Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål"

Transkript

1 Revisjonsområde Problemstill Anbefaling tiltak fra ing Konsernrevisjon Vurdere hvilke styrende dokumenter g 1: I hvilken som må etableres for å sikre nødvendige prosesser og aktiviteter slik at foretaket sikrer helhetlig operasjonalis virksomhetsstyring t Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Arbeidsgruppen utarbeider en overordnet prosedyre for virksomhetsstyring ved Ahus Arbeidsgruppen er etablert og i funksjon innen Utarbeidet og godkjent i EQS, ID Overordnet prosedyre for virksomhetsstyring er etablert og tilgjengelig i EQS innen God kunnskaputnyttelse og involvering Bedre kunnskap og forståelse hos ledere og ansatte for hva virksomhetsstyring innebærer Arbeidsgruppen lager en plan for det videre arbeid med å etablere nødvendige styrende dokumenter. Planen skal angi ansvarlig og frist for de ulike oppgaver/tiltak som inngår i planen. Elektroniske styringsprosesser i EQS prøves ut på et begrenset område (pilot) Utkast klart Forslag vurdert og forkastet, ikke fleksibelt nok. Plan for utvikling og implementering av virksomhetsstyringsprosesser er godkjent innen Grunnlag for å beslutte evt. bruk av EQS i styrings- prosessene foreligger innen Målrettet og effektivt endringsarbeid Effektiv systemstøtte Alle aktuelle dokumenter gjøres tilgjengelighet i EQS og utgåtte dokumenter revideres Det utarbeides en systematisk oversikt over oppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres ila av et kalenderår knyttet til ansvar for virksomhetsstyring Utgåtte styrende dokumenter i EQS revideres Nye styrende dokumenter legges inn i EQS, se tiltak ovenfor Gjennomgå strukturen i EQS med sikte på å tilpasse denne til organiseringen av virksomhettstyringen Ansvarlig direktør/ EMH (systemeier) Viseadm/Fagdirktør Viseadm. direktør Viseadm. direktør Viseadm. direktør Kontinuerlig Etter hvert som de Prosedyrer for alle styringsprosesser er etablert og Effektiv prosesstøtte ferdigstilles, se nedenfor tilgjengelig i EQS innen Overordnet styringshjul er etablert og tilgjengelig i EQS innen Bedre oversikt over styringsprosessene og kunnskap om hvem som har ansvar for hva Roller og ansvar defineres og kommuniseres for linje og stab, herunder sentral stab sin rolle og ansvar for styrings-og oppfølgingsprosesser Det etableres en forvaltning av fullmaktsdokumentet og det sikres at dokumentet og fullmaktene blir forankret på alle nivå i foretaket Utarbeide oversikt over roller og ansvar for styringsprosessene Utarbeide rutine for fullmakter - revidering, delegering, veiledning og opplæring ID30559 i EQS Utarbeide mal for delegering av fullmakter fra ett nivå til underordnet Opplæring og veiledning i bruk av vedtatte fullmakter i klinikken og i staber Godkjent i EQS Beskrives i overordnet prosedyre for virksomhetsstyring våren 2015 Overordnet eierskap (prosesseiere) for styringsprosessene er definert innen Rutiner for fullmaktsforvaltning er etablert og tatt i bruk innen Mal for delegering av fullmakter er etablert og tatt i bruk innen Opplæring i fullmaktsforvaltningen er gitt til alle divisjoner, klinikker og enheter innen Bedre oversikt over styringsprosessene og kunnskap om hvem som har ansvar for hva Ensartet fullmaktsforvalting og riktig bruk av fullmakter i foretaket Lederne opplever trygghet i fullmaktsbruken og delegering av fullmakter

2 Det defineres hvilken kompetanse ledere på alle nivå skal ha innen virksomhetsstyring. Temaet styrings- og oppfølgingsprosesser tydeliggjørese i lederopplæring og - utvikling Temaet tas inn på programmet "Ny som leder" og på mellomlederprogrammet fra våren 2015: Definisjon og tolkning av begrepet virksomhetsstyring og gjennomgang av sentrale styrings - og oppfølgingprosesser utarbeides HR-direktør / Viseadministrerende direktør Vår 2015 tas inn som tema i introprogammet og mellomlederprogram fra og med Ledere på alle nivå vet hva virksomhetsstyring er, er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om sin rolle, sitt ansvar og fristene for aktiviteter i disse prosessene g 2. I hvilken etablert prosesser for planlegging som sikrer at alle mål og krav blir tt Mål og krav gitt i OBD (Oppdrag og bestilling fra eier) kommuniseres ut til den enkelte ledere. Mål og krav operasjonaliseres på det enkelte nivå Utarbeide Rutine på nivå 1 for behandling og operasjonalisering av OBD Oppdatere mal for OBD brutt ned til nivå 4 med ansvar og frister OBD settes opp som sak på ledermøter i alle klinikker/divisjoner/enheter, jfr vedtak i sykehusledelsen om "Oppdrag og bestilling XXXX - implementering, oppfølging og rapportering" Rutine for behandling og operasjonalisering av OBD legges i EQS og kommuniseres i linjen. Forventninger som følger av overordnede krav i Oppdrag og bestilling, strategiske planer, budsjett mv. følges opp på hvert nivå, gjennom etablering av egne mål og handlingsplaner for aktuelle områder, jfr tiltak nedenfor. Elektroniske prosesser prøves ut, jfr tiltak under problemstilling 1 Nivå 2 ledere Leder på alle nivå Forslag til rapporteringsmal i EQS vurdert og forkastet Tatt inn i prosedyre for behandling og implemenering av OBD, samt prosedyre for lederlinjens oppfølgingsmøter Rutine etablert og tatt i bruk innen Mal for OBD-operasjonalisering er etablert og tatt i bruk fra Jf linje 11 Alle styringsprosesser er gjennomgått og gjort kjent for ledernivåene 3 og 4 innen Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til eiers oppdrag og bestillerdokument og hvilke mål og oppdrag de selv har ansvar/medansvar for å følge opp/utføre Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til eiers oppdrag og bestillerdokument og hvilke mål og oppdrag de selv har ansvar/medansvar for å følge opp/utføre Følge opp i LGG og rapportes tertialvis til ledelsen og styret (risikovurdering, tiltak ved avvik) Gjennomført 1. og 2. tertial 2015 Rapporteringspunkt er tatt inn i LGG fra 1. tert 2015 LGG prosedyren revideres for å sikre helhetlig vurdering av oppdrag, mål og krav Avklare hvilke forventninger/krav Tas inn som tema på lederskolen foretaket har knyttet til utarbeidelse av virksomhetsplaner /handlingsplaner Overordnet rutine for virksomhetsstyring, hva det er og hva på de ulike nivå det betyr for den enkelte leder, se tiltak ovenfor. Vedtak om å utarbeide virksomhetsplaner på hvert nivå tydeliggjøres, settes i system og følges opp gjennom rapportering (tertialoppfølging). HR-direktør Ledere på alle nivå Revidert prosedyre for LGG er etablert og gjort tilgjengelig i EQS innen Temaet settes opp som eget punkt i lederopplæringen Rutine er etablert og tatt i bruk innen Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til foretakets krav og forventninger knyttet til utarbeidelse av virksomhetsplaner/handlingsplaner og følger opp på sine områder Tas inn i lederoppfølgingen gjennom linjen i den enkelte divisjon. De ulike nivåene utarbeider Utarbeide mal for virksomhetsplan/handlingsplan (sees i virksomhetsplan/ handlingsplan slik at sammenheng med handlingsplan knyttet til årlig mål og krav blir fulgt opp. Planen bør budsjettarbeid) beskrive resultatmål, effektmål, tiltak, ansvar, frist og tidsplan gjennom året. Risikovurderingene gjennomføres som en del av foretakets styrings- og oppfølgingsprosesser Tas inn i de tertialvise oppfølgingsmøtene mellom AD og nivå 2 Utarbeide mal for ROS Rapporterers til styret i tertialrapporteringen - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) Utkast til rutine utarbeidet Rutine for lederlinjens oppfølgingmøter er etablert og tatt i bruk innen Mal er utarbeidet og tatt i bruk innen tertial 2015 Mal benyttes, legges inn i EQS Gjennomført i 2015 Risikovurderinger gjennomføres og tas inn i oppfølgingmøter fom 2. tertial Mal for ROS er tatt i bruk fom 2. tertial Jfr punktet over Lærende organisasjon som driver kontinuerlig målrettet forbedringsarbeid

3 Presisere hvilke g 3: I hvilken etablert prosesser for oppfølging av daglig drift, oppfølgingsprosesser som skal være etablert på det enkelte nivå og hva oppfølgingen skal omfatte Oppfølgingen dokumeneres og rapporteres på en systematisk måte Utarbeide rutine for oppfølging og rapportering på foretakets mål for virksomheten på alle nivå Utarbeide prosedyre for oppfølgingsmøter for daglig drift, rapportering og planer All kommunikasjon knyttet til at det gis oppgaver og stilles krav til drift, rapportering og planer registeres i sakarkivet. Statusrapporter arkiveres også i sakarkiv (ses i sammenheng med årsbudsjett) Rutine er revidert og tatt i bruk innen Prosedyre er etablert og tatt i bruk innen Ansvarlig direktør Kontinuerlig Oppdrag og krav nedover i linjen og tilbakemeldinger på disse oppover i linjen er dokumentert i saksarkivet Ledere på alle nivå er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om oppdrag som er gitt og hvordan disse skal følges opp Ledere på alle nivå er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om oppdrag som er gitt og hvordan disse er fulgt opp pasienter til kommunehelsetjenesten Problemstiling 4: I hvilken helseforetake et etablert g 1: I hvilken grad er det etablert rutiner for samarbeid med kommunene i tråd med gjeldende krav? Revisjonen har ikke avdekket svakheter(gjort funn) i forhold til systemer for analyse og rapportering Vurdering av pasientens sannsynlige behov for tjenester fra kommunen etter utskrivning blir gjennomført for alle pasienter ved innleggelse eller så raskt som mulig, og at dette dokumenteres i DIPS/ Varsel til kommunen sendes så raskt sommulig og varselet har det innhold som er avtalt Kommunene oppdateres ved vesentlige endringer i hjelpebehov eller utskrivningstidspunkt/ Lege vurderer pasienten som utskrivningsklar i tråd med gjeldende krav og at dette dokumenteres i journal Epikrise eller tilsvarende informasjon som sendes med pasienten ved utreise inneholder kvalitetssikret medisinliste og en god funksjonsbeskrivelse/ PLO utskrivnings-rapport alltid sendes med pasienter som skal følges opp av kommunen/ Det fremgår av journal og PLO utskrivningsrapport om det er sendt med pasienten legemidler og om resepter er sendt med pasient eller formidlet apotek Opplæringsplan knyttet til utskriving revideres Opplæringsprogram tilbys akuttmottak og sengepostene, med særlig vekt på legene. Støttemaler for rett dokumentasjon utarbeides og innarbeides dersom det vurderes som hensiktsmessig. Nytt system for oppføging av avvik knyttet til utskriving av utarbeides og tidspunkt og innhold i meldinger overvåkes. Deltakelse i forskning og utviklingsarbeid med blant annet vurdering av innføring av funksjonsbeskrivelsesmal. Dersom en finner det hensiktsmessig vil en innføre en slik mal i tråd med anbefalingene. Når det gjelder oppfølging av kvalitet i utskrivingsmeldinger og medsending av medisiner, epikrise etc. så er dette i detalj beskrevet i Pasientforløpsavtalen. Ny rutine for overvåking av kvalitet i Pasientforløpsavtalen vedtas i SU i juni, og en vil etter dette implementere det system som er vedtatt for overvåking av kvaliteten på dette området. Min Journal innføres ved Ahus Kjernejournal innføres ved Ahus. Utreisekonvolutt justeres og bestilles/brukes Det vurderes å innføre sjekkliste ved utreise som implementeres i pasientjournal, der det særlig fremgår om det er sendt med legemidler og/eller resept. Samhandling og helsefremmende (i helsefremmende. E-Helse avdelingsleder klinikk helsefremmende (i klinikk) løpende fra Nyansattopplæringen er revidert innen Opplæringsprogram er utviklet og tilbudt sengepostene innen Nytt system for overvåking av pasientforløpsavtalen er vedtatt innen Nye rutiner for kvalitetsovervåking implementert fra Mal for funskjonsbeskrivelse er innarbeidet i DIPS innen Rapporteringssystem for oppfølging av kvaliteten i utskrivingsprosessen, herunder riktig dokumentasjon og medisiner ved utreise, er innf;rt innen Min journal innført innen Kjernejournal er innført innen Utreisekonvolutt er justert og tatt i bruk innen Sjekkliste ved utreise er implementert i pasientjournal innen Utskrivingsrutiner følges i tråd med gjeldende retningslinjer, med nødvendig dokumentasjon i Dips. Tidligere vurdering av sannsynlig behov for kommunens tjenester. Bedre dokumentasjon av sannsynlig behov i DIPS. Raskere svar med avtalt innhold til kommunen om sannsynlig behov. Kommunene sikres oppdatert informasjon ved endringer. Leges vurdering av om pasienen er utskrivningsklar dokumenteres bedre i journal. Nødvendig dokumentasjon medsendes pasienter ved utskriving til kommunehelsetjenesten. Bedre dokumentasjon i EPJ+H17.

4 pasienter til kommunehelsetjenesten Det vurderes behov for, og eventuelt utnevnes, koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester/ Prosedyren for individuell plan etterleves/det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt/ansatte og pårørende som hovedregel ikke benyttes som tolk Det foretas en kartlegging internt i foretaket knyttet til behov for opplæring i individuell plan, opplæringsplan for individuell plan revideres og opplæring i individuell plan tilbys alle avdelinger med meldt behov. Det utarbeides kriterier for kontroll av foretakets arbeid på området. Det foretas en kartlegging av bruk av tolk og utarbeides plan for å øke tolkebruk. Det utarbeides og implementeres rapportering av tolkebruk. Opplæring i bruk av tolk tilbys avdelingene. Det etableres tolkesentral på Ahus. samhandling ( i Opplæringsprogram for ind.plan er revidert og tilbudt avdelingene innen EQS rutine for ind. plan og koordinator er utarbeidet innen Kjennskap til og bruk av tolk er økt, nettolking er utprøvd og tolkekabiner etablert innen Bedre vurdering av behovet for utnevnelse av koordinator. Pasienter med behov for individuell plan får henvisning til kommunen sin for utarbeidelse av dette. Koordinatorfunksjonen er ibruktatt. Pasienter med behov for tolk får dette ivaretatt ved tolketjenesten fra OUS. g 2: I hvilken etablert intern styring og kontroll med utskriving av pasienter til kommunehels etjenesten? Det defineres hva legene trenger å kunne knyttet til utskrivningsprosessen, og at ledere, både sykepleiere og leger, etablerer oversikt over hvem som har tilegnet ønsket kompetanse Opplæringsplan knyttet til utskriving revideres. Opplæringsprogram tilbys akuttmottak og sengepostene, særlig legene. Relevante E-læringskurs bekjentgjøres på nett. Opplæring i utskriving gjøres obligatorisk og kontrolleres av leder, med oversikt over alle som har gjennomført opplæring. Det gjennomføres årlig kontroll med utskrivingsområdet og rapport fremlegges ledergruppen for ev. fastsetting av korrigerende tiltak. Det etableres analysenettverk i kommunene som analyserer og legger frem relevant statisitkk på utskrivingsområdet for ledergruppen, ASU og Direktørmøtet. samhandling ( i Opplæring er gitt legene og kontroll med gjennomført e-læringskurs er etablert innen Analysenettverk er etablert innen Bedre kjennskap til prosedyrer og rutiner I utskrivningsprosessen hso leger og annet helsepersonell. Utskrivningsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle tiltak eller justering av igangsatte tiltak. Risikovurderingen dokumenteres. Det gjennomføres ROS analyse med deltakelse fra klinikken Handlingsplan for bedret kvalitet i utskriving gjennomføres i tråd med ROS analysen og tiltak skissert i tilbakemelding til revisjonen. samhandling ( i Risikovurdering er gjennomført og handlingsplan er utarbeidet innen Kvaliteten i utskrivingsarbeidet er bedret Det gjennomføres tiltak som sikrer Behov for opplæring/etterlevelse av dokumentasjonsplikten i bedre dokumentasjon av aktivitetene i DIPS reises til foretaksledelsen for overodnet oppfølging samt Samhandling og prosessen i journal innarbeides i opplæringstiltakene. helsefremmende Opplæringsplan for legene er utarbeidet innen Kriterier for overvåking av kvalitet er utarbeidet innen Ikt forståelse og innsikt i dokumentasjonsplikten på området hos ansatte.

5 Gjeldende retningelinjer/ Det foretas en gjennomgang av alle rutiner knyttet til prosedyrer/ruiner for prosessen utskriving i EQS, og utdaterte prosedyrer fjernes. gjøres kjent for de ansatte og utdaterte dokumenter fjernes fra EQS Det utarbeides forslag til nivå 1 prosedyrer på området. De Nivå 1. prosedyrer som skal benyttes godkjennes i sykehusledelsen. Bekjentgjøring på vanlig måte samt opplæring i forbindelse med opplæring i utskrivingsarbeid heldefremmende EQS rutinene er innført, gamle Det er tydelig hvor de ansatte dokumenter er fjernet innen finner informasjon om prosedyrer knyttet til utskrivning av pasienter, og at denne informasjonen er lett tilgjengelig. I fobindelse med virksomhetsstyring klargjøres myndighet til utarbeidelse og godkjenning av rutiner på utskrivingsområdet. sekretariatet Basert på gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen og oppfølgingen settes i system (hvem skal gjøres hva og når), myndighet og ansvar gjennomgås og klargjøres i forbindelse med ROS analyse. Nye rutiner og fullmakter utarbeides, vedtas og implementeres. helsefremmende Nye rutiner er utarbeidet og tatt i bruk innen Det er tydelig hvem som han hvilke ansvar i utskrivingsprosessen.. Både interne avvik og avvik knytet til samhandlingen med kommunene i utskrivningsprosessen meldes/avik meldt fra kommunene følges opp i de ansvarlige enheter Nytt system for oppføging av avvik knyttet til utskriving av utarbeides og tidspunkt og innhold i meldinger overvåkes Alvorlige avvik på utskrivingsområdet, der pasientens sikkerhet settes i fare, behandles som andre avvik ved Ahus., helsefremmende kvalitetsavdelingen løpende oppfølging Nytt system for overvåking av pasientforløpsavtalen vedtatt i SU , er etablert innen Avvik p[ utskrivningsomr[det f;lges opp l;pende. Økt bevissthet hos de ansatte om hvilke tiltak som fungerer godt på dette området, samt økt bevisshet om kvalitetsforbedring generelt. g 1: I hvilken grad sikrer enhetene riktig kompetanse til rett tid? Det utarbeides overordnede føringer Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre som inkluderer alle de syv for å sette mål og krav til kompetanse. trinn i stategisk kompetansestyring. Det defineres mål og krav til kompetanse gjennomgående fra klinikk/divisjon, til avdeling, til seksjon og til den enkelta ansatte og for alle faggrupper. Mål og krav til kompetanse dokumenteres på en standardisert måte Bidrar til at ledere arbeider systematisk med planlegging, gjennomføring og evaluering for å sikre Ahus og den enkelte medarbeiders nødvendige kompetanse for å nå definerte mål. Bidrar til kvalitetssikring og er et hjelpemiddel for lederen i de ulike prosessene i modellen Det etableres overordnede rutiner for Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre som inkluderer alle de syv kartlegging av kompetansebehov på trinn i stategisk kompetansestyring. alle nivå. Nåværende og fremtidige kompetansekrav og behov kartlegges basert på de etablerte, overordnede rutinene. Kontinuerlig EQS nivå 1 prosedyre er Ansatte og ledere kjenner til hvordan de skal gå frem for å definere mål og sette krav til kompetanse. Bidrar til at ledere definerer ansattes kompetanse utfra mål. Gapet mellom behov og kartlagt kompetanse synliggjøres, kompetansetiltak kan konkretiseres og iverksettes. Det etableres overordnede rutiner for Sikre at medarbeidersamtalen benyttes strukturert til å kartlegging av kompetansebehov på kartlegge medarbeiders behov og plan for kompetanse i tråd alle nivå. med seksjoners behov og mål og måles ved årlig Pulsmåler. Nåværende og fremtidige kompetansekrav og behov kartlegges basert på de etablerte, overordnede rutinene. HR-direktør Alle medarbeidere ved Ahus har årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder og har oppdatert kompetanseutviklingsplan. Medarbeidernes kompetansebehov og kompetanseplaner benyttes strukturert i seksjonens mål og tiltaksplaner.

6 Det utarbeides overordnede føringer for fastsetting og planlegging av kompetansetiltak. Det utarbeides overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre som inkluderer alle de syv trinn i stategisk kompetansestyring. Mal og veiledning til bruk i kompetansestyringsprosessen utarbeides. utarbeidet og inkluderer maler og veiledninger, innen Prosedyren bidrar til å systematisere det årlige arbeidet med strategisk kompetansestyring. Det utarbeides overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre for dokumentasjon av ansattes kompetanse i Læringsportalen og GAT. Ahus har elektronisk dokumentasjon på gjennomført opplærings- og kompetansetiltak. Det utarbeides overordnede føringer Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre for systematisk evaluering, for hvordan systematisk evaluering av inkludert mal og veiledning. kompetansetiltak skal gjennomføres. Effekter av tiltak måles, evaluering skjer systematisk og resultater anvendes i forbedringsarbeid EQS nivå 1 prosedyre er Gir mulighet for å vurdere om tiltakene har ønsket virkning, og gir grunnlag for kontinuerlig justering. Det defineres hva som skal Rapportering på handlingsplan for kompetanse Direktør Enhet for rapporteres for å sikre at klinikken har følges opp i foretakets Oppfølgingsmøter i divisjoner/klinikker. medisin og helsefag styringsinformasjon fra hele kompetansestyringsprosessen. Indikatorer og rapporteringspunkter utarbeides. Kompetansebehov og tiltak legges inn i budsjettprosessen Indikatorer og rapporteringspunkter er utarbeidet. Divisjoner/klinikker rapporterer tertialsvis. Kompetansebehov og tiltak legges inn i budsjettprosessen. Gir tydeligere rapporteringssystemer og oversikt over hva som skal rapporteres. Divisjoner/klinikker rapporterer på samme indikator og det er mulig å gjennomføre intern benchmarking. Behov for utdanning og kompetansetiltak går inn som en del av budsjettprosessen (årshjul) g 2: I hvilken etablert intern styring og kontroll med kompetansest Ansvar og oppgaver for kompetansestyring tydeliggjøres slik: - stabens ansvar for og oppgaver knyttet til tilrettelegging og oppfølging av kompetansestyringsprosesser - linjens ansvar for, og oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging. Det sikres at ledere og andre ansvarlige, har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver. Ansvar for kompetanse sområde er tydeliggjort i mandat for enhet og helsefag. Ansvar fordelt på linje og stab presiseres i overordnet struktur for Kompetansemodellen på Ahus. Inngå i lederopplæring og videreutvikle eksisternde innhold. Arbeid er igangsatt. Vurdere bruk av kursmoduler for ledere som arrangeres jevnlig. Administrerende direktør og SHL Leder avdeling kompetanse og utdanning Fordeling av ansvar for Ansvaret for prosessen er kompetanse sområde fordelt og kjent for den enkelte, i linje og stab synliggjøres i mandat alle nivå er kjent med sine og kompetansemodellen, innen ansvarsområder HR-direktør Alle ledere som har gjennomført lederopplæring har dokumentert opplæring innen kompetansestyring i tråd med gjeldende prosedyre. i foretaket skjer iht foretakets behov.

7 sprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle tiltak eller justering av igangsatte tiltak. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre som inkluderer alle de syv trinn i stategisk kompetansestyring. Prosedyren inkluderer mal og veiledning for risikovurdering. Direktør Enhet for medisin og helsefag. utarbeidet og inkluderer mal og veiledning. Risikoanalysen danner grunnlag for iverksetting av tiltak og justering av igangsatte tiltak. Overordnede retningslinjer, prosedyrer/rutiner for kompetansestyring utarbeides. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre for kompetansestyring inkludert maler og veiledninger. (jmf punkt overnevnte punkter innen området kompetansestyring) EQS nivå 1 prosedyre med tilhørende mal og veiledning er Se øvrige punkter for effektmål innen kompetansestyring. Det fastsettes hvilken informasjon som skal innhentes i oppfølgingen av kompetansestyringen, og oppfølgingen settes i system (hvem skal gjøre hva og når). Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre for kompetansestyring og utvikle mal og veiledning EQS nivå 1 prosedyre med tilhørende mal og veiledning er Se øvrige punkter for effektmål innen kompetansestyring. Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. Effektmålene (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting). Tenkemåten skal gjøre det lettere å planlegge større og eller langsiktige prosesser, der en gjerne deler disse opp i mindre deler, med egne delmål. Ofte vil slike prosesser lettes ved at det arbeides parallelt, men slik at delprosessene samles etterhvert for å oppnå hovedmålsettingen.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Årsrapport 2014 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 4 1.1 Revisjonsutvalgets arbeid... 4 1.2 Konsernrevisjonens arbeid

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Styremøte 15. oktober 2015 Informasjon Konsernrevisjonen leverte sin endelige rapport 17. februar etter revisjonen

Detaljer

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Nasjonalt topplederprogram Lene Kristine Seland Oslo 03.09.15 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Denne oppgaven har utgangspunkt

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 5.4.2017 Rapport nr. 4/2017 Revisjonsperiode Januar

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF Ikke aktuelt Vurderingsperiode Vurderingsperiode motta henvisning Alle pasienter 1.1 Rutiner for som henvises til registrering av mottatte Vestre Viken HF henvisninger bør får en medisinsk gjennomgås faglig

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 16/12239-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Revisjonsrapport 4/2017 2 Handlingsplan Telefon: +47 02900 Sak 37/17

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Nasjonalt topplederprogram Gunn Synnøve Dahl Reisæter Bergen mai 2014 2 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Malema UTK Rapport 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 3.11. 2014 Rapport nr. 6/2014 Revisjonsperiode august september 2014 Virksomhet Sykehuset Innlandet HF Rapportmottaker

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Overgangene har vært best når de har vært planlagte god kommunikasjon pasient/pårørende er inkludert informasjonen

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av Vedlegg til sak 015-2010 styremøte 28. februar 2011 MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av 24.11.10 og e-post av 04.02.11. Tema i Helsetilsynets

Detaljer