KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no"

Transkript

1 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER

2 Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK mill (NOK mill) Driftsinntekter for 4. kvartal ble NOK 988 mill (NOK 896 mill) Kontantstrømmen fra driften (EBITDA 1 ) for året ble NOK mill (NOK mill) EBITDA i 4. kvartal ble NOK 397 mill (NOK 356 mill) Utbytte for 2014 foreslås til NOK 3,50 pr aksje (NOK 5,-) Operating revenue for 2014 was NOK 3,834 million (NOK 3,601 million) Operating revenue for the 4th quarter was NOK 988 million (NOK 896 million) Cash flow from operations (EBITDA 1 ) for 2014 was NOK 1,717 million (NOK 1,575 million) EBITDA for the 4th quarter was NOK 397 million (NOK 356 million) Dividend for 2014 is proposed to NOK 3,50 per share (NOK 5,00) ØKONOMI OG FINANS Driftsinntektene i 2014 ble NOK mill (NOK mill), eksklusive NOK 47 mill (NOK 36 mill) i netto salgsgevinster skip. Sammenlignet med 2013 er konsernets flåte redusert som følge av salg av to konstruksjonsserviceskip og to mindre ankerhåndteringsskip tidlig i perioden, mens det er tatt levering av to konstruksjonsserviceskip i henholdsvis juni og juli Alle tre segmenter som selskapet opererer i viser økte driftsinntekter sammenlignet med Økte inntekter i ankerhåndteringssegmentet skyldes hovedsakelig noe høyere rater og en vesentlig styrking av USD mot NOK. I plattformsupply-segmentet knyttes inntektsøkningen til styrkingen av USD og GBP mot NOK. Konstruksjonsservicesegmentet er påvirket av høyere rater på enkelte kontrakter og kontrakter for nevnte nybygg levert sommeren 2014, samt høyere USD-kurs. Driftskostnadene for året ble NOK mill, som er en økning på NOK 91mill sammenlignet med Økningen kan spesielt knyttes til prosjektrelaterte kostnader for DLB «Norce Endeavour». Driftsinntektene i 4. kvartal ble NOK 988 mill, mot NOK 896 mill i tilsvarende periode i Økningen relaterer seg hovedsakelig til inntekter fra nybygg levert i 2014, et bedre spotmarked i starten av kvartalet for ankerhåndteringsskip og høyere vekslingskurs for USD og GBP. Sammenlignet med 3. kvartal 2014 ble inntekten redusert med NOK 155 mill. Nedgangen skyldes hovedsakelig ferdigstillelse av et stort prosjekt for DLB «Norce Endeavour», samt sesongrelatert nedgang i spotmarkedet i Nordsjøen i siste halvdel av kvartalet. ECONOMY AND FINANCE Operating revenue for 2014 was NOK 3,834 million (NOK 3,601 million), excluding net gain on sale of vessels of NOK 47 million (NOK 36 million). Compared to 2013, the Group s fleet is reduced by sale of two construction service vessels and two smaller anchor handling vessel during the first part of the year, while two construction service vessels were delivered in June and July 2014 respectively. All three segments, where the company operates, show higher revenue compared to 2013.The increased revenue in the anchor handling segment is mainly due to higher rates and significantly stronger USD against NOK. In the platform supply vessel segment the increased revenue is due to stronger USD and GBP against NOK. The construction service vessel segment is affected by improved rates on certain contracts and contracts for the new buildings delivered summer 2014, as well as higher USD exchange rates. Total operating costs were NOK million in 2014, which is an increase of NOK 91 million compared to The increase is primarily connected to project related costs for DLB Norce Endeavour. Operating income for the fourth quarter 2014 was NOK 988 million, compared to NOK 896 million for the same period in The increase is mainly related to revenues from the new buildings delivered in 2014, an enhanced spot market in the beginning of the quarter for anchor handling vessels and higher USD and GBP exchange rates. Compared to the third quarter of 2014 the revenues are reduced by NOK 155 million. 1 EBITDA Driftsresultat før avskrivninger, justert for eventuelle salgsgevinster og andel EBITDA tilknyttede selskap. 1 EBITDA Operating result before depreciation adjusted for any gain on disposal and share of EBITDA in associated companies. 2

3 Driftskostnadene i 4. kvartal var NOK 620 mill (NOK 569 mill). Sammenlignet med 3. kvartal 2014 er driftskostnadene i 4. kvartal NOK 49 mill høyere. Kontantstrøm fra driften (EBITDA) for 2014 ble NOK mill. Tilsvarende tall for 2013 var NOK mill. EBITDA i 4. kvartal ble NOK 397 mill (NOK 356 mill). Sammenlignet med 3. kvartal 2014 er EBITDA i 4. kvartal NOK 186 mill lavere. Både USD (17%) og GBP (13%) har styrket seg vesentlig mot NOK i 4. kvartal. Som følge av dette er det i kvartalet bokført netto urealisert disagio på NOK 657 mill knyttet til selskapets langsiktige gjeld. Videre er det inntektsført NOK 166 mill i realisert agio knyttet til selskapets beholdninger i valuta. Målt mot kursene ved begynnelsen av året har USD styrket seg med 22%, mens GBP har styrket seg med 15%. Basert på dette er netto valutaeffekt på beholdninger og gjeld en disagio på NOK 599 mill hittil i år. Konsernets resultat før skatt for 2014 ble et overskudd på NOK 224 mill (NOK 541 mill). Resultat før skatt for 4. kvartal isolert ble et underskudd på NOK 342 mill (overskudd NOK 83 mill), inklusiv et urealisert valutatap på NOK 657 mill. Markedsverdi på konsernets flåte pr var ca NOK 20 mrd. Skipsverdiene har samlet hatt et verdifall på ca 2,5% siden halvårsskiftet. Verdianslaget er gjort basert på certepartifrie skip (eksklusive skip under bygging) og er et gjennomsnitt av tre megleranslag. Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets skip som begge er forbundet med usikkerhet. Pr foreligger det indikatorer på at konsernets eiendeler har falt i verdi. Det er derfor foretatt nedskrivningsvurderinger etter IAS 36. Resultatet av de gjennomførte analyser er at det ikke er foretatt netto nedskrivning pr Verdijustert egenkapital før skatt, justert for minoritetsinteresser, var NOK mill ved utgangen av året. Dette utgjør NOK 242,- pr aksje mot NOK 240,- på samme tidspunkt i fjor. Regnskapsført egenkapital ved utgangen av året var NOK mill tilsvarende NOK 134 pr aksje. I september 2014 ble det inngått en avtale om salg av ankerhåndteringsskipet «Normand Draupne». Skipet ble overlevert til ny eier i desember. Transaksjonen medførte en regnskapsmessig gevinst på ca NOK 31 mill og en positiv likviditetseffekt på ca NOK 50 mill. FLÅTEN Ved utgangen av kvartalet besto flåten av 47 heleide og deleide skip hvorav 1 nybygg (CSV). Flåten hadde følgende sammensetning (inklusive nybygg): 20 konstruksjonsserviceskip (CSV, inkl 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 9 plattformsupplyskip (PSV). Flåten opereres og administreres fra kontorer i Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore og Perth. Av disse opererer for tiden 10 på brasiliansk kontinentalsokkel, 5 i Mexicogulfen, 1 i Australia, 6 i Asia, 3 i Svartehavet, 3 Vest Afrika, 2 i Middelhavet mens de øvrige 16 The reduction is primarily due to the completion of a large project for the DLB Norce Endeavour, and seasonal decline for the spot market in the North Sea the last part of the quarter. Operating costs for the fourth quarter were NOK 620 million (NOK 569 million). Compared to the third quarter of 2014 the operating costs for the fourth quarter were NOK 49 million higher. Cashflow from operations (EBITDA) for 2014 was NOK 1,717 million. EBITDA for 2013 was NOK 1,575 million. EBITDA for the fourth quarter was NOK 397 million (NOK 356 million). Compared to third quarter of 2014 EBITDA in the fourth quarter was NOK 186 million lower. Both the USD (17%) and the GBP (13%) has increased substantially against NOK in the fourth quarter. As a result of this, an unrealized currency loss of NOK 657 million has been posted in this quarter relating to the company s long term debt. Furthermore, NOK 165 million has been posted as realized currency gain relating to the company s currency deposit. The exchange rate for USD is 22% higher compared to the beginning of the year, while GBP is 15% higher. The net currency effect on deposits and debt is a currency loss of NOK 599 million year to date. The Group s result before tax for 2014 is a profit of NOK 224 million (NOK 541 million). The result before tax for the fourth quarter alone is a loss of NOK 342 million (profit of NOK 83 million), including unrealized currency loss of NOK 657 million. The market value of the Group s fleet at was approximately NOK 20 billion. This valuation is based on the average of three broker valuations on a charter free basis (exclusive of new building contracts). The value adjusted equity before tax and excluding minority interests is approximately NOK million at the end of the year. This corresponds to NOK 242,- per share, compared to NOK 240,- for the same period last year. The value of the fleet has fallen by approximately 2,5% over the last six months. Booked equity at was NOK 5,124 million or NOK 134,- per share. As of , indicators state that the Group s assets values have fallen. Impairment testing was therefore performed in accordance with IAS 36. As a consequence of the performed analysis, no net write downs are booked as per In September 2014, the Group entered a sale agreement for the anchor handling vessel Normand Draupne. The vessel was delivered to a new owner in December. A gain of approximately NOK 31 was booked as a result of the transaction, which gave a positive cashflow effect of approximately NOK 50 million. THE FLEET At the end of the quarter, the fleet consisted of 47 wholly owned or partly owned vessels, including 1 new build (CSV). The fleet, including the new builds, consisted of: 20 Construction Service Vessels (CSV, incl. 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 Anchor Handling Vessels (AHTS) and 9 Platform Supply Vessels (PSV). 3

4 skipene opererer i Nordsjøområdet. I tillegg administreres oppfølgingen av et nybygg (CSV), med levering sommeren 2016, fra Skudeneshavn. 5 av selskapets skip er for tiden lagt i opplag hvorav 3 AHTS er og 2 CSV er. Sistnenvte 2 CSV er vil påbegynne faste sesong kontrakter primo 2. kvartal MARKEDET Selskapets resultater har, over lengre tid, vært preget av god kontraktsdekning for skipene, især for CSV ene. Konsernets flåte hadde ved inngangen til 2015 faste kontrakter for ca. NOK 3,1 milliard for inneværende år. Inklusive befrakters opsjoner, er verdien av inngåtte kontrakter for 2015 ca. NOK 3,5 milliard. Målt i dager er kontraktsdekningen 57% for 2015 og 67% inklusive opsjoner. For 2016 er tilsvarende dekning henholdsvis 31% og 49%. Det bratte fallet i oljeprisen i siste halvdel av 2014, kombinert med effekten av sanksjonene mellom EU/USA og Russland og ikke minst den usikre situasjonen i Petrobras har endret markedsbildet i negativ retning i løpet av forholdsvis kort tid. E&P (Exploration & Production) budsjettene til oljeselskapene er vesentlig redusert for 2015 sammenlignet med 2014 og det resulterer i prosjekter kanselleres eller utsettes og at riggaktiviteten blir redusert. Solstad forventer at markedene påvirkes av dette i 2015 og SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD Styret vil foreslå at det utbetales et utbytte på NOK 3,50 per aksje for Pr i dag har selskapet aksjonærer, og ca. 11% av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer. Selskapet er notert på Oslo Børs og markedsverdi er p.t. ca. NOK mill. Selskapets beholdning av egne aksjer pr var aksjer. The fleet is operated and managed from offices in Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore and Perth, Of these, 10 are operating on the Brazilian Continental Shelf, 5 in the Gulf of Mexico, 1 in Australia, 6 in Asia, 3 in the Black Sea, 3 in West Africa, 2 in the Mediterranean, with the remaining 16 vessels operating in the North Sea area. In addition, one new build (CSV) is managed from Skudeneshavn with delivery during the summer of of the Group s vessels are at the moment in lay-up; 3 AHTS s and 2 CSV s. The latter 2 CSV s will commence firm seasonal contracts primo second quarter of THE MARKET The company results have over a longer period been influenced by a good contract coverage for the fleet, in particular the CSV s. At the beginning of 2015, the Group s fleet had firm contracts for approximately NOK 3,1 billion for this year. Including charterers options, the contract value for 2015 is approximately NOK 3,5 billion. Contract coverage in days is 57% for 2015 and 67% including options. For 2016, the contract coverage is 31% and 49% respectively. The steep fall in the oil price the latter half of 2014, combined with the effect of sanctions between EU/US and Russia and, not least, the uncertain situation in Petrobras have changed the market outlook in a negative direction during a rather short period of time. E&P (Exploration & Production) budgets of the oil companies are considerably reduced for 2015 compared to 2014 with the result of several cancelled or postponed projects and reduced rig activity. Solstad expects that the markets will be impacted by this situation in 2015 and THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS The Board proposes dividends at NOK 3,50 per share for The company currently has 2,869 shareholders with approximately 11% owned by foreign investors. The Company is listed on the Oslo Stock Exchange with a market value of approximately NOK 2,400 mill. The company s holdings of own shares per was shares. Skudeneshavn 24. februar 2015 Terje Vareberg Chairman Ketil Lenning Board Member Anette Solstad Board Member Toril Eidesvik Board Member Anders Onarheim Board Member Lars Peder Solstad Chief Executive Officer 4

5 SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP / CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT Netto fraktinntekter / Net freight income Salgsgevinster / Gain on sale assets Sum fraktinntekter og salgsgevinster / Total freight income and gain on sale of assets Personalkostnader / Crew expenses Andre driftskostnader / Other operating expenses Driftsresultat før avskrivninger / Operating result before depreciations Ordinære av- og nedskrivninger / Ordinary depreciation and write-downs Andel resultat felleskontrollert virksomhet / Result JV Driftsresultat / Operating result Andel resultat tilknyttede selskap/ Result associated companies Annen renteinntekt / Other interest income Andre finansinntekter / Other financial income Realisert agio/disagio / Realised currency gain/loss Urealisert agio/disagio / Unrealised currency gain/loss Annen rentekostnad / Other interest charges Annen finanskostnad / Other financial charges Resultat finansposter/net financing Resultat før skattekostnad / Ordinary result before taxes Skattekostnad på ordinært resultat / Taxes ordinary result RESULTAT / RESULT Totalresultat / Other comprehensive income Omregningsdifferanser valuta / Exchange differences on translating foreign operations Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg / Available-for-sale financial assets Aktuarial gevinst -tap (-) /Actuarial gain -loss (-) TOTALRESULTAT / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME Resultat henført til: / Result attributable to: Minoritetsinteresser / Minority share Majoritetsinteresser / Majority share Resultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje / Earnings per share/diluted earnings per share -8,38 0,92 5,99 12,77 Totalresultat henført til: / Total comprehensive income attributable to: Minoritetsinteresser / Minority share Majoritetsinteresser / Majority share EBITDA Totalresultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje /Comprehensive income per share/diluted earnings per share -3,72 1,01 11,12 14,49 Antall aksjer (1.000) / No. of shares (1.000)

6 SAMMENDRATT BALANSE / CONDENCED BALANCE SHEETS EIENDELER / ASSETS Anleggsmidler / Fixed Assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Varige driftsmidler / Tangible fixed assets Investering i TS og FKV / Investment in assosiated companies and JV s Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets Sum anleggsmidler / Total fixed assets Omløpsmidler / Current Assets Beholdninger / Stocks Fordringer / Receivables Markedsbaserte investeringer / Shares Bankinnskudd, kontanter og lignende / Deposits, cash, etc Sum omløpsmidler / Total current assets Eiendeler holdt for salg / Assets held for sale SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital / Equity Innskutt egenkapital / Paid-in equity Annen egenkapital / Other equity Minoritetsinteresser / Minority interests Sum egenkapital / Total equity Gjeld / Liabilities Avsetning for forpliktelser / Long-term provisions Annen langsiktig gjeld / Other long-term debt Gjeld til kredittinstitusjoner / Debt to credit institutions Sum langsiktig gjeld / Total long-term debt Kortsiktig gjeld / Current liabilites Kassakreditt / Bank overdraft Kortsiktig del av langsiktig gjeld / Current portion of long-term debt Annen kortsiktig gjeld / Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities Sum gjeld / Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

7 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP / NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT NOTE 1 - GENERELT / GENERAL Solstad Offshore ASA er hjemmehørende i Skudeneshavn, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift og eie av offshore service- og konstruksjonsskip, og er notert på Oslo Børs. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap (endringer i IFRS i 2014 har ikke hatt betydelig effekt), og i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting. Solstad Offshore ASA has its head office in Skudeneshavn, Norway. The main activities of the company are operation and ownership of offshore service and construction vessels. The Group is listed on Oslo Stock Exchange. The quarterly accounts are prepared using the same accounting principles as last year s accounts (changes in IFRS in 2014 did not have significant effect) and in compliance with IAS 34 Interim Financial Reporting. NOTE 2 - SEGMENTRAPPORTERING / REPORTING PER SEGMENT Driftsinntekter pr skipstype / Net freight income per type of vessel AHTS PSV CSV Annet / Other Sum driftsinntekter / Total operating result Driftsresultat pr skipstype / Operating result per type of vessel AHTS PSV CSV Annet / Other Sum driftsresultat / Total operating result Virksomheten er fordelt i tre driftssegmenter basert på forskjellige skipstyper; ankerhåndteringsskip (AHTS) som leverer tjenester knyttet til flytting og oppankring av blant annet borerigger og andre innretninger til havs, plattformsupply skip (PSV), som typisk brukes til transport av materiell til og fra offshore installasjoner og konstruksjonsservice-skip (CSV), som leverer tjenester i forbindelse med utbygging av installasjoner over og under vann. Alle tall er justert for evt gevinster/ -tap ved salg av skip. The business is divided into three operating segments based on the different types of vessels; anchor-handling vessels (AHTS) delivering services related to rig moves and anchoring of rigs and other devices at sea, platform supply vessels (PSV) typically used to transportation of material to offshore installations and construction service vessels (CSV) delivering services relating to development of both sub sea and floating installations. All figures are adjusted for gain or loss from sale of vessels. NOTE 3 - EBITDA Netto fraktinntekter/net freight income Fraktinntekter fra FKV/Freight income from JV Sum fraktinntekter/total Freight income Driftskostnader/Opreating cost Driftskostnader fra FKV/Operating cost from JV Sum driftskostnader/total operating cost EBITDA EBITDA defineres som Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster/ -tap. EBITDA is defined as Operating result before depreciation adjusted for share of EBITDA from joint ventures (JV s) and gain/ loss on disposals. 7

8 NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER / FIXED ASSETS Skip / Vessels Nybygg / New builds Annet / Other Sum / Total Inngående balanse (1) / Opening balance (1) Tilgang / Additions Overført / Transferred Avgang / Disposals Omregningsdifferanse / Translation adjustment Avskrivning / Depreciation Utgående balanse / Closing balance Skip avskrives lineært over 20 år til en restverdi som tilsvarer 50% av opprinnelig kostpris, justert for endringer i skipenes markeds-/ meglerverdi, slik at verdien av et 20 år gammelt skip tilsvarer meglerverdi. Andre driftsmidler avskrives med satser på 10-25%. Konsernet tok levering av CSV en Normand Reach i juni Skipets totale kostpris ble NOK 647 mill. I juli 2014 ble CSV en Normand Vision overlevert fra verft. Skipet hadde en total kostpris på NOK 1,4 mrd. Siden starten av året har konsernet solgt og levert 4 skip, tre mindre AHTS er og en eldre CSV, for totalt NOK 325 mill. Vessels are depreciated over 20 years to a residual value equal to 50% of the original cost, adjusted for changes in the vessels market / broker value, so the value of a 20 year old ship corresponds broker value. Other assets are depreciated at rates of 10-25%. The Group took delivery of the CSV Normand Reach in June The vessels total cost price was NOK 647 million.in July 2014 the CSV Normand Vision was delivered from the yard. Total cost price wan NOK 1,4 billion. Since the beginning of the year the Group has sold and delivered 4 vessels, three smaller AHTS s and one older CSV, for the total of NOK 325 million. 1) Inkludrerer Eiendeler holdt for salg (NOK 135,7 mill) / Includes Asset held for sale (NOK 135,7 million). NOTE 5 - INVESTERING I TS OG FKV / INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES AND JV Konsernet hadde følgende aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttede selskaper (TS): The Group had the following shares in joint ventures (JV) and associated companies (AC): TS / AC FKV / JV Deep Well AS (24%) Normand Installer SA (50%) Solstad Offshore Crewing Services Philippines (25%) PT Meratus Solstad Offshore (49%) Normand Oceanic AS (50%) Normand Oceanic Chartering AS (50%) TS / AC FKV / JV SUM / TOTAL Inngående balanse / Opening balance Andel resultat hittil i år / Share of result year to date Andre justeringer / Other adjustments Utgående balanse / Closing balance

9 NOTE 6 - RENTEBÆRENDE GJELD / INTEREST BEARING DEBT Langsiktig gjeld / Long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld / Current portion of long term debt Kortsiktig gjeld / Current debt Rentebærende gjeld / Interest bearing debt Sum gjeld / Total debt Bankinnskudd / Bank deposits Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt Rentebærende gjeld fordelte seg med 43% NOK, 45% USD og 12% GBP. Ved utgangen av kvartalet var det inngått 1-4 års rentesikringsavtaler for ca. 39% av samlet langsiktig gjeld. Videre er deler av gjelden i NOK og GBP, gjennom finansielle instrumenter, knyttet opp mot USD, slik at reell gjeldseksponering er 40% NOK, 48% USD og 12% GBP. Økning i langsiktig gjeld i løpet av året skyldes låneopptak i forbindelse med overtakelse av to nybygg, samt refinansiering av obligasjonslån. Long-term debt is divided as follows: 43% NOK, 45% USD and 12% GBP. At the end of the first quarter, 1-4 year hedging agreements were in place for around 39% of the total long-term debt. Furthermore, some of the NOK and GBP debt is linked to the USD through financial instruments so that actual debt exposure is 40% NOK, 48% USD and 12% GBP. The increase in long-term debt during the year relates to financing of two vessels delivered from yard, and refinancing of bond loan. NOTE 7 - SKATTEKOSTNAD / TAX EXPENSE Konsernets virksomhet er i hovedsak underlagt norsk rederibeskatning. Beregnet skattekostnad består således hovedsakelig av skatt på operasjoner utført i utlandet som medfører stedbunden, lokal skatteplikt. Skattekostnaden er basert på beste estimat. The Group s operations are mainly subject to Norwegian tonnage tax. Estimated tax thus consists mainly of taxes on operations conducted abroad involving sedentary, local taxation. The tax is based on the best estimate. NOTE 8 - ENDRING AV SAMMENLIGNBARE TALL / CHANGE IN COMPARATIVE FIGURES Fra og med juli 2014 har konsernet endret klassifisering av inntekter knyttet til bespisning og overnatting for kundenes personell. Slik inntekt blir nå presentert sammen med øvrige inntekter, mens den tidligere ble presentert som kostnadsreduksjon. Sammenlignbare tall er endret tilsvarende, med effekt som vist i tabellen under. From July 2014 the Group has changed classification of revenues relating to meals and bedding for client s personnel. Such revenues are now presentet together with other income, while it was earlier presented as a reduction of cost. Comparative figures are changed accordingly, with effects as shown in the table below Netto fraktinntekter / Net freight income Personalkostnader / Crew expenses

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING / CASHFLOW STATEMENTS KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER / CASH FLOW FROM OPERATIONS Resultat før skattekostnad / Result before tax Periodens betalte skatter / Taxes payable Ordinære av- og nedskrivninger / Ordinary depreciation and write downs Tap/gevinst vedr. langsiktige eiendeler / Loss/ gain long-term assets Effekt av endring i pensjonsmidler / Effect of change in pension assets Verdiendring finansielle instrumenter / Change in value of financial instruments Urealisert valutagevinst/tap / Unrealised currency gain/loss Endringer i beholdninger, debitorer og kreditorer / Change in short-term receivables/payables Endring i tidsavgrensningsposter / Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operation (A) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER / CASH FLOW FROM INVESTMENTS Investert i langsiktige eiendeler / Investment in tangible fixed assets (vessels) Utbetaling periodisk vedlikehold / Payment of periodic maintenance Vederlag langsiktige eiendeler / Sale of fixed assets (vessels) Inn/Utbetaling av langsiktige fordringer / Payment of long-term receivables Investert i aksjer/andeler / Investments in other shares/interests Realisasjon av aksjer/ andeler / Investments in other shares/interests Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investments (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER / CASH FLOW FROM FINANCING Inn/utbetaling fra minoritetsinteresser / Payment to minority interests Utbetaling av utbytte / Payment of dividends Kjøp/ salg egne aksjer / Purchase/sale treasury shares Opptrekk/ nedbetaling (-) kassakreditt / Bank overdraft Opptak av gjeld / Long-term debt Nedbetaling av gjeld / Repayment of long-term debt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing (C) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter / Net change in cash and cash equivalents (A+B+C) Beholdning av kontanter og kontantekv. pr / Cash and cash equivalents at Beholdning av kontanter og kontantekv. per Balance date / Cash and cash equivalents at as per balancedate

11 EGENKAPITALOPPSTILLING / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (NOK 1.000) Aksje- Egne Overkurs Annen innskutt Omregnings- Verdi- Annen Sum majoritets- Minoritets- Sum kapital / aksjer / egenkapital / differanse / reguleringer / egenkapital / interesser / interesser / Egenkapital / Share Treasury Share Other paid-in Translation Value Other Total majority Minority Total capital share premium capital adjustments changes equity shares shares equity Egenkapital / Equity Periodens resultat / Annual result Aktuarial gevinst (tap) / Actuarial gain/ loss (-) Omregningsdifferanser / Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg / Value changes in assets available for sale Totalresultat / Comprehensive income Kjøp/Salg egne aksjer/ Purchase/sale treasury shares Utbetalt utbytte/ overskudd / Paid divided/ surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer / Unalloc. dividend on treasury shares Egenkapital / Equity Egenkapital / Equity Periodens resultat / Annual Result Aktuarial gevinst (tap) / Actuarial gain/ loss (-) Omregningsdifferanser / Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg / Value changes in assets available for sale Totalresultat / Comprehensive income Kjøp/Salg egne aksjer / Purchase/sale treasury shares Utbetalt utbytte/ overskudd / / Paid divided/ surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer / Unalloc. dividend on treasury shares Egenkapital / Equity

12 THE FLEET PER FEBRUAR 2015 Built year HP DWT Deck m 2 Winch power Bollard pull A-frame Cap. t. Constr. crane t. DP class Cabin cap. Dry bulk Other equipment CSV Normand TBN Normand Reach Normand Vision Normand Oceanic Normand Pacific Normand Baltic NorCE Endeavor 2011 N.A Normand Subsea Nor Australis ,4 Nor Valiant Normand Seven Normand Installer Normand Commander Normand Fortress Normand Flower Normand Mermaid Normand Cutter Normand Clipper Normand Pioneer Normand Progress LARGE AHTS Normand Ranger X 1,2,3 Normand Prosper Normand Ferking X 1,2,3 Normand Titan X Normand Master * Normand Mariner * Normand Ivan * 2 52 X 1,2 Normand Borg X 2 Normand Atlantic X 1,2,3 Normand Neptun X 1,2,3 SMALLER AHTS Nor Chief X 1 Nor Spring X 1 Nor Captain X 1 Nor Tigerfish X 1 Nor Star X 1 Normand Skarven X 1,2,3 Normand Jarl X 1,2,3 Normand Drott X 1,2,3 PSV Normand Arctic X 2,3 Normand Vibran X Normand Corona X Normand Trym X Normand Aurora X Normand Skipper X 2,3 Normand Flipper X 2 Normand Vester X 2,3 Normand Carrier X 2,3 Explanation: 1) Firefighting / Fi-Fi 2) Oil resque 3) Standby / Resq 4) Diving system 5) 150 T pipelay system for 48 pipes * A-Frame shared 12

13 CONTRACT COVERAGE PER FEBRUAR Vessel name 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q CSV Normand TBN Normand Reach Normand Vision Normand Oceanic Normand Pacific Normand Baltic Norce Endeavour Normand Subsea Nor Australis Nor Valiant Normand Seven Normand Installer Normand Commander Normand Fortress Normand Flower Normand Mermaid Normand Cutter Normand Clipper Normand Pioneer Normand Progress LARGE AHTS Normand Ranger Normand Prosper Normand Ferking Normand Titan Normand Master Normand Mariner Normand Ivan Normand Borg Normand Atlantic Normand Neptun SMALLER AHTS Nor Chief Nor Spring Nor Captain Nor Tigerfish Nor Star Normand Skarven Normand Jarl Normand Drott PSV Normand Arctic Normand Vibran Normand Corona Normand Trym Normand Aurora Normand Skipper Normand Flipper Normand Vester Normand Carrier Some of the charterparties include clauses which under certain conditions gives the charter the right to cancel. Contract Charters option Under construction 13

14 HEAD OFFICE: Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn Postboks 13, 4297 Skudeneshavn, NORWAY Tel: Fax: Mail: BRANCH OFFICES: SOLSTAD OFFSHORE (UK) LTD. 3rd. Floor, Salvesen Tower Blaikies Quay, Aberdeen AB 11 5PW, UNITED KINGDOM Tel: Fax: Mail: SOLSTAD OFFSHORE LTDA. Rua Lauro Muller 116, Suite Torre do Rio Sul Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, BRASIL Tel: /41. Tel: Mail: SOLSTAD OFFSHORE ASIA PACIFIC LTD. 1A International Business Park #06-01, SINGAPORE Tel: Fax: Mail: SOLSTAD OFFSHORE PTY LTD. Level 1, Colord House, 33 Colin Street, West Perth, AUSTRALIA 6005 Tel: SOLSTAD OFFSHORE CREWING SERVICES PHILIPPINES, INC. 3rd Floor Volvo Building, 2272 Chino Roses Ave., Makati City, Philippines 1232 Tel: Mail:

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer