Bondelia Hage. Reguleringsplan Støyutredning av veitrafikkstøy. Bondelia Utvikling AS RAPPORT. Prosjektnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bondelia Hage. Reguleringsplan Støyutredning av veitrafikkstøy. Bondelia Utvikling AS RAPPORT. Prosjektnummer:"

Transkript

1 RAPPORT Bondelia hage Reguleringsplan Støyutredning av veitrafikkstøy Kunde: Prosjekt: Bondelia Utvikling AS Bondelia Hage Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 05

2 Sammendrag: Det er utført utredning av støy fra veitrafikk i forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Bondelia Hage. Viktige momenter: Støynivå på uteoppholdsarealer: o Støynivå er under grenseverdi på uteoppholdsarealer inne på aktuell tomt. o Ekstratomter nordøst i reguleringsområdet oppnår støynivå under grenseverdi med støyskjermingstiltak. Støynivå ved fasader: o Støynivå er over grenseverdi på enkelte fasader. Disse boenhetene får krav om gjennomgående boenheter til stille side og balansert ventilasjon i reguleringsbestemmelsene. Dette er gjennomførbart for alle boenheter med støyutsatte fasader. o Dersom Østre Totenveg legges i ny trasé, trengs støyskjerm langs den nye traséen for at alle leiligheter skal kunne oppnå «stille side». Rapporteringsstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast Utarbeidet av: Sign.: Hallvard Granseth Kontrollert av: Sign.: Jan Erik Åbjørsbråten Prosjektleder: Erik Eiklid Prosjekteier: Birgitte Rodum S w e co Drammensveien 2 NO-0212 Oslo, Norge Telefon S w e co No r g e A S Hovedkontor: Oslo H a l lv ar d Gr an se th Rådgiver akustikk Avdeling Akustikk Oslo Mobil

3 Revisjonshistorikk: Nye planer. Revidert kap. 2, 5, 6, 7. nohalg Ny utomhusplan. Reviderte avsnitt: Sammendrag, kap. 2, 2.1, 4, 6.1, 7 Ekstra utearealer inkludert. Skjermingstiltak dimensjonert og beskrevet nohalg nohalg Spisset formulering kap. 6 Nohalg Revidert beregningsgrunnlag for ny trasé Nohalg Første oversendelse nohalg nojeaa Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av RAPPORT SIDE 3 AV 25 \\nolysfs001\oppdrag\31432\102156_bondelia_hage\000_bondelia_hage\06 Dokumenter\FAGKODE RIAKU\04 Rapport og Notat\102156_RIAKU01_REV05_Bondelia_Støy_A.docx

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Situasjon Utearealer Ny trasé Krav og retningslinjer Kommuneplan T Anbefalte støygrenser Avvik fra anbefalingene Grenseverdier for innendørs lydnivå fra veitrafikk Beregningsforutsetninger Beregningsresultater Avbøtende støytiltak Støynivå på uteoppholdsarealer Støynivå ved fasader Alt. A Dagens trafikksituasjon Alt. A Ny trasé Alt. B Dagens trafikksituasjon Alt. B Ny trasé Konklusjon Støynivå på uteoppholdsarealer Støynivå ved fasader Dagens trafikksituasjon Ny trasé for Østre Totenveg Innendørs lydforhold Vedlegg A Beregninger alt. A A.1 Dagens trafikksituasjon A.2 Dagens trafikksituasjon med støyskjermingstiltak A.3 Ny trasé A.4 Ny Trasé med støyskjermingstiltak Vedlegg B Beregninger alt. B B.1 Dagens trafikksituasjon B.2 Dagens trafikksituasjon med støyskjermingstiltak B.3 Ny trasé Østre Totenveg B.4 Ny trasé med støyskjermingstiltak RAPPORT SIDE 4 AV 25

5 Vedlegg C Begreper RAPPORT SIDE 5 AV 25

6 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Gjøvik og omegn boligbyggelag (GOBB) for å bistå med teknisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bondelia på Gjøvik. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbygging. Støyutredningen av veitrafikkstøy inkluderer vurderinger både med dagens trafikkmønster og med en eventuell ny trasé for Østre Totenveg. Sweco kjenner ikke til andre støykilder i nærheten. Oversiktskart er vist i Figur 1. N Figur 1. Kart hentet fra RAPPORT SIDE 6 AV 25

7 2 Situasjon Planen omfatter ca. 10 atriumshus, 2 rekkehus, 4 blokker (B1-4) og 1 høyhus, med parkeringskjeller under blokkene. Tidligfase situasjonsplan datert med veier og bygningsbeskrivelser påtegnet er vist i Figur 2. Det er foreslått 2 forskjellige alternativer til utbygging: Alternativ A har 10 atriumshus, 3-4 etasjer høye blokker og 28m høyt høyhus. Alternativ B har 11 atriumshus, 3-5 etasjer høye blokker og 19m høyt høyhus. For alt. B er blokkene forskjøvet lenger mot sørøst i planen. Situasjonsplaner for alt. A og alt. B er vist i hhv. Figur 3 og Figur 4. Boenheter: Atriumshus bygges som selvstendige boenheter. Blokkene bygges med 4 leiligheter pr. plan: 1 leilighet i hvert hjørne, med 2 fasader (deler av en gavlvegg og deler av en langside). Planløsning i høyhus er ikke avklart. Tomten er utsatt for støy fra Fv33 Østre Totenveg i nord og øst, Kv5627 Bondelivegen i sør og KV2330 Helgerudvegen i vest. N Figur 2. Situasjonsplan mottatt RAPPORT SIDE 7 AV 25

8 2.1 Utearealer I tillegg til uteoppholdsarealer mellom byggene (innenfor tomtegrensen) skal også tomtene nordøst for tomtegrensen benyttes som uteoppholdsarealer. Alléen beholdes, det etableres ballbane på tomten mot nord og tennisbane og basseng på tomten mot sør, som vist i Figur 3. Utearealene på disse tomtene planeres ut på kote +166,5 med amfi langs atriumshusene. N Figur 3. Utomhusplan alt. A mottatt fra LARK RAPPORT SIDE 8 AV 25

9 N Figur 4. Utomhusplan alt. B mottatt fra LARK RAPPORT SIDE 9 AV 25

10 2.2 Ny trasé Det er planlagt ny trasé for Østre Totenveg. Den nye traséen er forsøkt lagt inn i beregningsmodellen basert på situasjonsplan datert , som vist i Figur 5. Den er lagt inn med jevn stigning mellom startpunkt og sluttpunkt. Kotehøydene for terreng ved start og slutt er vist i Figur 5. Beregningsmodell med ny trasé er vist i Figur 6. N Figur 5. Kotehøyder for start- og sluttpunkt for ny trasé for Østre Totenveg. Figur 6. Ny trasé for Østre Totenveg i beregningsmodell. RAPPORT SIDE 10 AV 25

11 3 Krav og retningslinjer 3.1 Kommuneplan Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune er datert og godkjent og har følgende (relevante) bestemmelser som angår støy: 3.2 T Plankrav for støyutsatte områder For områder innenfor gul og rød støysone kan bygging av nye boliger, fritidsboliger, pleieinstitusjoner, skole og barnehager, samt fradeling til slikt formål, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 5-1 Rekkefølgekrav i tilknytning til utbygging For det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor gul og rød støysone skal tilstrekkelig støyskjermingstiltak være etablert, jf Støy Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende virksomhet. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner nær støykilder skal det foretas støyberegninger. I støyutsatte områder skal det foretas en støyfaglig utredning der støynivåene tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. Framtidig arealbruk skal ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy (T-1442/2012) Støysone langs veg, jernbane og bestemte områder Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges til grunn ved bygge- og anleggstiltak innenfor gul og rød sone Kvalitetskrav for private og felles uteoppholdsarealer/lekearealer Arealer og anlegg for lek skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Leke- og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Anbefalte støygrenser T-1442 anbefaler grenser for støynivå utenfor støyømfintlige rom i ny bebyggelse. Disse tilsvarer nedre grenseverdi for gul støysone. Grenseverdier for gul og rød støysone fra vegtrafikk er vist i Tabell 1. Disse refereres også til som «nedre grenseverdi for gul/rød sone» i TEK17 med NS 81. Tabell 1. Grenseverdier for støysoner fra vegtrafikk i T Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (stue og soverom) Støynivå utenfor soverom natt kl RAPPORT SIDE 11 AV 25

12 Veg Lden = db Lden = db L5AF = db* L5AF = db* *Grenseverdien gjelder ved flere enn ti enkelthendelser på natt. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av ny støyfølsom bebyggelse (f.eks. boliger). I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennomavbøtende tiltak tilfredsstiller nedre grenseverdier for gul sone. Ved etablering av nye bygnings med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål Avvik fra anbefalingene Der det er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avvikssoner bør kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Eksempler på krav: Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side. Minimum % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 3.3 Grenseverdier for innendørs lydnivå fra veitrafikk Plan- og bygningsloven med TEK17 er utformet med kvalitative funksjonskrav, og det er utarbeidet en egen Norsk Standard (NS 81:2012) som gir ulike numeriske grenseverdier for boliger, kontorer etc. NS 81 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med grenseverdier i T Minstekrav til innendørs støynivåer i henhold til TEK17 er gitt i NS 81 ved lydklasse C og har følgende grenseverdier: Tabell 2. Utdrag fra NS 81:2012. Bruksområde Klasse C I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A24h [db] 30 I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max [db] * *Grenseverdi gjelder ved flere enn 10 enkelthendelser på natt. RAPPORT SIDE 12 AV 25

13 4 Beregningsforutsetninger Digitalt kartunderlag mottatt Situasjonsplaner mottatt og Oppdatert plankart mottatt , samt utomhusplan fra LARK Støynivå fra veitrafikk er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode med programvaren CadnaA Trafikktall for 2040 er hentet fra Sweco notat «Bondelia hage trafikkvurderinger» av Stein Emilsen datert og vist i Figur 7. Trafikktall for Østre Totenveg brukes også for ny trasé. Det er benyttet følgende fartsgrenser i beregningen: Østre Totenveg: km/t. Bondelivegen: km/t. Helgerudvegen: 30 km/t. Figur 7. Trafikkprognose for 2040 hentet fra Sweconotat «Trafikkvurderinger». RAPPORT SIDE 13 AV 25

14 5 Beregningsresultater Beregnede støynivåer Lden [db] på uteoppholdsarealer og ved fasader til bygninger er vist i følgende vedlegg: Alt. A med dagens trafikksituasjon er vist i A.1. Alt. A med ny trasé er vist i A.3. Alt. B med dagens trafikksituasjon er vist i B.1. Alt. B med ny trasé er vist i B.3. Beregningshøyde på utearealer er 1,5 m over terreng. Gule og røde felter har støynivåer over grenseverdi. 6 Avbøtende støytiltak Beregnede støynivåer Lden [db] på uteoppholdsarealer og ved fasader til bygninger med støyskjermer er vist i følgende vedlegg: Alt. A med dagens trafikksituasjon er vist i A.2. Alt. A med ny trasé er vist i A.4. Alt. B med dagens trafikksituasjon er vist i B.2. Alt. B med ny trasé er vist i B Støynivå på uteoppholdsarealer Støynivå under grenseverdi på «utearealtomtene» nordøst for tomtegrensen oppnås med støyskjermer omkring begge arealene. Støyskjermene har topp på kote Skjermene er vist i Figur 8, og er inkludert i vedlegg A.2, A.4, B.2 og B.4. Figur 8. Støyskjermer rundt utearealene. RAPPORT SIDE 14 AV 25

15 Blokkene har 4 leiligheter en i hvert hjørne. Leiligheter med støyutsatte fasader mot øst (gavlveggen) må ha balkonger på langsidene (mot nord og sør). 6.2 Støynivå ved fasader Alt. A Dagens trafikksituasjon Stille side for alle støyutsatte boenheter kan oppnås uten videre Alt. A Ny trasé Stille side (minst 1 fasade med støynivå under grenseverdi) for alle støyutsatte leiligheter oppnås med støyskjerm langs den nye traseen til Østre Totenveg. Støyskjermen er lagt 15 m fra veiens senterlinje og er 1 m lang. Den er 4 m høy over eksisterende terreng, og har dermed topp på hhv i nord og +176 i sør. Støynivå ved fasader til bygninger med støyskjermer er vist i vedlegg A Alt. B Dagens trafikksituasjon Stille side for alle støyutsatte boenheter kan oppnås uten videre Alt. B Ny trasé Stille side (minst 1 fasade med støynivå under grenseverdi) for alle støyutsatte leiligheter oppnås med støyskjerm langs den nye traseen til Østre Totenveg. Støyskjermen er lagt 15 m fra veiens senterlinje og er 1 m lang. Den er 5 m høy over eksisterende terreng, og har dermed topp på hhv i nord og +177 i sør. Støynivå ved fasader til bygninger med støyskjermer er vist i vedlegg B.4. RAPPORT SIDE 15 AV 25

16 7 Konklusjon 7.1 Støynivå på uteoppholdsarealer Deler av uteoppholdsarealene nordøst i planområdet (planert ut på kote +166,5) har støynivåer over grenseverdi. Støynivå under grenseverdi på disse arealene oppnås med støyskjerm som beskrevet i kap.6.1. Resterende uteoppholdsarealer i planen har støynivåer under grenseverdi. 7.2 Støynivå ved fasader Følgende innarbeides som bestemmelse i reguleringen: Alle boenheter med støynivå over grenseverdi ved fasade må være gjennomgående til «stille side» (fasade med støynivå under grenseverdi). Videre skal halvparten av alle rom til støyfølsom bruk, og herunder minimum ett soverom, ha vindu mot stille side. Alle boenheter med støynivå over grenseverdi ved fasade skal ha balansert ventilasjon Dagens trafikksituasjon Stille side for alle støyutsatte boenheter oppnås uten videre: Støyutsatte atriumshus har stille side mot sørvest. Støyutsatte leiligheter i blokkene (gavlvegg mot nordøst) har stille side mot blokkenes langsider Ny trasé for Østre Totenveg Stille side for alle støyutsatte boenheter oppnås med støyskjermer som beskrevet i kap og Planløsning i høyhus må tilpasses til bestemmelsen beskrevet i kap. 7.2 over. 7.3 Innendørs lydforhold Høyeste beregnede støynivå ved fasade er Lden 63 db. Forutsatt balansert ventilasjon (ingen ventiler i fasade) vil vinduer, vegg- og takkonstruksjon være bestemmende for innendørs lydnivå. Det er teknisk gjennomførbart å tilfredsstille krav til innendørs støynivå. Dimensjonering av fasadeelementer må vurderes av akustiker i senere planfase. RAPPORT SIDE 16 AV 25

17 Vedlegg A Beregninger alt. A A.1 Dagens trafikksituasjon RAPPORT SIDE 17 AV 25

18 0 national GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR2_01%, GR2_01%, nat 10 GR2_01%, national 10 GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden 0 GR2_01%,0 Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

19 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

20 A.2 Dagens trafikksituasjon med støyskjermingstiltak RAPPORT SIDE 18 AV 25

21 0 national GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR2_01%, GR2_01%, nat 10 GR2_01%, national 10 GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden 0 GR2_01%,0 Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

22 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

23 A.3 Ny trasé RAPPORT SIDE 19 AV 25

24 GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR1_10%, GR1_10%, nat GR1_10%, national 0 national GR1_10%, GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

25 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

26 A.4 Ny Trasé med støyskjermingstiltak RAPPORT SIDE 20 AV 25

27 GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR1_10%, GR1_10%, nat GR1_10%, national 0 national GR1_10%, GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

28 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

29 Vedlegg B Beregninger alt. B B.1 Dagens trafikksituasjon RAPPORT SIDE 21 AV 25

30 0 national GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR2_01%, GR2_01%, GR2_01%, nat 0 national 10 GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden 0 GR2_01%,0 Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

31 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

32 B.2 Dagens trafikksituasjon med støyskjermingstiltak RAPPORT SIDE 22 AV 25

33 0 national GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR2_01%, GR2_01%, GR2_01%, nat 0 national 10 GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden 0 GR2_01%,0 Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

34 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

35 B.3 Ny trasé Østre Totenveg RAPPORT SIDE 23 AV 25

36 GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR1_10%, GR1_10%, nat GR1_10%, national 0 national GR1_10%, GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

37 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

38 B.4 Ny trasé med støyskjermingstiltak RAPPORT SIDE 24 AV 25

39 GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, GR1_10%, national , GR1_10%, GR1_10%, nat 0 national GR1_10%, GR1_10%, national 10 GR2_01%, Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

40 Beregnet støynivå - ved fasader og over terreng Oppdragsnr.: Utført av: NOHALG Støysoner Høyde: 1. m over terreng Rutenett: 2.00 x 2.00 m Indikator: Lden Under dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba - dba Over dba

41 Vedlegg C Begreper I denne rapporten benyttes følgende faglige begreper for støy: L p,a,24h L den L p,af,max Tidsmidlet støynivå Gjennomsnittlig A-veid støynivå over et døgn Tidsmidlet støynivå A-veid tidsmidlet støynivå der støybidragene i kveldsperioden (kl ) er gitt et tillegg på 5 db og støybidragene i nattperioden (kl ) er gitt et tillegg på 10 db Maksimalt støynivå Høyeste, vanlige topper i varierende støy. A-veid og med tidskonstant «fast». Brukes om maksimalt støynivå innendørs. L 5AF/5AS Statistisk maksimalt støynivå For veg- og flytrafikk er maksimalt støynivå definert som det støynivået som overskrides av de 5 % mest støyende hendelsene. Maksimalt støynivå brukes til å vurdere risiko for søvnforstyrrelser der det er stor nattrafikk. L5AF er A-veid maksimalnivå med tidskonstant «fast» og brukes om vegtrafikk. L5AS er A-veid maksimalnivå med tidskonstant «slow» og brukes om flytrafikk. ÅDT Støynivå Bakgrunnsstøy Gul støysone Rød støysone Antall kjøretøy pr. døgn som et årsgjennomsnitt. Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lyd (som maksimalt og ekvivalent lydnivå) når lyden er uønsket. Støy som skyldes andre lydkilder enn de som skal undersøkes. Vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som boliger o.l. kan (i henhold til T-1442) oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende lydforhold. I rød støysone tillattes som hovedregel ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse. Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i antall boenheter tillattes heller ikke. RAPPORT SIDE 25 AV 25

RAPPORT. Støyutredning. RIAKU Tollaneset Fusa VTS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00

RAPPORT. Støyutredning. RIAKU Tollaneset Fusa VTS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: FanAgro AS RIAKU Tollaneset Fusa VTS Prosjektnummer: 55116001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av FanAgro AS for å beregne

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT KOBOLT EIENDOM AS Støyvurdering, Trondhjemsvegen 4, Gjøvik PROSJEKTNUMMER 28218001 PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV DATO REVIDERT DATO KVALITETSSIKRET AV Tore Sandbakk DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune Støyrapport Prosjektnummer: 5094-01/2017 Dok. nr. Skytterdalen 2-4, Bærum Rev.: Dato: 18.5. 2017 Utarbeidet av: Svein Klausen Gnr.83 bnr 45 og 188,

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

Statens vegvesen E 39 kollektivknutepunkt for Flatøy

Statens vegvesen E 39 kollektivknutepunkt for Flatøy RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Statens vegvesen E 39 kollektivknutepunkt for Flatøy Prosjektnummer: 10200446 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av Statens

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning. Rieber Eiendom AS Omregulering Birkeland. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00

RAPPORT. Støyutredning. Rieber Eiendom AS Omregulering Birkeland. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Rieber Eiendom AS Omregulering Birkeland Prosjektnummer: 19322003 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av GC Rieber Eiendom for

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy

Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy RAPPORT Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy Kunde: Prosjekt: Block Watne AS RIAKU Haukedalen B4, K4 og K5 Prosjektnummer: 58202001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet NOTAT OPPDRAG Skibberheia 21 DOKUMENTKODE 10200816 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TRAFO arkitektur AS OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Anette Saxe SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boligfelt Granrudtunet - Øyer Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.11.2014 På forespørsel fra BoligPartneer AS er det foretatt beregning

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 Revidert: 12.04.2019 På forespørsel fra Areal+ AS

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering

Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering RAPPORT Gjøvik kommune - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering Kunde: Prosjekt: Gjøvik kommune Gjøvik kommune - Reguleringsplan Prosjektnummer: 23002 Dokumentnummer: 1 Rev.: 00 Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen

Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen RAPPORT Kunde: Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen Sammendrag: Brekke & Strand Akustikk AS har gjennomført støyutredning ved i Moss. Av hovedpunkter nevnes: - Tomten ligger i gul støysone.

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 På forespørsel fra Aeal+ AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune

Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune Prosjektnummer: 24611001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Nardovegen

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

RAPPORT. Utrustningsbygget - RIAku GC RIEBER EIENDOM AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK ESPEN HATLEVIK

RAPPORT. Utrustningsbygget - RIAku GC RIEBER EIENDOM AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK ESPEN HATLEVIK GC RIEBER EIENDOM AS Utrustningsbygget - RIAku OPPDRAGSNUMMER 99658001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK ESPEN HATLEVIK 12.12.2013 Espen Hatlevik (Utførende) Frode Atterås (Kvalitetskontroll) Endringsliste

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.02.2018 På forespørsel fra ANKR Rådgiving AS er det

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Båhusveien 1 Utendørs støyutreding for regulering Kunde: Boligbyggelaget USBL Sammendrag: Deler av planlagt bebyggelse vil iht. beregningene bli liggende i gul støysone. Det er overskridelse av

Detaljer

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2017 På forespørsel fra Fundamantgruppen AS er det

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Nesveien 15 Kunde: Nesveien 15 ANS v/christian Krefting Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone, jfr retningslinje T-1442. All planlagt bebyggelse har tilgang til stille side. Alt

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015 RAPPORT Hessengveien 2, studentboliger i Kirkenes Kunde: Stilla Utvikling AS v/ Lina Grundström Sammendrag: Det er gjort en utendørs støyvurdering i Hessengveien 2 i Kirkenes hvor det er planlagt å bygge

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

RAPPORT. Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy KONSEPTBYGG AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK

RAPPORT. Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy KONSEPTBYGG AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK KONSEPTBYGG AS Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99701001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK ESPEN HATLEVIK Espen Hatlevik (Utførende) Frode Atterås (Kvalitetskontroll) Endringsliste VER.

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune Prosjektnummer: 65429001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 1 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fagertunvegen

Detaljer

Apeltunvegen 2, Bergen

Apeltunvegen 2, Bergen ARTEC Prosjekt Team AS Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5014636 Dokument nr.: 5014636-rev 3 Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan Revisjon:

Detaljer

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 16.05.2017 På forespørsel Romerike Arkitekter AS er det foretatt beregning

Detaljer

KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 15.10.2018 Antall sider : 9 Antall vedlegg : 1 KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Fortunen AS v/ Heidi Hauen Utført av: Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Langhus gård 01 JM NORGE AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK.

RAPPORT. Langhus gård 01 JM NORGE AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK. JM NORGE AS Langhus gård 01 OPPDRAGSNUMMER 101 STØY 26.06.201 SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK Sweco Revisjonshistorikk DATO Endringen gjelder KONTR. AV UTARB. AV V00 1.0.2016 Første versjon

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017 RAPPORT Rotvoll Øvre Kunde: Rotvoll Eiendom AS v/ Aase Sætran Sammendrag: De tre delfeltene B11-13 ligger langs planlagt ny Brundalsforbindelse. Mest støyutsatte del av feltene vil havne i gul eller rød

Detaljer

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning OPPDRAGSNUMMER 465351 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS SIDEMANNSKONTROLL: RASMUS NORD OPPDRAGSLEDER: RASMUS

Detaljer

STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.12.2017 På forespørsel fra Romerike Arkitekter AS er det foretatt

Detaljer

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan.

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98789001 Kunde: Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka,

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune STØYVURDERING Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 18.05.2013 På forespørsel fra Planråd AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.11.2015

Detaljer

BRUMOEN, VINSTRA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 4

BRUMOEN, VINSTRA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 4 NORCONSULT AS BRUMOEN, VINSTRA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØY FRA VEITRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på

Detaljer

Sandakerveien 52, Oslo Green Park gnr.224 bnr.340. Støyrapport

Sandakerveien 52, Oslo Green Park gnr.224 bnr.340. Støyrapport Sandakerveien 52, Oslo Green Park gnr.224 bnr.340 Støyrapport Prosjektnummer: 5026/2015/2018 Dok. nr. Sandakerveien 52, Oslo Rev 1: 26.1.2016. rev: 2 8.2. 2017 Rev 3: 7.3.2018-blå skrift Rev 4: 19.11.2018

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad NOTAT Til: Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad Kopi: Bergersen Arkitekter v/rita Morken, Selberg Arkitekter v/neil Van Est og Prosjektutvikling Midt-Norge v/ingmar Askeland Utført

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODUM KOMMUNE STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Ryggeveien 33, Moss kommune Kunde: Link Arkitektur AS v/ Kristian Ribe Sammendrag: Planområdet ligger hovedsakelig i gul støysone. En liten del av tomten nærmest Ryggeveien ligger i rød sone. Støyberegningene

Detaljer

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 463831 08.10.2012 Oppdragsnavn: Volleneveien 2 Kunde: Byggeservice Askim AS, Terje Mathiassen beregning fra veitrafikk og jernbane Sammendrag: Sweco har

Detaljer

Norske Hus Boligsystem AS Støyutredning Småvollan Støren

Norske Hus Boligsystem AS Støyutredning Småvollan Støren RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Norske Hus Boligsystem AS Støyutredning Småvollan Støren Prosjektnummer: 56798001 Dokumentnummer: 01 Rev.: Original rapport Sammendrag: Sweco Norge AS har blitt engasjert

Detaljer

Støy fra helikoptertrafikk Vurdering av fasadetiltak

Støy fra helikoptertrafikk Vurdering av fasadetiltak RAPPORT Støy fra helikoptertrafikk Vurdering av fasadetiltak Kunde: Prosjekt: Sykehuset Innlandet HF Fasadetiltak mot støy fra helikopter Prosjektnummer: 51000001 Dokumentnummer: 01 Rev.: 0 Sammendrag:

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav RØNVIKVEIEN UTVIKLING AS RØNVIKVEIEN 71 STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG

Detaljer

HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk

HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 01.12.2017 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 HAVSTADODDEN, ARENDAL Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Stært & Co. a.s. Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen Holger

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN Til: Fra: Gravdal Prosjektutvikling AS Norconsult AS Oppdragsnr.: 5131580 Side: 1 av 7 Dato/rev.: 4. april 2013 / rev01: 6. september 2013 Kopi til: STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN I forbindelse

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill.

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill. RAPPORT Reisopp Utendørs støyutreding for detaljregulering Kunde: Bakke Prosjekt AS v/thomas Wisbech Sammendrag: Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer