Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell"

Transkript

1 Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003

2 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune og Flesberg kommunes heleide aksjeselskap Blefjell 2010 AS. Rådgiver Erik Plathe, Asplan Viak AS, har vært sentral medspiller i arbeidet. Planprogrammet ble behandlet i formannskapet i kommunen 12. juni 2003, og sendes deretter ut på bred høring til regionale myndigheter, grunneiere, hytteeierforeninger m.fl. fra juni til august Flesberg, 13. juni 2003

3 SAMMEN OM ET BEDRE BLEFJELL Kommunestyret i Flesberg har vedtatt at det skal utarbeides en ny kommunedelplan for Blefjell. Kommunen ønsker gjennom en ny kommunedelplan å styrke og videreutvikle den betydning Blefjell har som næringsområde i Flesberg. Blefjell er vertsområde for mange tusen tilreisende gjennom hytter, brukere av overnattingstilbud, campingplasser og dagsturister. Samtidig har kommunen et ansvar for å ivareta miljø og en bærekraftig utvikling av fjellet i samarbeid med nabokommunene. En forstudie til utviklingsplan for Blefjell som ble gjennomført i viste at Blefjell har et stort næringsmessig potensiale. Men dette krever vilje til samarbeid mellom grunneiere mellom grunneiere og brukere mellom grunneiere og kommunen og i forhold til berørte myndigheter. Det vil også kreve at det blir utviklet gode løsninger for veier, vann og avløp, etablering og drift av løyper og andre fellestilbud i området. Kommunen vil gjennom arbeidet med kommunedelplanen klarlegge hvordan kommunen kan bli en aktiv tilrettelegger og medspiller i dette arbeidet. Kommunen har som ambisjon at kommunedelplanen skal bidra til å styrke verdiskapningen lokalt. Det er også en klar ambisjon om å bidra til gjennomføring at noe skjer. I mange kommuner er det gjennomført masterplaner eller reiselivsutviklingsplaner som virkemiddel for å få til gjennomføring. Flesberg kommune ønsker å gjennomføre denne type grunneier og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt med kommunedelplanen og tilpasset situasjonen på Blefjell. Det tas spesielt sikte på å sette i gang utviklingsprosesser i avgrensede områder med flere grunneiere i fellesskap. Arbeide med kommunedelplaner tar ofte lang tid. Kommunen ønsker å gjennomføre en effektiv planprosess der planarbeidet gjennomføres i løpet av et år med utlegging av et planforslag til høring og offentlig ettersyn i juni En ønsker derfor å gi informasjon og få brede innspill gjennom flere viktige milepæler i planarbeidet framfor å etablere tunge arbeidsgrupper. Et utvidet formannskap vil styre planarbeidet. Dette planprogrammet redegjør nærmere for hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført. Det er et utkast som alle kan gi merknader til gjennom høringsperioden. Når programmet er behandlet av den politiske styringsgruppen vil det bli lagt tilgrunn for det videre planarbeidet.

4 Innhold 1 SITUASJON OG UTFORDRINGER PLANOMRÅDET FORELØPIGE UTVIKLINGSMÅL FOR BLEFJELL UTVIKLING AV BLEFJELL SOM REISEMÅL OG NÆRINGSOMRÅDE HOVEDGREP UTVIKLING AV IDENTITET OG PRODUKT FOR BLEFJELL VERDISKAPING OG UTVIKLING I SAMARBEIDSOMRÅDER OVERORDNEDE FØRINGER FOR PLANARBEIDET MILJØSPØRSMÅLENE I PLANARBEIDET VEI, VANN OG AVLØP REPLANLEGGING OG OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNENS TILRETTELEGGINGSROLLE VIRKEMIDLER FOR GJENNOMFØRING ORGANISERING OG MEDVIRKNING FRAMDRIFT OG MILEPÆLER SLUTTPRODUKT

5 1 SITUASJON OG UTFORDRINGER Blefjell er et natur, frilufts- og reiselivsområde med store utfordringer knyttet til replanlegging og økt verdiskapning i områder som er definert som hovedområder for utbygging i gjeldende kommuneplan. Standardhevning av eksisterende hytter, vannforsyning, avløp og et fremtidsrettet veisystem er viktige utfordringer videre. Kommunedelplanen for Blefjell vil derfor gjennomføres parallelt med en næringsinitiert utviklingsdel for å konkretisere Blefjells identitet og produkter som nærings- og reiselivsområde. Planen vil også gå lenger mot å legge til rette for gjennomføring enn det som er vanlig i kommunedelplaner. Blefjell er et større sammenhengende fjellområde med store naturverdier og en villreinstamme med nasjonal betydning. Naturverdiene på Blefjell er en viktig del av kvalitetene ved Blefjell som friluftsområde og hytte og reiselivsområde, men gir samtidig konflikter i forhold til bruk og vern. Som fjellområde forvaltes Blefjell i fellesskap av 5 kommuner og Miljøverndepartementet har godkjent en fylkesdelplan for Blefjell som forutsetter videre avklaringer gjennom kommuneplanleggingen. Disse avklaringene er en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen for Blefjell. Det er bygget ca hytter, av varierende standard, i Flesbergs del av Blefjell. Det er 7 campingplasser med samlet ca 550 vogner, 2 skitrekk knyttet til Blefjellheisen og Fagerfjell ski- og kjelkesenter. Samlet er det vel 185 km merka skiløyper på Blefjell 50 km er i Flesbergs del av fjellet. I forstudien til utviklingsplan for Blefjell kommer det fram at Blefjell har en rekke fortrinn knyttet til natur, beliggenhet og eksisterende infrastruktur. Men det er også betydelige muligheter for økt verdiskapning i området. Dette vil kreve et klart ønske om å ville noe, og en oppfatning om hva som skal være Blefjells identitet og produkt på sikt. Organisering og samarbeid om fellesoppgaver vil være en hovedoppgave og utviklingen må skje skrittvis, men følge en hovedlinje der tiltak med mulighet for rask realisering prioriteres. Videre utvikling på Blefjell vil sette krav til organisering av grunneiere, at kommunen finner en god tilretteleggingsrolle for næringslivet. Det er behov for rammer som ivaretar miljøet på fjellet og som forenkler og gir en mer effektiv planlegging i forhold til berørte myndigheter bla fylkesmannens miljøvernavdeling. Hovedmålet er avklaringer som sikrer at reguleringsplaner 5

6 Planprogram_mai_ :19 Side 6 som følger den nye kommunedelplanen skal være kommunens ansvarsområde og ikke behøve lange behandlingsprosesser i forhold til regionale myndigheter. 2 PLANOMRÅDET Planområdet er avgrenset i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt av kommunestyret 8 mai Avgrensningen av området for kommunedelplanen er vist i kartutsnittet under Avgrensning av planområdet for kommunedelplanen utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 6

7 3 FORELØPIGE UTVIKLINGSMÅL FOR BLEFJELL I arbeidet med kommunedelplanen skal det fastsettes nye utviklingsmål for Blefjell. Som et foreløpig utkast og til videre diskusjon er det foreslått følgende utviklingsmål: Blefjell er et unikt natur-, rekerasjons-, og reiselivsområde. Bruk og forvaltning av fjellet skal sikre lokal verdiskapning for bygda og grunneierne. Det skal legges til rette for en langsiktig bærekraftig forvaltning som sikrer naturverdier og muligheter til de neste generasjonene. Blefjell er et familiefjell med kort avstand til brukere fra byene langs Oslofjorden. Det er et overordnet mål å styrke Blefjells posisjon som familiefjell. Blefjells unike muligheter som helårsområde skal tilrettelegges og markedsføres. Videre utvikling på Blefjell skal gi tilfredse brukere av fjellet som hytte og reiselisvsområde, som rekerasjons- og friluftsområde og som unikt naturområde. Utviklingsmålene er foreløpige og de vil bli bearbeidet videre i planarbeidet. Kommunen ønsker innspill til dette arbeidet. 4 UTVIKLING AV BLEFJELL SOM REISEMÅL OG NÆRINGSOMRÅDE I forstudien til utviklingsplan for Blefjell er det gitt en vurdering av styrker og svakheter ved Blefjell som reiselivsområde: - "Blefjell er vakkert, med rike kultur- og naturminner - Fjellet har i noen grad en utbygget turinfrastruktur med løyper, turisthytter m.v. Man slipper å starte fra null. - Området har et stort antall private hytter og dermed hyttebrukere med forventet motivasjon for verdiøkning. - Området har en nærhet til store norske befolkningskonsentrasjoner og er relativt godt tilgjengelig fra Europa og England - Blefjell har mange brukere, hytteeiere og relativt høy kjennskap i befolkningen - Blefjell er underlagt et forholdsvis sterkt plan-/miljøregime 7

8 - Området krysser fem kommunegrenser, en fylkesgrense og en rekke private eiendomsgrenser. Dette vanskeliggjør en samlet forvaltning. - Det er lite tradisjon for samarbeid mellom aktører i området - Kunnskap og interesse når det gjelder reiseliv er generelt lav - Det er lite tradisjon for servicenæring/serviceholdning i området - Det finnes ingen opplagt aktør eller organisasjon som har myndighet til å lede en utvikling." Forstudien peker spesielt på Blefjells potensiale som et bærekraftig natur-,rekreasjons og næringsområde med en mer markedsorientert profil. Kommunen ser det som viktig å konkretisere videre identitet og produkter for økt verdiskapning på fjellet og tilgrensende næringsvirksomhet i bygda. Kommunen ønsker derfor at det gjennomføres et grunneier- og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt med arbeidet med kommunedelplanen. Kommunen ønsker gjennom dette arbeidet å: 1. Konkretisere et hovedgrep knyttet til Blefjells identitet som reiselivs- og rekerasjonsområde hvilke produkter og markeder vil være viktig for en god framtidig verdiskapning, og hva vil dette kreve av tiltak og finansieringsordninger. 2. Få i gang samarbeide og utvikling i minst 2 samarbeidsområder der grunneiere i felleskap ønsker å gå sammen om å utvikle produkt og egen identitet enten om samlet utvikling og finansiering eller om mer avgrensende tiltak som opprydning i infrastruktur, forskjønning osv. 4.1 Hovedgrep utvikling av identitet og produkt for Blefjell I forstudien til utviklingsplan for Blefjell 2015 foreligger det en del overordnede vurderinger knyttet til markedsposisjon og image, ufordringer styrke og svakheter, scenarier og forslag til strategier og videre arbeide. Mye peker i retning av at Blefjell bør styrkes som familiefjell. Hvilke produkter og tiltak vil i så fall dette kreve, og hvilke ordninger for fellesfinansiering og organisering må grunneierne og næringsdrivende på fjellet etablere for å få dette til? Kommunen ønsker å gjennomføre et slik grunneier- og næringsbasert utviklingsarbeid parallelt 8

9 med arbeidet med kommunedelplanen. Verdiskapning og arealbruk skal sees i sammenheng. I vurderingene av et samlet grep for verdiskapning for fjellet som helhet skal det klarlegges om familiefjellet er en framtidsrettet identitet for Blefjell og hvilke hovedprodukter og fellesløsninger dette vil kreve. Målet er at dette arbeidet kan videreføres mot konkrete avtaler, selskapsdannelser og finansieringsordninger etter at kommunedelplanen er vedtatt. 4.2 Verdiskaping og utvikling i samarbeidsområder Hensikten med samarbeidsområdene er å stimulere utvikling i områder der grunneiere i felleskap i dag ser muligheter for og ønsker å styrke verdiskapningen knyttet til eksisterende og ny utbygging av private hytter, utleie, bedriftstilbud, villmarkstilbud osv. Dette vil være områder der intensjonen er felles reguleringsplanlegging, fellesfinansiering og utvikling av infrastruktur (vei, vann, avløp, parkering, turløyper, forskjønningstiltak, lokal skilting andre tiltak). Målsettingen er å få etablert minst 2 samarbeidsområder i første omgang der grunneierne i løpet av arbeidet med kommunedelplanen inngår avtale om samarbeid. Det skal også avklares hvordan kommunen og andre offentlige myndigheter kan tilrettelegge og bistå i utviklingen. Det vil være av spesiell interesse å få utviklet tiltak som også kan gi direkte ringvirkninger til annen virksomhet i bygda. 5 OVERORDNEDE FØRINGER FOR PLANARBEIDET Fylkesdelplanen for Blefjell Flesberg kommune er gjennom Miljøverndepartementets godkjenning av fylkesdelplanen for Blefjell forpliktet av de føringer som ligger i den endelige planen og departementets merknader knyttet til godkjenningen. Formålet med fylkesdelplanen har vært "å kartlegge arealbruksinteressene og avveie disse mellom bruk og vern, å sørge for at den framtidige bruken av Blefjell ivaretar hensynet både til naturverdier, kulturhistoriske verdier og næringsvirksomhet som grunnlag for bosetting i fylkene". 9

10 Fylkesdelplanen er delt i flere arealkategorier med retningslinjer; - A1 Fjellet med forbud mot motorferdsel som omfatter det mest sentrale le for villreinen. I området skal det ikke gis dispensasjoner for motorferdsel unntatt nødvendig kjøring i landbruksdrift og en øvelse inntil en gang i året for frivillige redningsaksjoner. Løypekjøring i medhold av interkommunal løypeplan tillates. For øvrig gjelder bestemmelser for A2. Disse områdene omfatter de delene av områdene i Flesberg som ligger fra foten av Storeble og opp til kommunegrensen til Tinn. - A2 Fjellet der det ikke er tillatt med ny fritidsbebyggelse eller turistanlegg, men miljøbasert næringsvirksomhet i tilknytning til setervoller med under 15 sengeplasser. - Alle A-områdene er i Flesbergs kommuneplan definert som Landbruks,- natur- og friluftsområder med viktige friluftsinteresser. - B1 Øvrige natur og landbruksområder der det kan tillates miljøbasert næringsutvikling, men ikke hyttebygging eller større turistanlegg enn 15 overnattingsplasser. I kommuneplanen er disse områdene definert som Landbruks-, natur og friluftsområder. - C1 Hytte og turistområder der det ikke tillattes skitrekk eller større overnattingssteder eller nye områder for caravanplasser. Hyttebygging/fortetting kan tillates. Dette omfatter områder som i arealdelen til kommuneplan for Flesberg er avsatt til byggeområder, enten til fritidsbebyggelse eller til næringsvirksomhet. - Retningslinjene forutsetter også at kommunene skal ha vedtatt samordnede sti og løypeplaner. Planer for utvikling med mer skal drøftes interkommunalt med de 5 kommunene som inngår i samarbeidet. Miljøverndepartementet hadde ved godkjenningen flere merknader som har betydning for planlegging i Flesberg; - Det skal være plankrav etter plan- og bygningsloven for all nyetablering av miljøbasert næringsutvikling, - det skal også være plankrav for hytte- og turistområdende, - gamle disposisjonsplaner må revideres, gjennom kommunedelplan eller reguleringsplan - i forbindelse med videre kommunal planlegging må konsekvenser for villreinen utredes. 10

11 - kommunedelplaner vurderes som et egent redskap for avklaring av fremtidig arealbruk, især knyttet til hytte- og resielivsområdene, - omfang av nye hytter skal drøftes i interkommunalt forum. Kommuneplanen for Flesberg Kommuneplan for Flesberg ble vedtatt av kommunestyret 8. mai Dette vedtaket innebærer at kommunedelplan for Blefjell skal utarbeides innenfor et nærmere definert område. Planbestemmelsenes 6.1 gir retningslinjer for dette arbeidet: 6.1. Kommunedelplan for Blefjell. Flere forhold har aktualisert egen kommunedelplan for Blefjell: Ved Miljøverndepartementets godkjenning av Fylkesdelplan for Blefjell (juni 2002) ble det forutsatt at omfang av videre hyttebygging skulle avgjøres gjennom interkommunal dialog og under hensyn til at Blefjell skal være leveområde for villrein. Kontroll av hytter mht. ulovig innlagt vann har avdekket svært mange ulovlige utslipp. Deler av disse problemer må løses gjennom en samordnet plan for området. Grunneierinitiativet Blefjell Utvikling BA har uttrykt et klart ønske om en kommunedelplan for området. Det skal innen utgangen av 2004 utarbeides en kommunedelplan for Blefjell, jfr. avgrensning på plankartet. Viktige problemstillinger i planen vil være: næringsutvikling fritidsbebyggelse fremtidsrettede løsninger for vann og avløp, og generelt infrastruktur veier og sammenbindingsveier område- og stedsutvikling samordnet sti- og løypeplan tiltak for tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelser 11

12 tiltak for vern av villreinstammen ivaretaking av trekkveier for vilt bevaring av sårbare naturtyper ivaretakelse av grøntkorridorer bruk og vern av setermiljøer og andre kulturminner. Planarbeidet forutsettes å skje i nær samarbeid med bl.a. grunneiere og andre næringsinteresser. Inntil kommunedelplanen foreligger, kan utbygging av fritidsbebyggelse skje i medhold av gjeldende reguleringsplaner. Fradelte tomter kan bebygges i henhold til kommuneplanens bestemmelser. Nye reguleringsplaner tas ikke til behandling før ny kommunedelplan for Blefjell foreligger. Pågående reguleringsplanprosesser skal avvente sluttbehandling til kommunedelplanen foreligger. Unntak er; reguleringsplaner begrenset til infrastrukturtiltak (veg, vann og avløp) sluttføring av reguleringsplaner med innsigelse fra fylkesmannen per august "Spilleregler" for kommunedelplanarbeidet på Ble i støpeskjeen 8. mai besluttet Kommunestyret i Flesberg å igangsette arbeidet med Kommunedelplan for Flesbergs del av Blefjell. Før en skrider til verket må ambisjonsnivå og virkemiddelbruk være så avstemt som mulig både politisk i kommunens egne organer, på regionalt nivå i fylket, overfor nabokommuner og i forhold til grunneiere og hytteforeninger. Å sikre enighet om mål og midler på oppstarttidspunktet vil gjøre ressursbruken svært målrettet og tidsbesparende underveis, er hypotesen. Torsdag 12. juni behandler formannskapet i Flesberg "Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Ble". Det er dette dokumentet som oppsummerer "spillereglene" og som foreslås sendt på høring nå i sommer. Dokumentet er utarbeidet av Flesberg kommune og Blefjell 2010 AS i samarbeid med Erik Plathe fra Asplan Viak AS som rådgiver. 12

13 6 MILJØSPØRSMÅLENE I PLANARBEIDET Miljøspørsmålene i kommunedelplanen vil være knyttet til å ivareta natur, kultur og naturressurser til beste for miljøet, brukerne og næringsutviklingen på fjellet, og å ivareta forpliktelser knyttet til felles forvaltning av Blefjell og oppfølging av fylkesdelplanen for Blefjell. Det er behov for å heve kunnskapsnivået på flere felt for å sikre at disse hensynene kan ivaretas tilstrekkelig i kommunedelplanarbeidet. Vurderinger av landskap og grøntstruktur Kommunen har relativt god kunnskap om viktige landskapsverdier knyttet til fjellområdene. Videre utvikling på Blefjell vil i stor grad være knyttet til replanlegging og fortetting i tilknytning til eksisterende byggeområder. For å sikre at viktige elementer i landskapet kan ivaretas vil kommunen gjennomføre en enkel landskapsvurdering i planarbeidet. Formålet er å få oversikt over viktige landskapsverdier og korridorer i overgangen fjell/skog/byggeområder og inn i utviklingsområdene. Disse områdene vil både ha stor miljømessig betydning, men vil også være viktig for kvaliteten på Blefjell som reiselivs- og rekerasjonsområde. Biologisk mangfold Kommunen står nå foran kartlegging av biologisk mangfold (naturtypekartlegging etter opplegg utarbeidet fra DN). Så langt mulig innenfor tilgjengelig ressurser, vil kommunen prioritere naturtypekartlegging i utviklingsområdene på Blefjell. Hensikten er å kunne bruke dette datagrunnlaget i planprosessen. Kulturmiljø I planarbeidet vil de viktigste kjente kulturmiljøene (blant annet fjellsetrene) bli markert, og det vil også bli vurdert hensyn som bør vektlegges ved miljøbasert næringsutvikling. Sølvgruveområdet Vinoren inngår i kommunedelplanen, både fordi disse kulturminnene er en opplevelsesattraksjon og fordi dette er verdier som bør sikres ivaretatt for fremtiden. 13

14 Sti og løypeplan Det vil bli utarbeidet en samordnet sti og løypeplan som en del av kommunedelplanen. Løypeplanen skal faststette eksisterende og nye løypetraseer innenfor planområdet. I løypeplanen vil hensynet til villreinen bli vurdert spesielt. Det vil også bli vurdert tiltak for å forbedre løypesystemet. Finansiering av vedlikehold og drift vil bli vurdert som en del av ordninger for fellesfinansiering. I sti og løypeplanen vil også forholdet til motorferdsel og bruk av snøscooter bli vurdert. Villrein Kommunen hadde forventet at hensynet til villreinen var bedre avklart i fylkesdelplanen. Departementets pålegg om å vurdere konsekvenser for villreinen ved videre kommunal planlegging må derfor konkretiseres og brytes ned i forhold til situasjonen i de enkelte kommunene. Samtidig vil det være vanskelig å identifisere konsekvenser for villreinen ut fra utviklingen i en kommune. Kommunen ønsker å få til nødvendige avklaringer gjennom arbeidet med kommunedelplanen for å gi næringen på fjellet større forutsigbarhet. Dette krever en relevant faglig tilnærming og gode innspill fra berørte fagmyndigheter. Konsekvensene for villrein har direkte sammenheng med ferdsel fra dagsturister, hyttebrukere, og andre som bor i ulike overnattingsformer på fjellet. Kommunen kommer derfor til å legge hovedvekten på ferdselsvurderingene i planarbeidet. I vurderinger av hensynet til villreinen vil det bli gjort følgende vurderinger: - Oversikt over eksisterende kunnskap om villreinens bruk av Blefjell med utgangspunkt i de kilder som har vært brukt i arbeidet med fylkesdelplanen. - Klarlegge og fastsette tiltak for å styre ferdsel i sårbare områder og perioder for villreinen. - Analysere sammenheng mellom beliggenhet av utbyggingsområder og nærhet til villreinens leveområder for å avklare om det er forhold knyttet til utbyggingsmønster og utbyggingsvolum som kommunen må vektlegge i planarbeidet. 14

15 Miljøvennlig energibruk Planarbeidet skal bidra til å legge til rette for miljøvennlig energibruk i hytter og reiselivsetableringer. Kommunen vil her bruke de erfaringene som kommer fram gjennom prosjektet "Fremtidsretta hytteutvikling" som gjennomføres i regi av Buskerud fylkeskommune. 7 VEI, VANN OG AVLØP Blefjell 2010 gjennomfører en forstudie for oppgradering av infrastruktur (vei, vann og avløp) på Blefjell. Arbeidet omfatter en vurdering av situasjonen og avklaring av hvordan oppgraderingen kan organiseres og gjennomføres. Prosessen omfatter kontakt med samtlige grunneiere i Flesbergs del av Blefjell. Resultatene fra dette arbeidet vil bli samordnet med arbeidet med kommunedelplanen. Et forprosjekt for oppgradering vil bli gjennomført når forstudien er ferdig. Kommunen har også gjennomført en omfattende kartlegging av utslipp fra enkelthytter, og har iverksatt tiltak for bidra til at hytteeiere kan få etablert forskriftsmessige løsninger. I planarbeidet vil det bli avklart rammer for fremtidsrettede vann- og avløpsløsninger tilpasset situasjonen for de ulike delene av fjellet og forutsetninger som må til for at dette kan gjennomføres. Kommunen har et mål om å få avklart et framtidig helhetlig veisystem som lar seg realisere de kommende årene. Dette omfatter ikke bare hovedveier, men også adkomst til delområder. Målet er enklere saksbehandling i forhold til veier. Avklaring av adkomst til delområder kan bli arbeidskrevende og kommunen vil tilpasse ambisjonsnivået til dette og hensynet til framdriften i planarbeidet. 8 REPLANLEGGING OG OMRÅDEUTVIKLING Replanlegging, fornyelse og fortetting av eksisterende områder med fritidsbebyggelse vil være en av hovedutfordringene i planarbeidet. Hensynet til vei, vann og avløp, grønne korridorer, et trivelig miljø og utbyggingsøkonomi vil vanskelig kunne løses ved fortsatt planlegging og utbygging av enkelteiendommer. 15

16 Kommunen vil derfor legge til rette for områdegrep i naturlig sammenhengende områder der det er grunneiere som har interesse for samarbeid. I områder grunneiere ikke ønsker samarbeid kan det være nødvendig å avvente videre utvikling inntil grunnlaget for samarbeid er tilstede. I planarbeidet vil det bli vurdert områder som bør sees i sammenheng. I dette arbeidet vil det bli særlig viktig med innspill fra berørte grunneiere. Replanlegging kjennetegnes ved at planleggingen omfatter områder med eksisterende hytter. Hytteeierne utgjør en viktig ressurs for Blefjell, og vil være viktige medspillere når områder replanlegges. Samtidig må hytteeierne være med å tenke nytt i områder som ble planlagt for lang tid tilbake. Eksisterende hytteeiere vil ha framtidige behov knyttet til vei, vann og avløp, og tilbud om produkter og tjenesteyting. For å styrke lokal verdiskaping vil det være viktig at det lokale næringslivet og grunneierne kan møte disse behovene, og derigjennom gi lenger brukstid av hyttene til felles nytte for alle parter. 9 KOMMUNENS TILRETTELEGGINGSROLLE VIRKEMIDLER FOR GJENNOMFØRING Et hovedgrep og hovedutfordring i planarbeidet vil være å legge til rette for gjennomføring. Planarbeidet skal avklare: - Hvilket ansvar grunneierne har for organisering og tilslutning til fellesfinansiering av reiselivsmessig infrastruktur for at kommunen kan godkjenne nye reguleringsplaner - Kommunens bruk av utbyggingsavtaler - Kommunens bruk av egne eiendommer I tillegg vil kommunen legge vekt på avklaringer med overordnede myndigheter og nabokommuner gjennom kommunedelplanen slik at arbeidet med reguleringsplaner kan bli mer forutsigbart for grunneierne. 16

17 10 ORGANISERING OG MEDVIRKNING Kommunestyret er planmyndighet for planarbeidet, mens formannskapet er kommuneplannemnd. For kommunedelplan Blefjell vil det bli etablert en politisk styringsgruppe som skal følge planarbeidet tett fra planprogrammet er vedtatt til et planforsalg legges fram til sluttbehandling i formannskap/kommuneplannemnd og kommunestyre. Styringsgruppen vil bestå av formannskapet supplert med gruppelederne i de øvrige partiene. Rådmannen har det administrative ansvaret og Blefjell 2010 AS er et verktøy for administrasjonen i planarbeidet. Blefjell 2010 er et aksjeselskap heleid av Flesberg kommune og skal arbeide med forvaltning av kommunens eiendommer på fjellet og sikre oppfølging av utviklingsarbeid for fjellet som helhet. Medvirkning og samråd med berørte myndigheter, organisasjoner og andre som har interesse i planarbeidet er en viktig del av arbeidet med en kommunedelplan. Dette gjelder blant annet i forhold til Blefjell Utvikling BA som representerer 44 næringsdrivende og grunneiere på fjellet, hytte/velforeninger og andre. Kommunen vil legge til rette for medvirkning gjennom å gå tidlig ut med et program for planarbeidet og invitere til diskusjon ved viktige milepæler. Det vil ikke bli etablert tunge arbeidsgrupper som skal følge hele planarbeidet, men heller løse konkrete oppgaver underveis gjennom tidsavgrenset organisering. Kommunens internettsider vil bli en viktig kilde for å gi informasjon og å innhente synspunkter. 17

18 11 FRAMDRIFT OG MILEPÆLER Hovedoversikt over faser og framdrift i planarbeidet er vist i figuren under PLANPROGRAM UNDERLAG PLAN REISELIV - HOVEDGREP REISELIV - OMRÅDER PRINSIPPAVKALRINGER INNSPILL GRUNNEIERE PLANUTKAST DIALOG - NABOKOMM. FORHÅNDSHØRING PLANFORSLAG OFFENTLIG ETTERSYN Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Viktige faser der vil bli tilrettelagt for innspill er vist med blått. Innholdet i de enkelte planfasene er: Planprogram Formannskap/kommuneplannemnd 11 juni Kommunestyret orientering 19 juni Bred høring regionale myndigheter, grunneiere, hytteeierforeninger osv fra juni - august Ny behandling i formannskap/kommuneplannemnd i september. Underlag plan dvs registreringer og vurderinger starter i juni (biologisk mangfold) Hovedgrep reiseliv starter i august og skal gi innspill til behandling av prinsippdokument i november Prinsippdokument med hovedgrep for løsninger og utforming av planutkast legges fram til diskusjon og politisk behandling i november I desember legges det vekt på ideer og innspill fra grunneiere. Arbeide med å finne 18

19 samarbeidsområder for områdeutvikling inngår i dette arbeidet og videreføres fram mot utforming av planutkast Dialog med nabokommuner om planutkast i januar/februar. Utforming av planutkast med eventuelle alternativ ut februar Bred forhåndshøring i mars og april Bearbeiding og utforming av planforslag i mai. Avtale med grunneiere i samarbeidsområder Politisk behandling og utlegging til offentlig ettersyn i juni Vedtak plan i september/oktober 12 SLUTTPRODUKT Kommunedelplanen er forutsatt å omfatte: Rettslig bindende arealplan med bestemmelser Plandokument med mål og beskrivelser Sti og løypeplan integrert i kommunedelplanen Reiseliv og næringsdel hovedgrep, konkrete tiltak, fellesfinansiering, organisering Konsept for utviklingsløsning og avtale mellom grunneiere i samarbeidsområder 19

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling

Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Praktisk bruk av plan utbyggingsavtaler og kostnadsfordeling med fokus på hytte- og reisemålsutvikling Kristiansand 29.09.2010 Erik Plathe, Asplan Viak AS 1 Hytte- og reisemålsutvikling var ikke hovedtema

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014 Arealplanleggingen i praksis Samplan Bergen 20.11. 2014 Ulike veier fra kommuneplan til gjennomføring Samarbeid ( innenfor ) Medvirkning ( utenfor ) Befolkning Andre myndigheter Interessegrupper Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Gjennomføring av reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Sammenhengen mellom utforming av og mulig gjennomføring

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune H Nore og Uvdal Fakta - Nore og Uvdal Areal: 2505 km² Innbyggere: 2531 ca 4000 fritidshytter

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Bjørnlia Nord 2010 S4A. Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune

Bjørnlia Nord 2010 S4A. Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune Planprogram hyttefelt Bjørnlia Nord i Kvalsund kommune Innhold Innledning... 3 Presentasjon av Bjørnlia Nord... 3 Bakgrunn for prosjektet... 3 Formålet med planprogrammet... 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal Planlegger Sissel Mjølsnes SM/AV 19.11.2013 Planområdet 33,6 km 2 Fra Bjørkeflåta til Vasstulan Inne i området: o Uvdal alpinsenter og Uvdal alpinpark

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv Arendal, 15. april 2015 Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv Kristin Astrup Aas, Prosjektleder 2013-2015: Kommuneplanen rulleres. Parallelt utarbeides det en kommunedelplan for grønnstruktur

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Page 1 of 5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rita Kirsebom Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 02/00732 KOMMUNEDELPLAN FOR NOREFJELL VEST Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til kommunedelplan for Norefjell Vest legges

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD AGENDA Status for arbeidet Kort om utredningsarbeidet Forslag til reguleringsplanområder Forslag til fellestiltak Pause Gjennomføring av fellestiltak Spørsmål Næringsbasert

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Foto: Sindre Skrede / NRK

Foto: Sindre Skrede / NRK Foto: Sindre Skrede / NRK Samling for landbruks- og miljøforvaltninga i kommunane. Hotel Alexandra 4-5. november 2015 Villrein Arealbruk, kommunane sin forvaltning av villreinareal Foto: Harald Skjerdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen 2012 Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen Øystein Engan Holtålen kommune 24.09.2012 1 Innhold Bakgrunn... 3 Eiendomsforhold... 3 Beliggenhet og avgrensing... 4 Formål...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging

Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging Mer miljøtilpassede fritidsboliger nasjonal politikk og konkret oppfølging Seniorrådgiver Bjørn Casper Horgen Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Fritidsboliger i Norge 1.1.2006 I alt: 379 169 Hordaland:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer