Adm. direktørs beretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm. direktørs beretning."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice Eiendom AS...16 Styrets beretning, Norservice AS...20 Resultatregnskap...22 Balanse...23 Noter...25 Kontantstrømanalyse...30 Revisjonsberetning, Norservice AS...30 Organisasjon...32 Våre forretningsområder...33 Nye utfordringer - nye høyder Vi står godt rustet til å møte tiden som kommer med meget gode og stabile fagmiljøer og en solid kapitalbase som gir oss frihet til å satse sterkt i selskapets eksisterende markedsområder og til å utvikle nye. 2

3 Adm. direktørs beretning. Norservice konsern omsatte i fjor varer og tjenester for 181 mill kr og oppnådde et resultat på 6.7 mill kr. En bokført lettelse i pensjonsforpliktelsene løfter resultatet med 2.9 mill kr, slik at reelt resultat er på 3.8 mill kr, en nedgang på 2.1 mill kr sammenlignet med forrige år. Nedgangen skyldes i hovedsak avviklingskostnader knyttet til bilombygging, men er også et speilbilde av den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. Finanskrisen ser ut til å slippe taket og økonomien vil etter hvert vende tilbake til normalen, Et oppsving i konjunkturene er også merkbart når det gjelder formidling av våre arbeidstakere til det åpne jobbmarked hvor formidlingsprosenten økte fra 20.9% i 2009 til 41.5 % inneværende år. Dette understreker at høykonjunktur bidrar til gode formidlingsresultater, mens lavkonjunktur fører til nedbygging av kommersielle virksomhetsområder og med et mere begrenset opplæringstilbud som resultat. Men det vil alltid være en gruppe mennesker med lengre vei til arbeidsmarkedet, og vi konstaterer at antallet på attføring er meget høyt selv i perioder hvor arbeidsmarkedet er stramt. Som attføringsbedrift ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene vi disponerer, og vi skal bidra til at arbeidslinjen og ikke trygdelinjen velges. Men antall personer på uføretrygd bare øker og øker. De store etterkrigskullene eldes, og sannsynligheten for ytterligere uførhet øker kraftig. Uførepensjon virker i lang tid å ha vært brukt som tidligpensjon for sliterne, og helsevesenet har i en viss grad produsert diagnosene som har vært nødvendig for å få innvilget uførepensjon. Skal folketrygdens opprinnelige intensjoner opprettholdes må portvokterrollen oppgraderes, ellers vil uføretilfellene eksplodere. Vi har fått videreført en god AFP ordning, og dette bør være et riktigere alternativ til trygd for mange. Dette betyr at våre avklaringsoppgaver blir enda viktigere. God avklaring avdekker reelle muligheter og reelle begrensinger. En satsing på dette vil igjen føre til at flere velger å stå lengre i arbeid. Samfunnsøkonomisk trenger vil flere hender og hoder i arbeid for å opprettholde velferdsstaten. Men kanskje like viktig er den økte livskvaliteten som lønnet arbeid representerer for den enkelte. I skrivende stund er Norservice godt inne i sitt 50-årsjubileum, og markeringen av jubileumsåret har allerede begynt med en stor og vellykket jubileumskonferanse med 350 gjester og ansatte til stede i Britannia. Skal bedriften kunne runde ytterligere 50 år, kreves fremtidsrettede, strategiske og kloke beslutninger samt kunnskap om bransje, marked og egen virksomhet. Stadig utvikling og endring er for de fleste selskaper blitt fundamentalt for å sikre inntjening og videre drift. Vi må vite hva markedet etterspør og hvordan organisasjonen er i stand til å tilpasse seg og levere i forhold til det. Vi står godt rustet til å møte tiden som kommer med meget gode og stabile fagmiljøer og en solid kapitalbase som gir oss frihet til å satse sterkt i selskapets eksisterende markedsområder og til å utvikle nye. En god og inkluderende bedriftskultur, hvor vi legger vekt på å formidle de verdiene vi står for som attføringsbedrift, gir trygghet, åpenhet og styrket identitet. Mulighetene for fremtidig suksess og videre utvikling er de aller beste. Vi er 250 entusiastiske medarbeidere som sammen skal leve opp til at Motiverte folk skaper mest Trondheim, april 2011 Ingebrigt Kulset Adm.direktør 3

4 Kort om Norservice Resultatutvikling (mill.kr) Norservice er et privateid aksjeselskap, etablert i 1961 av ideelle gründere, og med et ideelt formål om på forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring og kvalifisering. Virksomheten består av et eiendomsselskap og et driftsselskap med tre datterselskap. Driftsselskapet Norservice as, er organisert i flere forretningsområder. For å ivareta bestemmelsene i formålsparagrafen, er det selskapets strategi å videreføre dagens struktur med flere forretningsområder. 5,4 5,9 6,7 Tosidig målsetting Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og kundenes behov for varer og tjenester, danner begge grunnlaget for selskapets virksomhet. Bedriften har derfor en tosidig målsetting; vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten. vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeidstakere konkurransedyktige til det åpne jobbmarkedet Egenkapitalutvikling (mill.kr) 115,1 108,2 102,4 Kvalifisering/opplæring Vi skal være et naturlig førstevalg for arbeidsmarkedsetaten gjennom å gi våre arbeidstakere en så god arbeidsavklaring og yrkesopplæring at de når sine personlige mål. Vår visjon Motiverte folk skaper mest! For å lykkes med visjonen og for å nå våre mål, har vi noen sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger bak alle våre handlinger, og skaper troverdighet i måten vi opptrer på. Verdiene binder også våre forretningsområder sammen, og bidrar til at vi når våre fastsatte mål Omsetningutvikling (mill.kr) 184,7 181,5 180,6 Våre verdier er - Smidig - Folkelig - Ambisiøs - Pålitelig Når du kommer til Norservice skal du merke at det er en virksomhet som etterlever sine verdier Nøkkeltall for konsernet Resultatmargin 5,9 % 8,0 % 2,9 % 3,3 % 3,7 % EK-rentabilitet % 13,0 % 16,6 % 5,3 % 5,5 % 5,8 % Totalrentabilitet % 6,7 % 9,5 % 3,3 % 3,5 % 3,9 % Antall årsverk Investeringer mkr. 12,0 8,0 9,1 9,4 7,1 Avskrivninger mkr. 7,4 7,6 8,1 8,9 9,1 Likviditet mkr 24,0 25,9 24,4 20,4 23,7 4 Totalkapital 157,5 168,6 164, ,4 Omsetning, mkr 178,5 200,6 184,7 181,5 180,6 Resultat, mkr 10,5 16,1 5,4 5,9 6,7 Egenkapital 80,9 97,0 102,4 108,2 115,1

5 Styrets beretning Norservice Eiendom Norservice Eiendom Norservice Eiendom skal eie, forvalte og leie ut faste eiendommer til selskaper innen samme konsern, samt eie aksjer i disse selskapene. Konsernet driver sin virksomhet i Trondheim. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Driftsinntektene i Norservice Eiendom ble 8.7 mill kroner, ned 6.5 % fra Noe økt ledighet, og reduksjon i husleiesatsene er årsaken til denne utviklingen. Dette ga et driftsresultat på 2.9 mill kroner og et nettoresultat på 1.4 mill kroner. Konsern Sum inntekter for Norservice konsern ble mill kroner en nedgang på 0.5 % fra forrige år. Årets resultat ble 6.7 mill kroner, en økning på 13 % fra fjoråret. En lettelse i pensjonsforpliktelsene på 4.8 mill kr. mot året før bidrar sterkt til årets overskudd. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Våre forretningsområder Konsernets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatområder. Omsetningen ved avd. Kabelpartner ble 31.3 mill kroner, en nedgang på 7.7 % fra i fjor. Avdelingen har hatt fallende salg frem til medio 2010, og satser nå på å bedre grep om markedet på østlandet. Inntjeningen er fortsatt tilfredsstillende. Ved Interiør ble omsetningen 27.3 mill kroner, en økning på 6.2 % fra forrige år. Det er bl.a investert i ny kantlister og platesag for å øke effektiviteten ved avdelingen. Dette har gitt seg utslag i økt inntjening. Videre er det nedlagt betydelig arbeid i å få avdelingen sertifisert på miljø (Iso 14001) og produksjon (Iso 9001). Møbelfabrikken har beliggenhet på Støren. Avd. Grafisk (Netprint, Orega og serviceavd. på DN) oppnådde en omsetning på 25 mill kr, en økning på 8.7 % fra 23 mill kr ifjor. Dette er i hovedsak avd. Orega, med en økning på godt over 2 mill kr. NetPrint har beliggenhet på Pirsenteret Trondheim, Orega på Lade, Oslo og Steinkjer, og med serviceavdelinger på DN og NINA i Trondheim. Avd. Hjelpemidler oppnådde en omsetning på 11.3 mill kr, ned 12.4% fra 12.9 mill kroner. Reduksjonen knytter seg til lavere omsetning mot Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag. Avdelingen har senere år lagt vekt på å knytte seg til andre kundegrupper som gir mer forutsigbarhet i aktiviteten og logistikkhåndteringen. Inntjeningen kan fortsatt sies å være tilfredsstillende. Avdelingen har beliggenhet i Trondheim. Pluss Auto omsatte for 12.2 mill kr, ned 14.7% fra 14.3 mill. kroner. Dette skyldes avviklingen av avdelingene for bilombygging og biloppretting. Bilverkstedet har stabil vekst, og gode tilbakemeldinger fra våre kunder. I 2011 overtar verkstedet aktivitetene knyttet til Bilpleie og dekkhotell fra Norigo as. Yrkeskvalifisering Totalt ble 227 personer avklart, og 108 avsluttet i sin arbeidspraksis. 27 var inne på tiltaket varig tilrettelagt arbeid, med utplassering hovedsakelig i datterselskapet Asveco, men også øvrige selskaper og avdelinger. Bedriften sysselsatte 66 årsverk med midlertidige opplæringskontrakter, og 39 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. Dette er noe under rammene fra NAV, men en økning fra året før. Videre var 50 personer utplassert i ekstern bedrift der formidling med tanke på formidling. I alt ble 39 arbeidstakere formidlet til arbeid og 21 til utdanning. Av de formidlingsrettede tiltakene er 26 formidlet til ordinær jobb, og 1 til egenfinansiert utdanning. Dette gir en formidlingsprosent for de formidlingsrettede tiltakene på 41.5% mot fjorårets 20.9 %. Mens man i 2009 sto på bremsene, ser vi at 2010 er året da økonomien vendte tilbake til normalen, og med det mulighetene på arbeidsmarkedet. Datterselskapene Norigo as omsatte varer og tjenester for 10.5 mill kroner, en nedgang på 3.5 % fra forrige år. Dette skriver seg fra en reduksjon i ordinært vare og tjeneste salg. Virksomheten overtar i 2011 aktivitetene i datterselskapet Isonor AS. Isonor as omsatte varer og tjenester på 12.8 mill kroner, en økning på 16.4 % fra forrige år. Økt aktivitet i bygg og anlegg løfter salget med 2 mill kr. Virksomheten i selskapet avsluttes i løpet av 2011, og er i hovedsak overført til Norigo AS pr Asveco as omsatte varer og tjenester for 10.1 mill kroner, en nedgang på 19.4 % fra forrige år. Det er de kommersielle salgsinntektene knyttet til verkstedindustrien som trekker ned med en reduksjon på 2.8 mill kr. 5

6 Styrets beretning Norservice Eiendom Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av konsernet, og som ikke framkommer av regnskapet med tilhørende noter. Investeringer Det er investert totalt 7.1 mill kr i anleggsmidler i Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente, med unntak av 15 mill kroner som ble sikret med 10 års rentekontrakt fra Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som svært god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde konsernet 238 ansatte. Norservice Eiendom har ingen ansatte. I løpet av året har 62 arbeidstakere begynt og 86 sluttet. Av disse er hhv. 51 og 72 knyttet til attføringsvirksomheten. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Av interne tiltak er tilknytningen til IA avtalen, og nye prosedyrer for oppfølging av sykefravær behandlet, samt oppfølging av vernetjenesten. Sykefraværet var i 2010 på 8 %, dvs som året før. Kortidsfraværet er på 2.1%, også en reduksjon fra fjorårets 2.7%. Sykefraværet er fortsatt godt under det som er normalt i ordinære industribedrifter og bransjen for øvrig. Dette er en klar indikasjon på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser som grunnlag for nye tiltak. Det har ikke vært arbeidsulykker av alvorlig karakter i Som industribedrift har konsernet gode rutiner for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Likestilling Kvinner er representert med en representant i styret (25%), to representant i konsernledelsen (50%). I bedriften er det ansatt 29.2 % kvinner. Bedriften praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Framtidsutsiktene Som attføringsbedrift er Norservice etablert med en klart definert samfunnskontrakt. Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert som følge av en pågående NOU utredning. Avklaringen og opplæringen skal være det sentrale formål, og forretningsdriften skal bygge opp under dette hovedformålet. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriftene det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norservice gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til etterspørselen i vare- og arbeidsmarkedet, og har god tro på en langsiktig lønnsom utvikling for virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital. Trondheim 22.februar 2011 Erik Frederiksen Per Einar Løkken Jens Haugen Elsa A. Sandvik Styreleder Nestleder 6 Ingebrigt Kulset Adm.direktør

7 Resultatregnskap Norservice Eiendom Resultatregnskap (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Sum driftsinntekter Endring av beholdning under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Eiendeler Anleggsmidler 5 Lisenser og programvaretilpasning Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5,13 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Netto pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 8 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Tilgode konsernselskaper Sum fordringer Investeringer 7 Markedsbaserte aksjer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Gjeld Og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital 9 Selskapskapital (250 aksjer a kr.500,-) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 11 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 12,13 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter og trekk Skyldig ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Trondheim Erik Frederiksen Per Einar Løkken Jens Haugen Elsa A. Sandvik Styreleder Nestleder Ingebrigt Kulset Adm.direktør 9

10 Noter Norservice Eiendom 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat og den finansielle stillingen når morselskapert Norservice Eiendom AS og dets eierandeler i andre selskaper presenteres som en økonomisk enhet.i konsernregnskapet er medtatt alle selskaper der Norservice Eiendom AS indirekte eller direkte eier mer enn 50% av aksjene eller har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet Norservice Eiendom AS: Norservice AS Norigo AS Isonor AS Asveco AS Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper som inngår i konsernregnskapet samt urealisert internfortjeneste er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Det foreligger ikke minoritetsaksjonærer. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. I tillegg har selskapet en innskuddsbasert pensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon hvor kostnaden bokføres løpende. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Skatter Selskapet driver utleie av fast eiendom til selskaper i samme konsern som ledd i realiseringen av hovedformålet å skape arbeid for yrkeshemmede. Selskapet antas derfor fritatt inntektsskatt i medhold av skatteloven 26 k,1.ledd 2-32,1.ledd. 10

11 Noter Norservice Eiendom 2010 Note 2 Salgsinntekt (hele 1000 kr.) Konsern Andel Pr virksomhetsområde: Attføringstjenester 28,1 % Kabelpartner 17,3 % Interiør 15,1 % NetPrint 6,8 % Orega - Duas 7,1 % Pluss Auto 6,8 % Hjelpemidler 6,2 % Personalutleie 2,5 % Norigo AS 1,9 % Isonor AS 4,2 % Asveco AS 3,7 % Annet 0,4 % Sum 100% Pr geografisk marked: Norge Sum Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser sum Antall sysselsatte årsverk 0 0 Av pensjonskostnaden er knyttet til innskuddsbasert ordning. Ytelser til ledende personer: Lønn Annen godtgjørelse Adm.dir kr kr Av lønn til adm.dir i 2010 er utbetalt som styrehonorar for 3 datterselskap. Bedriftens styre kan forhåndspensjonere adm. direktør i perioden fra fylte 65 år og til ordinær pensjonsalder. Ved slik førtidspensjonering skal adm. direktør ha utbetalt følgende førtidspensjon: 65 år: Full lønn. 66 år 90% av lønn. Førtidspensjonen utbetales på samme måte som lønn. Forpliktelser er avsatt i regnskapet. Styret Det er utbetalt kr. styrehonorarer, hvorav 0,- for Norservice Eiendom AS I tillegg er det utbetalt i styrehonorar for Asveco, Isonor og Norigo. Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2010 utgjør hvorav for Norservice Eiendom AS. Andre honorarer til revisor utgjør kr. 0,- Note 4 Annen driftskostnad I andre driftskostnader er innbetalt på tidligere avskrevne kundefordringer, hvorav 0,- i Norservice Eiendom AS. 11

12 Noter Norservice Eiendom 2010 Note 5 Varige driftsmidler ( hele 1000 kr. ) Morselskap Immatr. Tomter, Maskiner Driftsløsøre eiendeler bygg og fast og anlegg inventar, eiendom verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsselskap 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskriv Nedskriv. og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Konsern Immatr. Tomter, Maskiner Driftsløsøre eiendeler bygg og fast og anlegg inventar, eiendom verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskriv Netto akkumulerte-/ rev.nedskrivninger Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varige driftsmidler de siste 5 år Investering Immatr. eiendeler / utviklingskostn Bygninger, Fast eiendom Maskiner,utstyr Driftsløsøre Salg Immatr. eiendeler/utviklingskostn. Bygninger Maskiner,utstyr Driftsløsøre 12

13 Noter Norservice Eiendom 2010 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. ( hele 1000 kr. ) Firma Ansk.- Forretnings- Stemme og tidspunkt kontor Eierandel Norservice AS (DS) Trondheim 100 % Norigo (DDS) Trondheim 100 % Isonor (DDS) Trondheim 100 % Asveco (DDS) Trondheim 100 % Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi Anleggsmidler: Norservice AS 100,0 % Sum Norservice as Norigo Isonor Asveco Andel driftsinntekter Andel driftskostnader Andel netto finansresultat Andel årsresultat Andel anleggsmidler Andel omløpsmidler Andel eiendeler Avsetning for pensjonsforpliktelser Andel annen langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld Andel gjeld Andel egenkapital Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. (hele 1000 kr.) Konsernet Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi verdi Anleggsmidler: SIT-SAFE 1,85 % Innherred produkter 0,4 % Sum Omløpsmidler: Markedsbaserte verdipapirer Sum markedsbaserte papirer Note 8 Varer (hele 1000 kr.) Konsern Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum

14 Noter Norservice Eiendom 2010 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer 250 kr 500 kr Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- A-aksjer B-aksjer Sum andel andel Trondheim lag av LHL ,0 % 30,0 % Norservice Eiendom ,0 % 10,0 % Midtre Gauldal Kommune ,0 % 10,0 % Trondheim Revmatikerforening ,0 % 8,0 % NHF Sør-Trøndelag ,0 % 6,0 % Trondheim Hørselsforening ,6 % 5,6 % SpareBank 1 Midt-Norge ,2 % 5,2 % Norsk Folkehjelp ,0 % 4,0 % Nasjonalforeningen for folkehelsen ,0 % 4,0 % Cerebral pareseforeningen ,2 % 3,2 % Norges Blindeforbund ,2 % 3,2 % Ringnes E.C.Dahls Bryggeri ,2 % 3,2 % Malvik Kommune ,6 % 1,6 % Block Watne Hus AS ,6 % 1,6 % Sum > 1% eierandel ,6 % 95,6 % Sum øvrige ,4 % 4,4 % Totalt antall aksjer % 100 % Note 10 Egenkapital (hele 1000 kr.) Aksjekapital Annen EK Sum Konsern Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Aksjekapital Annen EK Sum Norservice Eiendom AS Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 11 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (hele 1000 kr.) Konsern Overgang til ny AFP-ordning AFP-tilskottsloven ble vedtatt , men har ikke virkning for personer som går av med AFP før i Gammel AFP-ordning er lukket per , og lukkingen av denne er behandlet regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen. 14

15 Noter Norservice Eiendom 2010 Regnskapsmessig konsekvens for 2010: Avkortingsvirkning for den gamle ordningen resultatføres i Gjenværende regnskapsført forpliktelse etter 2010 er knyttet til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2010 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad ex. arb.avg Engangskostnad / inntekt endr. Pensjonssystem Resultateffekt av avkorting av gammel AFP ordning Andre pensjonskostnader (innskuddsordning etc.) Resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad inkl. arb.avg Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser ekskl. arb.g.avg Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.avg Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,8 % 4,2 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,3 % Forventet pensjonsregulering 0,5 % 1,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,6 % 5,6 % Uttakstilbøyelighet AFP 0,0 % 20,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 12 Annen langsiktig gjeld (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: års avdrag langsiktig gjeld Gjeld kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Norservice Eiendom har Tkr i gjeld til øvrige selskaper som inngår i samme konsernkontoordning. Langsiktig gjeld er omgjort til en revolverende trekkfacilitet med kredittramme på 50 mill kr. Note 13 Pantstillelser og garantier m.v. (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld: Bygninger m/driftstilbehør Totalt Garantiansvar 15

16 Noter/ Kontantstrømanalyse Norservice Eiendom Note 14 Trekkmidler Av selskapets bankinnskudd er bundne skattetrekksmidler for konsernet. Kontantstrømanalyse Norservice konsern (alle tall i 1000 kr) Norservice Eiendom AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Avskrivninger og nedskrivninger Pensjonspremie uten resultateffekt Endring i varelager 0 0 Endring i kortsiktige plasseringer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i konsernmellomværender Endring i andre tidsavgrensede poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endringer i innskuddsfond Investering i finansielle omløpsmidler Opptak av ny gjeld / endringer konsernkonto Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivieter (C) Netto endring i kontanter (A+B+C) Beholdning av kontanter pr Beholdning av kontanter pr

17 Revisjonsberetning Norservice Eiendom 17

18 Jubileum Norservice as feirer i år 50-årsjubileum. Bedriften har en spennende historie å vise til, både før og etter den ble registrert som aksjeselskap i Da hadde virksomheten allerede vært drevet i 14 år, under navnet Tuberkuløses Rekonvalesentverksted. I jubileumsboken vi utgir i anledning 50-årsfeiringen, er bedriftens historie for første gang samlet mellom to permer, sammen med en grundig presentasjon av Norservice anno Arbeidet med boken har gitt oss mye ny kunnskap om bedriftens opprinnelse og tidlige historie. Her en liten smakebit fra jubileumsbokens historiske kapitler: Unnfangelsen Tuberkuløses Hjelpeorganisasjons Rekonvalesentverksted åpner i en tyskerbrakke på Rosenborg i Målet er at mennesker som har svekket helse etter tuberkulose skal jobbe og få opplæring eller omskolering, slik at de skal kunne komme tilbake til yrkeslivet. Det er Trondheim kommune som driver verkstedet, som åpnet etter initiativ fra de tuberkuløse selv. Fødsel Fra 1958 har de vanføre lovfestet rett til undervisning og yrkesopplæring. En samarbeidsnemd for de delvis arbeidsføres organisasjoner blir anmodet om å overta virksomheten av rekonvalesentverkstedet og gjøre tilbudet tilgjengelig for alle yrkesvalghemmede. De gjør dette, og driver verkstedet i leide lokaler i Jarleveien 8. I 1961 blir driften omlagt til aksjeselskap under navnet Yrkesvalghemmedes Industri AS. Nybygg Yrkesvalghemmedes Industri (YVI) bygges sakte men sikkert opp og ut. Staben på disponent og fire instruktører utvides, og det legges byggeplaner. I 1966 står industribygget i Jarleveien 12 ferdig, med plass til 70 yrkesvalghemmede og 7 ledere, fordelt på avdelinger for kontor, mekanisk, trevare, montering, møbeltapetsering og en diverseavdeling. 70-tallet På 60- og 70-tallet bygger velferdsstaten ut vernet industri. YVI er en av svært få private aktører som får unntak fra regelen om kommunalt eierskap, og bedriften fortsetter sin utvikling som privat aksjeselskap. I 1974 kommer statens lønnsrefusjon inn som nytt system. De sysselsatte ved YVI går fra å være trygdemottakere til å bli lønnsmottakere som er ansatt i bedriften. I 1975 åpner YVIs møbelfabrikk på Støren. 80-tallet I 1984 ble disponent Thorleif Hoff takket av, og Ingebrigt Kulset tiltrer som administrerende direktør. Nysjefens første store grep er et navneskifte. I 1985 blir det vedtatt av bedriften skal hete Norservice. Dette er starten på en ny æra i selskapets historie. Man vil bygge en merkevare som ikke fokuserer på de ansattes begrensninger.

19 90-tallet Norservice vokser, det samme gjør selvfølelsen. Det gror fram en ny bevissthet omkring samfunnsansvaret bedriften har og tar. Mens det tidligere har vært snakk om offentlige tilskudd, er begrepet nå salg av attføringstjenester. Bedriften går så det suser. Lokalene i Jarleveien utvides, først i 1990, og siden i 1996, med nytt administrasjonsbygg får bedriften ny logo som understeker hva som er viktigst i Norservice: Det er mennesket som står i sentrum tallet Dette tiåret starter tungt, med røde tall i Etter nødvendige omlegginger og avviklinger går det atter rett vei. Utbyggingen av en sterk konsernbase på Lade fortsetter, og et nybygg i Fridheimveien står ferdig i Tidenes beste resultat for Norservice kommer i 2007, med 200 millioner i omsetning og 16,1 millioner i overskudd. De fleste avdelingene får nye navn og logoer, for at de bedre skal kunne nå gjennom i sine markedsnisjer. I 2011 feirer bedriften 50 år, og lanserer ny konsernlogo. Samme år starter bygging av nok et byggetrinn i Jarleveien. I løpet av året blir det et skifte i lederstolen, da Ingebrigt Kulset går av med pensjon.

20 Styrets beretning Norservice Sum driftsinntekter ble mill kroner, en økning på 0.7 % fra forrige år. Årets drift ga et overskudd på kr ,-. Det er da bokført en lettelse i pensjonsforpliktelsene inkl. bortfall av AFP på til sammen 2,9 mill kr. ift. året før. Driften har da et reelt underskudd på 2,5 mill kr som er det samme som i Forretningsområdene leverte 1.5 mill kr bedre enn året før anført av avd. Interiør, Grafisk og Karriere. Imidlertid er gevinsten i verdipapirmarkedet tilsvarende lavere. Det er også knyttet avviklingskostnader til avdeling Bilombygging på 1,9 mill kr. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Våre forretningsområder Selskapets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatområder. Omsetningen ved avd. Kabelpartner ble 31.3 mill kroner, en nedgang på 7.7 % fra i fjor. Avdelingen har hatt fallende salg frem til medio 2010, og satser nå på å bedre grep om markedet på østlandet. Inntjeningen er fortsatt tilfredsstillende. Ved Interiør ble omsetningen 27.3 mill kroner, en økning på 6.2 % fra forrige år. Det er bl.a investert i ny kantlister og platesag for å øke effektiviteten ved avdelingen. Dette har gitt seg utslag i økt inntjening. Videre er det nedlagt betydelig arbeid i å få avdelingen sertifisert på miljø (Iso 14001) og produksjon (iso 9001). Møbelfabrikken har beliggenhet på Støren. Avd. Grafisk (Netprint, Orega og serviceavd. på DN) oppnådde en omsetning på 25 mill kr, en økning på 8.7 % fra 23 mill kr ifjor. Dette er i hovedsak avd. Orega, med en økning på godt over 2 mill kr. NetPrint har beliggenhet på Pirsenteret Trondheim, Orega på Lade, Oslo og Steinkjer, og med serviceavdelinger på DN og NINA i Trondheim. Avd. Hjelpemidler oppnådde en omsetning på 11.3 mill kr, ned 12.4% fra 12.9 mill kroner. Reduksjonen knytter seg til lavere omsetning mot Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag. Avdelingen har senere år lagt vekt på å knytte seg til andre kundegrupper som gir mer forutsigbarhet i aktiviteten og logistikkhåndteringen. Inntjeningen kan fortsatt sies å være tilfredsstillende. Avdelingen har beliggenhet i Trondheim. Pluss Auto omsatte for 12.2 mill kr, ned 14.7% fra 14.3 mill. kroner. Dette skyldes avviklingen av avdelingene for bilombygging og biloppretting. Bilverkstedet har stabil vekst, og gode tilbakemeldinger fra våre kunder, og overtar i 2011 aktivitetene knyttet til Bilpleie og dekkhotell fra Norigo as. Yrkeskvalifisering Totalt ble 227 personer avklart og 108 avsluttet i sin arbeidspraksis. 27 var inne på tiltaket varig tilrettelagt arbeid, med utplassering hovedsakelig i datterselskapet Asveco, men også øvrige selskaper og avdelinger. Bedriften sysselsatte 66 årsverk med midlertidige opplæringskontrakter, og 39 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. Dette er noe under rammene fra NAV, men en økning fra året før. Videre var 50 personer utplassert i ekstern bedrift der formidling med tanke på formidling. I alt ble 43 arbeidstakere formidlet til arbeid og 22 til utdanning. Av de formidlingsrettede tiltakene er 26 formidlet til ordinær jobb, og 1 til egenfinansiert utdanning. Dette gir en formidlingsprosent for de formidlingsrettede tiltakene på 41.5% mot fjorårets 20.9 %. Mens man i 2009 sto på bremsene, ser vi at 2010 er året da økonomien vendte tilbake til normalen, og med det arbeidsmulighetene. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et meget begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. I 2010 er det ikke bokført tap på krav. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde selskapet 270 ansatte. I løpet av året har 52 arbeidstakere begynt og 76 sluttet i selskapet. Av disse er hhv. 43 og 62 knyttet til lønnede tiltaksplasser for NAV. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen blir 20

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer