& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD&"

Transkript

1 NOTAT: Til: OppturSøndreLandv/GunnhildHagbergKarlsenogTomas Skaugrud Fra: LandsbyenNæringshagev/PerA.Rognerud Dato: NÆRINGSHAGE:NODEELLERAVDELINGIHOVILOKALENETILSKAUGRUD Bakgrunn: DeteretønskefraOppturSøndreLandoghuseierTomasSkaugrudåsenærmere pågrunnlagetforetableringavennæringshage(nh)ihov.lokalenesomskaugrud eiervurderessomsværtvelegnettilformålet(tidligeredrevetsomenlokal Næringshage).Utfordringeneristørregradknyttettilbehovetoginteressenhos lokalebedrifter. LandsbyenNæringshage(LNH)påDokkaermedidetnasjonale næringshageprogrammetsammenmed43andrenh ererundtomidistriktssnorge. LNHermedlemiNæringshageneiNorge,Sseegenhjemmeside:www.nhnett.no LNHserpositivtpåenetableringavennodeellerenavdeling,Sogvilbidratilat dettekanlykkesdersomgrunnlagetfordetvurderessomtilstrekkelig. Hvaerennæringshage? Ennæringshagesamlokaliserermindrebedrifterforåfremmevekstkraft, samarbeidogfagligutvikling.måleterøktregionalverdiskapinggjennom videreutviklingogvekstinyeogeksisterendebedrifter.detnasjonale næringshageprogrammettilretteleggerforflerekunnskapsarbeidsplasseri distriktene.iennhfårsmåbedriftertilgangtilrelevantkompetanseognettverk,i tilleggtiletfagligogsosialtfellesskap.næringshageneerverdiskapingsmiljøersom harenrekkepositiveeffekterforbedriftene,detregionalenæringslivetog lokalsamfunnet. Næringshageprogrammetleggersterkvektpåinnovasjonognyskaping.Privat næringslivskalalltidværepådriveretilprosessenrundtetableringogutviklingav næringshagen.ennæringshageorganiseressometaksjeselskap,medbådeprivate ogoffentligeeiere. Hovedtyngdenavaktivitetenforegårinnenfordetdistriktspolitiskevirkeområdet. DetgisennasjonalbasisfinansieringfraKommunalSogmoderniseringsS departementetviasivatilnæringshagenesomerkvalifisertfordeltakelsei næringshageprogrammet.itilleggblirprogrammetfinansiertavfylkeskommunen ogdelokalekommunersamtenegenandelfrabedrifteneselv(minimum25%).

2 Hvaerennodeoghvaerenavdeling? NODE: Manønskerådanneetutviklingsselskapforåivaretafellesfunksjonerogskape veksthoslokalesmåbedrifter.menpotensialetfordeltagelseframerenn10s15 bedriftererlavt.dakannodeværeaktueltdermanforsøkeråoppnåen rasjonaliseringsgevinstgjennomåsamarbeidemedet"hovedmiljø",dvs.ennhsom eropptattinhsprogrammet.samarbeidsområderkanvære: Skompetanse Snettverk Sinternasjonalisering Detmåminimumbære2S3næringsaktørersomønskeråsamlokaliseresegog utviklesegsammen.detkankommesometinitiativfrakommunen,mendaskal næringslivetmobiliseresogværepådriverneførselskapetstiftes. Ennodekreveratdetskalværeegetaksjeselskapmedegetstyresomer premissgiverforutviklingavnoden.deteretheltklartkravatdeterbedriftersom ønskeråbrukenæringshagensomverktøyisinutviklingogatdeforplikterseg formelt. IprogrambeskrivelseniNHSprogrammethenvisesdettilatkostnaderitilknytningtil utviklingsressursinodenskaldekkeslokalt/regionalt,menshovedmiljøetgjennom detnasjonalenhsprogrammetkansøkeommidlertildekningavoppfølgingog rapporteringnasjonalt.hererdetfortidenenrammepåkr ,s. AVDELING DersomenNHsermulighetfornyaktivitetietområdederenøkttilstedeværelse vilværehensiktsmessig,kandetopprettesenavdelingdirekteunderlagt Næringshageselskapet.Deterønskeomnæringshagenstilstedeværelselokaltog detfinnesbedriftersomsernytteavnæringshagensbistand(aktivitet)isinegen utvikling. EnavdelinginnebæreratdeterNHsomtarinitiativ(gjernesammenmedden lokalekommunen),ogdeternhsomorganisererdette.næringshagenertilstedei etmiljøoginngår(mål)bedriftsavtalermedvirksomheteneidetmiljøet. DersomavdelingenliggerienannenkommuneennNæringshagen,børdetsøkes omlokalkommunalmedfinansieringavavdelingenforåkunnesetteinnressurseri avdelingentilåskapegrobunnforenpositivetablering.næringshagenfårikke tilførtøktemidlerfrasivatilenavdeling,menmidlerfranæringshageprogrammet kanbenyttes.detbetyrat75%avtjenestenebetalesavnhsprogrammet,mendet krevesminimum25%egenandelfradebedriftersommottartjenester.

3 Forholdogforutsetningersommådrøftes: Formåletmedenetableringmåavklares.Enforutsetningeratdetleggestilrette fornyetableringerogbidrastiletstimulerendeutviklingsmiljøforbedrifterihov. ViderebørdetleggestilretteforetkonstruktivtogtettsamarbeidmellomLNHog HovNæringshage (HovSNH).LNHkanbiståaktivtienutviklingsprosess. LNHvilværetilstedeiHOVSNH slokalerforåmøtebedrifterogetablerere, herunderbiståsøndrelandideresutviklingsarbeidnårdetteernaturlig.aktuelle momenterherer: VæreenengasjertrådgiverogværetilgjengeligsomsamtaleSog diskusjonspartnermht.bedriftsutvikling Bidramedkunnskapomoffentligstøtteordninger/virkemiddelapparatet,og væreendøråpnerinniulikenettverk NæringshagebedrifteneiHovSNHvilhasammerettighetersombedriftenei hovedmiljøet. BedriftenevilmarkedsføresgjennomLNH skanalerbåderegionaltog nasjonalt. Devilbliinvitertpåbedriftsfrokoster,fagseminarer,kursogsosiale tilstelninger.noenavdissebørvurderesarrangertihov. LNHvilstillemedmøteromtilrådighet(fridisposisjon)ihovedmiljøetfor HovSNHogdenæringshagebedriftersomhartilholdder. IhvorstorgradskalLNHbidramedekspertiseiforbindelsemedutviklingenavHovS NH,ogsørgeforatbedriftenefårtilstrekkeligrådgivningogoppfølgingfraLNH? Dettemåavklaresnærmereogvilhasammenhengmedtotalressurstilgangogom detfinnesenlokalressursihovsomeraktueltåbenytte. DetmåpåplassenavtalemedhuseieriHovSNHsomsørgerforatetablerereog andrefårgunstighusleieogdenødvendigekontorfasiliteter.skaugrudvilbidratil dettegjennomenreduserthusleieenperiodeslikatenstartpakkekantilbys. Dennekanitilleggfinansieresenperiodeavomstillingsmidlereller næringsfond/dasmidler.hvadennepakkenskalinneholdemåavklaresføroppstart. EnløsningsomtilbysiLNHer3mnd.medgratishusleie,3mnd.med33%husleie, 3.mnd.med66%husleieogderetternormalhusleie.IHovkandennetroligligge påistørrelsesordenkr.2500,spermåned(fulltid).daermøbler,strøm,renhold, bredbåndosv.inkludert. Itilleggtilhusleienskalbedriftenebetaleenegenandelpå25%påde utviklingstjenester(innovasjonsstøtte)demottar.dettekanogsåbakesinnsomet tilbudinkludertienstartpakkederdetytesettilskuddtilbedriftentilsvarende egenandelen.dettetilskuddetpåforeksempelkr ,s,kanviabedriftengåinn somegenandelinninhsprogrammetoggirdarettpå1timerådgivningperukeiet år(gjennomsnitt).etter startpakkeperioden vurderesbehovetforogomfangetav innovasjonsstøttendirektemeddenenkeltebedrift.

4 Detkanogsåvurderesnærmereomdeterhensiktsmessigåleggeheleellerdelerav førstelinjetjenestenfornæringsutviklingtilhovsnh(avd.ellernode).manvildafå tilgangtilmålrettetutviklingskompetanse,nettverkoggründermiljøovertid. LNHharetter6årsdriftopparbeidetsegengodogallsidigkompetanseinnenfor næringsutvikling,ogharfortiden5personerinvolvertiprogrammerogprosjekter.i suminnehardisseenbetydeligerfaringogstorfagkunnskapinnenmangefelt.her kannevnesliviallehusa,hytteprosjekt,tredriver noppland,kvinnovasjon,bolyst ogdiv.oppdragitillegg.disseoppgaverharalleenstorrelevansforheleland. Nårdetgjelderfinansieringfrafylkeskommunenmådeorienteresogtasmedi prosessengjennomdialog. Muligfremdrift: SForstudie:MarsSapril2014 AvklaregrunnlagetforåetablereenNæringshage(NH)iHov.Herer forankringoginteressehoshuseierogaktuellelokalebedriftervesentligå avdekke. ForåkommeiinngrepmeddetnasjonaleNæringshageprogrammeter alternativene: LandsbyenNæringshage(LNH)somergodkjentidetteprogrammet oppretterenavdeling Etableringavetegetutviklingsselskapmedegetstyresominngår avtalemedlnhomåbliennodeogmottatjenester,kompetanse ognettverketternærmereavtale. Ressursbruk:Behovforinntil40timerfraLNH(kr ,S)ogitilleggtimer frahuseierogopptur. Muligfinansiering:Oppturkr LNHbidrarselvmedsammebeløp. SForprosjekt:Mai desember2014 Dersomforstudietavdekkeretbehovforsøkermanåstarteimaiogbruke restenav2014tilåprøveutennhsavdelingihov. Ressursbruk: Behovforinntil80timerfraLNH(kr ,S).Dettekanjusteresnoened dersomdetblirenlokaladministrativressurs.ogdersomandreoppgaver (førstelinjetjenesteoglignende)leggesinninhmåressurserjusteres. Itilleggtilbysdetstartpakker(husleiereduksjonoginnovasjonsstøtte)til bedriftersomover12.mnd.vilkostekr ,sperbedrift.

5 Muligfinansiering: Inntilkr ,SfraSøndreLand(OppturelleDASmidler)ogOppland Fylkeskommune. Startpakkerperbedriftogår,Shuseierkr.9.000,S,kommunen (Opptur/næringsfond/DASmidler)kr.9.000,SogNHSprogramkr ,S. Ønskesytterligereadministrativeressursermådenlokalefinansieringen økestilsvarende. SHovedprosjekt:Oppstartjanuar2015 ErfaringerfraNHSavdelingi2014vurderes.Dersomforholdeneliggertil rettefordetopprettesenegennhsnodeetteravtalemedlnh.alternativt kanmanfortsettesomenavdeling. Ressurser: Startpakker,NHSprogramogadministrativressurs. Måavklaresnærmereutfraomegetselskapelleravdeling. Finansiering: DersomnodevilSIVAkunnebidramedkr ,StilLNHforådekke administrativoppfølging.nhsprogrammetvilfortsattkunnedekkeinntil75 %avinnovasjonsstøttetjenestenfralnh. Vertskommuneogfylkeskommunebørbidramedistørrelsesordenkr S ,Savhengigavbehovogambisjoner. Avslutning: Deternytteverdienmht.øktverdiskapingsommåværeavgjørendeogstyrendefor ommangårviderefraforstudietilforprosjekt,ogeventueltderfratilhovedprosjekt. Risikoenforhuseier,SøndreLandkommuneogforLNHeratdetleggesnedenheldel arbeidogbrukesøkonomiskemidlerutenatmanoppnårønskederesultater.detteer imidlertidtrossaltavbegrensetomfang. Nårdetgjelderexitbørprosessenogavtalerleggesoppslikatdeinvolverteparterkan trekkesegutdersommanikkenårgodkjentemål.dersomethovedprosjekt iverksettesmådetimidlertidværeenvisslangsiktighetisatsingen. ForålykkesmedsatsingenpåenNHiHovmådetgjøresenskikkeliginnsatsfrabåde OppturSprogrammet,SøndreLandkommune,huseierogLNH.Noenbedriftermed vekstpotensialmåmotiverestilådelta.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel

Detaljer

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE SAK 42/11 NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer om ny partnarskapsavtale med Regionrådet for Hallingdal (vedlegg 1). Utgangspunktet er at alle næringshagar

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI Notat Til Deres ref. : /«f13» Vår ref. : 09/1333-11 Dokumentnr. : 18496/09 Saksbehandler : Inger Kronen Tveranger Fra Kopi Ordfører Hans Marius Johnsen, Kommunestyret, Rådmannen Arkivkode : A10 Dato :

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av : 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 1.1

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer «Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer Bakgrunn, mål, innhold, ressursbruk, erfaringer så langt 1 Lysbildetittel 2 Bakgrunn: Verbalforslag i kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa)

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) Presentasjon av arbeidsstedet Når intervjuutvalget er presentert, bør intervjuet begynne med en kort, målrettet og positiv beskrivelse av

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer