nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thr A. Andersen Smmeren er ver. Definitivt. Jeg vet ikke hvrdan smmeren frløp fr dere? Men persnlig fikk jeg en grei smmer. Ordtaket det er aldri dårlig vær bare dårlig klær passet fr nen av smmerdagene riktignk. Men pytt så lenge man kser seg g bruker tiden frnuftig så har man det bra! Høst NÅ. Er det høst. Og med den kmmer Budsjettmøte g Bransjetreff. Da skal man begynne å tenke på hva sm skal skje neste år. Kikke litt i krystallkulen, føle litt på hva medlemmene antas å ønske, lese signalene fra styret g ja visjnere litt. Ikke misjnere. Det har jeg dessverre ikke rukket de t siste årene. Ambisjnene m å ta landeveien fatt g besøke medlemmer så vel sm ptensielle medlemmer er frtsatt her. Flere av dere har gså invitert meg direkte. Jeg kmmer nk til å la muligheten stå i budsjettet fr 2005 Budsjett Men, tilbake til arbeidet med budsjettet. Sm de fleste av dere kjenner til er prsessen slik; Jeg utarbeider frslag til styret. Styret gjør de endringer de mener er nødvendig. Lønnsfrhandlingene med de ansatte gjennmføres. Styrets utkast til budsjett sendes ut før budsjettmøtet. Budsjettmøtet gjennmføres. Innspill fra budsjettmøtet tas/tas ikke inn i det endelige budsjettfrslaget. Budsjettet sendes ut fr pstal avstemming. Budsjettet vedtas. I år vil det bli ne annerledes; Jeg setter pp et basisutkast basert på årets budsjett sett i frhld til faktisk frbruk. Dette sendes direkte ut til dere slik at DERE kan gi deres innspill til styret (både pstalt g via budsjettmøtet). Deretter utarbeider styret det endelige utkastet til budsjett fr SÅ kjære medlemmer nå har dere anledningen til å delta aktivt i arbeidet med neste års budsjett! Hva skjer ellers..? Samarbeidsavtalene med kredittpplysningsbyråene pphørte den 1. juli. Brtfallet av spnsrinntekter i størrelsesrden kr ,- neste år representerer en utfrdring selvfølgelig. På den annen side er det bekymringsfullt at kredittpplysningsbyråene på en måte parkerer seg i frhldet til bransjefreningen. Hvrdan dette vil påvirke det videre samarbeid gjenstår å se. Deres tilgang til g deltagelse i bransjens arrangementer blir selvfølgelig ne annerledes. Den rent kmmersielle delen, medlemmenes rapprtering til dem g medlemmenes kjøp av tjenester antar vi vil frtsette sm nrmalt. Om vi kan finne alternative løsninger eller videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartner vites ikke på dette tidspunkt. Vi kmmer uansett til å ta en samtale med ErgEphrma m dette. I tillegg (snakk m timing) er jeg kntaktet av en sentral infrmasjnsleverandør sm vurderer å etablere egen base fr betalingsanmerkninger. Mulighetene er der. Lbbyvirksmhet/nettverksbygging Vår kjære nestfrmann mtaler fr så vidt dette i sitt hjørne. Jeg føler allikevel behv fr å kmme med nen kmmentarer. Hans ppfrdring til å gi ss tilgang til deres egne private kanaler til plitikere g administrasjn er utrlig viktig. frtsetter Side 2 av 19

3 Freningen må øke aktiviteten på enkelte arenaer samtidig sm man må vurdere behvet fr å bevege seg inn på nye arenaer. Et kntaktnett sm gir tilgang til enkeltpersner g/eller enkeltrller kan få mye å si fr bransjens påvrikningsmuligheter. Send meg disse pplysningene g jeg vil etablere et selvstendig register. Dersm det skal legges begrensninger i henvendelsesfrm eller hyppighet, skriv nen rd m det. Omrganisering av den sivile rettspleie m.m I kjølvannet av beslutningen m å verføre frliksråd g namsmenn til plitiet har det ffentlige startet et dataprsjekt med frmål å skape en ensartet plattfrm fra g med 1. januar Her har jeg, på deres vegne, frlangt at vi blir en del av prsessen videre. Dette, slik at vi kan sikre at bransjen kan levere klager g begjæringer i riktig frmat. Ikke minst frdi det med str sannsynlighet vil bli åpnet fr elektrnisk verføring av saker. Vårt første møte med gruppen sm er nedsatt vil være den 5. ktber. Deretter vil nk freningen måtte invitere til et møte hvr alle medlemmer sm benytter egenutviklet prgramvare g leverandører av standard prgramvare kan bli infrmert m grensesnitt, recrd-layut m.m. Internkntrll Dette er et mråde sm bekymrer meg sterkt. Derfr kmmer jeg gså stadig tilbake til det. Så vidt jeg kan skjønne er det et urvekkende strt antall inkassbyråer sm ikke har fullført dette arbeidet. Verken selv, eller ved hjelp av freningens standardløsning. Tiden er i ferd med å løpe fra dere! Kredittilsynets pressemelding m tallene fr 1.halvår 2004 Jeg sendte denne til medlemmene samme dag den km ut så jeg vil ikke dvele fr mye ved detaljene. Den bekrefter fr så vidt at det ikke er de stre svingningene i prteføljen. MEN, den påviser at det er en markant økning i innbetalinger til selskapene. Da spør jeg meg selv; hvrdan kan det da ha seg at det er 20 virksmheter sm driver med negativt driftsresultat? Har de ikke klart å mstille seg? Hvem er de hva gjør de? Det kan da umulig være nen av våre medlemmer? Freningens hjemmesider Jeg har fått litt pepper i det siste. Fra prfesjnelle webutviklere g kmmunikasjns-rådgivere. Jeg har valgt å lukke øyner g ører på dette mrådet siden frmatet tillater meg med enkle hjelpemidler g kstnadsfritt å ppdatere g endre sidene. MEN vi er i ferd med å bevege ss inn i år 2005 så kanskje frmat g stil burde vært annerledes? Tar gjerne innspill g kmmentarer på dette. Kan være greit å få det inn i budsjettet, eventuelt. Bankpwer g Nrwegian Brker Jeg ønsker begge selskapene velkmmen sm leverandører g samarbeidspartnere til inkassbransjen g freningen. Våre medlemmer vil bli infrmert direkte. MED ØNSKE OM EN EKSEPSJONELL INKASSOHØST! Side 3 av 19

4 Innhldsfrtegnelse: Leder.....side 2 Møtekalender høsten side 4 Kurskalender høsten side 4 Nestfrmannens hjørne..side 5 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding..side 6 Legalpant i knkursber side 7 Bankpwer vår nye samarbeidspartner side 13 ErgEphrma s spalte...side 14 Møtekalender - høsten 2004 Inkassklagenemnda Budsjettmøte/ Bransjetreff Lisba Inkassklagenemnda Styremøte Inkassklagenemnda Styremøte 18. ktber ktber 15. nvember 16. nvember 13. desember 16. desember Kurskalender - høsten 2004 Kurs II ktber Kurs III 25. nvember Påfyllingskurs ktber g desember Kurssted Lindrff AS på Skøyen i Osl. Påfyllingskurs Dat ikke fastsatt ennå Namsmannen i Osl Høstens mange farger Side 4 av 19

5 Nestfrmannen av Klaus Hvidsten, Lindrff AS Høsten er budsjett g strategitid. Så gså fr NIF. Freningens strategi er gjenstand fr kntinuerlig fkus g bearbeiding g strategiarbeid har vært en gjenganger på de siste styremøtene. Freningen skal ifølge frmålsparagrafen være en slagkraftig interesserganisasjn fr inkassbransjen g den eneste naturlige samarbeidspartner fr myndigheter, media g samfunnet generelt. Sentralt i denne frbindelse står arbeid med bransjens rammebetingelser. Gjennm målrettet arbeid har vi ppnådd å bli hørt når lver g frskrifter skal lages eller endres. Myndighetene har gså vist ss tillitt ved å la ss ta aktivt del i g til g med lede tunge prsesser. Inkassklagenemnden er et eksempel på dette. Likevel pålegges vi fra tid til annen rammebetingelser sm verken vi, eller våre kunder, g i enkelte tilfeller heller ikke skyldnerne er tjent med. Et ferskt eksempel er økningen av rettsgebyret g den dramatiske økningen av multiplikatren ved tvangsfullbyrdelse. Selv m endringen er trådt ikraft, har vi imidlertid ikke gitt pp kampen. Vi har altså mye å ta tak i. En praktiv mediestrategi er selvsagt viktig. Men enda viktigere er det å ha en bevisst g ryddig strategi fr påvirkning av ffentlige myndigheter. Gjennm mange år har vi etablert gde kntakter til blant andre Kredittilsynet, Datatilsynet, Frbrukerrådet g de sentrale fagdepartementer, mye takket være generalsekretæren. Disse kntaktene skal vi pleie g videreutvikle. Plitiske kntakter har det vært mindre av. I erkjennelse av at den lvgivende makt (fremdeles) sitter på Strtinget, er vi i ferd med å etablere en lbbystrategi, fr kntakt med g påvirkning av enkeltrepresentanter g strtingskmmiteer. Når alt kmmer til alt er nemlig strtingsrepresentantene avhengige av innspill fra den sm kjenner sken trykke. Og takket være en samlet seriøs bransje, har vi stre sjanser fr å bli hørt. Styret har nen kntakter på Strtinget, men dette er ikke tilstrekkelig. Freningens medlemmer representerer innflytelsesrike mennesker med et strt nettverk. Ikke nøl med å si fra, dersm du har frbindelser i de plitiske krridrer. J flere punkter sm kan kntaktes g påvirkes, dest større er mulighetene til å nå frem med vårt samfunnsnyttige budskap. Vi har nemlig ne å bidra med! En gd høst til dere alle, - g husk budsjettet! Klaus Hvidsten sign. Side 5 av 19

6 Endringer i flketrygdlvens regler m sykemelding av advkat g IA-prsjektleder Hilde Myklebust Handels- g Servicenæringens Hvedrganisasjn Flketrygdlvens regler m sykemelding ble endret med virkning fra 1. juli Vi går her nærmere inn på nen av endringene. Bakgrunnen fr endringen i sykemeldingsreglene er at et av delmålene i "Avtalen m et mer inkluderende arbeidsliv" er å redusere sykefraværet. Til trss fr at avtalen har virket i drøye t g et halvt år, har fraværet likevel frtsatt å øke. I et frsøk på å snu denne utviklingen ble flketrygdlvens regler m sykemelding endret med virkning fra 1. juli Fra samme dat har man innført bruk av den nye sykemeldingsattesten: "Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdm". Dersm man skal lykkes i å få en sykemeldt arbeidstaker raskt tilbake i arbeid, viser undersøkelser at det er viktig å starte pp arbeidet med tilrettelegging tidlig i sykemeldingsfasen. Det vil derfr være en viktig utfrdring fr samarbeidet mellm arbeidsgiver, arbeidstaker g lege å finne løsninger på arbeidsplassen slik at persner med redusert funksjnsevne frtsatt kan være i arbeid. Lvendringen innebærer at disse aktørene plikter å legge til rette fr at arbeidstaker helt eller delvis kmmer tilbake i arbeid. Lvendringen tydeliggjør arbeidsgivers, arbeidstakers g ikke minst legens plikt til å bidra til frsterket aktivitet under en sykemelding. Dkumentasjn av arbeidsuførhet g økt krav til aktivitet - legens rlle Dersm arbeidstaker har behv fr en sykemelding, skal legen først vurdere m det er tilstrekkelig med gradert sykemelding. Er ikke dette et alternativ, skal legen ta stilling til m aktiv sykemelding er aktuelt. Legen plikter å freta disse vurderingene før en 100 % sykemelding utstedes. Det skal med andre rd være tungtveiende medisinske grunner sm gjør at en arbeidstaker må være brte fra arbeid. Retten til sykepenger skal være knyttet pp til et aktivitetskrav, g legen skal alltid fkusere på mulighetene g ikke på begrensningene. Unnlater legene å følge de nye reglene, kan de fratas retten til å skrive legeerklæringer sm grunnlag fr trygdeytelser. Det er fremdeles lv å være syk, men et hvert sykefravær skal utløse en samtale mellm arbeidsgiver g arbeidstaker m muligheter fr arbeidsaktivitet. Det innebærer at arbeidsgiver skal invitere arbeidstaker til en dialg mkring muligheter fr arbeidsrelatert aktivitet, g arbeidstaker skal medvirke til å avklare egen funksjnsevne g utarbeidelse av en ppfølgingsplan. Denne ppfølgingsplanen skal utarbeides innen åtte uker g den skal innehlde en plan fr hvrdan arbeidstaker skal kmme tilbake i arbeid. Trygdekntret kan kreve at arbeidsgiver utleverer planen. Etterkmmer ikke arbeidsgiver denne anmdningen kan trygdekntret ilegge arbeidsgiver en tvangsmulkt. Videre kan manglende samarbeid eller inaktivitet fra arbeidstakers side medføre stans i sykepengeutbetalinger. frtsetter Side 6 av 19

7 Kan det gjøres unntak fra aktivitetskravet? Lvens krav til aktivitet tlkes strengt, men unntak kan gjøres der det freligger tungtveiende medisinske grunner eller der arbeidsaktivitet gjennm tilrettelegging ikke lar seg gjennmføre på arbeidsplassen. Eksempel på sistnevnte kan være små virksmheter med sterkt begrensede tilretteleggingsmuligheter. Link til de aktuelle bestemmelsene i flketrygdlven 021.html I løpet av høsten vil HSH invitere til frkstmøter m endringene i flketrygdlvens regler m sykemelding. Fr påmelding g ytterligere infrmasjn m møtet, ta kntakt med Grethe Andersen i HSH på telefn eller på e-pst Til slutt vil HSH ved Heidi Lill Oppegaard avslutningsvis si at hun gleder seg til å se så mange medlemmer av NIF i Lisba i slutten av ktber. Legalpant i knkursber 1. Bakgrunn fr legalpantet - midler i bet. av advkat Øystein E. Krabberød, Kreditrfreningen Sør Det er siden den nåværende knkurslven, samt dekningslven, ble vedtatt i 1984 vært en ganske mfattende diskusjn hvrledes knkursbene skal få tilført ytterligere midler fr å kunne gjennmføre en rimelig frsvarlig behandling i knkursbene. Sm kjent er det i dag kun et frskuddsbeløp i knkursbene på kr ,-, hvrav Staten selv tar tilnærmet halvparten av dette beløpet i rettsgebyr. Når bstyrer i knkursbene skal gjennmføre en rekke frmaliteter, utarbeide innberetninger etc., skjønner man at det i realiteten ikke er midler til Advkat Øystein E. Krabberød å kunne gjennmføre nen frm fr granskning, enda mindre kunne ppnevne en brevisr. I NOU 1993: 16 Etterkntrll av knkurslvgivningen m.v. fresl Falkangerutvalget å innføre et legalpant fr bmkstninger på 5% av alle pantsatte verdier. frtsetter Side 7 av 19

8 Legalpant er ensbetydende med et lvbestemt pant, dvs. at en knkret lvbestemmelse gir anvisning på at et slikt pant skal inndekkes før nen frm fr frivillig pant, fr eksempel pantstillelser fra et selskap, eller persn, venfr en bank. I Ot.prp.nr. 26 ( ) fresl Justisdepartementet en rdning med legalpant. Etter betydelig lbbyvirksmhet fra bl.a. de t bankfreningene gikk allikevel ikke justiskmiteen inn fr å vedta den freslåtte legalpantregelen. Imidlertid traff Strtinget den følgende vedtak: Strtinget ber regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nk verdier i knkursber til å kunne drive en frsvarlig bbehandling. Dette var bakgrunnen fr at Justisdepartementet på nytt i Ot.prp. nr. 23 ( ) fremmet frslag m en legalpantrdning. Det har gså denne gangen vært sterk påvirkning fra panthaverinteresser, men denne gangen st justiskmiteen g Odelstinget i mt, slik at det har blitt et nytt lvvedtak. Justiskmiteens innstilling fremgår av Innst. O. nr. 59 ( ). Det endelig lvvedtak ble fattet av Odelstinget 25. mars 2004 g er inntatt i Bsl.O. nr. 64 ( ). Endringene er inntatt i pantelvens 6-4, samt at det er fretatt ne mindre justeringer, herunder vedr. salg av aktiva i bet, i knkurslvens Økning av rekvirentansvaret. Sm nevnt er rekvirentansvaret fr å begjære knkurs i dag etter knkurslvens 73 kr ,-. Når debitr selv begjærer ppbud er det staten sm innestår fr dette ansvaret. Fr å få en viss frdeling mellm næringsdrivende g det ffentlige med hensyn til å øke tilgangen på midler i knkursbet, har regjeringen meddelt at den har til hensikt å frelå en frskriftsendring sm vil øke rekvirentansvaret til 50 ganger rettsgebyret, sm p.t. vil utgjøre kr ,-. I hht. at det er freslått at rettsgebyret fra skal økes fra kr. 740,- til kr. 800,- vil derfr frskuddsbeløpet øke til kr ,-. 3. Ny 6-4 i pantelven. 3.1 Legalpantets mfang. Det lvbestemte pantet til frdel fr knkursbet skal gjelde i et hvert frmuesgde sm er beheftet med pant, g sm tilhører skyldneren på knkursåpningstidspunktet, g sm kan være gjenstand fr vanlig utlegg eller knkursbeslag i hht. dekningslvens regler. Dette så i utgangspunktet ut til å være en grei nk presisering. Under høringsrunden fr frslaget fremkm det at denne bestemmelsen lett kunne mgås dersm man hadde et hldingselskap uten drift g risik sm pantsatte sine eiendeler sm sikkerhet fr et driftsselskaps gjeld. På denne bakgrunn fresl derfr departementet at det ble gjrt et tillegg, nemlig m at knkursbet gså har lvbestemt pant i frmuesgder sm en tredjemann har stillt sm pantesikkerhet fr knkursskyldnerens gjeld når sikkerheten består på knkursåpningstidspunktet. frtsetter Side 8 av 19

9 Det er således kun panteheftede eiendeler sm er i behld pr. knkursåpningstidspunktet sm er mfattet av legalpantet. Dette kan selvfølgelig medføre mgåelsesprblemer ved at pantbjekter selges før knkursåpningen, slik at knkursbet derfr ikke får tilgang til et legalpant. Lvgiver har derfr innført en regel m at dersm et slikt pantsatt frmuesgde eiet av skyldneren selv er slgt innenfr en frist på tre måneder før fristdagen, sm vanligvis er den dat sm tingretten mttar knkursbegjæringen, kan tingretten ved en kjennelse avgjøre at den / de panthavere sm har fått dekning skal innbetale tilsvarende til knkursbet dersm dette er nødvendig fr å dekke bmkstninger. Unntak fra denne bestemmelsen gjelder dersm salget av pantgjenstanden er fretatt sm ledd i en rdinær g frsvarlig drift. Denne regelen virker i realiteten sm en slags mstøtelsesregel, g vil gå ut ver den dårligst pririterte panthaveren sm har fått dekning. Dersm det skulle vise seg i ettertid at denne ikke er søkergd vil dette være bets egen risik. Det er gså verdt å merkes seg at dette nye legalpantet, kmmer fran øvrig lvbestemt pant, fr eksempel kmmunale avgifter i fast eiendm.l. Selv m det ikke er inntatt særskilte i lvteksten har departementet gitt anvisning på at de nevnte bestemmelsene gså gjelder fr tvangsavvikling av aksjeselskaper. 3.2 Maksbeløp fr legalpantet. Panteretten skal utgjøre 5% av frmuesgdets beregnede verdi, eller av den salgssum sm frmuesgdet innbringer. Dg gjelder det den maksimalgrense med hensyn til beregningen av legalpantets verdi at beløpet ikke kan verstige 700 ganger rettsgebyret fr hvert realregistrert pantbjekt, dvs. maksimert til kr ,- basert på et nytt rettsgebyr på kr. 800,- etter Nødvendige bmkstninger. Det er imidlertid i lven presisert at denne legalpanteretten kun kan benyttes til å dekke nødvendige bmkstninger. Hva dette begrep skal mfatte har vært gjenstand fr en gd del diskusjn, g hvr spesielt finansinstitusjnene har vist interesse fr hvrledes denne begrensningen skal frtlkes. Bankene later til å ha vært spesielt engstelige fr at bstyrerne skal få fr frie hender g kunne bruke ubegrensede midler til bbehandlingen. Departementet har imidlertid nærmere mtalt disse frhld i Ot.prp. nr. 23 hvr det gis en gd del føringer m hvrledes dette skal frtlkes. Sm en veiledning har det blitt angitt at det kun skal være tale m dekning av mkstninger sm er å betrakte sm bmkstninger etter dekningslvens 9-2, 1. ledd nr. 2. Dette må frtlkes knkret, men departementet har fr eksempel gitt anvisning på at nødvendige mkstninger til å undersøke mulige mstøtelige dispsisjner, samt gså nødvendige kstnader med et søksmål, vil være innenfr de bmkstninger sm det her er tale m. frtsetter Side 9 av 19

10 Imidlertid vil det ikke være tale m dekning av de øvrige massekrav sm faller inn under dekningslvens ledd nr. 3, sm utgjør fr eksempel mkstninger i frbindelse med bets inntreden i skyldnerens kntrakter, mkstninger i frbindelse med bets frtsatte drift av skyldnerens virksmhet, erstatningskrav sm bet pådrar seg.l. Dette da til frskjell fr inndekning av rettsgebyr til staten, gdtgjørelse til bstyrer g brevisr, rimelig mkstninger til knkursrekvirent, samt øvrige nrmale kstnader ved bbehandlingen, herunder antatt kstnader til ferdigstillelse av regnskap.l. I denne frbindelse kunne det reises spørsmål m bstyrers arbeid med lønnsgarantisaker gså er mfattet av de kstnader sm naturlig hører til disse bmkstningene g sm man således kunne benytte midler fra legalpantet til å inndekke. Det er imidlertid presisert at dette ikke skal være tilfelle, slik at Lønnsgarantirdningen må inndekke slike mkstninger til bstyrers arbeid dersm dette ikke kan dekkes av bets egne midler uten å ta hensyn til legalpantet. 3.4 Panthavers innløsningsrett. En hver panthaver, eller fr den slags skyld enhver mulig annen interessent, kan innløse bets panterett. Dette kan i mange tilfeller være praktisk, hvr bet får et kntantppgjør fr legalpantet, g panthaver således får fjernet denne heftelse i pantbjektet fr eventuelt å kunne gjennmføre realisasjn på annen måte. Dersm det skulle være flere sm er interessert i å freta innløsning er det imidlertid bestemt at den best pririterte panthaveren i det enkelte pantbjekt har frtrinnsrett til innløsning. Den sm på en slik måte innløser bets legalpanterett trer autmatisk inn i bets priritet fr et tilsvarende beløp. Det litt spesielle med denne rdningen er at innløserens panterett da skal være å anse sm et rdinært avtalepant i det aktuelle frmuesgdet g skal anses stiftet på det betalingstidspunkt sm innløseren fretar ppgjør venfr bet. I denne frbindelse tililegger det derfr bstyrere en plikt til å sørge fr at denne panteretten fr innløseren får rettsvern. I de aller fleste tilfeller betyr dette tinglysning, dg slik at man følger de rdinære rettsvernsreglene sm gjelder fr det enkelte frmuesbjekt. 3.5 Verdsettelse av frmuesgdet. Selv m det ikke er særskilt nevnt i lven vil det nrmale bli at verdien av pantbjektet er gjenstand fr frhandlinger mellm ptensielle innløsere g bstyrer. Dersm det imidlertid ikke kmmer til en frivillig avtale mellm en innløser g bet er det gitt en regel m at bet, eller den sm ønsker å innløse, sm i realiteten kan være flere, kan kreve at frmuesgdet verdsettes av tingretten. Dette skal skje med bakgrunn i frmuesgdets verdi på selve verdsettelsestidspunktet, g tingretten kan i denne frbindelse innhente en takst, hvr kstnadene i frbindelse med denne taksten skal dekkes av bet. Retten har i spesielle tilfeller gså anledning til å fastsette taksten ved en såkalt skiftetakst i hht. skiftelvens 125. En slik skiftetakst kan ikke verprøves. 3.6 Betalingsmislighld - tvangssalg. Nrmalt vil en panthaver, eller en annen innløser av bets legalpanterett, gjøre pp pantebeløpet i hht. avtale med bstyrer, evt. i hht. det sm måtte være fastsatt av tingretten. frtsetter Side 10 av 19

11 Det er imidlertid i lven inntatt en særskilt bestemmelse i tilfelle innløseren allikevel ikke frivillig betaler det sikrede beløp til bet innen den angitte frist. I så tilfelle kan bet kreve frmuesgdet slgt i hht. dekningslvens 8-5. Dette er en særskilt bestemmelse hvr bet har rett til å kreve knkursdebitrs panteheftede eiendeler tvangslgt gjennm de rdinære namsmyndighetene. Ut ver dette vil det imidlertid gså ber på rdinære kntraktsrettslige regler m bet kan gjøre rdinære mislighldsbeføyelser gjeldende venfr innløseren dersm denne ikke verhlder betalingsfristen. Det er gså å bemerke at man kan kmme i den situasjn at ingen panthaver eller øvrig interessent ønsker å innløse bets legalpanterett. Da kan bet uten videre tvangsselge frmuesgdet. 3.7 Etterppgjør. Det er tingretten sm avgjør hvr mye av legalpantet sm det er nødvendig å benytte under bbehandlingen, jfr. det sm er nevnt venfr vedr. nødvendige bmkstnigner. Dersm det således ppstår den situasjn at bets panterett helt eller delvis er innløst g det ved slutningen av bet er tilstrekkelige øvrige midler i bet til helt eller delvis dekning av bmkstningene uten å nyttiggjøre seg legalpantet, skal det verskytende beløp tilbakebetales til innløseren. Er imidlertid frmuesgdet realisert skal det verskytende beløp tilfalle den eller de av pantekreditrene sm ville fått dekning dersm legalpanteretten ikke var blitt benyttet. Det kan gså være den situasjn at det er realisert eller innløst flere pantebjekter. I så tilfelle skal det fretas en frhldsmessig tilbakebetaling basert på realisasjnssummene fr det enkelte frmuesgdet. 3.8 Overgangsbestemmelse - ikrafttredelse. Det er ikke besluttet når lvendringen skal tre i kraft. Freliggende pplysninger tyder imidlertid på at sannsynlig dat vil være Det har imidlertid vært relativt mye diskusjn m denne nye bestemmelsen i 6-4 ved ikrafttredelsen gså umiddelbart skal få betydning fr alle eksisterende pantefrhld. Det er nk et legitimt behv fr finansnæringen til å få en del tid til å mrå seg g fr den enkelte kunde vurdere m den nye legalpantretten fr bmkstninger skal få betydning fr det enkelte kundefrhld med tilhørende pantsettelser. Det er derfr vedtatt i en særskilt vergangsbestemmelse at den nye legalpanteretten i 6-4 først går fran avtalepant sm er stiftet før lvens ikrafttredelse når det har gått 3 år etter ikrafttredelsestidspunkt. Dette medfører således at legalpanteretten i de første tre årene, høyst sannsynlig periden , kun vi gjelde nye pantefrhld inngått i denne periden, mens det først fra vil få fullt gjennmslag fr alle eksisterende pantefrhld. Legg merke til at denne vergangsbestemmelsen kun gjelder avtalepant, slik at lvendringen vil få mgående knsekvenser fr utleggspant når ikrafttredelsen finner sted. frtsetter Side 11 av 19

12 4. Endring av knkurslvens 117. Samtidig med behandlingen av den nye 6-4 i pantelven ble det gså beslutte å innta et nytt annet ledd i knkurslvens 117 vedr. realisasjn av bets eiendeler. Den nye bestemmelsen angir at bets eiendeler ikke skal kunne selges til skyldneren eller dennes nærstående, jfr. nærmere definisjn i dekningslvens 1-5, før det har skjedd en kunngjøring i den stedlige avis eller i et egnet elektrnisk medium. Bakgrunnen fr denne regelen er at det har fremkmmet kritikk, herunder fra ØKOKRIM, m at det i enkelte knkurser skjer en fr lettvint msetning av bets ubeheftede aktiva tilbake til knkursskyldneren eller dennes nærstående. Sm ftest er det tale m å selge aktiva tilbake til aksjnærer, styremedlemmer eller disses nære familie. Det har vært ønske m å innføre en slik regel, ne sm gså eksisterer i våre nabland, fr å legge visse hindringer fr å gjennmføre såkalte planlagte knkurser, hvr de samme persnene planlegger å kjøpe tilbake aktiva g på en enkel måte kunne starte på nytt. Lvgiver har derfr ønsket å innføre en mer åpen budgivning m slike aktiva. I denne frbindelse sier den nye lvteksten at det nrmalt ikke bør være en krtere budfrist enn en uke. Dg er denne regelen mderert slik at kunngjøring kan unnlates dersm særlige frhld gjør at det må anses uhensiktsmessig å kunngjøre salget. Det er verlatt til bstyreren å frta denne vurderingen, men bstyrers avgjørelse kan påklages til tingretten. Det vesentlige med dette er at det er innført en hvedregel m kunngjøring, slik at bstyreren fr å unnlate kunngjøring må ha en klar begrunnelse. Slike særlige frhld kan bl.a. være at det er tale m relativt begrensede verdier i frhld til kunngjøringskstnader etc. Videre vil unnlatelse av å kunngjøre kunne være tilfelle dersm det ikke finnes ne reelt marked fr eiendelen, at et vareparti fr eksempel frt vil bli frringet, at det allerede frefinnes flere interessenter sm knkurrerer, eller at det kan påføre bet ansvar eller ikke ubetydelig kstnader med å utsette salget, eller ppbevare frmuesbjektene. Det er i frarbeidene angitt at denne regelen ikke skal gjelde i de situasjner hvr verbeheftede eiendeler er verført til panthaver etter knkurslvens 117 c. I disse situasjnene har panthaveren fri rådighet til å realisere uten en nærmere inngripen. Dg er det imidlertid uttalt fra departementet at dersm eiendelene selges sammen med verbeheftede aktiva etter den spesielle regelen i knkurslvens 117 a, bør kunngjøring finne sted. Lvbestemmelsen har ennå ikke trådd i kraft, men antas gså å få ikrafttredelsestidspunkt Side 12 av 19

13 Bankpwer vår nye samarbeidspartner av Tne Oliv Berg Dalseth Hei! Det er med glede vi nå kan presentere en landsdekkende samarbeidsavtale vedrørende bemanningsløsninger fr dere sm medlemmer av NIF. Det er mange gde grunner til å bruke Bankpwer, sm fr eksempel ved: ferieavvikling kurs/pplæring sykdm tppbelastninger ansettelsesfase permisjner mlegging fusjn/fisjn prsjekter ren kmpetansetilførsel Hvr mange ansatte en bedrift skal ha til neste år er vanskeligere å frutsi enn nen gang. Hvilke medarbeidere dere trenger til de faste arbeidsppgavene g hvilke kvalifikasjner de skal ha, samt å vite hva man skal gjøre når arbeidsmengden svinger, er en str utfrdring. Her finnes det mange svar g nen av dem finner dere hs Bankpwer. Ved å legge pp til en litt lavere grunnbemanning g heller kble inn medarbeider fra Bankpwer når arbeidsmengden krever det, kan du senke de faste kstnadene. Arbeidsgiveransvaret krever ressurser - i ppgangstider, sm i nedgangstider. Bankpwer kan hjelpe dere med å hlde faste kstnader nede uten at det går ut ver driften eller kvaliteten i arbeidet. Du kan gså prøve ut en persn til en fast stilling, før en eventuell ansettelse. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid. Med vennlig hilsen Bankpwer Tne Oliv Berg Dalseth Tlf.: Mbil: Side 13 av 19

14 Side 14 av 19

15 ErgEphrma s spalte Hei alle sammen! av Terje Svarttjernet Smmeren er vel på siste vers fr de fleste. Det er på tide å pakke inn hagemøblene g smøre sykkelkjedene fr vinteren. Men nen ting går ufrandret videre, bl.a Terjes ppgavehjørne lenger ned på siden. Men først ne faglig infrmasjn. EIENDOMSVERDI Vi ønsker igjen å minne m vår tjeneste Eiendmsverdi sm tilbys gjennm inftrg PRO. Tjenesten estimerer markedsverdi både fr fast bligeiendm g brettslagsbliger. Estimatene bygger på kjente msetningsstørrelser i nærmrådet g ppnådd kvadratmeterpris på sammenlignbare bliger. I tillegg til estimert markedsverdi tilbys en msetningsrapprt g msetningshistrikk knyttet til eiendmmen det spørres på. Eiendmsverdi fremstår nå med en ny versjn hvr estimeringsmdellen er frbedret. Se gjerne en nærmere beskrivelse av tjenesten i NIFnytt nr Side 15 av 19

16 OBOS RETTSREGISTER OBOS Rettsregister tilbyr søk på m en persn g/eller fretak eier blig knyttet til OBOS. Tjenesten krever at fødselsnummer g/eller rganisasjnsnummer er kjent. Under vises hvrdan dataene blir presentert. Her ble det lagt inn ett fødselsnummer i søkefeltet. Søk i OBOS Rettsregister er priset til kr 10,- pr. søk. (mva kmmer i tillegg). Gjennm OBOS kan man gså bestille dkumenter sm årsberetning, gjeldende husleie, eventuelle husleierestanser, husrdensregler, vedtekter etc. Dkumentene sendes fra OBOS sm elektrniske filer. OBOS-tjenestene er tilgjengelig under infland i inftrg PRO. Fr mer infrmasjn ta gjerne kntakt med Mette Haugland. Epst: Telefn Side 16 av 19

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer