nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thr A. Andersen Smmeren er ver. Definitivt. Jeg vet ikke hvrdan smmeren frløp fr dere? Men persnlig fikk jeg en grei smmer. Ordtaket det er aldri dårlig vær bare dårlig klær passet fr nen av smmerdagene riktignk. Men pytt så lenge man kser seg g bruker tiden frnuftig så har man det bra! Høst NÅ. Er det høst. Og med den kmmer Budsjettmøte g Bransjetreff. Da skal man begynne å tenke på hva sm skal skje neste år. Kikke litt i krystallkulen, føle litt på hva medlemmene antas å ønske, lese signalene fra styret g ja visjnere litt. Ikke misjnere. Det har jeg dessverre ikke rukket de t siste årene. Ambisjnene m å ta landeveien fatt g besøke medlemmer så vel sm ptensielle medlemmer er frtsatt her. Flere av dere har gså invitert meg direkte. Jeg kmmer nk til å la muligheten stå i budsjettet fr 2005 Budsjett Men, tilbake til arbeidet med budsjettet. Sm de fleste av dere kjenner til er prsessen slik; Jeg utarbeider frslag til styret. Styret gjør de endringer de mener er nødvendig. Lønnsfrhandlingene med de ansatte gjennmføres. Styrets utkast til budsjett sendes ut før budsjettmøtet. Budsjettmøtet gjennmføres. Innspill fra budsjettmøtet tas/tas ikke inn i det endelige budsjettfrslaget. Budsjettet sendes ut fr pstal avstemming. Budsjettet vedtas. I år vil det bli ne annerledes; Jeg setter pp et basisutkast basert på årets budsjett sett i frhld til faktisk frbruk. Dette sendes direkte ut til dere slik at DERE kan gi deres innspill til styret (både pstalt g via budsjettmøtet). Deretter utarbeider styret det endelige utkastet til budsjett fr SÅ kjære medlemmer nå har dere anledningen til å delta aktivt i arbeidet med neste års budsjett! Hva skjer ellers..? Samarbeidsavtalene med kredittpplysningsbyråene pphørte den 1. juli. Brtfallet av spnsrinntekter i størrelsesrden kr ,- neste år representerer en utfrdring selvfølgelig. På den annen side er det bekymringsfullt at kredittpplysningsbyråene på en måte parkerer seg i frhldet til bransjefreningen. Hvrdan dette vil påvirke det videre samarbeid gjenstår å se. Deres tilgang til g deltagelse i bransjens arrangementer blir selvfølgelig ne annerledes. Den rent kmmersielle delen, medlemmenes rapprtering til dem g medlemmenes kjøp av tjenester antar vi vil frtsette sm nrmalt. Om vi kan finne alternative løsninger eller videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidspartner vites ikke på dette tidspunkt. Vi kmmer uansett til å ta en samtale med ErgEphrma m dette. I tillegg (snakk m timing) er jeg kntaktet av en sentral infrmasjnsleverandør sm vurderer å etablere egen base fr betalingsanmerkninger. Mulighetene er der. Lbbyvirksmhet/nettverksbygging Vår kjære nestfrmann mtaler fr så vidt dette i sitt hjørne. Jeg føler allikevel behv fr å kmme med nen kmmentarer. Hans ppfrdring til å gi ss tilgang til deres egne private kanaler til plitikere g administrasjn er utrlig viktig. frtsetter Side 2 av 19

3 Freningen må øke aktiviteten på enkelte arenaer samtidig sm man må vurdere behvet fr å bevege seg inn på nye arenaer. Et kntaktnett sm gir tilgang til enkeltpersner g/eller enkeltrller kan få mye å si fr bransjens påvrikningsmuligheter. Send meg disse pplysningene g jeg vil etablere et selvstendig register. Dersm det skal legges begrensninger i henvendelsesfrm eller hyppighet, skriv nen rd m det. Omrganisering av den sivile rettspleie m.m I kjølvannet av beslutningen m å verføre frliksråd g namsmenn til plitiet har det ffentlige startet et dataprsjekt med frmål å skape en ensartet plattfrm fra g med 1. januar Her har jeg, på deres vegne, frlangt at vi blir en del av prsessen videre. Dette, slik at vi kan sikre at bransjen kan levere klager g begjæringer i riktig frmat. Ikke minst frdi det med str sannsynlighet vil bli åpnet fr elektrnisk verføring av saker. Vårt første møte med gruppen sm er nedsatt vil være den 5. ktber. Deretter vil nk freningen måtte invitere til et møte hvr alle medlemmer sm benytter egenutviklet prgramvare g leverandører av standard prgramvare kan bli infrmert m grensesnitt, recrd-layut m.m. Internkntrll Dette er et mråde sm bekymrer meg sterkt. Derfr kmmer jeg gså stadig tilbake til det. Så vidt jeg kan skjønne er det et urvekkende strt antall inkassbyråer sm ikke har fullført dette arbeidet. Verken selv, eller ved hjelp av freningens standardløsning. Tiden er i ferd med å løpe fra dere! Kredittilsynets pressemelding m tallene fr 1.halvår 2004 Jeg sendte denne til medlemmene samme dag den km ut så jeg vil ikke dvele fr mye ved detaljene. Den bekrefter fr så vidt at det ikke er de stre svingningene i prteføljen. MEN, den påviser at det er en markant økning i innbetalinger til selskapene. Da spør jeg meg selv; hvrdan kan det da ha seg at det er 20 virksmheter sm driver med negativt driftsresultat? Har de ikke klart å mstille seg? Hvem er de hva gjør de? Det kan da umulig være nen av våre medlemmer? Freningens hjemmesider Jeg har fått litt pepper i det siste. Fra prfesjnelle webutviklere g kmmunikasjns-rådgivere. Jeg har valgt å lukke øyner g ører på dette mrådet siden frmatet tillater meg med enkle hjelpemidler g kstnadsfritt å ppdatere g endre sidene. MEN vi er i ferd med å bevege ss inn i år 2005 så kanskje frmat g stil burde vært annerledes? Tar gjerne innspill g kmmentarer på dette. Kan være greit å få det inn i budsjettet, eventuelt. Bankpwer g Nrwegian Brker Jeg ønsker begge selskapene velkmmen sm leverandører g samarbeidspartnere til inkassbransjen g freningen. Våre medlemmer vil bli infrmert direkte. MED ØNSKE OM EN EKSEPSJONELL INKASSOHØST! Side 3 av 19

4 Innhldsfrtegnelse: Leder.....side 2 Møtekalender høsten side 4 Kurskalender høsten side 4 Nestfrmannens hjørne..side 5 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding..side 6 Legalpant i knkursber side 7 Bankpwer vår nye samarbeidspartner side 13 ErgEphrma s spalte...side 14 Møtekalender - høsten 2004 Inkassklagenemnda Budsjettmøte/ Bransjetreff Lisba Inkassklagenemnda Styremøte Inkassklagenemnda Styremøte 18. ktber ktber 15. nvember 16. nvember 13. desember 16. desember Kurskalender - høsten 2004 Kurs II ktber Kurs III 25. nvember Påfyllingskurs ktber g desember Kurssted Lindrff AS på Skøyen i Osl. Påfyllingskurs Dat ikke fastsatt ennå Namsmannen i Osl Høstens mange farger Side 4 av 19

5 Nestfrmannen av Klaus Hvidsten, Lindrff AS Høsten er budsjett g strategitid. Så gså fr NIF. Freningens strategi er gjenstand fr kntinuerlig fkus g bearbeiding g strategiarbeid har vært en gjenganger på de siste styremøtene. Freningen skal ifølge frmålsparagrafen være en slagkraftig interesserganisasjn fr inkassbransjen g den eneste naturlige samarbeidspartner fr myndigheter, media g samfunnet generelt. Sentralt i denne frbindelse står arbeid med bransjens rammebetingelser. Gjennm målrettet arbeid har vi ppnådd å bli hørt når lver g frskrifter skal lages eller endres. Myndighetene har gså vist ss tillitt ved å la ss ta aktivt del i g til g med lede tunge prsesser. Inkassklagenemnden er et eksempel på dette. Likevel pålegges vi fra tid til annen rammebetingelser sm verken vi, eller våre kunder, g i enkelte tilfeller heller ikke skyldnerne er tjent med. Et ferskt eksempel er økningen av rettsgebyret g den dramatiske økningen av multiplikatren ved tvangsfullbyrdelse. Selv m endringen er trådt ikraft, har vi imidlertid ikke gitt pp kampen. Vi har altså mye å ta tak i. En praktiv mediestrategi er selvsagt viktig. Men enda viktigere er det å ha en bevisst g ryddig strategi fr påvirkning av ffentlige myndigheter. Gjennm mange år har vi etablert gde kntakter til blant andre Kredittilsynet, Datatilsynet, Frbrukerrådet g de sentrale fagdepartementer, mye takket være generalsekretæren. Disse kntaktene skal vi pleie g videreutvikle. Plitiske kntakter har det vært mindre av. I erkjennelse av at den lvgivende makt (fremdeles) sitter på Strtinget, er vi i ferd med å etablere en lbbystrategi, fr kntakt med g påvirkning av enkeltrepresentanter g strtingskmmiteer. Når alt kmmer til alt er nemlig strtingsrepresentantene avhengige av innspill fra den sm kjenner sken trykke. Og takket være en samlet seriøs bransje, har vi stre sjanser fr å bli hørt. Styret har nen kntakter på Strtinget, men dette er ikke tilstrekkelig. Freningens medlemmer representerer innflytelsesrike mennesker med et strt nettverk. Ikke nøl med å si fra, dersm du har frbindelser i de plitiske krridrer. J flere punkter sm kan kntaktes g påvirkes, dest større er mulighetene til å nå frem med vårt samfunnsnyttige budskap. Vi har nemlig ne å bidra med! En gd høst til dere alle, - g husk budsjettet! Klaus Hvidsten sign. Side 5 av 19

6 Endringer i flketrygdlvens regler m sykemelding av advkat g IA-prsjektleder Hilde Myklebust Handels- g Servicenæringens Hvedrganisasjn Flketrygdlvens regler m sykemelding ble endret med virkning fra 1. juli Vi går her nærmere inn på nen av endringene. Bakgrunnen fr endringen i sykemeldingsreglene er at et av delmålene i "Avtalen m et mer inkluderende arbeidsliv" er å redusere sykefraværet. Til trss fr at avtalen har virket i drøye t g et halvt år, har fraværet likevel frtsatt å øke. I et frsøk på å snu denne utviklingen ble flketrygdlvens regler m sykemelding endret med virkning fra 1. juli Fra samme dat har man innført bruk av den nye sykemeldingsattesten: "Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdm". Dersm man skal lykkes i å få en sykemeldt arbeidstaker raskt tilbake i arbeid, viser undersøkelser at det er viktig å starte pp arbeidet med tilrettelegging tidlig i sykemeldingsfasen. Det vil derfr være en viktig utfrdring fr samarbeidet mellm arbeidsgiver, arbeidstaker g lege å finne løsninger på arbeidsplassen slik at persner med redusert funksjnsevne frtsatt kan være i arbeid. Lvendringen innebærer at disse aktørene plikter å legge til rette fr at arbeidstaker helt eller delvis kmmer tilbake i arbeid. Lvendringen tydeliggjør arbeidsgivers, arbeidstakers g ikke minst legens plikt til å bidra til frsterket aktivitet under en sykemelding. Dkumentasjn av arbeidsuførhet g økt krav til aktivitet - legens rlle Dersm arbeidstaker har behv fr en sykemelding, skal legen først vurdere m det er tilstrekkelig med gradert sykemelding. Er ikke dette et alternativ, skal legen ta stilling til m aktiv sykemelding er aktuelt. Legen plikter å freta disse vurderingene før en 100 % sykemelding utstedes. Det skal med andre rd være tungtveiende medisinske grunner sm gjør at en arbeidstaker må være brte fra arbeid. Retten til sykepenger skal være knyttet pp til et aktivitetskrav, g legen skal alltid fkusere på mulighetene g ikke på begrensningene. Unnlater legene å følge de nye reglene, kan de fratas retten til å skrive legeerklæringer sm grunnlag fr trygdeytelser. Det er fremdeles lv å være syk, men et hvert sykefravær skal utløse en samtale mellm arbeidsgiver g arbeidstaker m muligheter fr arbeidsaktivitet. Det innebærer at arbeidsgiver skal invitere arbeidstaker til en dialg mkring muligheter fr arbeidsrelatert aktivitet, g arbeidstaker skal medvirke til å avklare egen funksjnsevne g utarbeidelse av en ppfølgingsplan. Denne ppfølgingsplanen skal utarbeides innen åtte uker g den skal innehlde en plan fr hvrdan arbeidstaker skal kmme tilbake i arbeid. Trygdekntret kan kreve at arbeidsgiver utleverer planen. Etterkmmer ikke arbeidsgiver denne anmdningen kan trygdekntret ilegge arbeidsgiver en tvangsmulkt. Videre kan manglende samarbeid eller inaktivitet fra arbeidstakers side medføre stans i sykepengeutbetalinger. frtsetter Side 6 av 19

7 Kan det gjøres unntak fra aktivitetskravet? Lvens krav til aktivitet tlkes strengt, men unntak kan gjøres der det freligger tungtveiende medisinske grunner eller der arbeidsaktivitet gjennm tilrettelegging ikke lar seg gjennmføre på arbeidsplassen. Eksempel på sistnevnte kan være små virksmheter med sterkt begrensede tilretteleggingsmuligheter. Link til de aktuelle bestemmelsene i flketrygdlven html I løpet av høsten vil HSH invitere til frkstmøter m endringene i flketrygdlvens regler m sykemelding. Fr påmelding g ytterligere infrmasjn m møtet, ta kntakt med Grethe Andersen i HSH på telefn eller på e-pst Til slutt vil HSH ved Heidi Lill Oppegaard avslutningsvis si at hun gleder seg til å se så mange medlemmer av NIF i Lisba i slutten av ktber. Legalpant i knkursber 1. Bakgrunn fr legalpantet - midler i bet. av advkat Øystein E. Krabberød, Kreditrfreningen Sør Det er siden den nåværende knkurslven, samt dekningslven, ble vedtatt i 1984 vært en ganske mfattende diskusjn hvrledes knkursbene skal få tilført ytterligere midler fr å kunne gjennmføre en rimelig frsvarlig behandling i knkursbene. Sm kjent er det i dag kun et frskuddsbeløp i knkursbene på kr ,-, hvrav Staten selv tar tilnærmet halvparten av dette beløpet i rettsgebyr. Når bstyrer i knkursbene skal gjennmføre en rekke frmaliteter, utarbeide innberetninger etc., skjønner man at det i realiteten ikke er midler til Advkat Øystein E. Krabberød å kunne gjennmføre nen frm fr granskning, enda mindre kunne ppnevne en brevisr. I NOU 1993: 16 Etterkntrll av knkurslvgivningen m.v. fresl Falkangerutvalget å innføre et legalpant fr bmkstninger på 5% av alle pantsatte verdier. frtsetter Side 7 av 19

8 Legalpant er ensbetydende med et lvbestemt pant, dvs. at en knkret lvbestemmelse gir anvisning på at et slikt pant skal inndekkes før nen frm fr frivillig pant, fr eksempel pantstillelser fra et selskap, eller persn, venfr en bank. I Ot.prp.nr. 26 ( ) fresl Justisdepartementet en rdning med legalpant. Etter betydelig lbbyvirksmhet fra bl.a. de t bankfreningene gikk allikevel ikke justiskmiteen inn fr å vedta den freslåtte legalpantregelen. Imidlertid traff Strtinget den følgende vedtak: Strtinget ber regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nk verdier i knkursber til å kunne drive en frsvarlig bbehandling. Dette var bakgrunnen fr at Justisdepartementet på nytt i Ot.prp. nr. 23 ( ) fremmet frslag m en legalpantrdning. Det har gså denne gangen vært sterk påvirkning fra panthaverinteresser, men denne gangen st justiskmiteen g Odelstinget i mt, slik at det har blitt et nytt lvvedtak. Justiskmiteens innstilling fremgår av Innst. O. nr. 59 ( ). Det endelig lvvedtak ble fattet av Odelstinget 25. mars 2004 g er inntatt i Bsl.O. nr. 64 ( ). Endringene er inntatt i pantelvens 6-4, samt at det er fretatt ne mindre justeringer, herunder vedr. salg av aktiva i bet, i knkurslvens Økning av rekvirentansvaret. Sm nevnt er rekvirentansvaret fr å begjære knkurs i dag etter knkurslvens 73 kr ,-. Når debitr selv begjærer ppbud er det staten sm innestår fr dette ansvaret. Fr å få en viss frdeling mellm næringsdrivende g det ffentlige med hensyn til å øke tilgangen på midler i knkursbet, har regjeringen meddelt at den har til hensikt å frelå en frskriftsendring sm vil øke rekvirentansvaret til 50 ganger rettsgebyret, sm p.t. vil utgjøre kr ,-. I hht. at det er freslått at rettsgebyret fra skal økes fra kr. 740,- til kr. 800,- vil derfr frskuddsbeløpet øke til kr ,-. 3. Ny 6-4 i pantelven. 3.1 Legalpantets mfang. Det lvbestemte pantet til frdel fr knkursbet skal gjelde i et hvert frmuesgde sm er beheftet med pant, g sm tilhører skyldneren på knkursåpningstidspunktet, g sm kan være gjenstand fr vanlig utlegg eller knkursbeslag i hht. dekningslvens regler. Dette så i utgangspunktet ut til å være en grei nk presisering. Under høringsrunden fr frslaget fremkm det at denne bestemmelsen lett kunne mgås dersm man hadde et hldingselskap uten drift g risik sm pantsatte sine eiendeler sm sikkerhet fr et driftsselskaps gjeld. På denne bakgrunn fresl derfr departementet at det ble gjrt et tillegg, nemlig m at knkursbet gså har lvbestemt pant i frmuesgder sm en tredjemann har stillt sm pantesikkerhet fr knkursskyldnerens gjeld når sikkerheten består på knkursåpningstidspunktet. frtsetter Side 8 av 19

9 Det er således kun panteheftede eiendeler sm er i behld pr. knkursåpningstidspunktet sm er mfattet av legalpantet. Dette kan selvfølgelig medføre mgåelsesprblemer ved at pantbjekter selges før knkursåpningen, slik at knkursbet derfr ikke får tilgang til et legalpant. Lvgiver har derfr innført en regel m at dersm et slikt pantsatt frmuesgde eiet av skyldneren selv er slgt innenfr en frist på tre måneder før fristdagen, sm vanligvis er den dat sm tingretten mttar knkursbegjæringen, kan tingretten ved en kjennelse avgjøre at den / de panthavere sm har fått dekning skal innbetale tilsvarende til knkursbet dersm dette er nødvendig fr å dekke bmkstninger. Unntak fra denne bestemmelsen gjelder dersm salget av pantgjenstanden er fretatt sm ledd i en rdinær g frsvarlig drift. Denne regelen virker i realiteten sm en slags mstøtelsesregel, g vil gå ut ver den dårligst pririterte panthaveren sm har fått dekning. Dersm det skulle vise seg i ettertid at denne ikke er søkergd vil dette være bets egen risik. Det er gså verdt å merkes seg at dette nye legalpantet, kmmer fran øvrig lvbestemt pant, fr eksempel kmmunale avgifter i fast eiendm.l. Selv m det ikke er inntatt særskilte i lvteksten har departementet gitt anvisning på at de nevnte bestemmelsene gså gjelder fr tvangsavvikling av aksjeselskaper. 3.2 Maksbeløp fr legalpantet. Panteretten skal utgjøre 5% av frmuesgdets beregnede verdi, eller av den salgssum sm frmuesgdet innbringer. Dg gjelder det den maksimalgrense med hensyn til beregningen av legalpantets verdi at beløpet ikke kan verstige 700 ganger rettsgebyret fr hvert realregistrert pantbjekt, dvs. maksimert til kr ,- basert på et nytt rettsgebyr på kr. 800,- etter Nødvendige bmkstninger. Det er imidlertid i lven presisert at denne legalpanteretten kun kan benyttes til å dekke nødvendige bmkstninger. Hva dette begrep skal mfatte har vært gjenstand fr en gd del diskusjn, g hvr spesielt finansinstitusjnene har vist interesse fr hvrledes denne begrensningen skal frtlkes. Bankene later til å ha vært spesielt engstelige fr at bstyrerne skal få fr frie hender g kunne bruke ubegrensede midler til bbehandlingen. Departementet har imidlertid nærmere mtalt disse frhld i Ot.prp. nr. 23 hvr det gis en gd del føringer m hvrledes dette skal frtlkes. Sm en veiledning har det blitt angitt at det kun skal være tale m dekning av mkstninger sm er å betrakte sm bmkstninger etter dekningslvens 9-2, 1. ledd nr. 2. Dette må frtlkes knkret, men departementet har fr eksempel gitt anvisning på at nødvendige mkstninger til å undersøke mulige mstøtelige dispsisjner, samt gså nødvendige kstnader med et søksmål, vil være innenfr de bmkstninger sm det her er tale m. frtsetter Side 9 av 19

10 Imidlertid vil det ikke være tale m dekning av de øvrige massekrav sm faller inn under dekningslvens ledd nr. 3, sm utgjør fr eksempel mkstninger i frbindelse med bets inntreden i skyldnerens kntrakter, mkstninger i frbindelse med bets frtsatte drift av skyldnerens virksmhet, erstatningskrav sm bet pådrar seg.l. Dette da til frskjell fr inndekning av rettsgebyr til staten, gdtgjørelse til bstyrer g brevisr, rimelig mkstninger til knkursrekvirent, samt øvrige nrmale kstnader ved bbehandlingen, herunder antatt kstnader til ferdigstillelse av regnskap.l. I denne frbindelse kunne det reises spørsmål m bstyrers arbeid med lønnsgarantisaker gså er mfattet av de kstnader sm naturlig hører til disse bmkstningene g sm man således kunne benytte midler fra legalpantet til å inndekke. Det er imidlertid presisert at dette ikke skal være tilfelle, slik at Lønnsgarantirdningen må inndekke slike mkstninger til bstyrers arbeid dersm dette ikke kan dekkes av bets egne midler uten å ta hensyn til legalpantet. 3.4 Panthavers innløsningsrett. En hver panthaver, eller fr den slags skyld enhver mulig annen interessent, kan innløse bets panterett. Dette kan i mange tilfeller være praktisk, hvr bet får et kntantppgjør fr legalpantet, g panthaver således får fjernet denne heftelse i pantbjektet fr eventuelt å kunne gjennmføre realisasjn på annen måte. Dersm det skulle være flere sm er interessert i å freta innløsning er det imidlertid bestemt at den best pririterte panthaveren i det enkelte pantbjekt har frtrinnsrett til innløsning. Den sm på en slik måte innløser bets legalpanterett trer autmatisk inn i bets priritet fr et tilsvarende beløp. Det litt spesielle med denne rdningen er at innløserens panterett da skal være å anse sm et rdinært avtalepant i det aktuelle frmuesgdet g skal anses stiftet på det betalingstidspunkt sm innløseren fretar ppgjør venfr bet. I denne frbindelse tililegger det derfr bstyrere en plikt til å sørge fr at denne panteretten fr innløseren får rettsvern. I de aller fleste tilfeller betyr dette tinglysning, dg slik at man følger de rdinære rettsvernsreglene sm gjelder fr det enkelte frmuesbjekt. 3.5 Verdsettelse av frmuesgdet. Selv m det ikke er særskilt nevnt i lven vil det nrmale bli at verdien av pantbjektet er gjenstand fr frhandlinger mellm ptensielle innløsere g bstyrer. Dersm det imidlertid ikke kmmer til en frivillig avtale mellm en innløser g bet er det gitt en regel m at bet, eller den sm ønsker å innløse, sm i realiteten kan være flere, kan kreve at frmuesgdet verdsettes av tingretten. Dette skal skje med bakgrunn i frmuesgdets verdi på selve verdsettelsestidspunktet, g tingretten kan i denne frbindelse innhente en takst, hvr kstnadene i frbindelse med denne taksten skal dekkes av bet. Retten har i spesielle tilfeller gså anledning til å fastsette taksten ved en såkalt skiftetakst i hht. skiftelvens 125. En slik skiftetakst kan ikke verprøves. 3.6 Betalingsmislighld - tvangssalg. Nrmalt vil en panthaver, eller en annen innløser av bets legalpanterett, gjøre pp pantebeløpet i hht. avtale med bstyrer, evt. i hht. det sm måtte være fastsatt av tingretten. frtsetter Side 10 av 19

11 Det er imidlertid i lven inntatt en særskilt bestemmelse i tilfelle innløseren allikevel ikke frivillig betaler det sikrede beløp til bet innen den angitte frist. I så tilfelle kan bet kreve frmuesgdet slgt i hht. dekningslvens 8-5. Dette er en særskilt bestemmelse hvr bet har rett til å kreve knkursdebitrs panteheftede eiendeler tvangslgt gjennm de rdinære namsmyndighetene. Ut ver dette vil det imidlertid gså ber på rdinære kntraktsrettslige regler m bet kan gjøre rdinære mislighldsbeføyelser gjeldende venfr innløseren dersm denne ikke verhlder betalingsfristen. Det er gså å bemerke at man kan kmme i den situasjn at ingen panthaver eller øvrig interessent ønsker å innløse bets legalpanterett. Da kan bet uten videre tvangsselge frmuesgdet. 3.7 Etterppgjør. Det er tingretten sm avgjør hvr mye av legalpantet sm det er nødvendig å benytte under bbehandlingen, jfr. det sm er nevnt venfr vedr. nødvendige bmkstnigner. Dersm det således ppstår den situasjn at bets panterett helt eller delvis er innløst g det ved slutningen av bet er tilstrekkelige øvrige midler i bet til helt eller delvis dekning av bmkstningene uten å nyttiggjøre seg legalpantet, skal det verskytende beløp tilbakebetales til innløseren. Er imidlertid frmuesgdet realisert skal det verskytende beløp tilfalle den eller de av pantekreditrene sm ville fått dekning dersm legalpanteretten ikke var blitt benyttet. Det kan gså være den situasjn at det er realisert eller innløst flere pantebjekter. I så tilfelle skal det fretas en frhldsmessig tilbakebetaling basert på realisasjnssummene fr det enkelte frmuesgdet. 3.8 Overgangsbestemmelse - ikrafttredelse. Det er ikke besluttet når lvendringen skal tre i kraft. Freliggende pplysninger tyder imidlertid på at sannsynlig dat vil være Det har imidlertid vært relativt mye diskusjn m denne nye bestemmelsen i 6-4 ved ikrafttredelsen gså umiddelbart skal få betydning fr alle eksisterende pantefrhld. Det er nk et legitimt behv fr finansnæringen til å få en del tid til å mrå seg g fr den enkelte kunde vurdere m den nye legalpantretten fr bmkstninger skal få betydning fr det enkelte kundefrhld med tilhørende pantsettelser. Det er derfr vedtatt i en særskilt vergangsbestemmelse at den nye legalpanteretten i 6-4 først går fran avtalepant sm er stiftet før lvens ikrafttredelse når det har gått 3 år etter ikrafttredelsestidspunkt. Dette medfører således at legalpanteretten i de første tre årene, høyst sannsynlig periden , kun vi gjelde nye pantefrhld inngått i denne periden, mens det først fra vil få fullt gjennmslag fr alle eksisterende pantefrhld. Legg merke til at denne vergangsbestemmelsen kun gjelder avtalepant, slik at lvendringen vil få mgående knsekvenser fr utleggspant når ikrafttredelsen finner sted. frtsetter Side 11 av 19

12 4. Endring av knkurslvens 117. Samtidig med behandlingen av den nye 6-4 i pantelven ble det gså beslutte å innta et nytt annet ledd i knkurslvens 117 vedr. realisasjn av bets eiendeler. Den nye bestemmelsen angir at bets eiendeler ikke skal kunne selges til skyldneren eller dennes nærstående, jfr. nærmere definisjn i dekningslvens 1-5, før det har skjedd en kunngjøring i den stedlige avis eller i et egnet elektrnisk medium. Bakgrunnen fr denne regelen er at det har fremkmmet kritikk, herunder fra ØKOKRIM, m at det i enkelte knkurser skjer en fr lettvint msetning av bets ubeheftede aktiva tilbake til knkursskyldneren eller dennes nærstående. Sm ftest er det tale m å selge aktiva tilbake til aksjnærer, styremedlemmer eller disses nære familie. Det har vært ønske m å innføre en slik regel, ne sm gså eksisterer i våre nabland, fr å legge visse hindringer fr å gjennmføre såkalte planlagte knkurser, hvr de samme persnene planlegger å kjøpe tilbake aktiva g på en enkel måte kunne starte på nytt. Lvgiver har derfr ønsket å innføre en mer åpen budgivning m slike aktiva. I denne frbindelse sier den nye lvteksten at det nrmalt ikke bør være en krtere budfrist enn en uke. Dg er denne regelen mderert slik at kunngjøring kan unnlates dersm særlige frhld gjør at det må anses uhensiktsmessig å kunngjøre salget. Det er verlatt til bstyreren å frta denne vurderingen, men bstyrers avgjørelse kan påklages til tingretten. Det vesentlige med dette er at det er innført en hvedregel m kunngjøring, slik at bstyreren fr å unnlate kunngjøring må ha en klar begrunnelse. Slike særlige frhld kan bl.a. være at det er tale m relativt begrensede verdier i frhld til kunngjøringskstnader etc. Videre vil unnlatelse av å kunngjøre kunne være tilfelle dersm det ikke finnes ne reelt marked fr eiendelen, at et vareparti fr eksempel frt vil bli frringet, at det allerede frefinnes flere interessenter sm knkurrerer, eller at det kan påføre bet ansvar eller ikke ubetydelig kstnader med å utsette salget, eller ppbevare frmuesbjektene. Det er i frarbeidene angitt at denne regelen ikke skal gjelde i de situasjner hvr verbeheftede eiendeler er verført til panthaver etter knkurslvens 117 c. I disse situasjnene har panthaveren fri rådighet til å realisere uten en nærmere inngripen. Dg er det imidlertid uttalt fra departementet at dersm eiendelene selges sammen med verbeheftede aktiva etter den spesielle regelen i knkurslvens 117 a, bør kunngjøring finne sted. Lvbestemmelsen har ennå ikke trådd i kraft, men antas gså å få ikrafttredelsestidspunkt Side 12 av 19

13 Bankpwer vår nye samarbeidspartner av Tne Oliv Berg Dalseth Hei! Det er med glede vi nå kan presentere en landsdekkende samarbeidsavtale vedrørende bemanningsløsninger fr dere sm medlemmer av NIF. Det er mange gde grunner til å bruke Bankpwer, sm fr eksempel ved: ferieavvikling kurs/pplæring sykdm tppbelastninger ansettelsesfase permisjner mlegging fusjn/fisjn prsjekter ren kmpetansetilførsel Hvr mange ansatte en bedrift skal ha til neste år er vanskeligere å frutsi enn nen gang. Hvilke medarbeidere dere trenger til de faste arbeidsppgavene g hvilke kvalifikasjner de skal ha, samt å vite hva man skal gjøre når arbeidsmengden svinger, er en str utfrdring. Her finnes det mange svar g nen av dem finner dere hs Bankpwer. Ved å legge pp til en litt lavere grunnbemanning g heller kble inn medarbeider fra Bankpwer når arbeidsmengden krever det, kan du senke de faste kstnadene. Arbeidsgiveransvaret krever ressurser - i ppgangstider, sm i nedgangstider. Bankpwer kan hjelpe dere med å hlde faste kstnader nede uten at det går ut ver driften eller kvaliteten i arbeidet. Du kan gså prøve ut en persn til en fast stilling, før en eventuell ansettelse. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid. Med vennlig hilsen Bankpwer Tne Oliv Berg Dalseth Tlf.: Mbil: Side 13 av 19

14 Side 14 av 19

15 ErgEphrma s spalte Hei alle sammen! av Terje Svarttjernet Smmeren er vel på siste vers fr de fleste. Det er på tide å pakke inn hagemøblene g smøre sykkelkjedene fr vinteren. Men nen ting går ufrandret videre, bl.a Terjes ppgavehjørne lenger ned på siden. Men først ne faglig infrmasjn. EIENDOMSVERDI Vi ønsker igjen å minne m vår tjeneste Eiendmsverdi sm tilbys gjennm inftrg PRO. Tjenesten estimerer markedsverdi både fr fast bligeiendm g brettslagsbliger. Estimatene bygger på kjente msetningsstørrelser i nærmrådet g ppnådd kvadratmeterpris på sammenlignbare bliger. I tillegg til estimert markedsverdi tilbys en msetningsrapprt g msetningshistrikk knyttet til eiendmmen det spørres på. Eiendmsverdi fremstår nå med en ny versjn hvr estimeringsmdellen er frbedret. Se gjerne en nærmere beskrivelse av tjenesten i NIFnytt nr Side 15 av 19

16 OBOS RETTSREGISTER OBOS Rettsregister tilbyr søk på m en persn g/eller fretak eier blig knyttet til OBOS. Tjenesten krever at fødselsnummer g/eller rganisasjnsnummer er kjent. Under vises hvrdan dataene blir presentert. Her ble det lagt inn ett fødselsnummer i søkefeltet. Søk i OBOS Rettsregister er priset til kr 10,- pr. søk. (mva kmmer i tillegg). Gjennm OBOS kan man gså bestille dkumenter sm årsberetning, gjeldende husleie, eventuelle husleierestanser, husrdensregler, vedtekter etc. Dkumentene sendes fra OBOS sm elektrniske filer. OBOS-tjenestene er tilgjengelig under infland i inftrg PRO. Fr mer infrmasjn ta gjerne kntakt med Mette Haugland. Epst: Telefn Side 16 av 19

17 Effektiv fakturering? ErgEphrma tilbyr sikre, effektive løsninger fr elektrnisk samhandling. Vi kaller det esamhandling. ErgEphrma har utviklet løsningen Pstens efaktura g er en gdkjent partner fr salg av tjenesten. Pstens efaktura er en tjeneste sm sikrer effektiv fakturahåndtering, både fr utsteder g mttaker. Fakturakjøring g attestasjn/anvisning må kundene frtsatt håndtere selv, men resten av faktureringsprsessen kan effektiviseres gjennm Pstens efaktura. Tjenesten gir mulighet fr å utstede efaktura gjennm en nettleser, har en innebygget reklamasjnsløsning, g et elektrnisk fakturaarkiv. Fr fakturamttakere tilbyr vi et sentralt, felles fakturamttak fr alle typer faktura, både elektrniske g papirfaktura. Papirfakturaer skannes g tlkes, før all fakturainfrmasjn verføres på fil, enten i ditt eget øknmisystem, eller til en nettbasert tjeneste fr effektiv attestasjn g anvising. På samme måte vil en fakturautsteder kun behøve å kjøre fakturering, deretter sørger tjenesten fr en effektiv distribusjn gjennm alle tilgjengelige kanaler. Tjenesten printer g sender papirfaktura, g prduserer g frmidler efaktura. Mttaker bestemmer hvrdan faktura skal verføres, på fil, gjennm nettbank eller på papir. Alt dette hlder tjenesten versikt ver, slik at du kan bruke tiden på andre ting. Vask av kunderegister Hva er viktig nå du vasker persn g fretaksinfrmasjn? Høyest mulig treff eller best mulig sikker identifisering? I en vaskeprsess er første steg sikker identifisering av persn eller fretak. De eneste registre i Nrge i dag fr dette frmål er Flkeregisteret(DSP) g Enhet/Fretakregisteret. Disse 2 registrene dekker alle persner g enheter i Nrge, g er den beste kilde til å knytte dine ppdateringstjenester imt. Med basis i denne knytingen kan du videre følge alle persners eller bedrifters navnendringer, flytting av bstedsadresser g når persner eller enheter dør eller legges ned. Hs EE vil alle bjekter avvises i en maskinell vask sm ikke tilfredsstiller alle kriterier fr entydighet. Frsøksvis vil alle tvilstilfeller kunne behandles manuelt i etterkant av den maskinelle prsessen. Dette er en manuell tjeneste vi kan tilby ifm initiell vask i frkant av Prteføljevervåkning. EE kan gså tilby vask av returpst. Du kan velge mellm juridiske adresser i DSP eller pstadresser fra Pstens adresseregister. Predatr har funksjn fr scanning av returpst, sm resulterer i fil til vask hs ss. Nytt fra EE er at vi nå gså kan tilby vask fra Sverige g Danmark. I løsningene benyttes de svenske g danske flkeregistre g fretaksregistre(spar g CPR). frtsetter Side 17 av 19

18 Terjes ppgave-hjørne Frrige runde tk seg litt pp, men vi ønsker flere svar. Så benytt lunchen, sett dere sammen g ta utfrdringen. Her er frrige ppgave: Sett at du har t bøtter. Den ene rmmer 7 liter g den andre rmmer 4 liter. Hvrdan får du da målt pp 2 liter uten andre mål enn 4 liter g 7 liter? (Du kan bruke så mye vann du vil.) Svar: Det er nk flere måter å gjøre dette på, g en av disse er på følgende måte: Du fyller pp 4 l bøtta g tømmer i 7 l bøtta. Du fyller 4 l bøtta på nytt g tømmer i 7 l bøtta da sitter du igjen med 1 l i 4 l bøtta. Tøm ut 7 l bøtta g fyll ver 1l fra 4 l bøtta, da har du 1 l i 7 l bøtta. Fyll pp 4 l bøtta g fyll ver i 7 l bøtta, da har du 5 liter i 7 l bøtta. Fyll pp 4 l bøtta fyll ver i 7 l bøtta, da har du 2 liter igjen i 4 l bøtta!!!!!! Yess. Hilsen Eva g Ragnhild Løkken Øknmiservice Terje Svarttjernet Vi gratulerer Eva g Ragnhild sm vinner av ppgave nr 2. Og en verraskelse er på vei til Orkanger. Oppgave 3 Jeg trr Terje Mbrenna har et prblem her. Et tg starter i punkt A g kjører mt punkt B med en fart på 80 km/t, mens en bil starter i punkt B g kjører mt punkt A med en fart på 50 km/t. Sammen med bilen i punkt B starter gså en fugl å fly mt punkt A, g fuglens hastighet er 100 km/h. Når fuglen møter tget, snur den - uten å miste fart - g flyr mt bilen igjen. Når fuglen så møter bilen, snur den, g flyr til den møter tget. Slik flyr den fram g tilbake mellm bilen g tget helt til bilen g tget møtes. frtsetter Side 18 av 19

19 Bilen g tget møtes etter nøyaktig en time. Hvr langt har fuglen fløyet da? Km igjen flkens! Dette er ikke så vanskelig, eller?? Send inn svaret til Oppgaven er åpent helt til neste utgave av NIFnytt. Vinneren kunngjøres i neste NIFnytt. Og husk nye premier hver gang. Og alle sm sender inn riktig svar (selv m man ikke blir trukket sm vinner) er med på trekning av en fltt årspremie senere. Sm en liten avslutning på NIFnytt 3/2004 vil jeg her avslutte med et lite bilde fra Brukersamlingen vi hadde på Havna Htell på Tjøme i Seilturen vi hadde trr jeg ble et minne fr de sm var med på denne fltte turen Bespisningen etter seilturen ble fretatt på Verdens Ende, g vi hadde en fantastisk kveld Årets seiltur ble nk gså en pplevelse fr de sm var med g jeg må vel si det at det er første gangen det gikk med 20 sjøsyketabletter g bespisningen fregikk på htellets uterestaurant men da under tak grunnet øs pøs regnvær Håper vi får en bedre pplevelse til neste år. Vil du ha inn en kunngjøring, ne du vil dele med andre, en annnse eller annet i NIFnytt? Ta kntakt med ss pr. telefn , eller send ss en e-pst: NIFnytt, Pstbks 311, 3201 Sandefjrd Besøksadresse: Thr Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Christiansen, Ansvarlig redaktør: Thr A. Andersen Side 19 av 19

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi?

Samarbeid om systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? Samarbeid m systemløsning - kan vi, vil vi, tør vi? v/prsjektleder Kari Mette Kallevig E-pst: kari.kallevig@baerum.kmmune.n 31.kt. 2012 NOKIOS 2012 Visjn BK: Åpenhet Respekt Mt Bærum kmmunes visjn: Åpenhet,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer