% TREVAREN Etablert 1922

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "% TREVAREN Etablert 1922"

Transkript

1 % TREVAREN Etablert 1922 Dørar - Vindauge - Glass Beslagvarer, o.a. Entreprenørverksemd Kvinnherad kommune Byggesa ksavde I i nga 5470 ROSENDAL r ivsa snr. Ar iv o e ny C KVINNHERAD KOMMUNE 15 AUG llo beh Lærdal Telefon Telefax Mobil Arvid Mobil Erik E-post Bankgiro ORG. NO MVA 10. August 2011 Valen Barneha e - n b Tiltakshavar Valen Barneha e AS 5845 BERGEN 5 knad om i an settin sl e Eg viser til saksnr. 2010/229 av i forvatningskomiteen, samt til frå Asplan Viak AS av 16. juni 2011, der det blei informert om at AS Trevaren, 6886 LÆRDAL har overteke søkaransvaret i samband med barnehageprosjektet, idet vi er engasjert som totalentreprenør for utbygginga. Vedla oversendes f l'ande dokumenter i samband med s knad om i an settin : Søknad om igangsettingsløyve. Søknad om løyve til tiltak. Opplysningar om tiltaket sine ytre rammer og bygningsspesifikasjon. Søknad om ansvarsrett for AS Trevaren. Vedlegg til søknad om ansvarsrett for AS Trevaren. Søknad om ansvarsrett for G. Røsseland Entreprenørforretning AS. Søknad om ansvarsrett for Johansen Rør AS. Søknad om ansvarsrett for Apply TB AS. Søknad om ansvarsrett for Klima og Energi Service AS. Gjennomføringsplan. Kontrollerklæring for AS Trevaren. Søknad om ansvarsrett frå Stokkebø Competanse AS. Samsvarserklæring frå Asplan Viak AS. Dokumentasjon på universell utforming frå Asplan Viak AS. Branndokumentasjon m/teikningar frå Asplan Viak AS. Godkjenning frå Arbeidstilsynet. Skriv vedkomande avfallsplan frå AS Trevaren.

2 2. Etter utbyggar og våre framdriftsplanar er byggearbeidet tenkt sett i gang 1. september 2011, og vi håpar difor at søknaden om igangsettingsløyvet kan behandlast i rimeleg tid før det. Dersom det er manglar ved søknaden ber vi om tilbakemelding på det snarast råd. Venleg helsing Erik. A rethun , erik astrevaren.no -

3 standard norge Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1, jf 21-2 Kommunens saksnr. Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? fl Ja [11 Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ KVINNHERAD byggested Adresse Postnr. Poststed VALEN 5451 VALEN Det søkes om Igangsetfingstillatelse for n Hele tiltaket Deler av tiltaket Angi hvilken del av tiltaket denne søknaden gjelder Angi tidligere delsøknader Dato for gitt tillatelse Kommentar Vedlegg Beskrivelse av vedlegggruppe Nr. fra til Ikke relevant Situasjonsplan, avkjøringsplan Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett Gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i matrikkelen Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet Referanseprosjekter Andre vedlegg PlE1E1 Underskrift Ansvarlig søker for tiltaket AS TREVAREN KontaktpersonTelefonMobiltelefon Erik M. Aarethun E-post DatoUnders Gjentas med blokkbokstaver Erik M. Aarethun (D Standard Norge Byggblankett 5161 juli 2010, utgave 1

4 <Standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter pian og bygningsloven 20-1 Rammetillateise Ett-trInns søknadsbehandlleg Opplylles vekårene for 3 ukers seksbehandling, If annet ledd? 1:3 Ja Nel Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Forellgger sentral godkjenning? Hvls nel, vedlegg bygablankett D Ja Nel Berørerbilaket eksislerende Ja D Nel eller fremtidlge arbeldsplesser? Hvls ja, skal samtykke kmhentes fra Arbeldsthynet fer Igangsetting inrbltaket. Byggblankett 6177 med vedlegg. Eterererletaket byggverk oppferltar 1850, D Ja Nef jf. KultunnInneloven 2$, endre ledd7 Hvis ja, akel uttalelse fra fylkeskomrnunen foreligge før Igangsetting av tiltakel Opplysnlnger gitt Iseknad eller vedlegg bl søknaden, herunder oppretting eller endring ev matretketenhat, vil bll (egistrert 1 matrikkelen. Søknaden elder. Elendom/ byggested P anlagt bruklfomf al Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. BygnIngsnr. Bolignr. Kommune KVINNIIERAD Adresse Postnr. Poststed VALEN 5451 VALEN Beskriv Bolig Fritldsbolig D Garasje Annel: Bemehage Nye bygg og antegg EndrIng av bygg og anlegg TIltakete art Endring av bruk pbl 20-1 RIvIng (flere kryss mullg) Bygn.tekn.Installasj.9 Vedlegg Nytt bygg ') Parkeringsplass ') Anlegg Veg Tebygg, påbygg, underbygg ') D Fasade Konstruksjon Reparasjon Ombygglng Bruksendring Vesendig endring av tidligere drift Nele bygg ') D Deler av bygg ') Anlegg Bygn.typekode (jf. s. 2) 612 Vesentlig terrenginngrep Anlegg Nyanlegg ') Endring Reparasjon EndrIng av bru s- enhet 1 boll Oppdeling SammenfeynIng Innhogning, eldlt InnhegnIng mot veg Reklame, skil, InnrelnIng et. OpprettIngfendrIng av D matrikkelenhet '") Gnnelendom ru ') D Anleggielendom ') Festegrunn over 10 år ') Arealoverfering ') *) Byggb(ankett 6176 fylles ut og )G elder kurt n r Installasjonen *") Unntatt fra krav om ansvarsrett. vedlegges. (Vedleg greppe A) ik e er ert del av el alørre tiltak Behandles etter malrikkelloven. Regisbert eler underskriver I fettet for tetakshaver. Seskrivelse avvedlegg Opplysninger om tatakets ytre rammer og bygningsspesffikasjon (Byggblanketl 5175) DIspensesjonssøknad (begrunnelservedtak) (pbt kap. 19) NaboverslIng (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) Situasjonsplan, avkjørsetsplan bygning/elendom TegnInger Redegjøretsefikart Søknad om ansvarsretvgjennomføringsplan BollgspesIfikasjon I Matrikkelen Uttalelseivedlek fra annen offentllg myncfighet RekvlsIsjon av oppmållngsforretning Andre vedlegg GruPP9 Nr. rre ti relevent ErklearIng og underekrifl Ansvartig søker bekrefter athele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene I henholdtil plan og bygningsloven. En er kjent med regtene omstraff og sanksjoner I pbt kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom del gis uriktige opplysninger. AnsvarlIg søker for tlitaket TlItakehsver Orp.nr. Navn AS TREVAREN MVA Valen Bemehage AS Adrease Postboks 33 Postnr. Poststed 6888 LiERDAL Kontaktperson Erik M. Aarethun E post anicaastreveren.no Dato Un 2c9(1 Gjentas med blokkbokstaver Erik M. Aatethun fl Adresite Pb FyllIngsdaien Postnr, Poststed 5845 BERGEN Telefon Mobetelefon Eventuelt organtsasjonsnurnmer MVA E-post DatUnde s en ar,averym 1 87 LÆRDAL I Gjentes med blokkbokslaver Roff Kobbeltvedt I-1 Telefon (dagtid) Standard Norge, Byggblankett 6114 jull 2010, utgave 1 Skle 1 av 2

5 standard norge Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 A- Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder Opplysningene gjelder Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr.Bygningsnr.Bolignr.Kommune Eiendom/ KVINNHERAD byggested AdressePostnr.Poststed VALEN5451VALEN Forhåndskonferanse Pb1 21-1Forhåndskonferanse er avholdtja n Nei Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Pb1 Kap. 19Kommunale vedtekter/ Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pb1 I I Arealplaner fl Pbl 31-2 fl Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg B B Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan n Arealdel av kommuneplan [Z] Reguleringsplan n Bebyggelsesplan Navn på plan Planstatus Reguleringsformål i arealdel av kommuneplanlreguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv mv. Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan* %-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad Grad av utnytting iht. gjeldende plan % 1 1_&t.; m2 % 12 M :/. Byggeområde/grunneiendom** m 2 m2 m2 Tomtearealet c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregnsegler Ev. areal som legges til iht. beregn.regler - m2 - m2 + m2 Beregnet tomteareal (b c) eller (b + d) = 72c,c, m 2 = m 2. m2 Arealbenevnelser m2 BYA m2 BYA m2 BRA m2bra m2 BTA Beregnet maks. byggeareal iht. plan m 2 m2 m2 m2 m2 (jf. a. og e.) Areal eksisterende bebyggelse m 2 m2 f112 m2 m2 Areal ny bebyggelse + 2 c.., m2 + m2 + m2 + m2 + m2 Grad av i. Parkeringsareal + /..i. 5,2 + m2 + m2 + m2 + m2 utnytting j. Sum areal = 1 '1,(9; m2 = m 2 = m2 = r112 = m2 Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.) % m2 % m2 * Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere D **Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere D ***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg D Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? n Ja 1><I Nei Vedlegg nr Plasseri ng Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q av tiltaket Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? n Ja Nei Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Vedlegg nr Q,t3Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave i Side 1 av 2

6 Bygningsopplysninger som føres I matrikkelen Oppgi alltid:m2 BYAm2BRA Bolig *Annet **I alt Eksisterende Ny Sum Antall bruksenheter BoligAnnetI alt Antall etasjer 1-2 (Etter at tiltaket er gjennomført) Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen. * Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen. ** Ved næringsgruppe A Q, +Y skal areal alltid fylles ut. Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet.unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig. Næringsgrupper gyldige koder A Jordbruk og skogbruk H Hotell- og restaurantvirksomhet N Helse- og sosialtjenester B Fiske I Transport og kommunikasjon 0 Andre sosiale og personlige tjenester C Bergverksdrift og utvinning J Finansiell tjenesteyting og forsikring Q Internasjonale organ og organisasjoner D Industri K Eiendomsdrift, forretningsmessig X Boliger E Kraft og vannforsyning tjenesteyting og utleievirksomhet Y Fritidseiendommer (hytter), F Bygge- og anleggsvirksomhet L Offentlig forvaltning garasjer for private og G Varehandel, reparasjon av kjøretøy M Undervisning annet som ikke er næring. og husholdningsapparat Krav til byggegrunn (pb1 28-1) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Flom (TEK10 7-2) Nei Ja Hvis ja angi. ' sikkerhetsklasse: Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) F Skred (TEK10 7-3) Andre naturog miljøforhold N Nei (pbl 28-1) Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? Nei Ja Hvis ja angi sikkerhetsklasse: JaDersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år) F F TIlknytnIng til veg og ledningsnett Adkomst Gir tiltaket ny/endret vegloven pbl 27-4 adkomst? Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? NJa Ja Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Tilknytning i forhold til tomta n Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? n Ja Nei Nei Nei Vannforsyning pbl 27-1 Avløp pbl 27-2 N Offentlig vannverk n Privat vannverk Beskriv Annen privat vannforsyning, innlagt vann n Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Tilknytning i forhold til tomta Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? I Foreligger utslippstillatelse? Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Ja Ja Ja Ja Q Nei Nei Nei Nei Q Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem NTerreng Leftelnnretninger Er det i bygningen løfteinnretninger Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X som omfattes av TEK10?: Ja Nei N Ja Nei 1 [Z] Trappeheis eller løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau Heis Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

7 ' standard. norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Side av Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune KVINNHERAD Elendom/ byggested Adresse Postnr. Poststed VALEN 5451 VALEN Organisasjonsnr. AS TREVAREN MVA Adresse Postnr. Poststed Pb LÆRDAL Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Erik M. Aarethun E-post Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Søknad om rammetillatelse Tiltaksklasse SØK Alle fag 2 UTF Alle fag, unntatt grunnarbeid og tekniske fag 2 KUT Alle fag 2 Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) Søknad om Kompetanse igangsettings- Søknad om i tiltaket *) tillatelse/ ferdigattest tt-trinns søknad X X 1 og 3 X 1 1 og 3 1Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad3. Mesterbrevfiagskole Universitet/høyskole lavere grad4. Fagbrev/svennebrev 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? n JaNei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenninghettdelvisnei Hvisdelvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". vediegg nr. Erklæringer og underskrtfter et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1 kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhoid til pb1 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarlig foretak Ansvarllg søker for tiltaket AS TREVAREN AS TREVAREN Dato Under ft Dato Under.1(2 / Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver Erik M. Aarethun 1 Erik M. Aarethun Standard Norge. Byggblankett ; otgave LIL,,

8 standard norge Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven Kommunens saksnr. Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde). ets navn AS TREVAREN E-post for foretaket Hjemmeside Telefon Organisasjonsnr MVA Telefaks Tfitaket gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ KVINNHERAD byggested Adresse Postnr. Poststed VALEN 5451 Organisasjonsplan et må dokumentere en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket. et har plan som viser organisasjonsstruktur, herunder ansvars- og myndighetsfordeling. et har følgende ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. tabellen under. Utdanningsnivå Universitet/høgskole høyere grad Antall personer innen de enkelte kategorier 0-3 års4-7 års 8 års arbeidspraksisarbeidspraksisarbeidspraksis 2 Universitet/høgskole lavere grad Mesterbrev/fagskole Fagbrev/svennebrev Annen relevant kompetanse 5 30 Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves. Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvallfiserende praksis Standard Norge Byggblankett $159 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2

9 StyrIngssystem et benytter styringssystem som er utviklet avnavn på leverandørnavn på system et selvekstem leverandør Er styringssystemet tilpasset organisasjonen? JaINei Revisjon av foretakets styringssystem ved Intern revisjonekstern revisjon Dato sist revidertrevidert avdato sist revidertnavn på revisjonsfirma Egil Albrigtsen Revisjonserklæring Systemkrav ets styringssystem ivaretar plan- og bygningslovens krav herunder [Z] Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften 1-2 første ledd bokstav e G [Z] Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter til seg [Z] Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap. 12 Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 1 N bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning Har det tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen? JaNei Hvis ja, oppgi kommunens saksnr. Kommunens saksnr. Sentralt godkjent foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? Ja Nei Vedlegg Referanseprosjekter Tekst Gruppe Vedl.nr. fra til Revisjonserklæring Konferer vedlagt informasjon om AS TREVAREN med referanseliste Erklæring og underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. ets navn Underskrift AS TREVAREN Sted Dato Gjenta med blokkboksta er LÆRDAL 10/p 20 t i Erik M. Aarethun Standard Norge Byggblankett 5159 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

10 AS TREVAREN Stifta LÆRDAL INFORMASJON OM BEDRIFTA Familiebedrift stifta i 1922 og lokalisert i Lærdal i Sogn, med avdelingskontor i Hemsedal. o rinneli virksomheit: - Produksjon av møbler, dører, vindauger, likkister, samt husbygging Da ens virksomheit: Produksjon av dører og vindauger (ca. 10 % av budsjett) - Entreprenørvirksomheit, samt produksjon av vegg- og takelementer ( ca. 90 % av budsjett) Eigere: Erik M. Aarethun, 50 % (dagleg leiar,ansvarleg for entreprenørdelen, styremedlem) Arvid M. Aarethun, 50% (ansvarleg for produksjonen, styremedlem) Styreformann: Gaute Kindervåg, Stavanger Omsetnincy Normal årleg omsetning, ca. kr. 60 mill. I 2007, 2008 og 2009, omsetning, kr. 82 mill., kr. 162 mill. og kr. 46 mill. I 2010, ca. kr. 61 mill. konomi resultat r skatt: 2007, kr , kr , minus kr , minus kr konomi ei enka ital: Pr , kr

11 2. Ansatte: - Varierande, normalt mellom personar. Opp i 120 ansatte i Bank orbindelse: Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogndal/Førde Forsikrin s orbindelse: lf Skadeforsikring/Osio Assuranse, Osio Garantistilleise: Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogndal/Førde G'ennom rte st rre b eo dra siste åra: Skarsnuten Fellandsb Hemsedal , 112 leiligheiter, samt hotell. Totalentreprise. Ca. kr. 160 mill. Staven 1 o 2 Leiii heiter Hemsedal , 36 leiligheiter. Totalentreprise. Ca. kr. 32 mill. N stuen Panorama Vang i Valdres , 44 leiligheiter, rehabilitering. Totalentreprise. Ca. kr. 27 mill. Hemsedal Al in Lod e Hemsedal , leiligheits/næringsbygg ca m2 BRA. Totalentreprise. Ca. kr. 154 mill. Gr ndalen Utviklin Hemsedal , 36 leiligheiter, 16 hytter.totalentreprise. Ca. kr. 77 mill. Andre forhold: AS Trevaren har gode og anerkjente systemer for prosjektadministrative rutiner, kvalitetskontroll og HMS-arbeid som tilpasses det einkeite prosjekt sin eigenart Erik M. Aarethun

12 Vedlegg nr, Kommunens saksnr. Søknad om ansvarsrett F - Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Til kommune Kvinnherad Kommune Plan, Areal & Forvaltning 5470 ROSENDAL Eiendom/ byggested Gnr.Bnr.Festenr Adresse Seksjonsnr Bygningsnr.Bolignr. PostrlfPoststed 5451VALEN GUNNAR RØSSELANDEntreprenørforretning AS Adresse Onarheimsvegen 94 Telefon I TelefaksKontaktperson Håkon Røssland E-post adresse PostnrPoststed 5460HUSNES Organisasjonsnr Mobiltelefon Funksjoner og tiltaksklasse (PRO, KPR, UTF, KUT), og angi tiltaksklassene UTF/ KUT Ansvarsområde Beskriv foretakets ansvarsområder, herunder eventuelle områder gitt i "Kontrollplan for viktige og kritiske områder" Utføring og kontroll utføring grunn- og terrengarbeid i dagen tilt. kl. 1 Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger F - F -. Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll: - av egne ansvarsområder i samsvar med eget system - i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder av dato Ikke relevant Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket 1/4TtaiJ Dato Undersknft itic; 21,(/ ets underskrift iht foretakets godkjenning GUNNAR RØSSELANDEntreprenørforretning AS Dato Underskrift / Gjentas med blokkbokstaver h. re ra--"aver'?n 1 Gjentas med blok kstaver I 6887 LIERDAL HÅKON RØSSLÅND Kommunens navn (stempel) Dato Underskrift Byggblankett nov Side 1 av 1 C.) ( rstandard non3e

13 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlepg nr. Side 1 av Søknaden der Gnr. Bnr. Festerr. Seksjonsnr. BygnIngsnr. Boligrr. Kommune Etendomi 1 byllgosted Adresse Postrir. Poststed B rn alen ForMak Johansen Rør AS Adresse Postboks 144 Kontektperson E-post Postnr. Poetsted 5594 Tele(onMobiltelefon Organisasjonsnr Anevareområde skal overføres til ennomfranngs»n, med unntak av førsto ziete kolonna) Våre samsvarserkleennger vil foreligge ved (sett X) Funksjos, Beskrivelse av ansvarsområdet Tultaks- Kompetanse 1 Søknad om Søknad om Søknad om (PRO, SØK, klasse tilteket *) UTF, kontroll) tillatelse bilatelse/ ett-tnnn søknad UTF Ansv. utførende av sanitær-, varme- og UTF Ansv. utførende av sanitær-, varme- og i PRO Ansv. prosjekterende av sanitær-, varme-, og ramme- iganpsettings- ferdrgattest 2 x 2 x 2 x PRO Ansv. prosjekterende av sanitter-,varme-, og 2 X *)Her oppgis kompetanse som vi bli brukt bltaket for oppfynelse av SAK , 11-1 og Unrversetet/høyskole høyere grad 3 Mesterbrevffagskole 5 Annen kompetanse, se vedlegg 2 Universitetiheyskole tavere grad 4 Fagbrevisvennebrev Vedlegg nr. ni av foretek Forel.gger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene, 181Ja 0 Net Dekkes ansvarsområdet av sentral gocligenning? Helt 0 Delvis Nei Hvis dems, besluiv det som Ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nen etler detvis, legg ved "Vedlegg bl seknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning" Vridlegg nr Vedlepg nr. Erkl underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1 kap 32 og at det kan medføre reaksjoner deisom det ges unkbge opplysninger Ansvartip prosjekterend erklærer at prosjektenngen skal være plantagt, gjennomført og kvalitatesikret i henhold til pbt Ansvarlig utførende erklærei at arbeklet ikke skal starte fer det foreligger kvahtetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen EjVi forpleder oss å stle med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvaldetsstkingen er blpasset bltaket Anavarlig foretak Johansen Rør AS Dato Underskrilt Gjentas medwokkbokstaver FOR JOHANSEN RØR AS: SARAH M N Artsvarlig aoker for tiltakst N 7" Dato Underskrift i7 gzvti Trevaren Gjentas med blokkbokstaver LÆRDAL

14 Kontrollerklæring Det fylles ut kontrollerklænnger for hvert kontroliområde. Kontrollerklearing skal sendes ansvarlig søker når ansvarsområdet er ferdig kontrollert for en delsøknad. Kommunens saksnr. Relevante kontrollerklæringer for PROSJEKTERING skal danne grunnlag for søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, tillatelse til tiltak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Kontrollerklæringer for UTFØRELSE skal danne grunnlag for søknad om midlerticilg brukstillatelse og ferdigattest. Erkketingerrgjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendoml byggested Adresse Postnr. Poststed Valen Bamehage 5451 Valen ets navn Organisasjonsnr. Johansen Rrar AS Ansvarilu kontrollerendes ansvareområder knyttst tiltaket sanitæranlegg og varmeanlegg Ansvarlig kontrollerende for proslektering: Ansvarsområdet er ferdtg kontrollert for 0 Rammetillatelse i1 Igangsettingstillatelse Midiertidig bruksbllatelse 0 Ferdtgattest Ansvarlig kontroffereade for utførefse: Sluttkontrollen hat ikke avdekket vesentlige feil og mangler som htndrer midlertalig brukstillatelse Felgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår: 0 Stunkontrollen har ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest Bekreftels,,r Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til søknad om ansvarsrett Det bekreftes at det foreliggey kontrolldokumenter Angi hvilke kontroltdokumenter som foratigger Erkkering og undenskrift et er kient med reglene om straff og sanksioner plan- og bygningsloven kap 32. og at det kan medføre reaksjoner dersom det ef gitt uniktge opplysninger Dato ets underskrift 'entåsted blokkbokstaver ri'Rør AS: Sarah M N Haaland

15 Kontrollerklæring Det fylles ut en kontrollerklæring for hvert ansvarlig kontrollerende foretak 1 Kommunansaksnr. Kvinnherad Kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kontrollerkliedng for PROSJEKTERING sendes Inn som et vedlegg tll sekned 1 ett trinn og ved seknad om Igangsettingstilletelse Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes inn som et vedlegg tll anmodning om midlertidig brukstiliatelse eller ferdigattest Erklæringen gjelder Gnf Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. BoligN Efendom/ byggested Adresse Postm. Poststed Valen Barnehage 5451 Valen Apply AS Adresse Postnr. Poststed Ringveien STORD Temfon Teletaks Kontaktperson Edmund Tofte Cnoon~loiNstir Mobiltelefon Ansvarlig kontrollerendes ansversområder knyttet til tiltaket Elektroinstallasjon. Bekeftalser Det bekreftes al kontrollener utført I henhold ev dalz tk søkned om ensvarsrett og kontroltplan Det hekreltes at det foreligger kontroldokumenter. Angt hvilke kontroldokumenter som foreligger I henhold til spesilikasjonar og leikninger. og kontrollplan for vikkge og kritiske områder av etalo AnsvadIg kantrollerende for prosjektertng Fagorrrådet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknedsbehandling) Anevedlg kontrollerende for utferelse o SluttkontroNen har ikke avdekket vesentlige fell og mangler som hindrer midlerticlig brukstillatelse Felgende mangter av mindre vesentlig batydningienstår Sluttkonbotlen har Ikke avdekket feil og mangler som hindrer fenfiganest Erklearing og underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner 1 plan- og bygningsloven kap. XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjonerdersom v har gftt uriktige opptysninger. Dato ets underskrlft Gjentas med blokkbokslavar / EDMUND TOFTE 0 Standard Norge Bygghlankett 5149 Juli 2003 Nr Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo PDF Side 1 av 1

16 Søknad om ansvarsrett F - Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr ornriunens saksnr ru kommune Kvinnherad kommune Eiendom/ byggested Gnr BnrFestenrSeksionsmBygmngsnrBolignr 135 AdressePostnr.IPoststed V 1 1 1Vii Organisasjonsnr Klima og Energi Service AS Adresse Postnr Poststed Postboks STORD TelefonI Telefaks E-post adresse ostakes.no Kontaktperson Asbjørn Nonås Mobiltelefon Funksjoner og tiltaksklasse (PRO, KPR, UTF, KUT), og angi tiltaksklassene Ansvarsområde Beskriv foretakets ansvarsområder, herunder eventuelle områder gitt i "Kontrollplan for viktige og kntiske områder" PRO, tiltaksklasse 2 KPR, tiltaksklasse 2 UTF, tiltaksklasse 2 KUT, tiltaksklasse 2 Ventilasjon og kjøleaniegg Ventilasjon og kjøleaniegg Ventilasjon og kjøleaniegg Ventilasjon og kjøleanlegg Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger Vedlegg nr F - Vedlegg nr F -.. Ansvarlig kontrollerende forelak forplikter seg til å gjennomføre kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med eget system i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder av dato Ikke relevant ra Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket ets underskrift iht foretakets godkjenning Klima og Energi Service AS DatoUnderskriDatoUnders ft fg/zou Gientas med blokkbokstaver Gientas med blokkbokstaver Lo/ Asbjørn Nonås Kommuners navn (stempel) Dato Underskrift Byggblankett nov Side 1 av 1 norge 4(4tr-st a n a r d

17 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven KLIMA OG ENERGI SERVICE AS l'ostboks STORD Norge Sentral godkjenning for KLIMA OG ENERGI SERVICE AS et, med organisasjonsnummer , er i medhold av pb1. 98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (GOF) gitt folgende sentrale godkjenning: Ansvarlig soker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvartig kontrollerende for prosjektenng av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarbg utfo rende for bygrunger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig kontrollerende for utforing av bygrunger og installasjoner. tittaksklasse 2 Godkjenningen er gyldig til 18. juni 2012 Opplysninger om foretakets system et har erklært at det har system som oppfyller kravene etter GOF kap. 11. med sentral godkjenning ma i medhold av GOF 6 beskrive og ha system for de arbeider det utforer med egne og eksterne ressurser. Statens bygningstekniske etat Oslo, den 15. april 20(19 M, ne Salves :rik Braathen et oppgir at det utforer arbeider med egne ressurser innenfor folgende arbeidsområder: nersi-in:;talla:-:jonty

18 standard norge Kontrollerklæring Det fylles ut kontrollerklæringer for hvert kontrollområde. Kontrollerklæring skal sendes ansvarlig søkernår ansvarsområdet er ferdig kontrollert for en delsøknad. Kommunens saksnr. Relevante kontrollerklæringer for PROSJEKTERING skal danne grunnlag for søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, tillatelse til tiltak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Kontrollerklæringer for UTFØRELSE skal danne grunnlag for søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Erklæringen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ KVINNHERAD byggested Adresse Postnr. Poststed VALEN 5451 VALEN ets navn Organisasjonsnr. AS TREVAREN MVA Ansvarlig kontrollerendes ansvarsområder knyttet til tfttaket SØK, alle fag UTF, alle fag unntatt grunnarbeid og tekniske fag KUT, alle fag Ansvarlig kontrollerende for prosjektering: Ansvarsområdet er ferdig kontrollert for Rammetillatelse [Z] Igangsettingstillatelse n Midlertidig brukstillatelse r7ferdigattest LII n Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse: Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår Ansvarli kontrollerende for utferelse: n Sluttkontrollen har ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest Bekreftelser Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til søknad om ansvarsrett. Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter. Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger Kontrollplaner med nødvendige sjekklister Erklæring og underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Dato Fore un erskrift Gjentas med blokkbokstaver Norge Byggblanke 5149 uli 2010, ut ve 1 Erik M. Aarethun

19 standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nt 1 Side 1av1 Søknaden gjelder Gnr.Bnr. Feetenr.- Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr.Konvnune Elendom/ 185c ta. Kvinnherad byfigested Adresse Postnr. Poststed Valen Barnehage VALEN Organisasionsnr. Stokkebø Competanse AS Adresse Postnr. Poststed Mellomskarva Lornmedalen Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Stein H. Stokkebø E - post Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) PRO Beskrivelse av Tiltaksansvarsområdet klasse Geoteknisk prosjektering av GrønnMur skråning.9_. Våre samsvarserklestinger vil foreligge ved: (sett X) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ -trinns søknad X Søknad om ferdigattest Kompetanse i tiltaket 1 *)Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad3. Mesterbrev/fagskole5. Annen kompetanse, se vedlegg: Universitet/høyskole lavere grad4. Fagbrev/svennebrev Vedlegg nt Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?ja n Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning Helt Delvis Nei Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". 2 Vedlegg rtr. Erklaringer og underskrifter et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1 kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis unkfige opplysninger. 1: Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalttetssikret I henhold til pb1 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen VI forpnkter oss a stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarlig foretak Stokkebø Competanse AS DatoUnderskriftDatoUn Ansvarlig søker for tiltaket leye20 TUV/~ Gjentas med biokkbokslavergjentas med blokkbokstaver Stein H. Stokkebø CStandard Norge. Byggblankett jull 2010, utgave 1 V Grw--4.aweg n 1 8

20 standard norge Samsvarserklæring Pb1 24-1, SAK10 kapittel 12 Kommunens saksnr. Prosjektnr. Erklæringen gjelder Elendom/ 185 byggested Aeresse Poretak ets navn Gnr. Bnr. Feeteff, Seksjonsnr. Bygningsnr. Valen bamehage Stokkebø Competanse AS Bolignr. Kommune Postnr. Poststed qçj VALE. ki Kvinnherad Organisaslonsnr Ansvarsrett gitt dato Arbeidet innen ansversområdet er avsluttet JaNei Ansvarsområde Funksjon (PRO, UTF) PRO Hentet fra søknad om ansvarsrett Beskrivelse av ansvarsområde Geoteknisk prosjektering av GrønnMur skråning Ansvarlig for prosjekteiing: Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi: Igangsettingstillatelse/ E Rammetillatelse 1251 ett-trinns tillatelse n Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Ansvarlig for utførelse: I 1Midlertidig brukstillatelse Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest Bekreftelser Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. Prosjektering venfisert i samsvar med ytelser i TEK10 altemativt TEK Prosjektenng verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK10 altemativt TEK Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. Erklæring og underskrift et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Dato ets underskrift Gjentas med blokkbokstaver Stein 1-1. Standard Norge Byggblankett 5148 juli 2010, utgave 1

21 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven STOKKEBØ COPMPEFANSE Postboks LØRENSKOG Norge AS 4fir Sentral godkjenning for STOKKEBØ COPMPETANSE AS et, med organisasjonsnummer , er i medhold av pb1. 98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (G0F) gitt følgende sentrale godkjenning: Ansvarfig prosjekterenoe for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1 Ansvarlig kontrcilerende for utføring av bygninger og bstallasjoner, tfitaksklasse 1 Ansvarlig søker for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1 Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstaksjoner og instailasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvailig kontrolierende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og instalasjoner, tittaksklasse 3 Ansvartig kontrolterende forutføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, kkaksklasse 3 Godkjenningen er gyldig til 29. september 2012 Opplysninger om foretakets system et har erklært at det har system som oppfyller kravene etter GOF kap. II. med sentral godkjenning må i medhold av GOF 6 beskrive og ha system for de arbeider det utfører med egne og eksterne ressurser. Statens bygningstekniske etat Oslo, den 29. september 2009 Inger Marie Eldøy C Delia L. i restad, et oppgir at det utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder Byggeteknikk, Geoteknikk, Samferdselsanlegg, Grunn og terreng, Temrerarbeider e> esen42 "-::idfi N *" <h S`c1.4

22 Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Kvinnherad Valen, 5451 VALEN Organisasjonsnummer Navn ASPLAN VIAK AS Beskrivelse av ansvarsområde SØK/PRO/KPR Det rammetillatelse er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert 1 henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 10 altemativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 10 altemativt TEK et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Dato Signatur -1-itt -10.".)

23 standard norge Gjennomføringsplan Eiendom/ Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune byggested KVINNHERAD Versjonsnr. 1 Dato Adresse VALEN Signatur, ansv. søker Kommunens saksnr. Vedlegg Postnr. Poststed 5451 VALEN Side av Alle fagområder i tiltaket Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaksklasse ets navn og org.nr. (1) (2) (3) (4) Arkitektur Prosjektering av bygningsmessig utforming 2 AsplanViak AS Byggeteknikk Prosjektering av betong, stål og trekonstruksjonar 2 AsplanViak AS Plassering Plassering av bygget på tomta 2 G. Røsseland Entreprenørforretning AS Grunnarbeid, utomhusanl. Graving, inntilfylling, tilkobling VA, kantstein, asfaltarbeid 2 G. Røsseland Entreprenørforretning AS Betongarbeid Fundamenter, vegger, ringmurer, golv på grunn 2 AS TREVAREN Stålarbeid Bjelker i stål for takkonstruksjonen 2 AS TREVAREN Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreli er Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/etttrinnsøknad Søknad om midlertidig brukstitiatelse Søknad om ferdigattest (5) (6) (7) (8) (9) X XXX Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet Tømrararbeider Alle trearbeider inkl. vindauger og dører 2 AS TREVAREN Sanitær, varmeanlegg Bunnleidningar, røyriegging og utstyrsmontering 2 Johansen RØR AS Elektrisk anlegg Inntak, tavler, fordelingsanlegg, utstyrsmontering 2 Apply TB AS Ventilasjonsanlegg Vent.anlegg inkl, kanaler og innregulering 2 Klima og Energi Service AS Gartneranlegg All beplanting 2 Tommys Hage AS XXXXXX Standard Norge. Byggblankett 5185 juli 2010, utgave 1

24 r """P*."Lan 4.9 of.to,d899 ek111 blo I I Nyt bovb~. bysidell t<4.,:kenh8r, i.r1 NrIne, nons eb pre erw Tell~ *, Offille hit ow II (9) ""«- "'" 4. I rr oxl korg ne,.. ).11 19~ rødt stat ,9* "1"1. mh".~ kft.p," 9t v4.owoti99'i "~". LakelIPP"' 0 L m oo-a... RAD KOMIM Ado o. 5 AU6, 2011 Tr.nrifr 3,1k, ms! op mollell Wrells..ye ":, _ ANBUDSTEGNING s,,orogr r "-aspion viak IL3o ~. / -. - o.. _,5", sk > 4.,/,, - : 1.,;" -, p o Va Ien _arnehage Bergertshagene AS nos :2 I ::: ". 5.,... c. o o., o., , pc op :,p, i N,., 9,sta. Z, r> _ LandskapsPlan Joh.n I A

25 TEGNFORKLARING Nye koter Eksisterende koter Eks. trær Overkjørbart areal med gatestein Falee. e`eieenan "ered lars. brlau Tredekke eotee Asfaltdekke Fallunderlag Eks zrog Grasdekke Kjøkkenhage Forteu Sandkasse Hekk/buskfelt Nr'el.-rent 0Q 0C)000cao Kuppelstein Vannrenne 41. Treerse k, Kulet landskap, malt asfalt Piletunnel Kantstein Skole Isk Mur ft Nytt tre h. ;he Gjerde Tiltakets avgrensning KO~IE Pros}ekt OPPeragegiver Valen Barnehage BergensHagen r snr Fase, Rammesøknad Illustrasjonsplan e. Oppdraggeder Te9K. ralestolds Tegn. rr JL EBNJM 1:500 (A3) L CeedreFor Kontr. Dato AW Feg Type Elg Lapenr Rev.:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr.

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr. Revisjonserklæring Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift Organisasjonsnr. 985 857 075 Postnr./sted 7342 LØNSET Jeg bekrefter med dette at bedriftens styringssystem ble gjennomgått og revidert 15.10.2013.

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse siee 1 av 1 Søknad om ansvarsrett etterplan- og bygningsloven Søknaden gielder Elendom/ Gnr.f Bnr.I FestenrI Seksionsnr. Dr. Sauers veg 3 Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune BJUGN Postrr. I POStated Blugn

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest

Arbeidetinnenansvareomridet er avsluttet Ja Nei. Midlertidig brukstillatelse- Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaketfrem mot ferdigattest Kommunenssaksnr. Prosjektnr. Samsvarserklæring PDI 24-1, SAK10 kapittel 12 Erldeetingeogjeider Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Efendom/ 38 34 Tana byggested Adresse Postnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr Vedlegg nr: G- 1 Søknad om ansvarsrett ler Ulak eller plea- eg hygelegeleuee kep. 23 Fandigger aentral god4enning? Ja 0 N.1 TII konenune Balslord I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen Vedleggnr. Soloteden gjekiew

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). 1,LQI ILS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 DIP[, TOPATE-, ØP E CCR,,ALITET Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning

Nei. Garasje I I. Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring. Sammenføyning standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 I I Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

1 Konstruksjonn Reparasjon ri Ombyggingn Anlegg

1 Konstruksjonn Reparasjon ri Ombyggingn Anlegg Søknad om tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven 20-1 I I Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppeylles vilkårene for 3 ukere saksbehandling, I. 21-7 annet ledd? 15] Søknad om ansvarsrett

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1 Kvinnherad Kommune, Gnr. 153,Bnr. 294, Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Slettestølsvegen 22, 5450 Sunde i Sunnhordland. Ansvarlig søker Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer 965309381, Adresse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett BRIMERAS Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnumrner Navn

Detaljer

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning.

Kommunedelplan. Vesentlig økning av utslipp. Fritidsbolig/hytte. X Gravd/steinsatt brønn Vannkilde Offentlig vannforsyning. Kommune Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter KVINNHERAD ----nheradkommune 03 IIKT2013 Saksnr Saksbeh Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Saksbeh. inei. Ja Berorer tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

Saksbeh. inei. Ja Berorer tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Kvinnherad kommune 11OKT, 2013 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 U off : XRammetillatelse lett-trinns soknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.

Detaljer

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

CIJa. UDelvis. Vedlegg nr. Hvis nei eller delvis, legg ved Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning. Vedlegg nr Side G- 1 av 2 standard Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Byggesaksblankett 5181 Søknaden gjelder Eiendoml 132 46 byggested Adresse Larsen Entreprenør AS Adresse Haltvollveien

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring

o Anlegg Konstruksjon Bruksendring KVNNHERAD KOMMUNE Kommunens saksnr Søknad om tillatelse til t etter plan- og bygningsloven 93 ElEnkle tiltak DEtt-trinnssøknadsbehandling ORammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

SETER BRYGGE, RELOKALISERING AV ELEMENTBYGG TIL EIENDOMMEN GNR. 1 BNR 69, SETER I OSEN KOMMUNE - Søknad om tillatelse til tiltak

SETER BRYGGE, RELOKALISERING AV ELEMENTBYGG TIL EIENDOMMEN GNR. 1 BNR 69, SETER I OSEN KOMMUNE - Søknad om tillatelse til tiltak ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING PROSJEKTUTVIKLING BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK PROSJEKTADMINISTRASJON BYGGELEDELSE Osen kommune 7740 Steinsdalen Vår ref.:3543-104/74/1tr Deres

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Ja Søknad om ansvarsrett

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer