periodisering (P) Verdsettelse og fordeling (V) Nøyaktighet og verdsettelse (N) Klassifisering (K) Revisjon i en digital verden Side 17 Eksempel Kurs AS benytter en heldigital transaksjonsprosess på kursinntekter. Når kunden trykker på knappen KJØP KURS, sendes en faktura til kunden i et standard format samtidig som kunden får tilsendt link til kursavholdelsen. Det er ingen angremulighet for kunden. Fakturaen produseres i fakturamodulen i regnskapssystemet, og det genereres en postering debet kundefordringer og kredit salgsinntekter konto Kontoen er sperret for manuelle føringer, og alle transaksjoner føres med kode 0 (fritatt MVA). Kurs 2 AS benytter en helt manuell prosess, men har ellers samme omsetning av kursinntekter. Revisjon i en digital verden Side 18

10 Eksempel Har det noen betydning for brukeren av årsregnskapet hvorvidt det benyttes en heldigital prosess for å sikre fullstendigheten av inntektene i KURS AS? Har det noen betydning for revisjonsprosessen? Har det noen betydning for revisjonshonoraret? Revisjon i en digital verden Side 19 Den profesjonelt skeptiske revisor Ledelsen kan alltid overstyre kontroller. Revisor er allmennhetens tillitsperson (integritet, objektivitet, aktsomhet). Revisor skal planlegge og gjennomføre revisjonen med profesjonell skepsis det kan foreligge omstendigheter som gjør at regnskapet er vesentlig feil (ISA 200 punkt 15). Revisjon i en digital verden Side 20

11 Den profesjonelt skeptiske revisor misligheter kan innebære avanserte og nøye planlagte opplegg for å skjule dem (ISA 240 punkt 6). Forfalskninger Bevisst unnlate å registrere transaksjoner Bevisst feil fremstilling overfor revisor Fordekt samarbeid Denne risikoen er alltid til stede (i mer eller mindre grad). Revisjon i en digital verden Side 21 Case Årsoppgave Revisjon i en digital verden Side 22

12 Den profesjonelt skeptiske revisor Fra Kripos Trendrapport 2017 Toppsjefsvindel over Internett er et økende problem, og forsøkene blir stadig mer sofistikerte og presise. Det er sannsynlig at flere bedrageriforsøk rettes mot bankenes systemer. SWIFT-systemet, som overfører penger mellom finansinstitusjoner og mottakere, er ved flere anledninger blitt infiltrert av svindlere. Samtidig forsetter nettbankbedrageri på individnivå mot bankkunder. Angrep med løsepengevirus, hvor bedrifter og privatpersoner får sine filer kryptert, og må betale for å få dem dekryptert, vil svært sannsynlig fortsette. Revisjon i en digital verden Side 23 Den profesjonelt skeptiske revisor Ledelsesmisligheter Direkte eller indirekte å manipulere registreringer Presentere uriktig finansiell informasjon Handlinger som effektivt avdekker feil, er ikke nødvendigvis hensiktsmessige for å avdekke misligheter. Revisjon i en digital verden Side 24

13 Den profesjonelt skeptiske revisor Handlinger for å ta hensyn til risikoen for misligheter Vurdere hvorvidt valg av regnskapspolicy (subjektive målinger og komplekse transaksjoner) kan indikere uredelig regnskapsrapportering Innlemme et element av uforutsigbarhet i utvelgelse, type og tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger Revisjon i en digital verden Side 25 Den profesjonelt skeptiske revisor Handlinger for å ta hensyn til risikoen for misligheter Teste «manuelle» hovedbokposteringer og andre justeringer foretatt ved utarbeidelsen av regnskapet Gjennomgå regnskapsestimater med sikte på manglende objektivitet Undersøke betydelige transaksjoner utenfor enhetens vanlige virksomhet Uavhengig av anslått risiko skal revisor utforme og utføre substanshandlinger for hver enkelt vesentlig transaksjonsklasse, kontosaldo og tilleggsopplysning Revisjon i en digital verden Side 26

14 REVISJONSPROSESSEN Revisjon i en digital verden Side 27 Digitalisering er et populært uttrykk Hva betyr dette for revisjonsbransjen? Revisjon i en digital verden Side 28

15 Visjon En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og verdiskapning i samfunnet og næringslivet Revisjon i en digital verden Side 29 Relevans og kvalitet i en digital verden allmennhetens tillitsrepresentant og uunnværlig for næringslivet Strategi Revisjon i en digital verden Side 30

16 Revisjonsprosessens utvikling automatisert substanstesting bygge på internkontroll risikobasert revisjon manuell substanstesting av et representativt utvalg antall transaksjoner utvikling av dataanalysemanuell substanstesting av hele populasjonen Revisjon i en digital verden Side 31 Hva sier og tror ekspertene? Amerikanske teknologieksperter tror at roboter og digitale agenter vil erstatte et stort antall arbeidere Revisjon, gjennom mye gjentagende/repetitivt arbeid, er ett av yrkene som er utsatt for automatisering Det vil utfordre hele revisjonsmetodikken slik vi kjenner den i dag En global undersøkelse gjennomført av KPMG i samarbeid med Forbes Insight viser at den teknologiske utviklingen anses som revisorenes aller største mulighetsområde for fremtiden, og at bruk av sofistikert analyse i revisjonen vil styrke revisorenes rolle k Revisjon i en digital verden Side 32

17 Hva sier klientene/brukerne? Kundene forventer at informasjon skal være så tilgjengelige og relevant (tidsriktig) som mulig Regnskap og økonomisk informasjon er ikke noe unntak Finansregnskapet lite verdiskapende og relevant? Flere måneder gamle tall lav betalingsvillighet Årsregnskapet er største felles multiplum Revisjon i en digital verden Side 33 Informasjon / regnskap Informasjon / regnskap vil være oppdatert og fortløpende tilgjengelig Hvorfor kun offentlig rapportering til Foretaksregisteret en gang i året? Tidsriktig informasjon / regnskap er ikke det samme som korrekt informasjon / regnskap Er ISA-ene tilpasset revisjon i en digital hverdag? => Fortløpende revisjon / tilførsel av tillit til regnskapsinformasjon? Revisjon i en digital verden Side 34

18 Revisjon Revisjon handler om å: Innhente Tolke Bearbeide revisjonsbevis for å bekrefte at regnskapet og eller annen finansiell og ikke finansiell informasjon er uten vesentlige feil eller mangler Revisjon i en digital verden Side 35 Krav i standarden (ISA 500) Tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis Revisor skal utforme og utføre revisjonshandlinger med det formål å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Definisjon: Tilstrekkelighet (av revisjonsbevis) målet på kvantiteten av revisjonsbevis. Hensiktsmessighet (av revisjonsbevis) er målet på revisjonsbevisets kvalitet. Revisjonsbevisets pålitelighet påvirkes av dets kilde og type, og avhenger av de enkelte omstendighetene rundt innhentingen. Revisjon i en digital verden Side 36

19 Eksempler på digitalisering Kognitive systemer Forstå, Analysere og Lære kundens digitale DNA Revisjon i en digital verden Side 37 Eksempler på og fordeler ved digitalisering Prediktiv dataanalyse Historiske trender gir revisor viktig strategisk informasjon for å kunne planlegge revisjonen Sofistikert analyse Gir revisor en bedre forståelse for faktorer og drivere som påvirker selskapenes underliggende resultater Industrispesifikke dataanalysemodeller Brukes for å foreta sammenligninger og identifisere mønstre som gjør at revisor kan betrakte virksomhetens drift og KPI-er opp mot andre aktører Revisjon i en digital verden Side 38

20 Fordeler og utfordringer ved digitalisering Automatisering av rutinebaserte oppgaver Økt effektivitet Mindre sannsynlighet for feil Regelbasert prosessautomatisering kan overta manuelle prosesser som utføres av mennesker Big data, analyse og kognitiv databehandling kan føre til delvis automatisering av revisjon audit Kilde: Sant Revisjon AS Revisjon i en digital verden Side 39 Fordeler og utfordringer ved digitalisering For revisoren gir datadrevne metoder og verktøy store muligheter: Økt innsikt Bedre kvalitet Bedre risikostyring Styrket beslutningsgrunnlag Digitalisering gir: Bedre bruk av dyktige mennesker Bedre bruk av utstyr Raskere beslutninger Bedre resultater Sett revisjon i sentrum Revisjon i en digital verden Side 40

21 Utfordringer som gir muligheter Skal automatiserte systemer kunne ta avgjørelser på samme måte som en revisor? Hvem har ansvaret for feil i revisjonsprosessen? Må det skapes egne standarder for automatiserte systemer (SAF-T)? Hva skal være akseptabel feilrate for et kognitivt system? Menneskestyrt rådgivning blir en viktigere del av leveransen fra revisor til revisjonsklientene Revisjon i en digital verden Side 41 IFAC om digitalisering og fremtid Digitalisering vil påvirke og forbedre alle ansvars- og interesseområder, dag til dag-aktiviteter, kommunikasjon, tjenesteleverandører og profesjonen som helhet Rettidig og nøyaktig rapportering Rettidig revisjon og mulighetene for revisor til å gjøre dypdykk med større innsikt og sikkerhet Kvalitetskontroll og kvalitetssikring av revisjonsoppdrag Cyber-sikkerhet, konfidensialitet, dataflyt og personvern Big Data og dataanalyser Etterlevelse hvitvaskingsregler Outsourcing av tjenester Revisjon i en digital verden Side 42

22 RISIKOVURDERINGSHANDLINGER I EN DIGITAL VERDEN Revisjon i en digital verden Side 43 Risikovurdering - forståelse Risikovurderingshandlinger HVA SKAL VI FÅ UT AV AKTIVITETENE? FORSTÅ FOR Å Enheten og omgivelsene Bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne faktorer Virksomheten (drift) Virksomheten (organisering) Virksomheten (finansiering) Eier og styringsstruktur Investeringer som foretas og planlegges Regnskapsprinsipper Mål og strategier og relaterte forretningsrisikoer Måling og gjennomgang av resultater Enhetens interne kontroll Kontrollmiljø Risikovurderingsprosess Informasjonssystem Kontrollaktiviteter Overvåking av kontroller Identifisere og vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon på Regnskapsnivå Påstandsnivå Kontinuerlig og dynamisk prosess Revisjon i en digital verden Side 44

23 Bruk av IT innebærer spesifikke risikoer Bygger på unøyaktige data Uautorisert tilgang med uautorisert registrering av transaksjoner eller endring av faste data, eller endring i programmer Unnlatelse av å foreta nødvendige endringer i systemer eller programmer Mulig tap av data eller manglende tilgang til nødvendige data (ISA 315) Revisjon i en digital verden Side 45 Danne grunnlag for risikovurdering Forespørsler til informasjonssystemansvarlige for å kartlegge systemendringer, system- eller kontrollsvikt Forstå salgstransaksjoner som behandles digitalt (eks. salg over Internett) Revisjon i en digital verden Side 46

24 Skybaserte kassasystemer Forståelse av skybaserte kassasystemer Behov for kontroll av 2 måneders dagsoppgjør Er det en relevant handling når man får ut årssalgsrapport? Behov for Z-rapporten? Revisjon i en digital verden Side 47 Innledende analyser Tilgang til foretakets historiske regnskapstall prediksjon av årets tall sammenlignet med faktiske tall Tilgang til elektroniske eksterne datakilder for prediksjon Revisjon i en digital verden Side 48

25 REVISJONSBEVIS I EN DIGITAL VERDEN Revisjon i en digital verden Side 49 Regnskapspåstander Påstander om registrering av transaksjoner Gyldighet (har forekommet og vedrører foretaket) (G) Fullstendighet (F) Påstander om saldo på balansekontoer ved utløpet av perioden Eksistens (E) Rettigheter og forpliktelser (R) Påstander om presentasjon og innhold i regnskapet Gyldighet og rettigheter og forpliktelser (G) Fullstendighet (F) Nøyaktighet (N) Fullstendighet (F) Klassifisering og forståelighet (K) Periodisering (P) Klassifisering (K) Verdsettelse og fordeling (V) Nøyaktighet og verdsettelse (N) Revisjon i en digital verden Side 50

26 Kilden Må ikke miste kilden av syne Er inntekten opptjent i henhold til avtale? Er det avtaleklausuler som gir uopptjent inntekt? Er det avtaleklausuler som gir returrett? Er timene som er regnskapsført som opptjent, i tråd med timer arbeidet? Er alle utgående fakturaer faktisk leverte varer / tjenester? Er alle tjenester / varer som er levert, faktisk regnskapsført? Er kostnadene tatt med i regnskapet gyldige? Revisjon i en digital verden Side 51 Typer revisjonsbevis Test av kontroller Test av fysiske kontroller Test av «lukkede» systemer Overstyringsmuligheter Systemintegritet Faste data Substanshandlinger Analyser ISA 520 Detaljtester Revisjon i en digital verden Side 52

27 TEST AV KONTROLLER Revisjon i en digital verden Side 53 Når må test av kontroller benyttes Risiko som ikke dekkes av substanshandlinger alene Risikoer som dekkes av substanshandlinger alene Særskilt risiko (vil også være i en av de andre kategoriene) Forstå utforming og iverksettelse av kontrollelementene for identifisert risiko (formål er å vurdere risiko) Pliktig Pliktig Pliktig Dokumentere risikovurderingshandlinger Pliktig Pliktig Pliktig Identifisere kontroller, herunder kontrollaktiviteter som dekker disse risikoene, og forstå utforming og implementering Pliktig Nei Pliktig Dokumentere de identifiserte tilknyttede kontroller og deres egenskaper (THORE) Pliktig (THORE bare for dem som skal testes) Nei Pliktig (THORE bare for dem som skal testes) Testing av kontroller Pliktig Nei Valgfritt Rotasjon Maks hvert 3. år Nei Ikke tillatt Revisjon i en digital verden Side 54

28 ISA 315, pkt. A75 Opparbeidelse av en forståelse av enhetens kontroller utgjør ikke en tilstrekkelig test av kontrollenes effektivitet, med mindre det finnes en form for automatisering som sørger for en ensartet utførelse av kontrollene. På grunn av IT-behandlingens iboende ensartethet kan utførelse av revisjonshandlinger for å fastslå hvorvidt en automatisert kontroll er iverksatt, utgjøre en test av hvorvidt denne kontrollen fungerer effektivt. => Vugge til grav Revisjon i en digital verden Side 55 SUBSTANSBEVIS Revisjon i en digital verden Side 56

29 DETALJTESTER Revisjon i en digital verden Side 57 Detaljtester i en digital verden Bygg / eiendom Rettigheter og eksistens (og verdi?) får vi ved hjelp av seeiendom.no Aksjer Eksistens, fullstendighet og gyldighet fra Altinn.no aksjonærregisteroppgaven, RF 1088, BRIS (Business Register Interconnection System) Pant Altinn.no og brreg.no Bank Banktransaksjoner elektronisk i Excel sortert på art Lønn Altinn.no A07, med detaljinformasjon Revisjon i en digital verden Side 58

30 Detaljtester i en digital verden Verdi av kjøretøy Finn.no Kvdnorge.no Revisjon i en digital verden Side 59 Revisjon i en digital verden Side 60

31 Revisjon i en digital verden Side 61 Revisjon i en digital verden Side 62

32 Revisjon i en digital verden Side 63 Side 64

33 Revisjon i en digital verden Side 65 Case 1 Bruk av formler i Excel for å sikre fullstendighet Treningssenter som benytter digitalt system for å beregne og regnskapsføre medlemsinntekter basert på faste data. Revisors arbeid for å teste fullstendighet av inntekter. Revisjon i en digital verden Side 66

34 Case 2 Er alle gaveinntekter fullstendig regnskapsført Veldedig stiftelse som mottar gaveinntekter som hver er små beløp (ca kroner). Kontonummeret som skal benyttes, er oppgitt på stiftelsens hjemmeside. Revisor vil ha bevis for fullstendighet av inntekter. Revisjon i en digital verden Side 67 Case 3 Er kostnader gyldige i entreprenørselskap Revisor ønsker bevis for at adresse på vareleveransen faktisk er fakturert. Revisjon i en digital verden Side 68

35 Case 4 Høy risiko for manglende eksistens kundefordringer Revisor ønsker bevis for at fordringer faktisk er betalt i nytt år som revisjonsbevis for eksistens og verdipåstandene. Revisjon i en digital verden Side 69 Case 5 Er alle fakturerbare timer inntektsført Regnskapsførerselskap med 4 ansatte som fører timer i eget timesystem. Manuell fakturering av kunder. Revisor vil ha bevis for fullstendighet av inntekter. Revisjon i en digital verden Side 70

36 Case 6 Er kostnadene gyldige i entreprenørselskap Alle inngående fakturaer på varekjøpskontoene skal være tilordnet prosjekt. Risiko for at 1) ikke gyldige kjøp «gjemmes» på varekontoen og 2) kostnader ikke viderefaktureres kunden. Revisor vil ha bevis for både gyldighet av kostnader og fullstendighet av inntekter. Revisjon i en digital verden Side 71 ANALYTISKE SUBSTANSHANDLINGER Revisjon i en digital verden Side 72

37 Analytiske handlinger Planlegging Substanshandlinger Avsluttende handlinger Nivå Overordnet Detaljert Overordnet Formål Identifisere risiko/forstå virksomheten Innhente bevis for påstander Konsistens kontroll Modellkrav Ingen Strengt Ingen Revisjon i en digital verden Side 73 Krav til analyser som substanshandlinger Forstå egnetheten Hvor mye bevis gir analysen Hvilke påstander dekkes Hvor mye gjenværende revisjonsbevis må innhentes Vurder datagrunnlaget Pålitelighet og relevans Kontroller knyttet til utarbeidelsen Etabler forventninger Presis nok til å identifisere feil? Definer akseptabelt avvik Arbeidsvesentlighet Revisjon i en digital verden Side 74

38 Egnethet hvor mye bevis? Lav bevisverdi Overordnet nivå Interne data Må kombineres med andre revisjonshandlinger Gir ikke grunnlag for å identifisere feil Middels bevisverdi Økt detaljgrad Interne data Må kombineres med andre revisjonshandlinger Kan gi grunnlag for å identifisere feil Høy bevisverdi Estimerer beløp Gir grunnlag for å identifisere feil Kan være tilstrekkelig revisjonsbevis alene (ikke for særskilte risikoer) Revisjon i en digital verden Side 75 Forventninger og presisjon Forventning Beløp forventet saldo %-sats forventet nivå Måling av feil Beløp saldo mot forventning %-sats omregning til beløp Måles mot arbeidsvesentlighet Kan avvik forklares Måling mot arbeidsvesentlighet for uforklarte avvik Forklaring må underbygges med revisjonsbevis Revisjon i en digital verden Side 76

39 Revisjon av estimater Hvilke standarder og hva kreves? Kan digitalisering hjelpe revisor? Revisjon i en digital verden Side 77 Hvilke standarder er relevant, og hva kreves? ISA 315 Forståelse av foretaket og dets omgivelser og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi ISA 560 Hendelser etter balansedagen ISA 620 Bruk arbeidet til ekspert engasjert av revisor Revisjon i en digital verden Side 78

40 Ledelsen og revisor har ulikt ansvar Ledelsen Sjelden estimatet er så usikkert at det ikke kan regnskapsføres Gi noteopplysninger (og årsberetning) om usikkerhet og sensitivitet Revisor Høy sikkerhet for at estimatet er rimelig Ikke større ansvar enn ledelsen Ulike regnskapsposter har ulike krav til akseptabelt intervall Eventuelt forbehold på grunn av manglende bevis uten at noen kan kritiseres for dette Revisjon i en digital verden Side 79 Hva kreves etter ISA 540 Regnskapsestimater: Et anslått pengebeløp i mangel av en mer nøyaktig måte å måle på. Begrepet brukes også om poster målt til virkelig verdi når det foreligger estimeringsusikkerhet Målsetning: Er estimatet pålitelig og rimelig? Er det nok informasjon i regnskapet for brukerne til å vurdere? Det er et krav om at revisor skal vurdere regnskapsestimaters rimelighet Det skal ikke pålegge revisor et større ansvar enn ledelsen selv har for å gjøre presise vurderinger Revisjon i en digital verden Side 80

41 Noen typiske estimater Nedskrivning og reversering av nedskriving Ukuransavsetning Avsetning til tap på fordringer Avskrivninger og avskrivningstid Betingede forpliktelser Anleggskontrakter Utsatt skattefordel Returavsetninger Revisjon i en digital verden Side 81 Usikkerhet ved estimat Revisjon av regnskapsestimater handler i stor grad om å forstå graden av estimatusikkerhet Revisjon i en digital verden Side 82

42 Metoder og modeller Usikkerhet fra bruk av metoder eller modeller Revisor må ha eller tilegne seg tilstrekkelig bransjekunnskap for å kunne bedømme om modellen/analysen valgt for estimering er relevant og korrekt å bruke i en gitt sammenheng, for eksempel: Verdi på eiendom, neddiskontert kontantstrøm Avsetninger for forpliktelser Bruk av historikk Industrispesifikke analysemodeller Sofistikert analyse Vurdering av tap på kontrakter etter løpende avregning Revisjon i en digital verden Side 83 Revisjon av estimater Revisjon av regnskapsestimater kan og bør integreres med øvrig revisjon Risikovurdering knyttet til vesentlige estimater Planlegg tidlig hvilke handlinger som kreves Diskusjon i oppstartsmøte Substanshandlinger og test av kontroller Feil i regnskapsestimater og vesentlighetsgrenser Kommuniser avvik med klient Gi klient tid til eventuell retting Estimeringsusikkerhet og avvik fra normalberetning Tydelig kommunikasjon med klienten Still krav tidlig slik at klienten har tid til å dokumentere tilstrekkelig Revisjon i en digital verden Side 84

43 Digitalisering, løsningen? Digitale muligheter Industrispesifikke dataanalysemodeller Sammenligning og identifisere mønstre som gjør at revisor kan vurdere virksomheten og dens nøkkeltall opp mot andre aktører, for derigjennom å kunne si noe om treffsikkerheten av: Underliggende forutsetninger Valg av ulike typer beregningsmodeller Estimatintervaller Sofistikert analyse Økt forståelse for faktorer som kan påvirke resultatet av endring i forutsetninger for estimatet Revisjon i en digital verden Side 85 Digitalisering, løsningen? Prediktiv dataanalyse Basert på historiske resultattrender, sett opp mot selskapets og markedets utvikling, kan revisor si noe om i hvilket intervall estimatet bør ligge Dette gjør revisor bedre i stand til å være bedriftens støttespiller og rådgiver, og bistår i å underbygge og kvalitetssikre de estimatene og redusere eventuell usikkerhet knyttet til estimatet Revisjon i en digital verden Side 86

44 Digitalisering, løsningen? Eksempel: Handelsselskap som selger artikler til privatkunder av hver for seg lav verdi. Intern policy å kostnadsføre fordringer som er mindre enn 50 kroner. Hva er riktig avsetning til tap på balansedagen? Endringer i kundemasse eller andre rammefaktorer som påvirker estimat (forstå). Benytte historikk sammen med status på balansedagen for å estimere avsetning til tap. Revisjon i en digital verden Side 87 FEIL SOM SKYLDES MISLIGHETER Revisjon i en digital verden Side 88

45 Misligheter, når? Misligheter kan begås når personer utsettes for: Press Ser en mulighet til å begå handlingen Klarer å rettferdiggjøre handlingen overfor seg selv Revisjon i en digital verden Side 89 Press, motivasjon og rettferdig Det å eksempelvis stå på konkursens rand kan både virke som: Press (om å tilfredsstille covenants og holde bedriften i live) Motivasjon (sørge for at du selv og de rundt deg fremdeles har jobb) Rettferdiggjøring (vi må bare over denne kneika så blir alt bra, og det er for en god sak) De aller fleste vil ha større sympati for sin egen situasjon enn kreditorenes situasjon Alt dette må vi være oppmerksomme på i revisjonen Revisjon i en digital verden Side 90

46 Hva å passe på? Ledelsen kan bli veldig opptatt av å fordele skyld. De kan legge utilbørlig press på revisor. Veldig mye ad-hoc og i siste liten-løsninger som skal gjennomføres under stort tidspress i forbindelse med refinansiering/omorganisering Husk formalbestemmelsene i aksjeloven 3-8 Fare for utilbørlig intern finansiering i konsern, betaler de mest høylytte kreditorene fra der det er penger Revisjon i en digital verden Side 91 Angrepsvinkel revisjon Mulige revisjonshandlinger inkluderer: Detaljert gjennomgang av korreksjonsposteringer Kontroll av transaksjoner med nærstående parter Intervjuer med personale som jobber med transaksjoner med forhøyet risiko Bruke IT-verktøy til for eksempel data mining Innhente ytterligere eksterne revisjonsbevis med høy bevisverdi Detaljtesting av inntekter, kundebekreftelser av kontraktsvilkår Og fremfor alt, løpende kontakt med styre og ledelse om den økonomiske situasjonen er særdeles viktig Revisjon i en digital verden Side 92

47 Profesjonell skepsis Vær oppmerksom på revisjonsbevis som motsier annet revisjonsbevis Info som gir grunn til å stille spørsmål om påliteligheten av dokumenter og svar på forespørsler Forhold som tyder på misligheter Omstendigheter som tyder på at det foreligger behov for revisjonshandlinger utover ISA (Photo: Dustin Quasar/flickr) «Trust people, but lock your bike» Revisjon i en digital verden Side 93 Profesjonell skepsis «Profesjonell skepsis er en holdning som inkluderer et spørrende sinn, å være på vakt for å identifisere problemer som kan indikere feil som kan skyldes misligheter eller svindel, og en kritisk vurdering av bevis» (Eilifsen, Messier, Glower&Prawitt 2014) Revisjon i en digital verden Side 94

48 DIGITALE SIGNATURER Revisjon i en digital verden Side 95 Digitale signaturer Brev 7. februar DnR Spørsmål: Revisorloven 5-6 har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om underskrift oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen? Svar: Kravet om at revisjonsberetningen skal underskrives av oppdragsansvarlig revisor kan oppfylles med en forsvarlig løsning for elektronisk signering. Forsvarlige e-signeringsløsninger benytter en betryggende metode for autentisering, for eksempel BankID. Se også Revisorforeningens brev til Finansdepartementet og Næringsdepartementet fra 2014 om bruk av elektroniske løsninger. Revisjon i en digital verden Side 96

49 Digitale signaturer Revisjon i en digital verden Side 97 Digitale signaturer Revisjon i en digital verden Side 98

50 Avslutning/oppsummering Revisjon vil fortsatt være relevant Behov for tillit også i en digital fremtid Revisjon i en digital verden Side 99

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 540 (REVIDERT) REVISJON AV REGNSKAPSESTIMATER OG TILHØRENDE TILLEGGSOPPLYSNINGER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 540 (REVIDERT) REVISJON AV REGNSKAPSESTIMATER OG TILHØRENDE TILLEGGSOPPLYSNINGER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 540 (REVIDERT) REVISJON AV REGNSKAPSESTIMATER OG TILHØRENDE TILLEGGSOPPLYSNINGER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2019 eller senere.)

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Til styret i Sparebankstiftelsen Helgeland Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sparebankstiftelsen Helgelands årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

Til generalforsamlingen i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS'

Detaljer

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.:

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.: Alektum Finans AS Årsregnskap 2018 Org.nr.: 985 675 279 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Til Formannskapets medlemmer Styret VBS AS Revisor INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Verdal Boligselskap AS avholder generalforsamling Torsdag 24. mai 2018 kl. 10:30 på Verdal

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf:

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 24 00 24 00 Fax: www.ey.no Medlemmer av Den norske revisorforening

Detaljer

Borettslaget Kråkeneset

Borettslaget Kråkeneset Borettslaget Kråkeneset Innkalling til generalforsamling Til andelseier Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Internasjonale standarder for revisjon

Internasjonale standarder for revisjon Revisjon Internasjonale standarder for revisjon De nye internasjonale revisjonsstandardene for revisjon av regnskaper skal gjelde i Norge for perioder som begynner 1. januar 2010. Revisjonsstandardene

Detaljer

ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene

ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsrisiko A42. Vurderingen

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Spørsmålsliste for enkeltoppdrag. Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)...

Spørsmålsliste for enkeltoppdrag. Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)... Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)... SPØRSMÅLSLISTE FOR ENKELTOPPDRAG Denne spørsmålslisten er detaljert og omfatter en betydelig del av kravene i revisjonsstandardene. Spørsmålslisten

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nordic

Detaljer

HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND,

HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND, HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND, 05.04.2018 Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS, og

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert

Detaljer

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning BDO AS Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm Postboks 134 N-2001 Lillestrøm Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Storsalen Menighet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Storsalen

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2017 1 2 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJ ON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2015 2) Regnskap og årsberetning 2016 Regnskap og årsberetning 2017 sendes ut i april 1

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

k TELEI\AARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805,3702 Skien TIf.:3591 7030 e-post: post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Distriktsk,ntor: Postboks83,3833 Bø Til Fylkestinget i Telemark Tlf.:35

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS R E V I S O R S B E R E T N I N G 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Levanger Fritidspark Moan AS, som består av balanse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dyre Halses gate la N0-7042 Trondheim Norway Tel: +47 73 87 69 00 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Kahoot! AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beret

Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beret Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Siriskjeret 4-6 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Zwipe AS Annual Report 2015

Zwipe AS Annual Report 2015 Zwipe AS Annual Report 2015 Tlf : 23 11 91 00 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Styret i Zwipe AS Uavhengig revisors beretning Konklusjon Vi har revidert kontantstrømoppstillingen

Detaljer

Praktisk revisjon av regnskapsestimater

Praktisk revisjon av regnskapsestimater Praktisk revisjon av regnskapsestimater Reglene for revisjon av regnskapsestimater får økt aktualitet i nedgangstider. Samtidig medfører utvikling av regnskapsreglene, både norsk god regnskapsskikk og

Detaljer

Til forstanderskapet i Sandnes Sparebank. Vi har revidert Sandnes Sparebanks årsregnskap, som består av:

Til forstanderskapet i Sandnes Sparebank. Vi har revidert Sandnes Sparebanks årsregnskap, som består av: Deloitte AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tel: +47 51 81 56 00 Fax: +47 51 81 56 01 www.deloitte.no Til forstanderskapet i Sandnes Sparebank UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO

EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO EY Buildino a better workind world Statsautoriserte.evisorer Ernst & Young AS Sjogata 1, NO-8006 Bodo Postboks 674, NO-E001 Bodo Fo.etaksr isteret: NO 976 389 387 I VA rfi: +47 2100 24 00 Fax. +47 75 56

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Revisors risikovurdering

Revisors risikovurdering Revisors risikovurdering Hvordan vektlegger revisor interne og eksterne forhold i sin risikovurdering? ELINE ØRBÆK ROGNLIEN & INGVILD TUNESTVEIT VEILEDER Geir Haaland Universitetet i Agder, 2017 Handelshøyskolen

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

Telemark Utviklingsfond. Årsmelding 2015

Telemark Utviklingsfond. Årsmelding 2015 Telemark Utviklingsfond Årsmelding 2015 I. Til Fylkestinget i Telemark TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805, 3702 Skien TIf.;3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrevno

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Til generalforsamlingen i Storebrand Optimér ASA under avvikling UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Storebrand Optimér ASA under avvikling UAVHENGIG REVISORS BERETNING Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimér ASA under avvikling

Detaljer

Vi har revidert Grieg Seafood ASAs årsregnskap som består av: er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

Vi har revidert Grieg Seafood ASAs årsregnskap som består av: er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter Til generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Grieg Seafood ASAs årsregnskap som består av: selskapsregnskapet,

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.13

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Vår referanse 2017/ FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av å

Vår referanse 2017/ FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av å Vår referanse 2017/00773-18 FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: 972417823 Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet.

Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet. Vår saksbehandler Caroline Sigurdson Ackermann 22241227 Vår dato Vår referanse 04.05.2018 2017/00832-16 Deres dato Deres referanse TOLLDIREKTORATET Postboks 8122 Dep. 0032 OSLO Revisjon av årsregnskapet

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Litt om kvalitet i revisjon Oppfølging av kvalitetskontrollen Hos revisjonsenhetene Fra NKRFs

Detaljer

Digitalisering i regnskapsbransjen

Digitalisering i regnskapsbransjen Digitalisering i regnskapsbransjen Hans Ellefsen hans.ellefsen@regnskapnorge.no Mobil 97610123 s. 2 14 400 MISJON 36 81 19 8 3 Regnskap Norges strategiske hierarki s. 4 Vår rolle endres s. 5 Vår rolle

Detaljer

a17658-O12b-454d-80c3-449e2a4298a3: / I' Deres dato Deres refera nse

a17658-O12b-454d-80c3-449e2a4298a3: / I' Deres dato Deres refera nse 453412571 84a17658-O12b-454d-80c3-449e2a4298a3:3 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 28.04.2017 2016/01041-4 I' Deres dato Deres refera nse Postboks KRIMINALOMSQRGEN DOKUMENTSENTER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

REVISORS ATTESTASJONER

REVISORS ATTESTASJONER REVISORS ATTESTASJONER - hva er det? Den norske Revisorforening Utgangspunkt Revisor Rapportering Uavhengig og objektiv Vurdering Ansvarlig part Fremlegger informasjon / påstand Bruker Revisors verktøykasse

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Bevilgnings- og artskontorapporteringen viser at kroner er rapportert netto til bevilgningsregnskapet.

Bevilgnings- og artskontorapporteringen viser at kroner er rapportert netto til bevilgningsregnskapet. Vår referanse 2017/01131-9 NORSK KULTURRÅD Org. nr.: 971527412 Riksrevisjonens beretning Til Norsk kulturråd Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet til Norsk kulturråd drift Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

HELSE BERGEN HF OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017

HELSE BERGEN HF OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HELSE BERGEN HF OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 BERGEN, 22.03.2018 Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS,

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer