PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer"

Transkript

1 PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Juni

2 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive næringsvirksomhet setter store krav til oppfølging av endringer i rammebetingelsene. Pit Stop gir deg en oppsummering av viktig informasjon siste kvartal, oftest nyheter, men også om andre forhold og nyttige kommentarer til regnskapsrapporteringen for neste kvartal eller for året. Temaene vi i hovedsak fokuserer på er kapitalmarked, regnskapsrapportering, selskapsrett og skatt, men også hva vi ellers tror er relevant for store og mellomstore foretak. Informasjonen er som utgangspunkt kort og viser gjerne til kilder hvor du kan lese mer om temaet. Kvartalsbrevet ligger på vår hjemmeside, PwCs eksperter gir deg løpende informasjon på sentrale fagområder gjennom både nyhetsbrev og kurs. Ønsker du å abonnere på våre nyhetsbrev eller se nærmere på vårt kurstilbud? Registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev her: Her finner du våre kurs: Pit Stop - Engelsk versjon! Pit Stop foreligger også på engelsk. Forslag om begrensning i fradrag for rentekostnader Finansdepartementet har publisert et høringsnotat med forslag om en sjablongmessig avskjæring av rentekostnader på lån fra nærstående samt enkelte lån fra tredjepart ( interne renter ). Den nye regelen er foreslått gitt effekt fra inntektsåret For selskapene som rammes vil den effektive skattesatsen øke. Det kan få konsekvenser for egenkapitalen og viljen til å investere i Norge. Virkningen vil imidlertid dempes noe av den varslede reduksjonen av skattesatsen fra 28 % til 27 %. I korte trekk går forslaget ut på følgende: Selvstendig skattesubjekter etter skatteloven, herunder AS og ASA, gis ikke fradrag for interne renter dersom disse rentene sammen med eventuelle eksterne renter overstiger 25 % av skattemessig EBITDA. Også deltakerlignede selskaper, NOKUS-selskaper/ -innretninger og utenlandske selskaper mv er foreslått omfattet. Finansinstitusjoner omfattes ikke av forslaget. Regelen gis delvis anvendelse for selskaper som er omfattet av særskatteregimene for petroleum, kraftforetak og rederiselskaper. Som nærstående anses et selskap mv eller fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollere låntaker med minst 50%. I tillegg omfattes långivere som nærstående eiere av låntaker har betydelige direkte eller indirekte eierinteresser i, samt slektninger til personlige eiere av låntaker og selskap mv som disse har direkte eller indirekte eierinteresser i. Ved beregningen av fradragsrammen tas det utgangspunkt i skattyters alminnelige inntekt før eventuell rentebegrensning. Eventuelt underskudd fra tidligere år som er benyttet samt skatteeffektive konsernbidrag (avgitt og/eller mottatt) inngår i alminnelig inntekt, og dermed i beregningsgrunnlaget. 2 PwC Pit Stop

3 Netto interne og eksterne rentekostnader (rentekostnader fratrukket renteinntekter) og skattemessige avskrivninger legges til for å komme fram til beregningsgrunnlaget. Denne størrelsen kan sees som en skattemessig EBITDA. 25 % av dette beløpet utgjør maksimalt fradrag for interne renter. Eksterne renter vil krone for krone fortrenge fradraget for interne renter, selv om de ikke selv vil være gjenstand for avskjæring. Netto interne og eksterne rentekostnader som ikke overstiger én million kroner vil ikke begrense fradraget for interne rentekostnader. Rentefradrag som avskjæres kan fremføres til fradrag de fem påfølgende inntektsår, men slik at det må ligge innenfor det aktuelle års fradragsramme. Det fremstår som uklart om selskaper som kommer i skatteposisjon etter rentebegrensning blant annet skal få mulighet til å benytte ubenyttet underskudd til fremføring. Forslaget kan etter vår oppfatning inneholde elementer som er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og/eller ikke-diskrimineringsbestemmelsene i skatteavtaler som Norge har inngått. Den foreslåtte regelen er asymmetrisk, da renteinntekter ikke begrenses. Lån fra norske aksjonærer til norske aksjeselskaper mv blir derfor rammet på lik linje med lån fra utenlandske konsernselskaper, for eksempel og i særdeleshet konsernkontoordninger og konsernforhold hvor eksterne innlån skjer på morselskapsnivå (blant annet obligasjonslån). Skatteutjevningen i norske konserner kan bli påvirket, blant annet i konserner hvor det selskap som yter konsernbidrag ikke har tilstrekkelig likviditet til å betale hele eller deler av konsernbidraget, eventuelt hvor det ikke er mulig å foreta en gjeldskonvertering eller sirkelkonsernbidrag, utbytte o.l. som det kan motregnes i. For norske filialer av utenlandske selskaper kan regelen slå ekstra hardt ut, da all gjeld som allokeres til den norske filialen som utgangspunkt skal anses som intern gjeld. Det kan være flere muligheter til helt eller delvis å redusere effekten av fradragsbegrensningen. Tilpasningsmuligheten vil imidlertid variere fra selskap til selskap og konsern til konsern. Generelt er tilpasningsmulighetene større for selskaper som inngår i et norsk skattekonsern, da det ofte kan gis konsernbidrag til det/de selskapene som får begrenset rentefradraget. Inntekten i selskaper som skal gi konsernbidrag kan økes ved skattemessige disposisjoner, ofte først og fremst reduserte saldoavskrivninger. Et aktuelt tiltak kan være å fremskynde inntektsføring eller utsette skattemessig fradragsføring i den grad det er mulig. Det hjelper imidlertid ikke å redusere avskrivninger i selskapet som får begrenset rentefradraget, i og med at avskrivninger legges til i beregningsgrunnlaget. Andre tiltak kan være å omorganisere slik at intern og ekstern gjeld blir lagt i ulike selskaper, å erstatte intern gjeld med ekstern gjeld, konvertere gjeld til egenkapital, samt fusjonere låntaker og långiver. Vi antar videre at bruken av derivater kan få noe større aktualitet ettersom gevinster og tap på valuta- og rentederivater ikke er foreslått å skulle anses som renter i forhold til rentebegrensningsregelen. For en nærmere utdyping av innholdet i forslaget, konsekvensene samt mulige tiltak for å fjerne eller redusere effekten, vises til Mentor Ajour nr 6/, pwc.no/mentorajour Det er all grunn til å tro at det kommer rentebegrensningsregler. Forslaget rammer imidlertid svært hardt. Vi regner derfor med at det vil komme mange innspill i løpet av høringsperioden. Det er grunn til å håpe på at de endelige reglene vil bli noe lempeligere. Høringsnotatet finnes på pwcl.no/i2ix PwC Pit Stop 3

4 Endringer i aksjelovgivningen Det er lagt fram forslag om en rekke endringer i aksjelovgivningen (både aksjeloven og allmennaksjeloven). Endringene kan få stor praktisk betydning for mange foretak. Det er grunn til å anta at forslagene vil bli vedtatt, og at de vil bli gitt virkning fra og med 1. juli. Vi omtaler kort de endringsforslagene som etter vår oppfatning har størst betydning. For en mer detaljert omtale viser vi til artikkel i Mentor mai, pwc.no/mentor Utdelinger/ lån fra selskapet til aksjonærene Som en del av kreditorvernet inneholder aksjelovene begrensningsregler for selskapets utdeling mv til aksjonærene. Reglene omfatter alle former for utdeling eller finansiering, dvs. utbytte, konsernbidrag, kapitalnedsettelse, lån til og sikkerhetsstillelse for aksjonær og erverv av egne aksjer. Alle disse disposisjonene krever «fri egenkapital», og at utdelingen er i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk. Det er foreslått vesentlige endringer i disse reglene. Vi vil nevne de viktigste. Utdelingsgrunnlaget (fri egenkapital) vil på grunn av flere forhold ofte bli et høyere beløp enn etter dagens regler. Overkurs skal nå inngå i den frie egenkapitalen, og det skal ikke lenger gjøres fradrag for balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel. Dessuten fjernes kravet om at egenkapitalen må utgjøre 10 % av totalbalansen etter utbytteavsetning. Det er dessuten gitt adgang til å gi lån/stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet, forutsatt at selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og at det stilles betryggende sikkerhet for lånet/sikkerheten. Slike lån blir dermed til en viss grad behandlet på lik linje med andre aksjonærlån. 4 PwC Pit Stop Samtidig utvides adgangen utenom aksjeervervstilfellene til å gi lån til eller stille sikkerhet for utenlandske mor- og konsernselskap. Det er imidlertid et vilkår at styret må forsikre seg om at midlene skal brukes innenfor konsernets virksomhet, og at de ikke skal komme aksjonærene bak morselskapet til gode. Dette betyr at dagens regel for konsernkontoordning med utenlandske konsernselskaper gjøres generell for alle lån. Vi vil bemerke at det ofte kan være vanskelig for styret å forsikre seg om dette. Det kan derfor stilles spørsmål om hvilken reell betydning denne endringen vil få. Etter dagens regler er det ulovlig å foreta utdelinger og gi lån/ sikkerhetsstillelse i perioden fra balansetidspunktet til ordinær generalforsamling. Denne sperreperioden foreslås fjernet. Hver gang det skal foretas en disposisjon som krever fri egenkapital, må det foretas en beregning av den frie egenkapitalen på vedtakstidspunktet, for å se om den er tilstrekkelig til å foreta den planlagte disposisjonen. Når det tidligere er foretatt disposisjoner som krever fri egenkapital, blir grunnlaget for andre transaksjoner med aksjonærene redusert. Prinsipielt skal den frie egenkapitalen reduseres med det aktuelle beløpet på vedtakstidspunktet. Prinsippet er fraveket for egne aksjer, der en ikke kan ta hensyn til salg etter balansedagen.

5 Den frie egenkapitalen som er til disposisjon vil være: Overkurs + Annen egenkapital i siste årsregnskap, med fradrag for eventuelt udekket underskudd - Samlet pålydende av egne aksjer på balansedagen med tillegg av senere kjøp - Lån til og sikkerhetsstillelser for aksjonær mv på vedtakstidspunktet som krever fri egenkapital - Utbytter, konsernbidrag og kapitalnedsettelser etter balansedagen Samtidig åpnes det adgang til å ta ut ekstraordinært utbytte fra årets overskudd. Det kan typisk være aktuelt hvis det for eksempel er solgt et vesentlig driftsmiddel med gevinst tidlig i året. En slik utdeling må baseres på en revidert mellombalanse. Til gjengjeld skjerpes kravet om at utdelingen må være forsvarlig i forhold til selskapets økonomiske situasjon. Som følge av liberaliseringen av den tekniske beregningsregelen får dette kravet vesentlig større betydning i praksis. Kravet er omformulert, slik at det nå heter at selskapet må ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen. Samtidig er kravet om forsvarlig likviditet også tatt inn i den generelle bestemmelsen om at selskapet må ha forsvarlig egenkapital. Det er uklart om de nye reglene om tilleggsutbytte i perioden fra balansetidspunktet og frem til ordinær generalforsamling og ekstraordinært utbytte også vil gjelde for konsernbidrag, og si så fall i hvilket inntektsår en skal ta hensyn til konsernbidraget skattemessig. Egne aksjer Grensen for erverv av egne aksjer på 10 % av aksjekapitalen oppheves, men ikke for allmennaksjeselskaper. Aksjekapitalen etter fradrag av egne aksjers pålydende må imidlertid minst utgjør kr Som nevnt ovenfor skal beholdningen av egne aksjer også være begrenset til et beløp som ligger innenfor den frie egenkapitalen. Det foreslås videre at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer i en periode på inntil to år, mot 18 måneder i dag. PwC Pit Stop 5

6 Avtaler med aksjonær Det foreslås at saksbehandlingsreglene i 3-8, inkludert kravene til redegjørelse, ikke skal gjelde for lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper som inngår i et norsk konsern samt til fordel for utenlandske mor- og søster-selskaper når lånet/sikkerheten skal tjene konsernets økonomiske interesser. Dette unntaket forutsetter at morselskapet eller den juridiske personen eier alle aksjene i selskapet som yter kreditten. Det foreslås også unntak fra 3-8 for avtaler om at selskapet skal yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet forutsatt at lånene/ sikkerheten ligger innenfor fri egenkapital og det stilles betryggende sikkerhet. Krav til styremedlemmer og daglig leder Aksjeselskaper med aksjekapital på minst MNOK 3 har i dag plikt til å ha minst tre styremedlemmer og daglig leder som ikke er styrets leder. Selskaper som har færre enn tre styremedlemmer har plikt til å ha minst ett varamedlem. Begge disse bestemmelsene foreslås opphevet. Det foreslås ingen endringer for allmennaksjeselskaper. Styremøter og generalforsamling Kravene foreslås modernisert. Lovkravet om fysisk styremøte forsvinner. Der vil imidlertid fremdeles være krav om fysisk møte mellom styret og revisor uten at daglig leder er til stede for de selskapene som har plikt til å ha slikt møte. Det foreslås også at aksjeselskaper på bestemte betingelser kan avholde generalforsamling uten fysisk møte. Reduksjon av frister ved kreditorvarsel mv Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet forslag om at dagens 2 måneders frist for kreditors innsigelse i forbindelse med kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon og oppløsning av aksje- og allmennselskaper reduseres til 6 uker. 6-ukersfristen foreslås også for kreditorvarsler for en rekke andre selskaps- og organisasjonsformer i forbindelse med kapitalnedsettelse, fusjon og/eller oppløsning. I samme forslag til lovendring er det også foreslått at en forenkling av dagens regler om kunngjøring av kreditorvarsel, ved at kravet om avisinnrykk fjernes, slik at man kun står tilbake med kunngjøring i Brønnøysundsregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Det er ventet at lovforslaget vil bli vedtatt. Hva som vil bli virkningstidspunktet gjenstår imidlertid å se. 6 PwC Pit Stop

7 Reviderte opptakskrav og informasjonsplikter for oljeog naturgass selskaper Oslo Børs la 15. april ut reviderte opptaks- og informasjonskrav for olje- og naturgasselskapene. Reglene er de samme for selskaper på Børs- og Axess-listen. Børsen åpner i det nye sirkulæret for at selskapene i større grad skal kunne rapportere betingede og mulige ressurser i sin årlige statusrapportering. Generelt er mulige ressurser (prospective resources) potensielle forekomster av olje/gass, hvor det ennå ikke er gjennomført leteboring på lisensen. Betingede ressurser (contingent resources) er olje/gass som er funnet ved boring, men hvor man ennå ikke har fått avklart om funnet er kommersielt drivverdig. Dette er tredje gangen børsen reviderer disse reglene. Det første såkalte oljesirkulæret kom i januar 2007 (sirkulære 2/2007). Dette sirkulæret var kun en anbefaling basert på «comply or explain»-prinsippet, og kom som en konsekvens av at børsen ønsket at oljeselskapene var mer presise i sin kommunikasjon av reserver og ressurser. Børsen fant etter hvert tiden moden til å gjøre disse anbefalingene til et obligatorisk krav for oljeselskapene, på lik linje med flere andre internasjonale børser. Dette ble gjort med sirkulære 9/2009. Ny liste for vekstselskaper på London børsen London Stock Exchange (LSE) introduserer en ny liste for notering av selskaper på London-børsen. Denne såkalte High Growth Segment -listen ( HGS ) har opptakskrav som ligger på et minimum i forhold til EU-direktivene. HGS-listen er et noteringsalternativ for middels store og store EU-selskaper med høy vekst og som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene til notering på LSE børsen. HGS-listen vil være aktuell for de selskapene som er mer ambisiøse enn typiske AIM selskaper 1 og som på sikt ønsker å bli notert på London-børsens premium liste som har strengere opptakskrav. Her fremgår mer om detaljene rundt den nye listen: pwcl.no/ch3h Det siste sirkulæret, fra april, er en revisjon av 2009-reglene og får virkning fra Med disse reglene åpner børsen for at oljeselskapene nå i større grad skal ha adgang til å rapportere også betingede og mulige ressurser. Olje- og naturgasselskapene er således nå forpliktet til årlig å rapportere reserver (påviste og sannsynlige). Mulige reserver og betingende/mulige ressurser kan rapporteres hvis selskapet ønsker det (da med «disclaimers»). De nye børsreglene er også en tilpasning til EUs prospektregler som har egne regler for såkalte mineral companies, som omfatter blant annet oljeselskapene. Her er link til de nye reglene pwcl.no/qsiy 1 Alternative Investment Market er et undermarked på London børsen hvor mindre selskaper kan noteres, og er mindre regulert enn hovedmarkedet PwC Pit Stop 7

8 Rapportering om samfunnsansvar i årsberetningen Store foretak må rapportere om sitt samfunnsansvar. Hva innebærer dette i praksis? Internasjonal utvikling har ført til et nytt rapporteringskrav for store foretak. Kravet innebærer at allmennaksjeselskaper, børsnoterte foretak, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern skal rapportere hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Redegjørelsen skal gis av styret gjennom årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument, og gjelder allerede for regnskapsår som påbegynnes 1. januar. Intensjonen med lovendringen er å legge til rette for at næringslivet gjennom mer åpenhet kan vise at det tar sitt samfunnsansvar på alvor. Kravet innebærer at styret må gjøre rede for hva man gjør for å integrere samfunnsansvar i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter innen følgende områder: hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. For selskaper som har en samfunnsansvarspolicy, skal redegjørelsen minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter innenfor disse temaene. Selskapet skal i tillegg opplyse om hvordan det arbeider for å omsette disse prinsippene til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover. Selskaper som ikke har en samfunnsansvarspolicy skal opplyse om dette. Regjeringen gir i forslaget støtte til standardsettingsarbeidet som skjer i toneangivende internasjonale fora. Det kan derfor komme forskrifter om at rapportering under FNs Global Compact eller i henhold til The Global Reporting Initiative (GRI) kan erstatte redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Danmark introduserte en tilsvarende bestemmelse i Lovendringen førte til en merkbar utvikling i omfanget på rapporteringen. De fleste store foretakene har nå etablert en policy for samfunnsansvar som de redegjør for i sin årsrapport. Flere virksomheter rapporterer om tiltak, implementering og resultater. Mange bruker internasjonale retningslinjer for samfunnsansvar som utgangspunkt for rapporteringen. Videre nærmer en del unoterte virksomheter seg de børsnotertes nivå. Er rapportering av samfunnsansvar pliktig for tredjelandsutsteder? I utgangspunktet plikter ikke tredjelandsutstedere å følge de nye reglene. Dersom tredjelandsutstedere driver skattepliktig virksomhet i Norge, må de imidlertid forholde seg til de nye rapporteringskravene om samfunnsansvar. Når EU s forslag til nye regler blir vedtatt, vil reglene i sin helhet gjelde for tredjelandsutstedere, uavhengig av hvorvidt disse driver skattepliktig virksomhet til Norge eller ikke. Les mer om rapportering om samfunnsansvar i Mentor nr. 1 pwc.no/mentor 8 PwC Pit Stop

9 Aktuelt innen rapportering Regnskapsloven 3-3 c trer i kraft 1. juni, med krav om rapportering om samfunnsansvar for store norske foretak. Les mer: pwcl.no/d38m Europakommisjonen foreslo i april utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar for selskaper eller konserner med over 500 ansatte. Les mer: pwcl.no/geks International Integrated Reporting Committee (IIRC) har sendt sitt rammeverk ut på høring med høringsfrist 15. juli. Endelig versjon er ventet i desember. Les mer: pwcl.no/648 Global Reporting Initiative (GRI) lanserte en oppdatert versjon av sitt rammeverk for bærekraftsrapportering i mai (versjon G4). Les mer: pwcl.no/r8hq Nye bokføringsstandarder Norsk RegnskapsStiftelse har publisert sine fire første bokføringsstandarder. Disse er i henhold til bokføringsloven bindende for alle bokføringspliktige. Standardene omhandler detaljerte krav til sikring av regnskapsmateriale, kontrollspor, elektronisk fakturering og oppbevaring av elektronisk materiale, og får virkning fra 1. januar Standardene utdyper krav som allerede eksisterer i lov og forskrift, men tolkningene og kravene kan medføre at en del foretak må gjøre flere og til dels vesentlige endringer i sine regnskapssystemer og rutiner. Enkelte endringer kan være tidkrevende, derfor bør alle som ikke er i mål i forhold til de nye bestemmelsene starte dette arbeidet i god tid før ikrafttredelsen 1. januar PwC Pit Stop 9

10 IFRS - Oversikt over endringer Tabellen nedenfor viser først pliktige endringer i årsregnskapet for for IFRS-rapporterende foretak. Deretter opplyser vi om de seneste utgivelsene fra IASB siden forrige utgave av PitStop, og til slutt gir vi en oversikt over endringer i regelverket som vi forventer i løpet av det kommende året. Vi har forsøkt å sette søkelyset på konsekvensene for de regnskapspliktige, samt når reglene forventes og tre i kraft. Nye regler pliktige for Tema Konsekvenser Implementering IAS 19 Betydelige endringer for ytelsesordninger inkluderer: Estimatavvik i OCI, ingen korridor. Rentekostnad basert på netto pensjonsforpliktelse, avkastning på pensjonsmidler ut over diskonteringsrente vises i OCI. Må oppdatere pensjonsberegningene i delårsregnskaper hvis betydelig estimatavvik. Endringer i opptjening resultatføres umiddelbart 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportene. IFRS 10 Kan endre konsernsammensetningen. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 11 Kan endre fra bruttoføring til EK-metoden eller fra EK-metoden til bruttoføring. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 12 Nye krav om tilleggsopplysninger for involvering i andre enheter. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 13 IAS 1 IAS 16 Ensartet veiledning om måling av virkelig verdi for alle poster i regnskapet hvor virkelig verdi benyttes. Tilleggsopplysninger om hvordan virkelig verdi er fastsatt kjent fra IFRS 7 for finansielle instrumenter, vil nå gjelde også for andre eiendeler og forpliktelser som vurderes til virkelig verdi. Krav om skille mellom poster i OCI som vil reverseres i resultatet senere og poster som ikke vil reverseres i resultatet senere. Klargjør at reservedeler, beredskapsutstyr og serviceutstyr som forventes å bli brukt i mer enn én periode (ett år) skal klassifiseres som driftsmiddel (IAS 16) og ikke som varelager (IAS 2). 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar eller senere. Antagelig mindre faktisk effekt, men gjelder for kvartalsrapporteringen. 10 PwC Pit Stop

11 Tema Konsekvenser Implementering IAS 27 IAS 28 IAS 32 IAS 34 IAS 34 IFRS 7 Standarden dekker nå kun selskapsregnskap. For dette temaet er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 27. Standarden definerer betydelig innflytelse og bruk av egenkapitalmetoden (også for felleskontrollerte foretak). For disse temaene er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 28. Krav til noteinformasjon er flyttet til IFRS 12. Endringen regulerer at inntektsskatt dekkes av IAS 12 alene. Referanser til inntektsskatt i IAS 32 slettes for å unngå uklarheter. Betydelig krav om tilleggsopplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter. I praksis skal alle kravene i IFRS 7 og IFRS 13 om virkelig verdi gjelde også for delårsregnskaper. Tilpassing av kravene om opplysninger om segmenteiendeler og segmentforpliktelser i delårsrapportering til kravene i IFRS 8 for årsregnskapet. Skal gi tilpassede noteopplysninger også for sammenligningstall det vil si pr 31. mars 2012 i første kvartalsrapportering i. Nye opplysningskrav knyttet til eiendeler som er presentert netto eller som kan gjøres opp netto. Det skal gis opplysninger om: a) Brutto balanseførte beløp. b) Balanseførte beløp som nettoføres etter IAS 32. c) Nettobeløp i balansen. d) Beløp som kan være gjenstand for nettooppgjør, men som ikke er presentert netto i balansen. e) Beløp etter mulige nettooppgjør. Informasjonen skal være: Fordelt på motpart eller type transaksjon. Avstembar mot balansen. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar eller senere. 1. januar eller senere. IFRIC 20 Kun interessant for gruveselskaper med dagbrudd. 1. januar eller senere. IFRS 1 Det er gjennomført en rekke endringer i IFRS 1. Interesserte lesere henvises til IFRS 1.39I-S. Gjelder for enheter som skal anvende nye og endrede standarder som beskrevet ovenfor. PwC Pit Stop 11

12 Nyheter siden forrige kvartal Tema Konsekvenser Implementering IFRIC 21 Avgifter (Levies) [Fortolkning om visse typer offentlige avgifter] Avgifter skal (i års- og delårsregnskaper) regnskapsføres når og i takt med at enheten er forpliktet til å betale avgiften. Klargjør at forventning om fortsatt drift ikke medfører at foretaket skal avsette for forpliktelser som formelt sett ennå ikke er påløpt. 1. januar 2014 eller senere. Foreløpig ikke godkjent av EU. Forventet godkjent i Q IAS 36 notekrav Retting av redaksjonell feil som oppstod i forbindelse med IFRS 13 Måling av virkelig verdi slik at gjenvinnbart beløp fortsatt bare skal opplyses for eiendeler som faktisk er nedskrevet. Nytt krav om opplysninger om hvordan netto salgsverdi er beregnet når nedskrivning eller reversering faktisk har funnet sted. 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse tillatt. Nye regler som forventes utgitt innen 12 mnd Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Finansielle instrumenter Klassifisering og måling Ny kategori for fordringer som har kontantstrømmer som kun er renter og avdrag og som kan selges. Skal måles til virkelig verdi, men verdiendringer ut over amortisert kost vises i utvidet resultat Standard i Forventer endring i IFRS 9 som medfører pliktig implementering først fra 1. januar Nedskrivning Sikringsbokføring Nedskrivningsmodell basert på forventet tap. Endringen gir systemmessige utfordringer. Forenklede sikringsregler gjør at flere kan vurdere bruk av sikringsbokføring fremover. Standard i 2014 Standard Q3- Porteføljesikring forventes ikke pliktig før 1. januar Porteføljesikring Betydelig usikkerhet om innhold og fremdrift. Diskusjonsnotat H2- Inntektsføring Én samlet standard for inntektsføring som er mer prinsippbasert, men uten dramatiske endringer slik det kunne se ut som i utredningsfasen. Standard Q3- Antas pliktig tidligst fra 1. januar Årlig forbedringsprosjekt forslag til mindre endringer. Flere er frafalt i prosessen. Vi nevner en som gjenstår: Honorar til managementselskap er alltid transaksjon med nærstående og må opplyses i note. Standard Q3- Pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop

13 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Sikringsinstrumenter i IAS 39 og IFRS 9 Derivater som blir gjenstand for tvungen clearing vil ikke medføre avbrudd i sikringsrelasjon. Standard Q2- Antas pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Årlig forbedringsprosjekt Forslag om mindre endringer. Vi nevner: Presisering at IFRS 3 ikke kreves benyttet i regnskapet til en felleskontrollert virksomhet ved dannelsen av FKV et. Klargjøring av at porteføljevurderings-reglene i IFRS 13 gjelder for alle eiendeler og forpliktelser innenfor virkeområdet til IAS 39 og ikke bare finansielle instrumenter. Klargjøring av samspillet mellom IFRS 3 og IAS 40. Standard Q4- Foreslått pliktig fra 1. januar Avskrivningsprofil IAS 16 og IAS 38 Klargjør at avskrivningsmetode som er basert på inntektsprofil ikke kan anvendes for varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Overføring til TS/FKV IAS 28 Klargjør at gevinst bare skal elimineres for andel som fortsatt er eid for enkelteiendeler. Ved overføring av virksomhet skal gevinst beregnes som om 100 prosent var solgt uten eliminering for å sikre likebehandling med nedsalg i DS. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Egenkapitalmetoden IAS 28 Veiledning om hvordan enkelte endringer i egenkapitalen i TS-et skal reflekteres hos investor. Forslaget gir åpning for føring direkte mot egenkapitalen. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Oppkjøp av andel av FKV IFRS 11 Presisering av at oppkjøpsmetoden skal anvendes analogt ved kjøp av andel i FKV som i seg selv utgjør en virksomhet. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Ytelsesplaner, ansattes bidrag IAS 19 Klargjør at bidrag fra ansatte som er en fast prosent av lønn reduserer periodens pensjonskostnad Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop 13

14 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Leasing Leietaker må balanseføre alle leieavtaler med mulig løpetid over 12 måneder. Leieavtaler som overfører mer enn en uvesentlig del av nytten fra leieobjektet gir resultatføring gjennom avskrivninger og renter på balanseført leieforpliktelse. Øvrige leieavtaler, inklusive husleieavtaler, gir resultatføring gjennom kostnadsføring av leien etter lineær metode. Balanseførte beløp endres parallelt for forpliktelse og eiendel. Vurder behov for system for registrering av leieavtaler. Vurder om dagens avtaler skal endres for å tilpasse seg. Vær forberedt på betydelig arbeid ved omarbeiding av sammenligningstall. Standard Q Antas pliktig fra 1. januar 2015, men kan bli ett eller to år senere. Tilbakevirkende kraft - foreløpig forslag om en forenklet løsning. Antas at løsningene kan anvendes tidligere. Inntektsregulerte aktiviteter Midlertidig standard for nye IFRS-rapporterende selskaper som gir åpning for å videreføre tidligere regnskapsprinsipper som leder til eiendeler og gjeld som følge av reguleringsregimet (såkalt mer- og mindreinntekt). Prosjekt igangsatt for etablering av egen standard på området. Standard H Diskusjonsnotat H2- Antatt pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Får ingen betydning for eksisterende IFRSrapporterende. Forsikring Generell standard for forsikringsselskaper som dekker måling, dekomponering og regnskapsføring generelt. Nytt høringsutkast Q2- Antas pliktig tidligst fra 1. januar Vil gjelde alle forsikringskontrakter, også for foretak som ikke er forsikringsselskaper. Løsningene skal anvendes med tilbakevirkende kraft. Vurderingsenhet ved måling av virkelig verdi Klargjøring av enhet for måling av virkelig verdi av børsnoterte datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Diskonteringsrente i IAS 19 Diverse avklaringer og justeringer knyttet til beregning av diskonteringsrente i IAS 19 Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Planter med flerårig avkastning - IAS 41 Forslag om å bruke historisk kost med avskrivning over levetiden for planter som i seg selv ikke skal selges/ konsumeres (såkalte bearer assets ), og ikke virkelig verdi. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Informasjon om fortsatt drift Klargjør når det skal gis informasjon om fortsatt drift, og hvilken informasjon som skal gis. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop

15 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Egenkapitalmetoden i IAS 27 Foreslår mulighet for bruk av egenkapitalmetoden for datterselskap, FKV og TS i selskapsregnskapet. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Årlig forbedringsprosjekt Foreslår at salgsopsjoner for ikke-kontrollerende eiere som oppstår som følge av et oppkjøp er en del av oppkjøpet. Foreslår videre at informasjonskrav kan oppfylles i delårsregnskap ved kryssreferanse til informasjon gitt utenfor delårsregnskapet. Høringsutkast Q4- Antas pliktig fra 1. januar Utsatt skattefordel - IAS 12 Klargjøring av betingelser for balanseføring. Høringsutkast Q4- Antas pliktig fra 1. januar Erfaringshøring IFRS 8 IFRS 8 har virket tre år og skal evalueres Rapport i Q2- Rammeverket Kapitler om elementer, måling, regnskapsenhet, presentasjon og tilleggsopplysninger. Diskusjonsnotat Q2- PwC Pit Stop 15

16 Redaksjonell informasjon: Ansvarlig redaktør: Signe Moen Redaksjon: Jens-Erik Huneide, Signe Moen, Trond Tømta Faglig ansvarlige denne utgave: Jens-Erik Huneide, Bjørn Einar Strandberg, Tone M.W. Lystrup, Wenche Grønbrekk, Ole Helge Haugen, Trond Tømta, Olav Bjørnås Redaksjonen avsluttet 29. mai Neste utgave av Pit Stop publiseres i september PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer.

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer. KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Deres ref Vår ref Majorstuen 28. oktober 2014 Høringssvar

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer