Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell"

Transkript

1 Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003

2 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune og Flesberg kommunes heleide aksjeselskap Blefjell 2010 AS. Rådgiver Erik Plathe, Asplan Viak AS, har vært sentral medspiller i arbeidet. Planprogrammet ble behandlet i formannskapet i kommunen 12. juni 2003, og sendes deretter ut på bred høring til regionale myndigheter, grunneiere, hytteeierforeninger m.fl. fra juni til august Flesberg, 13. juni 2003

3 SAMMEN OM ET BEDRE BLEFJELL Kommunestyret i Flesberg har vedtatt at det skal utarbeides en ny kommunedelplan for Blefjell. Kommunen ønsker gjennom en ny kommunedelplan å styrke og videreutvikle den betydning Blefjell har som næringsområde i Flesberg. Blefjell er vertsområde for mange tusen tilreisende gjennom hytter, brukere av overnattingstilbud, campingplasser og dagsturister. Samtidig har kommunen et ansvar for å ivareta miljø og en bærekraftig utvikling av fjellet i samarbeid med nabokommunene. En forstudie til utviklingsplan for Blefjell som ble gjennomført i viste at Blefjell har et stort næringsmessig potensiale. Men dette krever vilje til samarbeid mellom grunneiere mellom grunneiere og brukere mellom grunneiere og kommunen og i forhold til berørte myndigheter. Det vil også kreve at det blir utviklet gode løsninger for veier, vann og avløp, etablering og drift av løyper og andre fellestilbud i området. Kommunen vil gjennom arbeidet med kommunedelplanen klarlegge hvordan kommunen kan bli en aktiv tilrettelegger og medspiller i dette arbeidet. Kommunen har som ambisjon at kommunedelplanen skal bidra til å styrke verdiskapningen lokalt. Det er også en klar ambisjon om å bidra til gjennomføring at noe skjer. I mange kommuner er det gjennomført masterplaner eller reiselivsutviklingsplaner som virkemiddel for å få til gjennomføring. Flesberg kommune ønsker å gjennomføre denne type grunneier og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt med kommunedelplanen og tilpasset situasjonen på Blefjell. Det tas spesielt sikte på å sette i gang utviklingsprosesser i avgrensede områder med flere grunneiere i fellesskap. Arbeide med kommunedelplaner tar ofte lang tid. Kommunen ønsker å gjennomføre en effektiv planprosess der planarbeidet gjennomføres i løpet av et år med utlegging av et planforslag til høring og offentlig ettersyn i juni En ønsker derfor å gi informasjon og få brede innspill gjennom flere viktige milepæler i planarbeidet framfor å etablere tunge arbeidsgrupper. Et utvidet formannskap vil styre planarbeidet. Dette planprogrammet redegjør nærmere for hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført. Det er et utkast som alle kan gi merknader til gjennom høringsperioden. Når programmet er behandlet av den politiske styringsgruppen vil det bli lagt tilgrunn for det videre planarbeidet.

4 Innhold 1 SITUASJON OG UTFORDRINGER PLANOMRÅDET FORELØPIGE UTVIKLINGSMÅL FOR BLEFJELL UTVIKLING AV BLEFJELL SOM REISEMÅL OG NÆRINGSOMRÅDE HOVEDGREP UTVIKLING AV IDENTITET OG PRODUKT FOR BLEFJELL VERDISKAPING OG UTVIKLING I SAMARBEIDSOMRÅDER OVERORDNEDE FØRINGER FOR PLANARBEIDET MILJØSPØRSMÅLENE I PLANARBEIDET VEI, VANN OG AVLØP REPLANLEGGING OG OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNENS TILRETTELEGGINGSROLLE VIRKEMIDLER FOR GJENNOMFØRING ORGANISERING OG MEDVIRKNING FRAMDRIFT OG MILEPÆLER SLUTTPRODUKT

5 1 SITUASJON OG UTFORDRINGER Blefjell er et natur, frilufts- og reiselivsområde med store utfordringer knyttet til replanlegging og økt verdiskapning i områder som er definert som hovedområder for utbygging i gjeldende kommuneplan. Standardhevning av eksisterende hytter, vannforsyning, avløp og et fremtidsrettet veisystem er viktige utfordringer videre. Kommunedelplanen for Blefjell vil derfor gjennomføres parallelt med en næringsinitiert utviklingsdel for å konkretisere Blefjells identitet og produkter som nærings- og reiselivsområde. Planen vil også gå lenger mot å legge til rette for gjennomføring enn det som er vanlig i kommunedelplaner. Blefjell er et større sammenhengende fjellområde med store naturverdier og en villreinstamme med nasjonal betydning. Naturverdiene på Blefjell er en viktig del av kvalitetene ved Blefjell som friluftsområde og hytte og reiselivsområde, men gir samtidig konflikter i forhold til bruk og vern. Som fjellområde forvaltes Blefjell i fellesskap av 5 kommuner og Miljøverndepartementet har godkjent en fylkesdelplan for Blefjell som forutsetter videre avklaringer gjennom kommuneplanleggingen. Disse avklaringene er en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen for Blefjell. Det er bygget ca hytter, av varierende standard, i Flesbergs del av Blefjell. Det er 7 campingplasser med samlet ca 550 vogner, 2 skitrekk knyttet til Blefjellheisen og Fagerfjell ski- og kjelkesenter. Samlet er det vel 185 km merka skiløyper på Blefjell 50 km er i Flesbergs del av fjellet. I forstudien til utviklingsplan for Blefjell kommer det fram at Blefjell har en rekke fortrinn knyttet til natur, beliggenhet og eksisterende infrastruktur. Men det er også betydelige muligheter for økt verdiskapning i området. Dette vil kreve et klart ønske om å ville noe, og en oppfatning om hva som skal være Blefjells identitet og produkt på sikt. Organisering og samarbeid om fellesoppgaver vil være en hovedoppgave og utviklingen må skje skrittvis, men følge en hovedlinje der tiltak med mulighet for rask realisering prioriteres. Videre utvikling på Blefjell vil sette krav til organisering av grunneiere, at kommunen finner en god tilretteleggingsrolle for næringslivet. Det er behov for rammer som ivaretar miljøet på fjellet og som forenkler og gir en mer effektiv planlegging i forhold til berørte myndigheter bla fylkesmannens miljøvernavdeling. Hovedmålet er avklaringer som sikrer at reguleringsplaner 5

6 Planprogram_mai_ :19 Side 6 som følger den nye kommunedelplanen skal være kommunens ansvarsområde og ikke behøve lange behandlingsprosesser i forhold til regionale myndigheter. 2 PLANOMRÅDET Planområdet er avgrenset i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt av kommunestyret 8 mai Avgrensningen av området for kommunedelplanen er vist i kartutsnittet under Avgrensning av planområdet for kommunedelplanen utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 6

7 3 FORELØPIGE UTVIKLINGSMÅL FOR BLEFJELL I arbeidet med kommunedelplanen skal det fastsettes nye utviklingsmål for Blefjell. Som et foreløpig utkast og til videre diskusjon er det foreslått følgende utviklingsmål: Blefjell er et unikt natur-, rekerasjons-, og reiselivsområde. Bruk og forvaltning av fjellet skal sikre lokal verdiskapning for bygda og grunneierne. Det skal legges til rette for en langsiktig bærekraftig forvaltning som sikrer naturverdier og muligheter til de neste generasjonene. Blefjell er et familiefjell med kort avstand til brukere fra byene langs Oslofjorden. Det er et overordnet mål å styrke Blefjells posisjon som familiefjell. Blefjells unike muligheter som helårsområde skal tilrettelegges og markedsføres. Videre utvikling på Blefjell skal gi tilfredse brukere av fjellet som hytte og reiselisvsområde, som rekerasjons- og friluftsområde og som unikt naturområde. Utviklingsmålene er foreløpige og de vil bli bearbeidet videre i planarbeidet. Kommunen ønsker innspill til dette arbeidet. 4 UTVIKLING AV BLEFJELL SOM REISEMÅL OG NÆRINGSOMRÅDE I forstudien til utviklingsplan for Blefjell er det gitt en vurdering av styrker og svakheter ved Blefjell som reiselivsområde: - "Blefjell er vakkert, med rike kultur- og naturminner - Fjellet har i noen grad en utbygget turinfrastruktur med løyper, turisthytter m.v. Man slipper å starte fra null. - Området har et stort antall private hytter og dermed hyttebrukere med forventet motivasjon for verdiøkning. - Området har en nærhet til store norske befolkningskonsentrasjoner og er relativt godt tilgjengelig fra Europa og England - Blefjell har mange brukere, hytteeiere og relativt høy kjennskap i befolkningen - Blefjell er underlagt et forholdsvis sterkt plan-/miljøregime 7

8 - Området krysser fem kommunegrenser, en fylkesgrense og en rekke private eiendomsgrenser. Dette vanskeliggjør en samlet forvaltning. - Det er lite tradisjon for samarbeid mellom aktører i området - Kunnskap og interesse når det gjelder reiseliv er generelt lav - Det er lite tradisjon for servicenæring/serviceholdning i området - Det finnes ingen opplagt aktør eller organisasjon som har myndighet til å lede en utvikling." Forstudien peker spesielt på Blefjells potensiale som et bærekraftig natur-,rekreasjons og næringsområde med en mer markedsorientert profil. Kommunen ser det som viktig å konkretisere videre identitet og produkter for økt verdiskapning på fjellet og tilgrensende næringsvirksomhet i bygda. Kommunen ønsker derfor at det gjennomføres et grunneier- og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt med arbeidet med kommunedelplanen. Kommunen ønsker gjennom dette arbeidet å: 1. Konkretisere et hovedgrep knyttet til Blefjells identitet som reiselivs- og rekerasjonsområde hvilke produkter og markeder vil være viktig for en god framtidig verdiskapning, og hva vil dette kreve av tiltak og finansieringsordninger. 2. Få i gang samarbeide og utvikling i minst 2 samarbeidsområder der grunneiere i felleskap ønsker å gå sammen om å utvikle produkt og egen identitet enten om samlet utvikling og finansiering eller om mer avgrensende tiltak som opprydning i infrastruktur, forskjønning osv. 4.1 Hovedgrep utvikling av identitet og produkt for Blefjell I forstudien til utviklingsplan for Blefjell 2015 foreligger det en del overordnede vurderinger knyttet til markedsposisjon og image, ufordringer styrke og svakheter, scenarier og forslag til strategier og videre arbeide. Mye peker i retning av at Blefjell bør styrkes som familiefjell. Hvilke produkter og tiltak vil i så fall dette kreve, og hvilke ordninger for fellesfinansiering og organisering må grunneierne og næringsdrivende på fjellet etablere for å få dette til? Kommunen ønsker å gjennomføre et slik grunneier- og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt 8

9 med arbeidet med kommunedelplanen. Verdiskapning og arealbruk skal sees i sammenheng. I vurderingene av et samlet grep for verdiskapning for fjellet som helhet skal det klarlegges om familiefjellet er en framtidsrettet identitet for Blefjell og hvilke hovedprodukter og fellesløsninger dette vil kreve. Målet er at dette arbeidet kan videreføres mot konkrete avtaler, selskapsdannelser og finansieringsordninger etter at kommunedelplanen er vedtatt. 4.2 Verdiskaping og utvikling i samarbeidsområder Hensikten med samarbeidsområdene er å stimulere utvikling i områder der grunneiere i felleskap i dag ser muligheter for og ønsker å styrke verdiskapningen knyttet til eksisterende og ny utbygging av private hytter, utleie, bedriftstilbud, villmarkstilbud osv. Dette vil være områder der intensjonen er felles reguleringsplanlegging, fellesfinansiering og utvikling av infrastruktur (vei, vann, avløp, parkering, turløyper, forskjønningstiltak, lokal skilting andre tiltak). Målsettingen er å få etablert minst 2 samarbeidsområder i første omgang der grunneierne i løpet av arbeidet med kommunedelplanen inngår avtale om samarbeid. Det skal også avklares hvordan kommunen og andre offentlige myndigheter kan tilrettelegge og bistå i utviklingen. Det vil være av spesiell interesse å få utviklet tiltak som også kan gi direkte ringvirkninger til annen virksomhet i bygda. 5 OVERORDNEDE FØRINGER FOR PLANARBEIDET Fylkesdelplanen for Blefjell Flesberg kommune er gjennom Miljøverndepartementets godkjenning av fylkesdelplanen for Blefjell forpliktet av de føringer som ligger i den endelige planen og departementets merknader knyttet til godkjenningen. Formålet med fylkesdelplanen har vært "å kartlegge arealbruksinteressene og avveie disse mellom bruk og vern, å sørge for at den framtidige bruken av Blefjell ivaretar hensynet både til naturverdier, kulturhistoriske verdier og næringsvirksomhet som grunnlag for bosetting i fylkene". 9

10 Fylkesdelplanen er delt i flere arealkategorier med retningslinjer; - A1 Fjellet med forbud mot motorferdsel som omfatter det mest sentrale le for villreinen. I området skal det ikke gis dispensasjoner for motorferdsel unntatt nødvendig kjøring i landbruksdrift og en øvelse inntil en gang i året for frivillige redningsaksjoner. Løypekjøring i medhold av interkommunal løypeplan tillates. For øvrig gjelder bestemmelser for A2. Disse områdene omfatter de delene av områdene i Flesberg som ligger fra foten av Storeble og opp til kommunegrensen til Tinn. - A2 Fjellet der det ikke er tillatt med ny fritidsbebyggelse eller turistanlegg, men miljøbasert næringsvirksomhet i tilknytning til setervoller med under 15 sengeplasser. - Alle A-områdene er i Flesbergs kommuneplan definert som Landbruks,- natur- og friluftsområder med viktige friluftsinteresser. - B1 Øvrige natur og landbruksområder der det kan tillates miljøbasert næringsutvikling, men ikke hyttebygging eller større turistanlegg enn 15 overnattingsplasser. I kommuneplanen er disse områdene definert som Landbruks-, natur og friluftsområder. - C1 Hytte og turistområder der det ikke tillattes skitrekk eller større overnattingssteder eller nye områder for caravanplasser. Hyttebygging/fortetting kan tillates. Dette omfatter områder som i arealdelen til kommuneplan for Flesberg er avsatt til byggeområder, enten til fritidsbebyggelse eller til næringsvirksomhet. - Retningslinjene forutsetter også at kommunene skal ha vedtatt samordnede sti og løypeplaner. Planer for utvikling med mer skal drøftes interkommunalt med de 5 kommunene som inngår i samarbeidet. Miljøverndepartementet hadde ved godkjenningen flere merknader som har betydning for planlegging i Flesberg; - Det skal være plankrav etter plan- og bygningsloven for all nyetablering av miljøbasert næringsutvikling, - det skal også være plankrav for hytte- og turistområdende, - gamle disposisjonsplaner må revideres, gjennom kommunedelplan eller reguleringsplan - i forbindelse med videre kommunal planlegging må konsekvenser for villreinen utredes. 10

11 - kommunedelplaner vurderes som et egent redskap for avklaring av fremtidig arealbruk, især knyttet til hytte- og resielivsområdene, - omfang av nye hytter skal drøftes i interkommunalt forum. Kommuneplanen for Flesberg Kommuneplan for Flesberg ble vedtatt av kommunestyret 8. mai Dette vedtaket innebærer at kommunedelplan for Blefjell skal utarbeides innenfor et nærmere definert område. Planbestemmelsenes 6.1 gir retningslinjer for dette arbeidet: 6.1. Kommunedelplan for Blefjell. Flere forhold har aktualisert egen kommunedelplan for Blefjell: Ved Miljøverndepartementets godkjenning av Fylkesdelplan for Blefjell (juni 2002) ble det forutsatt at omfang av videre hyttebygging skulle avgjøres gjennom interkommunal dialog og under hensyn til at Blefjell skal være leveområde for villrein. Kontroll av hytter mht. ulovig innlagt vann har avdekket svært mange ulovlige utslipp. Deler av disse problemer må løses gjennom en samordnet plan for området. Grunneierinitiativet Blefjell Utvikling BA har uttrykt et klart ønske om en kommunedelplan for området. Det skal innen utgangen av 2004 utarbeides en kommunedelplan for Blefjell, jfr. avgrensning på plankartet. Viktige problemstillinger i planen vil være: næringsutvikling fritidsbebyggelse fremtidsrettede løsninger for vann og avløp, og generelt infrastruktur veier og sammenbindingsveier område- og stedsutvikling samordnet sti- og løypeplan tiltak for tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelser 11

12 tiltak for vern av villreinstammen ivaretaking av trekkveier for vilt bevaring av sårbare naturtyper ivaretakelse av grøntkorridorer bruk og vern av setermiljøer og andre kulturminner. Planarbeidet forutsettes å skje i nær samarbeid med bl.a. grunneiere og andre næringsinteresser. Inntil kommunedelplanen foreligger, kan utbygging av fritidsbebyggelse skje i medhold av gjeldende reguleringsplaner. Fradelte tomter kan bebygges i henhold til kommuneplanens bestemmelser. Nye reguleringsplaner tas ikke til behandling før ny kommunedelplan for Blefjell foreligger. Pågående reguleringsplanprosesser skal avvente sluttbehandling til kommunedelplanen foreligger. Unntak er; reguleringsplaner begrenset til infrastrukturtiltak (veg, vann og avløp) sluttføring av reguleringsplaner med innsigelse fra fylkesmannen per august "Spilleregler" for kommunedelplanarbeidet på Ble i støpeskjeen 8. mai besluttet Kommunestyret i Flesberg å igangsette arbeidet med Kommunedelplan for Flesbergs del av Blefjell. Før en skrider til verket må ambisjonsnivå og virkemiddelbruk være så avstemt som mulig både politisk i kommunens egne organer, på regionalt nivå i fylket, overfor nabokommuner og i forhold til grunneiere og hytteforeninger. Å sikre enighet om mål og midler på oppstarttidspunktet vil gjøre ressursbruken svært målrettet og tidsbesparende underveis, er hypotesen. Torsdag 12. juni behandler formannskapet i Flesberg "Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Ble". Det er dette dokumentet som oppsummerer "spillereglene" og som foreslås sendt på høring nå i sommer. Dokumentet er utarbeidet av Flesberg kommune og Blefjell 2010 AS i samarbeid med Erik Plathe fra Asplan Viak AS som rådgiver. 12

13 6 MILJØSPØRSMÅLENE I PLANARBEIDET Miljøspørsmålene i kommunedelplanen vil være knyttet til å ivareta natur, kultur og naturressurser til beste for miljøet, brukerne og næringsutviklingen på fjellet, og å ivareta forpliktelser knyttet til felles forvaltning av Blefjell og oppfølging av fylkesdelplanen for Blefjell. Det er behov for å heve kunnskapsnivået på flere felt for å sikre at disse hensynene kan ivaretas tilstrekkelig i kommunedelplanarbeidet. Vurderinger av landskap og grøntstruktur Kommunen har relativt god kunnskap om viktige landskapsverdier knyttet til fjellområdene. Videre utvikling på Blefjell vil i stor grad være knyttet til replanlegging og fortetting i tilknytning til eksisterende byggeområder. For å sikre at viktige elementer i landskapet kan ivaretas vil kommunen gjennomføre en enkel landskapsvurdering i planarbeidet. Formålet er å få oversikt over viktige landskapsverdier og korridorer i overgangen fjell/skog/byggeområder og inn i utviklingsområdene. Disse områdene vil både ha stor miljømessig betydning, men vil også være viktig for kvaliteten på Blefjell som reiselivs- og rekerasjonsområde. Biologisk mangfold Kommunen står nå foran kartlegging av biologisk mangfold (naturtypekartlegging etter opplegg utarbeidet fra DN). Så langt mulig innenfor tilgjengelig ressurser, vil kommunen prioritere naturtypekartlegging i utviklingsområdene på Blefjell. Hensikten er å kunne bruke dette datagrunnlaget i planprosessen. Kulturmiljø I planarbeidet vil de viktigste kjente kulturmiljøene (blant annet fjellsetrene) bli markert, og det vil også bli vurdert hensyn som bør vektlegges ved miljøbasert næringsutvikling. Sølvgruveområdet Vinoren inngår i kommunedelplanen, både fordi disse kulturminnene er en opplevelsesattraksjon og fordi dette er verdier som bør sikres ivaretatt for fremtiden. 13

14 Sti og løypeplan Det vil bli utarbeidet en samordnet sti og løypeplan som en del av kommunedelplanen. Løypeplanen skal faststette eksisterende og nye løypetraseer innenfor planområdet. I løypeplanen vil hensynet til villreinen bli vurdert spesielt. Det vil også bli vurdert tiltak for å forbedre løypesystemet. Finansiering av vedlikehold og drift vil bli vurdert som en del av ordninger for fellesfinansiering. I sti og løypeplanen vil også forholdet til motorferdsel og bruk av snøscooter bli vurdert. Villrein Kommunen hadde forventet at hensynet til villreinen var bedre avklart i fylkesdelplanen. Departementets pålegg om å vurdere konsekvenser for villreinen ved videre kommunal planlegging må derfor konkretiseres og brytes ned i forhold til situasjonen i de enkelte kommunene. Samtidig vil det være vanskelig å identifisere konsekvenser for villreinen ut fra utviklingen i en kommune. Kommunen ønsker å få til nødvendige avklaringer gjennom arbeidet med kommunedelplanen for å gi næringen på fjellet større forutsigbarhet. Dette krever en relevant faglig tilnærming og gode innspill fra berørte fagmyndigheter. Konsekvensene for villrein har direkte sammenheng med ferdsel fra dagsturister, hyttebrukere, og andre som bor i ulike overnattingsformer på fjellet. Kommunen kommer derfor til å legge hovedvekten på ferdselsvurderingene i planarbeidet. I vurderinger av hensynet til villreinen vil det bli gjort følgende vurderinger: - Oversikt over eksisterende kunnskap om villreinens bruk av Blefjell med utgangspunkt i de kilder som har vært brukt i arbeidet med fylkesdelplanen. - Klarlegge og fastsette tiltak for å styre ferdsel i sårbare områder og perioder for villreinen. - Analysere sammenheng mellom beliggenhet av utbyggingsområder og nærhet til villreinens leveområder for å avklare om det er forhold knyttet til utbyggingsmønster og utbyggingsvolum som kommunen må vektlegge i planarbeidet. 14

15 Miljøvennlig energibruk Planarbeidet skal bidra til å legge til rette for miljøvennlig energibruk i hytter og reiselivsetableringer. Kommunen vil her bruke de erfaringene som kommer fram gjennom prosjektet "Fremtidsretta hytteutvikling" som gjennomføres i regi av Buskerud fylkeskommune. 7 VEI, VANN OG AVLØP Blefjell 2010 gjennomfører en forstudie for oppgradering av infrastruktur (vei, vann og avløp) på Blefjell. Arbeidet omfatter en vurdering av situasjonen og avklaring av hvordan oppgraderingen kan organiseres og gjennomføres. Prosessen omfatter kontakt med samtlige grunneiere i Flesbergs del av Blefjell. Resultatene fra dette arbeidet vil bli samordnet med arbeidet med kommunedelplanen. Et forprosjekt for oppgradering vil bli gjennomført når forstudien er ferdig. Kommunen har også gjennomført en omfattende kartlegging av utslipp fra enkelthytter, og har iverksatt tiltak for bidra til at hytteeiere kan få etablert forskriftsmessige løsninger. I planarbeidet vil det bli avklart rammer for fremtidsrettede vann- og avløpsløsninger tilpasset situasjonen for de ulike delene av fjellet og forutsetninger som må til for at dette kan gjennomføres. Kommunen har et mål om å få avklart et framtidig helhetlig veisystem som lar seg realisere de kommende årene. Dette omfatter ikke bare hovedveier, men også adkomst til delområder. Målet er enklere saksbehandling i forhold til veier. Avklaring av adkomst til delområder kan bli arbeidskrevende og kommunen vil tilpasse ambisjonsnivået til dette og hensynet til framdriften i planarbeidet. 8 REPLANLEGGING OG OMRÅDEUTVIKLING Replanlegging, fornyelse og fortetting av eksisterende områder med fritidsbebyggelse vil være en av hovedutfordringene i planarbeidet. Hensynet til vei, vann og avløp, grønne korridorer, et trivelig miljø og utbyggingsøkonomi vil vanskelig kunne løses ved fortsatt planlegging og utbygging av enkelteiendommer. 15

16 Kommunen vil derfor legge til rette for områdegrep i naturlig sammenhengende områder der det er grunneiere som har interesse for samarbeid. I områder grunneiere ikke ønsker samarbeid kan det være nødvendig å avvente videre utvikling inntil grunnlaget for samarbeid er tilstede. I planarbeidet vil det bli vurdert områder som bør sees i sammenheng. I dette arbeidet vil det bli særlig viktig med innspill fra berørte grunneiere. Replanlegging kjennetegnes ved at planleggingen omfatter områder med eksisterende hytter. Hytteeierne utgjør en viktig ressurs for Blefjell, og vil være viktige medspillere når områder replanlegges. Samtidig må hytteeierne være med å tenke nytt i områder som ble planlagt for lang tid tilbake. Eksisterende hytteeiere vil ha framtidige behov knyttet til vei, vann og avløp, og tilbud om produkter og tjenesteyting. For å styrke lokal verdiskaping vil det være viktig at det lokale næringslivet og grunneierne kan møte disse behovene, og derigjennom gi lenger brukstid av hyttene til felles nytte for alle parter. 9 KOMMUNENS TILRETTELEGGINGSROLLE VIRKEMIDLER FOR GJENNOMFØRING Et hovedgrep og hovedutfordring i planarbeidet vil være å legge til rette for gjennomføring. Planarbeidet skal avklare: - Hvilket ansvar grunneierne har for organisering og tilslutning til fellesfinansiering av reiselivsmessig infrastruktur for at kommunen kan godkjenne nye reguleringsplaner - Kommunens bruk av utbyggingsavtaler - Kommunens bruk av egne eiendommer I tillegg vil kommunen legge vekt på avklaringer med overordnede myndigheter og nabokommuner gjennom kommunedelplanen slik at arbeidet med reguleringsplaner kan bli mer forutsigbart for grunneierne. 16

17 10 ORGANISERING OG MEDVIRKNING Kommunestyret er planmyndighet for planarbeidet, mens formannskapet er kommuneplannemnd. For kommunedelplan Blefjell vil det bli etablert en politisk styringsgruppe som skal følge planarbeidet tett fra planprogrammet er vedtatt til et planforsalg legges fram til sluttbehandling i formannskap/kommuneplannemnd og kommunestyre. Styringsgruppen vil bestå av formannskapet supplert med gruppelederne i de øvrige partiene. Rådmannen har det administrative ansvaret og Blefjell 2010 AS er et verktøy for administrasjonen i planarbeidet. Blefjell 2010 er et aksjeselskap heleid av Flesberg kommune og skal arbeide med forvaltning av kommunens eiendommer på fjellet og sikre oppfølging av utviklingsarbeid for fjellet som helhet. Medvirkning og samråd med berørte myndigheter, organisasjoner og andre som har interesse i planarbeidet er en viktig del av arbeidet med en kommunedelplan. Dette gjelder blant annet i forhold til Blefjell Utvikling BA som representerer 44 næringsdrivende og grunneiere på fjellet, hytte/velforeninger og andre. Kommunen vil legge til rette for medvirkning gjennom å gå tidlig ut med et program for planarbeidet og invitere til diskusjon ved viktige milepæler. Det vil ikke bli etablert tunge arbeidsgrupper som skal følge hele planarbeidet, men heller løse konkrete oppgaver underveis gjennom tidsavgrenset organisering. Kommunens internettsider vil bli en viktig kilde for å gi informasjon og å innhente synspunkter. 17

18 11 FRAMDRIFT OG MILEPÆLER Hovedoversikt over faser og framdrift i planarbeidet er vist i figuren under PLANPROGRAM UNDERLAG PLAN REISELIV - HOVEDGREP REISELIV - OMRÅDER PRINSIPPAVKALRINGER INNSPILL GRUNNEIERE PLANUTKAST DIALOG - NABOKOMM. FORHÅNDSHØRING PLANFORSLAG OFFENTLIG ETTERSYN Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Viktige faser der vil bli tilrettelagt for innspill er vist med blått. Innholdet i de enkelte planfasene er: Planprogram Formannskap/kommuneplannemnd 11 juni Kommunestyret orientering 19 juni Bred høring regionale myndigheter, grunneiere, hytteeierforeninger osv fra juni - august Ny behandling i formannskap/kommuneplannemnd i september. Underlag plan dvs registreringer og vurderinger starter i juni (biologisk mangfold) Hovedgrep reiseliv starter i august og skal gi innspill til behandling av prinsippdokument i november Prinsippdokument med hovedgrep for løsninger og utforming av planutkast legges fram til diskusjon og politisk behandling i november I desember legges det vekt på ideer og innspill fra grunneiere. Arbeide med å finne 18

19 samarbeidsområder for områdeutvikling inngår i dette arbeidet og videreføres fram mot utforming av planutkast Dialog med nabokommuner om planutkast i januar/februar. Utforming av planutkast med eventuelle alternativ ut februar Bred forhåndshøring i mars og april Bearbeiding og utforming av planforslag i mai. Avtale med grunneiere i samarbeidsområder Politisk behandling og utlegging til offentlig ettersyn i juni Vedtak plan i september/oktober 12 SLUTTPRODUKT Kommunedelplanen er forutsatt å omfatte: Rettslig bindende arealplan med bestemmelser Plandokument med mål og beskrivelser Sti og løypeplan integrert i kommunedelplanen Reiseliv og næringsdel hovedgrep, konkrete tiltak, fellesfinansiering, organisering Konsept for utviklingsløsning og avtale mellom grunneiere i samarbeidsområder 19

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer