PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer"

Transkript

1 PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Juni

2 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive næringsvirksomhet setter store krav til oppfølging av endringer i rammebetingelsene. Pit Stop gir deg en oppsummering av viktig informasjon siste kvartal, oftest nyheter, men også om andre forhold og nyttige kommentarer til regnskapsrapporteringen for neste kvartal eller for året. Temaene vi i hovedsak fokuserer på er kapitalmarked, regnskapsrapportering, selskapsrett og skatt, men også hva vi ellers tror er relevant for store og mellomstore foretak. Informasjonen er som utgangspunkt kort og viser gjerne til kilder hvor du kan lese mer om temaet. Kvartalsbrevet ligger på vår hjemmeside, PwCs eksperter gir deg løpende informasjon på sentrale fagområder gjennom både nyhetsbrev og kurs. Ønsker du å abonnere på våre nyhetsbrev eller se nærmere på vårt kurstilbud? Registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev her: Her finner du våre kurs: Pit Stop - Engelsk versjon! Pit Stop foreligger også på engelsk. Forslag om begrensning i fradrag for rentekostnader Finansdepartementet har publisert et høringsnotat med forslag om en sjablongmessig avskjæring av rentekostnader på lån fra nærstående samt enkelte lån fra tredjepart ( interne renter ). Den nye regelen er foreslått gitt effekt fra inntektsåret For selskapene som rammes vil den effektive skattesatsen øke. Det kan få konsekvenser for egenkapitalen og viljen til å investere i Norge. Virkningen vil imidlertid dempes noe av den varslede reduksjonen av skattesatsen fra 28 % til 27 %. I korte trekk går forslaget ut på følgende: Selvstendig skattesubjekter etter skatteloven, herunder AS og ASA, gis ikke fradrag for interne renter dersom disse rentene sammen med eventuelle eksterne renter overstiger 25 % av skattemessig EBITDA. Også deltakerlignede selskaper, NOKUS-selskaper/ -innretninger og utenlandske selskaper mv er foreslått omfattet. Finansinstitusjoner omfattes ikke av forslaget. Regelen gis delvis anvendelse for selskaper som er omfattet av særskatteregimene for petroleum, kraftforetak og rederiselskaper. Som nærstående anses et selskap mv eller fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollere låntaker med minst 50%. I tillegg omfattes långivere som nærstående eiere av låntaker har betydelige direkte eller indirekte eierinteresser i, samt slektninger til personlige eiere av låntaker og selskap mv som disse har direkte eller indirekte eierinteresser i. Ved beregningen av fradragsrammen tas det utgangspunkt i skattyters alminnelige inntekt før eventuell rentebegrensning. Eventuelt underskudd fra tidligere år som er benyttet samt skatteeffektive konsernbidrag (avgitt og/eller mottatt) inngår i alminnelig inntekt, og dermed i beregningsgrunnlaget. 2 PwC Pit Stop

3 Netto interne og eksterne rentekostnader (rentekostnader fratrukket renteinntekter) og skattemessige avskrivninger legges til for å komme fram til beregningsgrunnlaget. Denne størrelsen kan sees som en skattemessig EBITDA. 25 % av dette beløpet utgjør maksimalt fradrag for interne renter. Eksterne renter vil krone for krone fortrenge fradraget for interne renter, selv om de ikke selv vil være gjenstand for avskjæring. Netto interne og eksterne rentekostnader som ikke overstiger én million kroner vil ikke begrense fradraget for interne rentekostnader. Rentefradrag som avskjæres kan fremføres til fradrag de fem påfølgende inntektsår, men slik at det må ligge innenfor det aktuelle års fradragsramme. Det fremstår som uklart om selskaper som kommer i skatteposisjon etter rentebegrensning blant annet skal få mulighet til å benytte ubenyttet underskudd til fremføring. Forslaget kan etter vår oppfatning inneholde elementer som er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og/eller ikke-diskrimineringsbestemmelsene i skatteavtaler som Norge har inngått. Den foreslåtte regelen er asymmetrisk, da renteinntekter ikke begrenses. Lån fra norske aksjonærer til norske aksjeselskaper mv blir derfor rammet på lik linje med lån fra utenlandske konsernselskaper, for eksempel og i særdeleshet konsernkontoordninger og konsernforhold hvor eksterne innlån skjer på morselskapsnivå (blant annet obligasjonslån). Skatteutjevningen i norske konserner kan bli påvirket, blant annet i konserner hvor det selskap som yter konsernbidrag ikke har tilstrekkelig likviditet til å betale hele eller deler av konsernbidraget, eventuelt hvor det ikke er mulig å foreta en gjeldskonvertering eller sirkelkonsernbidrag, utbytte o.l. som det kan motregnes i. For norske filialer av utenlandske selskaper kan regelen slå ekstra hardt ut, da all gjeld som allokeres til den norske filialen som utgangspunkt skal anses som intern gjeld. Det kan være flere muligheter til helt eller delvis å redusere effekten av fradragsbegrensningen. Tilpasningsmuligheten vil imidlertid variere fra selskap til selskap og konsern til konsern. Generelt er tilpasningsmulighetene større for selskaper som inngår i et norsk skattekonsern, da det ofte kan gis konsernbidrag til det/de selskapene som får begrenset rentefradraget. Inntekten i selskaper som skal gi konsernbidrag kan økes ved skattemessige disposisjoner, ofte først og fremst reduserte saldoavskrivninger. Et aktuelt tiltak kan være å fremskynde inntektsføring eller utsette skattemessig fradragsføring i den grad det er mulig. Det hjelper imidlertid ikke å redusere avskrivninger i selskapet som får begrenset rentefradraget, i og med at avskrivninger legges til i beregningsgrunnlaget. Andre tiltak kan være å omorganisere slik at intern og ekstern gjeld blir lagt i ulike selskaper, å erstatte intern gjeld med ekstern gjeld, konvertere gjeld til egenkapital, samt fusjonere låntaker og långiver. Vi antar videre at bruken av derivater kan få noe større aktualitet ettersom gevinster og tap på valuta- og rentederivater ikke er foreslått å skulle anses som renter i forhold til rentebegrensningsregelen. For en nærmere utdyping av innholdet i forslaget, konsekvensene samt mulige tiltak for å fjerne eller redusere effekten, vises til Mentor Ajour nr 6/, pwc.no/mentorajour Det er all grunn til å tro at det kommer rentebegrensningsregler. Forslaget rammer imidlertid svært hardt. Vi regner derfor med at det vil komme mange innspill i løpet av høringsperioden. Det er grunn til å håpe på at de endelige reglene vil bli noe lempeligere. Høringsnotatet finnes på pwcl.no/i2ix PwC Pit Stop 3

4 Endringer i aksjelovgivningen Det er lagt fram forslag om en rekke endringer i aksjelovgivningen (både aksjeloven og allmennaksjeloven). Endringene kan få stor praktisk betydning for mange foretak. Det er grunn til å anta at forslagene vil bli vedtatt, og at de vil bli gitt virkning fra og med 1. juli. Vi omtaler kort de endringsforslagene som etter vår oppfatning har størst betydning. For en mer detaljert omtale viser vi til artikkel i Mentor mai, pwc.no/mentor Utdelinger/ lån fra selskapet til aksjonærene Som en del av kreditorvernet inneholder aksjelovene begrensningsregler for selskapets utdeling mv til aksjonærene. Reglene omfatter alle former for utdeling eller finansiering, dvs. utbytte, konsernbidrag, kapitalnedsettelse, lån til og sikkerhetsstillelse for aksjonær og erverv av egne aksjer. Alle disse disposisjonene krever «fri egenkapital», og at utdelingen er i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk. Det er foreslått vesentlige endringer i disse reglene. Vi vil nevne de viktigste. Utdelingsgrunnlaget (fri egenkapital) vil på grunn av flere forhold ofte bli et høyere beløp enn etter dagens regler. Overkurs skal nå inngå i den frie egenkapitalen, og det skal ikke lenger gjøres fradrag for balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel. Dessuten fjernes kravet om at egenkapitalen må utgjøre 10 % av totalbalansen etter utbytteavsetning. Det er dessuten gitt adgang til å gi lån/stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet, forutsatt at selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og at det stilles betryggende sikkerhet for lånet/sikkerheten. Slike lån blir dermed til en viss grad behandlet på lik linje med andre aksjonærlån. 4 PwC Pit Stop Samtidig utvides adgangen utenom aksjeervervstilfellene til å gi lån til eller stille sikkerhet for utenlandske mor- og konsernselskap. Det er imidlertid et vilkår at styret må forsikre seg om at midlene skal brukes innenfor konsernets virksomhet, og at de ikke skal komme aksjonærene bak morselskapet til gode. Dette betyr at dagens regel for konsernkontoordning med utenlandske konsernselskaper gjøres generell for alle lån. Vi vil bemerke at det ofte kan være vanskelig for styret å forsikre seg om dette. Det kan derfor stilles spørsmål om hvilken reell betydning denne endringen vil få. Etter dagens regler er det ulovlig å foreta utdelinger og gi lån/ sikkerhetsstillelse i perioden fra balansetidspunktet til ordinær generalforsamling. Denne sperreperioden foreslås fjernet. Hver gang det skal foretas en disposisjon som krever fri egenkapital, må det foretas en beregning av den frie egenkapitalen på vedtakstidspunktet, for å se om den er tilstrekkelig til å foreta den planlagte disposisjonen. Når det tidligere er foretatt disposisjoner som krever fri egenkapital, blir grunnlaget for andre transaksjoner med aksjonærene redusert. Prinsipielt skal den frie egenkapitalen reduseres med det aktuelle beløpet på vedtakstidspunktet. Prinsippet er fraveket for egne aksjer, der en ikke kan ta hensyn til salg etter balansedagen.

5 Den frie egenkapitalen som er til disposisjon vil være: Overkurs + Annen egenkapital i siste årsregnskap, med fradrag for eventuelt udekket underskudd - Samlet pålydende av egne aksjer på balansedagen med tillegg av senere kjøp - Lån til og sikkerhetsstillelser for aksjonær mv på vedtakstidspunktet som krever fri egenkapital - Utbytter, konsernbidrag og kapitalnedsettelser etter balansedagen Samtidig åpnes det adgang til å ta ut ekstraordinært utbytte fra årets overskudd. Det kan typisk være aktuelt hvis det for eksempel er solgt et vesentlig driftsmiddel med gevinst tidlig i året. En slik utdeling må baseres på en revidert mellombalanse. Til gjengjeld skjerpes kravet om at utdelingen må være forsvarlig i forhold til selskapets økonomiske situasjon. Som følge av liberaliseringen av den tekniske beregningsregelen får dette kravet vesentlig større betydning i praksis. Kravet er omformulert, slik at det nå heter at selskapet må ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen. Samtidig er kravet om forsvarlig likviditet også tatt inn i den generelle bestemmelsen om at selskapet må ha forsvarlig egenkapital. Det er uklart om de nye reglene om tilleggsutbytte i perioden fra balansetidspunktet og frem til ordinær generalforsamling og ekstraordinært utbytte også vil gjelde for konsernbidrag, og si så fall i hvilket inntektsår en skal ta hensyn til konsernbidraget skattemessig. Egne aksjer Grensen for erverv av egne aksjer på 10 % av aksjekapitalen oppheves, men ikke for allmennaksjeselskaper. Aksjekapitalen etter fradrag av egne aksjers pålydende må imidlertid minst utgjør kr Som nevnt ovenfor skal beholdningen av egne aksjer også være begrenset til et beløp som ligger innenfor den frie egenkapitalen. Det foreslås videre at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer i en periode på inntil to år, mot 18 måneder i dag. PwC Pit Stop 5

6 Avtaler med aksjonær Det foreslås at saksbehandlingsreglene i 3-8, inkludert kravene til redegjørelse, ikke skal gjelde for lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper som inngår i et norsk konsern samt til fordel for utenlandske mor- og søster-selskaper når lånet/sikkerheten skal tjene konsernets økonomiske interesser. Dette unntaket forutsetter at morselskapet eller den juridiske personen eier alle aksjene i selskapet som yter kreditten. Det foreslås også unntak fra 3-8 for avtaler om at selskapet skal yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet forutsatt at lånene/ sikkerheten ligger innenfor fri egenkapital og det stilles betryggende sikkerhet. Krav til styremedlemmer og daglig leder Aksjeselskaper med aksjekapital på minst MNOK 3 har i dag plikt til å ha minst tre styremedlemmer og daglig leder som ikke er styrets leder. Selskaper som har færre enn tre styremedlemmer har plikt til å ha minst ett varamedlem. Begge disse bestemmelsene foreslås opphevet. Det foreslås ingen endringer for allmennaksjeselskaper. Styremøter og generalforsamling Kravene foreslås modernisert. Lovkravet om fysisk styremøte forsvinner. Der vil imidlertid fremdeles være krav om fysisk møte mellom styret og revisor uten at daglig leder er til stede for de selskapene som har plikt til å ha slikt møte. Det foreslås også at aksjeselskaper på bestemte betingelser kan avholde generalforsamling uten fysisk møte. Reduksjon av frister ved kreditorvarsel mv Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet forslag om at dagens 2 måneders frist for kreditors innsigelse i forbindelse med kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon og oppløsning av aksje- og allmennselskaper reduseres til 6 uker. 6-ukersfristen foreslås også for kreditorvarsler for en rekke andre selskaps- og organisasjonsformer i forbindelse med kapitalnedsettelse, fusjon og/eller oppløsning. I samme forslag til lovendring er det også foreslått at en forenkling av dagens regler om kunngjøring av kreditorvarsel, ved at kravet om avisinnrykk fjernes, slik at man kun står tilbake med kunngjøring i Brønnøysundsregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Det er ventet at lovforslaget vil bli vedtatt. Hva som vil bli virkningstidspunktet gjenstår imidlertid å se. 6 PwC Pit Stop

7 Reviderte opptakskrav og informasjonsplikter for oljeog naturgass selskaper Oslo Børs la 15. april ut reviderte opptaks- og informasjonskrav for olje- og naturgasselskapene. Reglene er de samme for selskaper på Børs- og Axess-listen. Børsen åpner i det nye sirkulæret for at selskapene i større grad skal kunne rapportere betingede og mulige ressurser i sin årlige statusrapportering. Generelt er mulige ressurser (prospective resources) potensielle forekomster av olje/gass, hvor det ennå ikke er gjennomført leteboring på lisensen. Betingede ressurser (contingent resources) er olje/gass som er funnet ved boring, men hvor man ennå ikke har fått avklart om funnet er kommersielt drivverdig. Dette er tredje gangen børsen reviderer disse reglene. Det første såkalte oljesirkulæret kom i januar 2007 (sirkulære 2/2007). Dette sirkulæret var kun en anbefaling basert på «comply or explain»-prinsippet, og kom som en konsekvens av at børsen ønsket at oljeselskapene var mer presise i sin kommunikasjon av reserver og ressurser. Børsen fant etter hvert tiden moden til å gjøre disse anbefalingene til et obligatorisk krav for oljeselskapene, på lik linje med flere andre internasjonale børser. Dette ble gjort med sirkulære 9/2009. Ny liste for vekstselskaper på London børsen London Stock Exchange (LSE) introduserer en ny liste for notering av selskaper på London-børsen. Denne såkalte High Growth Segment -listen ( HGS ) har opptakskrav som ligger på et minimum i forhold til EU-direktivene. HGS-listen er et noteringsalternativ for middels store og store EU-selskaper med høy vekst og som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene til notering på LSE børsen. HGS-listen vil være aktuell for de selskapene som er mer ambisiøse enn typiske AIM selskaper 1 og som på sikt ønsker å bli notert på London-børsens premium liste som har strengere opptakskrav. Her fremgår mer om detaljene rundt den nye listen: pwcl.no/ch3h Det siste sirkulæret, fra april, er en revisjon av 2009-reglene og får virkning fra Med disse reglene åpner børsen for at oljeselskapene nå i større grad skal ha adgang til å rapportere også betingede og mulige ressurser. Olje- og naturgasselskapene er således nå forpliktet til årlig å rapportere reserver (påviste og sannsynlige). Mulige reserver og betingende/mulige ressurser kan rapporteres hvis selskapet ønsker det (da med «disclaimers»). De nye børsreglene er også en tilpasning til EUs prospektregler som har egne regler for såkalte mineral companies, som omfatter blant annet oljeselskapene. Her er link til de nye reglene pwcl.no/qsiy 1 Alternative Investment Market er et undermarked på London børsen hvor mindre selskaper kan noteres, og er mindre regulert enn hovedmarkedet PwC Pit Stop 7

8 Rapportering om samfunnsansvar i årsberetningen Store foretak må rapportere om sitt samfunnsansvar. Hva innebærer dette i praksis? Internasjonal utvikling har ført til et nytt rapporteringskrav for store foretak. Kravet innebærer at allmennaksjeselskaper, børsnoterte foretak, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern skal rapportere hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Redegjørelsen skal gis av styret gjennom årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument, og gjelder allerede for regnskapsår som påbegynnes 1. januar. Intensjonen med lovendringen er å legge til rette for at næringslivet gjennom mer åpenhet kan vise at det tar sitt samfunnsansvar på alvor. Kravet innebærer at styret må gjøre rede for hva man gjør for å integrere samfunnsansvar i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter innen følgende områder: hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. For selskaper som har en samfunnsansvarspolicy, skal redegjørelsen minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter innenfor disse temaene. Selskapet skal i tillegg opplyse om hvordan det arbeider for å omsette disse prinsippene til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover. Selskaper som ikke har en samfunnsansvarspolicy skal opplyse om dette. Regjeringen gir i forslaget støtte til standardsettingsarbeidet som skjer i toneangivende internasjonale fora. Det kan derfor komme forskrifter om at rapportering under FNs Global Compact eller i henhold til The Global Reporting Initiative (GRI) kan erstatte redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Danmark introduserte en tilsvarende bestemmelse i Lovendringen førte til en merkbar utvikling i omfanget på rapporteringen. De fleste store foretakene har nå etablert en policy for samfunnsansvar som de redegjør for i sin årsrapport. Flere virksomheter rapporterer om tiltak, implementering og resultater. Mange bruker internasjonale retningslinjer for samfunnsansvar som utgangspunkt for rapporteringen. Videre nærmer en del unoterte virksomheter seg de børsnotertes nivå. Er rapportering av samfunnsansvar pliktig for tredjelandsutsteder? I utgangspunktet plikter ikke tredjelandsutstedere å følge de nye reglene. Dersom tredjelandsutstedere driver skattepliktig virksomhet i Norge, må de imidlertid forholde seg til de nye rapporteringskravene om samfunnsansvar. Når EU s forslag til nye regler blir vedtatt, vil reglene i sin helhet gjelde for tredjelandsutstedere, uavhengig av hvorvidt disse driver skattepliktig virksomhet til Norge eller ikke. Les mer om rapportering om samfunnsansvar i Mentor nr. 1 pwc.no/mentor 8 PwC Pit Stop

9 Aktuelt innen rapportering Regnskapsloven 3-3 c trer i kraft 1. juni, med krav om rapportering om samfunnsansvar for store norske foretak. Les mer: pwcl.no/d38m Europakommisjonen foreslo i april utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar for selskaper eller konserner med over 500 ansatte. Les mer: pwcl.no/geks International Integrated Reporting Committee (IIRC) har sendt sitt rammeverk ut på høring med høringsfrist 15. juli. Endelig versjon er ventet i desember. Les mer: pwcl.no/648 Global Reporting Initiative (GRI) lanserte en oppdatert versjon av sitt rammeverk for bærekraftsrapportering i mai (versjon G4). Les mer: pwcl.no/r8hq Nye bokføringsstandarder Norsk RegnskapsStiftelse har publisert sine fire første bokføringsstandarder. Disse er i henhold til bokføringsloven bindende for alle bokføringspliktige. Standardene omhandler detaljerte krav til sikring av regnskapsmateriale, kontrollspor, elektronisk fakturering og oppbevaring av elektronisk materiale, og får virkning fra 1. januar Standardene utdyper krav som allerede eksisterer i lov og forskrift, men tolkningene og kravene kan medføre at en del foretak må gjøre flere og til dels vesentlige endringer i sine regnskapssystemer og rutiner. Enkelte endringer kan være tidkrevende, derfor bør alle som ikke er i mål i forhold til de nye bestemmelsene starte dette arbeidet i god tid før ikrafttredelsen 1. januar PwC Pit Stop 9

10 IFRS - Oversikt over endringer Tabellen nedenfor viser først pliktige endringer i årsregnskapet for for IFRS-rapporterende foretak. Deretter opplyser vi om de seneste utgivelsene fra IASB siden forrige utgave av PitStop, og til slutt gir vi en oversikt over endringer i regelverket som vi forventer i løpet av det kommende året. Vi har forsøkt å sette søkelyset på konsekvensene for de regnskapspliktige, samt når reglene forventes og tre i kraft. Nye regler pliktige for Tema Konsekvenser Implementering IAS 19 Betydelige endringer for ytelsesordninger inkluderer: Estimatavvik i OCI, ingen korridor. Rentekostnad basert på netto pensjonsforpliktelse, avkastning på pensjonsmidler ut over diskonteringsrente vises i OCI. Må oppdatere pensjonsberegningene i delårsregnskaper hvis betydelig estimatavvik. Endringer i opptjening resultatføres umiddelbart 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportene. IFRS 10 Kan endre konsernsammensetningen. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 11 Kan endre fra bruttoføring til EK-metoden eller fra EK-metoden til bruttoføring. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 12 Nye krav om tilleggsopplysninger for involvering i andre enheter. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar IFRS 13 IAS 1 IAS 16 Ensartet veiledning om måling av virkelig verdi for alle poster i regnskapet hvor virkelig verdi benyttes. Tilleggsopplysninger om hvordan virkelig verdi er fastsatt kjent fra IFRS 7 for finansielle instrumenter, vil nå gjelde også for andre eiendeler og forpliktelser som vurderes til virkelig verdi. Krav om skille mellom poster i OCI som vil reverseres i resultatet senere og poster som ikke vil reverseres i resultatet senere. Klargjør at reservedeler, beredskapsutstyr og serviceutstyr som forventes å bli brukt i mer enn én periode (ett år) skal klassifiseres som driftsmiddel (IAS 16) og ikke som varelager (IAS 2). 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar eller senere, inkl. kvartalsrapportering. 1. januar eller senere. Antagelig mindre faktisk effekt, men gjelder for kvartalsrapporteringen. 10 PwC Pit Stop

11 Tema Konsekvenser Implementering IAS 27 IAS 28 IAS 32 IAS 34 IAS 34 IFRS 7 Standarden dekker nå kun selskapsregnskap. For dette temaet er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 27. Standarden definerer betydelig innflytelse og bruk av egenkapitalmetoden (også for felleskontrollerte foretak). For disse temaene er innholdet i praksis likt som i dagens IAS 28. Krav til noteinformasjon er flyttet til IFRS 12. Endringen regulerer at inntektsskatt dekkes av IAS 12 alene. Referanser til inntektsskatt i IAS 32 slettes for å unngå uklarheter. Betydelig krav om tilleggsopplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter. I praksis skal alle kravene i IFRS 7 og IFRS 13 om virkelig verdi gjelde også for delårsregnskaper. Tilpassing av kravene om opplysninger om segmenteiendeler og segmentforpliktelser i delårsrapportering til kravene i IFRS 8 for årsregnskapet. Skal gi tilpassede noteopplysninger også for sammenligningstall det vil si pr 31. mars 2012 i første kvartalsrapportering i. Nye opplysningskrav knyttet til eiendeler som er presentert netto eller som kan gjøres opp netto. Det skal gis opplysninger om: a) Brutto balanseførte beløp. b) Balanseførte beløp som nettoføres etter IAS 32. c) Nettobeløp i balansen. d) Beløp som kan være gjenstand for nettooppgjør, men som ikke er presentert netto i balansen. e) Beløp etter mulige nettooppgjør. Informasjonen skal være: Fordelt på motpart eller type transaksjon. Avstembar mot balansen. 1. januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar eller senere. EU tillater utsatt implementering til 1. januar januar eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar eller senere. Gjelder for delårsregnskaper i regnskapsår som starter 1. januar eller senere. 1. januar eller senere. IFRIC 20 Kun interessant for gruveselskaper med dagbrudd. 1. januar eller senere. IFRS 1 Det er gjennomført en rekke endringer i IFRS 1. Interesserte lesere henvises til IFRS 1.39I-S. Gjelder for enheter som skal anvende nye og endrede standarder som beskrevet ovenfor. PwC Pit Stop 11

12 Nyheter siden forrige kvartal Tema Konsekvenser Implementering IFRIC 21 Avgifter (Levies) [Fortolkning om visse typer offentlige avgifter] Avgifter skal (i års- og delårsregnskaper) regnskapsføres når og i takt med at enheten er forpliktet til å betale avgiften. Klargjør at forventning om fortsatt drift ikke medfører at foretaket skal avsette for forpliktelser som formelt sett ennå ikke er påløpt. 1. januar 2014 eller senere. Foreløpig ikke godkjent av EU. Forventet godkjent i Q IAS 36 notekrav Retting av redaksjonell feil som oppstod i forbindelse med IFRS 13 Måling av virkelig verdi slik at gjenvinnbart beløp fortsatt bare skal opplyses for eiendeler som faktisk er nedskrevet. Nytt krav om opplysninger om hvordan netto salgsverdi er beregnet når nedskrivning eller reversering faktisk har funnet sted. 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse tillatt. Nye regler som forventes utgitt innen 12 mnd Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Finansielle instrumenter Klassifisering og måling Ny kategori for fordringer som har kontantstrømmer som kun er renter og avdrag og som kan selges. Skal måles til virkelig verdi, men verdiendringer ut over amortisert kost vises i utvidet resultat Standard i Forventer endring i IFRS 9 som medfører pliktig implementering først fra 1. januar Nedskrivning Sikringsbokføring Nedskrivningsmodell basert på forventet tap. Endringen gir systemmessige utfordringer. Forenklede sikringsregler gjør at flere kan vurdere bruk av sikringsbokføring fremover. Standard i 2014 Standard Q3- Porteføljesikring forventes ikke pliktig før 1. januar Porteføljesikring Betydelig usikkerhet om innhold og fremdrift. Diskusjonsnotat H2- Inntektsføring Én samlet standard for inntektsføring som er mer prinsippbasert, men uten dramatiske endringer slik det kunne se ut som i utredningsfasen. Standard Q3- Antas pliktig tidligst fra 1. januar Årlig forbedringsprosjekt forslag til mindre endringer. Flere er frafalt i prosessen. Vi nevner en som gjenstår: Honorar til managementselskap er alltid transaksjon med nærstående og må opplyses i note. Standard Q3- Pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop

13 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Sikringsinstrumenter i IAS 39 og IFRS 9 Derivater som blir gjenstand for tvungen clearing vil ikke medføre avbrudd i sikringsrelasjon. Standard Q2- Antas pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Årlig forbedringsprosjekt Forslag om mindre endringer. Vi nevner: Presisering at IFRS 3 ikke kreves benyttet i regnskapet til en felleskontrollert virksomhet ved dannelsen av FKV et. Klargjøring av at porteføljevurderings-reglene i IFRS 13 gjelder for alle eiendeler og forpliktelser innenfor virkeområdet til IAS 39 og ikke bare finansielle instrumenter. Klargjøring av samspillet mellom IFRS 3 og IAS 40. Standard Q4- Foreslått pliktig fra 1. januar Avskrivningsprofil IAS 16 og IAS 38 Klargjør at avskrivningsmetode som er basert på inntektsprofil ikke kan anvendes for varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Overføring til TS/FKV IAS 28 Klargjør at gevinst bare skal elimineres for andel som fortsatt er eid for enkelteiendeler. Ved overføring av virksomhet skal gevinst beregnes som om 100 prosent var solgt uten eliminering for å sikre likebehandling med nedsalg i DS. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Egenkapitalmetoden IAS 28 Veiledning om hvordan enkelte endringer i egenkapitalen i TS-et skal reflekteres hos investor. Forslaget gir åpning for føring direkte mot egenkapitalen. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Oppkjøp av andel av FKV IFRS 11 Presisering av at oppkjøpsmetoden skal anvendes analogt ved kjøp av andel i FKV som i seg selv utgjør en virksomhet. Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar Ytelsesplaner, ansattes bidrag IAS 19 Klargjør at bidrag fra ansatte som er en fast prosent av lønn reduserer periodens pensjonskostnad Standard Q4- Antas tidligst pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop 13

14 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Leasing Leietaker må balanseføre alle leieavtaler med mulig løpetid over 12 måneder. Leieavtaler som overfører mer enn en uvesentlig del av nytten fra leieobjektet gir resultatføring gjennom avskrivninger og renter på balanseført leieforpliktelse. Øvrige leieavtaler, inklusive husleieavtaler, gir resultatføring gjennom kostnadsføring av leien etter lineær metode. Balanseførte beløp endres parallelt for forpliktelse og eiendel. Vurder behov for system for registrering av leieavtaler. Vurder om dagens avtaler skal endres for å tilpasse seg. Vær forberedt på betydelig arbeid ved omarbeiding av sammenligningstall. Standard Q Antas pliktig fra 1. januar 2015, men kan bli ett eller to år senere. Tilbakevirkende kraft - foreløpig forslag om en forenklet løsning. Antas at løsningene kan anvendes tidligere. Inntektsregulerte aktiviteter Midlertidig standard for nye IFRS-rapporterende selskaper som gir åpning for å videreføre tidligere regnskapsprinsipper som leder til eiendeler og gjeld som følge av reguleringsregimet (såkalt mer- og mindreinntekt). Prosjekt igangsatt for etablering av egen standard på området. Standard H Diskusjonsnotat H2- Antatt pliktig fra 1. januar 2014, men ikke bestemt. Får ingen betydning for eksisterende IFRSrapporterende. Forsikring Generell standard for forsikringsselskaper som dekker måling, dekomponering og regnskapsføring generelt. Nytt høringsutkast Q2- Antas pliktig tidligst fra 1. januar Vil gjelde alle forsikringskontrakter, også for foretak som ikke er forsikringsselskaper. Løsningene skal anvendes med tilbakevirkende kraft. Vurderingsenhet ved måling av virkelig verdi Klargjøring av enhet for måling av virkelig verdi av børsnoterte datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Diskonteringsrente i IAS 19 Diverse avklaringer og justeringer knyttet til beregning av diskonteringsrente i IAS 19 Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Planter med flerårig avkastning - IAS 41 Forslag om å bruke historisk kost med avskrivning over levetiden for planter som i seg selv ikke skal selges/ konsumeres (såkalte bearer assets ), og ikke virkelig verdi. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Informasjon om fortsatt drift Klargjør når det skal gis informasjon om fortsatt drift, og hvilken informasjon som skal gis. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar PwC Pit Stop

15 Tema Konsekvenser Forventes utgitt Implementering Egenkapitalmetoden i IAS 27 Foreslår mulighet for bruk av egenkapitalmetoden for datterselskap, FKV og TS i selskapsregnskapet. Høringsutkast Q3- Antas pliktig fra 1. januar Årlig forbedringsprosjekt Foreslår at salgsopsjoner for ikke-kontrollerende eiere som oppstår som følge av et oppkjøp er en del av oppkjøpet. Foreslår videre at informasjonskrav kan oppfylles i delårsregnskap ved kryssreferanse til informasjon gitt utenfor delårsregnskapet. Høringsutkast Q4- Antas pliktig fra 1. januar Utsatt skattefordel - IAS 12 Klargjøring av betingelser for balanseføring. Høringsutkast Q4- Antas pliktig fra 1. januar Erfaringshøring IFRS 8 IFRS 8 har virket tre år og skal evalueres Rapport i Q2- Rammeverket Kapitler om elementer, måling, regnskapsenhet, presentasjon og tilleggsopplysninger. Diskusjonsnotat Q2- PwC Pit Stop 15

16 Redaksjonell informasjon: Ansvarlig redaktør: Signe Moen Redaksjon: Jens-Erik Huneide, Signe Moen, Trond Tømta Faglig ansvarlige denne utgave: Jens-Erik Huneide, Bjørn Einar Strandberg, Tone M.W. Lystrup, Wenche Grønbrekk, Ole Helge Haugen, Trond Tømta, Olav Bjørnås Redaksjonen avsluttet 29. mai Neste utgave av Pit Stop publiseres i september PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Desember 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no/pitstop PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Mars 2013 Nytt forslag til endringer i pensjonsregelverket

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer Juni 2012 PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy Regnskap - Norsk GAAP Status IFRS tilpassing og nyheter i 2013 Høstkonferansen 2013 Sissel Krossøy Agenda Status forslaget om IFRS tilpassing Nytt forslag om å implementere IAS 19 fra 1. januar 2014 Nye

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer Desember 2011 PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no/pitstop PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Desember 2012 Rapportering om samfunnsansvar Pit Stop Kvartalsvis

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer som gjelder for større virksomheter. Mars 2011 2 Pit Stop en nyhet fra

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. September 2011 Skattefri reorganisering over landegrensene er nå lovfestet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Innledning Etter regnskapsloven og aksjelovgivningen skal regnskapspliktige som i selskapsregnskapet regnskapsfører investeringer i datterselskap,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer