Reguleringsplan, detaljregulering for:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan, detaljregulering for:"

Transkript

1 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Ytrebygda, Gnr. 110 Bnr. 99 m.fl., Fleslandsvegen felt I/L2 Nasjonal arealplan-id 4601_ Saksnummer Siste revisjonsdato bestemmelser Vedtatt av bystyret dd.mm.åååå Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Side 1 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

2 1 Planens hensikt PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til kombinert industri- og lagerområde med tilhørende infrastruktur. Planen legger også til rette for ny adkomst med gang-, sykkel- og turveger, samt utfartsparkering i tilknytning til nærliggende friområder. 2 Fellesbestemmelser for hele planområdet Funksjons- og kvalitetskrav ( 12-7 nr. 4) 2.1 Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i hele planområdet Utearealer skal så langt som mulig tilrettelegges for funksjonshemmede og rullestolbrukere Utrykningskjøretøy skal ha tilfredsstillende adkomst til alle bygg. Tilsvarende gjelder for varelevering. 2.2 Estetisk utforming Fasader skal gis et variert uttrykk i form av volumoppbygging, variasjon av fasadematerialer, plassering av lysåpninger, fargebruk og lignende. 2.3 Terrengbehandling Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Murer og skjæringer skal utføres på en estetisk tilfredsstillende måte Overskuddsmasser fra anleggsarbeidet som ikke kan benyttes i planområdet skal transporteres bort og deponeres på godkjent fyllplass Det skal ikke deponeres forurensede, urene eller ukjente masser innenfor planområdet. 2.4 Overvannshåndtering Godkjent VA-rammeplan skal ligge til grunn for videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling. Deler av området skal ha permeabelt dekke I anleggsfasen skal anleggsvannet renses for partikler f.eks. gjennom sedimentasjonsbassenger Overvannshåndtering skal løses iht. VA-norm for Bergen kommune. 2.5 Restriksjonskrav for Bergen lufthavn Det må ikke etableres bygg, påbygg, anlegg, konstruksjoner eller vegetasjon i strid med hinderflatene eller hinderfritt stigeområde (clearway) i restriksjonsplanen (tegning ENBR- P-08) for lufthavnen. Detaljreguleringsplanen hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av hensyn til flysikkerheten. Side 2 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

3 2.6 Byggegrenser ( 12-7 nr. 2) Byggegrenser er vist i plankartet, der byggegrensen ikke er vist i plankartet er byggegrensen samsvarende med formålsgrensen. 2.7 Energibruk Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for valg av energiløsninger i tiltaket. 2.8 Miljøkvalitet ( 12-7 nr. 3) Ny industri skal ikke medføre økt utslipp til grunn. Det tillates heller ikke anlegg som ved lukt, røyk, støy eller annet forurensende utslipp vil virke sjenerende for tilgrensende boligstrøk Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 er gjeldende for planen både i drifts- og anleggsfaser. 2.9 Samfunnssikkerhet ( 12-7 nr. 1, 2, 4) Etter sprenging av byggegrop skal det for skjæringshøyder over 4 m gjennomføres en vurdering av sikringsbehov. Vurderingen skal utføres av firma med geoteknisk / geologisk kompetanse Vannbåren varme og fjernvarme ( 12-7 nr. 8) Innenfor planområdet skal det legges til rette for tilknytning til fjernvarmeanlegg for alle nye bygg, anlegg og hovedombygginger med samlet areal over 500 m² BRA. Dersom det kan dokumenteres at nybygg har energiløsninger som er bedre ut fra et miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt kan det gis unntak Krav om undersøkelser før/ved gjennomføring av planen ( 12-7 nr. 12) Krav til radioteknisk vurdering av bygg og anlegg: Ved alle nye bygg, anlegg, tilbygg og endring på eksisterende bygg, med en maksimal byggehøyde over 44 moh., skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for byggene/ anleggene/ tilbyggene/ fasadeendringene Krav til radioteknisk vurdering av mobilkraner: Dersom det skal benyttes mobilkraner over 44 moh., skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktige posisjoner og størrelser på mobilkranene. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bruk av mobilkraner Risikoanalyse: Dersom det skal benyttes mobilkran som bryter hinderflatene eller hinderfritt stigeområde (clearway), må tiltakshaver på forhånd søke Avinor Bergen lufthavn om godkjennelse av kranbruken. Avinor må innhente tillatelse om forhåndsgodkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. Det stilles krav om at mobilkranen er utstyrt med fast rødt hinderlys på enden av kranarm og at den må kunne senkes i forbindelse med flyginger til/fra Bergen lufthavn. Tiltakshaver skal før mobilkranen kan tas i bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom kontrolltårnet ved Bergen lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse etter anerkjent standard for å sjekke ut om kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten Farlig eller villedende belysning: Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bergen lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som Side 3 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

4 oversendes Avinor for vurdering og godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden. 3 Bestemmelser til arealformål 3.1 Bebyggelse og anlegg ( 12-5 nr. 1) Industri/lager (BKB) Utforming (12-7 nr. 1) Type bebyggelse a Innenfor BKB kan det oppføres bygg for industri og lager med tilhørende anlegg inkludert eventuell støyskjerming. Det tillates kun kontor tilknyttet industri- og lagervirksomheten på området b Innenfor BKB tillates parkering og utelagring c Det tillates etablert nettstasjoner innenfor formålet BKB. Nettstasjoner skal plasseres minimum 5 meter fra brennbare gjenstander, og minimum 3 meter fra veikant. Det er tillatt å innlemme nettstasjoner i ny bebyggelse Grad av utnytting a Grad av utnytting for BKB er %-BRA = 96 % b Bruksarealet skal regnes ut fra to plan Byggehøyder a Maksimal byggehøyde er kote +33, b Maksimal planeringshøyde er kote +24, Takform a Deler av taket skal brukes til solceller b Deler av taket skal utformes som grønne tak med vegetasjonsdekke c Tekniske installasjoner som heishus, ventilasjon m.m. skal innpasses i bygningsvolumet på en arkitektonisk god måte. Det kan tillates mindre takoppbygg inntil 3 m over angitt maksimal byggehøyde, med en tilbaketrukket plassering og på maksimalt 10 % av takarealet Andre krav om utforming a Varemottak skal lokaliseres og utformes slik at det ikke er i konflikt med hovedinnganger, myke trafikanter, gangveier, sykkelveier og brannvesenets adkomstveier. Varemottak må ikke etableres slik at eventuell støy påvirker boliger b Nødvendige gangforbindelser innenfor BKB skal opparbeides. Funksjons- og kvalitetskrav ( 12-7 nr. 4, 7) Uteareal a Plassering av utelagring eller avfallscontainer på veg eller fortau tillates ikke Parkering og sykkelparkering Side 4 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

5 a For BKB, industri/lager, er kravet til antall parkeringsplasser maksimum 4 pr m2 for bil og minimum 2 for sykkel pr m² BRA b Av antall beregnede parkeringsplasser skal minimum 10 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede c Alle parkeringsplasser skal tilrettelegges for opplading av elbil d Sykkelparkering skal være under tak og/eller i innendørs fellesanlegg. Sykkelparkering i innendørs fellesanlegg og under tak inngår ikke i beregning av utnyttelsesgrad e Ved etablering av bygg for mer enn 20 ansatte skal det etableres garderobetilbud i tilknytning til sykkelparkeringen Renovasjon a Areal til bosshenting og renovasjon tillates etablert innenfor formål BKB Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen ( 12-7 nr. 12) a Sammen med søknad om tillatelse til tiltak etter pbl skal det sendes inn utomhusplan for hvert deltfelt med planlagte tiltak, samt en skriftlig redegjørelse som blant annet viser hvordan bestemmelsene er tenkt oppfylt. I tillegg skal følgende legges ved: - Godkjennelse av planlagte tiltak fra Avinor Godkjent VA-rammeplan Tiltaksplan for forurenset grunn godkjent av kommunen (dokumentasjon på gjennomførte tiltak iht. tiltaksplan). - Belysningsplan godkjent av Avinor b Utomhusplaner skal være i målestokk 1:200 og skal fastlegge følgende: - Interne veier (og gangveier) - Areal for rigg og anlegg. - Bebyggelsens plassering og høyde målsatt ved inngangsparti - Areal for parkering, utforming av HC-plasser - Areal til bosshenting og renovasjon - Massehåndtering - Tiltakets energiløsninger - Tiltak som medfører økt trafikkfare, støy, lukt, røyk eller annet forurensende utslipp som vil virke sjenerende for de tilgrensende boligstrøk skal utredes ved behov og eventuelt forebygges c Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det legges ved dokumentasjon for valgte renovasjonsløsninger. Denne skal omfatte beskrivelse av avfallstyper, arealbehov, lokalisering, tilkomst, dimensjonering og kapasitet. 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 12-5 nr. 2) Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (o_skv1, f_skv2, o_sgs1-3, f_sgs4, o_svt1, f_svt2-3) Dokumentasjonskrav ( 12-7 nr. 12) Dokumentasjonskrav Side 5 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

6 a Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 skal det foreligge tekniske detaljtegninger/byggeplaner for offentlig vegareal, godkjennelse og overlevering Parkeringsplasser (f_spp) Arealbruk a f_spp, parkeringsplasser, er avsatt parkering b Av antall beregnede parkeringsplasser skal minimum 10 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede c Sykkelparkeringsplasser skal sikres mot tyveri, og i størst mulig grad gi ly for nedbør og vind. Trafikkregulerende tiltak ( 12-7 nr. 7) Parkeringsbestemmelser a Parkeringsplassene tillates brukt til parkering for BKB på dagtid på arbeidsdager b Det skal avsettes 4 faste parkeringsplasser forbeholdt turparkering som er tilgjengelig hele døgnet, alle dager Om området skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a f_spp skal være felles for gnr/bnr. 110/17 og 110/99 og BKB Kjøreveg (o_skv1, f_skv2-3) Arealbruk a Kjøreveger, o_skv1, f_skv2-3, skal opparbeides i samsvar med gjeldende vegnormaler og i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet. Det kan gjøres mindre avvik fra dette i samråd med aktuell vegmyndighet b Kjøreveg f_skv2 skal utformes med fritt spenn over Lønningsbekken Om områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a Kjøreveg o_skv1 skal være offentlig b Kjøreveger f_skv2-3 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/ Gang- og sykkelveg (o_sgs1-3, f_sgs4) / Funksjons- og kvalitetskrav ( 12-7 nr. 4)? Arealbruk a Gang- og sykkelveger, o_sgs1-3, f_sgs4, skal opparbeides i samsvar med gjeldende vegnormaler og i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet. Det kan gjøres mindre avvik fra dette i samråd med aktuell vegmyndighet. Side 6 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

7 b Gang- og sykkelveg f_sgs4 skal utformes med fritt spenn over Lønningsbekken Om områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a o_sgs1-3 skal være offentlig b f_sgs4 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/ Gangveg/gangareal/gågate (f_sgg1-2) Arealbruk a Innenfor formålet tillates det etablert gangveg mellom f_spp og BKB Om områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a f_sgg1-2 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/ Annen veggrunn tekniske anlegg (o_svt1, f_svt2-5) Arealbruk a Annen veggrunn - tekniske anlegg, o_svt1, f_svt2-5, er avsatt til skjæringer, grøfter, støttemurer og lignende i tilknytning til vegformålet Om områdene skal være offentlige eller felles ( 12-7 nr. 14) a o_svt1 skal være offentlig b f_svt2-3 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/ c f_svt4-5 skal være felles for gnr./bnr. 110/17, 110/99 og 107/ Annen veggrunn grøntareal (o_svg1-4) Arealbruk a Annen veggrunn grøntareal, o_svg1-4, er avsatt til nødvendige skjæringer/ fyllinger. Arealene skal tilsåes og/eller beplantes b Innenfor o_svg4 er det tillatt med oppføring av busskur Om områdene skal være offentlige eller felles ( 12-7 nr. 14) a o_svg1-4 skal være offentlig Holdeplass/plattform (o_sh1-2) Arealbruk a Holdeplass/plattform, o_sh1-2, er avsatt til busslommer. Side 7 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

8 Om områdene skal være offentlige eller felles ( 12-7 nr. 14) a o_sh1-2 skal være offentlig. 3.3 Grønnstruktur ( 12-5 nr. 3) Turveg (f_gt1-2) Krav og vilkår til opparbeiding a Turveger, f_gt1-2, skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet b For f_gt2 kan det tillates enkelte avvik fra prinsippet om universell utforming c Turvegene skal opparbeides som gruset veg. Sideterreng skal behandles skånsomt Om området/områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a f_gt1-2 skal være felles for gnr./bnr. 110/17, 110/99 og 107/ Vegetasjonsskjerm (f_gv1-7) Krav og vilkår til opparbeiding a Innenfor vegetasjonsskjerm GV1 skal eksisterende vegetasjon bevares b Vegetasjonsskjermene f_gv2-4 skal beplantes med en blanding av buskvegetasjon og mindre trær som fremmer pollinerende insekter i området c Det kan tillates at fyllingsfot går inn i vegetasjonsskjerm f_gv d Det er ikke tillatt med oppføring av bygg, gjerde eller andre konstruksjoner innenfor formålet. Nødvendige gjerder for sikring av skjæringer er likevel tillatt Om området/områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a f_gv2-5 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/ b f_gv6-7 skal være felles for gnr./bnr. 110/17, 110/99 og 107/ Landbruks-, natur- og friluftsformål ( 12-5 nr. 5) LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L1-3, f_l4, L5-7) Vilkår for bruk av arealer ( 12-7 nr. 2) a Innenfor L1-7 skal vegetasjon bevares slik den er b Det er ikke tillatt med oppføring av bygg eller andre konstruksjoner innenfor formålet Om området/områdene skal være offentlige eller felles (12-7 nr. 14) a f_l4 skal være felles for gnr./bnr. 110/17 og 110/99. Side 8 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

9 3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS1-3) Utforming og vilkår for bruk av arealer ( 12-7 nr. 1, 2) a I områder regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag tillates ingen bruk av eller tiltak som kommer i konflikt med vassdragets funksjon som friluftsområde b Lønningsbekken skal beholde naturlig kantvegetasjon i en bredde på 10 meter c For VFS1-3 med kantvegetasjon gjelder bestemmelser gitt til bestemmelsesområde #1 for øvrig. 4 Bestemmelser til hensynssoner ( 12-6, 12-7 og 11-8) 4.1 Sikrings-, støy- og faresoner ( 11-8 a) (H140, H390) I frisiktsonen er det forbud mot fyllinger, bygningsmessig arbeid, beplanting o.a. som er til hinder for fri sikt i en høyde på 0,5 m over vegplanet Faresonen viser undersøkelsesområdet for utarbeidet miljøgeologisk grunnundersøkelse datert Innenfor faresonen skal utarbeidet tiltaksplan følges. 5 Bestemmelser til bestemmelsesområder 5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (#1) Kryssingen av Lønningsbekken skal utformes slik at bekken renner fritt. Bekken tillates ikke lagt i rør Det skal tas hensyn til gjennomføring av Lønningsbekken under broen, og sikres at fundamenter eller fyllinger ikke fører til oppdemming av områdene under disse. Areal under broen tilbakeføres til kantvegetasjon Vegetasjon langs bekken skal primært bevares eller sekundært reetableres ved avslutning av anleggsarbeidet. Rekonstruksjon av skadd kantvegetasjon og eventuelle skader på elve- /bekkeleier skal skje i samarbeid med personell med kompetanse på hydrologi og vassdragsøkologi Der eksisterende vegetasjon er fjernet skal naturlig revegetering igangsettes så fort som mulig. I arealene som skal tilbakeføres må terrenget gis en god utforming som er tilpasset omgivelsene, med myke overganger til naturlig terreng. Rekonstruksjon av skadd kantvegetasjon og eventuelle skader på elve-/bekkeleier skal skje i samarbeid med personell med kompetanse på hydrologi og vassdragsøkologi Før anleggsarbeid som berører kantsonen langs Lønningsbekken begynner, skal det utarbeides en detaljert plan for hvordan rekonstruksjon skal skje, og hvordan arbeid skal gjennomføres for å minimalisere inngrep. Tiltak skal fastsettes i YM-planen. 5.2 Bestemmelser til midlertidig bygge- og anleggsområde (område #2) Innenfor område #2 er det tillatt å etablere et midlertidig bygge- og anleggsområde Midlertidig bygge- og anleggsområde er gyldig fra vedtaksdato og 10 år frem i tid. Side 9 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

10 6 Rekkefølgebestemmelser 6.1 Før igangsettingstillatelse (BKB) Før igangsetting av tiltak innenfor BKB skal f_skv2-3, o_sgs3, f_sgs4, f_svt2-3, o_svg4 være ferdig opparbeidet Før masseutskifting av forurensede masser kan gjennomføres skal det utarbeides en massehåndteringsplan som skal godkjennes av kommunen. Forurensede masser skal deponeres på godkjent fyllplass. 6.2 Før bebyggelse tas i bruk (BKB) Følgende tiltak skal være ferdig opparbeidet før det kan utstedes midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for BKB: a. Turveger f_gt1-2. b. Utfartsparkering f_spp. c. Vegetasjonsskjermer med trerekker langs f_gv2-4. d. Rassikring langs skjæring mellom BKB og GV1. e. Rassikring og sikring av sideterreng langs skjæring mellom f_gt2 og f_gv7, og f_gt2 og f_gv6. f. VA-tiltak i henhold til VA-rammeplan. Side 10 av 10 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr 33 m.fl. Espehaugen aust Nasjonal arealplan-id 1201_ 65390000 Saksnummer 201614452

Detaljer

Detaljregulering Kometvegen 7

Detaljregulering Kometvegen 7 Detaljregulering Kometvegen 7 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 11/19, 14.02.2019 Sist revidert 12.01.2019 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for E6 Jansnes Halselv og massetak Melsvik. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID

Detaljreguleringsplan for E6 Jansnes Halselv og massetak Melsvik. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID Planens navn PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Detaljreguleringsplan for E6 Jansnes Halselv og massetak Melsvik Kommunenr 2012 Arkivsak 200370667 Planident 20050032 Vedtatt 24.10.2005 Forslag ved 19.10.2018

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Mal for reguleringsbestemmelser, revidert 24.03.14 Farget tekst representerer hjelpetekst (skal slettes) og valg (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf.

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 FANA, GNR.41, BNR. 602 MFL., ØSTRE HOPSVEGEN Nasjonal arealplan-id 1201_65660000 Saksnummer 201631443 Siste revisjonsdato

Detaljer

Detaljregulering for Kometvegen 1-5

Detaljregulering for Kometvegen 1-5 Detaljregulering for Kometvegen 1-5 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak [ ], [dato] Sist revidert 28.06.2017 1 Fellesbestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Åsane gnr. 199 bnr. 150 mfl. @ Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg Nasjonal arealplan-id 1201_62890000 Saksnummer

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 YTREBYGDA, GNR.115, BNR. 42 MFL., NORDRE GOMMERSHAUGEN Nasjonal arealplan-id 1201_65380000 Saksnummer 201625378 Siste revisjonsdato

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunevåpen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 197 mfl. Øvre Fyllingsveien Nasjonal

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 143 bnr. 71, 254 mfl. Marina Kjøkkelvik Nasjonal arealplan-id 1201_60640000 Saksnummer 200810778 Siste revisjonsdato

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141, 537 m.fl. Espehaugen Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer 201214843

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Siste behandling i PNM komiteen dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Reguleringsbestemmelser Detaljregulering PlanID 1239 Saksnummer

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Bergenhus, gnr. 166 bnr. 188 mfl. Bellevue Nasjonal arealplan-id

Detaljer

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan-id , sist revidert i målestokk 1:1000.

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan-id , sist revidert i målestokk 1:1000. Forslag til Reguleringsbestemmelser Nasjonal arealplan-id: 1931 2016 06 Dato: 06.03.2017 Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: 1 GENERELT 1.0 Formål Detaljreguleringsplanen for fv. 86

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

Bergen kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. Nasjonal arealplan-id

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, gnr. 123, bnr. 344 mfl., Olsvik barnehage, Nasjonal arealplan-id 1201 3320101 Saksnummer 200908950 Siste

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 105 bnr. 40 mfl. Hjellestad marina Nasjonal

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, gnr. 13 bnr. 200 mfl. Jacob Kjødes veg Nasjonal arealplan ID 1201_65560000 Saksnummer 201717650 Siste revisjonsdato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR Finnmarksveien 50-56 REGULERINGSBESTEMMELSER Gnr./Bnr. 21-596-523-548 Planens ID: 20140006 Saksnummer: 2014/2602 Dato sist revidert: 13.04.2016 Vedtatt i kommunestyret: 26.05.2016

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan 0566 Detaljregulering for Kjelsberg Ring 8 boenheter og personalbase. Dato:

Reguleringsbestemmelser for plan 0566 Detaljregulering for Kjelsberg Ring 8 boenheter og personalbase. Dato: Reguleringsbestemmelser for plan 0566 Detaljregulering for Kjelsberg Ring 8 boenheter og personalbase Dato: 16.12.2016 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for offentlig eller privat tjenesteyting

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Fana. Gnr 7 bnr 15, Helgeseter, boliger. Nasjonal arealplan-id 1201_63760000 Saksnummer 201400479 Siste revisjonsdato

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Reguleringsplan for <navn på planen>

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergenhus, gnr. 166 bnr. 188 mfl. Bellevue Nasjonal arealplan-id 1201_63880000 Saksnummer 201327957 Siste revisjonsdato bestemmelser

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2015-122, detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove Datert: 25.05.2016 1 Planens formål Planen skal legge til rette for byggvarehandel og

Detaljer

Reguleringsplan for <navn på planen>

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum - reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum - reguleringsbestemmelser Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær Detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum - reguleringsbestemmelser Plan

Detaljer

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER Arkivsaksnummer: Plan ID: R_201310 Plandato: Dato for siste revisjon: Dato for godkjenning av kommunestyret: Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 1 FORMÅL

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogo legges inn her etter planvedtak, bruk anbefalt logo) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Laksevåg, gnr. 123 bnr. 2, 163 mfl. Litlebotn

Detaljer

TAG Arkitekter Trondheim Kjøpmannsgata Trondheim

TAG Arkitekter Trondheim Kjøpmannsgata Trondheim TAG Arkitekter Trondheim Kjøpmannsgata 14 7013 Trondheim DEL AV GNR/BNR 156/8 VED RINGVÅLVEGEN FORSLAG TIL DETALJREGULERING VEDLEGG 02 - PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN r20180004 SAKSNUMMER17/31100 TAG

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte , sak 87/17

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte , sak 87/17 STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 10.10.2017 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte 16.11.17, sak

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Bruket 23 og 29, Gressvik, Fredrikstad kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Reguleringsbestemmelser

Bruket 23 og 29, Gressvik, Fredrikstad kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Reguleringsbestemmelser Bruket 23 og 29, Gressvik, Fredrikstad kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Reguleringsbestemmelser Gnr../bnr..: 48/261 og del av 3 Plan ID: 01061168 1 Reviderte reguleringsbestemmelser 24.09.18

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 161 bnr. 474 mfl. MONTANA BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id 1201_63260000 Saksnummer 201212973

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE

FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE DESEMBER 2017 STATENS VEGVESEN DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE SVEIO KOMMUNE PLANBESTEMMELSER DATO FOR SISTE REVISJON AV BESTEMMELSENE: 12.12.2017 DATO FOR GODKJENNING

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 105 bnr. 40 mfl. Hjellestad marina Nasjonal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 3, 35 Rå, del av Fana stadion Nasjonal

Detaljer

Detalj-/områdereguleringsplan for <navn på planen> 2. Planbestemmelser og retningslinjer

Detalj-/områdereguleringsplan for <navn på planen> 2. Planbestemmelser og retningslinjer Detalj-/områdereguleringsplan for 2. Planbestemmelser og retningslinjer Dokumentene består av: 1. Planbeskrivelse 2. Planbestemmelser og retningslinjer 3. Kart 1. Planens hensikt...3 2.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FV. 12 KONGSVEIEN-MERCURVEIEN - HARSTAD KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FV. 12 KONGSVEIEN-MERCURVEIEN - HARSTAD KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FV. 12 KONGSVEIEN-MERCURVEIEN - HARSTAD KOMMUNE Nasjonal arealplan-id: 756 Planforslag dato: 4.4.2019 Plan vedtatt dato: Utarbeidet av Statens vegvesen Region nord. 1

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DALEN SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DALEN SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DALEN SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG (GNR/BNR: 59/33, 59/2, 59/19, 59/20, 59/39 m.fl.) PLANID: 0302 R1805 Reguleringskart er datert

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 747, Søreide Naustdalen, reguleringsplan. Nasjonal arealplan-id 1201_65640000 Saksnummer 201735144

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: DETALJREGULERING FOR SANDNES SKOLE OG BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id: 20170064 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.07.2017 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: xx.xx.2017 1 AVGRENSNING

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1765 DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Dato:... 31.01.2014 Dato for siste revisjon:... 18.02.2016 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Fauske Tower Hotel og Kulturhus, Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Fauske Tower Hotel og Kulturhus, Fauske kommune PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Fauske Tower Hotel og Kulturhus, Fauske kommune PlanID: Planen er datert: 22.06.2018 Siste revisjon av planen: 05.07.2018 Siste revisjon av bestemmelsene: 05.07.2018

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1795 DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Dato:... 10.10.2014 Dato for siste revisjon:... 24.06.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER

STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER Nasjonal planid: 0101 Gxxx STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER Om malen: Denne malen er ment som et hjelpemiddel for å strukturere planbestemmelser ved utarbeidelse

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Tungavegen 26, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Tungavegen 26, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20170019 Arkivsak:16/17184 Tungavegen 26, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.9.2018 Dato for godkjenning av Bystyret : 22.11.2018

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

PlanID Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan-Tømte

PlanID Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan-Tømte REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID 2017004 - Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan-Tømte Planforslaget er datert: 24.04.2019 Dato for siste revisjon: 24.04.2019 Reguleringsplan datert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141, 537 m.fl. Espehaugen Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer 201214843

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 452 mfl. Råstølen sykehjem Nasjonal arealplan-id 1201_64100000 Saksnummer 201416760 Siste revisjonsdato

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for:

Reguleringsplan, detaljregulering for: Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergenhus bydel, gnr 163, bnr 577 m.fl. Møllendalsveien 63 Nasjonal arealplan-id 1201_64970000 Saksnummer 201528407 Siste

Detaljer

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen Oppdal kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: 12.04.2019 Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering Plan ID: 2017025 Utarbeidelse, saksbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Del av SOLVANG, omregulering REGULERINGSBESTEMMELSER (GBNR 41/36 m.fl.)

Reguleringsplan for Del av SOLVANG, omregulering REGULERINGSBESTEMMELSER (GBNR 41/36 m.fl.) Reguleringsplan for Del av SOLVANG, omregulering REGULERINGSBESTEMMELSER (GBNR 41/36 m.fl.) Reguleringsbestemmelser sist revidert: Tilhørende plankart sist revidert: 2017-04-10, med rådmannens forslag

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2015-122, detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove Datert: 25.05.2016, rev. 06.10.2016 1 Planens formål Planen skal legge til rette for handel

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT 1.1 Formål Reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

1. Det regulerte området er vist på plankart, datert med reguleringsplangrense.

1. Det regulerte området er vist på plankart, datert med reguleringsplangrense. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Detaljregulering Ny ungdomsskole Narvik Narvik kommune Tiltakshaver: Narvik kommune, Enhet byggforvaltningen ArealplanID: 2017010 Datert: 09.04.2018 Dato for siste revisjon:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergenhus gnr. 161 bnr. 1264 mfl. Haukelandsbakken Nasjonal arealplan-id 1201_65330000 Saksnummer 201423916 Siste revisjonsdato

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana. gnr 42 bnr 321 m.fl., Gamle Kirkevegen detaljregulering Nasjonal arealplan-id 1201_62660000 Saksnummer 201532904 Siste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Mindeporten plannr Årstad gnr 15 bnr 157 og gnr 17 bnr 15 m.fl. (pbl 12-7)

Reguleringsbestemmelser for Mindeporten plannr Årstad gnr 15 bnr 157 og gnr 17 bnr 15 m.fl. (pbl 12-7) Reguleringsbestemmelser for Mindeporten plannr. 60400000 Årstad gnr 15 bnr 157 og gnr 17 bnr 15 m.fl. (pbl 12-7) Hovedformål: Bebyggelse og anlegg forretning, kontor og bolig (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr. 200721118

Detaljer

Reguleringsplanbestemmelser for «Reguleringsplan del av Ottersøy sentrum»

Reguleringsplanbestemmelser for «Reguleringsplan del av Ottersøy sentrum» Reguleringsplanbestemmelser for «Reguleringsplan del av Ottersøy sentrum» Forslagsstiller: Ole P. Fjær Eiendom AS Utarbeidet av: Trønderplan AS Reguleringsplanbestemmelser datert: 12.03.2018 Reguleringsplankart

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.11.2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Bane NOR, datert , senest endret

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Bane NOR, datert , senest endret Byplankontoret Planident: r20160021 Arkivsak:15/46621 Leangen stasjon, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 19.12.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

PlanID Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan - Tømte, Inderøy kommune

PlanID Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan - Tømte, Inderøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID 2017004 Detaljregulering av gang- og sykkelveg fv. 755, Kvistadbakkan - Tømte, Inderøy kommune Planforslaget er datert: 03.12.2018 Dato for siste revisjon: Dato for vedtak

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert: 14.02.2014 Reguleringsbestemmelser datert: 14.02.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Reguleringsplan E6 - Høytverrelv i Bardu kommune

Reguleringsplan E6 - Høytverrelv i Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Lars Greger Bakken Reguleringsplan E6 - Høytverrelv i Bardu kommune Parsell: E6, HP6, km. 2,275-4,150 Region nord Vegavdeling Troms 14.10.2015 1 GENERELT Nasjonal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 885 PASVIKVEIEN LANGVASSEID-SVANVIK

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 885 PASVIKVEIEN LANGVASSEID-SVANVIK PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 885 PASVIKVEIEN LANGVASSEID-SVANVIK Dato for behandling i utvalg for plan og samferdsel Vedtatt i bystyret Under k-sak nr.. Formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 40 bnr. 1, m.fl. Skjold Fana Blikk Nasjonal arealplan-id 1201_ 62310000 Saksnummer 201517023 Siste

Detaljer