Planbeskrivelse. Detaljregulering for felta ABB3b ABB10, Tunnelen II Planid: , rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Detaljregulering for felta ABB3b ABB10, Tunnelen II Planid: , rev"

Transkript

1 Planbeskrivelse Detaljregulering for felta ABB3b ABB10, Tunnelen II Planid: , rev

2 INNHALD: 1 Innledning Oppdragsgiver Eiendoms og eierforhold Planlegger Bakgrunn for og formålet med planarbeidet Forhold til gjeldende planer og overordna plan Planområdet, eksisterende forhold Plassering og størrelse Adkomstforhold og veier innen planområdet Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg Planprosessen Medvirkning i planprosessen Kunngjøring av oppstart med planarbeid Innspill til planarbeid/merknader til plan Planforslaget Planlagt arealbruk Adkomst og parkering Utnyttingsgrad og høyder Beskrivelse av planlagt tiltak Universell utforming Tilpassing til landskap/omgivelsene Oversikt over justeringer i forhold til områdeplanen for Tunellen II Vegetasjon behandling av eksisterende og ny Vann og avløp Bærekraft Støy ROS analyse Konsekvensutredning Sti og løyper Lekeplasser Naturmangfold Kulturminne Skolevei Konklusjon Side 1 av 15

3 1 INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER Sparebank1 Hallingdal Invest AS. 1.2 EIENDOMS OG EIERFORHOLD Planområdet ligg på deler av eiendommen gnr. 9 bnr. 452 m. fl. Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 9/452 Sparebank 1 Hallingdal Invest AS Postboks HEMSEDAL 9/460 ØSTDAHL SARA JOHNSEN OG MORTEN P HELLINGI FLÅ 9/461 Sparebank 1 Hallingdal Invest AS Postboks HEMSEDAL 9/462 HYLDMO INGER GRETHE LAUVLIE FLÅ 9/463 SETERSTØEN JOSTEIN LAUVLIE FLÅ 9/464 BARCA IRENE LAUVLIE FLÅ 9/467 SETERSTØEN MARTIN LAUVLIE FLÅ 9/471 STAVN INGER MARIE G LAUVLIE FLÅ 9/472 STENERUD ANNE GUNN SARAMOEN FLÅ 9/479 BREIVIK MALENE HOLTET UTSIKTEN FLÅ 9/480 TOLLEFSEN GRO ANNE UTSIKTEN FLÅ 9/486 FLÅ KOMMUNE Kommunehuset 3539 FLÅ 1.3 PLANLEGGER testplankonsulent er HR Prosjekt AS. HR Prosjekt AS ble etablert i 2005 og er et rådgiverfirma innenfor bygg og anlegg. Firmaet har i dag et ledende og landsdekkende miljø innenfor prosjektledelse, prosjektadministrasjon og byggeledelse. Høsten 2016 inngikk HR Prosjekt AS en fusjon med søsterselskapet DBC AS. Denne fusjonen gjør til at HR Prosjekt i dag er et flerfaglig selskap som tilbyr arkitektur og rådgivningstjenester innenfor flere tekniske fag, i tillegg til ledelse av gjennomføringen i et prosjekt. Totalt er vi ca. 300 ansatte fordelt over hele Norge, som kan vise til lang erfaring fra både offentlig og privat sektor Prosjektleder for dette planarbeidet er Torstein Kaslegard, arealplanlegger ved avdeling Gol. Sidemannskontroll er utført av Øyvind Frekeplass, avdelingsleder ved avdeling Gol. 1.4 BAKGRUNN FOR OG FORMÅLET MED PLANARBEIDET Formålet med detaljplanen er å følge opp områdereguleringsplanen for Tunellen II, nå med detaljering av felta ABB 3b, ABB4, ABB9 og ABB 10. I tillegg har en tatt med tidligere godkjente detaljreguleringsplaner, ABB6 og 7 (planid ) og ABB5 og ABB 8 (planid ). Med planforslaget ønsker en å legge til rette for nye eneboliger og flermannsboliger. En ser at behovet for flere boliger har meldt seg i forbindelse med den utviklingen som skjer i Flå. Sparebank1 Hallingdal Invest AS ønsker med dette å bidra til å utvikle boligområdet. Side 2 av 15

4 1.5 FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER OG OVERORDNA PLAN Kommunedelplan for Flå tettsted Vedtatt i kommunestyret januar Planområdet er her sett av til eksisterende og fremtidig boligformål. Områdeplan Områdeplanen Tunellen II planid , vedtatt i kommunestyret Detaljreguleringsplan for feltene ABB 3b ABB 10 vil være en detaljering av feltene innen områdeplanen og delvis avløse denne planen. I områdeplanen er feltene regulert til boligformål. FIGUR 1: OMRÅDEPLAN BOLIGFELT TUNELLEN 2, MED PLANAVGRENSING VIST MED SORT STIPLET STREK. Side 3 av 15

5 Gjeldende detaljreguleringsplaner ABB6 ABB7: Detaljreguleringsplan for feltene ABB6 og ABB7, planid , godkjent I denne planen er det kun tomt T2 som ikke er utbygd. Omsøkte planforslag vil i sin helhet erstatte denne detaljreguleringsplanen. FIGUR 2: GJELDENDE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELTENE ABB6 OG ABB7. ABB5 og ABB8: Detaljreguleringsplan for feltene ABB5 og ABB8, planid , godkjent I denne planen er det bygd et rekkehus med 4 enheter og en tomannsbolig. Dette planområdet er tatt med i den nye detaljreguleringsplanen for å se på muligheten til å justere noe på tomtene for å gjøre det lettere å selge/bygge ut. Omsøkte planforslag vil i sin helhet erstatte denne detaljreguleringsplanen. Side 4 av 15

6 FIGUR 3: GJELDENDE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELTENE ABB5 OG ABB8. 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 PLASSERING OG STØRRELSE Området som planforslaget gjelder for ligger nordøst for Flå sentrum, og nord for jernbanen. Planen omfatter områdene ABB 3b ABB 10 i områdereguleringsplan for Tunellen II (vist i kartet over i FIGUR 1). Planområdet er på om lag 49 daa. 2.2 ADKOMSTFORHOLD OG VEIER INNEN PLANOMRÅDET Adkomst til området som skal reguleres vil være fra eksisterende kommunal veg. Denne har avkjøring fra fylkesveg 203. De veiene som er regulert inn i områdeplanen vil bli brukt for å komme til feltene en nå ønsker å detaljere. 2.3 VANN, AVLØP, EL. KABLER OG TELEANLEGG Det er lagt strøm inn i de ulike områdene. Det er også kommunalt vann og avløp til det området en regulerer. Nytt høydebasseng er opparbeidet for å sikre god vannforsyning og er tatt i bruk. Side 5 av 15

7 3 PLANPROSESSEN 3.1 MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN Det ble utarbeidet et planinitiativ som ble oversendt til kommunen med anmodning om oppstartmøte. Oppstartmøte ble holdt KUNNGJØRING AV OPPSTART MED PLANARBEID Planarbeidet ble kunngjort med annonse i Hallingdølen , samt at det ble sendt brev til naboer og offentlige instanser. FIGURE 4: ANNONSE I HALLINGDØLEN Dokumentliste i samband med oppstartsvarslingen: Kunngjøring oppstart av planarbeid: 1. Annonse Hallingdølen, brev datert , annonse Brev til berørte parter, datert Merknader til oppstartsvarsel: 3. Brev NVE, datert E post Irene Barca, datert Brev Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert Brev Buskerud Fylkeskommune, datert E post Flå kommune, datert Side 6 av 15

8 3.3 INNSPILL TIL PLANARBEID/MERKNADER TIL PLAN Innspill: Vurdering: NVE Generelt innspill vedrørende viktigheten av å vurdere områder vedrørende flom, erosjon, skred, vassdrag og grunnvann og energianlegg. Irene Barca Hun er eier av gnr/bnr 9/464. Hun ville vite hva de varslede mindre endringer betydde. Planområdet er tidligere vurdert i kommunedelplan og områdeplan. Infrastruktur er allerede på plass og deler av området er delvis utbygd. Vi har i denne omgang ikke gjort annen ny vurdering enn å sjekke NVE Atlas om det er nye registreringer. Det var det ikke. Vi svarte ut så langt vi hadde kunnskap om på det tidspunktet i epost (ligger vedlagt). Vi inviterte også til at hun kunne ta kontakt igjen senere i prosessen. Det har hun ikke sett behov for. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FM): Ber om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, landskap, friluftsliv, naturmangfold, klima og energiplanlegging, klimatilpasning og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. For vurderinger gjort rundt støy, klima, biologisk mangfold, barn og unges interesser, grønnstruktur, landskap og universell utforming se punktene: 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15 og Buskerud Fylkeskommune: Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner Planområdet er ubebygd. De har tillit til at kommunen vurderer å sette krav til nye tiltak i området for å sikre god tilpasning til omgivelsene. Se punkt 4.17 Arkeologi automatisk fredete kulturminner Planområdet for områdeplanen ble registrert av fylkeskommunen i Det ble funnet 4 kullgroper og 1 fangstgrop samt en liten dyrket åkerflate med kraftig åkerrein, flere rydningsrøyser og 1 2 mulige tufter. Side 7 av 15

9 Innspill: Vurdering: Bare ett av kulturminnene ligger innenfor den delen av planområdet som nå skal reguleres. I 2014 ble det foretatt en begrenset endring av områdeplanen. Sølvbergvegen måtte forlenges mot vest til et bolighus rett utenfor planområdet, og den nye vegen kom i konflikt med kullgrop Id Riksantikvaren opphevet fredningen og godkjente frigivelse av dette automatisk fredete kulturminnet uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse, jfr uttalelse fra Riksantikvaren datert Det betyr at hensynssonen H730 for id (med tilhørende reguleringsbestemmelse) ikke behøver å videreføres fra områdeplanen til detaljreguleringsplanen. For øvrig har vi ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet for ABB3B og ABB10. De ber likevel om at følgende bestemmelse innarbeides ved planforslag til offentlig ettersyn: «Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatiske fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunens kulturvernavdeling må varsles, jfr. Lov om kulturminner 8. Det er viktig at de som utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.» Har ingen merknader til planen då området tidligere har vorte registrert og funna som ble gjort då er regulert inn i områdeplan for staden. Flå kommune: Videresender innspill fra Jan Kåre Hegglid, via barnerepresentanten i Flå kommune. I planforslaget har vi forlenget veg f_v6 til eiendomsgrensen/plangrensen. Vegbredden er Side 8 av 15

10 Innspill: «Hegglid har hatt en avtale med Sparebank 1 og MA bygg om adkomst til sin eiendom. Denne er nevnt i saksframstillingen i sluttbehandlingen av reguleringsplanen for ABB5 og 8, (vedlagt). I forbindelse med oppsetting av en garasje i ABB8 i 2017, som ligger ved adkomsten via V5, så var dette temaet oppe igjen. Jeg er litt usikker på hva Hegglid og MA bygg da ble enige om, men det virker som det nå er snakk om at han skal benytte vegen V6 som adkomst til sin eiendom. Den vegen ender ihht dagens reguleringsplan i en lekeplass (ALEK2). Vurdering: også økt med en meter. Det e r også knyttet bestemmelser til dette under pkt. 4.1 Veger. Det er fint om dere sjekker ut dette i planprosessen og sørger for at dette forholdet blir avklart.» 4 PLANFORSLAGET 4.1 PLANLAGT AREALBRUK Bebyggelse og anlegg (PBL 12 5, nr. 1) - Boligbebyggelse - Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse - Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse - Lekeplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) - Veg - Fortau - Annen veggrunn grøntareal - Energinett Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) - Friområde Hensynssone (PLB 12 6) - H140 Frisiktsone Side 9 av 15

11 Arealoppgave: RPAREALFORMÅL: Antall: Areal: 2012 fortau , annen veggrunn grøntareal , friområde , veg , lekeplass , boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse , energinett 2 115, boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse , boligbebyggelse ,565 Totalt: , ADKOMST OG PARKERING Samleveg o_v1 er regulert med 4,5 meters kjørebredde og 2,5 meter fortau. I tillegg er det regulert inn 2 meter med annen veggrunn på utsiden av kjørebanen. Adkomstveg o_v3 o_v5 og o_v7 o_v11 er regulert med 4 meters kjørebredde. I tillegg er det regulert inn 2 meter med annen veggrunn på utsiden av kjørebanen for snø opplag og grøfter. Byggegrense langs vegene er 4 meter fra utsiden av reguleringsformålet annen veggrunn. Fra o_v1 er det regulert inn avkjøring og ny veg til naboeiendommen. Denne har samme målene som samleveg o_v1. Vurderinger av trafikkbelastning og ev. utbedring av kryss må tas i forbindelse med regulering av naboeiendommen sitt areal. Kjøreveg f_v6 er felles adkomstveg til tomtene 30 og 31 i BKS2 samt for utkjøring av skogvirke fra eiendommen gnr 10 bnr 1. Regulert bredde er 5,0 meter. Kjøreveg f_v12 er felles adkomstveg til tomtene 21 og 22 i BKS4. Regulert bredde er 5,0 meter. Parkering skal skje på egen tomt. Det er i bestemmelsene satt krav om 2 p plasser pr. boenhet. For flermannsboliger skal det etableres minst 1,5 parkeringsplass på leilighet. P plasser skal regnes med i utnyttingsgraden. 4.3 UTNYTTINGSGRAD OG HØYDER I områdeplanen er utnyttingsgraden pr. tomt i områdene sett til 30% BYA. Det er ikke helt samsvar mellom bestemmelsene og plankartet men ser at i gjeldende detaljplaner så er plankartet med enkelte justeringer lagt til grunn. Tabell som viser forskjellene: Område Områdeplan Gjeldende detaljplan Forslag til detaljplan Utnyttingsgrad % BYA Mønehøyde Utnyttingsgrad % BYA Mønehøyde Utnyttingsgrad % BYA Mønehøyde ABB3b 30% 8 m 30% 8 m ABB4 30% 8 m 30% 8 m ABB5 30% 8 m 30% 7,5 m og 9 m 30% 8 m ABB6 30% 8 m 25% 6 m 25% 6 m Side 10 av 15

12 ABB7 30% 8 m 25% 7 m (T26,27), 8 m (28) 25% 7 m (T26,27), 8 m (28) ABB8 30% 8 m 30% 7,5 og 9 m 30% 7,5 og 9 m ABB9 30% 8 m 8 m ABB10 30% 8 m 8 m Byggehøydene innenfor de ulike byggeområdene er satt ut fra en vurdering av bygningstype, tomtekvalitet og plassering. 4.4 BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK Planen legger opp til bygging av eneboliger og flermannsboliger. Gjennom områdeplanen er det lagt et ønske om at området blir utviklet med tanke på samtidsarkitektur, og at dette må styres videre gjennom detaljplanene. Bygningene innen området må få et moderne utrykk som speiler den tida en bygger i. Eneboligene ser en for seg med inntil 2 etasjer. Det blir sett krav om at husa bør bygges med sokkel for å kunne ta opp høydeforskjellene på tomta, og for å få husa til å legge seg inn i landskapet. For tomter med flermannsboliger ser en for seg å variere mellom tomannsboliger og kjeda eneboliger. I områdeplanen er det skrive i bestemmelsene under punkt 2.3 at «..bygninger som har saltak skal ikke ha vinkel brattere enn 30 0». Veldig mange av ferdighusprodusentene lager husmodeller som gir mye bruksareal med små husvolum. Grunnen til dette er at de nytter arealet under takflatene på en god måte. Storparten av disse modellene har takvinkler mellom 30 og 40 grader. For ikke å sette kraftige begrensinger for utvalget av hus for tomtekjøparene har en i planframlegget endra takvinkelen til ikke å være brattere enn De to gjeldende detaljplanene er veldig detaljert. Det har vist seg at det ikke har vært lett å finne kjøpere som vil bygge akkurat slik planene gir åpning for. Vi har derfor som en konsekvens av dette gjort det nye planforslaget noe enklere slik at en er mer fleksibel til å kunne bygge slik markedet til enhver tid etterspør. Dette er gjort ved at områdene B1 B3 (ABB 3b, ABB4, ABB9 og ABB10) er regulert med et generelt boligformål med bestemmelser som sier: «Områder der det både kan bygges «Boligbebyggelse frittliggende» og «Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse». På plankartet er det inntegnet tomtegrenser. Ved bygging av flere enheter kan tomter slås sammen.» For å sikre at det ikke får uheldige konsekvenser for de nærliggende områdene er det i tillegg lagt til følgende bestemmelse i samme pkt: «Før tomter kan slås sammen skal det utarbeides situasjonsplan som viser konsekvenser for områdene som ligger inntil de sammenslåtte tomtene. Denne skal ligge ved bygge/delingssøknad.» Området BKS4 (tidligere T1 T5) er satt av til konsentrert bebyggelse der det kan bygges inntil 12 enheter. Det er regulert inn en adkomstveg f_v12 for å kunne gi en bedre adkomst til deler av området. Side 11 av 15

13 4.5 UNIVERSELL UTFORMING. Utbyggingen må tilpasses de krav som Plan og bygningsloven setter til universell utforming. Dette gjelder både innvendige og utvendige areal. Då vi mener at kravene i TEK 17 er veldig gode, vil en ikke gå ut over disse på dette punktet. 4.6 TILPASSING TIL LANDSKAP/OMGIVELSENE. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. 4.7 OVERSIKT OVER JUSTERINGER I FORHOLD TIL OMRÅDEPLANEN FOR TUNELLEN II Det er foretatt mindre endringer av mønehøyde og utnyttingsgrad. Se tabell i pkt Takvinkelen, om en benytter saltak på bygningene, er endret fra ikke brattere enn 30 0 til ikke brattere enn 37 0 (se punkt 4.4). Gjeldende detaljplan for ABB6 og ABB7 har 37 0 og gjeldene detaljplan for ABB 5 og ABB8 har 40 0 maks takvinkel. Lekeplass BLK1 (LP) er utvidet i størrelse. BLK2 (ALEK2) er litt redusert i nord for å få plass til forlenging av veg f_v6. Det er etablert ny lekeplass BLK3. Forlenging av veg f_v6 er gjort for å gi naboeiendommen mulighet til å hente ut skogvirke fra sin eiendom gnr 10 bnr 1. Denne vegen er utvidet til 5 meter. Det er etablert nye internveger til tomter. Rekkefølgekravet i områdereguleringen om at lekeplass ALEK 1 skal være etablert før det gis brukstillatelse for boenheter i områdene ABB1 ABB5 og ABB11 er fjernet. 4.8 VEGETASJON BEHANDLING AV EKSISTERENDE OG NY Byggetiltak i de regulerte områda vil medfører inngrep i terrenget, og det vil ikke være mulig å bevare eksisterende vegetasjon i byggeområdene. Det er i bestemmelsene sett krav til såing/planting av skråninger m.m. 4.9 VANN OG AVLØP Strøm, vann og avløp er allerede etablert i området, nytt høydebasseng er opparbeidet for å sikre vanntilførselen i feltet. Dette er tatt i bruk BÆREKRAFT Det er viktig at framtidig utbygging blir gjort på en bærekraftig måte. Bærekraft i form av energi og arealbruk. 40% av energien brukt i Norge kommer fra byggenæringen. Utbygger jobber med å få til en felles varmesentral. Infrastrukturen er tilpasset dette. Det er også viktig at det i den enkelte byggesak blir fokusert på den bygningsmessige utformingen, isolasjon osv. TEK 17 sett strenge krav til energibruken i bygninger. Det er varslet at en fra 2020 vil legge seg på passivhusnivå når det gjelder energibruken i bygg. For å bruke arealet på en effektiv måte, legger planframlegget opp til en tettere bygningsstruktur enn det som ellers er vanlig for tilsvarende områder ute i distriktet. Boligområdet har også gang og sykkelforbindelse mot sentrum og kollektivknutepunkt. Side 12 av 15

14 4.11 STØY Retningslinje for støy T 1442 har anbefalte grenser for støy. De nye boligene ligger i god avstand fra riksvegen. En ser ikke grunn til å utrede støy for området, da vegene i området har lav fartsgrense, lav ÅDT og bare vil være i bruk som interne veger ROS ANALYSE I forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen ble det laget en ROS analyse. Til registreringen brukte en standardskjemaet i rettlederen for kommunale risiko og sårbarhetsanalyse utgitt av direktoratet for sivilt beredskap. ROS analysen ble utarbeidet i sammen med oppdragsgiver. Vi viser derfor til analysen gjort i forbindelse med områdeplan for Tunellen II planid KONSEKVENSUTREDNING Plan og bygningslov 12 9 omhandler behandling av planprogram for planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Framlegg til detaljplan følger opp overordnet plan. En ser ikke at planframlegget blir råka av omfangskriteriene i forskrift for konsekvensutredning STI OG LØYPER Det er ingen sti og løyper i området LEKEPLASSER I «rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen» er det som punkt 5b sett krav om at det skal være areal i nærmiljøet hvor barn kan skape sin egen lek. I planforslaget er det satt av 3 områder for lek. BLK1 er delvis opparbeidet. Dette er et godt egnet område for lekeplass. Vi har derfor økt arealet noe. Det er satt rekkefølgekrav om at lekeplassene BLK1 BLK3 skal være etablert før det blir gitt brukstillatelse for tilstøtende boenheter. Rekkefølgekravet i områdereguleringen om at lekeplass ALEK 1 skal være etablert før det gis brukstillatelse for boenheter i områdene ABB1 ABB5 og ABB11 er foreslått fjernet. Dette rekkefølgekravet gjelder de områdene som i det nye planforslaget har fått benevnelsen B3 og BKS4. Vi har foreslått å fjerne dette rekkefølgekravet da vi mener lekeområdene BLK1 BLK3 dekker behovet for lekeplass innenfor planområdet NATURMANGFOLD Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippa i lova 8 12 legges til grunn som retningslinje ved utøvelse av offentlig myndighet. Formålet med naturmangfoldsloven er å ta vare på det biologiske mangfoldet gjennom bærekraftig bruk og vern, både nå og i framtida. For vår del vil det være naturlig å se på kunnskapsgrunnlaget etter 8. Området har ikke naturtype/arter merket i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning. I artsdatabankens artskart ligger det heller ingen registreringer. Etter synfaring i området har vi gjort følgende vurderinger av planforslaget opp mot naturmangfoldet og naturmangfoldsloven. For dette relativt mindre området, der skogen har blitt hogd ut og terrenget i stor grad har blitt omarbeidet, kan vi ikke se at det vil være arter som Side 13 av 15

15 trenger et spesielt vern. Dette er ikke området for å opprettholde et biologisk mangfold jf. 4 og 5. En må dog til enhver tid opptre med aktsomhet og unngå å gjøre skade i naturens mangfold jf. 6. Selv om det ikke er registreringer innen området trenger ikke det å tyde på at verdifull naturmangfold ikke finnes i området, men at det ikke har blitt kartlagt. Prinsippa for offentlig avgjørsle i henhold til naturmangfaldslova må vurderes av kommunen i forbindelse med behandling av saken KULTURMINNE Området har blitt undersøkt i forbindelse med områdereguleringsplan for området. Innenfor de feltene en nå ønsker å regulere har det ikke vorte funnen nyere tids kulturminne eller automatisk freda kulturminne SKOLEVEI I fra Flå barne og ungdomsskole i Flå sentrum er det etablert gang og sykkelveg langs Rv 7. Ved rundkjøringen mot Fv 2904 så fortsetter gang og sykkelvegen langs Fv2904 (Austsidevegen) til kryss mot Flatsjøvegen. Her fortsetter den langs Flatsjøvegen til den treffer kryss mot Tunnelvegen. Her fortsetter det langs Tunnelvegen som fortau frem til krysset mot Fururabben. Til sammen en lengde på 1,4 km. Herfra er det planlagt fortau langs Tunnelvegen til den treffer krysset mot Lauvlie og fortsetter langs Lauvlie igjennom planområdet. Det er satt rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at resterende fortau skal etableres når 50% av boligområdet er utbygd. FIGUR 5: KART SOM VISER SKOLEVEIEN TIL PLANOMRÅDET. Side 14 av 15

16 Flå kommune har utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan I denne er det beskrevet flere tiltak for å trygge skoleveien samt tidspunkt for gjennomføring. Det er spesielt nevnt side 19 vedrørende kommunale veier et potensielt usikkert punkt i krysset mellom Flatsjøvegen og Tunnelvegen. Det at skolebussen stopper midt i krysset kan skape utfordringer. Kommunen jobber med ny løsning. 5 KONKLUSJON Vi mener at planforslaget følger opp de krav som tidligere er sett for området på en god måte, og ber om at planen blir tatt opp til behandling i kommunen. Gol, , rev HR Prosjekt AS, avd. Gol Torstein Kaslegard Arealplanlegger Vedlegg: SOSI fil. Innkomne innspill til oppstartsvarselet Side 15 av 15

Planbeskrivelse reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden Planbeskrivelse

Planbeskrivelse reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden Planbeskrivelse Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av gnr 43 bnr 162 ved Stryknasfjorden 23.07.04 DBC-arkitektur as side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap.: Side: 1 Innledning... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Eiendoms- og

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PlanID: r50170139 Planen er datert: 03.07.2018 Siste revisjon av planen: 11.10.2018 Siste revisjon av bestemmelsene: 11.10.2018 VEDTATT

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen

Leif A. Lie PLANINITIATIV Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Leif A. Lie Detaljregulering fritidsbebyggelse Lyseren, Nesbyen Dato: 30.10.2018 Versjon: 01 www.asplanviak.no Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Leif A. Lie Tittel: Planinitiativ Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. PLANID Reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. Langgårdsfjellet - Havsøy Eigersund kommune Datert: 23.10.12 BESTEMMELSER Tilhørende dokumenter: Plankart i vertikalnivå 1 og 2 datert 23.10.12

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03

ELVERUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03 Dato: 28.11.2018 Sist revidert: 27.08.2019 Delegert vedtak: Vedrørende utnytting og måleregler vises det til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan for Revegårdsveien 18

Reguleringsplan for Revegårdsveien 18 [Skriv inn tekst] SKÅNLAND KOMMUNE Reguleringsplan for Revegårdsveien 18 Beskrivelse Hålogaland plankontor as 29.09.2014 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver 3 1.2. Fagkyndige 3 1.3. Planforslagets bakgrunn/hensikt

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Breiteigen

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Breiteigen FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Breiteigen Gnr. 80 bnr. 24. Ørland kommune Oppdragsgiver: Berit og Morten Rian Breiteigen 7140 Opphaug Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering for: Breiteigen,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan Flytting av veg Ål skisenter Planbeskrivelse

Planbeskrivelse reguleringsplan Flytting av veg Ål skisenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse Reguleringsplan for flytting av veg - Ål skisenter i kommunedelplan for Primhovda Justert pkt 1.2 i samsvar med vedtak i sektorutvalg for teknisk, næring og ressurs den 20.05.08, saksnr

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrensen på plankart datert

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrensen på plankart datert FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ÅSLY/HANEHOLMVEIEN gnr 129/78. Plan ID 20150010 Dato: 12.02.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.11.2018 Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE 238/269 ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG. Planid MELHUS KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE 238/269 ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG. Planid MELHUS KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG 238/269 Planid. 2011010 MELHUS KOMMUNE Forslagsstiller: Nedre Hovin Eiendom AS Dato 04.04.2019 Sist revidert: Utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE Planidentitet: 1703236 Planbeskrivelse dato: 09.04.15 Bestemmelser dato: 09.04.15, sist revidert 27.04.2016 Plankart dato: 09.04.15, sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak 14/1393 Arkivkode PLAN -344 Sakstittel DETALJREGULERING - GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen datert

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen datert 1 PLANBESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR 1-249 Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen Reguleringsplankart datert : 11.05.16 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.16 Sist rev. 09.11.16 Vedtatt av Stjørdal

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

KJÆRSUNDET RORBUER AS REGULERINGSPLAN SAKSMOEN PLANBESKRIVELSE

KJÆRSUNDET RORBUER AS REGULERINGSPLAN SAKSMOEN PLANBESKRIVELSE KJÆRSUNDET RORBUER AS REGULERINGSPLAN SAKSMOEN PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16. august 2011 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

1. Det regulerte området er vist på plankart, datert med reguleringsplangrense.

1. Det regulerte området er vist på plankart, datert med reguleringsplangrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering med Konsekvensutredning for Flåtta boligfelt, Liland EVENES KOMMUNE Tiltakshaver: PISKO AS ArealplanID: 1853_201801 Datert: 08.08.2018 Dato for siste revisjon:

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/ Arkiv: PlanID - 0470.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2226-26 Journalpostid: 15/7824 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0470.00: OMRÅDEPLAN FOR AUSTBØFELTET Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/15

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN. Hervik III PLANBESKRIVELSE

AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN. Hervik III PLANBESKRIVELSE AS STEINKJER TOMTESELSKAP REGULERINGSPLAN Hervik III PLANBESKRIVELSE Steinkjer 06.06.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2248

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2248 Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL 201507 Arkivsaksnr.: 15/2248 DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST GNR 18, BNR. 183 I ØYER, - SLUTTBEHANDLING... Sett inn saksutredningen under denne linja

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

Planbestemmelser for Sundmoen Plan-id: Os kommune

Planbestemmelser for Sundmoen Plan-id: Os kommune Planbestemmelser for Sundmoen Plan-id: 201505 Os kommune Utarbeidet :01.11.2017 rev. 22.11.2017 Erstatter bestemmelser tidligere vedtatt Revidert : : GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID:

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: 20100017 Navn på plan: Detaljregulering, Bergveien. Planid: 20100017 Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Bergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen BK3

Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen BK3 Elverum, 17.1.2019 Til Nannestad kommune postmottak@nannestad.kommune.no Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 SENTRUM Dato for plankartet: 30.09.2016 Dato for bestemmelsene: 30.09.2016 1. Generelt 1.1 Området reguleres

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer