Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:"

Transkript

1 Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden, og grunngav dette slik: Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform. Regjeringa meiner at større og meir robuste kommunar kan få større oppgåver og ta meir ansvar enn dagens kommunar, og dei vil begrense fylkesmannen sin moglegheit til å overprøve lokale folkevalde forsamlingar. Regjeringa seier vidare at dei vil innføre prøveordningar med overføring av statlege og fylkeskommunale oppgåver til kommunane. M.a. nemner dei at dei i samband med kommunereforma vil vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport frå fylka til kommunane. Vedlagte uttalelse fra KS sentrale rådmannsutvalg gir en god oversikt over aktuelle oppgåver. Ordførarane i Valdres meiner at det er viktig å vera med i starten av prosessen, slik at ein i størst mogleg grad kan vere med å legge premissar for dette arbeidet framover. Den 8. januar 2014 var difor ordførarane i dei seks valdreskommunane, samt to av rådmennene, i møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og stortingspresident Olemic Thommesen. Der presenterte dei regionen og det omfattande eksisterande interkommunale samarbeidet. Statsråd Sanner informerte om korleis regjeringa tenkjer prosessen med kommunereforma framover, og sa m.a. at dei ønskjer ein lokaldemokratisk reform med lang horisont. Målet er færre og meir robuste kommunar, som gjev betre tenester og styrker lokaldemokratiet. Det kom også fram at kommunane ikkje kan vente seg støtte til parksamarbeid framover, som VNK. På møtet den 8. januar fremja også ordførarane eit ønskje om at regionrådsleiar i Valdres og ordførar i Øystre Slidre kommune, Kjell Berge Melbybråten, skulle få plass i referansegruppa for det hurtigarbeidande ekspertutvalet som Sanner har sett ned for å arbeide med oppgåvefordeling knytt til framtidig kommunestruktur. Det lykkast dei med, og Melbybråten er no med i referansegruppa. Ekspertutvalet skal levere første delrapport i løpet av våren, der dei skal seie noko om kva kriterium som må vere på plass for at kommunane skal løyse dei oppgåvene dei har i dag. Sluttrapporten, som skal vere klar om eit års tid, skal vise kva kriterium som skal ligge til grunn for at kommunane skal kunne få nye oppgåver og meir sjølvstyre. Rådsleiar deltek også i fylkesmannen og KS sin «tenketank» som arbeider med å gje Fylkesmannen i Oppland eit breiast mulig grunnlag for å gje regjeringa innspel frå Oppland om modernisering av tenestespekter, tilsette sin kompetanse og demokratiske styringsmuligheiter i kommunane.

2 I møte i ordførar- og rådmannsforum (ORF) den fekk rådmannsutvalet (RU) i oppdrag å lage ei felles kommunestyresak om prosess i samband med arbeid med framtidig kommunestruktur i Valdres: Ordfører-/rådmannsforum gir rådmannsutvalget i oppdrag å forberede en kommunestyresak om et felles planprogram. Dette skal gi forankring for oppstart av en prosess for kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering, samt muligheter og utfordringer i kommende kommuneproposisjon, Stortingsmelding om framtidige helseoppgaver for kommuner, samt øvrige statlige signaler. Prosessen skal sikre tilstrekkelig kunnskap for videre drøfting av framtidig struktur, samt å sikre god demokratisk involvering. Prosessen skal synliggjøre våre muligheter til å påta oss nye oppgaver. Prosessen må gå parallelt regionalt og i den enkelte kommune, i samarbeid med Fylkesmannen, Storting/regjering og kommunestyrene Kommunestyresak med forslag til planprogram skal foreligge til behandling i løpet av mars Det er her ikkje snakk om eit planprogram jf. Plan- og bygningslova 4-1, men ein plan for korleis valdreskommunane best kan samhandle framover for å sikre seg ein god og inkluderande prosess som sikrar demokratisk involvering frå dei seks kommunane undervegs. Rådmannsutvalet har utarbeida vedlagte prosjektplan for å få ein struktur på dette som alle kommunane kan einast om. Prosessen legg opp til brei medverknad frå politisk nivå, og seier noko om tenkt progresjon i arbeidet. Den viser også organisering av arbeidet. Prosjektplanen tek ikkje stilling til sak, då det kan vere til dels svært ulike utgangspunkt i dei seks kommunane, og det er prosessen som må avgjere kva valdreskommunane kan einast om å samarbeide om m.o.t. kommunestruktur i framtida. Det må understrekast at det kan vere tilhøve som dukkar opp undervegs i prosessen, t.d. føringar som kjem fram i kommuneproposisjonen, som kan medføre endringar i planen. Dette må det takast høgde for. Ein tenkjer at kommunestyrevedtak i felles sak for dei seks valdreskommunane kan danne grunnlag for søknad om prosjektmidlar for vidare arbeid Formannskapet Ny behandling Saksopplysninger: Dette er en felles saksutredning for Valdreskommunene.

3 Kommunestyret har tidligere i sak 033/14 i møte vedtatt prosjektplan «grunnlag for drøfting av kommunemodernisering mot 2020, fase 1». Formålet med denne saken er å sikre forankring i alle kommunestyrene for videre prosess i etablert prosjektstruktur. I etterkant av vedtatt prosjektplan (sak 033/14, ) er sentrale føringer konkretisert og tydeliggjort. Dette nødvendiggjør at utredningsarbeidet må tilpasses, konkretiseres og tidsfestes i samsvar med sentrale signaler. Dette er i tråd med vedtatt prosjektplan. Formålet er videre å forankre et utredningsarbeid i samsvar med sentrale føringer, og at dette skal gjennomføres etter en tidsplan som muliggjør at kommunestyrene kan ta standpunkt til eventuell sammenslåing og tidspunktet for dette i en ny kommunestyresak i løpet av 4. kvartal 2015, fortrinnsvis etter kommunestyrevalget. Det er først i saken høsten 2015 at kommunestyret skal ta standpunkt til eventuell sammenslåing, og tidspunktet for gjennomføring. Det henvises til vurderingspunktet nedenfor for ytterligere beskrivelse. Prosjektmålet i vedtatt prosjektplan er å sikre tilstrekkelig kunnskap for videre drøfting av framtidig struktur. Vedtatt prosjektplan i sak 033/14 initierer tre utredningsprosesser; 1. Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering 2. Muligheter og utfordringer i kommende kommuneproposisjon, stortingsmelding om framtidige helseoppgaver for kommuner samt øvrige statlige signaler 3. Synliggjøring av våre muligheter til å påta oss nye oppgaver Det framgår av prosjektplanen at det skal sikres god demokratisk involvering i prosessen. Følgende prosjektorganisasjon er etablert, jfr. vedtatt prosjektplan; Prosjekteier: Politisk styringsgruppe: Administrativ styringsgruppe: Felles formannskapsmøte for Valdreskommunene Ordførerforum Rådmannsutvalget Utredning 1; Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisasjon Begrepet «nåværende organisasjon» konkretiseres til å omfatte; a) Kartlegging av sterke og svake sider med nåværende kommunestruktur b) Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende interkommunale samarbeid c) Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende regionale samarbeid a) Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende kommunestruktur

4 Det er ingen nye sentrale føringer i kommunereformprosessen etter at kommunestyret vedtok prosjektplanen som tilsier at vedtatt prosjektplan må endres knyttet til dette. Det vurderes som mest hensiktsmessig at prosessen med kartleggingen fortsatt ivaretas av vedtatt prosjektorganisasjon. b) Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende interkommunale samarbeid Interkommunalt samarbeid defineres som samarbeid etablert innenfor den ordinære styringslinjen, og inkluderes i den interkommunale styringsstrukturen med RU som overordnet interkommunalt organ. Interkommunale samarbeid er etablert etter kommunelovens 27 eller 28, eller etter IKS-loven. Det er ingen sentrale føringer i kommunereformprosessen etter at kommunestyret vedtok prosjektplanen som tilsier at vedtatt prosjektplan må endres knyttet til dette. Det vurderes som mest hensiktsmessig at prosessen med kartleggingen fortsatt ivaretas av vedtatt prosjektorganisasjon. Sluttrapport fra prosjektet «planlegging i Valdres fase 1» gir en detaljert beskrivelse over alle aktuelle interkommunale samarbeid, organisering og utfordringer. Denne rapporten vil være et godt grunnlag for kartlegging og drøfting knyttet til sterke og svake sider. Denne rapporten et også et godt grunnlag for å foreslå forbedringer i nåværende interkommunale samarbeid. c) Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende regionale samarbeid Regionale samarbeid defineres som samarbeid etablert utenfor den ordinære styringslinjen. Dette er samarbeid som enten er etablert som IKS (f. eks VKR, VLMS-E, Kommunerevisjon) eller organisert på annen måte utenfor linjen. (f. eks VNK, VD, Valdresmusea m. fl.) Kartleggingen under dette punktet vil også omfatte andre interkommunale samarbeid, blant annet i aksjeselskaper hel- eller deleid av Valdreskommuner (f. eks kraftselskaper, næringsselskaper mv.) Det er ingen sentrale føringer i kommunereformprosessen etter at kommunestyret vedtok prosjektplanen i som tilsier at vedtatt prosjektplan må endres knyttet til dette. Det vurderes som mest hensiktsmessig at prosessen med kartleggingen fortsatt ivaretas av vedtatt prosjektorganisasjon. Det er iverksatt en kartlegging/evaluering av Valdres Natur- og Kulturpark. Dette er initiert av Valdresrådet. Arbeidet gjennomføres av Telemarksforskning. Forventet rapport fra denne kartleggingen vil være et nyttig grunnlag for kartlegging og drøfting knyttet til sterke og svake sider, samt til å foreslå forbedringer i valgt organisering for den delen av det regionale samarbeidet som er kanalisert til VNK. Det vil i tillegg være nødvendig å kartlegge øvrige regionale samarbeid.

5 Utredning 2; Muligheter og utfordringer i kommende kommuneproposisjon, stortingsmelding om framtidige helseoppgaver for kommuner samt øvrige statlige signaler Det foreligger presiseringer og konkretisering av sentrale føringer i kommunereformprosessen etter at kommunestyret vedtok prosjektplan i sak 033/ Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen for Kommunal- og forvaltningskomiteen la fram sin innstilling 12. juni, og denne er behandlet i Stortinget 18. juni. Det henvises til vedlagte brev fra statsråd Jan Tore Sanner datert for beskrivelse av status pr. august samt skissert prosess framover fra regjeringens side. Det er tidligere i prosessen signalisert fra sentralt hold at framtidige «robuste kommuner» bør ha et innbyggertall rundt ca Dette anses ikke som en absolutt føring, og flere løsninger kan være aktuelle for Valdres. For hensiktsmessig framdrift og realitet i utredningsarbeidet er det nødvendig at den enkelte Valdreskommune starter en lokal prosess for å avklare spørsmålet om framtidig holdning til sammenslåing. Utredning 3; Synliggjøring av våre muligheter til å påta oss nye oppgaver Det henvises til vedlagte brev fra statsråd Jan Tore Sanner datert Det framgår av dette brevet at det våren 2015 vil bli lagt fram et forslag for Stortinget om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Det henvises videre til brev fra Fylkesmannen i Oppland datert der det inviteres til å foreslå endringer i framtidig oppgavefordeling. Eksempler på oppgaver som kan vurderes overført til kommuner kan være vei, videregående skole, tannpleie, skattekontor, nasjonalparkforvaltning, samfunnsplanlegging m.m. Dersom det skal kunne øves reell påvirkning inn i denne prosessen, antas det at dette arbeidet må starte nå, og spilles inn i forkant av varslet Stortingsmelding våren Det er hensiktsmessig at videre prosess med utredning av dette punktet forankres i vedtatt prosjektorganisasjon. Kommunestyrets vedtak i denne saken om ønsket tidshorisont for prosessen vil være førende for innholdet i denne utredningen. Det presiseres at det i denne saken ikke skal tas standpunkt til hvor mange kommuner det skal være i Valdres i framtida, eller til etablering av én Valdreskommune, men til deltakelse i en prosess for å utrede fordeler, ulemper, utfordringer og muligheter. Vurdering: De sentrale signalene er tydeliggjort i perioden etter vedtatt prosjektplan Nye sentrale signaler og føringer er knyttet til vår prosess 2, «Muligheter og utfordringer i

6 kommende kommuneproposisjon, stortingsmelding om framtidige helseoppgaver for kommuner samt øvrige statlige signaler». Signaler og føringer er tydelige fra regjeringens side, og er forankret i et flertall i Stortinget. Fra statsråd Jan Tore Sanners brev i august refereres to avsnitt; «Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni fram sin innstilling (Innst. 300 S ( )) om kommuneproposisjonen Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilslutning til at det er behov for endinger i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er videre enighet om de økonomiske virkemidlene, herunder at reformstøtte også skal gis til kommuner som blir under innbyggere. Jeg vil komme tilbake til innretningen på reformstøtten i forbindelse med statsbudsjettet for 2014». «Fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene. Mange er i gang med oppstartsmøter med kommunene. Fylkesmannen vil sammen med KS tilrettelegge for at det blir gode og lokalt forankrede prosesser. I hvert fylkesmannsembete vil det være prosessveiledere som kan bistå kommunene, lage møteplasser, og som kan melde tilbake til departementet om det er spesielle forhold vi bør være oppmerksomme på» Med utgangspunkt i statsrådens brev har Fylkesmannen i Oppland sendt et brev til alle ordførere i Oppland datert Oppdraget kommunene får fra Fylkesmannen refereres fra dette brevet; «Fylkesmannen ber om at alle kommuner, alene eller i fellesskap, utarbeider en plan for arbeidet med kommunereformen. I arbeidet med planen ber vi dere konkretisere: - Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger - Administrative og politiske forankringer og utredninger - Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal analyseres og diskuteres i forhold til målene for reformen - Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv - Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner dere kontret vil jobbe med - Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak Planen skal sendes Fylkesmannen innen For å sikre en felles framdrift i utredningsarbeidet er det nødvendig for etablert prosjektorganisasjon å ha forankring for dette arbeidet i kommunestyrene. Kommunestyret bes i denne saken ta standpunkt til to forhold; 1. Om kommunestyret gir sin tilslutning til at utredningsarbeidet i samsvar med sentrale føringer starter opp og konkretiseres. Det anbefales at konkret innhold i dette utredningsarbeidet utarbeides i etablert prosjektorganisasjon med felles formannskap som prosjekteier. Gode lokale prosesser (demokratisk involvering,

7 medarbeiderinvolvering og innbyggerinvolvering) ivaretas i prosessen i samsvar med vedtatt prosjektplan. 2. Om kommunestyret gir sin tilslutning til at utredningsarbeidet gjennomføres innenfor en tidsrammes som muliggjør et valg av tidsløp i ny kommunestyresak høsten De to tidsløpene som er skissert fra regjeringen framgår av vedlagte brev fra statsråd Jan Tore Sanner datert slik; a) Likelydende kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, med sammenslåing fra eller b) Likelydende kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 med sammenslåing fra Det framgår av regjeringens milepælsplan at regjeringen vil fremme en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren Kommuner som ikke har fattet vedtak om sammenslåing etter pkt. a) og b) ovenfor som medførte behandling i kgl. resolusjon våren 2016 vil bli omfattet av denne. Økonomiske virkemidler Dekning av engangskostnader: Engangskostnader dekkes etter en standardisert modell. Grunnbeløpet per sammenslåing er satt til 20 mill. kroner, og differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Sammenslåing av 6 kommuner (5 eller flere kommuner) utløser dekning av engangskostnader ( innbyggere) på 50 mill. kroner. Fra vedlegget til denne saken framgår videre at sammenslåing av 2 kommuner utløser 20 mill. kroner til dekning av engangskostnader. Ved sammenslåing av 3 kommuner er beløpet 30 mill. kroner, og sammenslåing av fire kommuner 40 mill. kr. Reformstøtte: Kommuner som slår seg sammen får reformstøtte. Av vedlagte oppstilling over økonomiske virkemidler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet framgår følgende; «Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5. mill. kr. per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall» «Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake innretningen på reformstøtten for kommuner som etter sammenslåing får under innbyggere, jfr. Innst. 300S ( ). Regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet 2015.» Modellen for reformstøtte i vedlagte tabell fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er følgende; Antall innbyggere i sammenslåingen: innbyggere innbyggere

8 innbyggere over innbyggere Prosessvirkemidler: Departementet har gitt støtte til prosessveiledning i kommunereformarbeidet i det enkelte Fylkesmannsembete fra høsten Fylkesmannen har holdt oppstartsmøte vedr. kommunereformen med alle kommuner i Oppland Som en forlengelse av dette deltok alle ordførere og rådmenn i Valdres på studietur til Finland i Fylkesmannens regi Finland har over tid utredet kommunestrukturen. Finland har en stor usikkerhet med hensyn til oppgaver, som er relevant for kommunestrukturspørsmålet. Der er drift av sjukehus og helse- og omsorgstjenester kommunale oppgaver, som regjeringen ønsker å ta fra kommunene. Sammenlignet med dette blir oppgavejusteringene som er aktuelle i Norge, av mindre betydning i forhold til de kjerneoppgavene norske kommuner har og fortsatt skal ha. Fra «prosessvirkemidler» fra Kommunal- og Moderniserningsdepartementet framgår det at departementet vil utarbeide standardiserte faktaoppsett. Disse anses som et godt verktøy for informasjon om blant annet utfordringer og utviklingstrekk i hver kommune, og for regionen som helhet. Kommunene vil videre få tilbud om et opplegg for spørreundersøkelser til bruk i høringen av innbyggere. Regjeringen har varslet en egen stortingsmelding våren 2015 om nye oppgaver til robuste kommuner, jfr. beskrivelse under pkt. 3 ovenfor. Fra Fylkesmannens brev refereres følgende; «Vi inviterer kommunene til å diskutere sine fortrinn i et nasjonalt perspektiv og å foreslå endringer i oppgavefordelingen Mellom kommuner Fra stat (departement, direktorat eller annet eksternt miljø) Fra regional stat Fra fylkeskommunen «Tenketanken» er felles ressursgruppe for Fylkesmannen og KS, og vil diskutere oppgavefordelingen og foreslå endringer til departementet. Kommunen kan melde sine forslag til regionrådslederen som er medlem i «Tenketanken» Det bør være en målsetting av vår lokale prosess i Valdres muliggjør innspill knyttet til framtidig oppgavefordeling i forkant av varslet stortingsmeldingen. Det betinger at vår lokale prosess starter nå.

9 Etablert prosjektorganisasjon vil etter kommunestyrenes behandling av denne saken ta standpunkt til framdrift, hvilke vurderinger og utredninger som må gjennomføres, samt avklaring av hvordan arbeidet skal organiseres. Det anbefales at etablert prosjektorganisasjon utarbeider en framdriftsplan med en tidshorisont som muliggjør reell delaktighet i utformingen av framtidig struktur. Denne planen, som skal oversendes Fylkesmannen innen , vil bli framlagt for politisk behandling i kommunestyrene i november Det anbefales videre at utredningsarbeidet gjennomføres etter en tidsplan som muliggjør at kommunestyrene kan ta standpunkt til eventuell sammenslåing og tidspunktet for dette i en ny kommunestyresak i løpet av 4. kvartal 2015, fortrinnsvis etter kommunestyrevalget. Det er først i denne saken at kommunestyret skal ta standpunkt til eventuell sammenslåing, og tidspunktet for gjennomføring. For hensiktsmessig framdrift og realitet i utredningsarbeidet er det nødvendig at den enkelte Valdreskommune starter en lokal prosess for å avklare spørsmålet om framtidig holdning til sammenslåing, også i forhold til om det vurderes som aktuelt med grensejusteringer i forhold til dagens kommunegrenser. Dette er et arbeid som bør starte nå, slik at utredningsarbeidet gjennomføres på mest mulig reelt grunnlag. De to andre prosessene i vedtatt planprogram (prosess 1 og 3 ovenfor) vil utredes parallelt innenfor vedtatt prosjektorganisasjon og med de signaler som er gitt fra det enkelte kommunestyre hittil i prosessen. Det skal sikres god demokratisk involvering i prosessen, og vurderinger av hvordan dette skal gjennomføres er startet både i etablert prosessorganisasjon og lokalt i den enkelte kommune. Det må videre sikres en tett og tidlig medarbeiderinvolvering. Prosjektorganisasjonen har, etter vedtak av planprogrammet i sak 033/14, , vurdert å etablere «Tankesmie Valdres». Formannskapene bør ta et ansvar for "Tankesmia" i regional og kommunal regi som vurderer bruker- og samfunnsperspektivet i løpet av prosessen. KS-090/14 Vedtak, enstemmig (23 stemmer): 1. Kommunestyret i Nord-Aurdal gir tilslutning til utredning i samsvar med sentrale føringer i kommunereformprosessen. Utredningsarbeidet gjennomføres i etablert prosjektorganisasjon slik denne er vedtatt i sak 033/14. Prosjekteier skal sikre ivaretakelse av gode lokale prosesser i tett samarbeid med kommunestyret i den enkelte kommune, i samsvar med tidligere vedtatt prosjektplan.

10 2. Kommunestyret gir formannskapet, som prosjekteier sammen med øvrige formannskap i Valdreskommunene, fullmakt til å utarbeide en framdriftsplan med en tidshorisont for utredninger som muliggjør reell deltagelse i utformingen av framtidig kommunestruktur. Planen oversendes Fylkesmannen i Oppland innen i samsvar med fastsatt frist, og refereres i kommunestyrene i desember 2014 Det må videre sikres at utredningsarbeidet gjennomføres innen en tidshorisont som muliggjør at kommunestyret kan behandle tidspunkt for eventuell kommunesammenslåing høsten Tidligere vedtatt utredningsarbeid knyttet til kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering samt synliggjøring av våre muligheter til å påta oss nye oppgaver innarbeides i planen og utredes parallelt i etablert prosessorganisasjon. 4. Prosjekteier (felles formannskapsmøte for Valdres) koordinerer og avklarer eventuelle ulike vedtak i de seks Valdreskommunene i denne saken.

11

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer